การสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ kruthaicr1.ning.com


              โดย
          อภิวฒน์ กันศรี เวียง...
เข้าสู่ เว็บไซต์ http://kruthaicr1.ning.com


              คลิกเลือก Sign Up
สมัครเข้าใช้งานโดยใช้อีเมล์ และพิมพ์รหัสผ่านที่ตองการ
                        ้


   กรอกข้อมูล...
กรณี กรอกข้อมูลถูกต้องจะปรากฏดังภาพ                กรอกข้อมูลให้ครบ คลิกเลือก
            ...
ปรากฏชื่อของท่านแสดงว่าทาการสมัครสมาชิกได้แล้ว


                 แสดงชื่อของเรา
การใส่ ภาพประกอบประวัติส่วนตัว

                  คลิกเลือกหน้าฉัน
                 ...
การเลือกภาพประกอบ


          คลิกเลือก Browse
เลือกภาพที่เตรี ยมไว้ไฟล์ภาพ .JPG


                  คลิกเลือกภาพ
ทาการบันทึกข้อมูลประวัติตนเอง


                คลิกเลือก Save
การสร้างเว็บไซต์ ning.com เป็ นของตนเอง


             โดย
         อภิวฒน์ กันศรี เวียง
      ...
กรณี ท่ีสมัครเป็ นสมาชิกแล้ว เข้าสู่ เว็บไซต์
http://kruthaicr1.ning.com
                        ค...
กรอกอีเมล์ และรหัสผ่านให้ถูกต้อง


                  คลิกเลือก Sign In
ปรากฏหน้าจอกรณี เข้าสู่ ระบบได้ถูกต้อง
ทาการสร้างเว็บไซต์เป็ นของตนเอง
                 คลิกเลือก Create….
พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ตองการและต้องไม่ซ้ ากับผูใช้ท่านอื่น
           ้            ้        ...
แสดงหน้าจอกรณี ชื่อที่ใช้ไม่ซ้ ากับท่านอื่น


                       พิมพ์เกี่ยวกับเว็บไซต์เรา
 พิม...
กรอกข้อมูลให้ครบ


              เลือก Thailand
  พิมพ์ชื่อจังหวัด            เสร็จแล้วก...
ปรากฏหน้าจอการปรับแต่งหน้าแรกของเว็บไซต์

   ลากไอคอน Forum ไป      ลากไอคอน ที่ไม่ตองการให้
           ...
การเลือกรู ปแบบเว็บไซต์

                     เสร็จแล้วกดปุ่ ม
                    ...
แสดงหน้าจอเมื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเองสาเร็จ
การจัดการเมนูให้เป็ นภาษาไทย


                คลิกเลือกเมนู Manage
เลือกไอคอน Tab Manager
             คลิกเลือก
แก้เมนูให้เป็ นภาษาไทย


             พิมพ์ภาษาไทยลงไป
แก้เมนูให้เป็ นภาษาไทยให้ครบทุกเมนู


                   พิมพ์ภาษาไทยลงไป
ทาการบันทึกเมื่อแก้ไขเมนูเสร็จแล้ว
                   คลิกเลือก Save
แสดงเมนูที่แก้เป็ นภาษาไทย


     แสดงเมนูภาษาไทยแล้ว
                คลิกเลือกจัดการระบบ
การเปลี่ยนลักษณะของเว็บ Theme           คลิกเลือก
         Appearance
สามารถเปลี่ยนรู ปแบบเว็บไซต์ใหม่ได้


              เลือกรู ปแบบที่ตองการ
                  ...
สามารถใส่ ภาพหัวเว็บไซต์ได้

            คลิกเลือก All
            Options          ...
เลือกภาพที่เตรี ยมไว้โดยใช้ภาพขนาด 955 x 200


คลิกเลือก Upload      คลิกเลือก Browse
เลือกภาพที่เตรี ยมไว้แล้ว


              คลิกเลือกภาพ
                คลิกเลือก Open
เสร็จแล้วทาการบันทึก            คลิกเลือก Save
แสดงภาพส่ วนหัวที่เพิ่มเข้ามา

