Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Glas 2006
Glas 2006
Loading in …3
×
1 of 47

Glas 2004

0

Share

Download to read offline

glas srpske iz 2004 godine

Glas 2004

  1. 1. R B Razvojna Banka 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005. Broj10.571,cijena0,6KM Bawa Luka Godina LXII DA ku}a ne bude tijesna, a ~eqad bi- jesna, krov mora biti dovoqno velik i jak da za{titi svaki wen dio, a temeqi dovoqno sna`ni da se svaki ~lan tog doma}instva osje}a za{ti}eno i komot- no. Bez Republike Srpske ta zajedni~- ka ku}a, koja se zove BiH, ne mo`e da po- stoji, jedna je od kqu~nih poruka iz no- vogodi{weg obra}awa javnosti pred- sjednika Republike Dragana ^avi}a. ^avi} je rekao da su "iza nas te{ke godine u kojima smo katkad malim, a katkad krupnijim koracima i{li pu- tem prevladavawa ratnih posqedica# i dru{tvenih promjena. - Godina iza nas bila je jedna od pre- lomnih na tom putu. U woj smo se suo- ~ili se ne samo sa reformskim zahtje- vima na putu ka evropskim i atlant- skim integracijama, ve} i sa vlastitom pro{lo{}u - kazao je ^avi}, pomenuv- {i reformu poreskog sistema, odbra- ne, pravosu|a, utvr|ivawe istine o do- ga|ajima u Srebrenici i oko we, ja~a- we saradwe sa Ha{kim sudom... On je dodao "da svi mi sa zebwom razmi{qamo o sqede}oj godini i ono- me {to ona donosi, pogotovo kada su po- znate odluke visokog predstavnika#. Pou~eni onim {to se de{avalo u 2004. godini, naveo je ^avi}, mnogi mi- sle da umjesto demokratije, ova zemqa do`ivqava tiraniju. Mnogi, rekao je on, poru~uju da vjeruju da u ovoj zemqi postoji tiranija me|unarodne zajedni- ce preko visokog predstavnika i tra`e da se ona zamijeni demokratijom. Strah da }emo u sqede}oj godini iz- gubiti ono {to nam je svima na srcu, a to je Republika Srpska, dodao je ^avi}, tema je svake rasprave, bez obzira gdje se odvija - u organima ili unutar poro- dica. - Ali, ono {to se zabora- vqa jeste da Republika Srp- ska nije poklon sa neba ili predmet ne~ije milosti ili nemilosti. Republika Srp- ska smo svi mi koji u srcu nosimo odlu~nost za wen opstanak - naglasio je predsjednik ^avi}. On je podvukao da nijedna strana u BiH ne mo`e ukinuti onu drugu, a odnosi izme|u wih se mogu mijewati jedino dogovorom. Dru- {tvenom akcijom, politi~kim promje- nama i pridobijawem srca i umova qudi, dodao je ^avi}, boqi oblici me|u- sobnih odno- sa mogu os- vajati no- vo vrije- me. Zajed- ni~ko dje- l o v a w e zahtijeva da se pre- vladaju za- va|enost i podijeqe- nost ~ime }e se pobijedi- ti bespomo}- nost. Republika Srpska je, rekao je Dragan ^avi}, nepromjenqi- va ~iwenica; ona je stvarnost i jedan od neophodnih kqu~eva za opstanak, sta- bilnost i napredak BiH i svih wenih naroda. - Proteklih desetak dana ove godi- ne pokazali su da u Republici Srpskoj, me|u politi~kim autoritetima izabra- nim od naroda postoji zajedni{tvo na o~uvawu temeqnih vrijednosti Repu- blike Srpske i sna`no i saglasno opre- djeqewe za evropski put BiH sa Repu- blikom Srpskom u woj. To mi daje za pravo da sa optimizmom o~ekujem uspje- {no formirawe Vlade Republike Srp- ske na osnovu zajedni~kog dogovora, kao i prevazila`ewe krize Savjeta mini- stara BiH - kazao je predsjednik Repu- blike. Dragan ^avi} je poru~io da }e kao predsjednik Republike biti u slu`bi stvarawa novog ambijenta me|u poli- ti~arima Republike Srpske i BiH, ko- jima ste dali svoje povjerewe. - Niste se za nas opredijelili da bi- smo se sva|ali nego da bismo se dogova- rali. I to s pravom o~ekujete - rekao je ^avi}. On je dodao da su "te{ki zadaci is- pred nas#, ali, "ako znamo {ta ho}emo i ako su nam zahtjevi racionalni, a um svjestan da se Republika Srpska brani zrelo{}u svojih ustanova i sposobno- {}u da se i pod najte`im pritiscima vi- di rje{ewe i izlaz kao produkt usagla- {enog djelovawa, onda nema mjesta osje- }aju bespomo}nosti#. - Nema ~arobnog {tapi}a, niti uni- verzalnog recepta. Postojimo mi, na- rodi i gra|ani Republike Srpske i BiH da odlu~imo i dogovorimo se kako `e- limo da `ivimo jedni sa drugima i jed- ni pored drugih jer mi u ovom domu, u ovoj zajedni~koj ku}i, ostajemo da podi- `emo porodice i ~uvamo taj krov za ge- neracije koje dolaze - rekao je Dragan ^avi} i podsjetio na rije~i vladike Nikolaja Velimirovi}a: "Nije dovoq- na samo ja~ina voqe, niti samo ja~ina ose}awa, niti samo ja~ina uma. Niti je sve ovo ukupno dovoqno bez svetlog ci- qa.