Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Impact van dijkversterking op kabels & leidingen - Janssen, Schepers

565 views

Published on

Presentatie door Jos Janssen en Martin Schepers (Waterschap Rivierenland) op het "Symposium Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Dinsdag 13 juni 2017, Delft.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Impact van dijkversterking op kabels & leidingen - Janssen, Schepers

  1. 1. 13 juni 2017 1 Impact dijkversterking op kabels en leidingen beoordeling (druk) leiding (NWOkl) in Waterstaatswerk Inhoudo Opgave HWBP programma 2018- 2023 o Aanpak kabels en leidingen o Gezamenlijke belangen o Wat treffen we aan o Beoordeling bestaande (druk)leidingen bij dijkversterking in primaire waterkering o Stroomschema beoordeling bestaande (druk)leiding in Waterstaatswerk o Oplossing volgens ontwerpnorm o Toepassingsgebied bijlage E NEN 3651 o VTV 2006 / WBI 2017 wat is er veranderd o Vragen o Stellingen
  2. 2. 13 juni 2017 2 Aanpak kabels en leidingen Significante uitloop in kosten en / of tijd moet worden voorkomen naast risico’s als omgeving en imago door: o Vroegtijdig overleg met netbeheerders o Gestreefd naar laagst maatschappelijke kosten o Verleggingsrisico (tijd en geld) belangrijke verleggingen worden al gerealiseerd vooruitlopend op de realisatie van het project (Categorie 1 K&L) Pre Verkenning Verkenning planuitwerking realisatie 2016 2018 2020 20232014 Project fasen
  3. 3. 13 juni 2017 3 Gezamenlijke belangen o Waterkering beheerder, verantwoordelijk voor het veilig functioneren van de waterkering. o Leidingbeheerders zijn verantwoordelijk voor het veilig functioneren van de leiding in (de fysieke omgeving en eigendommen van het Waterstaatswerk) o Deze belangen worden door de leiding- en waterkeringbeheerder als zeer belangrijk ervaren Relatieve sterkte eis binnen de veiligheidszones + 20% Stijging van het MHW dijkversterkingen Hoge druk leiding Vervangende waterkering niet aanwezig (is vrijgesteld door provincie Gelderland) Wat treffen we veelvuldig aan kwelscherm
  4. 4. 13 juni 2017 4 Beoordeling bestaande leidingen bij dijkversterking Pr. Waterk. o Het nadere onderzoek spitst zich toe op een kwaliteitsbeoordeling van de leiding, een beschouwing van de risicozetting, eventueel gevolgd door sterkte- en stijfheidsberekeningen van de leiding in een toenemende mate van diepgang. o Bij de aanleg van een nieuwe waterkering of aanpassing van de bestaande waterkering moet er onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit en veiligheid van bestaande leidingen die door die werkzaamheden binnen de werkingssfeer van de norm komen te liggen. De beheerder van de waterkering behoort daarvoor het initiatief tot het leidingonderzoek te nemen.
  5. 5. 13 juni 2017 5 nee ja ja ja nee nee ja ja nee nee stap1 Leidingin Waterstaatswerkmet bijbehorende veiligheidszones stap 2 Leidingontworpen conformPLC 1972 of latereNEN 3650 serie stap 3 Leidingvoldoende sterk conform bijlageE NEN 3651:2012 leidinghoeftniet getoetstte worden stap 4 Veiligheid op orde volgens leidingbeheerder? controle conditie is mogelijk stap 6 leidingvoldoetniet aan denorm nieuw vergunningstraject opstarten stap 5 leiding voldoet aan de Norm Uitgangspunten ongewijzigd ? nieuwe: bestaande: leidingleiding nieuwe dijk / of bij dijkversterking bestaande dijk maatwerk op basis van eisen: NEN 3650 serie. Dit is niet expliciet geregeld in de norm. of beleid Waterschap beoordeling: volgens stroomschema eisen: volgens NEN 3650 serie eisen: volgens NEN 3650 serie of beleid Waterschap
  6. 6. 13 juni 2017 6 Relatieve sterkte eis binnen de veiligheidszones + 20% Stijging van het MHW dijkversterking Hoge druk leiding Vervangende waterkering tot MHW Oplossing volgens ontwerpnorm kwelscherm Leiding boven MHW Alternatief HDD boring Toepassingsgebied bijlage E NEN 3651 ü De inhoud van deze bijlage is uitsluitend bedoeld ter beoordeling van bestaande leidingen in of nabij waterstaatswerken, die niet volgens deze norm, vorige versies van deze norm of de Pijpleidingcode van de provincie Zuid-Holland zijn ontworpen. Nieuwe leidingen mogen niet volgens deze bijlage worden ontworpen of beoordeeld. ü Ergo: beoordeling is alleen voor leidingen van voor 1972 ü Vrijstellingen beoordeling bestaande leidingen volgens bijlage E o Vervangende waterkering o 20 % relatieve sterkte eis binnen de veiligheidszones
  7. 7. 13 juni 2017 7 VTV 2006 / WBI 2017 ü De invloed van de pijpleiding op de veiligheid van de waterkering is voldoende klein indien de pijpleiding is ontworpen volgens de pijpleidingcode of de latere NEN 3650 / 3651 serie. (is vervallen bij WBI 2017) Hiaat betekent geen opsplitsing jong en oud beoordeling is identiek. Je mag afwijken van de eisen: relatieve sterkte eis, de veiligheidszone en vervangende waterkering wat onterecht lijkt. ü Leidingen die vóór 1972 zijn gelegd zijn niet ontworpen volgens voornoemde NEN-normen of de pijpleiding-code zodat het risico van deze leidingen voor de veiligheid van de waterkering niet zonder meer kan worden goedgekeurd. (is vervallen bij WBI 2017 ) De toetsfactoren die in bijlage E van de NEN 3651:2012 staan zijn specifiek tot stand gekomen voor leidingen van vóór 1972. Het hiaat ontstaat voor leidingen na 1972 wanneer hier de toetsfactoren van bijlage E worden toegepast. (kans dat de leiding niet meer voldoet) ü Gedetailleerde toetsing sterkte vind plaats op basis van bijlage E NEN 3651 (Toets op maat)
  8. 8. 13 juni 2017 8 Vragen ! Stellingen o De vrijstellingen (20 % relatieve sterkte eis en vervangende waterkering) zijn volgens bijlage E NEN 3651 een valkuil bij dijkversterking en toetsing waarbij de leiding is aangelegd op basis van de ontwerpnorm ! o Leidingen worden onterecht goedgekeurd door de nieuwe WBI o Risicodeel K&L in WBI 2017 is te laag ! Faalkansbijdrage :POV handelingsperspectief

×