Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Glas 2006

  1. 1. Broj11.079,cijena0,8KM Bawa Luka Godina LXIV www.glassrpske.com zzNa de`urni telefon gra|ani se mogu javiti i re}i svoja zapa`awa, nedoumice i potra`iti odgovore na postavqena pitawaDe`urni telefon 212-848 Petak, 1. septembar 2006. BEOGRAD - Predsjednik Vlade Re- publike Srpske Milorad Dodik rekao je ju~e u Beogradu da bi nezavisnost Kosova i Metohije mogla da dovede do sna`nijih pokreta nezadovoqstva u Republici Srpskoj. - Mi u Republici Srpskoj misli- mo da Kosmet treba da ostane u okvi- ru Srbije - rekao je Dodik novinari- ma poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em. On je istakao da reperkusije bilo kojih rje{ewa za Kosmet mogu da ima- ju uticaj u Republici Srpskoj. - Gra|ani u Republici Srpskoj pre- dano prate zbivawa oko pregovara o budu}em statusu Kosmeta i nisu ni{ta mawe informisani od gra|ana Srbi- je - rekao je Dodik. Naveo je da dolaze}i izbori u BiH nisu pokvarili stepen zna~ajne poli- ti~ke stabilnosti koja postoji na pi- tawima bitnim za Republiku Srpsku. Premijer Republike Srpske Mi- lorad Dodik rekao je da je ciq dana- {wih razgovora delegacije Vlade Re- publike Srpske sa zvani~nicima Sr- bije u Beogradu postizawe {to ve}eg stepena realizacije kapitalnih proje- kata u Srpskoj. - Vlada Republike Srpske radi na veoma konkretnim pitawima i projek- tima od obostranog interesa za qude u Republici Srpskoj i Srbiji. Ti pro- jekti treba da manifestuju na{u `e- qu i potrebu da kapital iz Srbije bu- de prisutan i u va`nim kapitalnim, prije svega energetskim projektima u Republici Sr- pskoj - rekao je Dodik novina- rima u Beogra- du nakon sas- tanka sa pred- sjednikom Sr- bije Borisom Tadi}em. Istakao je da je svrha ovih i budu}ih raz- govora postiza- we {to ve}eg stepena opera- cionalizacije i realizacije tih projekata. Dodik je iz- razio zadovoq- stvo {to u pred- sjedniku Srbije i Vladi Srbije vidi partnere koji se bave konkretnim stvarima, a ne op{- tim pitawima podr{ke. - Prenio sam predsjedniku Tadi- }u da mi `elimo jaku i mo}nu Repu- bliku Srpsku, koja }e biti ekonomski i politi~ki stabilniji dio BiH. To je legiti- man ciq ko- jem treba da te`imo i da ga ostvarimo - rekao je Dodik. Premijer Srpske je naveo da je "Telekom Sr- bije# zainteresovan za privatizaciju "Teleko- ma Srpske# i da je preu- zeo tendersku dokumen- taciju kako bi pripre- mio ponudu. - Iskreno bismo vo- qeli da ponuda "Tele- koma Srbije# bude toli- ko ozbiqna da mo`emo da razgovaramo o tome da ova kompanija i de- finitivno bude pobjed- nik na tenderu, ali to ne zavisi od nas - rekao je Dodik. Predsjednik Srbije Boris Tadi} naveo je da je sa Dodikom razgovarao i o izborima u Republici Srpskoj i BiH, koji su veoma va`ni za cijeli region, jer je stabilnost u Srpskoj bitna i za Srbiju, a ne samo za BiH. Izrazio je nadu da }e poslije ok- tobarskih izbora u ~itavoj BiH na po- liti~kim pozicijama biti one poli- ti~ke strukture koje obezbje|uju re- gionalnu stabilnost. Tadi} je rekao da je upoznao Dodika o novom kontek- stu me|unarodnih odnosa na prostoru jugoisto~ne Evrope, prije svega u ve- zi sa pregovorima o Kosmetu i konse- kvencama tih pregovora, te mogu}im rje{ewima i te{ko}ama sa kojima se Srbija suo~ava. - Moramo da vodimo pregovore pu- nom snagom u veoma te{kim okolnosti- ma, ali to je na{ istorijski zadatak - naveo je Tadi}. ¥ @. MARKOVI] SARADWA UNAPREUJE REGION Mi `elimo jaku i mo}nu Republiku Srpsku, koja }e biti ekonomski i politi~ki stabilniji dio BiH, naglasio premijer Dodik. Stabilnost u Srpskoj bitna i za Srbiju, a ne samo za BiH, ocijenio predsjednik Tadi} BEOGRAD - Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ju~e da se Vlada Srbije, u okvirunacionalnogprograma,opre- dijelila da u toku ove i naredne go- dine u Srpsku ulo`i 100 miliona evra. Nakon razgovora sa predsjedni- kom Vlade Srbije Vojislavom Ko- {tunicom u Beogradu, Dodik je re- kao novinarima iz Srpske da su ga Ko{tunica i ministar finansija Srbije Mla|an Dinki} obavijesti- li da }e taj novac biti ulo`en u razli~ite projekte, koji }e biti de- finisani u narednom periodu. On je naglasio da je jedan od tih projekata most na Ra~i, za koji je u ovoj godini predvi|eno 1.200.000 evra, kako bi idu}e godine most bio zavr{en, prenose agencije. Dodik je izrazio zadovoqstvo ~iwenicom da je zna~ajan broj za- jedni~ki pokrenutih pitawa i pro- jekata u zavr{noj fazi, kao {to je otvarawe Komercijalne banke u Ba- woj Luci. - Planiramo da 26. septembra sve~ano otvorimo tu banku, gdje }e biti prisutni najva`niji qudi iz Srbije i zna~ajan broj privrednika, u `eqi da afirmi{emo ciq i jed- ne i druge vlade, a to je privredna saradwa Srbije i Srpske - rekao je Dodik. On je naglasio da je u dana{wim razgovorima akcenat stavqen na pi- tawa energetskih kapaciteta, isti- ~u}i da Republika Srpska jedina u regiji ima vi{ak elektri~ne ener- gije, a da su Srbiji potrebni ener- getski izvori. - Dogovorili smo se da po~nemo da preispitujemo projekat hidroe- lektrane "Buk Bijela#, kako bismo do{li do realno ostvarivog projek- ta i zajedni~ki radili - naglasio je Dodik. On je rekao da je dogovoreno da Vlada Srbije u tom projektu i svim budu}im u Republici Srpskoj u~estvuje u paritetu dva evra, a Srpska jedan evro, {to bi treba- lo da omogu}i wihovu finansij- sku odr`ivost. Dodik je rekao da je tokom raz- govora izrazio zabrinutost povo- dom izjave specijalnog izaslanika Ujediwenih nacija za pregovore o Kosmetu Martija Ahtisarija, ko- ji je rekao da su "Srbi krivi kao narod#. - I Vlada Srpske protestuje zbog toga. Qudi koji do|u ovdje sa odre|enim predubje|ewima ne mogu da budu prihva}eni i ne mogu da ra- de objektivno na rje{avawu kriznih tema u regionu - istakao je premi- jer Srpske Milorad Dodik. ¥ SAD USD 1 1.504578 1.521928 1.534059 V. Britanija GBP 1 2.867777 2.901394 2.928671 [vajcarska CHF 1 1.227747 1.241718 1.253817 Japan JPY 100 1.273014 1.299037 1.324974 Australija AUD 1 1.146595 1.163492 1.173881 Kanada CAD 1 1.352935 1.374441 1.385131 Danska DKK 1 0.258885 0.262197 0.265045 Norve{ka NOK 1 0.238908 0.242073 0.244594 EMU EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830 [vedska SEK 1 0.208190 0.211060 0.213253 Hrvatska HRK 100 26.151449 26.643281 27.137291 Srbija i Crna Gora CSD 100 2.216630 2.311856 2.401350 Slovenija SIT 100 0.800064 0.816392 0.832720 Turska TRY 1 1.002454 1.045339 1.085992 78000 Banja Luka, Marije Bursa} br. 7; telefoni: 051/243-239 i 051/243-228, telefaks 051/243-343, SWIFT: BLBABA22 E-mail: info›novablbanka.com Web: www.novablbanka.com KURSNA LISTA Zemlja Oznaka za devize i efekt. valutu Jedinica za devize Kupovni za devize Srednji za devize Prodajni za devize Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 1.9.2006. godine Kursevi u konvertibilnim markama (BAM) 9 7 7 1 8 4 0 1 1 5 0 0 1 I S S N 1 8 4 0 - 1 1 5 5 DANAS U NA[EM LISTU PODSJE]AWE NA KONFERENCIJU NA JALTI Strana 21. OOTTVVAARRAAWWEE VVRRAATTAA ""HHLLAADDNNOOMM"" RRRAATTUU SUSRET DODIKA I KO[TUNICE Sto miliona evra Srpskoj PREDSTAVNICI VLADE SRPSKE, NA ^ELU SA PREMIJEROM DODIKOM, U POSJETI BEOGRADU POLICIJA Predsjednik Srbije Boris Tadi} rekao je da policije Republike Srp- ske i Srbije veoma dobro sara|uju i da se posao na saradwi sa Ha{kim tribunalom kona~no zavr{ava. - Mi smatramo da oni koji su kri- vi za ratne zlo~ine treba da odgova- raju pred Ha{kim tribunalom - rekao je Tadi}. Premijer Srpske Milorad Dodik, sa ministrima Milanom Jeli}em i Neboj{om Radmanovi}em, u razgovoru sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em INVESTICIJE Predsjednik Tadi} je istakao da je sa premijerom Dodikom razgovarao i o potencijalnim investicijama Sr- bije u privredu Republike Srpske, navode}i da }e u najskorije vrijeme do- }i do konkretnih investicija. - Kao {to je Srbija otvorena za druge strane investicije, mi `elimo da i na{e kompanije imaju iste mogu}- nosti za plasmane i u drugim dr`ava- ma - rekao je Tadi} i dodao da je sa- radwa svih institucija Srbije i Re- publike Srpske jako dobra.
  2. 2. petak, 1. septembar 2006.NOVOSTI Prvi broj "Glasa# iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobo|ewa 1945. godine "Glas# izlazi u Bawoj Luci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. godine. Od septembra 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom "Bawalu~ke novine#. Od 13. maja 1963. godine list ponovo izlazi pod imenom "Glas#. Ukazom predsjednika SFRJ od 19. jula 1969. godine "Glas# je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Ukazom predsjednika Republike Srpske od 9. januara 1994. godine list "Glas srpski# odlikovan je Ordenom Wego{a prvog reda. Ukazom predsjednika Republike Srpske od 31. jula 2003. godine list "Glas Srpske# odlikovan je Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem. Od 8. februara 1983. godine "Glas# izlazi kao dnevni list. Od 15. septembra 1992. godine, odlukom Narodne skup{tine Republike Srpske izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas srpski# izlazi od 28. septembra 1992. godine, a od 5. maja 2003. godine kao "Glas Srpske#. Osniva~ je Narodna skup{tina Republike Srpske. Redakcija i marketing je u ulici Veselina Masle{e 13. Telefoni redakcije: 212-844, 212-848; telefaks 211-759. Telefon marketinga 212-004. Direktor Dru{tva 212-264, 212-263; telefaks 212-283. e-mail: redakcija@glassrpske.com; marketing@glassrpske.com Tomo MARI], glavni i odgovorni urednik Rajko RADOVANOVI], direktor AKCIONARSKO DRU[TVO [TA je septembar u kalendaru obaveza i "planu aktivnosti# `ene 21. vijeka? ^ekirawe hotela za zimovawe? Kupovina nove bunde? Birawe novog na- mje{taja? Mo`da. Ali tamo negdje daleko. U BiH se zna {ta je u sep- tembarskom kalendaru (gotovo) svake `ene! Kupovina svesaka i kwiga za 1. razred. Ispuwavawe obrazaca za no- vi kredit za uplatu upisnine si- na studenta na fakultet. Odlagawe qetne garderobe i inventura ormara za zimu - ko- me treba novi kaput, a kome no- ve cipele, pa ~izme. Brawe, ili, u urbanoj vari- janti, kupovina {qiva za pek- mez. Pa krastavci. Novi recepti za ajvar. Slatko od duwa. Inventura tegli i mjesta u {pajzu za slatki rumov lonac. Mahune u zamrziva~u. Poko- ja {qiva i za zimske knedle. Za~as proleti septembar. I eto - izbora! Ho}e li i `ene glasati? [ta }e re}i statistika? Onoliko novca koliko je me- |unarodna zajednica ulo`ila u raznorazne "`enske# nevladine organizacije, te silne edukativ- ne seminare o pravima `ena kao kandidatkiwa na listama, nije ni blizu proporcije koliko je mawe trebalo `enama svih ovih godina da sastave buxet za gore pomenute septembarske obaveze. I da glasaju, naravno! Birane jesu, kao {to }emo ih ovog oktobra birati. Zakon od- redio. Me|utim, kakva je i koliko mudra `enska }ud znaju samo bi- ra~ke kabine. I potom kutije. Tu nema gre{ke. Ona dolazi na gla- sawe i zna za koga }e glasati. Ona zna kome vje- ruje, od koga i {ta o~ekuje, a bogami i ko- ga voli. (Jo{ kad je li- jep/a, pa pametan/pa- metna, pa jo{ iz dobre ku}e)... @ena, ma koliko mi "xender senzibilne dame# za- mjerile, druga~ije vidi `ivot. Usredsrije|ena na svoju po- rodicu, na svoj posao i sve oba- veze, koje zavisno od pojedina~- ne energije, {kolovawa i spo- sobnosti, jednako besprijekor- no izvr{avaju, `ena se ni sa jed- nim pitawem ili problemom ne {ali. I ne potcjewuje ga. @ene misle dugoro~no. One bi mirno da rade, da za- ra|uju svoju platu, da {koluju djecu, da brinu o starijim, da se ne boje za svoju djecu kada ih uve- ~e ispra}aju "u grad#, one bi da nam je zdravstveni sistem sigu- ran, one bi da mirno do~ekaju penziju. One bi stalno da stva- raju. Za svoju porodicu. Za svoj kolektiv i ne znaju}i koliko je to sve i za svoje politi~are i za svoju dr`avu. Da - one mrze drogu, da - one se boje oru`ja, da - one strepe od kriminalaca, xeparo{a, lopo- va. Da - one o svemu misle! Vjerujem da o svemu ovome mi- sle i oni koji su (ve}) smislili svoju predizbornu strategiju. I neka kona~no poku{aju da promijene statistike prema ko- jima u najmawem procentu gla- saju mladi i prema kojima su mladi najzna~ajnija ciqna gru- pa u predizbornoj kampawi. (A penzioneri se, kao podrazumi- jevaju). Kop~a uspje{nog preokreta su `ene! Ako pridobijete maj- ke, nema tog sina, a ni k}eri na ~iji glas ne}ete mo}i da ra~u- nate! ¥ DANAS I OVDJE ZA[TO @ENE (NE) GLASAJU? 