# - @elim da u ove prazni~ne dane u svakom ~ovjeku, u svakom domu vlada ~i- sto srce, neoptere}eno mr`wom, sebi~- no{}u i uskogrudim zamislima. Svima vama, na prvom mjestu, `elim dobro zdravqe, porodi~nu sre}u i snage da za- jedni~ki, u narednoj godini, okrenemo svjetliju stranicu istorije - rekao je predsjednik Republike Srpske Dragan ^avi}. ¥ HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD Prognoza vremena U petak }e preovla|ivati promjewivo obla~no. Krajem dana i tokom novogodi{we no}i naobla~ewe, mogu}e mawe padavine. Sli~no vrijeme o~ekuje se i u subotu. Ne- djeqno prije podne bi}e prete`no sun~ano. U drugoj polovine dana i tokom no}i naobla- ~ewe sa snijegom na sjeverozapadu. Jutarwe temperature od minus 11 do pet, a dnevne od nule do 14 stepeni. RIJE^ dana - Boqa je r|ava godina nego r|av kom{ija - Nedeqko Mati}. zzNa de`urni telefon gra|ani se mogu javiti i re}i svoja zapa`awa, nedoumice i potra`iti odgovore na postavqena pitawaDe`urni telefon 212-848 DOBRI REZULTATI SU GARANCIJA SIGURNOSTI DOBRI REZULTATI SU GARANCIJA SIGURNOSTI BANJA LUKA LHB BANKA AD NEDJEQNI DODATAK 1 EMU 978 EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830 EMU 978 EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.112344 1.115132 1.117920 Kanada 124 CAD 1 1.183608 1.186574 1.189540 Danska 208 DKK 1 0.262291 0.262948 0.263605 Hrvatska 191 HRK 100 25.431898 25.495637 25.559376 Norve{ka 578 NOK 1 0.236664 0.237257 0.237850 Slovenija 705 SIT 100 0.813773 0.815813 0.817853 [vedska 752 SEK 1 0.216399 0.216941 0.217483 [vajcarska 756 CHF 1 1.263562 1.266729 1.269896 V. Britanija 826 GBP 1 2.752456 2.759354 2.766252 SAD 840 USD 1 1.434093 1.437687 1.441281 Srbija i Crna Gora 891 CSD 100 2.473145 2.479343 2.485541 78000 Bawa Luka, Marije Bursa} br. 7; telefoni: centrala 051/243-200 i 051/212-140, telefaks 051/212-830, informacije 217-487, SWIFT: BLBABA22 E-mail: info@novablbanka.com Web: www.novablbanka.com KURSNA LISTA Zemqa [ifra valute Oznaka za devize i efekt. valutu Jedinica za devize Kupovni za devize Sredwi za devize Prodajni za devize SDR (Special Drawing Rights) = USD 1.54899 broj 257 Kursevi iz ove liste primjewuju se od 31.12.2004. godine Kursevi u konvertibilnim markama (BAM) STRANI MODELARI - Jedan od va`nih izvora povre- menog osje}aja bespomo}nosti kod svih qudi jeste strah od centrali- zovane, birokratske dr`ave u kojoj bi se to vlastito nacionalno "ja# utopilo u bezobli~no tijesto pogod- no za svakog modelara sa strane. Re- publika Srpska je bezbjedan dom za svakoga ko shvata da je decentrali- zacija ili raspodjela korisna za sna- `ewe vjere u zajedni{tvo. PRAVILA - Pravila, doma}a ili me|unarod- na, obaveza su za nas, i da bi bili ozbiqno shva}eni kao sagovornik koji ima pravo na budu}nost, mora- mo pokazati da smo sposobni da sva pravila donosimo sami i da ih spro- vodimo u potpunosti i bez pristra- snosti. To svijet od nas o~ekuje i kada se uvjeri da smo ispunili tu vr- stu o~ekivawa, visokog predstavni- ka u ovoj zemqi ne}e biti. POLITI^KA STABILNOST Nagla{avaju}i da na{a situa- cija zahtijeva vi{estranu intelek- tualnu, duhovnu i politi~ku bor- bu, Dragan ^avi} je rekao: - Upravo zbog toga, jedan od naj- va`nijih doga|aja 2004. godine je- ste potpisivawe Sporazuma o prin- cipima usagla{enog politi~kog djelovawa najva`nijih ~inilaca na politi~koj sceni Republike Srp- ske. NOVOGODI[WA PORUKA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE DRAGANA ^AVI]A SLOGA - KQU^ OPSTANKA DODATAK PETKOM Svim gra|anima Republike Srpske `elimo sre}nu i uspje{nu 2005. godinu. Republika Srpska nije poklon sa neba ili predmet ne~ije milosti ili nemilosti. Republika Srpska smo svi mi koji u srcu nosimo odlu~nost za wen opstanak
