Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2018 Ontwikkeling D-HYDRO modellen voor Rijkswaterstaat (RWS) - Spruyt

819 views

Published on

Presentatie door Aukje Spruyt, Deltares, op het D-HYDRO Symposium 2018, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2018. Woensdag, 6 juni 2018, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2018 Ontwikkeling D-HYDRO modellen voor Rijkswaterstaat (RWS) - Spruyt

 1. 1. 6 juni 2018 Ontwikkeling D-HYDRO modellen voor RWS stand van zaken Aukje Spruyt, Martin Scholten
 2. 2. Inhoud • Inleiding • Modellen en toepassingen RWS • Uitgangspunten en specificaties zesde generatie • Algemeen proces • Terugblik + vooruitblik nieuwe modellen • Generieke ontwikkelingen • Algemene ervaringen • Vragen en discussie
 3. 3. Modellen Rijkswaterstaat Hele beheergebied RWS • 1D, 2D (3D) schematisaties voor de waterbeweging • Inclusief Noordzee (en Waddenzee)
 4. 4. Toepassingen RWS • Real-time voorspellingen • Vergunningverlening • Scenariostudies grote (aanleg)projecten • Strategische lange termijnplanning (bijv. klimaatstudies) • Korte termijn waterverdelings-planning (bijv. bij droogte) • Toetsing dijken (WBI)
 5. 5. Uitgangspunten • Elke 5-6 jaar: modelleringsstrategie herzien + modellen opnieuw opzetten en geautomatiseerd kalibreren.  NU: zesde-generatie 2D(3D) modellen in D-Flow FM • Voor zoveel mogelijk toepassingen hetzelfde model → Uniformiteit (focus eerst op 2D-waterbeweging) • Denken vanuit een landelijk model → BaselineNL + landelijk rooster • Kwaliteit erg belangrijk → Reproduceerbaarheid • Vergaande automatisering van stappen → Bas2FM, OpenDA
 6. 6. Uitgangspunt zesde-generatie: Landelijk model • Een landelijke geo-database (BaselineNL) • Een landelijk rooster (hoeft geen draaiend model te zijn) • Genereren van randvoorwaarden (voor de deelmodellen); • Beleidsstudies (nesting en/of koppelen van detailmodellen) • Waterverdelingsvraagstukken (nu 1D) • Toekomst: Gecombineerd 1D-2D(-3D)
 7. 7. Specificaties Focus eerst op 2D-waterbeweging, maar: Rekening houden met koppeling met andere modellen • Golven • Morfologie • Waterkwaliteit (3D) • Meteorologie • Globale modellen • Regionale en buitenlandse modellen
 8. 8. Proces opzet eerste zesde-generatie modellen 2015: September: D-HYDRO Suite opgeleverd 2016: • Klankbordgroepbijeenkomsten met stakeholders • Pilot-applicaties & algemeen onderzoek • Eerste advies functioneel ontwerp 2017: • Klankbordgroepbijeenkomsten met stakeholders • Plan + opzet eerste zesde-generatie modellen voor: • Noordzee • Oosterschelde • Maas • Markermeer & Veluwerandmeren • Generieke technische en functionele specificaties
 9. 9. Proces opzet eerste zesde-generatie modellen 2018: • Afronden modellen 2017 en opzetten modellen voor: • Rijntakken • Rijn-Maasmonding • IJsselmeer, IJssel-Vecht Delta • Testen door marktpartijen • Principetesten en pilots voor 3D • Update specificaties 2019 • Afronden modellen en actualisatie • Testen voor toepassing binnen WBI 2020 • Toepassing modellen voor WBI2023
 10. 10. Noordzee – Firmijn Zijl • Eerste opzet 2D ‘grof’ model 4 nm – 0.5 nm af • Toepassing: • EPS • Basis voor 3D transport model • Rooster: • Voornamelijk vierkantjes • Grof (diep water)  fijn (kust) • Bodem op basis van EMODnet data: geen kalibratie van bodem meer nodig • Inclusief opname OSK 2018 • Kalibratie op 2017 • Validatie op 2013-2017 • Verdere verbetering model • Bodemdata kust • Getijcomponenten Geel: ~ 4 nm x 4 nm Groen: ~ 2 nm x 2 nm Blauw: ~ 1 nm x 1 nm Rood: ~ 0.5 nm x 0.5 nm
