Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turkish Reading Books - Anatolian Myths 3

39 views

Published on

Learn Turkish language with Turkish easy reading books - Anatolian Myths 3 (Intermediate)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turkish Reading Books - Anatolian Myths 3

 1. 1. INTERMEDIATE TURKISH EASY READERS Anadolu Mitleri 3 www.demturkishcenter.com
 2. 2. Dem Publishing & Training Services Turkish Language Books For Beginners ANADOLU MİTLERİ 3 Anatolian Myths 3 © Ali Akpınar Bu kitabın her hakkı saklıdır. All rights reserved. Yayıncı : Dem Yayıncılık & Eğitim Hizmetleri, I&stanbul, Türkiye Web : www.demturkishcenter.com e-posta : info@demturkishcenter.com ii
 3. 3. Thank you for downloading Anatolian Myths 3 for intermediate Turkish language learners! This book is a collection of popular myths from Anatolia, Asian side of Turkey. Anatolian Myths 3 is ideal for intermediate Turkish language learners who want to read easy Turkish texts and improve their reading skill as well as learn new vocabulary while reading. Anatolian Myths 3 includes 10 chapters with;  Vocabulary exercises before the text to learn the new words and expressions in the text  Comprehensive exercise after the text to understand the text better before reading one more time. Anatolian Myths 3 can be used for;  Self-study  Study with a Turkish teacher  Part of a beginner Turkish course as a supplementary material Visit our web site at www.demturkishcenter.com for more downloadable Turkish language materials and courses. iii
 4. 4. iv
 5. 5. v Efsaneler Myths Özetler Summaries . . . 7 1. Körler Ülkesi Country oOf Blinds . . . 9 2. Kız Kulesi Maidens Tower . . . 15 3. Byblis‘in Yasak Aşkı Byblis‘ Forbidden Love . . . 21 4. İstanbul Boğazı Bosphorus . . . 29 5. Çifte Minareli Medrese . . . 35 6. Karya İlacı Karia Medicine . . . 41 7. Defne Ağacı Bay Tree (Daphne) . . . 49 8. Gordiyon Düğümü Gordion Knot . . . 55 9. Bellerophon ve Pegasus . . . 63 Sözlük Dictionary . . . 71
 6. 6. 6
 7. 7. 7 Özetler 1. Körler Ülkesi ÇokeskizamanlardaYunanistan’daMegaraadlıbirşehirvarmış.Megaralılaryenibirşehir kurmakistiyorlarmış,amabuşehrinereyekuracaklarınıbilmiyorlarmış… 2. Kız Kulesi Yüzyıllar önce bugünkü I&stanbul’da bir imparator ve onun küçük bir kızı varmış. Günlerden bir gün saraydaki bilge adamlar imparatora kötü bir haberleri olduğunu söylemişler: “Yüce I&mparator’umuz, size çok kötü haberlerimiz var maalesef. Güzeller güzelikızınızgününbirindebiryılantarafındansokularaköldürülecek…” 3. Byblis’in Yasak Aşkı … Aradan yıllar geçmiş ve çocuklar büyümüşler. Kardeşler genç bir kız ve genç bir erkek olduğu zaman Byblis erkek kardeşi Kaunos’u sevmeye başlamış. Ama bu sevgi, kardeş sevgisi gibi değilmiş, daha çok bir kadın ile bir erkeğin arasındaki aşka benziyormuş … 4. İstanbul Boğazı Hera’nın kocası olan tanrıların tanrısı Zeus I&o’ya aşık olmuş. Tanrı Zeus’un karısı Hera bu durumu öğrendiği zaman o kadar öHkelenmiş ki, kocası Zeus’tan intikam almaya karar vermiş. Ancak Zeus çok güçlü bir tanrı olduğu için Hera ona bir şey yapamıyormuş.Bu nedenle HeraZeus yerineI&o’dan intikam almaya karar vermiş … 5. Çi4e Minareli Medrese Doğu Anadolu’da Erzurum’da Ulu Cami adlı ünlü bir cami vardır. Bu caminin hemen yanında bir medrese vardır ve bu medresenin adı “Çifte Minareli Medrese”dir. Bunun nedeni, yani insanların bu medreseye “Çifte Minareli Medrese” demesinin nedeni, bu medresenin ve minarelerin iki usta tarafından