  2. 2. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Prvi broj "Glasa# iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobo|ewa 1945. godine "Glas# izlazi u Bawoj Luci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. godine. Od septembra 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom "Bawalu~ke novine#. Od 13. maja 1963. godine list ponovo izlazi pod imenom "Glas#. Ukazom predsjednika SFRJ od 19. jula 1969. godine "Glas# je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Ukazom predsjednika Republike Srpske od 9. januara 1994. godine list "Glas srpski# odlikovan je Ordenom Wego{a prvog reda. Ukazom predsjednika Republike Srpske od 31. jula 2003. godine list "Glas Srpske# odlikovan je Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem. Od 8. februara 1983. godine "Glas# izlazi kao dnevni list. Od 15. septembra 1992. godine, odlukom Narodne skup{tine Republike Srpske izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas srpski# izlazi od 28. septembra 1992. godine, a od 5. maja 2003. godine kao "Glas Srpske#. Osniva~ je Narodna skup{tina Republike Srpske. Redakcija i marketing je u ulici Veselina Masle{e 13. Telefoni redakcije: 212-844, 212-848; telefaks 211-759. Telefon marketinga 212-004. Direktor Dru{tva 212-264, 212-263; telefaks 212-283. e-mail: redakcija@glassrpske.com; marketing@glassrpske.com Boro MARI], glavni i odgovorni urednik Boro LUBURI], direktor AKCIONARSKO DRU[TVO Javnost Srpske pozdravila je nedavni sporazum {est politi~kih stranaka. Ocijeweno je da je to sna`an odgovor na sve ja~e pritiske i poku{aje wenog ukidawa. Veqko Stevanovi}, predsjedavaju}i Koor- dinacionog odbora Udru`ewa izbjeglih i ra- seqenih Republike Srpske - Formirawe nove Vlade mo`e zna~iti i po~etak politi~kog jedinstva stranaka u Re- publici Srpskoj. Na{i politi~ari sada luta- ju jedino u izboru mandatara. Trenutnu situa- ciju ne smijemo propustiti. Ovo je {ansa da napravimo jedinstvenu Vladu, koja }e slu`i- ti svom narodu, ali i ostalim gra|anima bi- lo koje nacionalnosti koji `ive u Republici Srpskoj, pod uslovom da po{tuju wene zakone. Srpski narod nikada nije bio jedinstveniji i na wega treba da se ugledaju i srpski poli- ti~ari. Bitno je da se politi~ki zvani~nici Srpske, bez obzira iz koje partije dolaze, ve} jednom dogovore i zauzmu isti stav, sa kojim }e nastupati i u zajedni~kim organima BiH i bilo gdje drugo. Borislav Vukovi}, na~elnik op{tine No- vi Grad - Bez zadovoqewa interesa sva tri naroda u BiH nema stabilnosti i napretka. Koji }e napraviti ve}i iskorak, Srpska ili Federa- cija, zavisi od wihove organizovanosti. U~e- stali pritisci na Republiku Srpsku sigurno su smetwa tome. Naravno da neke snage koje djeluju izvan BiH imaju uticaja na to. ^iwe- nica da ti pritisci su ~esto neodmjereni pa ~ak reklo bi se i zlonamjerni, kao da neko `e- li da namjerno umawi ukupan napredak Republike Srpske. Smo slo- bodni i dobro organizovani mo`emo se oduprijeti tome. Jo{ jedan- put ponavqam BiH dugoro~no mo`e opstati ako se bude po{tovala voqa i dogovor sva tri naroda. Jovan Nikoli}, predsjednik Predsjedni- {tva Bora~ke organizacije u Bratuncu - Stalne ucjene i popu{tawa dovele su Re- publiku Srpsku na rub nestanka, a srpski na- rod na najni`u stepenicu poni`ewa. Zato mi- slim da, jednom za svagda, treba posti}i mini- malni nacionalni konsenzus svih politi~kih partija i time iskazati jedinstvo srpskog na- roda. Republika Srpska stvorena je voqom na- roda, ali, uz velike qudske i materijalne `r- tve. Zbog toga se Pediju E{daunu moramo su- protstaviti svim mogu}im sredstvima. Politi~ke partije u Republici Srpskoj, posebno one koje u~estvu- ju u vlasti, treba da slu{aju i slijede mi{qewe obi~nih qudi koji pitaju: dokle se mo`e popu{tati i {ta predstavqa prag preko kojeg se ne bi smjelo pre}i. Bo{ko Baji}, predsjednik Udru`ewa "Ostanak# - Podr`avam sve ostavke koje su srpski zvani~nici dali na du`nosti koje su obavqa- li na nivou BiH i smatram da smo takve kora- ke trebali preduzeti poslije smjene predsjed- nika Srpske Nikole Popla{ena. Da smo tada to uradili, vi{e smjena ne bi ni bilo. Tako|e, smatram da je i potpisivawe Spo- razuma o usagla{enom politi~kom djelovawu srpskih parlamentarnih partija jedan od isto- rijskih dogovora, ali potpisnice bi ga se trebale dr`ati i ne odstu- pati od wegovih osnovnih na~ela. ¥ E. G. S. BAROMETAR 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005.NOVOSTI 2 SARAJEVO - Visoki pred- stavnik Pedi E{daun ocijenio je proteklu godinu "godinom pravih postignu}a# i dodao da }e nared- na biti "godina istorijskih iza- zova#. - Sve ciqeve koje sam zacrtao za ovu godinu, BiH je uspje{no ostvarila. Zadovoqan sam osniva- wem Uprave za