Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poznavanja ljudskih prava iz oblasti rodne ravnopravnosti

95 views

Published on

Primjer riješenog testa

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

Poznavanja ljudskih prava iz oblasti rodne ravnopravnosti

 1. 1. Kontrolni panel  ► Kursevi  ► Gender test  ► Gender test  ► Pregled Pitanje 1 Netačno Ocena 0,00 od 1,00 Pitanje 2 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Započeto sreda, 9. novembar 2016., 08:26 Stanje Završeno Završeno dana petak, 24. februar 2017., 03:50 Utrošeno vreme 106 dan/a 19 sat/a/i Ocena 14,25 od 20,00 Rodna relevantnost politika i mjera je: Izaberite jedan odgovor: a. isticanje u prvi plan političke pripadnosti b. relativiziranje političke pripadnosti u odnosu na pol, u smislu da žene imaju manje koristi od toga od muškaraca  c. postupak ispitivanja da li je određena javna politika ili mjera bitna za rodne odnose, odnosno, za ostvarivanje ravnopravnosti između žena i muškaraca Vaš odgovor je netačan. Tačan odgovor je: postupak ispitivanja da li je određena javna politika ili mjera bitna za rodne odnose, odnosno, za ostvarivanje ravnopravnosti između žena i muškaraca Pod pojmom pol podrazumijevamo: Izaberite jedan odgovor: a. zaštitni znak odjeće finskog proizvođača T­shirts majica b. biološke i psihološke karakteristike po kojima se razlikuju lica muškog i ženskog pola  Obrazloženje: Treba imati na umu da Zakon o ravnopravnosti polova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.32/10 – prečišćeni tekst), u definicijama iz ovog zakona, pod pojmom pol istovremeno označava i gender/rod, čime se u stvari proširuje pravna zaštita garantovana ovim zakonom na oba pojma, te uređuje, promoviše i štiti ravnopravnost polova, garantuju jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih lica bez obzira na pol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te uređuje zaštita od diskriminacije po osnovu pola (odnosno roda, jer ih zakon izjednačava). c. sjeverni ili južni pol, zavisno od mjesta orijentacije Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: biološke i psihološke karakteristike po kojima se razlikuju lica muškog i ženskog pola
 2. 2. Pitanje 3 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Pozitivne mjere su: Izaberite jedan odgovor: a. mjere koje se primjenjuju protiv negativnog prirodnog priraštaja b. posebne mjerne jedinice u oblasti obnovljivih izvora energije c. posebna pravila ili mjere namijenjene podzastupljenom polu  Obrazloženje: To je niz posebnih mjera, posebno u području zapošljavanja, koje se uvode u svrhu poboljšanja položaja žena i muškaraca u društvu i postizanja ravnopravnosti između njih. Postojanje pozitivnih mjera ukazuje na područja u kojima pravo kao neutralno sredstvo pokazuje svoja ograničenja u rješavanju postojećih društvenih konflikata. Izraz pozitivne mjere (ili pozitivna diskriminacija ili afirmativna akcija) nastao je u SAD­u 60­tih i 70­tih godina prošlog vijeka i u početku je korišten samo u kontekstu rasne diskriminacije. Ipak, od nedavno, izra zpozitivne mjere počinje se sve više koristiti kao mjera u okviru EU, primarno kao mjera koja će obezbjediti ravnopravnost na radnom mjestu podzastupljenom polu, a radi se uglavnom o ženama. Pozitivne mjere predstavljaju odstupanje od osnovnog načela formalne ravnopravnosti i upravo zbog tog odstupanja zahtijevaju njezino daljnje opravdanje. Međutim, EU Direktiva o jednakom postupanju eksplicitno dozvoljava odstupanje od formalne jednakosti što lakše opravdava njihovu primjenu. Test koji primjenjuje Evropski sud pravde prilikom razmatranja ovakve mjere jeste test proporcionalnosti koji se sastoji iz tri dijela: cjelovitosti, neophodnosti i