 ภาพส่วนหัวของเว็บไซต์
การเพิ่มแคตตาล็อกฟอรัม

          คลิกเลือก การบริ หารจัดการ
                        ...
กาหนดแคตตาล็อกของฟอรัมรับส่ งงาน กิจกรรมต่าง ๆ


              แก้ไขให้เป็ นภาษาไทย
การเพิ่มจานวนห้องเก็บข้อมูลฟอรัม


                     แก้ไขให้เป็ นภาษาไทย

คลิกที่ปม Add………
   ...
การเพื่อหัวข้ออภิปรายในฟอรัม

                คลิกเลือก ฟอรัม


คลิกเลือก Add ….
การกาหนดหัวข้อ และเนื้อหา ฟอรัม


  หัวเรื่ องที่ตองการให้แสดง
         ้       คลิกที่นี่เพื่อแทรกรู ปภ...
เลือกหมวดหมู่แคตตาล็อกที่เราสร้างไว้เพื่อกาหนด
หมวดหมู่ได้เวลาใช้งานจะไม่สบสน
              ั

       ...
ทาการบันทึก

       เสร็จแล้วคลิกเลือก Add…
เราสามารถแก้ไข เนื้อหา หรื อลบฟอรัม ได้ภายหลัง
กรณี ตองการลบฟอรัม
   ้
การปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าแรก

                  คลิกเลือกบริ หารจัดการ
เสร็จแล้วคลิกเลือก
 Features
ทาการปรับแต่งการแสดงผลหน้าแรกได้


        ลากไอคอนที่ตองการมาวางได้
              ้
เสร็จแล้วทาการบันทึก            เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
การกาหนดสิ ทธิ์การแก้ไขฟอรัมของสมาชิก
                    คลิกเลือกบริ หารจัดการ


 เสร็จแล้วคลิกเลือ...
กาหนดสิ ทธิ์เฉพาะแอดมินที่เพิ่มฟอรัมได้
            สมาชิกสามารถตอบในฟอรัม
                ...
เสร็จแล้วทาการบันทึก            เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว VDO ลงในเว็บไซต์

               คลิกเลือกภาพเคลื่อนไหว
             ...
การเพิ่ม Videos จากเครื่ องคอมพิวเตอร์
                เสร็จแล้วคลิกเลือก Add
            ...
เลือก Videos ไฟล์ตองไม่เกิน 100Mb
            ้
                เสร็จแล้วคลิกเลือก Open
เส...
ทาการอัพโหลดอาจใช้เวลานานถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่
                เสร็จแล้วคลิกเลือก
            ...
กรอกข้อมูลคาอธิบายเกี่ยวกับ Videos


           กรอกคาอธิบายให้ครบ                     ...
การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว VDO จากเว็บ YouTube


 คลิกเลือกเมนูภาพเคลื่อนไหว
                คลิกเลือก Add
...
เลื่อนหน้าจอลงด้านล่างคลิกเลือกไอคอน YouTube   เสร็จแล้วคลิกเลือก
ค้นหาวิดีโอที่ตองการ ที่เว็บไซต์
        ้
http://www.youtube.com


                  เสร็จแล้วคลิ...
คลิกเลือกวิดีโอที่ตองการ
          ้
กดปุ่ ม Embed เพื่อคัดลอกโค้ดไปใส่ ในเว็บไซต์เรา
คลิกเม้าขวามือเลือก Copy
                   คลิกเลื...
กลับมาหน้าเว็บไซต์เราวางโค้ดที่คดลอกลงไปในช่องว่าง
                    ั
คลิกเม้าขวามือเลือก
   ...
การวางโค้ดที่คดลอกมาใส่ ในเว็บไซต์เรา
       ั