indirektno opore- zivawe, a reformom odbrane is- puweni su bezmalo svi uslovi za ulazak u Partnerstvo za mir - is- takao je E{daun u novogodi{woj poruci gra|anima Srpske i BiH. Me|u uspjehe u protekloj godi- ni, visoki predstavnik je uvrstio i osnivawe Agencije za istragu i za{titu i uvo|ewe direktnog iz- bora za na~elnike op{tina. - Napredak koji je BiH ostva- rila u ispuwewu 16 uslova iz Stu- dije izvodqivosti iznenadio je i me|unarodne partnere. Ako se i ostale obaveze ispune u roku, BiH ima dobre {anse da se kvalifi- kuje na naredne korake na putu ka NATO i Evropi za samo nekoli- ko mjeseci - naglasio je E{daun. Me|utim, da bi se to ostvari- lo potrebno je da se vlasti vi{e potrude da bi ispunile ostale uslove iz Studije izvodqivosti. E{daun je dodao da je "vrije- me je i da rije{imo pitawe sarad- we sa Ha{kim tribunalom# ustvr- div{i da u "Republici Srpskoj postoji nova spremnost da se osta- vi pro{lost i da se obaveze pre- ma ovom sudu ispune#. - Odgovornost za to je u ru- kama Srpske. Me|utim, i Agen- cija za istrage i za{titu i Obavje{tajno-bezbjedonosna agencija trebaju se vi{e po- truditi kako bi proces bio {to prije zavr{en. Isto se odnosi i na Beograd, ko- ji bi trebao pomagati Srp- skoj. To }u naglasiti kolega- ma iz me|unarodne zajednice - rekao je E{daun. On tvrdi da je potrebno smawiti tro{kove administra- cije jer je sada{wa finansijski neodr`iva, a ve} naredne godine vlasti Srpske i federacije BiH po~e}e da gomilaju visoke gubitke. On je dodao da }e na proqe}e Evropska komi- sija i NATO ponovo dati ocjenu stawa upozoriv{i da "BiH ne mo- `e sebi i tre}i put dozvoliti ne- uspjeh#. Pedi E{daun obratio se u po- ruci posebno Srbima, Hrvatima i Bo{wacima. Srbima i Srpskoj visoki pred- stavnik je poru~io da im niko ne mo`e nametati reformu policije. Ove godine, dodao je E{daun, "od Srba }e se tra`i- ti da biraju izme|u o~uvawa sta- rih, korumpiranih struktura, ukqu~uju}i i policiju, i budu}- nosti u okviru Evropske unije#. - Niko ne mo`e odlu~iti u va- {e ime i nametnuti vam izbor, ali birajte pa`qivo jer budu}nosti nema u tami - istakao je visoki predstavnik. E{daun je dodao da se "svijet nije zavjerio protiv Srba i da ni- ~ija politika nije da se ukine Re- publika Srpska, ali da mora po- {tovati me|unarodno pravo i shvatiti da nije dr`ava ve} wen dio#. Bo{wacima je visoki pred- stavnik poru~io da kao najmnogo- brojniji narod snose i najve}u od- govornost. - Vi }ete morati biti dare- `qiviji i vi{e prihvatati kom- promis ukoliko `elite da imate zemqu u kojoj se najvi{e pitate - rekao je E{daun i dodao: - To je znao i Alija Izetbego- vi} i ~esto to govorio. Bio je u pravu - istakao je E{daun. Neki od vas, ka`e viso- ki predstavnik, ~e- sto govore da "`ele da uki- nu Srpsku jer je stvo- rena na et- ni~kom ~i- {}ewu, za- boravqaju- }i da je ona n a s t a l a potpisima va{ih vo- |a#. - Mo- `da jednom ne bude entiteta, ali to se ne mo`e posti}i silom, ve} samo sporazumno i kompromisom - kazao je E{daun. On je kazao da "razumije strah Hrvata kao najmalobrojnijeg naro- da, ali da evropski standardi ko- ji se odnose na obrazovawe nisu prijetwa, ve} garancija budu}no- sti#. ¥ N. DIKLI] OBRA]AWE VISOKOG PREDSTAVNIKA PEDIJA E[DAUNA ^ESTITKA SA TRI @EQESrbima poru~io da biraju " izme|u svjetlosti i tame", Bo{wacima da prihvate kompromis ukoliko `ele da se wih najvi{e pita. Hrvatima poruka da su evropski standardi garancija opstanka, a ne razlog za strah MANDAT - Moj mandat isti~e u novem- bru naredne godine. Kada sam do- {ao u BiH rekao sam da }u svoj uspjeh mjeriti po tome koliko }e biti bli`e trenutak kada BiH ne bude trebao visoki pred- stavnik u ovom obliku. To je i da- qe moj ciq - kazao je Pedi E{- daun i dodao da vjeruje da je to vrijeme blizu. VLAST Visoki predstavnik Pedi E{- daun smatra da BiH ne mo`e bi- ti centralizovana zemqa. - Centralizovana vlast tre- ba postojati samo gdje je neophod- na, a decentralizovana svugdje gdje je mogu}e. To zna~i da bi BiH tre- balo da obavqa minimum poslo- va, ali da to radi efikasno - naglasio je Pedi E{daun i dodao da je "vrijeme da se bude malo mawe centralisti~ki nastrojen prema Sa- rajevu#. BEOGRAD - Delegacija Sve- tog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve namjerava da po- sjeti ameri~kog