proporcionalnosti. Evropski sud pravde vidi pozitivne mjere kao mjere koje umanjuju diskriminaciju u cijelom društvu i pri tom ne zahtijeva dokaz diskriminacije u prošlosti, već stavlja naglasak na opštepoznatu činjenicu da žene ni do danas nisu jednake s muškarcima u području rada. Ova mjera se stoga percipira kao pravno sredstvo kojim se otklanjaju uvriježeni stereoptipi prema ženama. U Evropskoj zajednici posebne su mjere dopuštene Ugovorom o osnivanju EZ i prepuštene su regulatornoj aktivnosti u državama članicama. Zakon o ravnopravnosti polova u BiH  definiše ih kao posebne mjere koje se uvode privremeno radi ostvarivanja stvarne ravnopravnosti polova i ne smatraju se diskriminacijom, uključujući norme, kriterijume ili prakse koje je moguće objektivno opravdati legitimnim ciljem, a moraju biti proporcionalne, primjerene i nužne. Nadležni državni, entitetski, kantonalni organi i organi jedinica lokalne samouprave propisuju posebne mjere zakonima i drugim propisima, drugim aktima, politikama, strategijama i planovima kojima se uređuju pojedine oblasti društvenog života. Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: posebna pravila ili mjere namijenjene podzastupljenom polu
 3. 3. Pitanje 4 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Pitanje 5 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Evropski institut za ravnopravnost polova/rodova (EU Institute for Gender Equality) je osnovan 2006. godine u: Izaberite jedan odgovor: a. Kairu, Egipat b. Viljnusu, Litvanija  Institut razvija mjere za unapređenje ravnopravnosti polova/rodova u svim politikama Evropske unije prikupljanjem, analizom i distribucijom podataka koji će služiti institucijama EU kao i državama članicama, ali i drugim državama, u cilju unapređenja ravnopravnosti između žena i muškaraca, te posebno u borbi protiv polne/rodne diskriminacije. http://eige.europa.eu/  c. Sidneju, Australija Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: Viljnusu, Litvanija Pod terminom “queer” podrazumijevamo: Izaberite jedan odgovor: a. međunarodno prihvaćeni zaštitni znak dobrog kvaliteta u industrijskom dizajnu b. vrstu piva, nefiltrirano, domaće proizvodnje, ograničene serije c. homoseksualnu, biseksualnu, transrodnu i interseksualnu zajednicu kao i heteroseksualne osobe koje sebe vide ili žive svoj život izvan heteroseksualnih patrijarhalnih normi  Obrazloženje: Queer se odnosi na propitivanje i/ili odbijanje nametnutih normi patrijarhalne tradicije, a zalaže se za kreiranje prostora, kulture i izražavanja koji nadilaze strogo definisane heteroseksualnu ili LGBT seksualnost i/ili “ženske” i “muške” polove/rodove, a omogućuje samodefinisanje vlastite seksualnosti. Također se odnose na aktivizam, pokret, kao i teorijski smjer (queer theory). Može se odnositi i na osobu i njezine identitete, a podrazumijeva nepristajanje na “samorazumljivo” slijeđenje društvenih pravila vezanih uz seksualnost. Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: homoseksualnu, biseksualnu, transrodnu i interseksualnu zajednicu kao i heteroseksualne osobe koje sebe vide ili žive svoj život izvan heteroseksualnih patrijarhalnih normi
 4. 4. Pitanje 6 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Rodna procjena uticaja je: Izaberite jedan odgovor: a. agronomski termin za procjenu prinosa roda po jedinici površine zasađene voćarskim kulturama b. medicinski naziv za mogućnost rađanja kod žena c. jedan od analitičkih instrumenata koji se koriste pri primjeni rodno osviještene politike, odnosno ex ante evaluacija kojom se uticaj određene politike na odnos između polova/rodova procjenjuje prije nego je o njoj donesena konačna odluka kako bi se predložena politika mogla promijeniti  Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: jedan od analitičkih instrumenata koji se koriste pri primjeni rodno osviještene politike, odnosno ex ante evaluacija kojom se uticaj određene politike na odnos između polova/rodova procjenjuje prije nego je o njoj donesena konačna odluka kako bi se predložena politika mogla promijeniti
