Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

1,276 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест

 1. 1. Цахим тест нүүрЦАХИМ ХИЧЭЭЛ Сургууль 85 Анги бүлэг 1а Сурагчийн нэр Хувилбар сонгох Хувилбар 1 Бөглөж дуусаад CTRL+S Хувилбар1 Хуудас 1
 2. 2. Цахим тест нүүр Багшийн нэр П.Дэлгэрмөрөн Хичээлийн нэр Математик Хичээлийн сэдэв Тестлбар1 Хувилбар2 Хувилбар3 Хуудас 2
 3. 3. Тест 1 ЦАХИМ ТЕСХувилбар 1 Хариултын хууАсуулт 1 2 3 4ХариултАсуулт 12+15 a. 3 c. 20 b. 17 d. 35Асуулт 2Нийлбэр гэж юуг хэлэх вэ? a. Нэмэх үйлдлийн үр дүн b. Хасах үйлдлийн үр дүн c. Мэдэхгүй d. 1,2 дугаар хариултАсуулт 3Дараах хариултаас аль оновчтойг сонго.Аль үед нь нэмэх үйлдэл гүйцэтгэх вэ? a. ­ээр ихэсгэ b. ­ээр цөөнАсуулт 4Үнэн худлыг сонгоЯлгавар нь хасах үйлдлийн үр дүн мөн.Асуулт 5Нөхөж гүйцээ.Хаалттай бодлогыг үйлдлийн дарааллынАсуулт 6X­ийн оронд тохирох тоог олооройX+7=16Асуулт 719­7=Асуулт 8X­ийн оронд тохирох тоог олоорой Хуудас 3
 4. 4. Тест 1X­7=10Асуулт 9Тохирох тоог нөх.2, 4, 6, 8, ?Асуулт 10Тохирох тоог нөх. 5+X=20­11 Хуудас 4
 5. 5. Тест 1Хуудас 5
 6. 6. Тест 1 ЦАХИМ ТЕСТХариултын хуудас 5 6 7 8 9 10 c. ­ээр олон d. ­ээр бага а.ХУДАЛ b.ҮНЭН бодно. a.8 b.9 c.10 a.12 b.11 c.10 Хуудас 6
 7. 7. Тест 1a.17 b.18 c.19a.10 b.11a.10 b.11 C.9 Хуудас 7
 8. 8. Тест 1Хуудас 8
 9. 9. Тест 1Хуудас 9
 10. 10. Тест 1Хуудас 10
 11. 11. Тест 1Хуудас 11
 12. 12. Тест 2 ЦАХИМ ТЕСТХувилбар 1 Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 5ХариултАсуулт 112+5 a. 3 c. 20 b. 17 d. 35Асуулт 27 оос 6 аар их тоог ол a.10 b.11 c.12 d.13Асуулт 3Дараах хариултаас аль оновчтойг сонго.Аль үед нь хасах үйлдэл гүйцэтгэх вэ? a. ­ээр ихэсгэ c. b. ­ээр цөөн d.Асуулт 4Нэгдүгээр анги 9 мод, хоёрдугаар анги 5 аар олон мод тарив. Хоёрдугаар анги хэдэн мод  а.14 b.15 c.16Асуулт 5 d.17Хасах үйлдлийн үр дүнАсуулт 6X­ийн оронд тохирох тоог олооройX­7=10 a.3Асуулт 71дм3см нь алинтай тэнцүү вэ? a.12Асуулт 8X­ийн оронд тохирох тоог олоорой Хуудас 12
 13. 13. Тест 2X+6=12 a.7Асуулт 9Тохирох тоог нөх.14, 12, 10, 8, ? a.10Асуулт 10Тохирох тоог нөх. 5+=2+16 a.10 Хуудас 13
 14. 14. Тест 2Хуудас 14
 15. 15. Тест 2Хуудас 15
 16. 16. Тест 2 ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас 5 6 7 8 9 10 ­ээр олон ­ээр багаоёрдугаар анги хэдэн мод усалсан бэ? бодно. b.17 c.16 d.18 b.11 c.10 d.13 Хуудас 16
 17. 17. Тест 2b.18 c.6 d.13b.11 C.9 d.6b.13 C.9 d.11 Хуудас 17
 18. 18. Тест 2 ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3ХариултХувилбар 1Асуулт 12+15 a. 3 c. 20 b. 17 d. 35Асуулт 2Нийлбэр гэж юуг хэлэх вэ? a. Нэмэх үйлдлийн үр дүн b. Хасах үйлдлийн үр дүн c. Мэдэхгүй d. 1,2 дугаар хариултАсуулт 3Дараах хариултаас аль оновчтойг сонго.Аль үед нь нэмэх үйлдэл гүйцэтгэх вэ? a. ­ээр ихэсгэ b. ­ээр цөөнАсуулт 4Үнэн худлыг сонго сонго.Ялгавар нь хасах үйлдлийн үр дүн мөн. Хуудас 18
 19. 19. Тест 2Асуулт 5Нөхөж гүйцээ.Хаалттай бодлогыг үйлдлийн дарааллынАсуулт 6Нийлбэр нь тэнцүү байх тоонуудыг зөв харгалзуул.a. 5+6b. 8+4c. 9+7d. 3+6 Хуудас 19
 20. 20. Тест 2Хуудас 20
 21. 21. Тест 2Хуудас 21
 22. 22. Тест 2 ЦАХИМ ТЕСТХариултын хуудас 4 5 c. ­ээр олон d. ­ээр бага a. TRUE b. FALSE Хуудас 22
 23. 23. Тест 2 бодно.a. 8+8b. 10+1c. 6+3d. 9+3 Хуудас 23
 24. 24. Дүн ЦАХИМ ХИЧЭЭЛСургууль 85 Багшийн нэрАнги бүлэг 1а Хичээлийн нэрСурагчийн нэр Хичээлийн сэдэвҮнэлгээ харах хэсэгХУВИЛБАР1 ХУВИЛБАР2Асуулт оноо Хариулт Асуулт оноо 1 0 буруу 1 0 2 0 буруу 2 0 3 0 буруу 3 0 4 0 буруу 4 0 5 0 буруу 5 0 6 0 буруу 6 0 7 0 буруу 7 0 8 0 буруу 8 0 9 0 буруу 9 0 10 0 буруу 10 0 Авах оноо 10 Авах оноо Авсан оноо 0 Авсан оноо Зөв хариулт 0 Зөв хариулт Буруу хариулт 10 Буруу хариулт Хувь 0 Хувь Үнэлгээ  F Үнэлгээ  Хуудас 24
 25. 25. ДүнХуудас 25
 26. 26. ДүнЦАХИМ ХИЧЭЭЛ П.Дэлгэрмөрөн Математик Тест Хариулт буруу буруу буруу буруу буруу буруу буруу буруу буруу буруу 10 0 0 10 0 F Хуудас 26
 27. 27. ДүнХуудас 27

×