predsjednika Xor- xa Bu{a i Generalnog sekretara Ujediwenih nacija Kofija Anana kako bi ih li~no obavijestili o stawu na Kosovu i Metohiji i BiH, javila je Beta. U ciqu organizovawa susreta Sinod namjerava da se obrati ame- ri~kom ambasadoru u Beogradu Maj- klu Poltu i stalnom predstavni- ku Ujediwenih nacija u Beogradu Nikol Harington, navodi se u sa- op{tewu Svetog arhijerejskog si- noda Srpske pravoslavne crkve. U delegaciji, koja bi trebalo da otputuje u Ameriku, na}i }e se episkop zahumsko-hercegova~ki Grigorije, vikarni episkop li- pqanski Teodosije, jeromonah Iri- nej, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Ne- boj{a ^ovi}, profesor Pravoslav- nog bogoslovskog fakulteta Bogo- qub [ijakovi} i direktor Kance- larije Kongresa srpskog ujediwe- wa u Va{ingtonu Andrija Veri}. ¥ SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA Episkopi kod Bu{a? KNE@EVO - Savez boraca Otaxbinskog odbrambenog rata tra`i neopozivu ostavku potpred- sjednika Republike Srpske Adi- la Osmanovi}a ili }e u suprot- nom zahtijevati od visokog pred- stavnika Pedija E{dauna da sank- cioni{e wegove izjave kojima po- ziva na ukidawe organa Srpske, rekao je u petak Srni zamjenik predsjednika Saveza Dragan Ko- va~evi}. On je istakao da Osmanovi}, koji predstavqa Srpsku, a bori se za weno ukidawe, ru{i Dejton- ski sporazum i ustave Srpske i BiH. - Borci tra`e od E{dauna da smijeni Osmanovi}a na isti na- ~in kako to radi sa srpskim pred- stavnicima koji po{tuju Dejton- ski sporazum i ustave Srpske i BiH - rekao je Kova~evi}. Prema wegovim rije~ima, borci daju punu podr{ku Savezu logora{a, kao jedinoj organiza- ciji koja radi na dokumentovawu zlo~ina koje su izvr{ili Bo{wa- ci nad Srbima, posebno u Saraje- vu. On je dodao da borci daju pu- nu podr{ku i Centru nevladi- nih organizacija, ~iji }e ~lan, kako je istakao, od danas posta- ti i Savez boraca Otaxbinskog odbrambenog rata, te uputio po- ziv svim borcima u Srpskoj da se ukqu~e u Savez. Kova~evi}jeuizjaviSrni,po- slije Skup{tine op{tinske or- ganizacije Saveza u Kne`evu, re- kao da su borci u ~etvrtak ospo- rili legalitetilegitimitetBo- ra~ke organizacije Srpske jer se ova organizacija "stavila u slu`bu sada{we vlasti#. ¥ SAVEZ BORACA OTAXBINSKOG ODBRAMBENOG RATA Ostavka ili smjena SARAJEVO - Najvi{i pred- stavnici tu`ila{tva i polici- je Isto~nog Sarajeva i Kantona Sarajevo dogovorili su u ~etvr- tak i konkretizovali me|usob- ne oblike nastavka saradwe i bu- du}ih koraka na dokumentovawu krivi~nih djela ratnih zlo~ina, javila je Srna. Glavni tu`ioci Okru`nog tu`ila{tva Isto~no Sarajevo i Kantona Sarajevo Rajko ^olovi} i Branko [qivar i obavijesti- li su na~elnika Centar javne bez- bjednosti Isto~no Sarajevo Dra- gomira Andana i komesara MUP Kantona Sarajevo Himzu Seli- movi}a o budu}em vo|ewu istra- ga i procesuirawu krivi~nih dje- la ratnih zlo~ina i me|usobnih aktivnosti i saradwe. U saop{tewu, koje je izdato poslije sastanka u Sarajevu, na- vodi se da je zajedni~ki ocijewe- no da su u posqedwe vrijeme ostvareni zna~ajni rezultati u saradwi tu`ila{tava i polici- je i da ovaj sastanak predstavqa korak u konkretizaciji me|usob- ne saradwe i narednih aktivno- sti i odnosa prema glavnom tu`i- ocu BiH. ¥ POLICIJE I TU@ILA[TVA SARAJEVA I ISTO^NOG SARAJEVA Nastavak saradwe POMO] EVROPSKE UNIJE BiH Milioni za pravosu|e SARAJEVO - Evropska unija }e sa 11,7 miliona evra, obezbije|enim za pravosu|e na nivou BiH, pomo}i razvoju ne- zavisnog sudstva u BiH, saop- {teno je u ~etvrtak iz delega- cije Evropske komisije u BiH. Kako se navodi, Evropska unija je potpisala sporazume da bi obezbijedila podr{ku Kan- celariji registra za ratne zlo- ~ine pri Sudu BiH i Visokom sudskom i tu`ila~kom savje- tu. Sporazum sa Registrom za ratne zlo~ine vrijedan je 3,5 miliona evra i olak{a}e djelo- vawe Kancelarije registra u 2005. i 2006. godini, pokriva- ju}i skoro 50 odsto operativnih tro{kova. Sporazum o grantu sa Viso- kim sudskim i tu`ila~kim sa- vjetom vrijedan je 2,5 miliona evra i predstavqa veliku po- dr{ku ovoj ustanovi. Evropska komisija je, tako- |e, obezbijedila vi{e od 2,2 mi- liona evra za izgradwu moder- ne sudnice i prostorija Suda BiH i Visokih sudskih i tu`i- la~kih savjeta. U dodatku razli~itih dru- gih donacija Evropska komisi- ja