 5. 5. Pitanje 7 Delimično tačno Ocena 0,50 od 1,00 Silovanje (označi sve tačne odgovore): Izaberite jedan ili više odgovora: a. akt nasilja u seksualnom obliku b. silovatelj ženu tretira kao objekt, krši njenu volju, atakuje na njen fizički i emocionalni integritet  Obrazloženje: Pored pribavljanja zadovoljstva za sebe, nasilnik ništi ličnost žrtve. Jedan od prikrivenih i rasprostranjenih oblika silovanja je silovanje u braku, tek od skoro prepoznato i inkriminisano u zakonodavstvu naše zemlje. I razvijena demokratska društva su tek krajem XX veka inkriminisala silovanje u braku. Najčešće silovatelji su muškarci koji poznaju žrtvu. Silovanja od strane nepoznatog muškarca su ređa no štose pretpostavlja. Razorno dejstvo silovanja može pratiti žrtvu tokom čitavog života i kontaminirati njen emotivni život. Kao u svim aktima nasilja i u silovanju žrtva gubi kontrolu nad svojim telom. Silovanje nije proizvod libida koje silovatelj ne može da kontroliše već izraz želje da se dominira, ugnjetava, ništi. Ovo potrvrđuju organizovana i po komandnoj liniji instruisana silovanja u ratu. Cilj ratnih silovanja je slanje poruke protivniku da je „teren obilježen“, da je ’vlasništvo nekih muškaraca u rukama drugih muškaraca’. Žene su svedene na objekte namirivanja međusobnih dugovanja ratnika. Na Konferenciji o ljudskim pravima UN održanoj 1993.u Beču organizovan je prvi Ženski tribunal na kome su žrtve svedočile o paklu japanskih bordela za ratnike, silovanjima u zatvorima, psihijatrijskim bolnicama i drugim institucijama koje bi trebalo ženama da garantuju sigurnost, kao i o posledicama silovanja koje traju tokom čitavog života. Rezultat tog tribunala je uvrštavanje ratnog silovanja u popis zločina protiv čovečnosti koji nikada ne zastarjevaju. Japanska vlada je konačno prestala da negira postojanje ove prakse tokom rata i 1995. godine je ustanovila Asian Women's Fund sa ciljem da se obeštete žene koje su preživele bordele organizovane za japanske ratnike tokom Drugog svjetskog rata, da im se izvini i javno prizna da je država Japan odgovorna za veliki broj ratnih silovanja. c. na simboličkom nivou akt silovanja je demonstracija ko je gospodar situacije, poruka ženama kao grupi da njihova reč ne znači ništa, da se njihovo ’ne’ ne poštuje, da se njihova prava mogu gaziti, da mogu biti degradirane i svedene na objekt  Obrazloženje: Pored pribavljanja zadovoljstva za sebe, nasilnik ništi ličnost žrtve. Jedan od prikrivenih i rasprostranjenih oblika silovanja je silovanje u braku, tek od skoro prepoznato i inkriminisano u zakonodavstvu naše zemlje. I razvijena demokratska društva su tek krajem XX veka inkriminisala silovanje u braku. Najčešće silovatelji su muškarci koji poznaju žrtvu. Silovanja od strane nepoznatog muškarca su ređa no štose pretpostavlja. Razorno dejstvo silovanja može pratiti žrtvu tokom čitavog života i kontaminirati njen emotivni život. Kao u svim aktima nasilja i u silovanju žrtva gubi kontrolu nad svojim telom. Silovanje nije proizvod libida koje silovatelj ne može da kontroliše već izraz želje da se dominira, ugnjetava, ništi. Ovo potrvrđuju organizovana i po komandnoj liniji instruisana silovanja u ratu. Cilj ratnih silovanja je slanje poruke protivniku da je „teren obilježen“, da je ’vlasništvo nekih muškaraca u rukama drugih muškaraca’. Žene su svedene na objekte namirivanja međusobnih dugovanja ratnika. Na Konferenciji o ljudskim pravima UN održanoj 1993.u Beču organizovan je prvi Ženski tribunal na kome su žrtve svedočile o paklu japanskih bordela za ratnike, silovanjima u zatvorima, psihijatrijskim bolnicama i drugim institucijama koje bi trebalo ženama da garantuju sigurnost, kao i o posledicama silovanja koje traju tokom čitavog života. Rezultat tog tribunala je uvrštavanje ratnog silovanja u popis zločina protiv čovečnosti koji nikada ne zastarjevaju. Japanska vlada je konačno prestala da negira postojanje
