Advertisement
 مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx
 مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx
 مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx
 مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx
Advertisement
 مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx
 مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx
 مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx
Upcoming SlideShare
فروشگاه ژرمن کالا.docxفروشگاه ژرمن کالا.docx
Loading in ... 3
1 of 7
Advertisement

More Related Content

Advertisement

مموری فوم چیست از ژرمن کالا.docx

 1. ‫چیست؟‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫تشک‬ ‫وقت‬ ‫ی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫ساخت‬ ‫اولیه‬ ‫تشک‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫آ‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫آنها‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫درد‬ ‫کاهش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خواب‬ ‫برای‬ ‫راحت‬ ‫بستر‬ ‫و‬ . ‫دار‬ ‫حافظه‬ ‫فوم‬ ‫این‬ ‫گو‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫طراح‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫آغوش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بدن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫افراد‬ ‫اغلب‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ . ‫البته‬ ‫نرم‬ ‫فوم‬ ‫این‬ ‫تعریف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اینجا‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫تولید‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫معرفی‬ ، .‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ،‫آن‬ ‫چیست؟‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫عموما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تشک‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ترکیب‬ ‫پل‬ ‫ی‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫اورتان‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫یی‬ ‫اضاف‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫سکوز‬ ‫ی‬ ‫ته‬ ‫چگال‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫معمولی‬ ‫فوم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫از‬ . ‫ف‬ ‫مموری‬ ‫وم‬ ‫به‬ ‫پل‬ ‫فوم‬ ‫عنوان‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ورتان‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫سکواالست‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫نیز‬ . ‫برگشت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫حافظه‬ ‫یا‬ ‫مموری‬ ‫اسم‬ ‫آهسته‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ،‫فشار‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فوم‬ ‫این‬ ‫حالت‬ ‫ها‬ ‫حباب‬ ‫ی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫بافت‬ ‫میان‬ ‫کوچکی‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫ماتر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫هوا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫ی‬ ‫تواند‬ ‫طر‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫کند‬ ‫حرکت‬ ‫آن‬ )‫باشد‬ ‫می‬ ‫التکس‬ ‫فوم‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫آن‬ ‫هوای‬ ‫گردش‬ ‫(البته‬ . ‫یا‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫حافظ‬ ‫فوم‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫در‬ ‫گرما‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نرم‬ ‫بدن‬ ‫ی‬ ‫شود‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫فرم‬ ‫بدن‬ ‫انحنای‬ ‫با‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫ایده‬ ‫طبی‬ ‫تشک‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫سطح‬ ‫پوشش‬ ‫باعث‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫آل‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫ویسکواالستیک‬ ‫خواص‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫سکواالست‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫اثر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫داخل‬ ‫ساختار‬ ‫ی‬ ‫آنها‬ ‫م‬ ‫بدست‬ ‫ی‬ .‫آورد‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ن‬ ‫شبکه‬ ‫اثر‬ ‫ی‬ ‫رو‬ ‫یی‬ ( network effect ) ‫که‬ ‫است‬ ‫بازیابی‬ ‫باعث‬ ‫ساختار‬ ‫اولیه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫فوم‬ ‫تغ‬ ‫یی‬ ‫ر‬ ‫شکل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اثر‬ ‫سه‬ ‫نیرو‬ ‫و‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫نیروی‬ ‫شبکه‬ ‫ای‬ ‫م‬ ‫عمل‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫بازساز‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫ساختار‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫کند‬ ‫را‬ ‫آهسته‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ : ‫اثر‬ ‫پنومات‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ( pneumatic effect ) ، ‫ناش‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫گردش‬ ‫فو‬ ‫متخلخل‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫م؛‬ ‫اثر‬ ‫چسبندگ‬ ‫ی‬ ( adhesive effect ) ‫ناش‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫فشار‬ ‫فوم‬ ‫درون‬ ‫سطوح‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫اثر‬ ‫شدن‬ ‫شل‬ ( relaxation effect ) ‫که‬ ‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫فشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫فوم‬ ‫انبساط‬ ‫م‬ ‫کاهش‬ ‫ی‬ ‫دهد‬ . ‫ممو‬ ‫تاریخچه‬ ‫فوم‬ ‫ری‬
 2. ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫سال‬ ‫در‬ 1966 ‫قرارداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫تحق‬ ‫مرکز‬ ‫توسط‬ ‫ی‬ ‫قات‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫مز‬ ( Ames Research Center ) ‫برا‬ ‫ناسا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫بهبود‬ ‫ی‬ ‫من‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫بالشتک‬ ‫ی‬ ‫هواپ‬ ‫ی‬ ‫ما‬ .‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫اوا‬ ‫در‬ ‫ناسا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫دهه‬ 1980 ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ،‫داد‬ ‫قرار‬ ‫عموم‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫گرچه‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اعتماد‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ .‫کردند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫کمتر‬ ،‫آن‬ ‫تولید‬ ‫فرایند‬ ‫بودن‬ ‫عموما‬ ‫مح‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫پزشک‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫بیمارستان‬ ‫و‬ ‫هنگام‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ماران‬ ‫برا‬ ‫بودند‬ ‫مجبور‬ ‫ی‬ ‫مدت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استراحت‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫بدون‬ ‫رو‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫برخ‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ،‫بکشند‬ ‫دراز‬ ‫سفت‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫نواح‬ ‫ی‬ ‫آنها‬ ‫بدن‬ ‫جر‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫زخم‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫خون‬ ‫بستر‬ ‫میشد‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ . ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫وم‬ ‫قابل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ی‬ ‫چن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫وقا‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ی‬ .‫دادند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫تشک‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ست؟‬ ‫تشک‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فوم‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫نوع‬ ‫تشک‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫است‬ ،‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرم‬ ‫بدن‬ ‫شکل‬ ‫با‬ ‫تشک‬ ‫بگیرد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شانه‬ ،‫کمر‬ ‫(مانند‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ‫نقاط‬ ، ‫دردها‬ ‫و‬ )‫باسن‬ ‫ی‬ ‫مفاصل‬ .‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫گرما‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫شما‬ ‫بدن‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫کردن‬ ‫نرم‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫راحتی‬ ‫الیه‬ ‫تقر‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫تول‬ ‫همه‬ ‫ی‬ ‫دکنندگان‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫در‬ ‫تشک‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫استفاده‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫عموما‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ .‫هستند‬ ‫ارزانتر‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫تشک‬ ‫انواع‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ :‫دارد‬ ‫طبیعی‬ ، ‫صنعتی‬ ‫ژل‬ ‫فوم‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ . ‫تشک‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ( ‫صنعتی‬ Traditional Memory Foam ) ‫تشک‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫صنعتی‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫بار‬ 1970 ‫تغ‬ ،‫شدند‬ ‫ظاهر‬ ‫یی‬ ‫ر‬ ‫چندان‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫فرآورده‬ ‫از‬ ‫همچنان‬ ‫آنها‬ .‫اند‬ ‫نکرده‬ ‫ی‬ ‫نفت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ساخته‬ ‫ی‬ ،‫شوند‬ ‫و‬ ‫مح‬ ‫دوستداران‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫استقبال‬ ‫کنند‬ ‫می‬ . ‫فوم‬ ‫حافظه‬ ‫صنعتی‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫توسعه‬ ‫بار‬ ‫ی‬ ،‫افت‬ ‫تغ‬ ‫یی‬ ‫ر‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫کم‬ ‫ی‬ ‫داشته‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫هم‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ممور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫صنعتی‬ ‫ت‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫گز‬ ‫ی‬ ‫نه‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مورد‬ ‫سه‬ ‫ساخ‬ ‫برای‬ ‫ت‬ ‫تشک‬ ‫انواع‬ .‫است‬ ‫صنعتی‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫دارا‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫سلول‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫بدن‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ترت‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫شکل‬ ‫با‬ ‫خواب‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫ی‬ ‫ده‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫حالت‬ ‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫ی‬ .‫دهد‬ ‫صنعت‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫البته‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫گرما‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حبس‬ ، ‫بنابرا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫عرق‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫گرمایی‬ ، ‫صنعتی‬ ‫فوم‬ ‫این‬ ‫گز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫نخو‬ ‫شما‬ ‫اهد‬ .‫بود‬
 3. ‫تشک‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ( ‫طبیعی‬ Plant-Based Memory Foam ) ‫برخ‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫طبیعی‬ ‫نارگ‬ ‫فوم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ی‬ ،‫ل‬ ‫سو‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫سا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫اه‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫ا‬ .‫کنند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تشک‬ ‫ها‬ ‫فشار‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سر‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫تر‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫صنعتی‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫رم‬ ‫ی‬ ‫گردند‬ ‫ردپا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫تم‬ ‫ی‬ ‫زتر‬ ‫ی‬ ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫جا‬ ‫به‬ . ‫گیاهی‬ ‫یا‬ ‫طبیعی‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫نگران‬ ‫رفع‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ترک‬ ‫ی‬ ‫بات‬ ‫آل‬ ‫ی‬ ‫فرار‬ ‫سالمتی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫تولید‬ ،‫هستند‬ ‫تر‬ ‫ضعیف‬ ‫سوزی‬ ‫آتش‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مضر‬ . ‫بسیار‬ ‫طبیعی‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫بوی‬ ‫که‬ ‫البته‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫صنعتی‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مطلوب‬ ‫تجزیه‬ ‫ترک‬ ‫ی‬ ‫بات‬ ‫برخ‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کربن‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫فوم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫بد‬ ‫بوی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ . ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫طبیعی‬ ‫کامال‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫از‬ ‫تشک‬ ‫ساخت‬ ‫شرکتی‬ ‫هیچ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ، ‫ز‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫پتروش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫فوم‬ ‫قوام‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫تشک‬ ‫چارچوب‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫عل‬ .‫است‬ ‫ی‬ ‫رغم‬ ‫برخ‬ ‫وجود‬ ‫ی‬ ‫پتروش‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ، ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫اه‬ ‫ی‬ ‫مقا‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫سه‬ ‫ممور‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫صنعتی‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫من‬ ‫هست‬ ‫تر‬ .‫ند‬ ‫همچن‬ ‫آنها‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫قابل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫هوای‬ ‫گردش‬ ‫بهتری‬ ‫ز‬ ‫دارند‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫دارا‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫سلول‬ ‫ی‬ .‫هستند‬ ‫فوم‬ ‫در‬ ‫بزرگتر‬ ‫باز‬ ‫مموری‬ ‫فوم‬ ‫ای‬ ‫ژله‬ ( Gel Memory Foam ) ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫ترک‬ ‫ژل‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ژل‬ ‫و‬ ‫فوم‬ ‫صنعتی‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫ترک‬ ‫تشک‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ب‬ .‫شود‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ادعا‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫ژل‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫گز‬ ‫ی‬ ‫نه‬ ‫تر‬ ‫خنک‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫صنعتی‬ ‫ا‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ،‫حال‬ ‫کمتر‬ ‫مطالعات‬ ‫ی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تشک‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫ژل‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫بنابرا‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫گردش‬ ‫دقیقی‬ ‫هوای‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫ثبت‬ ‫فوم‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫ژل‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫اوا‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫دهه‬ 2010 ‫تشک‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫ا‬ .‫شد‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫مقابله‬ ‫مسئله‬ ‫با‬ ‫شد‬ ‫تولید‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫زیاد‬ ‫گرمای‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫روش‬ ‫چند‬ . ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ساخت‬ ‫تشک‬ ‫برا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫تزر‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ممور‬ ‫به‬ ‫ژل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫استفاده‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ . ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫ژل‬ ‫از‬ ‫نازک‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫پا‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫فوم‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫جداساز‬ ‫مانع‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫کرده‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫کنن‬ ‫خنک‬ ‫اثر‬ ‫ده‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫روش‬ .‫کند‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫تزر‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫ها‬ ‫دانه‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ا‬ .‫است‬ ‫ژل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اجازه‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫در‬ ‫ژل‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫قرار‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫هوای‬ ‫گردش‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫تشک‬ ‫پذ‬ ‫انعطاف‬ ‫تشک‬ ‫اگر‬ ‫ی‬ ‫رتر‬ ‫و‬ )‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫برگشت‬ ‫(در‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫ترج‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ده‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫ژله‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫ای‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫مف‬ ‫تواند‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫طبیعی‬ ‫یا‬ ‫صنعتی‬ ‫م‬ ‫خوشتان‬ ‫آهسته‬ ‫واکنش‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫آ‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫تشک‬ ‫این‬ ‫برا‬ ‫ی‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫داخلی‬ ‫ساختار‬ ‫تشک‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫طبی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬
 4. ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫این‬ ‫چ‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ممور‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫(همچن‬ ‫ماده‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫فوم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫سکو‬ ‫االست‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫شناخته‬ ‫ی‬ ‫پل‬ ‫از‬ )‫شود‬ ‫ی‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫ناسا‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫اورتان‬ 1960 ‫برا‬ ‫ی‬ ‫فضانوردان‬ .‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫بسته‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫کن‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تخت‬ ‫خواب‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ممور‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ساخته‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ،‫شوند‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫فوم‬ ‫از‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫فوم‬ ‫همراه‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ژل‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫با‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫کو‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ساخته‬ ‫فنر‬ ‫شده‬ .