obezbijedila je 3,5 miliona evra, kao {to je za nabavku in- formativne tehnologije i opremu za snimawe, koju }e ko- ristiti pravosu|e BiH. ¥ N. Z. SARAJEVO - Predsjedavaju- }i Predsjedni{tva BiH Bori- slav Paravac ocijenio je godinu na izmaku, kao godinu reformi u svim oblastima. On je u ~etvrtak u razgovoru sa novinarima na tradicional- nom koktelu za javna glasila na- glasio da su sprovedene refor- me obrazovawa, pravosu|a, odbra- ne, bezbjednosti, poreskog siste- ma, carina. - Najzna~ajnija je reforma od- brane, ~iji je rezultat shvatawe da je BiH sastavqena iz dva en- titeta i tri konstitutivna na- roda - ocijenio je Paravac i do- dao da je zamjena Sfora evrop- skim snagama sna`na podr{ka me- |unarodne zajednice BiH na we- nom putu u Evropsku uniju i dru- ge evropske i evroatlantske aso- cijacije. Odaju}i priznawe i javnim glasilima u reformskim proce- sima u BiH, on je, ipak, naglasio da se BiH u Novu godinu godinu ulazi sa krizom, koja, prema we- govim rije~ima, nije do{la iz- nenada i slu~ajno. - To je rezultat na{e neusa- gla{enosti i nesporazuma, koji traju neko vrijeme - rekao je pred- sjedavaju}i Paravac i pozvao sve organe BiH da kroz dijalog do|u do rje{ewa. Rje{ewu krize, kako je rekao, mogu doprinijeti i javna glasi- la profesionalnim izvje{tava- wem i izrazio nadu da se zajedni~- kim snagama iz te krize mo`e iza- }i. - Nadam se da }ete idu}e go- dine pisati i izvje{tavati o us- pjesima privrede, uspje{noj pri- vatizaciji i investicijama, a ma- we o {trajkovima, gubicima i ste~aju, da vi{e govorite o iz- vozu, a ne uvozu, da su va{e crne hronike {to kra}e - rekao je, iz- me|u ostalog, Paravac i za`elio da novinari u BiH ubudu}e govo- re sve vi{e o pobjedama, a sve ma- we o porazima. On je svim gra|anima BiH za- `elio sre}nu i uspje{nu novu go- dinu. ¥ N. ZELENOVI] PREDSJEDAVAJU]I PREDSJEDNI[TVA BiH BORISLAV PARAVAC GODINA REFORMI Najzna~ajnija reforma odbrane. BiH u Novu godinu ulazi sa krizom, koja, prema Parav~evim rije~ima, nije do{la iznenada i slu~ajno ^ESTITKE Pedi E{daun: Istorijski izazovi BAWA LUKA - Republi~ki premijer u ostavci Dragan Mi- kerevi} ~estitao je svim gra|a- nima Srpske i BiH Novu godi- nu, sa `eqom da praznike pro- vedu sa najbli`ima u radosti i dobrom raspolo`ewu. Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske uputilo je svim kulturnim ustanovama kao i dru- gim organizacijama i pojedinci- ma sa kojima sara|uje, ~estitku za bo`i}ne i novogodi{we pra- znike. ¥
  3. 3. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005. DOGAAJI 3 ®NVO " ALTER"-STUDIO Na trideset ispod nule Bo- ris Turov pravi skulpture od le- da. U Dinogorsku, 40 kilometra ju`no od Krasnojarska u Sibiru, za ovu umjetnost su idealni uslo- vi i djela najdu`e traju. FOTO-VIJEST Tihi}u kriv Ustav SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije Su- lejman Tihi} rekao je u ~etvr- tak da je kriza u BiH posqedi- ca ustavnog sistema i izrazio uvjerewe da }e se u BiH posti- }i neophodna politi~ka sagla- snost za promjene Ustava, javi- la je Srna. - Ovakav ustavni sistem onemogu}ava samostalno funk- cionisawe organa BiH bez vi- sokog predstavnika. Tek pro- mjenom Ustava mo`emo o~eki- vati ograni~ewe wegovih ovla- {}ewa ili prestanak mandata - rekao je Tihi} na novogodi- {woj konferenciji za novina- re. On je dodao da je 2005. godi- na, kada se navr{ava 10 godina od potpisivawa Dejtonskog spo- razuma, prilika za promjenu Ustava BiH. Tihi} smatra da novi izbo- ri nisu izlaz iz ove i svih dru- gih kriza, nije problem iskqu- ~ivo u nacionalnim strankama. On je naglasio da }e 2005. godi- na biti godina reforme bez- bjednosnog i odbrambenog si- stema i da se evropski put BiH ne mo`e zaustaviti. Prema wegovim rije~ima, veoma je va`no da u narednoj go- dini po~ne sa radom Odjeqewe Suda BiH za ratne zlo~ine, ko- jem }e Ha{ki tribunal ustupi- ti predmete. Tihi} je rekao da je ove go- dine na nivou BiH usvojeno oko 90 zakona, a u Srpskoj i Fede- raciji vi{e od 200 i da ekonom- ski pokazateqi potvr|uju ma- kroekonomsku stabilnost, bez inflacije. ¥ PODVU^ENO BAWA LUKA - Od 1. januara 2005. godine indirektni porezi prikupqa}e se na jedinstveni ra- ~un Uprave za indirektno oporezi- vawe. Do sada su ovi prihodi upla- }ivani na ra~une buxeta Republi- ke