2 Pi{e Qiqana LABOVI]-MARINKOVI] BAWA LUKA - Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske ju~e su u nastavku 38. re- dovne sjednice sa 43 glasa "za# usvojili Zakon o porezu na do- hodak. Obrazla`u}i Prijedlog za- kona ministar finansija Alek- sandar Xombi} je naglasio da je smisao wegovog dono{ewa u tome da se za{tite oni sa naj- ni`im, a oporezuju oni sa viso- kim primawima. - Predlo`enim zakonom koji bi se trebao primjewivati od 1. januara 2007. go- dine Vlada se odri~e 50milionamarakabu- xetskih prihoda. Ta sredstva ostaju poslo- davcima, to jest pri- vredi. Pretpostavka je da }e wihovom pre- raspodjelom do}i do pove}awa najni`ih plata radnicima. Su- {tina je, dakle, da se najni`e plate pove- }aju - rekao je mini- star Xombi}. Sada imamo situ- aciju,dodaojeon,daje sve i jedna marka ko- ja se isplati za platu oporezovana sa deset odsto. Predlo`enim zakonom najni`a plata ne}e bi- ti oporezovana, a poreska osno- vica bi}e neto plata umawena za neoporezivi dio. To prakti~no zna~i, poja- snio je Xombi}, da }e onom ko ima platu od 500 maraka od tog iznosa biti oduzet neoporezi- vi dio od 205 maraka, tako da }e poreska osnovica iznositi 295 maraka. - Mislim da je Vlada ponu- dila dobar zakon, a predla`e i amandman kojim se umawuje po- reska osnovica za 20 odsto neo- porezivogdohotkaposvakomuz- dr`avanom ~lanu porodice i kamate za stambene kredite ko- je je korisnik uzeo za jednu ne- kretninu - rekao je Xombi}. Predsjednik republi~kog Sindikata Ranka Mi{i} zatra- `ila je da se u zakonu jasnije defini{e termin poreza na li~na primawa i zatra`ila da se prihodi radnika po osnovu toplog obroka, naknade za pre- kovremeni rad, regres, nakna- de za terenski rad i niz drugih prihoda koji ostvaruju radni- ci oslobode obaveze pla}awa poreza. Tokom rasprave protiv predlo`enog zakona bili su po- slanici opozicionih partija, a posebno Srpske demokratske i Srpske radikalne stranke. Oni su tvrdili da zakon uvodi novi namet na sirotiwu i da ga tre- ba odbaciti, {to je izazvalo burne rekcije. Bez mnogo rasprave u ju~e- ra{wem nastavku 38. sjednice Narodne skup{tine usvojeni su Zakon o {tedno-kreditnim or- ganizacijama, Zakon o tr`i{tu hartija od vrijednosti i Zakon o investicionim fondovima. Sjednica je na trenutak bi- la prekinuta zbog nedostatka kvoruma. ¥ @. MARKOVI] G. DAKI] DRUGI DAN ZASJEDAWA NARODNE SKUP[TINE REPUBLIKE SRPSKE TEMEQ ZA POVE]AWE PLATA POSQEDWA SJEDNICA Predsjednik Narodne skup{tine Igor Radoji~i} rekao je da je ovaj, {esti sa- ziv republi~kog parlamenta, ju~e zasjedao posqedwi put. Povodom posqedweg zasjeda- wa, sino} je uprili~en i pri- jem za poslanike, ~lanove Vlade i novinare. KOLEGIJUM Kolegijum Narodne skup- {tine Republike Srpske ju~e nije utvrdio termin odr`ava- wa posebne sjednice republi~- kog parlamenta zbog toga {to predlaga~, Srpska radikalna stranka Republike Srpske, ni- je dostavila materijale za sjed- nicu. Predsjednik Narodne skup{tine Igor Radoji~i} re- kao je novinarima da }e nova sjednica Kolegijuma biti za- kazana za srijedu, 6. septembar. - Po Poslovniku Narodne skup{tine predlaga~ posebne sjednicedu`anjedaobezbijedi materijale za sve ta~ke koje predla`e - rekao je Radoji~i}. Predlo`enim zakonom, koji bi trebalo da se primjewuje od 1. januara 2007. godine, Vlada se odri~e 50 miliona maraka buxetskih prihoda koji }e ostati poslodavcima, to jest privredi, naglasio ministar Aleksandar Xombi} Xombi}: Oporezuju se oni sa visokim primawima LOPARE, UGQEVIK - Za- tra`i}u od Vlade Republike Srpske da sa~ini strategiju razvoja izrazito nerazvijenih op{tina u rubnim podru~ji- ma Srpske, jer osim op{tine Lopare postoji jo{ mnogo op- {tina koje su optere}ene broj- nim problemima koje one ne mo- gu same da rije{e, poru~io je predsjednik Republike Srpske Dragan ^avi}. On je prilikom ju~era{we posjete op{tini Lopare rekao novinarima da u buxetu za idu- }u godinu mora postojati vi{i stepen solidarnosti za ove op- {tine, ili }e ih, u suprot- nom, sada{we stanovni{tvo po- ~eti da napu{ta. Na~elnik op{tine Lopare Mitar Zari} rekao je da ova op{tina, osim {to je izrazito nerazvijena, ima ogroman pro- blem sa klizi{tima kojih na wenom podru~ju ima 280. Zari} je upozorio da, ako ni{ta ne bude u~iweno, posto- ji opasnost da }e se 15 porodi- ca, na ~ijim imawima su akti- virana klizi{ta, morati ise- liti do zime. On je podsjetio da je Vla- da Republike Srpske pro{le godine za sanaciju {tete pro- cijewene na dva miliona mara- ka dala 80.000 maraka, {to je nedovoqno za rje{avawe pro- blema. - U ovoj op{tini prisu- tan je i problem lo{e privati- zacije gdje strate{ka preduze- }a ne rade, iako su privatizo- vana - upozorio je Zari}. Ne{to vi{e optimizma predsjednik Srpske zatekao je u op{tini Ugqevik gdje je kon- statovao da je to jedna od ri- jetkih op{tina u Srpskoj ko- ja ima pozitivne pokazateqe razvoja, {to je na svakom kora- ku vidqivo. - Ova op{tina spada u red onih koje rade u interesu zajed- nice. Ovdje je vidqivo da posto- je planski pristupi problemu i da su mnoga vitalna pitawa ri- je{ena. Evo, za samo nekoliko godina ura|eno je oko 60 kilo- metara asfalta na lokalnim pu- tevima. Rije{ena su pitawa in- frastrukture u {kolama, kao i pitawa porodica poginulih bo- raca i invalida rata koje je ta- ko|e finansirala op{tina - konstatovao je ^avi}. Kao veliku prednost ove lokalne zajednice on je ista- kao rad Rudnika i termoelek- trane "Ugqevik#, ali je i dodao je veliki rizik ako se u ovaj objekat ne bude ulagalo. - Termoelektrana ima re- surse i tra`i brzo i ozbiqno ulagawe u postoje}e kapacite- te. Ovaj objekat predstavqa i problem jer izaziva klizi{te u blizini kopa ugqa, zbog ~ega su ugro`ena imawa velikog broja doma}instava u mjesnoj zajednici Stari Ugqevik. Elektroprivreda Republike Srpske i nadle`no ministar- stvo treba krajwe ozbiqno da pristupe rje{avawu pitawa de- finitivnog statusa Termoelek- trane i wene perspektive. Pa- ralelno sa rje{avawem proble- ma treba voditi razgovor o iz- gradwi druge faze Termoelek- trane - istakao je predsjednik Srpske. Na~elnik op{tine Ugqe- vik Vasilije Peri} informi- sao je predsjednika ^avi}a o svim uspjesima ove lokalne za- jednice, naro~ito o realizaci- ji "Strate{kog plana# usvoje- nog 2004. godine. - Ogroman napredak ostva- rili smo u oblasti izgradwe infrastrukture. Ova podmaje- vi~ka op{tina u predratnom periodu bila je jedna od najne- razvijenijih op{tina, a pogoto- vo u pogledu infrastrukture. Zahvaquju}i na{em upornom radu, uspjeli smo da nepravdu iz ranijeg perioda ispravimo i da op{tinu Ugqevik dovedemo do nivoa najrazvijenijih u Re- publici Srpskoj - naglasio je Peri}. Informi{u}i ^avi}a o za- po~etim aktivnostima i pla- novima za budu}nost, on je is- takao i napore op{tine oko iz- gradwe industrijske zone na podru~ju op{tine kako bi se otvorila nova radna mjesta. ¥ Q. BA[I] R. JELI] Dragan ^avi} i Vasilije Peri}: Klizi{ta ugro`avaju i Lopare i Ugqevik RAZVOJ - Op{tina Lopare nema privrednih kapaciteta koji mogu da "povuku# wen razvoj. Lopare imaju i drugu vrstu problema, koji su direktna posqedica rata. Prije svega, to su infrastrukturni pro- blemi, odnosno veza sa op{ti- nama u okru`ewu - Tuzlom, Bijeqinom i distriktom Br~- ko. Te probleme ne mo`e da rije{i sama op{tina svojim sredstvima nego mora da u|e u Projekte razvoja regional- ne mre`e puteva - istakao je predsjednik ^avi}. PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE POSJETIO MAJEVI^KE OP[TINE ELEKTRANA LUKA SPASALopare nemaju privredne kapacitete koji mogu da pokrenu razvoj op{tine, a i infrastruktura je u veoma lo{em stawu. Sa druge strane, Ugqevik spada u red op{tina u kojima se napredak vidi na svakom koraku, ocijenio predsjednik Dragan ^avi} SARAJEVO - Visoki pred- stavnik me|unarodne zajednice u BiH Kristijan [varc [iling ju~e je na pres-konferenciji u Sarajevu najavio nove mjere za opoziv odluka o smjenama zvani~- nika iz BiH koji su odlukama ra- nijih visokih predstavnika smje- wivani sa politi~kih i drugih funkcija. Rije~ je o nekoliko stotina qudi koji su od 1997. godine smi- jeweni odlukama visokog pred- stavnika. Smijeweni zvani~ni- ci }e se mo}i obratiti visokom predstavniku da zatra`e izmjene uslova i ukidawe zabrane koje su im izre~ene. Drugi set mjera su vi{e ko- lektivne prirode kojima se u jav- nim institucijama ukidaju zabra- ne za sve kategorije, a ne pojedi- na~no. - Savjet za implementaciju mira u Be~u dao je ovla{}ewe mo- joj kancelariji da pripremi pre- lazak na kancelariju predstavni- ka Evropske unije tokom prve po- lovine naredne godine, te da na- stavisaprocesompreno{ewanad- le`nostinadoma}eorganevlasti BiH - kazao je [varc [iling do- daju}i da se pitawe smijewenih zvani~nika mora rje{avati pri- je zatvarawa Kancelarije visokog predstavnika. Proces }e se odvijati isto- vremeno sa tranzicijom i ove mje- re }e se primjewivati na sva li- ca koja su primijenili raniji vi- soki predstavnici, potvrdio je [varc [iling i podvukao da }e iz procesa biti izuzete osobe koje su smijewene iz razloga ko- ji se odnose na saradwu sa Ha- {kim tribunalom. ¥ @. D. NAJAVQENE NOVE MJERE ZA OPOZIV ODLUKA O SMIJEWENIM ZVANI^NICIMA BiH OHR prepu{ta odgovornosti BR^KO - [ef policije di- strikta Br~ko Milenko Mili}e- vi} obavijestio je ju~e javnost da od prvog septembra prelazi na du`nost u Agenciji za istra- ge i za{titu BiH, u wihovoj re- gionalnoj kancelariji u Tuzli. Prema saop{tewu koje je potpisao Mili}evi}, do izbo- ra novog {efa, policijom di- strikta Br~ko }e rukovoditi wegov dosada{wi zamjenik Fa- hrudin Selimovi}. ¥ M. . SMJENA NA VRHU POLICIJE DISTRIKTA Selimovi} umjesto Mili}evi}a
  3. 3. petak, 1. septembar 2006. NOVOSTI 3 BAWA LUKA - Niko vi{e u Rusiji ne}e mirno gledati na bilo kakav poku{aj ugro`avawa srpskog naroda u Srbiji i Repub- lici Srpskoj, kao {to je to bio slu~aj po~etkom devedesetih god- ina pro{log vijeka. Ovo je na ju~era{woj kon- ferenciji za novinare u Bawoj Luci poru~io deputat ruske Dume i ~lan tamo{weg Komiteta za bezbjednost Nikolaj Vladi- mirovi~ Kurijanovi~, koji je pro- teklihdanaboraviounezvani~noj posjeti Republici Srpskoj. Iako nezvani~na, ova posjeta, prema wegovim rije~ima, pomo}i }e boqem razumijevawu i sagle- davawu trenutnog stawa u Repub- lici Srpskoj, ali i utvr|ivawu pravaca budu}e saradwe ruskog i srpskog naroda. To se, navodi on, prvenstveno odnosi na unapre|ewe ukupnih politi~kih, ekonomskih i kul- turnih odnosa Rusije i Republike Srpske. Kurijanovi~ je, me|utim, naglasio da je kod obi~nog naro- da u Srpskoj primijetio odre|enu dozu zabrinutosti zbog trenutnog stawa u svim oblastima `ivota, izazvanog prvenstveno u~estalim pritiscima od strane raznih politi~kih krugova i me|unarodne zajednice, ~iji je ciq ukidawe Re- publike Srpske. On je na- glasio da srpski narod mo- ra da zna da }e mu pomo} i podr{ka sti}i iz Rusije, a na koji na~in, najboqe se mo`e vidjeti na primjeru aktivnosti na privati- zaciji Rafinerije Brod. Kurijanovi~ je na- glasio da }e po povratku u Moskvuodnadle`nogMin- istarstva spoqnih poslova Rusije zatra`iti {to hit- nije otvarawe ruskog konzulata i kulturnog cen- tra u Bawoj Luci, kao i ak- tivniju primjenu sporazu- ma o bratimqewu Moskve i Bawe Luke, potpisanog prije nekoliko godina. O svemu ovome Kuri- janovi~ }e, najavio je, gov- oriti i u ruskoj Dumi, uz pre- poruke daqih koraka na ja~awu svih vidova saradwe izme|u Re- publike Srpske i Ruske Fed- eracije. Na pitawe za{to je wegova posjeta imala nezvani~ni karak- ter, Kurijanovi~ je istakao da je wegov prvi dolazak u Republiku Srpsku svojevrsno prikupqawe informacija o stawu na ovom