‫اند‬ ‫تخت‬ ‫خوا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫سه‬ ‫معموال‬ ‫فوم‬ ‫تمام‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫ی‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫درجه‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫تشک‬ ‫دارا‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫پنج‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫ا‬ ،‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫هستند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫تشک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫استاندارد‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫دا‬ ‫خواه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ک‬ :‫رد‬ ‫پوشش‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫یی‬ ‫ها‬ ‫تخت‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫مموری‬ ‫م‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫گرما‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫تنفس‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫روکش‬ ،‫کنند‬ ‫ی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫التکس‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫محافظ‬ ‫مانند‬ ‫هوا‬ ‫گردش‬ ‫طراح‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ .‫شوند‬ ‫ال‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫راحت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫باال‬ ‫قسمت‬ ‫یی‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫چند‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫برا‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫بالشتک‬ ‫و‬ ‫کانتور‬ ‫پشتیب‬ ‫جهت‬ ‫بدن‬ ‫انی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بهتر‬ ‫خواب‬ ‫برای‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ . ‫های‬ ‫تشک‬ ‫نرم‬ ‫ال‬ ،‫تر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫راحت‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫سفت‬ .‫دارند‬ ‫تر‬ ‫ال‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫انتقال‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫حذف‬ ‫آن‬ ‫خنک‬ .‫است‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫هسته‬ / ‫الیه‬ ‫پا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫حمایتی‬ ‫الیه‬ / ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫پا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫تشک‬ ‫الیه‬ ‫ترین‬ ‫ضخیم‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫محکم‬ ‫فوم‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫منفصل‬ ‫فنر‬ ‫یا‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫برا‬ ‫فنر‬ ‫ی‬ ‫افزا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫پشت‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫ی‬ ‫استحکام‬ ‫و‬ ‫تشک‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫الیه‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫بس‬ ‫فوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫سفت‬ ‫کامل‬ ‫م‬ ‫ی‬ .‫شود‬ ‫آن‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫تشک‬ ‫مزایای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ،‫ها‬ ‫تشک‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آزمایشات‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫طرفداران‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫راحتی‬ ‫دل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫محبوب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫راحت‬ ‫فاکتور‬ ‫ی‬ ‫شما‬ ‫بدن‬ ‫با‬ .‫آنهاست‬ ‫گی‬ ‫می‬ ‫فرم‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫فشار‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فقرات‬ ‫ستون‬ ‫ی‬ ‫دهد‬ . ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ترین‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫استراحت‬ ‫خواهید‬ ‫تجربه‬ ‫کرد‬ .
 5. ‫بدن‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫پاسخ‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫به‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ا‬ .‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ‫نقطه‬ ‫مشکالت‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫بدان‬ ‫فقرات‬ ‫ستون‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫گردن‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫راستا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مساو‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بدن‬ ‫وزن‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫موثر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫را‬ ‫بدن‬ ‫استاندارد‬ ‫ارگونومی‬ ‫مزمن‬ ‫های‬ ‫درد‬ ‫کاهش‬ ‫طوالن‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫گردن‬ ‫و‬ ‫کمر‬ ‫مزمن‬ ‫درد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مدت‬ ‫ی‬ .‫دهد‬ ‫تنفسی‬ ‫مشکالت‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫همچن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تأث‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫مثبت‬ ‫ی‬ ‫تنفس‬ ‫مزمن‬ ‫مشکالت‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫دارد‬ ، ‫ز‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫تنفس‬ ‫ی‬ .‫کند‬ ‫هستند‬ ‫آلرژی‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ ‫ضد‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫حفظ‬ ‫سالمت‬ ‫بهدا‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫شت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫حساس‬ ‫ضد‬ ،‫شوند‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫مقاوم‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫کنه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫خوبی‬ ‫ت‬ ‫است‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫بی‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫صدا‬ ،‫است‬ ‫ساکت‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫رج‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ندارد‬ ‫برا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫کسان‬ ‫ی‬ ‫شر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫خود‬ ‫خواب‬ ‫ناآرام‬ ‫دارند‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ . ‫نیز‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫حرکت‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫صفر‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫خواب‬ ‫شما‬ ‫جابجایی‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫نگهداری‬ ‫ممور‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫نگهدار‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ندارد‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫ن‬ ‫شما‬ . ‫ی‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ندار‬ ‫آنها‬ ‫چرخاندن‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫افتادگ‬ ‫ی‬ ‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تشک‬ . ‫آن‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫تشک‬ ‫معایب‬ ،‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫تشک‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫مزایای‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫معایبی‬ :‫ایم‬ ‫پرداخته‬ ‫باال‬ ‫وزن‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫بس‬ ‫توانند‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫سنگ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ،‫حال‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ندار‬ ‫آنها‬ ‫چرخاندن‬ ‫به‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫نبا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫بزرگ‬ ‫مشکل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ .‫کند‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬ ‫گرم‬ ‫دارند‬ ‫ضعیفی‬ ‫هوای‬ ‫گردش‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫معمول‬ ‫ی‬ ‫التکس‬ ‫فوم‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تر‬ ‫ز‬ ،‫اند‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫انحنای‬ ‫با‬ ‫گرفتن‬ ‫فرم‬ ‫با‬ .‫دارند‬ ‫تری‬ ‫ضعیف‬ ‫هوای‬ ‫گردش‬ ‫قابیت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فشرده‬ ،‫آن‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬ ‫آور‬ ‫فن‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫جد‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫کننده‬ ‫خنک‬ ‫باز‬ ‫سلول‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫در‬ ‫ژل‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ، ‫تا‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫رفع‬ ‫حدودی‬
 6. ‫است‬ ‫ضعیف‬ ‫گرم‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫سازگاری‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫انتظار‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫نرم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تشک‬ ‫گرم‬ ‫ی‬ ‫سرد‬ ، ‫سخت‬ ‫تر‬ ‫با‬ . ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ،‫حال‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫گرما‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫سرما‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫خانگی‬ ، ‫دمای‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫اکثر‬ ‫است‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫تشک‬ ‫که‬ ‫خ‬ ‫نه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫سخت‬ ‫شود‬ . ‫برخی‬ ‫دارند‬ ‫بدی‬ ‫بوی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫برخ‬ ‫ی‬ ‫بو‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫تشک‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫شکا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫زمان‬ ‫مشکل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫رخ‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫تشک‬ ‫داخلی‬ ‫ساختار‬ ‫نباشد‬ ‫استاندارد‬ . ‫کافی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫عدم‬ ‫احساس‬ ‫برخ‬ ‫ی‬ ‫شکا‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫حما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫نم‬ ‫احساس‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫ا‬ .‫کنند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫دو‬ ‫تواند‬ ‫داشته‬ ‫دلیل‬ ‫باشد‬ 1 . ‫ممور‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫با‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫پا‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫خر‬ ‫ی‬ ‫دار‬ ‫ی‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫؛‬ 2 . ‫ی‬ ‫ا‬ ‫کیفیت‬ ‫سا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫پایه‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫پشت‬ ‫ی‬ ‫بان‬ ‫ی‬ ‫مناسب‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫است‬ ‫ضعیف‬ . ‫داشته‬ ‫تر‬ ‫محکم‬ ‫پایه‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ،‫راحتی‬ ‫الیه‬ ‫داشتن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫باید‬ ‫تشک‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ .‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫مفاصل‬ ‫درد‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫فقرات‬ ‫ستون‬ ‫از‬ ‫آلی‬ ‫ایده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بتواند‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫مت‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫فوم‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫ندارند‬ ‫باالیی‬ ‫قیمت‬ ‫ا‬ ‫مگر‬ ، ‫ی‬ ‫نکه‬ ‫شما‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ممتاز‬ ‫مدل‬ ‫را‬ ‫بخر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫با‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫حال‬ ‫تخت‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فوم‬ ‫تمام‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫سنت‬ ‫ی‬ ‫داخل‬ ‫فنر‬ ‫ی‬ ‫گران‬ ‫م‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫حدود‬ 8 ‫تا‬ 20 ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫خر‬ ‫ی‬ ‫دار‬ ‫ی‬ ‫کن‬ ‫ی‬ ‫د‬ . ‫پ‬ ‫ی‬ ‫شرفت‬ ‫فناور‬ ‫در‬ ‫ی‬ ، ،‫گارانتی‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫سازنده‬ ‫برند‬ ،‫داخلی‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫بسته‬ ‫بند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تنوع‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ . ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫م‬ ‫دوام‬ ‫چقدر‬ ‫ی‬ ‫آورند؟‬ ‫بسته‬ ‫ک‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ،‫ت‬ ‫ممور‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫شش‬ ‫تواند‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫ا‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫توجه‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫برا‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫آن‬ ‫ساخت‬ ‫کامال‬ ‫م‬ ‫مدل‬ .