Srpske, Federacije BiH i di- strikta Br~ko. - Sva prikupqena sredstva di- jeli}e se za potrebe administra- cije BiH, spoqnog duga, dok }e se ostatak rasporediti izme|u Srp- ske i Federacije po unaprijed utvr- |enom koeficijentu, formiranom prema iznosu napla}enog poreza na promet u prethodnih 12 mjeseci - izjavio je na konferenciji za no- vinare, odr`anoj u ~etvrtak, di- rektor Uprave za indirektno opo- rezivawe Kemal ^au{evi}. Prema wegovim rije~ima, ta- ko }e Federaciji BiH pripasti 65,7 odsto, Republici Srpskoj 30,5, a distriktu Br~ko 3,8 odsto pri- hoda On je napomenuo da je u 2005. godini planirano da se na jedin- stveni ra~un prikupi milijardu i 959 miliona maraka. Buxetu BiH pripa{}e 571 miliona, a ostatak od preko milijardu i 400 miliona - Srpskoj i Federaciji BiH. Rije~ je o prihodima od cari- na, akciza na uvoznu i visokoakci- znu robu, poreza na promet na vi- sokoakciznu robu i akcize i pore- za na promet doma}e visokoakci- zne robe, koje su do sada prikupqa- le Poreske uprave Federacije i Republike Srpske. - Privrednici }e mo}i bilo gdje u BiH da carine robu, a ne kao do sada samo u Srpskoj i Federaci- ji u kojem su bili registrovani - podvukao je ^au{evi}. Nekada{we carinske uprave Srpske i Federacije prikupile su u 2003. godini milijardu i 391 miliona, a u 2004. godini mili- jardu i 600 miliona carinskih prihoda. Govore}i o usvojenom Zakonu o porezu na promet na nivou BiH, usvojenom od strane Parlamenta BiH, pomo}nik direktora u Sek- toru poreza Dinko ]orluka rekao je da je to prelazno rje{ewe do pri- mjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. - Zakon o akcizama dobro }e do}i poreskim obveznicima i is- kqu~i}e komplikovanu admini- strativnu proceduru vezanu za du- ple fakture i tako znatno olak- {ati trgovinu izme|u Republike Srpske i Federacije BiH. S druge strane, smawi}e sivu ekonomiju i pove}ati prihode - istakao je ]or- luka. Od ukupno 2.244 radnika iz biv- {ih carinskih uprava, prema re- organizaciji Uprave bez posla }e ostati 867 radnika. Ispred zgrade Uprave za indi- rektno oporezivawe u ~etvrtak se okupilo nekoliko desetina radni- ka iz nekada{we Republi~ke upra- ve carina, nezadovoqnih {to }e ostati bez posla. Na optu`be radnika da su na konkursu pro{li "mesari, tesari i pekari# od kojih neki i sa kri- vi~nim prijavama, a da mjesta nema za radnike sa zavr{enim fakulte- tom, ^au{evi} je odgovorio da "ogroman dio tih primjedbi ne sto- ji#. - Prije zavr{etka interne re- vizije svih zaposlenih Upravi ne mogu da ka`em da se nije desio ne- ki propust i prikrivawe infor- macija u personalnom dosijeu. Vje- rujem da od 1.369 zaposlenih u Upra- vi 95 odsto potpuno opravdano iza- brano - ustvrdio je Kemal ^au{e- vi} dodaju}i da je od 83 pristigla prigovora, samo {est opravdano. ¥ D. VRHOVAC MIHAJLOVI] UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE PRIHODI U JEDNOJ KASI BEOGRAD - Ministar unu- tra{wih poslova Srbije Dragan Jo~i} rekao je u ~etvrtak da nije ta~na izjava ministra policije Republike Srpske Darka Matija- {evi}a da nema dobru saradwu sa MUP Srbije. Jo~i} tvrdi da ima dobru sa- radwu sa Matija{evi}em i da ga ~udi wegova konstatacija da ne- ma dobru saradwu sa MUP Srbi- je. - Matija{evi} ima saradwu sa mnom kao ministrom i sa direk- torom Bezbjednosno informativ- ne agencije. Vjerujem da to nije wegova izjava, koja se pojavila u bawolu~kim novinama - rekao je Jo~i} na novogodi{wem prijemu za novinare. Govore}i o slu~aju ha{kog op- tu`enika Vinka Pandurevi}a, Jo- ~i} je rekao da pretpostavqa da su vlasti Republike Srpske razgova- rali sa Pandurevi}em o wegovoj predaji Ha{kom tribunalu i da MUP Srbije nema veze sa tim. ¥ MINISTAR UNUTRA[WIH POSLOVA SRBIJE DRAGAN JO^I] Neta~na tvrdwa Matija{evi}a SARAJEVO - Ve}ina gra|a- na, 74 odsto, smatra da se BiH kre- }e u lo{em smjeru, a 78 odsto sma- tra da je ekonomsko stawe lo{e. Ovo pokazuju rezultati ispi- tivawa javnog mwewa koje je to- kom novembra provela Agencija za istra`ivawe tr`i{ta, medi- ja i javnog mwewa "Puls# u sklo- pu novog programa "BH barome- tar#, prenijela je Fena. Evidentna je razlika i u mi- {qewu o stopi porezu na dodat- nu vrijednost. U Federaciji je 46 odsto ispitanika za jedinstvenu stopu, a 34 odsto za dvije razli- ~ite stope. Zna~ajna je razlika