prostoru,ada}eubudu}nostisig- urno biti prilika za susrete sa predstavnicima vlasti. ¥ D. M. NIKOLAJ VLADIMIROVI^ KURIJANOVI^, DEPUTAT RUSKE DUME Srpskoj pru`ena ruka partnerstva BAWALUKA- VladaRepu- blikeSrpskepostiglajedogovor sa koncesionarom "Slavija in- ternacional# iz Lakta{a o di- namici izgradwe magistralnog gasovoda "Sava#, saop{teno je poslije ju~era{we sjednice. Ga- sovod}ei}iod[epkaprekoBi- jeqine do zapadnog dijela Repu- blike Srpske, a wegova du`ina je oko 400 kilometara. - Radi se o velikom projek- tu koji }e biti ra|en u etapama. Prema usvojenoj dinamici iz- gradwa bi trebalo da po~ne 1. septembra 2006. godine, a gaso- vod treba da bude zavr{en do kraja 2008. godine - rekao je po- mo}nik ministra za privredu, energetiku i razvoj Qubo Gla- mo~i}. Vladajedonijelazakqu~ako pokretawu inicijative za dobi- jawe finansijskih sredstava od vlade Japana za projekat odsum- poravawa u rudniku i termoe- lektrani "Ugqevik#, ~ime bi biorije{enproblemzaga|ivawa okoline. Glamo~i}jekazaodajerije~ o projektu vrijednom izme|u 70 i 80 miliona evra za koji se od japanskevlademo`edobitikre- dit na 40 godina sa grejs-perio- domoddesetgodinaikamatomod 0,7 odsto. Vladaje stavilavansnageod- luku o visini godi{we naknade za javne puteve koja se pla}a pri registraciji motornih i pri- kqu~nih vozila, a kojom je odre- |enodase,zaputni~kavozilasa pogonomnagas,pla}anaknadaod 250 maraka. Vlasnicima vozila koji su ve} uplatili 250 maraka, pare }e biti vra}ene. Prihva}ena je informacija Sekretarijata za odnose sa Ha- {kim tribunalom i istra`iva- we ratnih zlo~ina po~iwenih nad Srbima u proteklom ratu u BiH. U okviru kadrovskih pita- wa Vlada je donijela rje{ewe o razrje{ewu Cvijete Kova~evi} du`nosti {efa vladinog Biroa zaodnosesajavno{}u,azavr{i- oca du`nosti imenovala Veru Saji}. ¥ G. DAKI] SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE DODAVAWEGASAPRIVREDI Glamo~i} i Brki}eva: Dogovorena izgradwa magistralnog gasovoda (Snimio R. [IBAREVI]) Poni{tena odluka po kojoj su vlasnici motornih vozila sa pogonom na gas prilikom registracije pla}ali naknadu od 250 maraka. Onima koji su ve} uplati naknadu bi}e vra}en novac Kurijanovi~: Utvr|ivawe pravaca budu}e saradwe (Snimio R. OSTOJI]) BAWA LUKA - Nastava u osnovnim i sredwim {kolama u Republici Srpskoj, u {kolskoj 2006/2007. godini, po~iwe u pone- djeqak, 4. septembra, potvrdio je ju~e ministar prosvjete i kultu- re Republike Srpske Anton Ka- sipovi}. On je poslije sastanka sa de- legacijom granskog sindikata pro- svjete i kulture, koju je predvodi- la predsjednik republi~kog Sa- veza sindikata Ranka Mi{i}, na- javio da }e Vlada u~initi sve da se isplate sve materijalne oba- veze prema prosvjetarima i zapo- slenima u kulturi. - Ne mo`emo ni{ta obe}ati, ali }emo nastojati da isplatimo preostali dio regresa, kao i osta- lih potra`ivawa u skladu sa no- vim kolektivnim ugovorom - rekao je ministar Kasipovi}. On je naglasio da je Vladi i ministarstvu va`no da se eko- nomsko-socijalni polo`aj pro- svjetnih radnika poboq{a, jer |aci ne vole namrgo|ene i nase- kirane u~iteqe, nastavnike i profesore. Pored toga, ministar Kasipovi} je najavio da }e po uzoru na zemqe u okru`ewu mi- nistarstvo raditi na "pro~i{}a- vawu# {kolskog gradiva za u~e- nike osnovnih {kola koje je op- tere}eno brojnim stranim poj- movima, kao i "olak{avawu# {kolskih torbi nepotrebnim kwigama, {to je posebno va`no za prva~i}e. Predstavnici Sindikata pro- svjete, nauke i kulture istakli su ju~e da su zadovoqni dijalogom sa nadle`nim ministarstvom i povi- {icom od 16 odsto, ali i da o~e- kuju od Vlade Republike Srpske da }e u planirawu buxeta za idu- }u godinu planirati novo pove- }awe plata prosvjetarima i da osnovica za obra~un plata izno- si bar 50 odsto od prosje~ne pla- te koja je odre|ena Op{tim ko- lektivnim ugovorom. ¥ M. M. MINISTAR ANTON KASIPOVI] SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA PROSVJETE Nastava po~iwe 4. septembra POMO] OP[TINAMA Republi~ka Vlada je do- nijela odluku da se nerazvi- jenim i izrazito nerazvije- nim op{tinama Srpske dodi- jeli pomo} od 750.000 maraka. - Ovaj iznos bi}e raspo- re|en na 34 op{tine, a visi- na pomo}i kre}e se od 13.000 do 33.000 maraka, rekla je mi- nistar za ekonomske odnose i koordinaciju Jasna Brki} i ocijenila da pomo} nije ve- lika, ali da }e za ove op{ti- ne ipak biti zna~ajna. ROKOVI Portparol republi~kog Mi- nistarstva prosvjete i kulture Du{ka Goli} kazala je za "Glas Srpske# da se prvo polugodi{te u{kolamazavr{ava29.decembra. - Drugo polugodi{te po~iwe 22. januara i zavr{ava 8. juna, a za maturante11.maja.U205osnovnih {kola,86sredwih,muzi~kim{ko- lama i centrima za obrazovawe djece sa posebnim potrebama sve je spremno za po~etak nove {kol- ske godine - poru~uju iz Mini- starstva prosvjete i kulture. Ponedjeqku, prvom danu {ko- le, posebno se raduje armija od 12.000 prva~i}a `eqna znawa i novih prijateqstava, koji }e u pratwi roditeqa zaposjesti {kolske klupe. ¥ M. F. BAWA LUKA - Pedeset tro- je sudija, koji }e od danas u 17 osnovnih sudova u Republici Srp- skoj odlu~ivati o prekr{ajnim predmetima, ju~e su u Banskom dvo- ru u Bawoj Luci polo`ili sve~a- nu izjavu pred predsjednikom Vi- sokog sudskog i tu`ila~kog savje- ta BiH (VSTS) Brankom Peri- }em, javila je Srna. Peri} je novoimenovanim su- dijama rekao da se oni sada nala- ze u ulozi koja zahtijeva primje- nu novih standarda, a to su profe- sionalnost i nepristrasnost. - Ciq VSTS BiH je da izvr- {i br`e rekonstruisawe pravo- sudnog sistema i da stvorimo {to boqe uslove za va{ rad - istakao je Peri}. On je podsjetio da u pravnom sistemu Srpske danas ima 268 su- dija i 77 tu`ilaca, a da jo{ nedo- staje 12 sudija i ~etiri tu`ila~- ke pozicije, kako bi sistem bio potpuno funkcionalan. ¥ SVE^ANOST U BANSKOM DVORU Sudije polo`ile zakletvu
  4. 4. petak, 1. septembar 2006.IZBORI 4 SARAJEVO - Visoki pred- stavnik u BiH Kristijan [varc [iling ocijenio je ju~e da je predstoje}a predizborna kampa- wa veoma va`na, jer }e lideri i stranke koji budu izabrani 1. oktobra morati da preuzmu od- govornost za budu}nost BiH i povesti je prema Evropi. [iling je na konferenciji za novinare u Sarajevu dodao da danas u BiH zvani~no po~iwe predizborna kampawa, a da se istovremeno navr{ava i 100 da- na od wegovog obra}awa Parla- mentarnoj skup{tini BiH. On je najavio da }e pozvati parlamentarce BiH da u septem- bru odr`e vanrednu sjednicu, ka- ko bi usvojili jedan ili dva za- kona. - Jo{ je mogu}e da ovaj par- lament popravi u~inak u pogle- du usvajawa zakona - rekao je [i- ling. On vjeruje da Parlament mo- `e usvojiti jedan ili dva zako- na, ~ime bi se poboq{ao wegov rejting pred bira~ima, kao i pred posmatra~ima u inostran- stvu, posebno u Briselu. Prema wegovom mi{qewu, parlamentarci moraju pokazati da su spremni da BiH iz faze sprovo|ewa mira uvedu u evro- atlantske integracije. Sumiraju}i rezultate par- lamentarnog rada u proteklih 100 dana, [iling je naveo da ni- su usvojeni zakoni o visokom obrazovawu, obligacijama, pla- tama, nacionalnom fiskalnom vije}u, lijekovima, te da nije stvoren sistem centralne ban- karske supervizije. - Ovaj plan je bio ambicio- zan, ali s obzirom na okolnosti i potrebe BiH, plan je bio re- alan i neophodan - smatra [i- ling. On je kazao da na~in na koji Parlament radi, ukazuje na op{te stawe dru{tva. [iling je ponovio da nema namjeru da donosi odluke u ime onih koji nemaju hrabrosti da ih sami donose. - Ne}u intervenisati kako bih nametao zakone svaki put kada lokalni organi vlasti ne izvr{e svoje zadatke. Ovdje sam da poma`em, savjetujem i zago- varam pozitivne trendove. Me- |utim, i u obra}awu Parlamen- tu naglasio sam da ne}u tiho sta- jati po strani i posmatrati mra~nu stranu politi~kog `ivo- ta koja, sasvim je o~igledno, po- stoji u BiH. Reagova}u tamo gdje se va`ne obaveze ne ispuwavaju i gdje vi{i standardi moraju bi- ti po{tovani - rekao je [iling, upozoravaju}i da, osim Zakona o krivi~nom postupku, koji je osigurao uspje{an transfer predmeta sa Me|unarodnog kri- vi~nog suda u Hagu, nijedan od za- kona sa liste prioriteta nije usvojen. - Mnogo je razloga za neu- spjeh usvajawa ovih zakona. ^im sam zavr{io obra}awe Parla- mentu, iz potpuno nepoznatih razloga, srpski delegati napu- stili su sjednicu i bojkotovali rad Parlamenta gotovo pune ~e- tiri sedmice i time potpuno blokirali zakonodavni proces - navodi [iling. Pored ovog bojkota, dodao je, zakonodavni progres usporen je i kampawom uo~i oktobarskih izbora. ¥ @. DOMAZET Na novinarsko pitawe ka- ko }e reagovati na sve u~esta- lije pri~e o referendumu, [i- ling je kazao da je u vi{e na- vrata i privatno i javno govo- rio da takve tvrdwe nemaju re- alnog osnova. - Oni koji pri~aju o refe- rendumu sve vi{e se bave ilu- zijama. Me|unarodna zajednica ne}e dozvoliti tako ne{to. Ta- ko|e, one stranke koje zagova- raju ukidawe entiteta nisu u pravu. Referendum skre}e pa- `wu sa realnih problema. Sa referendumom se ne sla`u ni susjedne dr`ave, kao {to se ne sla`e ni Savjet za primjenu mi- ra - kazao je [iling, isti~u}i da Dejtonski sporazum, koji je zaustavio rat, nije idealan, ali je osnova koja treba da poslu- `i za stvarawe funkcionalni- je BiH. VISOKI PREDSTAVNIK KRISTIJAN [VARC [ILING PARLAMENT PAO NA ISPITUNijedan od zakona sa liste prioriteta nije usvojen, istakao [iling i upozorio da " nema namjeru da donosi odluke u ime onih koji nemaju hrabrosti da ih sami donose" [varc [iling: Ne}u stajati po strani PREDIZBORNA kampawa za op{te izbore u BiH, koji }e se odr`ati 1. oktobra, danas i zvani~no po~iwe. U izbornu trku ove godine upusti}e se 36 politi~kih par- tija, osam koalicija i 12 neza- visnih kandidata. Za 7.254 kan- didata koji su se prijavili za neko od mjesta u vlasti, prema bira~kom spisku koji je zakqu- ~en 17. avgusta, mo}i }e da gla- sa ne{to vi{e od 2.700.000 gra- |ana BiH. Prema Izbornom zakonu BiH, na kandidatskim listama se morao na}i i odre|en broj `ena, pa }e bira~i na izbori- ma mo}i da glasaju za 2.624 pripadnice qep{eg pola. Na listama se nalazi i 4.621 mu- {karac. Iako se u aprilu ove godi- ne, kada je trebalo da do|e do promjena Ustava BiH, ~inilo da ne}e biti tako, gra|ani }e i na ovim izborima glasati za istovetne nivoe vlasti kao i na prethodnim. U Republici Srpskoj bira- }e se predsjednik i dva potpred- sjednika, i za ove funkcije pri- javilo se 16 kandidata. Gra|a- ni }e izabrati i tri ~lana Predsjedni{tva BiH, jednog Srbina, jednog Hrvata i jednog Bo{waka. Jedan ~lan ovog or- gana bira}e se u Republici Srpskoj, a dva u Federaciji. Za srpskog ~lana Predsjed- ni{tva bori}e se 11 kandidata, za hrvatskog {est, a mjesto bo- {wa~kog ~lana juri}e tako|e {est kandidata. Na izborima }e se birati i 83 poslanika u Narodnoj skup- {tini Republike Srpske, 42 po- slanika Predstavni~kog doma, od ~ega }e ih 14 biti iz Srpske, poslanici Predstavni~kog do- ma Parlamenta Federacije i poslanici u skup{tinama de- set kantona u Federaciji BiH. Prema Izbornom zakonu BiH, cenzus koji politi~ki su- bjekti moraju da pre|u da bi u{li u vlast ove godine izno- si tri odsto osvojenih glasova. Predizborna kampawa po- ~ela je sino} ta~no u pono}, a predvi|eno je da traje da 29. sep- tembra u pono}. Dan prije odr- `avawa izbora, 30. septembra, jeste dan izborne }utwe. Pona{awe politi~kih su- bjekata i medija u ovoj kampa- wi prati}e Centralna izborna komisija i Regulatorna agen- cija za komunikacije BiH, ko- je su upozorile sve u~esnike u kampawi da po{tuju pravila. Za one koji ne budu vodili ra- ~una o "pravilima igre# pred- vi|ene su sankcije. ¥ @. MARKOVI] DANAS ZVANI^NO PO^IWE IZBORNA KAMPAWA U BiH TRKA ZA MANDATE U izbornu trku ove godine upusti}e se 36 politi~kih partija, osam koalicija i 12 nezavisnih kandidata Izbori pred vratima: Zakqu~en bira~ki spisak ISTO^NO SARAJEVO - Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za posla- nika u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Slavko Jovi~i} rekao je ju~e da }e "sasvim