‫است‬ ‫تفاوت‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ارزان‬ ‫بد‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫دوام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫اد‬ ‫ی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫ی‬ ‫تخت‬ ‫که‬ ‫خواب‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫درجه‬ ‫فوم‬ ‫تمام‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫بادوام‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫ساخت‬ ‫تر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫شوند‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫توانند‬ ‫چند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫سال‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫بیاورند‬ ‫دوام‬ . ‫برا‬ ‫ی‬ ‫ماندگار‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫خود‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫تشک‬ ، ‫ز‬ ‫موارد‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫د‬ :  ‫از‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫تشک‬ ‫محافظ‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
 7.  ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تشک‬ ‫شستشویی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫تشک‬ ‫کاور‬ ‫از‬  ‫هر‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫ی‬ ‫کبار‬ ‫بچرخان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ممور‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ ،‫ما‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫لذت‬ ‫فوم‬ ‫تمام‬ ‫تخت‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ .‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تشک‬ ‫های‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫آغوش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بدن‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫ز‬ ‫موارد‬ ‫اگر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫است‬ ‫شما‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫از‬ ، ‫خواب‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫رو‬ ‫ی‬ ‫تشک‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫فوم‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫خواه‬ ‫لذت‬ ‫ی‬ ‫د‬ :‫برد‬ ‫احساس‬ ‫گرفتن‬ ‫آغوش‬ ‫در‬ ‫دارید؛‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫تشک‬ ‫رفتن‬ ‫فرو‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تختخواب‬ ‫ی‬ ‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫نرم‬ ‫دار‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫؛‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ناآرام‬ ‫خواب‬ ‫خواب‬ ‫شریک‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫شما‬ ‫خواب‬ ‫بستر‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫طرف‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫زوله‬ ‫حرکت‬ ‫ی‬ ‫باال‬ ‫یی‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫د؛‬ ‫تخت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫خواه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫کم‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫گرمتر‬ ‫باشد؛‬ ‫فرد‬ ‫ی‬ ‫هست‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫پهلو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫خواب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫لگن‬ ‫و‬ ‫شانه‬ ، ‫زانو‬ ‫و‬ ‫کنید؛‬ ‫می‬ ‫بالشتک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬ ‫خواهان‬ ‫بیشتر‬ ‫هست‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دردها‬ ‫دچار‬ ‫خواب‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫مزمنی‬ .‫شوید‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫تشک‬ ‫ممور‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫فوم‬ ‫ی‬ ‫بزرگ‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬ ‫ی‬ ‫درد‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫احساس‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫کن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫اد‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫لگن‬ ‫درد‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫خصوص‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫درگ‬ ‫کمر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫هست‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫با‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫آنها‬ ،‫حال‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫جادو‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ،‫ستند‬ ‫بنابرا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خود‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫بهتر‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫روکش‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫سرما‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫گذار‬ ‫ی‬ ‫کن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫راحت‬ ‫تا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫تجربه‬ ‫کن‬ ‫ی‬ ‫د‬ . ‫با‬ ‫نیز‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫تشک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫طبیعی‬ ‫التکس‬ ‫فوم‬ ‫مانند‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫مناسبی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫شرکت‬ ‫بهترین‬ ‫البته‬ .‫باشد‬ ‫پزشکی‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫طبی‬ ‫تشک‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تشک‬ ‫داخلی‬ ‫ساختار‬ ‫ترکیب‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ،‫آلمان‬ ‫دانلوپیلو‬ ‫مانند‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫اس‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫بیشترین‬ ‫تا‬ ‫میکنند‬ ‫تفاده‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫طبی‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫آلی‬ ‫ایده‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫کاال‬ ‫ژرمن‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫عرضه‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫معتبر‬ ‫گواهینامه‬ ‫با‬ ‫دانلوپیلو‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫تشک‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫تمامی‬ .‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫فو‬ ‫مموری‬ ،‫التکس‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هیبریدی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫م‬
Advertisement