 6. 6. Pitanje 8 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 ove prakse tokom rata i 1995. godine je ustanovila Asian Women's Fund sa ciljem da se obeštete žene koje su preživele bordele organizovane za japanske ratnike tokom Drugog svjetskog rata, da im se izvini i javno prizna da je država Japan odgovorna za veliki broj ratnih silovanja. d. silovanjem se uspostavlja patrijarhalni poredak dominacije muškaraca nad ženama Vaš odgovor je delimično tačan. Ispravno ste izabrali 2. Tačni odgovori su: akt nasilja u seksualnom obliku, silovatelj ženu tretira kao objekt, krši njenu volju, atakuje na njen fizički i emocionalni integritet, na simboličkom nivou akt silovanja je demonstracija ko je gospodar situacije, poruka ženama kao grupi da njihova reč ne znači ništa, da se njihovo ’ne’ ne poštuje, da se njihova prava mogu gaziti, da mogu biti degradirane i svedene na objekt, silovanjem se uspostavlja patrijarhalni poredak dominacije muškaraca nad ženama Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, donesen je: Izaberite jedan odgovor: a. 2006. godine b. 2012. godine c. 2003. godine  Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: 2003. godine
 7. 7. Pitanje 9 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Pitanje 10 Netačno Ocena 0,00 od 1,00 Pitanje 11 Netačno Ocena 0,00 od 1,00 Rodni identitet je: Izaberite jedan odgovor: a. vlastito rodno određenje i izražavanje, koje ne mora nužno zavisiti o polu, odnosno nezavisan je od biološkog pola osobe  Obrazloženje: Rodni se identitet tiče svakog ljudskog bića i ne znači samo binarni koncept “muškoga” ili “ženskoga” nego se proširuje i na “nove rodne identitete” LGBTIQ populacije. U balkanskoj tradicionalnoj kulturi poznate su virdžine, žene koje su odgajane u rodnoj ulozi muškarca te su skrivale svoja polna obilježja žene, obavljale tradicionalno muške poslove i pripadale isključivo muškom društvenom krugu te ih je društvo prihvaćalo za muškarce. b. medicinska metoda određivanja pola/roda djeteta prije porođaja c. kategorija policijskog identifikovanja prilikom izdavanja ličnih dokumenata Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: vlastito rodno određenje i izražavanje, koje ne mora nužno zavisiti o polu, odnosno nezavisan je od biološkog pola osobe Rodni budžet je: Izaberite jedan odgovor: a. svaki budžet koji u svoje planiranje, izradu i izvršenje uključuje pol/rod, odnosno rodnu perspektivu b. svaki budžet, koji na mikro – nivo porodice ili makro – nivo države, uključuje plan štednje po rodu/polu  c. svaki budžet koji ima višak prihoda nad rashodima, odnosno koji se nalazi u suficitu Vaš odgovor je netačan. Tačan odgovor je: svaki budžet koji u svoje planiranje, izradu i izvršenje uključuje pol/rod, odnosno rodnu perspektivu Osmi (8) mart – međunarodni praznik žena obilježava se svakog: Izaberite jedan odgovor: a. 8. marta, prestupne godine  b. 8. marta c. 1. marta Vaš odgovor je netačan. Tačan odgovor je: 8. marta