iz- vjesna ubjedqiva pobjeda SNSD-a na predstoje- }im izborima doprinijeti stabilizaciji poli- ti~kih prilika u Republici Srpskoj, a samim tim i u BiH#. - Stabilizacija politi~kih prilika bi}e glavni preduslov za sve druge reforme u svim oblastima dru{tvenog `ivota - rekao je Jovi~i} Srni. On je ocijenio da dosada{wi rezultati Vla- de Republike Srpske u kratkom vremenu, od ka- da je na wenom ~elu premijer Milorad Dodik, daju realne i optimisti~ne preduslove da }e Srp- ska jo{ ubrzanije krenuti u napredak u svim sfe- rama. - Moramo vratiti dostojanstvo srpskom na- rodu i izvu}i ga iz potpune apatije i letargije, koja traje ve} dugi niz godina. Srpski narod vi- {e ne}e da trpi nepravdu, poni`ewa i razne uvrede koje u talasima sti`u iz Sarajeva - rekao je Jovi~i}. ¥ KANDIDAT SNSD-a SLAVKO JOVI^I] Vlada donijela optimizam BAWA LUKA - ^lan Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijal- demokrata Rajko Vasi} rekao je da se Srpska demokratska stranka uvi- jek javqa kada neko u Republici Srpskoj progovori o kriminalu i kriminalcima, zapitav{i se za{to se SDS osje}a prozvanim da tako reaguje. Vasi} je ovo kazao na ju~era- {woj konferenciji za novinare, povodom saop{tewa SDS-a u vezi sa akcijom policije u prwavorskim preduze}ima "Gradip# i "Qubi}#, u kojem je, izme|u ostalog, bilo na- vedeno da se policija Srpske kori- sti za politi~ke potrebe kampawe SNSD-a. - Normalno je da se SDS-u ne svi|a borba protiv kriminala, jer je ova stranka ve} 15 godina i babi- ca i majka kriminala u Srpskoj, ko- ja je stvorila desetine krupnih lo- pova i stotine satelita u cijeloj Republici - rije~i su Vasi}a. Vasi} je precizirao da su legla kriminala i "crne rupe# Doboj, Bi- jeqina, Prwavor, kao i paqanski plato, kojima je zajedni~ko to {to je na vlasti SDS. Biv{i predsjednici SDS-a ra- znih nivoa, istakao je on, ili su u bjekstvu ili u zatvorima, podsje- tiv{i da je Mom~ilo Kraji{nik u Hagu, Mirko [arovi} u zatvoru u BiH, a Gojko Kli~kovi} u onom be- ogradskom. Prema wegovim rije~ima, pred- sjednik SDS-a nema vi{e gdje da ode u predizbornoj putawi, osim da se skriva "po proplancima i brdsko- planinskom podru~ju, gdje je malo naroda#. Vasi} je prognozirao da }e po- slije izbora SNSD u BiH i Srpskoj "datisveosimvisokogpredstavnika, a SDS ostaviti da se i daqe bavi so- bom i protestuje kad se hapse, pre- tresaju i kontroli{u sumwivci#. ¥ M. X. SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA SDS babica kriminala BAWA LUKA - Srp- ska demokratska stranka oglasila se ju~e povodom tu`be Bosanske patriot- ske stranke protiv pred- sjednika i premijera Re- publike Srpske Dragana ^avi}a i Milorada Do- dika, "zbog wihove navod- ne pasivnosti u vezi sa pronala`ewem optu`e- nih za ratne zlo~ine#. - ^ini se da tu`iteqi iz jedne male stranke bo- qe znaju gdje su osumwi ~eni, kao i da su "po~ini- li genocid, zlo~in pro- tiv ~ovje~nosti, ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i sli~no# - navodi se u saop{tewu. Kako ne{to sli~no izjavquje qubiteq i ~lan tima za srda~ni do~ek u Hagu osu|enog ratnog zlo- ~inca Nasera Ori}a i potpredsjednik Narodne skup{tine [efket Ha- fizovi}, dodaje se u saop- {tewu, potpuno je jasno da je obnovqena akcija "osude bez osude# istak- nutih Srba i to upravo kada se pripremaju novi op{ti izbori u BiH. ¥ D. Mo. MODRI^A - Sastanku Saveza nezavisnih socijaldemokrata regi- je Doboj, koji je odr`an preksino} u Modri~i, pored ~lanova op{tin- skih odbora, prisustvovali su kan- didati za sve nivoe vlasti u BiH na predstoje}im op{tim izborima. - Pobjeda na svim nivoima vla- sti je strate{ki ciq SNSD-a na oktobarskim izborima. Za Srpsku i na{u pobjedu, trebamo iza}i svi na izbore - apelovao je kandidat za srp- skog ~lana Predsjedni{tva BiH Ne- boj{a Radmanovi}. O ciqevima i zadacima SNSD- a na narednim izborima govorio je i kandidat za poslanika u Parla- mentu BiH Nikola [piri}. - Pobjeda na{ih kandidata zna- ~ila bi ekonomski i nacionalni preporod Srpske unutar BiH. SNSD je prerastao u pokret, o ~emu govo- re rezultati svih predizbornih an- keta. Zbog toga je na{ najve}i save- znik za predstoje}e izbore voqa gra- |ana - zakqu~io je [piri}. - Republika Srpska ima veliku {ansu 1. oktobra da sa svojim naro- dom iza sebe ostavi ru`nu pro{lost i zakora~i u odgovornu budu}nost. Su{tina te {anse je i su{tina tranzicije iz neodgovornog dru{tva u odgovorno, dru{tvo odgovornih qudi, da izaberemo odgovorne poli- ti~are koji mogu da obezbijede ta- kvu budu}nost - rekao je potpred- sjednik SNSD-a i kandidat za pred- sjednika Republike Srpske Milan Jeli}, obra}aju}i se prisutnima, i dodao: - Republici Srpskoj odgovara svaka BiH u kojoj ima Republike Srpske, a ukoliko je nema, ne odgo- vara joj nijedna BiH. Moraju da shva- te pojedinci iz Sarajeva da mi `e- limo da budemo boqi dio BiH i to }emo stvoriti kroz ekonomiju, kroz borbu protiv organizovanog kri- minala. Moramo im poru~iti, uko- liko nema ravnopravnosti, bi}e sa- mostalnosti - zakqu~io je Jeli}. ¥ V. B. SNSD REGIJE DOBOJ Ravnopravni ili samostalni DOBOJ - Potpredsjednik Izvr{nog odbora Srpske ra- dikalne stranke "Dr Vojislav [e{eq# Predrag Marko~e- vi} rekao je ju~e da je "jedini spas za Republiku Srpsku da ta partija na predstoje}im iz- borima dobije trideset odsto glasova i da blokira sve ustavne promjene i sve drugo {tetno za Republiku Srpsku#. Marko~evi}, koji je i no- silac liste te stranke u iz- bornoj jedinici tri za Narod- nu skup{tinu, istakao je na konferenciji za novinare u Doboju da je wihov poslanik u Parlamentarnoj skup{tini BiH Mirko Blagojevi} samo jednim glasom blokirao dono- {ewe ustavnih promjena. Predsjednik Op{tinskog odbora ove stranke u Derven- ti Zoran Brkovi} istakao je da poslije prethodnih izbora Srpsku zadesila najgora mo- gu}a stvar - erozija morala. - Na{a stranka ne}e samo pri~ati o Republici Srpskoj i wenim zakonima, nego }e ih i po{tovati - rekao je Brko- vi}. Vr{ilac du`nosti pred- sjednika Op{tinskog odbora Srpske radikalne stranke "Dr Vojislav [e{eq# Brod Ninoslav Nini} optu`io je Vladu biv{eg premijera Dra- gana Mikerevi}a, u ~ije vri- jeme je potpisan sporni ugovor sa londonskom kompanijom "Vitol# o snabdijevawu Ra- finerije nafte Brod, koji je danas nepostoje}a firma, jer se ne zna ko je wen predstav- nik u BiH, niti gdje joj je sje- di{te. ¥ Sl. P. SRPSKA RADIKALNA STRANKA " DR VOJISLAV [E[EQ" Zakoni su da se po{tuju SOCIJALISTI^KA PARTIJA Obrazovawe, ali besplatno BAWA LUKA - Socijalisti~- ka partija je zaprepa{}ena ~iwe- nicom da pojedine sredwe {kole mimo zakonom definisanih mogu}- nosti zahtijevaju da roditeqi pla- }aju nadoknadu za {kolovawe svo- je djece. U ju~era{wem saop{tewu so- cijalisti navode da osnovno i sredwe obrazovawe treba zakonom da bude definisano kao obavezno i besplatno. - Ne sla`emo se sa onima koji poku{avaju da obave`u porodice, koje ina~e `ive veoma te{ko, da izdvajaju dodatna sredstva za {ko- lovawe svoje djece. Nevjerovatno je da uop{te postoje takve inici- jative - navodi se u saop{tewu So- cijalisti~ke partije. ¥ @. M. NOVA SNAGA SRPSKE Antiustavan model BAWA LUKA - Nova snaga Srpske - prof. dr Petar Kuni} smatra da je model policije koji priprema Upravni odbor Di- rekcije za restrukturisawe policijskih struktura antiustavan i u direktnoj su- protnosti sa Sporazumom o reformi po- licije. - Preno{ewe zakonodavnih nadle`no- sti na nivo dr`ave od strane Narodne skup- {tine Republike Srpske u oblasti poli- cijskih poslova, ne zna~i da dr`ava mo`e organizovati policijske strukture kako ona `eli. I za dr`avu, a posebno za krwi Upravni odbor Direkcije, vrijedi Ustav BiH, kojim je predvi|eno da entiteti ima- ju svoje policijske snage - upozorava se u ju~era{wem saop{tewu. ¥ @. M. SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA Osuda bez osude ILUZIJE
  5. 5. petak, 1. septembar 2006. IZBORI 5 O^EKUJEM da izborna kampawa bude u granicama nor- male, sa po{tovawem pravila i bez izricawa govora mr`we. Za sve koji prekr{e pravila predvi|ene su kazne, koje }e ponekad biti i prili~no dra- sti~ne. Izborna komisija }e od po~etka kampawe pratiti pona{awe svih u~esnika, kako bi sve proteklo u okvirima dozvoqenog. Ovo u razgovoru za Glas Srpske#, povodom dana{weg zvani~nog po~etka kampawe za op{te izbore 2006. godine, ka- `e predsjednik Centralne iz- borne komisije BiH Branko Petri}. ?Slu`beno, izborna kampa- wa u BiH po~iwe 1. septem- bra, kada }e po~eti da se pri- mjewuju odre|ena pravila i za politi~ke subjekte i za medi- je. Kakve sankcije su predvi- |ene za one koji prekr{e pra- vila? - Pravila pona{awa u iz- bornoj kampawi regulisana su sa dva poglavqa Izbornog za- kona BiH: sedmim, koje se od- nosi na sve u~esnike kampawe, i 16-im, koje se odnosi na po- na{awe medija. Kampawa po~iwe 30 dana prije izbora i, prema sada- {wem stawu, po~e}e 1. i tra- ja}e do 29. septembra, jer je 30. septembar predvi|en kao dan izborne ti{ine. Pravila se odnose na sve politi~ke subjekte, ali i na dr`avne organe, koji mogu u~e- stvovati u kampawi tako {to }e regulisati kori{}ewe jav- nih povr{ina i objekata. Oni moraju biti ravnopravno za- stupqeni u svim politi~kim subjektima, a izri~ito je za- braweno postavqati materija- le na objekte dr`avne vlasti, saobra}ajne znakove i sli~no. S druge strane, niko ne smije lijepiti svoje plakate preko tu|ih koji su na javnim povr- {inama ili ih uklawati. ^lanovima politi~kih stranaka i wihovim pristali- cama nije dozvoqeno no{ewe oru`ja na predizbornim skupo- vima, ometawe tu|ih okupqa- wa, ometawe novinara u poslu, pozivawe na glasawe lica ko- ja na to nemaju pravo, a pogo- tovo nije dozvoqen jezik mr- `we ili simboli koji asoci- raju na takvo ne{to. Sankcije za ove prekr{a- je su u okviru op{te nadle- `nosti Izborne komisije i predvi|ene su nov~ane, u vi- sini do 10.000 maraka, a ukoli- ko se utvrdi li~na odgovor- nost, mogu}e je brisawe poje- dinih kandidata sa liste, pa ~ak, ako prekr{aj po~ini stranka, mogu}e je i weno pot- puno uklawawe. ?Izborna komisija o{tro je upozorila sve politi~ke su- bjekte da tokom izborne kam- pawe izbjegavaju govor mr`we. Da li za takav prekr{aj po- stoje posebne sankcije? - Za govor mr`we postoji odredba u zakonu koja se ve} petu godinu primjewuje, {to zna~i da je va`ila na pro{lim lokalnim i op{tim izborima. Dogodilo se nekoliko puta da pojedini kandidati zbog govo- ra mr`we budu diskvalifiko- vani. Recimo, jednom se to de- silo zbog plakata na kojem je kandidat otvoreno svoje poli- ti~ke protivnike nazivao fa- {istima, a drugi slu~aj je ci- jeli nastup kandidata u tele- vizijskoj emisiji, koji je pot- puno bio obojen govorom mr- `we. Oba slu~aja diskvalifi- kacije potvr|ena su na sudu. Bilo je i drugih slu~aje- va, ali oni su sankcionisani nov~anim kaznama i upozore- wem da se s tim prestane. ?O~igledno je da je izborna kampawa po~ela mnogo ra- nije nego {to je to slu`beno predvi|eno. Da li je Izborna komisija do sada pratila stra- na~ke istupe? - [ta god rade, politi~ke partije su uvijek u jednoj vrsti kampawe, a ona se posebno za- huktava od dana raspisivawa izbora. Zakonom je predvi|en period od mjesec dana, kada se za kampawu ustanove posebna pravila i obaveze za sve u~e- snike. To je ura|eno da bi se pred izbore, koliko-toliko, uveo red, jer je tih mjesec da- na najbitnije. Zbog mogu}nosti zloupo- treba, predvi|eno je da dan pred izbore nema politi~kih poruka i to je jedini dan kada je zabraweno bilo kakvo djelo- vawe. Centralna izborna ko- misija prati}e kampawu od 1. septembra i od tog datuma }e primati eventualne pritu`be i `albe. ?Centralni bira~ki spisak zakqu~en je 17. avgusta. Da li }e, i na koji na~in, gra|a- ni koji nisu na wemu mo}i da glasaju 1. oktobra? [ta je sa onima koji su napunili 18 go- dina poslije zakqu~ewa spi- ska? - Ako se precizno pogle- daju odredbe koje propisuju ko ima pravo glasa, jasno je da ga imaju sva lica koja na dan ras- pisivawa izbora imaju 18 go- dina, ali i oni koji }e od to- ga dana pa do dana izbora po- stati punoqetni. Glasawe }e biti omogu}eno svima, a svi tehni~ki problemi su rije- {eni. Sva lica koja, od dana za- kqu~ewa bira~kog spiska, za- tra`e izdavawe li~ne karte, zakqu~no sa 15. septembrom, bi}e stavqena na poseban spi- sak. Oni koji to urade od 15. do 30. septembra dobi}e pose- ban obrazac u kojem }e biti utvr|eno da su taj zahtjev pod- nijeli. Taj obrazac ima}e jedno- kratnu upotrebu i ti bira~i }e mo}i, sa nepotvr|enim li- sti}em, da obave glasawe. Taj listi} bi}e stavqen u poseb- nu kovertu i, poslije naknad- ne provjere bira~a, pridodat ostalima. Naravno, sve ovo va`i ukoliko ta lica imaju pravo na li~nu kartu. Drugi na~in ulaska na bira~ki spi- sak ne postoji. Posebna pra- vila odnose se na izbjegla li- ca, ali i wihova registraci- ja je odra|ena. ¥ @. MARKOVI] BRANKO PETRI],PREDSJEDNIK CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BiH ?