 แสดงโค้ดที่คดลอกมาจาก
       ั
 เว็บไซต์ YouTube


    ...
กรอกคาอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอให้ครบ


                  กรอกข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ
          ...
แสดงวิดีโอที่ได้คดลอกโค้ดมาจาก YouTube
         ั              คลิกเลือกชมวิดีโอ
การแก้ไขวิดีโอ
         คลิกเลือกเพื่อแก้ไข เปลี่ยน
         โค้ด หรื อทาการลบวิดีโอ
กรณี ทาการลบวิดีโอ
การเพิ่มภาพนิ่งลงในเว็บไซต์

                   คลิกเลือกเมนูรูปภาพ
       เสร็จแล้วคลิกเลือก ...
สร้างอัลบั้มภาพถ่ายของตนเอง
                เสร็จแล้วคลิกเลือก My
                   ...
ปรากฏหน้าจอเพิ่มรู ปภาพ
             เสร็จแล้วคลิกเลือก Add
                Photos
ทาการเลือกภาพที่เราปรับขนาดไว้แล้ว

                 เราสามารถเลือกภาพทั้งหมด
              ...
แสดงรายการภาพที่จะทาการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
                  เสร็จแล้วคลิกเลือก
           ...
แสดงหน้าจอการอัพโหลดภาพ
             กรณี ที่ภาพไม่ได้ปรับลดขนาด
              มาก่อนการอัพโ...
แสดงหน้าจอภาพที่อพโหลดสาเร็จ
               ัคลิกที่นี่เราสามารถหมุนภาพ
หรื อกลับภาพได้กรณี ที่ภาพ
  ...
ทาการสร้างอัลบั้มภาพเพื่อจัดเก็บภาพเป็ นหมวดหมู่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับอัลบั้มภาพ
                    ...
เราสามารถ เพิ่มเติม แก้ไข หรื อลบภาพในอัลบั้มเราได้
               คลิกที่นี่กรณี ตองการแก้ไข
     ...
การนาโค้ดสไลด์โชว์ไปแสดงในเว็บไซต์หรื อในฟอรัม
เสร็จแล้วคลิกเลือก Get
 Embed Code

                  ...
กลับไปที่ฟอรัม หรื อตาแหน่งที่ตองการวางโค้ด
                ้
           คลิกเม้าขวามือที่ช่...
แสดงโค้ดที่คดลอกมา
      ั
           แสดงโค้ด
                เสร็จแล้วคลิกเลือก Add
...
แสดงภาพสไลด์โชว์ที่เรานาโค้ดมาวาง
การแก้ไขการแสดงผลแบบรายการภาพแทนสไลด์โชว์คลิกเลือกเมนูหน้าแรก              เสร็จแล้วคลิกเลือก Edit
 ...
แสดงหน้าจอหน้าแรกที่แสดงภาพแบบเรี ยงรายการภาพ
                  แสดงภาพที่ทาการอัพโหลด
       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือ ning.com