 8. 8. Pitanje 12 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Mobing je: Izaberite jedan odgovor: a. sistematsko uznemiravanje, zlostavljanje, a u nekim slučajevima i mučenje osobe na radnom mestu  Obrazloženje: Da bi ovakvo ponašanje bilo okarakterisano kao mobing potrebno je da se događa učestalo i kontinuirano u određenom vremenskom periodu. Razlikuju se vertikalni i horizontalni mobing. U vertikalnom mobingu (55% slučajeva prema svjetskim statistikama) mobing proizvodi osoba hijerarhijski na višem stepenu od ugroženog radnika/radnice. Horizontalni mobing (45%) praktikuju ljudi sa iste hijerarhijske lestvice. „Mob“ na engleskom znači rulja. Dakle, ponašanje okoline prema osobi koja je izložena mobingu po definiciji podseća na ponašanje nekih životinja koje udružene maltretiraju člana čopora ponekad do smrti. U Srbiji su izneseni podavi da čak 45% zaposlenih trpi mobing, dok se ti procenti u zemljama EU kreću oko 15%, u SAD 25%, a u zemljama u tranziciji, kao što je i Bosna i Hercegovina ­ oko 30%. Mali broj zemalja ima poseban zakon o mobingu (osam zemalja EU). Šta se događa osobi izloženoj mobingu? Pre svega omalovažava se,potcenjuje i ignoriše njen radni učinak. Pridaju joj se neprijatni atributi. Često se komentariše nepovoljno njen izgled i ponašanje. Šalju joj se kontradiktorne poruke. Ne dobija blagovremene i tačne informacije od značaja za posao koji obavlja. Postaje predmet podsmeha, potcenjivanja i omalovažavanja. Osoba izložena mobingu gubi osećaj samopoštovanja, dostojanstva i sama sebe sve niže vrednuje. U dugotrajnim slučajevima mobinga zaposlena/zaposleni izložena/i mobingu obolevaju, a u najtragičnijim mobing završava suicidom. Prepoznato je pet faza mobinga. U prvoj fazi mobinga na nerešeno pitanje u radnom procesu, koje je izazvalo konflikt, zaboravljaju se razlozi konflikta i tenzije usmeravaju ka određenoj osobi. U drugoj fazi žrtva postaje predmet ismejavanja, maltretiranja, postepeno se njeno mišljenje ne uzima u obzir, sama sebe sve niže vrednuje. U trećoj fazi žrtva postaje dežurni krivac. U četvrtoj fazi se javlja sindrom izgaranja – psihosomatski i psihički poremećaji. U petoj fazi koja je najčešće posledica višegodišnjeg maltretiranja javljaju se hronične bolesti, žrtva napušta radno mjesto ili njen izbor postaje samoubistvo. Posledice mobinga su medicinske, socijalne, pravne, pa se stoga mobingom bave medicina, sociologija, pravo, psihologija i psihijatrija. Mobing u demokratskim društvima nije usud već problem koji je rešiv ukoliko se zakonski reguliše, zaposleni informišu i edukuju, sindikati organizuju sigurna mesta za prijavu slučajeva mobinga, sudovi vode politiku doslednog kažnjavanja. Kod nas u Republici Srpskoj, postojala je namjera, ali očito neozbiljna, da se donese poseban zakon o mobingu, jer taj pokušaj je oboren u Narodnoj skupštini, ali ne plenarnim raspravljanjem i glasanjem i odbijanjem, nego gušenjem ovog vladinog pokušaja u raspravi na nadležnom odboru za privredu Narodne skupštine, gdje većinu imaju poslanici­poslodavci koji su se uplašili da će im ovaj zakon onemogućiti dosadašnji odnos prema radnicima i radnicama. b. autodrom za auto­trke c. mreža mobilne telefonije Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: sistematsko uznemiravanje, zlostavljanje, a u nekim slučajevima i mučenje osobe na radnom mestu
 9. 9. Pitanje 13 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Pitanje 14 Delimično tačno Ocena 0,25 od 1,00 Ženski studiji/rodni studiji su: Izaberite jedan odgovor: a. akademski programi koji se u najširem smislu odnose na žensko­studijske sadržaje koji se na univerzitetima imenuju kao ženski studij, ženska istraživanja, studij o ženama, rodni studij ili studij roda, te feministički studiji  b. akademski i naučni programi namijenjeni isključivo muškarcima, na kojima se nastavno­naučni sadržaj odnosi na proučavanje žena c. akademski i naučni programi namijenjeni isključivo ženama, na kojima se nastavno­naučni sadržaj odnosi