[ta se sve podrazumijeva pod govorom mr`we? - Pod govorom mr`we pod- razumijeva se svako promovi- sawe ideja koje su suprotne Dejtonskom mirovnom spora- zumu, Ustavu BiH i zakoni- ma. Govor mr`we je i poziva- we na nasiqe. Izborna komi- sija mo`e narediti politi~- kim subjektima da sa tim pre- stanu. KAMPAWA IMA SVOJ BONTON GOVOR MR@WE ?Tokom izborne kampawe bi- }e vrlo va`na i uloga medi- ja. Da li }e Izborna komisi- ja pratiti i wihov rad? - Taj posao obavqa}e se za- jedno sa Regulatornom agenci- jom za komunikacije, koja }e pratiti da li elektronski me- diji po{tuju pravila. Izbor- na komisija je donijela pra- vila i uslove pod kojima se mogu emitovati pla}eni ter- mini u elektronskim mediji- ma, minuta`e politi~kih su- bjekata, ali i obavje{tewa Iz- borne komisije. Kada su {tampani mediji u pitawu, za wih postoji Kodeks za {tampu, koji predvi|a ne- {to druga~ija pravila. MEDIJI INTERVJU Zakonom je predvi|en period od mjesec dana, kada se za kampawu ustanove posebna pravila i obaveze za sve u~esnike. To je ura|eno da bi se pred izbore, koliko-toliko, uveo red Branko Petri}: Od danas po pravilima CIK-a BAWA LUKA - Predsjed- nik republi~ke Vlade Milo- rad Dodik izjavio je preksino} da Srpska "ulazi u sferu zna- ~ajnih investicionih aktivno- sti ukoliko gra|ani u okto- bru izaberu odgovornu vlast#. Dodik je, gostuju}i na Ra- dio-televiziji Republike Srp- ske, prenosi Srna, naveo da se jedna od predstoje}ih investi- cija odnosi na rekonstrukci- ju Termoelektrane "Gacko#, koja bi u naredne ~etiri go- dine sa ~e{kim partnerom vrijedila 1,4 milijarde evra. On je kao jedan od va- `nih investicionih poslova naveo i predstoje}u privatiza- ciju "Telekoma# , od koje se o~ekuje 400 miliona evra, te dodao da je interesovawe poka- zalo pet najmo}nijih svjetskih kompanija. - Ciq privatizacije "Te- lekoma# je osigurati da Bawa Luka postane telekomunikaci- oni centar u BiH i dobiti strate{ki mo}nog operatera - istakao je Dodik i dodao da }e prodajom ovog preduze}a Srpska dobiti jeftinije uslu- ge, novac koji }e biti ulo`en u razvojne projekte, te obezbi- jediti prisustvo pouzdanih in- vestitora. On je rekao da je od stra- te{kog zna~aja i privatizaci- ja Rafinerije nafte u Brodu, Rafinerije uqa Modri~a i "Petrola#, od kojih se ukupno o~ekuje najmawe 120 miliona evra. Dodik je istakao da }e od obnove rada ova tri preduze}a buxetski prihodi porasti za 30 odsto. Prema wegovim ri- je~ima, ostali investicioni projekti odnose se na koridor 5-C, autoput Bawa Luka - Gra- di{ka i ostale va`ne saobra- }ajnice. Komentari{u}i zajedni~- ki javni nastup sa predsjedni- kom Republike Draganom ^a- vi}em, Dodik je izjavio da su na taj na~in pokazali da su opredijeqeni da zajedno dje- luju kako bi odbacili sve pri- govore koje Srpsku karakteri- {u kao genocidnu tvorevinu. On je ponovio da je va`no da gra|ani iza|u na predstoje- }e izbore, jer "iza dr`av- nog legitimiteta koji }e se braniti poslije izbora mora da stoji legitimitet osvojen od naroda#. ¥ MILORAD DODIK, PREMIJER REPUBLIKE SRPSKE ODGOVORNA VLAST, VE]A ULAGAWA Ustavnim promjenama u BiH treba obezbijediti da Srpska bude federalna jedinica sa pravom na referendum. Reformu policije treba vratiti u okvire postignutog sporazuma POLICIJA U vezi sa reformom po- licije u BiH, Milorad Do- dik je rekao da rje{ewa ne}e mo}i biti postignuta pre- glasavawem, ve} konsenzusom, i istakao da Kancelarija vi- sokog predstavnika nema {ta da radi u vezi s tim pitawem, jer ono nije dejtonsko. Dodik je ponovio da re- formu policije treba vra- titi u okvire postignu- tog sporazuma i istakao da bi u slu~aju nametawa zako- na o reformi policije bio upu}en poziv Narodnoj skup- {tini da ga ne usvoji i gra- |anima na referendum. On je rekao da je vreme- nom mogu}e legalizovati pra- vo na referendum, kao naj- vi{i demokratski oblik iz- ja{wavawa, na kojem bi to pravo imali svi gra|ani Srp- ske, a ne samo Srbi. - Potrebno je afirmisa- ti BiH i posti}i da Srpska u woj bude prihva}ena kao wen boqi dio - poru~io je premijer. Premijer Milorad Do- dik rekao je da ustavnim pro- mjenama u BiH treba obezbi- jediti da Republika Srpska bude federalna jedinica sa pravom na referendum. On je kazao da, ukoliko ponovo bu- de ponu|en paket usagla{enih ustavnih promjena, treba bi- ti usvojen bez izmjena, ili, u suprotnom, i}i na nove prego- vore o ovom pitawu. - Ako neko ho}e ne{to da mijewa, onda idemo na nove pregovore. Republika Srpska treba da bude federalna je- dinica u sastavu BiH. Srpska bi imala pravo na referendum i druga federalna ovla{}ewa - rekao je Dodik. REFERENDUM
  6. 6. petak, 1. septembar 2006.EKONOMIJA 6 BAWA LUKA - Inicija- tiva za pokretawe ustavno- sti prodaje "Telekoma Srp- ske#, koju je pokrenuo Pred- stavni~ki dom Federalnog parlamenta, je jo{ jedan pred- izborni trik federalnih po- liti~ara, ocijenio je repu- bli~ki ministar saobra}aja i veza Nedeqko ^ubrilovi}. - Sva wihova nastojawa da umawe cijenu "Telekoma Srp- ske# ili ospore wegovu pri- vatizaciju, sa `eqom da nam na{kode, ne}e im donijeti nikakvu korist. Tim qudima jo{ nije jasno da je ovo jedin- stven ekonomski prostor i da novac od privatizacije koji do|e u Bawu Luku, zna~i i do- bit za BiH kao dr`avu - oci- jenio je ^ubrilovi}. Onaj ko poku{ava da sru- {i "Telekom Srpske#, ka`e on, nanosi veliku {tetu i ostalim telekom operateri- ma u BiH. Predstavni~ki dom Fede- ralnog parlamenta odbacio je u srijedu dokument vlade Fede- racije BiH "Politika priva- tizacije sektora telekomuni- kacija u FBiH#, {to prakti~- no zna~i da u narednom perio- du ne}e biti prodaje federal- nih telekom operatora, te po- krenuo inicijativu za ispiti- vawe ustavnosti prodaje "Te- lekoma Srpske#. ^ubrilovi} je istakao da se iskreno nada da sve ove inicijative ne}e na- nijeti ve}u {tetu procesu pri- vatizacije "Telekoma#. - Priprema za privatiza- ciju dobro je ura|ena i ni{ta {to politi~ari iz Federaci- je BiH `ele, ne}e omesti we- no sprovo|ewe niti produ`i- ti rokove ili umawiti cijenu - naglasio je ministar ^ubri- lovi}. Visoki predstavnik za BiH Kristijan [varc [iling odbacio je ocjene predsjedava- ju}eg Savjeta ministara BiH Adnana Terzi}a, da je priva- tizacija telekom operatera po Dejtonskom sporazumu u nadle`nosti dr`ave, a ne en- titeta. Terzi} je u nedavnom pi- smu visokom predstavniku tra`io da telekome treba da prodaje dr`ava, zahtijevaju- }i formirawe komisije za javna preduze}a u skladu sa odredbama Aneksa 9. Dejton- skog sporazuma. [varc [iling je odgovo- rio da Aneks 9. predvi|a osni- vawe komisije koja ima zadatak da "ispita osnivawe javnih korporacija BiH koje bi upra- vqale zajedni~kim javnim sredstvima, kao {to je upra- vqawe u oblasti komunalnih djelatnosti, energije, po- { t a n s k o g saobra}aja i komunika- cija#. Visoki predstav- nik isti~e da se u tek- stu Aneksa pravi raz- lika izme- |u transp- ortne kor- poracije, koja je os- novana po samom An- eksu 9, i drugih kor- poracija ko- je Republika Srpska i Fe- deracija BiH, kao strane, mo- gu da osnuju prema modelu transportne korporacije za upravqawe, izme|u ostalog, po{tanskim i komunikacij- skim resursima. Iako su se Srpska i Fede- racija BiH potpisivawem Aneksa 9. dogovorile o for- mirawu transportne korpo- racije, osnivawe bilo koje druge javne korporacije, isti- ~e [varc [iling, ostavqeno je kao mogu}nost daqeg dogo- vora strana, napomiwu}i da ~lan 3. Aneksa 9. eksplicit- no predvi|a da strane "mogu odlu~iti da osnuju "takve korporacije#. - Ovo se ne mo`e tuma~i- ti kao nametawe obaveze stra- nama - istakao je Kristijan [varc [iling. ¥ Q. ^I^I] PREDSTAVNI^KI DOM FEDERALNOG PARLAMENTA O USTAVNOSTI PRODAJE " TELEKOMA SRPSKE" PUCAW U PRAZNO Nedeqko ^ubrilovi}: BiH jedinstven ekonomski prostor Nastojawa da se umawi cijena " Telekoma" ili ospori wegova privatizacija nikom ne}e donijeti korist. Visoki predstavnik odbacio ocjene Adnana Terzi}a da je privatizacija telekom operatora po Dejtonskom sporazumu u nadle`nosti dr`ave, a ne entiteta "KUPCI" Republi~ki ministar saobra}aja i veza Nedeqko ^ubri- lovi} isti~e da je interesovawe za kupovinu "Telekoma Srp- ske# veliko. - Do danas su tendersku dokumentaciju vrijednu 50.000 ma- raka otkupili "Telekom Srbije#, "Mobilkom Austrija# i "Sistema Telekom# iz Rusije, a izjavu o povjerqivosti, koja zna~i pokazivawe interesa za otkup dokumentacije, potpisa- li su jo{: "Elisa Korporation# Finska, "Telenor# Ma|arska, "Novator# Island, "Telenor# Norve{ka, "Valiva# AG [vaj- carska i "Planetsku# Kipar. O~ekujem u narednim danima da i ove kompanije otkupe tendersku dokumentaciju - ka`e ^u- brilovi}. PRIJEDOR - Gra|evinsko preduze}e "Mrakovica# iz Pri- jedora,kojejepo~etkomavgustaza milion maraka kupio splitski "Dalmacijacement#, uskoro bi trebalo po~eti da radi. Ovo je za na{ list potvrdio ste~ajni upravnik "Mrakovice# Du{an Kova~evi} podsje}aju}i da je godi{wi promet britansko- meksi~ke korporacije "Cemeks#, u~ijemjesastavuisplitski"Dal- macijacement# oko 16 milijardi dolara. Uspostavqawe terminala za prodaju proizvoda "Dalmacija- cementa#, za podru~je cijele BiH, sa sjedi{tem u Prijedoru i dobijawe neophodnih dozvola za po~etak rada bila je tema raz- govora izme|u na~elni- ka op{tine Prijedor Marka Pavi}a i pot- predsjednika Uprave korporacije "Cemeks# Huana Karlosa Rinkona. - Na ovom sastanku dogovoreno je da se {to prije organizuje proiz- vodwa i da terminal po~ne da radi. Naravno, prioritet pri zapo{qa- vawu }e imati na{i gra- |evinci i za po~etak }e biti zaposleno tridese- tak radnika - kazao je Du{an Kova~evi} prog- noziraju}i da }e do kra- ja sqede}e godine posao u ovom preduze}u dobiti jo{ stotiwak radnika. Dogovorom Uprav- nog odbora "Mrakovice# i ste~ajnog upravnika odlu~eno je da se napravi djelimi~na dioba namire- wa obaveza prema ste~aj- nim povjeriocima. U vezi sa tim bi}e izmire- ne obaveze vi{eg isplatnog re- da, odnosno radnicima }e u skla- du sa Zakonom o ste~aju, u sqe- de}ih nekoliko dana biti ispla- }eno {est plata. ¥ D. B. GRAEVINSKO PREDUZE]E " MRAKOVICA" Kupci ne gube vrijeme VE]INA `eqezni~ara sa "unske pruge# jo{ se sje}a duga~- kih kompozicija koje su, za vri- jeme biv{e Jugoslavije, prevo- zile "splitski cement#. Krajem maja ove godine "unskom prugom# ponovo je "protutwala# kompo- zicija sa 13 vagona punih cemen- ta i tako zvani~no najavila po- ~etak novog pristupa BiH tr- `i{tu. - U po~etku je dostava bila iskqu~ivo kamionima, me|utim, vrlo brzo smo uo~ili da je tran- sportni put preduga~ak. Uveli smo mnoge novine u organizaci- jitransportaiskladi{tewace- menta kako bi isporuka bila mo- gu}a od dva do pet ~asova nakon naruxbe - ka`e vo|a logistike "Dalmacijacementa# Borka Pa- dri}. Ona isti~e da se cement ko- ji se skladi{ti u silosu predu- ze}a "Japra# iz Blatne, pokraj Novog Grada, danas iskqu~ivo transportuje `eqeznicom. "Dalmacijacement# je sklo- pila predugovor za kupovinu Gra|evinskog preduze}a "Mra- kovica# u Prijedoru, a uskoro bi trebalo da po~ne i rekon- strukcija postrojewa i organi- zovawe lokalnog tima. O~ekuje se da bi Mrakovica u pogon tre- balo da bude stavqena