Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 BRO vanuit beleidsperspectief - Peersmann

459 views

Published on

Presentatie door Martin Peersmann, Programmamanager BRO, Ministerie BZK, op het Minisymposium Basisregistratie Ondergrond (BRO), tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Donderdag, 20 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 BRO vanuit beleidsperspectief - Peersmann

 1. 1. 28-06-19 1 Ministerie van BZK Martin Peersmann / Ruud Mutsaers Programmamanager BRO Directie Ruimtelijke Ordening Directoraat-Generaal Bestuur Ruimte en Wonen (DGBRW) BRO Basisregistratie Ondergrond Minisymposium Handelingsperspectief Ondergrond: ”Onzekerheid als uitdaging” Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid- Voorzorgsbeginsel en verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid 2 Geo Informatie Beleid
 2. 2. 28-06-19 2 3 4 Nationale omgevingsvisie NOVI Strategische nationale ruimtelijke opgaven 1.Energie transitie – Vanaf 01 jan 2019 aardgasvrije nieuwbouw 2.Woonopgave – Een miljoen nieuwe huizen in een bestaand stedelijk gebied 3.Klimaat Adaptatie – Steden waterproef, veilig, en groen 4.Economische groei – Mobiliteit multimodaal (weg,spoor, vaarwegen en lucht), balans welvaart en welzijn. 3D ruimtelijke ordening als centrale sturingsprincipe
 3. 3. 28-06-19 3 Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) • Geo Risico Management • Asset Management • Faalkosten reductie • Beter benutten ondergrond Hoogwater Beschermings Programma (HWBP) • Waterveiligheids- beleid Nationale Omgevingsvisie (NOVI) • Duurzame en concurrerende economie • Klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving • Toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving • Een waardevolle leefomgeving Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) • Stress test water 5 Omgevingswet, sneller van visie naar betere plan- en besluitvorming Op weg naar minder regels en meer ruimte voor regionaal, lokaal initiatief door brede participatie Programma Bodem en Ondergrond 6 Ontwikkelingen Telecomnetwerken Vervangingsopgave & Decommissioning Ontwikkeling duurzame Energienetwerken Integrale aanpak maatschappelijke opgaven Kabels en Leidingen
 4. 4. 28-06-19 4 7 Nationale omgevingsvisie NOVI Ruimtelijke Activering: Primaire Rollen van Gemeenten als beheerder ondergrond bij projecten Programma Bodem en Ondergrond 8 Investeringen en inkoop medeoverheden energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Ca. 28 mrd/jaar per jaar
 5. 5. 28-06-19 5 9 Ruimtelijke Ordening van de Ondergrond “Het wordt druk in de ondergrond” 10 Ø De noodzaak voor een transitie naar een vitale markt die in staat is te innoveren en te verbeteren Ø Professionaliseringsslag voor de totale productieketen. • Faalkosten moeten omlaag • productiviteit en voorspelbaarheid moeten worden verbeterd, • investeringen zijn nodig in kennis, competenties en innovatie. • Passend instrumentarium wordt ontwikkeld • aanpassen van het inkoop- en marktbeleid
 6. 6. 28-06-19 6 Omgeving Management IPM Tender Asset Management Management onzekerheden Risico's & Kansen Digitale Dataroom Digitale Twin (BIM,GIS,Model) Transparant, Overzichtelijk Toegankelijk Verbeteropgave GWW-sector Proces Innovatie brief TK 11-juni-2019 Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector Verbeteropgave GWW-sector Proces Innovatie Brief TK 11-juni-2019 Toekomstige opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW sector Omgevingswet MER MIRT/HWBP Verbeteropgave Wet bro NOVI Omgevingsplan Integraal boven en ondergrond Bronhouder Verplicht Gebruik Verkenning Planfase
 7. 7. 28-06-19 7 In MIRT en Delta Programma 13 3D planning in verkenningsfase van MIRT en HWBP om faalkosten en graafschade in realisatiefase te voorkomen Sturing door DGB of DGRW i.s.m. RWS of ProRail Sturing door RWS of ProRail S-curve uitgaven (€) impact beslissingen op projectkosten Paradox! Geringe uitgaven maar veel impact Grote uitgaven maar weinig impact 14 BRO - De Ondergrond van Nederland Transparant, Overzichtelijk en Toegankelijk
 8. 8. 28-06-19 8 16 “Van Onzekere Veiligheid naar Management van onzekerheid” 17
 9. 9. 28-06-19 9 18 resolutie 100 x 100 x 0,5 m
 10. 10. 28-06-19 10 20 resolutie 25 x 25 x 0,25 m
 11. 11. 28-06-19 11 22 Lagenmodel - zandbanen 25 x 25 x 0.25 m 23 Voxelmodel – kans op klei 25 x 25 x 0.25 m
 12. 12. 28-06-19 12 Value of Information kwaliteit verbetering >data dichtheid (boringen&sondering/m2) 25 Stochastische Ondergrond Schema (SOS) van 3D Stochastische Lithologie Model naar 2D Geotechnische Schematisatie
 13. 13. 28-06-19 13 26 Stochastische Ondergrond Schema (SOS) van 3D Stochastische Lithologie Model naar 2D Geotechnische Schematisatie 27 MACROSTABILITEIT
 14. 14. 28-06-19 14 28 • parametriseren lithologisch model met korrelgrootte volumegewicht, doorlatendheid, • Karakteristieke geotechnische parameters van afzettingen. Binnen dijkvak(ken) / buitengebied • Indeling dijkvakken op basis van geometrie, ondergrond en eigenschappen. • Afgeleide geotechnische parameters koppelen lithoklassen. • Automatische berekeningen van dijkprofielen. (D-Series) 1. Korrelgrootte zand (D70) 2. Volumie gewicht (nat/droog) 3. Sterkte 4.Samendrukking/grensspanning 5. Doorlatendheid K, KH, KV • Pompproef • HPT sondering 6. Waterstanden • GWS (Freatisch/1e wvp) • Polderpeilen/ MHW Lek RELEVANTE FAALMECHANISMEN: PIPING & MACROSTABILITEIT PARAMETERS 29 4 april 2017Ministerie van Infrastructuur en Milieu volumegewicht (kN/m3) o.b.v. meest waarschijnlijke lithoklasse
 15. 15. 28-06-19 15 31 MODFLOW6: multi-model coupling MODFLOW6 is het nieuwe rekenhart van de USGS voor 3D grondwaterstroming
 16. 16. 28-06-19 16 32 33
 17. 17. 28-06-19 17
 18. 18. 28-06-19 18 Dank voor u aandacht Zijn er nog vragen? www.basisregistratieondergrond.nl 37
 19. 19. 28-06-19 19 38 39
 20. 20. 28-06-19 20 40 Ministerie van BZK VE/VM Baten: Kasstroomoverzicht BRO (NPV, IRR) Bron: MAB 2016 -2021 IBI FenI en FMC IF - Art. 12 - Hoofdwegen 54% IF - Art. 13 - Spoorwegen 19% IF - Art. 15 - Hoofdvaarwegen net 7% IF - Art. 17 - Megaprojecten verkeer en vervoer 3% DF - Art. 1 - Investeren in waterveiligheid 15% DF - Art. 2 - Investeren in zoetwatervoorzie ning 0% DF - Art. 3 - Beheer, onderhoud en vervanging 2% 41 Basisregistratie Ondergrond BRO

×