na proučavanje muškaraca Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: akademski programi koji se u najširem smislu odnose na žensko­ studijske sadržaje koji se na univerzitetima imenuju kao ženski studij, ženska istraživanja, studij o ženama, rodni studij ili studij roda, te feministički studiji Ravnopravnost žena i muškaraca je: Izaberite jedan ili više odgovora: a. koncept koji znači jednaka prava polova b. ravnopravno uključivanje žena i muškaraca u sve aspekte života i društva u cilju pravednosti i preuzimanja odgovornosti, kvalitete života, uspješnosti i efikasnosti  c. ravnopravnost po rodu/polu d. utopija e. dovođenja žene u isti nivo s muškarcem u području prava Vaš odgovor je delimično tačan. Ispravno ste izabrali 1. Tačni odgovori su: koncept koji znači jednaka prava polova, dovođenja žene u isti nivo s muškarcem u području prava, ravnopravnost po rodu/polu, ravnopravno uključivanje žena i muškaraca u sve aspekte života i društva u cilju pravednosti i preuzimanja odgovornosti, kvalitete života, uspješnosti i efikasnosti
 10. 10. Pitanje 15 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Pitanje 16 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Rodna analiza je: Izaberite jedan odgovor: a. metod kojim se procjenjuje urod jednog poljoprivrednog domaćinstva i posljedično tome dobit koju to domaćinstvo ostavruje po glavi žene i/ili muškarca u toku godine b. metod kojim se proučavaju razlike o uslovima, potrebama, stepenu učestvovanja, pristupu izvorima/resursima i razvoju, kontroli sredstava, donošenju odluka i slično, koje postoje između muškaraca i žena u odnosu na njihove dodijeljene rodne uloge, a sve u cilju donošenja efikasnih mjera za smanjivanje i eliminaciju diskriminacije po osnovu pola/roda  c. analitički metod u matematici kojim se teorija haosa nadograđuje faktorima koji nose ženske i muške osobine Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: metod kojim se proučavaju razlike o uslovima, potrebama, stepenu učestvovanja, pristupu izvorima/resursima i razvoju, kontroli sredstava, donošenju odluka i slično, koje postoje između muškaraca i žena u odnosu na njihove dodijeljene rodne uloge, a sve u cilju donošenja efikasnih mjera za smanjivanje i eliminaciju diskriminacije po osnovu pola/roda Pod “roditeljskim odsustvom”, zbog rođenja djeteta se podrazumijeva: Izaberite jedan odgovor: a. nepoznata majka djeteta b. otac na službenom putu c. pravo na odsustvo koje na osnovu sporazuma i nakon što istekne 60 dana od dana rođenja djeteta, umjesto majke može da nastavi da koristi zaposleni otac djeteta  Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: pravo na odsustvo koje na osnovu sporazuma i nakon što istekne 60 dana od dana rođenja djeteta, umjesto majke može da nastavi da koristi zaposleni otac djeteta
 11. 11. Pitanje 17 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Nasilje u porodici (označi sve tačne odgovore): Izaberite jedan ili više odgovora: a. podrazumijeva fizičko, psihičko, ekonomsko i seksualno nasilje nad bilo kojim od članova porodice  Obrazloženje: Pretnje, ucjene, uvrede, omalovažavanje, emotivno ucjenjivanje, udarci, premlaćivanje, mučenje, uskraćivanje hrane, ogreva i sredstava za higijenu, ograničavanje kretanja, onemogućavanje obrazovanja, zapošljavanja, usavršavanja, zadovoljavanja kulturnih i potreba za sportom, sve to su načini manifestovanja nasilja u porodici. Nasilje u porodici ima razarajuće dejstvo na ženu i djecu jer im izmiče stajnu tačku, pretpostavljeni oslonac i podršku koju porodica kao elementarni oblik društvene organizacije treba da pruži svojim članovima. Feministkinje u definisanju nasilja u porodici insistiraju da se izbjegnu neutralne formulacije jer se