 8. 8. 8 yapılmasıdır … 6. Karya İlacı Knidos Kralı’nın üç kızı varmış. Kızlardan ikisi yakın ülkelerin prensleriyle evlenip saraydan ayrılmışlar. Kralın en küçük kızı güzeller güzeli bir kızmış. Küçük prenses saraydaki tek çocuk olduğu için kralın her şeyiymiş … 7. Defne Ağacı Tanrı Apollon Peneus Irmağı’nın kenarında çok güzel, genç bir kız ile karşılaşmış. Bu güzel kızın adı Daphne’ymiş. Daphne yalnız başına ormanların derinliklerinde dolaşmaktan zevk alıyormuş. Ayrıca yabani hayvanları kovalamaktan ve avlamaktan çok hoşlanıyormuş … 8. Gordiyon Düğümü Lidya ülkesindeki bir kentte kral seçilecekmiş. Kentteki ünlü bir kahin bir kehanette bulunmuş ve “Kentin ve ülkenin gelecekteki kralı bu gece yarısına doğru saman yüklü bir arabayla kente girecek,” demiş. Kahinin sözlerinden sonra kent halkı gece boyunca uyumamış, sabaha kadar kente gelecek olan yeni kralı beklemeye başlamış … 9. Bellerophos Ve Pegasus Bellerophon avdayken kaza ile kendi kardeşini öldürmüş. Bu yüzden Bellerophon ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Bellerophon ülkesini terk ettikten sonra Likya’da bir kente gelmiş. Gittiği kentin kralının karısı bu genç ve yakışıklı genç adama aşık olmuş. Ama Bellerophon kraliçenin aşkına bir türlü karşılık vermiyormuş …
 9. 9. KÖRLER ÜLKESİ 9 1. Körler Ülkesi 1. Learn and match the new words before reading. 1. Bilge ___ To establish, found 2. Danışmak ___ Immigrant 3. Göçmen ___ Blind 4. Kıyı ___ Temple 5. Kör ___ Wise 6. Kurmak ___ Leader 7. Önder ___ To settle down 8. Tapınak ___ To consult 9. Yerleşmek ___ Shore 2 Fill in the blanks with the words above. 1. Megaralılar yeni bir şehir_______________________ istiyorlarmış. 2. Ozamanlar Apollon_______________________ ‘nda yaşayan _______________________ bir adam varmış. 3. Megaralılar bu bilge adama_______________________ içintapınağa gitmişler. 4. Megaralılarona “Biz yeni bir şehir buluporaya_______________________ istiyoruz,” demişler.
 10. 10. 5. Megaralıların vardığı bu yeni yergünümüzde Sarayburnu _______________________ biliniyor. 6. Megaralıların _______________________ Byzas“Körler UMlkesi şu karşı kıyıdaki şehir olmalı,” demiş. 10 KÖRLER ÜLKESİ
 11. 11. 3. Learn the words in bold before reading. 4. Now read the story and do the comprehension exercises. İ stanbul’un nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? İşte, İstanbul’un kuruluş hikayesi… ÇokeskizamanlardaYunanistan’daMegaraadlıbirşehirvarmış.Megaralılar yeni bir şehir kurmak istiyorlarmış, ama bu şehri nereye kuracaklarını bilmiyorlarmış. O zamanlar Apollon Tapınağı’nda yaşayan bilge bir adam varmış ve Megaralılar bu bilge adama danışmak için tapınağa gidip “Biz yeni bir şehir bulmak ve oraya yerleşmek istiyoruz. Ama bu şehrin nerede olduğunu bilmiyoruz.Bukonudabizeyardımedermisiniz?”diyesormuşlar. Bilge adam onlara “Çok uzaklarda Körler UMlkesi adlı bir yer var. Gidip o ülkeyi bulun. Körler UMlkesi’nin tam karşısında yeni bir şehir kurun,” demiş. KÖRLER ÜLKESİ 11
