Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden peruskoulu

31,381 views

Published on

Tulevaisuuden peruskoulu - Uuteen nousuun!

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tulevaisuuden peruskoulu

 1. 1. Tulevaisuuden peruskoulu - Uuteen nousuun! 27.11.2014
 2. 2. Tavoitteet • Tulevaisuuden peruskoulu – uuteen nousuun – kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus perusopetuksen nykytilasta, siihen liittyvistä ilmiöistä, oppimistulosten heikkenemisen syistä ja perusopetuksen kehittämistarpeista. • Päivitetään erilaisin toimenpitein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen pohjautuvaa perusopetusta yhtä aikaa kun uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön syksyllä 2016. • Luodaan mahdollisuuksia työskentelyn jatkamiseksi seuraavien hallitusneuvotteluiden jälkeen, mikäli uusi hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. 28.11.14 nimi
 3. 3. Miksi? • Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. • Koko ikäluokan koulutuksen merkitys on kansallisesti suuri, sillä osaaminen on Suomen tärkein pääoma globaalissa toimintaympäristössä. • Vaikka suomalainen koulutus on osoittautunut kansainvälisesti korkeatasoiseksi, ovat kansalliset ja kansainväliset oppimistulosten arvioinnit osoittaneet, että perusopintojaan päättävien oppilaiden oppimistulokset ovat laskeneet. 28.11.14 nimi
 4. 4. Osaamistason laskun taustalla Yhteiskunnalliset muutokset: •Muutokset yhteiskunnallisissa rakenteissa ja arvoissa. Koulun merkitys on vähentynyt nuorten elämässä. Koulu ei ole enää samanlainen itsensä toteuttamisen foorumi, sosiaalisen nousun mahdollistaja tai hyvän tulevaisuuden takaaja, kuten ennen. Koulun käytänteistä johtuvat muutokset: •Oppimisen mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä on kyseenalaistettu. Oppimisen tulee olla tulevaisuuden kannalta merkityksellistä, motivoivaa ja oppilaalle mielekästä, mutta samalla oppiminen vaatii itsensä ylittämistä ja epämukavuusalueella toimimista. 28.11.14 nimi
 5. 5. Hankkeen organisointi • Ohjausryhmä koordinoi, ohjeistaa ja kommentoi työryhmien 1. ja 2. työtä • Eduskuntapuolueet, tutkimuksen ja opetuksen asiantuntijat, OKM:n ja OPH:n virkamiesjohto sekä oppimista ja sivistystä tukevan yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta oleellisia sidosryhmiä mukana ohjausryhmässä 28.11.14 nimi
 6. 6. • Työryhmät työskentelevät asiantuntija- ja tutkijavoimin. • Työskentely organisoidaan verkostomaisesti siten, että ryhmät kuulevat parhaiksi katsomiaan sidosryhmiä ja järjestävät kokouksia sekä kuulemistilaisuuksia. • Työryhmien tulee ottaa huomioon kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö sekä suomen- että ruotsinkielellä annettava koulutus. • Työryhmät raportoivat toiminnastaan ja kehittyvistä esityksistään ohjausryhmälle. • Ohjausryhmän työskentelyn tueksi OKM järjestää verkkopohjaisen kyselyn sekä alueellisia tilaisuuksia, jotka mahdollistavat laajan kansalaiskeskustelun tulevaisuuden perusopetuksesta. 28.11.14 nimi
 7. 7. Työryhmän 1 tehtävänä on valmistella ja koota tietoa ohjausryhmälle siitä, mikä merkitys osaamisella ja oppimisella on yhteiskunnallisessa kehityksessä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sekä saada aikaan esitys toimenpiteistä, joilla vaikutetaan oppimistulosten nostamiseen, tyttöjen ja poikien oppimistuloserojen kaventamiseen, alueellisen tasa-arvon toteutumiseen, yhdenvertaisten jatko-opintomahdollisuuksien turvaamiseen sekä koulujen välisen eriytymiskehityksen pysäyttämiseen. Työryhmä 1. on jakautunut seuraaviin alatyöryhmiin: •oppimistulosten kehitys •koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus •taloudellinen kasvu ja kilpailukyky ja •vähemmistöjen asema koulutuksessa 28.11.14 nimi