tim formulacijama prikriva bit ove vrste nasilja. Prije svega, muškarci se kao žrtve nasilja u porodici pojavljuju tek sporadično ili nikako. Dakle, nasilje u porodici je rodno obilježeno i rezervisano za one koji imaju manje moći – za žene i djecu. Zato nasilje u porodici imenuju kao ‘muško nasilje nad ženama i djecom’ ili kao ‘sindrom pretučene žene’. U analizama fenomena muškog nasilja nad ženama feministkinje su razotkrile društvene mehanizme koji generiraju muško nasilje, omogućavaju nasilnicima da se izmaknu licu pravde i ostanu nekažnjeni i zataškavaju rasprostranjenost i okrutnost nasilja u porodici. U proizvodnji i prikrivanju nasilja nad ženama imale su aktivni udio sve djelujuće religije (Katolička crkva se izvinila ženama što je 2000 godina prećutkivala postojanje muškog nasilja nad ženama), legislativa i institucije države koje imaju zadatak da štite građanke i građane, mediji, kultura. U Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, prve analize nasilja u porodici bile su plod feminističkog aktivizma. Zahvaljujući SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja javnost je upoznata sa brojem pretučenih i silovanih žena, sa manifestnim oblicima muškog nasilja nad ženama. Republika Srpska i FBiH imaju zakone kojima se štiti od nasilja u porodici, mrežu sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, koje vode NVO, ali koje se finansiraju iz budžeta opština i entiteta. b. žrtve nasilja u porodici su najčešće žene i deca  Obrazloženje: Pretnje, ucjene, uvrede, omalovažavanje, emotivno ucjenjivanje, udarci, premlaćivanje, mučenje, uskraćivanje hrane, ogreva i sredstava za higijenu, ograničavanje kretanja, onemogućavanje obrazovanja, zapošljavanja, usavršavanja, zadovoljavanja kulturnih i potreba za sportom, sve to su načini manifestovanja nasilja u porodici. Nasilje u porodici ima razarajuće dejstvo na ženu i djecu jer im izmiče stajnu tačku, pretpostavljeni oslonac i podršku koju porodica kao elementarni oblik društvene organizacije treba da pruži svojim članovima. Feministkinje u definisanju nasilja u porodici insistiraju da se izbjegnu neutralne formulacije jer se tim formulacijama prikriva bit ove vrste nasilja. Prije svega, muškarci se kao žrtve nasilja u porodici pojavljuju tek sporadično ili nikako. Dakle, nasilje u porodici je rodno obilježeno i rezervisano za one koji imaju manje moći – za žene i djecu. Zato nasilje u porodici imenuju kao ‘muško nasilje nad ženama i djecom’ ili kao ‘sindrom pretučene žene’. U analizama fenomena muškog nasilja nad ženama feministkinje su razotkrile društvene mehanizme koji generiraju muško nasilje, omogućavaju nasilnicima da se izmaknu licu pravde i ostanu nekažnjeni i zataškavaju rasprostranjenost i okrutnost nasilja u porodici. U proizvodnji i prikrivanju nasilja nad ženama imale su aktivni udio sve djelujuće religije (Katolička crkva se izvinila ženama što je 2000 godina prećutkivala postojanje muškog nasilja nad ženama), legislativa i institucije države koje imaju
 12. 12. zadatak da štite građanke i građane, mediji, kultura. U Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, prve analize nasilja u porodici bile su plod feminističkog aktivizma. Zahvaljujući SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja javnost je upoznata sa brojem pretučenih i silovanih žena, sa manifestnim oblicima muškog nasilja nad ženama. Republika Srpska i FBiH imaju zakone kojima se štiti od nasilja u porodici, mrežu sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, koje vode NVO, ali koje se finansiraju iz budžeta opština i entiteta. c. je rodno uslovljeno i odražava mušku dominaciju nad ženama  Obrazloženje: Pretnje, ucjene, uvrede, omalovažavanje, emotivno