 12. 12. Ancak bilge adam onlara bu ülkenin nerede olduğunu söylememiş. MegaralılardaonaKörlerUMlkesi’ninneredeolduğunusormamışlar. Megaralılar uzun bir yolculuk yaptıktan sonra bugünkü I&stanbul’da bir yere varmışlar (Bu yer günümüzde Sarayburnu olarak biliniyor). Bu yeni yer o kadar güzelmiş ki, Megaralılar bu yeni yeri çok beğenmişler ve yeni şehirleriniorayakurmayakararvermişler. BuyeniyerintamkarşısındaKalkedonadlıbaşkabirşehirvarmış(Kalkedon bugün Kadıköy olarak biliniyor). Kalkedon yirmi yıl önce Megara’dan gelen başka insanlar tarafından kurulan bir şehirmiş. Yeni gelen göçmenlerin önderi Byzas Kalkedon’u gördüğü zaman “Körler UMlkesi şu karşı kıyıdaki şehirolmalı.Bukadargüzelbiryerigörmeyeninsanlarkörolmalı,”demiş. O günden beri I&stanbul’un Anadolu (ya da Asya) Yakası Körler UMlkesi olarak biliniyor■ 5. Answer the quesCons. 1. I&stanbul’un nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? 2. Megaralılar yeni şehrin yeri için kime danışmak istemişler? 3. Bilge adam Megaralılara yeni şehrin nerede olduğunu söylemiş? 4. Megaralılar uzun bir yolculuktan sonra nereye gelmişler? 5. Bu yeni yerin tam karşısında hangi şehir varmı? 6. Megaralıların önderi Byzas Kalkedon hakkında ne demiş? 12 KÖRLER ÜLKESİ
 13. 13. 6. Match the words. 1. şehir varmak 4. yolculuk bilinmek 2. bilge yerleşmek 5. bir yere yapmak 3. şehre kurmak 6. olarak bir adam 7. Complete the sentences according to the text. 1. I&stanbul’un nasıl . . . ? 2. Megaralılar bilge bir adama danışmak . . . 3. Bilge adam onlara “. . .” demiş. 4. Bilge adam onlara bu ülkenin . . . 5. Megaralılar uzun bir yolculuktan sonra . . . 6. Bu yeni yer o kadar güzelmiş ki, . . . 7. Kalkedon Megara’dan gelen . . . 8. Read and fill in the blanks with the missing (grammaCcal) words. İ stanbul’un nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? (1) _______________, I&stanbul’un kuruluşhikayesi… Çok eski zamanlarda Yunanistan’da Megara (2) _______________ bir şehir varmış. Megaralılar yeni bir şehir kurmak istiyorlarmış, ama bu şehri nereye kuracaklarını bilmiyorlarmış. O zamanlar Apollon Tapınağı’nda yaşayan bilge bir adam varmış ve Megaralılar bu bilge adamadanışmak(3) _______________ tapınağagidip“Bizyeni bir şehir bulmak veorayayerleşmekistiyoruz.Amabuşehrinnerede(4) _______________ bilmiyoruz. Bukonudabizeyardımedermisiniz?”(5) _______________ sormuşlar. Bilgeadamonlara“ÇokuzaklardaKörlerUMlkesiadlıbiryervar.Gidipoülkeyibulun. KÖRLER ÜLKESİ 13
 14. 14. 14 KÖRLER ÜLKESİ Körler UMlkesi’nin tam karşısında yeni bir şehir kurun,” demiş. (6) _______________ bilge adam onlara bu ülkenin nerede olduğunu söylememiş. Megaralılar da ona KörlerUMlkesi’ninneredeolduğunusormamışlar. Megaralılaruzunbiryolculukyaptıktan(7) _______________ bugünkü I&stanbul’dabir yere varmışlar (Bu yer günümüzde Sarayburnu (8) _______________ biliniyor). Bu yeni yer o kadar güzelmiş (9) _______________, Megaralılar bu yeni yeri çok beğenmişlerveyenişehirleriniorayakurmayakararvermişler. Bu yeni yerin (10) _______________ karşısında Kalkedon adlı başka bir şehir varmış (Kalkedon bugün Kadıköy olarak biliniyor). Kalkedon yirmi yıl önce Megara’dan gelen başka insanlar (11) _______________ kurulan bir şehirmiş. Yeni gelen göçmenlerin önderi Byzas Kalkedon’u gördüğü (12) _______________ “Körler UMlkesi şukarşıkıyıdakişehirolmalı.Bukadargüzelbiryerigörmeyeninsanlarkörolmalı,” demiş. O günden (13) _______________ I&stanbul’un Anadolu (ya da Asya) Yakası Körler UMlkesiolarakbiliniyor■ 9. Read the text again and rewrite with your own words.

×