 8. 8. Työryhmän 2 tehtävänä on • valmistella ja koota tietoa ohjausryhmälle siitä, miten oppimisesta tulee entistä merkityksellisempää sekä saada aikaan esitys toimenpiteistä, joilla voidaan parantaa perusopetuksen opetusjärjestelyitä, oppimistuloksia, koulumotivaatiota ja kouluviihtyvyyttä, kehittää opetusmenetelmiä ja opettajien sekä muun opetushenkilöstön koulutusta. • Työryhmä 2. on jakautunut seuraaviin alatyöryhmiin: oppimismotivaatio kouluviihtyvyys ja hyvinvointi oppimisympäristöt ja – menetelmät opetusjärjestelyiden kehittämien opettajakoulutuksen kehittäminen 28.11.14 nimi
 9. 9. Verkkokysely • Osana Tulevaisuuden peruskoulu-kehittämistyötä haluttiin kuulla eri sidosryhmiä (koululaiset, opiskelijat, huoltajat, opettajat, rehtorit sekä muut opetusalan asiantuntijat). • Tämä toteutettiin verkkokyselyllä 22.9. – 24.10.2014 • Tuloksia käytetään perusopetuksen kehittämisessä siten, että ensitulokset käytettävissä maakuntakuulemistilaisuuksissa (marraskuun puolivälistä joulukuun puoliväliin). Loput tuloksista osana OKM:n raporttia. 28.11.14 nimi
 10. 10. Hankkeen aikataulu Helmikuu 2014 •Asettamispäätös sekä henkilöiden kutsuminen eri ryhmiin •Ryhmien vahvistaminen sekä työaikataulusta päättäminen Maaliskuu 2014 •Tarvittavan tutkimustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen •Ryhmien työn käynnistäminen (avausseminaari) Maalis-toukokuu 2014 •Ryhmien työskentely ja mielipiteiden keruu alueilta/verkossa •Opetussuunnitelmatyöhön vaikuttavien esitysten valmistuminen kesäkuuhun 2014 mennessä Kesäkuu 2014 •Opetussuunnitelmatyöhön liittyvien esitysten käsittely ohjausryhmässä Heinäkuu 2014 •SuomiAreenan kansainvälinen tapahtuma – ideoiden testaus ja kehittäminen kansainvälisten esimerkkien ja keskustelijoiden kautta Syys-joulu 2014 •Laajapohjainen verkkokysely •Maakuntamatkat •Ryhmien työskentely siten, että mahdolliset hallitusohjelmakirjausesitykset valmistuvat jouluun mennessä Tammi-huhtikuu 2015 •Olemassa olevien esitysten palaute- ja kommentointikierros alueellisissa tilaisuuksissa sekä yleisen koulutuspoliittisen keskustelun tukeminen Huhtikuu 2015- •Hallitusohjelman hyväksyminen Kesäkuu 2015 •Jatkotyöstä päättäminen saadun kokemuksen perusteella 28.11.14 nimi
 11. 11. Maakuntakuulemiset • Alueelliset tilaisuudet järjestetään yhteistyössä harjoittelukouluverkoston kanssa niin, että paikalle kutsutaan OPH:n koordinoiman kehittämiskouluverkoston toimijoita, harjoittelukoulujen ja opettajakoulutuslaitosten edustajia, alueella toimivien perusopetuksen kehittämishankkeiden edustajia sekä laaja edustajisto perusopetuksen toimijoita. • Tilaisuuksissa on tavoitteena saada palautetta työryhmien valmistelemista esityksistä sekä käydä koulutuspoliittista keskustelua perusopetuksen tulevaisuuden linjaamiseksi. 28.11.14 nimi
 12. 12. Maakuntakuulemiset Tilaisuudessa esitellään ja kommentoidaan kansalaiskyselyn tuloksia. Lisäksi kuullaan oppilaan puheenvuoro, opettajan / rehtorin puheenvuoro sekä vanhemman näkemys suomalaisen peruskoulun tulevaisuudesta, ja opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun puheenvuoro. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja antaa palautetta koulun kehittämiseen. Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen seuraavat maakuntatilaisuudet: 24.11 Turku 26.11. Helsinki 2.12. Tampere 8.12. Pori 10.12. Joensuu Lisätietoja: opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio (OKM), puh. 02953 30257 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/tulevaisu uden_peruskoulu/kalenteri.html?lang=fi 28.11.14 nimi
 13. 13. Tulevaisuuden peruskoulu – Uuteen nousuun! Hankkeen sivut osoitteessa: www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspoli tiikka/Hankkeet/tulevaisuuden_peruskoulu 28.11.14 nimi
 14. 14. Kiitos!

×