1,678 views

Published on

คู่มือของ ning.com

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือ ning.com

 1. 1. การสมัครเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ kruthaicr1.ning.com โดย อภิวฒน์ กันศรี เวียง ั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต๑
 2. 2. เข้าสู่ เว็บไซต์ http://kruthaicr1.ning.com คลิกเลือก Sign Up
 3. 3. สมัครเข้าใช้งานโดยใช้อีเมล์ และพิมพ์รหัสผ่านที่ตองการ ้ กรอกข้อมูลให้ครบ ตาม ข้อความที่เห็นในช่องด้านบน กรอกข้อมูลให้ครบ คลิกเลือก Sign Up
 4. 4. กรณี กรอกข้อมูลถูกต้องจะปรากฏดังภาพ กรอกข้อมูลให้ครบ คลิกเลือก Join
 5. 5. ปรากฏชื่อของท่านแสดงว่าทาการสมัครสมาชิกได้แล้ว แสดงชื่อของเรา
 6. 6. การใส่ ภาพประกอบประวัติส่วนตัว คลิกเลือกหน้าฉัน คลิกเลือก Change Photo
 7. 7. การเลือกภาพประกอบ คลิกเลือก Browse
 8. 8. เลือกภาพที่เตรี ยมไว้ไฟล์ภาพ .JPG คลิกเลือกภาพ
 9. 9. ทาการบันทึกข้อมูลประวัติตนเอง คลิกเลือก Save
 10. 10. การสร้างเว็บไซต์ ning.com เป็ นของตนเอง โดย อภิวฒน์ กันศรี เวียง ั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต๑
 11. 11. กรณี ท่ีสมัครเป็ นสมาชิกแล้ว เข้าสู่ เว็บไซต์ http://kruthaicr1.ning.com คลิกเลือก Sign In
 12. 12. กรอกอีเมล์ และรหัสผ่านให้ถูกต้อง คลิกเลือก Sign In
 13. 13. ปรากฏหน้าจอกรณี เข้าสู่ ระบบได้ถูกต้อง
 14. 14. ทาการสร้างเว็บไซต์เป็ นของตนเอง คลิกเลือก Create….
 15. 15. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ตองการและต้องไม่ซ้ ากับผูใช้ท่านอื่น ้ ้ เช่น kruaphiwat
 16. 16. แสดงหน้าจอกรณี ชื่อที่ใช้ไม่ซ้ ากับท่านอื่น พิมพ์เกี่ยวกับเว็บไซต์เรา พิมพ์คาอธิบายเกี่ยวกับ เว็บไซต์เรา พิมพ์คาที่ใช้คนหาเว็บไซต์เรา ้
 17. 17. กรอกข้อมูลให้ครบ เลือก Thailand พิมพ์ชื่อจังหวัด เสร็จแล้วกดปุ่ ม Next
 18. 18. ปรากฏหน้าจอการปรับแต่งหน้าแรกของเว็บไซต์ ลากไอคอน Forum ไป ลากไอคอน ที่ไม่ตองการให้ ้ วางตาแหน่งที่ตองการ ้ แสดงไปวางตาแหน่งที่ Drag Here…. *สามารถกาหนดภายหลังได้อีก
 19. 19. การเลือกรู ปแบบเว็บไซต์ เสร็จแล้วกดปุ่ ม LAUNCH เลือกรู ปแบบเว็บไซต์ที่ ต้องการ (Theme) *สามารถกาหนดภายหลังได้อีก
 20. 20. แสดงหน้าจอเมื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเองสาเร็จ
 21. 21. การจัดการเมนูให้เป็ นภาษาไทย คลิกเลือกเมนู Manage
 22. 22. เลือกไอคอน Tab Manager คลิกเลือก
 23. 23. แก้เมนูให้เป็ นภาษาไทย พิมพ์ภาษาไทยลงไป
 24. 24. แก้เมนูให้เป็ นภาษาไทยให้ครบทุกเมนู พิมพ์ภาษาไทยลงไป
 25. 25. ทาการบันทึกเมื่อแก้ไขเมนูเสร็จแล้ว คลิกเลือก Save
 26. 26. แสดงเมนูที่แก้เป็ นภาษาไทย แสดงเมนูภาษาไทยแล้ว คลิกเลือกจัดการระบบ
 27. 27. การเปลี่ยนลักษณะของเว็บ Theme คลิกเลือก Appearance
 28. 28. สามารถเปลี่ยนรู ปแบบเว็บไซต์ใหม่ได้ เลือกรู ปแบบที่ตองการ ้
 29. 29. สามารถใส่ ภาพหัวเว็บไซต์ได้ คลิกเลือก All Options คลิกเลือก Header Image