po~etkom sqede}e godine. - To nam je va`no kako bi- smo bili u mogu}nosti snabdje- ti tr`i{te sa vi{e vrsta "ra- sutog# i "uvre}anog# cementa, prilago|enih razli~itim po- trebama. Nadam se da }e vrlo brzo vozovi krenuti i put Pri- jedora, te da }emo sqede}e go- dine na podru~je ove op{tine i Bawe Luke `eqeznicom pre- vesti dodatnih 100.000 tona ce- menta - nagla{ava Borka Pa- dri}. Ona dodaje da je u me|uvre- menu pove}an broj vozila, te da je uspostavqena saradwa sa ne- koliko lokalnih prevoznika. U saradwi s preduze}em "Cel- kon# otvoreno je skladi{te uvre}anog cementa u Bawoj Lu- ci tako da danas kupci "Dalma- cijacementa# sada mogu da pla- niraju svoje zalihe i upotre- bom optimalne vrste cementa postignu velike u{tede pri gra|ewu. - Za{to pri podizawu unu- tra{wih pregradnih zidova platiti ona svojstva cementa, koje on treba da ima za nose}e elemente ili temeqe. Isto ta- ko, druga~ije su agresije na ce- ment u klimatskim prilikama hladnih sjevernih krajeva od onih u mediteranskim dijelo- vima s agresivnim uticajem mo- ra. Zato "Dalmacijacement# planira da otvori jo{ nekoli- ko terminala i distributivnih centara na ovom podru~ju kako bi ostvario neposredniji kon- takt s kupcima u BiH i tako u svakom trenutku bio sposoban da odgovori na sve wihove za- htjeve - ka`e vo|a logistike "Dalmacijacementa# Borka Pa- dri}. ¥ J. S. " DALMACIJACEMENT" SE VRA]A NA TR@I[TE REPUBLIKE SRPSKE I BiH TEMEQ NOVOG USPJEHA U okviru strategije, prvi put poslije rata, " Dalmacijacement" kupcima dostavqa proizvode svojim transportom. Sa `eqeznicom je za ovu godinu ugovoren prevoz 50.000 tona cementa Silosi s cementom u Blatnoj Du{an Kova~evi}: Prioritet imaju dosada{wi radnici BAWA LUKA - Promet na Bawalu~koj berzi tokom ju~era- {eg trgovawa bio je 1.672.246 maraka, ostvaren kroz 706 tran- sakcija. Vrijednost berzanskog in- deksa ve}a je za 1,68 odsto, odno- sno 1.948,63 poena, {to je nova rekordna vrijednost, dok je pad vrijednosti, od 0,86 odsto, zabi- qe`en kod indeksa fondova ko- ji je dan zavr{io na 3.197,46 po- ena. Vrijednost indeksa predu- ze}a iz sistema "Elektropri- vrede - ERS10# pove}ala se za 1,76 odsto, na 2.348,55 poena. Najve}i promet, od 195.686 maraka, ostvaren je sa akcijama "Rudnika i termoelektrane Gac- ko# AD Gacko, sa kojima se tr- govalo po rekordnoj cijeni od 0,684 maraka po akciji, {to je ujedno i rast od 3,84 odsto. Akcije "Telekoma Srpske# ostvarile su rast od 2,61 odsto i wima je ju~e trgovano po re- kordnoj cijeni od 2,22 marke po akciji. Minimalna cijena akci- ja "Telekoma Srpske# je bila 2,20 maraka, dok je maksimalna cijena dostigla vrijednost od 2,30 maraka. Rekordnu vrijednost imale su i akcijama "Rafinerije uqa Modri~a# sa kojim se trgovalo po 0,50 maraka, {to je rast od 0,38 odsto. Od akcija privatiza- cionih investicionih fondova najve}i promet ostvaren je sa akcijama "Cepter fonda# od 93.700 maraka, po prosje~noj ci- jeni od 9,32 maraka, uz pad cije- ne od 2,49 odsto. Prosje~an cijena akcija je porasla kod {est fondova, a do- bitnikme|uwimasuakcije"Ak- tiva invest fonda# ostvariv{i rast od 2,56 odsto. Pad cijene zabiqe`ile su akcije {est fon- dova. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija za- biqe`ile su akcije 25 emite- nata, od ~ega su akcije "ZTC Bawa Vru}ica# ostvarile rast cijene od 22,70 odsto i wima se trgovalo po cijeni od 0,80 ma- raka. Od 10 preduze}a iz sistema "Elektroprivrede Srpske#, de- vet je ostvarilo rast prosje~ne cijene, gdje su najve}i rast za- biqe`ile akcije "Elektroher- cegovine# AD Trebiwe od 8,91 odsto. Wima se ju~e trgovalo po rekordnoj cijeni od 1,10 maraka po akciji. ¥ Q. ^. Akcije "Telekoma" po 2,22 marke BAWALU^KA BERZA BAWA LUKA - Izmjene i dopune Zakona o ste~aju neop- hodne su kako bi se prevazi{li problemi uo~eni u dosada{wem sprovo|ewu ste~ajeva u preduze- }ima. Ovo je za na{ list izjavio predsjednik Udru`ewa ste~aj- nih upravnika Du{an Kova~e- vi}. Republi~ki ministar pri- vrede, energetike i razvoja Mi- lan Jeli} potvrdio da je u okvi- ru dono{ewa seta zakona koji }e omogu}iti o`ivqavawe privre- de i otvarawe novih radnih mje- sta, najva`niji zakon o ste~aju te da bi se on uskoro mogao na- }i na dnevnom redu Narodne skup{tine Republike Srpske. Izmjene zakona prema Jeli- }u trebalo bi da omogu}e da se ste~ajevi sprovode br`e i kva- litetnije, da taj posao rade stru~no osposobqen kadar te da se stvore uslovi za pokretawe proizvodwe u preduze}u, a ne da ovaj postupak vodi u likvida- ciju i nestanak privrednog su- bjekta. U Udru`ewu ste~ajnih up- ravnika, tako|e, smatraju da su izmjene zakona o ste~aju neop- hodne, ali odbacuju svaku kriti- ku Vlade Srpske na ra~un rada ste~ajnih upravnika. - Podr`avamo izmjene Za- kona o ste~aju. Udru`ewe to odavno tra`i. Osnovana je i rad- na grupa, sastavqena od pred- stavnika na{e asocijacije i predstavnika sudova, koja pred- la`e amandmane na postoje}i zakon. O~ekujemo od Vlade Srp- ske da prihvati sve predlo`e- ne amandmane, jer je svima u in- teresu da ste~ajevi budu {to efikasniji - rekao je sekretar Udru`ewa ste~ajnih upravnika Vinko Berak. ¥ M. M. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O STE^AJU Ispravqawe nedostataka KAKO JE PO^ELO - Moram da priznam da su nas i ~elnici `eqeznica sum- wi~avo gledali kad smo htje- li da ugovorimo prevoz 50.000 tona cementa godi{we. Me|u- tim, ve} nakon kratkog po~et- nog uhodavawa, po~eli smo da transportujemo dva-tri voza sedmi~no. Danas iz tih silosa, sa cementom koji zovemo "Dal- macijacement - osnovni#, snab- dijevamo tr`i{te Unsko-san- skog kantona i Republike Srp- ske od Novog Grada do Bawe Luke - obja{wava Padri}eva.
  7. 7. petak, 1. septembar 2006. DRU[TVO 7 FO^A - Ne sti{ava se bu- ra i ogor~ewe u rudarskom gra- di}u Miqevini, poslije nasil- nog ulaska sudskih organa, po- tpomognutih policijom, u krug Separacije radi popisa imovi- ne i izvr{ewa suidske presude, odnosno namirewa {tete pri- vatnom preduze}u "Star{ped# iz Gacka. Tom prilikom, tvrde ruda- ri, policija je upotrijebila i silu. - Na{ sindikat tra`i, iz- me|u ostalog, odgovornost onih koji su naredili primjenu si- le protiv golorukih radnika, kojima nije bilo omogu}eno da u|u u krug Separacije, tamo gdje su im radna mjesta, da mirno protestuju protiv nepravedne sudske odluke, na {ta imaju za- konsko pravo - kazao nam je ju- ~e predsjednik Sindikata Rud- nika "Miqevina# Dragan Go- vedarica. On je na{em dopisni{tvu dostavio pisanu odluku rudar- skog sindikata o stupawu u ge- neralni {trajk radnika "Mi- qevine#, u utorak, 5. septem- bra, sa po~etkom u sedam ~aso- va. Sindikat zahtijeva od Vla- de Republike Srpske, kao ve- }inskog vlasnika kapitala u Rudniku, da u roku od sedam da- na da saglasnost za pokretawe ste~ajnog postupka. - Bez obzira na to koliko to bila te{ka i obeshrabruju}a odluka, ona je u ovom trenutku jedini na~in da se prekine du- gogodi{wa agonija i nas i na- {ih porodica - isti~u u "Mi- qevini#. Tako|e, ovdje vlada jedin- stveno mi{qewe da }e, zbog naj- novijeg razvoja doga|aja, pred nastupaju}u sezonu grijawa, Fo- ~a sigurno ostati bez prijeko potrebnog ugqa. [to se ti~e radnika koji su povrije|eni u poku{aju da pro- biju policijski kordon, ju~e smo samo uspjeli do}i do ruda- ra Pera Vujadina, koji je otpu- {ten iz fo~anske bolnice. - Vi{e me boli ~iwenica da je rudnik od pojedinih ruko- vodilaca i politi~ara namjer- no pu{ten da propadne, nego mo- je povrede u gu{awu sa polici- jom - ka`e Vujadin. On dodaje da ne zna ko ga je udario, jer je bio u dubokoj ne- svijesti. Otpu{ten je na ku}no lije~ewe. Vujadin strahuje za budu}nost svoje porodice, jer ni supruga nije zaposlena. Nije `elio da ga fotogra- fi{emo, niti da odgovori na pitawe ho}e li tu`iti nekoga zbog nanesenih povreda. ¥ D. TODOROVI] RUDARI " MIQEVINE" STUPAJU U [TRAJK I TRA@E STE^AJNI POSTUPAK FO^A OSTAJE BEZ UGQASindikat tra`i odgovornost onih koji su naredili primjenu sile protiv golorukih radnika, 28. avgusta, kada su sudski organi uz pomo} specijalaca u{li u krug Separacije Miqevinski rudari: Od 5. septembra generalni {trajk ^UDNA EFIKASNOST Iz Partije demokratskog progresa ju~e je saop{teno da su iznena|eni da po tu`bi, koju je sindikat radnika "Miqevine# podnio u aprilu 2004. godine, jo{ uvijek ni{ta nije ura|eno. - Veoma je ~udna maksimalna efikasnost suda kada je u pita- wu tu`ba "Star{peda# protiv Rudnika mrkog ugqa u Miqevi- ni, dok krivi~na prijava protiv biv{eg rukovodstva ve} godi- nu dana stoji u Okru`nom tu`ila{tvu u Trebiwu - navodi se u saop{tewu i dodaje da je neophodno utvrditi sve ~iwenice u ovom slu~aju i izvr{iti reviziju postupka ~iji je ishod doveo do ne- izvjesnosti daqeg poslovawa Rudnika. REVIZIJA Rudari Miqevine, kako isti~u, jo{ uvijek ne gube na- du da }e Vrhovni sud Srpske izvr{iti reviziju sudskih odluka koje su presudile da Rudnik "Miqevina#, za na- nesenu im {tetu, nadoknadi 450.000 maraka privatnom preduze}u "Star{ped# iz Gacka, iz kojeg su "bacili oko# na wihovu separaciju. Tako|e,ovdje`eledazna- ju za sudbinu krivi~ne prija- ve, koja je prije vi{e od dvi- je godine podnesena protiv biv{eg direktora rudnika Tihomira Stani{i}a, koji je,ka`u,sa"Star{pedom#za- kqu~io {tetan ugovor. IAKO porodice koriste svaku priliku da od nadle`nih zatra`e br`e rje{avawe sudbi- na svojih srodnika nestalih u minulom ratu, wihove apele mnogi ne `ele da ~uju. Da je druga~ije, oni koji to znaju barem bi otkrili infor- maciju o tome gdje su tijela iz- mje{tena iz grobnica za koje je prethodno utvr|eno da su posto- jale na odre|enom lokalitetu. Na tragu tijela jedne od iz- mje{tenih grobnica ovih dana je republi~ka Kancelarija za tra- `ewe nestalih i zarobqenih li- ca, {to je u srijedu potvrdio wen direktor Milan Bogdani}. On je rekao da su slu`beni- ci ovog organa na dobrom putu da rije{e sudbinu 64 srpska ci- vila i pripadnika Vojske Repu- blike Srpske, koje su u svom kampu u Gostovi}u likvidira- li pripadnici Odreda "El mu- xahedin#, iz sastava Tre}eg kor- pusa bo{wa~ke Armije BiH. Ri- je~ je o qudima, ~iji su posmrt- ni ostaci do 1997. godine bili zakopani u masovnoj grobnici u mjestu Ku~ice, na podru~ju Za- vidovi}a, koja je potom razmje- {tena na vi{e lokaliteta. Re- cimo da je federalna Komisija za nestale osobe bez znawa Kan- celarije u Kamenici nedavno ekshumirala osam tijela, za ko- ja se sa sigurno{}u mo`e tvrdi- ti da pripadaju ovoj grupi. Tim prije, {to je na ovom lokalite- tu, nekoliko nedjeqa kasnije, Kancelarija prona{la jedno ti- jelo. - Prona|eni su i povezi od `ice, iste kojom su bile vezane prethodno prona|ene `rtve. O~ekujemo da }e i DNK anali- za uskoro potvrditi na{e tvrd- we - naglasio je Bogdani}. Izmje{tene grobnice, na`a- lost, nisu karakteristika samo za podru~je Ozrena, gdje je, pre- ma raspolo`ivim informaci- jama, do sada, "nestalo# 137 ti- jela. Na zapadnokraji{kom pod- ru~ju iz grobnica je "nestalo# 180 tijela ubijenih Srba. Me|u wima su i posmrtni ostaci 34 petrova~ka civila, koje su, pre- ma tvrdwama svjedoka, u okto- bru 1995. godine ubili pripad- nici Petog korpusa Armije BiH. ¥ G. K. REPUBLI^KA KANCELARIJA ZA TRA@EWE NESTALIH Na tragu " gostovi}koj grupi" DRVAR - Podsje}aju}i no- vinare da je lokalna uprava po- ~etkom ove godine izradila elektrotehni~ku projektnu do- kumentaciju rekonstrukcije ne- elektrificiranog podru~ja op- {tine, za {ta je utro{eno 117.000 maraka, predsjednik Op- {tinskog vije}a Drvara Velim- kir Kuni} rekao je da je po~ela fazna elektrifikacija naseqe- nih mjesta. @iteqi Motika i Poqica, nakon tehni~kog prijema ura|e- nog posla, nakon osam godina od povratka, dobi}e struju. - U ovaj projekat ulo`eno je 620.000 maraka, a pored op{ti- ne Drvar, u~estvovali su "Elek- troprivreda Herceg Bosne# iz Mostara, vlada Livawskog kan- tona, te resorna ministarstva vlada Republike Srpske i Fede- racije BiH - kazo je Kuni}. Ovih dana po~ela je i elek- trifikacija sela @upa. - Ovaj projekat ko{ta}e oko 250.000 maraka, a novac su, pored op{tine Drvar, obezbijedile me|unarodne organizacije World Vision i Luteranski savez - re- kao je Kuni}, isti~u}i da je pro- blem elektrifikacije i daqe jedan od najaktuelnijih i op- {tinskoj vlasti je me|u priori- tetima. - Nedostatak struje ugro`a- va egzistenciju stanovni{tva i prepreka je masovnijem povrat- ku - istakao je Kuni}. ¥ M. B. ELEKTRIFIKACIJA DRVARSKE OP[TINE Struja sti`e do sela