ucjenjivanje, udarci, premlaćivanje, mučenje, uskraćivanje hrane, ogreva i sredstava za higijenu, ograničavanje kretanja, onemogućavanje obrazovanja, zapošljavanja, usavršavanja, zadovoljavanja kulturnih i potreba za sportom, sve to su načini manifestovanja nasilja u porodici. Nasilje u porodici ima razarajuće dejstvo na ženu i djecu jer im izmiče stajnu tačku, pretpostavljeni oslonac i podršku koju porodica kao elementarni oblik društvene organizacije treba da pruži svojim članovima. Feministkinje u definisanju nasilja u porodici insistiraju da se izbjegnu neutralne formulacije jer se tim formulacijama prikriva bit ove vrste nasilja. Prije svega, muškarci se kao žrtve nasilja u porodici pojavljuju tek sporadično ili nikako. Dakle, nasilje u porodici je rodno obilježeno i rezervisano za one koji imaju manje moći – za žene i djecu. Zato nasilje u porodici imenuju kao ‘muško nasilje nad ženama i djecom’ ili kao ‘sindrom pretučene žene’. U analizama fenomena muškog nasilja nad ženama feministkinje su razotkrile društvene mehanizme koji generiraju muško nasilje, omogućavaju nasilnicima da se izmaknu licu pravde i ostanu nekažnjeni i zataškavaju rasprostranjenost i okrutnost nasilja u porodici. U proizvodnji i prikrivanju nasilja nad ženama imale su aktivni udio sve djelujuće religije (Katolička crkva se izvinila ženama što je 2000 godina prećutkivala postojanje muškog nasilja nad ženama), legislativa i institucije države koje imaju zadatak da štite građanke i građane, mediji, kultura. U Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, prve analize nasilja u porodici bile su plod feminističkog aktivizma. Zahvaljujući SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja javnost je upoznata sa brojem pretučenih i silovanih žena, sa manifestnim oblicima muškog nasilja nad ženama. Republika Srpska i FBiH imaju zakone kojima se štiti od nasilja u porodici, mrežu sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, koje vode NVO, ali koje se finansiraju iz budžeta opština i entiteta. Vaš odgovor je tačan. Tačni odgovori su: podrazumijeva fizičko, psihičko, ekonomsko i seksualno nasilje nad bilo kojim od članova porodice, žrtve nasilja u porodici su najčešće žene i deca, je rodno uslovljeno i odražava mušku dominaciju nad ženama
 13. 13. Pitanje 18 Delimično tačno Ocena 0,50 od 1,00 Pitanje 19 Netačno Ocena 0,00 od 1,00 Pitanje 20 Tačno Ocena 1,00 od 1,00 Pod principom “jednako postupanje prema ženama i muškarcima”, podrazumijevamo: Izaberite jedan ili više odgovora: a. unisex oblačenje, bez razlika između žena i muškaraca  b. da su jednako prisutni/e u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih prava  c. postizanje stvarne ravnopravnosti polova/rodova Vaš odgovor je delimično tačan. Ispravno ste izabrali 1. Tačni odgovori su: da su jednako prisutni/e u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih prava, postizanje stvarne ravnopravnosti polova/rodova Neposredna diskriminacija podrazumijeva: Izaberite jedan odgovor: a. posredna kriminalizacija diskriminatornih postupaka i ponašanja  b. nepovoljan tretman neke grupe ili pojedinca/ke c. neposredna kriminalizacija diskriminatornih postupaka Vaš odgovor je netačan. Tačan odgovor je: nepovoljan tretman neke grupe ili pojedinca/ke Homoseksualnost je: Izaberite jedan odgovor: a. kažnjiva kao protivprirodni blud, a kazne se provode javno, spaljivanjem b. vrsta seksualno prenosive bolesti poput AIDSa, gonoreje, sifilisa c. homoseksualnost predstavlja fizičku, seksualnu, emocionalnu i duhovnu privlačnost prema osobi istoga pola (gej/lezbijke)  Vaš odgovor je tačan. Tačan odgovor je: homoseksualnost predstavlja fizičku, seksualnu, emocionalnu i duhovnu privlačnost prema osobi istoga pola (gej/lezbijke)

×