 30. 30. เลือกภาพที่เตรี ยมไว้โดยใช้ภาพขนาด 955 x 200 คลิกเลือก Upload คลิกเลือก Browse
 31. 31. เลือกภาพที่เตรี ยมไว้แล้ว คลิกเลือกภาพ คลิกเลือก Open
 32. 32. เสร็จแล้วทาการบันทึก คลิกเลือก Save
 33. 33. แสดงภาพส่ วนหัวที่เพิ่มเข้ามา ภาพส่วนหัวของเว็บไซต์
 34. 34. การเพิ่มแคตตาล็อกฟอรัม คลิกเลือก การบริ หารจัดการ คลิกเลือก Discussion
 35. 35. กาหนดแคตตาล็อกของฟอรัมรับส่ งงาน กิจกรรมต่าง ๆ แก้ไขให้เป็ นภาษาไทย
 36. 36. การเพิ่มจานวนห้องเก็บข้อมูลฟอรัม แก้ไขให้เป็ นภาษาไทย คลิกที่ปม Add……… ุ่ เพื่อเพิ่มจานวนแคตตาล็อก แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว Save
 37. 37. การเพื่อหัวข้ออภิปรายในฟอรัม คลิกเลือก ฟอรัม คลิกเลือก Add ….
 38. 38. การกาหนดหัวข้อ และเนื้อหา ฟอรัม หัวเรื่ องที่ตองการให้แสดง ้ คลิกที่นี่เพื่อแทรกรู ปภาพได้ เนื้อหาที่ตองการให้แสดง การ ้ สังงาน กาหนดกิจกรรม ต่าง ๆ ่
 39. 39. เลือกหมวดหมู่แคตตาล็อกที่เราสร้างไว้เพื่อกาหนด หมวดหมู่ได้เวลาใช้งานจะไม่สบสน ั เลือกว่าจะให้อยูในหมวดหมู่ ่ ใดของแคตตาล็อก
 40. 40. ทาการบันทึก เสร็จแล้วคลิกเลือก Add…
 41. 41. เราสามารถแก้ไข เนื้อหา หรื อลบฟอรัม ได้ภายหลัง
 42. 42. กรณี ตองการลบฟอรัม ้
 43. 43. การปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าแรก คลิกเลือกบริ หารจัดการ เสร็จแล้วคลิกเลือก Features
 44. 44. ทาการปรับแต่งการแสดงผลหน้าแรกได้ ลากไอคอนที่ตองการมาวางได้ ้
 45. 45. เสร็จแล้วทาการบันทึก เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 46. 46. การกาหนดสิ ทธิ์การแก้ไขฟอรัมของสมาชิก คลิกเลือกบริ หารจัดการ เสร็จแล้วคลิกเลือก Discussion
 47. 47. กาหนดสิ ทธิ์เฉพาะแอดมินที่เพิ่มฟอรัมได้ สมาชิกสามารถตอบในฟอรัม ได้อย่างเดียว
 48. 48. เสร็จแล้วทาการบันทึก เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 49. 49. การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว VDO ลงในเว็บไซต์ คลิกเลือกภาพเคลื่อนไหว เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Videos
 50. 50. การเพิ่ม Videos จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Videos จากในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เรา
 51. 51. เลือก Videos ไฟล์ตองไม่เกิน 100Mb ้ เสร็จแล้วคลิกเลือก Open เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Videos จากในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เรา
 52. 52. ทาการอัพโหลดอาจใช้เวลานานถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ เสร็จแล้วคลิกเลือก Upload จากในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เรา
 53. 53. กรอกข้อมูลคาอธิบายเกี่ยวกับ Videos กรอกคาอธิบายให้ครบ เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 54. 54. การเพิ่มภาพเคลื่อนไหว VDO จากเว็บ YouTube คลิกเลือกเมนูภาพเคลื่อนไหว คลิกเลือก Add Videos