  8. 8. petak, 1. septembar 2006.SRBIJA/CRNA GORA 8 MEUNARODNA zajed- nica na Kosovu i Metohiji vlada uz pomo} {efa mafije Ramu{a Haradinaja, ocijenio je ju~e be~ki dnevnik "Stan- dard#, prenosi Tanjug. - Vladati tu|om zemqom, kao {to to ~ine UN na Ko- smetu, va`i kao te`ak zada- tak. Pritom to mo`e biti sa- svim jednostavno. Potrebno je uz sebe imati jednog jakog, ali naklowenog doma}eg mo}- nika, koji po potrebi name}e, i uz zaobila`ewe svih struk- tura, ono {to `ele strani administratori - naveo je list i dodao da je doma}imo}- nik u ovom slu~aju Haradinaj. - Taj biv{i izbaciva~, po- stao je mo}an na osnovu svog herojstva za vrijeme rata 1998. i 1999, zahvaquju}i na- klowenosti jednog od najbo- gatijih biznismena, kao i spo- sobnosti kojom je uspio da se poslije rata nametne ~ita- vom regionu na sjeverozapadu Kosmeta - istakao je be~ki dnevnik. List je konstatovao da je Haradinaj postao naklowen me|unarodnoj zajednici u pro- qe}e 2005. godine, zahvaqu- ju}i optu`bi pred Ha{kim tribunalom, isti~u}i da je on optu`en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti u 17 slu~aja. - Iako je u me|uvremenu postao premijer, Haradinaj je morao da zamijeni kancelari- ju za zatvorsku }eliju u [eve- ningenu, ali je poslije 89 da- na pu{ten na slobodu. Od ta- da taj ~ovjek funkcioni{e od- li~no. Kad god treba ne{to progurati, dovoqan je poziv u "Ramu{ovu bizarnu palatu# - naglasio je "Standard#. Iako wegov Savez za bu- du}nost Kosova ima svega 11, od 120 poslanika, Haradinaj je uspio da, uz pomo} UNMIK- a, ubaci dva svoja poslu{ni- ka, jednog za drugim, na mjesto premijera, istakao je be~ki list. Me|unarodna zajednica svog poslu{nika diriguje po sistemu "{argarepe i bi~a#. Diplomatske po~asti su mu us- kra}ene, ali umjesto toga ga redovnoprivatnoposje}ujuvi- soki strani funkcioneri, ko- ji piju wegov viski i pu{e we- gove "kohiba# cigare, pi{e "Standard#. "S vremena na vrijeme on dobije po u{ima. Ukoliko ne- {to ne ide po planu, UN ma- {u kartom za Hag#, rekao je jedan neimenovani zapadni di- plomata. Be~ki list je naveo da ri- je~ "treniranog# {efa mafi- je u De~anima va`i i kada tre- ba svojim {ti}enicima izbo- riti ustupke ili poslove, do- daju}i da Haradinaj na taj na- ~in, na teret svojih napa}e- nih zemqaka, postaje sve bo- gatiji i mo}niji. - Kada UN idu}e godine budu napustile Kosmet, one }e uz pomo} Haradinaja uspje- ti da ispune sve svoje zadat- ke - zakqu~io je "Standard#. Uz to, list konstatuje da je Kontakt grupa nejedinstve- na kada je rije~ o tome da li Kosmet treba da ima vojsku. - Dok Amerikanci i En- glezi to podr`avaju, Rusi, Italijani i Nijemci su pro- tiv toga da Kosmet ima voj- sku. Protivnici argumentuju da u takozvanom Za{titnom korpusu, paravojnoj jedinci nasqednica OVK, ima jo{ previ{e skrivenih krimi- nalnih elemenata - istakao je "Standard#. - Pristalice ukazuju na mogu}e prijetwe radikala i islamista, od kojih zemqu mo`e da odbrani samo sop- stvena vojska - dodaje list, tvrde}i da je kompromisno rje{ewe na vidiku, a to bi mogao da bude prelazni pe- riod. ¥ BE^KI " STANDARD" O VLADAVINI MEUNARODNE ZAJEDNICE NA KOSMETU HARADINAJ DR@I KONCEVladati tu|om zemqom mo`e biti sasvim jednostavno. Potrebno je uz sebe imati jakog, ali naklowenog doma}eg mo}nika, koji po potrebi name}e, i uz zaobila`ewe svih struktura, ono {to `ele strani administratori, pi{e " Standard" BEOGRAD - Norve{ka kompanija "Telenor# ju~e je zvani~no preuzela kom- paniju "Mobi 63#, koju je, zajedno sa li- cencom za drugog mobilnog operatera u Srbiji, kupila krajem jula za 1,513 mi- lijardi evra. Predsjednik Srbije Boris Tadi} oci- jenio je na sve~anosti primopredaje u Beogradu da je dolaskom "Telenora# Sr- bija dobila licencu za nova ulagawa ve- likih kompanija. Tadi} je kazao da su investicije u te- lekomunikacioni sektor izuzetno bit- ne jer su znak ubrzanog razvoja svake ze- mqe. Premijer Vojislav Ko{tunica re- kao je da je investicija "Telenora# jasna poruka svim stranim ulaga~ima koliko bezbjedno i perspektivno mogu da se osje- }aju u Srbiji. "Telenor# je za kupovinu "Mobija 63# i licence za mobilnog operatera u Srbiji platio 1,513 milijarde evra. Od toga }e u buxet Srbije biti upla}eno 1,155 milijardi evra. ¥ SVE^ANA PRIMOPREDAJA U BEOGRADU " Telenor" preuzeo " Mobi 63" ZA kolegu Tomu Mari}a, glavnogurednika"GlasaSrpske# iautoragrandioznemonografi- je o Miqanu Miqani}u, srpski bi se moglo re}i da je "pro{ao sveta#,aliboravakuGu~i,prvi, i do`ivqaj u svetskoj prestoni- citruba~a,kolegaodperajepre- }utnobiore{enda~uvakaonaj- lep{u ve~nu uspomenu. U do sada najuzbudqivijoj promociji monografije o Mi- qani}u po ispoqenim emocija- ma prema bardu na{eg, evrop- skog i svetskog fudbala, pred stanovnicima Gu~e, od fudbal- skih petli}a mu{kog i `en- skog roda, jer Gu~ani ho}e u ko- rak sa modernim i budu}im sve- tom, i sa devoj~icama u kopa~- kama - odvijali su se usmeni eseji, dokumenti iz monogra- fije i novi, koji nisu u woj, sve do Mari}evog nadahnutog kazivawa o ideji da se tako krupnog posla lati, do Miqa- novi}evog novog susreta sa qu- dima iz Gu~e, koji vas, jedno- stavno, ~im prvi put do|ete, po~nu tretirati kao svoje. Srpski"marija~i#,sportski posleniciizGu~eiokoline,ka- za{e nam: A sada - kod spomenika Tru- ba~u.Takavjeovdeobi~aj.Apre, pre spomenika, potpredsednik FS Srbije Predrag Teofilo- vi},kojijekao^a~aninprvi~o- vekregionaZapadneSrbije,naj- bogatijeg po broju klubova, iz- na|e u dubini svoje du{e ne{to {to kao da je ~uvao za draga~ev- ski trenutak: - Kao fudbaler sam, ka`u, bio solidan, ali ne sa reprezen- tativnim darom - odveo je slu- {aoce na promociji u ti{inu Teofilovi},aondanastaviova- `nu pri~u svog `ivota: -Neznamkakosedogodiloda se ja na|em u Miqani}evom do- mu, u vreme kada sam tek bio za- vr{io igra~ku karijeru i raz- mi{qao o ostanku u fudbalu. Sada vama govorim, a jednoga }u dana opisati taj susret i svaku re~ kojom me je veliki, najve}i fudbalski ~ovek upu}ivao u po- sao i problemati- ku fudbalskog sp- orta. Tada je pala moja odluka: osta- ni u fudbalu ako si u stawu da upam- ti{ i da docnije primeni{ svaku Miqani}evu re~. Zato ja obo`avam na{eg po~asnog predsednika,jedna- ko sre}an {to sam ovde, u Gu~i, u vi- sokom dru{tvu pr- edsednika ovda{- we op{tine Slo- bodana Jolovi}a, autora veli~an- stvenemonografi- je Tome Mari}a, najve}e zvezde ovo- ga kraja Petra Ba- rali}a. Pri~a Petra Barali}a izgleda- la je ovako: - Zvezdini qudi ovde, u mom kraju, kao i svugde, nikada se ni- su slagali oko bilo ~ega, jedino su ih trube sasvim ujedinile. Partizanovci mi i dan-dawi za- meraju{tosamoti{aouZvezdu, ali tako je moralo biti. Prvo, zvezda{ sam od malih nogu, dru- go-uZvezdumejepozvaoovaj~o- vekporedkogasadaimam~astda sedim u mojoj Gu~i. Samo mi, ko- ji smo imali sre}e u `ivotu da nam Miqan Miqani} bude tre- ner,upoznalismogausvojwego- voj veli~ini. Ja sam ga do`iveo ovako: kada mi je umro otac, tu- gu sam ubla`io saznawem da po- stoji jo{ jedan ~ovek koga }u ce- niti i voleti kao oca. To je Mi- qan Miqani}. Salvama aplauza popra}ena je svaka Barali}eva re~, da bi recenzentmonografijeoMiqa- nu Miqani}u, Dobrivoje Janko- vi}, u ~arima iskrenog qudskog ambijenta, pustio ~ak i suzu u opisu izbegli~kog vremena po- rodice Miqani} iz Makedoni- je u Srbiju, kada se dogodilo da se Miqani}eva porodica pri- vremeno skrasi u domu famili- je Jankovi}a u Stala}u. Od autora Tome Mari}a, ko- ji zbog gostoprimstva doma}ina nije stigao da se presvu~e u cr- no odelo sa leptir-ma{nom, ve- {ti voditeq nezaboravne pro- mocije Dobrivoje Jankovi} za- tra`iojedasadasmesta,usmeno, "napi{e#jo{jednustranicumo- nografije. Izveo je to kolega Mari}, svojomnamernorastegnutommi- sli, kao {to je nekada besedio Miroslav Radoj~i}, gospodski kako prili~i ro|enom Bawolu- ~aninu, do te mere oblikovanom estetskim re~ima, da bi po{to se zavr{io dugi aplauz - Miqan Miqani} uspeo da ka`e: - Eto za{to smo do{li kod vas.Qudiste,dobriqudi.Ihva- la vam u ime ove na{e na brzinu sastavqene ekipe, koja je stigla iz tri daleka pravca: Mari} i wegoviizBaweLuke,jasadelom porodice iz Budve, a Jankovi} iz Beograda. Vredeo je napor za ova dva sata dru`ewa sa vama. Napitawekakomumiizgle- damo, op{tinski predsednik Slobodan Jolovi} rekao je su- gra|anima: - Hvala vam, veliko vam hva- la {to ste ovakvo sportsko de- lo promovisali ovde, i {to na ovajveli~anstvenna~inpo~iwe na{a sve~anost. Vi ste prvi od vi{e od pola miliona qudi ko- je o~ekujemo u Gu~i. ¥ Slobodan JELI] MUZI^KI TRANS SRPSTVA NA SABORU TRUBA^A U GU^I REPORTA@A SRPSKA U DRAGA^EVU Promocijom monografije o Miqanu Miqani}u, autora Tome Mari}a, po~eo 46. draga~evski sabor truba~a... Jedinstvena manifestacija originalnog melosa pred vi{e od pola miliona qudi iz Srbije, Srpske, Amerike, Australije, Francuske... Petar Barali}, Tomo Mari} i Miqan Miqani}: Promocijom velike kwige " Miqan, qudi i vrijeme" na izvestan na~in obele`en po~etak ovogodi{weg draga~evskog sabora Slavni gosti: Dijego Maradona i Emir Kusturica me|u truba~ima KAD STI@E DODIK Nismo bili u mogu}nosti da obi~nim doma}im qudima odgovorimo na ~esto pitawe: kad sti`u na{i iz Srpske, ~u- jemo da }e do}i i ovde omi- qeni Dodik? Nismo bili u stawu da od- govorimo na ovo pitawe, jo{ se nije znalo kad sti`u qudi iz politi~kog vrha Republi- ke Srpske, ali zna se da gra- |ani iz Srpske pristi`u u talasima. AMERIKANAC U GU^I Majkl Ginzberg, vo|a benda "Zlatna usta# iz Wujorka, gostu- ju}i u Gu~i na Saboru truba~a, izri~it je: - Niko na svetu ne slu{a mu- ziku kao Srbi. Akademik pesnik Matija Be}kovi} ovako besedi: - Trubu od iskoni pote`u qudi i an|eli, a nikad i nigde bezvelikograzloga.Ovde,uGu- ~i, truba~i me|u prvima la}aju se truba i sa razlogom vi{e. Na zov trube zahu~alo je i zaje~alo sve zvu~je i sazvu~je, svi treptaji i satreptaji one zvu~nestraneskojomsupoveza- ne sve strane, sva vremena, svi jezici, nebo i zemqa. Zazvucimaipohrlionarod, i oni muzi~ari bez nota pred sobom,isnotnimzapisimause- bi. A na kraju, zvuk, drhti{ - te si majke sin, ka`e pesnik. Tako se desilo da od Sabo- ra u @i~i mo`da nismo imali radosnijeg sabora od Sabora u Gu~i... SVADBARSKI KUPUS I KOPA^KI PASUQ Na Saboru }ete probati neodoqivi svadbarski kupus i ko- pa~ki pasuq, kuvane u zemqanim loncima, vru}e sa ra`wa i ro- {tiqa pe~eno na draga~evski na~in. Pa beli mrs na{ih pla- ninki, vru}u i hladnu prirodnu {qivovu rakiju... Sre{}ete starije i upoznati nove sabora{e i prijateqe, sa wima jednostavno morate zapevati: - Od uranka pa sve do zaranka, Od zaranka opet do uranka, Sviraj, trubo, svirala zadugo, Za veseqe i ni za {ta drugo. U PRAVU JE JELI] Gu~ani nisu ni politi~a- ri, ali ni politikanti. Men- talitet im nala`e da se u po- litiku, jednostavno, moraju razumeti. Evo {ta ih je inte- resovalo: - Ja sam radnik u Lu~ani- ma, i do{ao sam i zbog mono- grafije, iako se u to ba{ mno- gonerazumem,ina~esvaka~ast na{em Miqani}u, a naro~ito sam do{ao da uru~im pozdrave gospodinu Milanu Jeli}u. Znam da je on u Srpskoj mini- star, ali ne znam ~ega. Lepo onka`e:akoseRepublikaSrp- ska ne dopada Federaciji, on- da se ni Federacija ne dopada Republici Srpskoj. Tako Sr- bi treba da po~nu da se pona- {aju, a ne mi svakoga hlebom, a on nas kamenom. " MIQAN" EMITOVAN U JAPANU Japanska televizija sa promocije kwige "Miqan, qu- di i vrijeme#, sa izjavama i kompletnom atmosferom, emitovala je polu~asovnu re- porta`u. TRUBU POTE@U QUDI I ANELI