 11. 11. Oosterschelde – Meinard Tiessen • Opzet regelmatig driehoekig rooster: • Verfijning bij Oosterscheldekering (1 cel per deur) • Verfijning langs kust • Gericht op beschrijving • Waterstanden • Stroomsnelheden • Primair 2D • Toekomst mogelijk (deels) 3D Plannen voor tweede deel 2018 • Kalibratie en gevoeligheidsonderzoek (wind en ruwheden) • Validatie waterstanden en stroming Zeedeel: 100 m Nabij OSK: 40 m In estuarium: 100 m Langs kust: 50 m
 12. 12. Maas – Mohamed Yossef • Eerste opzet 2D model met 40m rooster gereed • Zoveel mogelijk curvilineair • Volgen zomerbed rivier • Kalibratie op zomerbed: • Fysische basisruwheid • Kalibratiefactor • Afvoerafhankelijk • Validatie op recente perioden • Inclusief kunstwerken 2018 • Verbeteren kunstwerken • Verbeteren rooster + aansluiting andere gebieden • Meenemen betere data (bodem + randvoorwaarden) • Herkalibratie
 13. 13. • Eerste opzet 2D model met flexibel rooster • Volgen van kustlijn • Alleen driehoekjes • Wind is drijvende factor • Validatie op aantal stormperioden • Resultaten Markermeer bevredigend 2018 • Uitzoeken verschillen Veluwerandmeren • Meenemen recentere bodemligging • Verificatie zie ook poster op DemoPlaza Markermeer & Veluwerandmeren – Menno Genseberger
 14. 14. Rijntakken – Aukje Spruyt 2018 • Opzet model analoog aan Maas • Eerste versie rooster is grotendeels gereed • Meenemen verbeterde geodata en randvoorwaarden • Kalibratie op zomerbed voor verschillende afvoeren • Validatie op recente perioden • Inclusief kunstwerken
 15. 15. Rijn-Maas monding – Anke Becker 2018 • Opzetten rooster (rekening houden met 3D) • Combinatie driehoekjes + vierkantjes • Meenemen havenbekkens • Data verzamelen • Modellering kunstwerken (o.a. Maeslantkering) • Kalibratie onder verschillende condities (o.a. storm, hoge- en lage afvoer) 2019 • Validatie • Testberekeningen extreme omstandigheden • (Start met 3D)
 16. 16. IJsselmeer, IJssel-Vechtdelta & Overijsselse Vecht 2018 onderscheiden welke termen belangrijk als aandrijvende krachten: scheefstand en opzet door wind en afvoer • vanuit westen analoog aan Markermeer (wind) • vanuit oosten analoog aan rivieren (afvoer) • in midden overlapgebied IJVD en Rijntakken: balans van verschillende termen bepaalt aanpak van modellering (o.a. roosteraanpak en vereiste nauwkeurigheid): combinatie van meer-achtig en rivier-achtig systeem • Kalibratie onder verschillende condities (o.a. stormen en hoge afvoer) • Validatie op recente perioden
 17. 17. Testen modellen door andere partijen • Noordzee + Maas komen beschikbaar • Gebruikersovereenkomst voor testen pre-release model Plan van Aanpak Baseline NL • Plan hoe een landelijke database op te stellen en hiermee om te gaan, zowel technisch als procedureel Update generieke specificaties • Op basis van alle ontwikkelingen in het afgelopen jaar Testen voor 3D toepassingen • Algemene settings • Pilot modellen Generieke ontwikkelingen
 18. 18. Flexibel rooster ≠ makkelijker rooster maken • Je hebt meer keuzevrijheid, dus meer mogelijkheden: wat is het beste? • Afweging roosterresolutie vs rekentijd Denken vanuit een landelijk model • Opzet en planning van verschillende deelmodellen is sterk van elkaar afhankelijk • Veel afstemming nodig Model geschikt voor ‘alle’ toepassingen • Concessies doen, maar welke prioritering houd je aan? • Je kunt niet alles direct al testen (bijv. morfologie, waterkwaliteit) Gebruik van nieuwe software • Ultieme testcases (groot aantal kinderziektes opgelost) • Veel invloed op de gewenste ontwikkeling Algemene ervaringen
 19. 19. Vragen? ? ? ? ? ? ?
 20. 20. Presentatie blok 11:30 - 12:00 Geulmanagement Vierhuizergat: toepassing hydrodynamisch D-HYDRO-model Waddenzee 12:00 - 12:30 Volvo Ocean Race – Scheveningen Interactief blok 13:30 - 14:15 Roosterontwikkeling in D-HYDRO 14:15 - 15:00 Kunstwerk modellering D-HYDRO hydrodynamica toepassingen in meren, zeeën en rivieren

×