 55. 55. เลื่อนหน้าจอลงด้านล่างคลิกเลือกไอคอน YouTube เสร็จแล้วคลิกเลือก
 56. 56. ค้นหาวิดีโอที่ตองการ ที่เว็บไซต์ ้ http://www.youtube.com เสร็จแล้วคลิก Search พิมพ์ชื่อวิดีโอที่ตองการ ้
 57. 57. คลิกเลือกวิดีโอที่ตองการ ้
 58. 58. กดปุ่ ม Embed เพื่อคัดลอกโค้ดไปใส่ ในเว็บไซต์เรา คลิกเม้าขวามือเลือก Copy คลิกเลือก Embed
 59. 59. กลับมาหน้าเว็บไซต์เราวางโค้ดที่คดลอกลงไปในช่องว่าง ั คลิกเม้าขวามือเลือก Paste
 60. 60. การวางโค้ดที่คดลอกมาใส่ ในเว็บไซต์เรา ั แสดงโค้ดที่คดลอกมาจาก ั เว็บไซต์ YouTube คลิกเลือก Add Video
 61. 61. กรอกคาอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอให้ครบ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ คลิกเลือก Save
 62. 62. แสดงวิดีโอที่ได้คดลอกโค้ดมาจาก YouTube ั คลิกเลือกชมวิดีโอ
 63. 63. การแก้ไขวิดีโอ คลิกเลือกเพื่อแก้ไข เปลี่ยน โค้ด หรื อทาการลบวิดีโอ
 64. 64. กรณี ทาการลบวิดีโอ
 65. 65. การเพิ่มภาพนิ่งลงในเว็บไซต์ คลิกเลือกเมนูรูปภาพ เสร็จแล้วคลิกเลือก My Photos
 66. 66. สร้างอัลบั้มภาพถ่ายของตนเอง เสร็จแล้วคลิกเลือก My Photos เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Photos
 67. 67. ปรากฏหน้าจอเพิ่มรู ปภาพ เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Photos
 68. 68. ทาการเลือกภาพที่เราปรับขนาดไว้แล้ว เราสามารถเลือกภาพทั้งหมด ได้ในครั้งเดียวกันโดยคลิกลาก เม้าเลือกภาพที่ตองการ ้ เสร็จแล้วคลิกเลือก Open
 69. 69. แสดงรายการภาพที่จะทาการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ เสร็จแล้วคลิกเลือก Upload
 70. 70. แสดงหน้าจอการอัพโหลดภาพ กรณี ที่ภาพไม่ได้ปรับลดขนาด มาก่อนการอัพโหลดอาจใช้ เวลานาน
 71. 71. แสดงหน้าจอภาพที่อพโหลดสาเร็จ ั คลิกที่นี่เราสามารถหมุนภาพ หรื อกลับภาพได้กรณี ที่ภาพ แสดงผิดทิศทาง พิมพ์คาอธิบายภาพให้ครบ
 72. 72. ทาการสร้างอัลบั้มภาพเพื่อจัดเก็บภาพเป็ นหมวดหมู่ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับอัลบั้มภาพ เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 73. 73. เราสามารถ เพิ่มเติม แก้ไข หรื อลบภาพในอัลบั้มเราได้ คลิกที่นี่กรณี ตองการแก้ไข ้
 74. 74. การนาโค้ดสไลด์โชว์ไปแสดงในเว็บไซต์หรื อในฟอรัม เสร็จแล้วคลิกเลือก Get Embed Code คลิกเม้าขวามือที่ช่อง HTML Embed เลือก Copy
 75. 75. กลับไปที่ฟอรัม หรื อตาแหน่งที่ตองการวางโค้ด ้ คลิกเม้าขวามือที่ช่องว่างเสร็ จ แล้วเลือก Paste
 76. 76. แสดงโค้ดที่คดลอกมา ั แสดงโค้ด เสร็จแล้วคลิกเลือก Add Reply
 77. 77. แสดงภาพสไลด์โชว์ที่เรานาโค้ดมาวาง
 78. 78. การแก้ไขการแสดงผลแบบรายการภาพแทนสไลด์โชว์ คลิกเลือกเมนูหน้าแรก เสร็จแล้วคลิกเลือก Edit เสร็จแล้วคลิกเลือก Thumbnails เสร็จแล้วคลิกเลือก Save
 79. 79. แสดงหน้าจอหน้าแรกที่แสดงภาพแบบเรี ยงรายการภาพ แสดงภาพที่ทาการอัพโหลด ขึ้นเว็บไซต์ แทนการแสดง ภาพแบบสไลด์โชว์

×