  9. 9. petak, 1. septembar 2006. SVIJET 9 ZAGREB - Prijedlog hrvat- ske vlade o stambenom obezbje- |ewu biv{ih nosilaca stanar- skog prava do~ekale su kritike predstavnika Srba, nevladinih organizacija koje se bore za qudska prava, ali i pojedinih hrvatskih stranaka, prenosi Tanjug. Potpredsjednik i poslanik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac isti- ~e da su du`ina roka izgradwe, nemogu}nost otkupa stana i mo- gu}a getoizacija Srba u Hrvat- skoj - tri glavna razloga zbog kojih politi~ki predstavnici Srba u Hrvatskoj ne prihvataju vladin program. Tim programom se biv{im nosiocima stanarskog prava da- je mogu}nost da budu za{ti}eni kod iznajmqivawa stanova, i to u odre|enom broju slu~ajeva - u 400 stanova koji }e se kupiti i 3.600 stanova koji }e se graditi do 2011. godine, ukupno 4.000 sta- nova. - U dosada{wim pregovori- ma s hrvatskom vladom predstav- nicima Srba nije re~eno da se stanovi ne mogu otkupqivati, niti da bi se mogu}nost stano- vawa mogla nasqe|ivati - pre- cizirao je Pupovac. Mogu}no{}u otkupa stano- va dr`ava bi mogla da nadokna- di dio iz sume od oko tri mili- jarde kuna, koliko }e u nared- nih 25 godina pla}ati izgradwu stanova, smatra Pupovac. On, tako|e, smatra nepri- hvatqivim {to }e mnogi od po- vratnika koji su bez stana osta- li 1991. godine ~ekati i do 20 go- dina na stambeno rje{ewe. Predstavnici Srba vi{e su puta upozoravali da bi izgrad- wa posebnih zgrada i naseqa za srpske povratnike omogu}avala wihovu getoizaciju, te stvara- la preduslove za mogu}e inci- dente. Reagovala je i nevladina or- ganizacija Srpski demokratski forum, koja vladin prijedlog smatra ka`wavawem povratni- ka i doprinosom poznatoj anti- srpskoj tezi o "kona~nom rje- {ewu srpskog pitawa u Hrvat- skoj#. Jo{ o{trija kritika sti`e od predsjednice splitskog Cen- tra za razvoj demokratije Semi- ne Lon~ar. Ona isti~e da je 3.600 stanova daleko ispod realnih potreba, jer je podneseno 11.200 zahtjeva, a ne 4.425, kako tvrde u Vladi. Sudskim postupcima je biv- {im nosiocima stanarskog pra- va oduzeto preko 25.000 stanova, pri ~emu se ne ra~unaju i neka nasilna izbacivawa, navela je ona, istakav{i da se vladinim programom ne kompenzuju prava tih qudi jer ne dobijaju pravo vlasni{tvaipravonasqe|ivawa stanova, iako je stanarsko pravo - vlasni~ko pravo. Lon~ar ka`e da dodjela sta- nova ne mo`e biti povratak vla- sni{tva jer je jedan od kriteri- juma da povratnici nemaju stan ili ku}u u bilo kojoj od dr`ava nastalih na podru~ju biv{e Ju- goslavije, te zakqu~uje da je hr- vatski program samo "jeftino kupovawe ulaznice za EU#. Savjetnik poslani~kog klu- ba SDSS-a Sa{a Milo{evi} smatra da se program ne mo`e limitirati na 4.000 stanova jer je stambene jedinice izgubilo mnogo vi- {e porodica, pa je potrebno na}i model pravednog obe{te}e- wa. Po nekim procje- nama, takvih ima vi- {e od 30.000 do 40.000 qudi, najve- }im dijelom iz veli- kih gradova. Milo{evi}, kao i Pupovac, o~ekuje reagovawe me|una- rodne zajednice i smatra da ona ne bi trebalo da se slo`i s takim programom. Ukazuju}i na pre- dugirok,Milo{evi} isti~e da je nemogu}- no{}u otkupa i na- sqe|ivawa ova kate- gorija gra|ana o{te- }ena u odnosu na druge kategorije, koje su na- kon 10 godina mogle da otkupe stan ili ku}u, ili da ih dobiju besplatno, ali i sve nosi- oce stanarskog prava koji su mo- gli da otkupe taj stan. ¥ KRITIKE PROGRAMA STAMBENOG OBEZBJEEWA SRPSKIH POVRATNIKA U HRVATSKU JEFTINA ULAZNICA ZA EVROPU Vladin program se odnosi na 4.000 stanova, a samo sudskim postupcima je biv{im nosiocima stanarskog prava oduzeto preko 25.000 stanova, dok neke procjene govore o oduzetih 30.000 do 40.000 stanova Srba Milorad Pupovac: Srbi ne prihvataju vladin program PROVOKACIJA Na prijedloge veteran- skih organizacija reagovala je i Hrvatska narodna stran- ka, isti~u}i da predstavqaju provokaciju prema gra|ani- ma koji su ionako ka`weni dugim vremenskim rokom rje- {avawa problema. HNS sma- tra takve prijedloge - nepo- trebnim. TEHERAN - Iran ne}e ustuknuti pred zastra{ivawem, izjavio je ju~e predsjednik Mah- mud Ahmadinexad, po isteku ul- timatuma koji su Teheranu dale Ujediwene nacije da prekine oboga}ivawe uranijuma. - Svi treba da znaju da iran- ski narod ne}e ustuknuti ni mi- limetar pred zastra{ivawem i ne}e prihvatiti da bude li{en svojih prava - rekao je Ahmadi- nexad prilikom posjete provin- ciji Zapadni Azerbejxan. - Sile represije ne `ele na- predak Irana, ali ja im ka`em da iranski narod, ~iji su mladi nau~nici uspjeli da praznih ru- ku i bez va{e pomo}i dostignu vrh nuklearne tehnologije, mo- `e da, uprkos tome, razvije Iran - kazao je predsjednik. Iran je u vi{e navrata po- novio da ima pravo da radi na oboga}ivawu uranijuma i da ne- }e prestati, iako su to tra`i- le UN. Savjet bezbjednosti UN po- stavio je Teheranu 31. avgust kao rok da obustavi taj program, ili se suo~i sa mogu}im sankcijama. Odbijawe Teherana da obu- stavi razvoj nuklearnog progra- ma otvara mnoga osjetqiva pita- wa, a jedno od wih je kako }e se sprovesti odluka Savjeta bez- bjednosti da se na iransko "ne# odgovori sankcijama. "Fajnen{el tajms# ju~e pi- {e da }e Evropska unija nasta- viti razgovore sa Iranom, i po- red isteka roka koji su UN po- stavile toj zemqi. To je u suprotnosti sa onim {to `ele SAD, vatreni zago- vornik ka`wavawa Irana, koje su preksino} apelovale da se hitno krene sa izradom rezolu- cije o sankcijama. Amerikanci polaze od stava da je iskqu~ivi ciq Teherana proizvodwa atom- ske bombe - i da zbog toga treba da bude ka`wen - dok su wihovi zapadni saveznici pokazali da bi vi{e voqeli da se spor sa Iranom rije{i pregovorima. Zna se, tako|e, da se Rusija i Kina, iako su glasale za ulti- mativnu rezoluciju u Savjetu bezbjednosti, protive uvo|ewu sankcija Iranu. To odsustvo konsenzusa me- |u ~lanicama Savjeta bezbjed- nosti glavni je razlog {to EU `eli da nastavi kontakte s Ira- nom, isti~e "Fajnen{el tajms#. U ameri~koj {tampi je u po- nedjeqak objavqeno da je Bu{o- va administracija od saveznika u Evropi dobila ponudu da se Iranu jo{ jednom pru`i ruka saradwe, slawem u Teheran Ha- vijera Solane, koji je tamo bio i u junu. Predstavnik Stejt depart- menta - o~igledno uvjeren da Te- heran do pono}i ne}e promije- niti svoj tvrdi stav - najavio je da }e se diplomate iz pet stal- nih ~lanica Savjeta bezbjedno- sti i Wema~ke sastati idu}e sedmice u Evropi, radi dogovo- ra o sankcijama Iranu. SAD su, prema pisawu "Va- {ington tajmsa#, za o{tro ka- `wavawe Irana, i to u etapa- ma, pri ~emu bi prve mete bili zvani~nici Ahmadinexadovog re`ima, kojima bi se zabranilo putovawe u inostranstvo, i ra- ketni programi. Ovaj list je objavio da se za sankcije Iranu ubrzano pripre- maju i mnoge "evropske i azijske zemqe#, ali o tome, zasad, nema op{irnijih vijesti. ¥ UPRKOS PRIJETWI SANKCIJAMA IRAN NE ODUSTAJE OD OBOGA]IVAWA URANIJUMA TEHERAN NE]E USTUKNUTI Svi treba da znaju da iranski narod ne}e ustuknuti ni milimetar pred zastra{ivawem i ne}e prihvatiti da bude li{en svojih prava, rekao Ahmadinexad Mahmud Ahmadinexad: Ne}emo odustati! APEL Povodom ove teme ogla- sio se Tokio, apeluju}i da se sankcije ne odnose na iran- ski izvoz nafte, {to je pro- tuma~eno kao nagla{eno li~- ni interes te zemqe, jer Ja- pan najvi{e nafte uzvozi upravo iz Irana. Pojedini analiti~ari su ve} iskazali sumwu u efek- te ka`wavawa Irana upravo zbog petroleja, jer bi zabra- na izvoza tog energenta mo- gla donijeti vi{e {tete dru- gima nego Iranu. SKOPQE - Makedonska Vlada ostala je bez novca i sa blokiranim `iro-ra~unom zbog prinudne naplate po sud- skim rje{ewima, pi{e ju~era- {wi skopski "Dnevnik#, pre- nosi Srna. Od 1. januara do 24. avgu- sta ove godine trezor Mini- starstva finansija izvr{io je 974 odluke o prinudnoj na- plati. Ra~un Vlade blokirali su zaposleni u Javnom preduze}u "Ga-ma#, koji potra`uju oko 422.000 evra, a na ra~unu ne- ma dovoqno novca za isplatu tog duga. Prema nepotvr|enim in- formacijama, Vladi je poru- ~eno da o~ekuje jo{ dvije ve- like isplate sa dr`avnog ra- ~una, obe{te}ewe skopskoj rafineriji "Okta# i avio- kompaniji "MAT#. Biv{i ministar finan- sija Nikola Popovski, pred napu{tawe funkcije, izjavio je da ostavqa buxet sa 110 mi- liona evra. On, me|utim, nije rekao da li ostavqa i neispuwene obaveze. ¥ VLADA MAKEDONIJE OSTALA BEZ NOVCA Blokiran `iro-ra~un WUJORK - Koordinator UN za humanitarnapitawaJanEgelandiz- javio je ju~e da je na hiqade civila na jugu Libana ugro`eno neeksplo- diranim kasetnim bombama, koje je Izraelbacaoposqedwatridanali- bansko-izraelskog rata. Egeland je naveo nove podatke Centra UN za koordinaciju u bor- bi protiv mina, prema kojima je u tom dijelu Libana registrovano 359 lokaliteta sa kasetnim bom- bama, odnosno oko 100.000 neek- splodiranih bombi. - Ono {to je posebno {okantno i rekao bih sasvim nemoralno, jeste ~iwenica da je 90 odsto tih bombi ba~eno tokom posqedwa 72 ~asa su- koba, kada se ve} znalo da }e biti usvojena rezolucija UN (o prekidu vatre), kada se ve} znalo da je sve go- tovo - rekao je on, prenosi Beta. - Svakog dana to oru`je osta- vqa qude bogaqima, rawenima ili ih ubija - kazao je Egeland, dodaju- }i da su te bombe mogle biti napra- vqene u mnogim zemqama, ukqu~u- ju}i i SAD. Onjezatra`ioodzema- qa koje proizvode kasetne bombe da utvrde striktna pravila wihove upotrebe. - Nadam se da }e SAD razgovarati o tome sa Izraelcima jer je sramo- ta baciti 100.000 bombi usred civilnog stanovni- {tva - rekao je Egeland. Ameri~ke vlasti su pro{le sedmice saop{ti- le da je pokrenuta istra- ga da li je Izrael prekr- {io tajni sporazum o upo- trebi kasetnih bombi ameri~ke proizvodwe u ratu protiv Libana. ¥ BANGKOK - Najmawe jed- no lice je poginulo, a nekoli- ko je raweno eksplozijama bom- bi podmetnutih ju~e u 18 bana- ka u provinciji Jala na jugu Taj- landa, prenosi Beta. Bombe su bile podmetnute u kantama za sme}e i javnim go- vornicama unutar i ispred 18 banaka u ve}inom musliman- skom dijelu Tajlanda kraj gra- nice sa Malezijom. Samo nekoliko minuta pri- je eksplozije nepoznata osoba je telefonom javila da je u jednoj od banaka podmetnut eksplo- ziv, saop{tila je policija. Vi{e od 1.100 qudi je pogi- nulo na jugu Tajlanda od janua- ra 2004. godine, u sukobima zva- ni~nih vlasti i separatista. Provincije Jala, Narati- vat i Patani na jugu Tajlanda uglavnom su naseqene Malaj- cima, koji su muslimani, dok je ostatak te dr`ave uglavnom na- seqen Tajlan|anima, koji su bu- disti. ¥ TEL AVIV - Izrael je spreman da pregovara o raz- mjeni zarobqenika da bi obezbijedio osloba|awe ote- tih vojnika, javio je Rojters. Pregovori bi se vodili preko posrednika i to sa li- banskom vladom, a ne geril- skim Hezbolahom, protiv ko- ga je izraelska vojska vodi- la jednomjese~ni rat, preni- jeli su izraelski mediji. Kako prenosi Tanjug, izraelskiliderisuotakvim namjeramaobavijestiligene- ralnog sekretara UN Kofi- ja Anana tokom posjete Jeru- salimu.Izraeljedosadaisti- cao da dva vojnika koje su ge- rilci Hezbolaha oteli u na- padu na sjever zemqe 12. jula moraju biti bezuslovno pu- {teni. Nakon wihove otmice zapo~eo je rat, koji je trajao 33 dana. Anan se tokom posje- te Libanu u ponedjeqak, i utorak i ju~e u Izraelu, usredsrijedio na sudbinu izraelskog desetara Gilada [alita, koga su 25. juna ote- li palestinski ekstremisti u napadu na ju`ni Izrael i rezervista Ehuda Goldvase- ra i Eldada Regeva, koje je kidnapovao Hezbolah u sli~- nom upadu iz ju`nog Libana. Anan se u utorak uve~e sa- stao s porodicama trojice otetih vojnika, a poslije ju- ~era{weg razgovara sa izra- elskim premijerom Ehudom Olmertom, izrazio je uvje- rewe da su oni jo{ `ivi i obe}ao da }e u~initi sve da budu oslobo|eni. Generalni sekretar UN rekao je novinarima da oslo- ba|awe vojnika treba da bu- de bezuslovno.Me|utim, li- banski ministar Mohame Fnei{ iz Hezbolaha kasni- je je istakao da ne}e biti bezuslovnog pu{tawa. ¥ DA LI ]E DO]I DO RAZMJENE IZRAELSKIH I LIBANSKIH ZAROBQENIKA Spremni za pregovore POSTAVQENE BOMBE U 18 TAJLANDSKIH BANAKA Jedan poginuo Bejrut: Bombe na svakom koraku HIQADE LIBANACA UGRO@ENO KASETNIM BOMBAMA Rat prestao, opasnost ostala

×