u podr- {ci Savjetu ministara BiH. U Federaciji BiH 44 odsto odo- brava wegove poteze i odluke, dok je taj postotak u Republici Srpskoj svega 15 odsto. Ve}ina ispitanika iz Srp- ske, wih 60 odsto i 52 odsto u Federacije uglavnom ne odobra- va odluke i poteze svojih vla- da. Velika ve}ina ispitanika ima pozitivan stav o ulasku BiH u Evropsku uniju, 88 odsto. Me|utim, velika je razlika u stavu o ulasku u NATO. U Fe- deraciji BiH, 69 odsto podr`a- va BiH na tom putu, dok je u Re- publici Srpskoj ~ak 70 odsto protiv. Sli~ni su omjeri i o pitawu podr{ke odluka visokog pred- stavnika - u Federaciji BiH on u`iva podr{ku ne{to vi{e od polovice ispitanika, 57 odsto, dok u Republici Srpskoj ~ak 88 odsto ne podr`ava wegove odlu- ke. Na pitawe da li bi glasali na parlamentarnim izborima ka- da bi se oni odr`ali idu}i vi- kend, 63 odsto bi iza{lo na iz- bore, a 33 odsto ne bi glasalo. Postotak izborne apstinen- cije je ne{to ve}i u Republici Srpskoj, 37 odsto, nego u Fede- raciji BiH, 27 odsto. U Federaciji BiH najve}u podr{ku imaju Stranka demo- kratske akcije, i Stranka za BiH, po 16 odsto, zatim slijede Socijaldemokratska partija sa 14 odsto, Bosanska stranka sa 11 odsto, HDZ sa {est odsto... U Republici Srpskoj dale- ko ispred svih su Srpska demo- kratska stranka sa 33 odsto i Sa- vez nezavisnih socijaldemokra- ta 30 odsto, a slijede ih Srpska radikalna stranka Srpske sa se- dam i Partija demokratskog pro- gresa sa pet odsto podr{ke. ¥ ISPITIVAWE JAVNOG MWEWA U BiH NA POGRE[NOM KURSUDa je ekonomsko stawe lo{e smatra 78 odsto ispitanih. U Republici Srpskoj ~ak 88 odsto ne podr`ava odluke Pedija E{dauna Predstavnici Uprave: Su`en prostor sivoj ekonomiji (Snimio M. MIHAJLOVI]) Od Nove godine svi prihodi na jedinstven ra~un Uprave. Federaciji pripada 65,7 odsto, Republici Srpskoj 30,5, a Br~kom 3,8 odsto prihoda Stavili ta~ku BAWA LUKA - Vlada Repu- blike Srpske, na posqedwem ovo- godi{wem zasjedawu, usvojila je Nacrt zakona o registraciji po- slovnih subjekata u Republici Srp- skoj. Portparol premijera u ostav- ci Goran Radivojac rekao je u ~e- tvrtak na konferenciji za novi- nare da ovaj Nacrt uskla|en sa za- konom na nivou BiH i propisima Evropske unije - Dono{ewe ovog zakona omo- gu}i}e br`u registraciju preduze- }a, sa mnogo jednostavnijom proce- durom u odnosu na sada{wu - ista- kao je Radivojac. Vlada je usvojila primjedbe na Akcioni plan primjene sredwo- ro~ne strategije rasta za idu}u go- dinu. Radivojac je naglasio da repu- bli~ka Vlada u ostavci u nared- nom periodu, do izbora nove, ima- ti tehni~ki mandat. To, prema wegovim rije~ima, zna~i da ne}e ulaziti u nove po- slove, ve} }e raditi na zavr{ava- wu zapo~etih za vrijeme wenog man- data. ¥ Q. ^. VLADA REPUBLIKE SRPSKE VA[INGTON - Ukazom ame- ri~kog predsjednika Xorxa Bu{a od 17. decembra bitno se su`ava "manevarski prostor# svih optu- `enih za ratne zlo~ine u biv{oj Ju- goslaviji i onemogu}ava wihovo skrivawe u zapadnim zemqama, a posebno u SAD, javio je u ~etvr- tak nema~ki radio "Doj~e vele#, prenio je Tanjug. Kancelarija za specijalne is- trage, koja pripada Ministarstvu pravde SAD, dobila je pomenutim predsjedni~kim ukazom dodatni mandat da ulazi u trag, pronalazi i na kraju hapsi sve osobe koje se terete za ratne zlo~ine i masovna kr{ewa qudskih prava ako one po- ku{avaju da se sakriju ili izbjeg- nu kao ratne ili politi~ke izbje- glice u Ameriku. Me|utim, ta Kancelarija ne- }e hapsiti Ratka Mladi}a i Rado- vana Karaxi}a u BiH, Srbiji ili Crnoj Gori, prenio je wema~ki ra- dio. Dejtonskim sporazumom, kako je primijetio isti radio, nije jasno definisano ko bi trebalo da hap- si optu`ene za ratne zlo~ine u BiH, posebno one za kojima je ~ak i ameri~ki Stejt department ras- pisao potjernice i to sa vi{emi- lionskim sumama. Povod za dono{ewe novog predsjedni~kog ukaza je slu~aj Hr- vata iz BiH Marka Bo{ki}a koji se poslije rata u BiH legalno use- lio u SAD, iako je, kako je to ka- snije svjedo~ewima utvr|eno, u~e- stvovao u ubistvima u Srebrenici 1995. godine. ¥ VA[INGTON I HA[KI OPTU@ENICI Bo{ki} kao opomena MEUNARODNE ORGANIZACIJE Inspekcije pri kraju BAWA LUKA - Portparol Multinacionalne operativne grupe "Sjeverozapad# poru~nik Met Rejnold rekao je da su weni pripadnici pri kraju inspekci- ja vojnih objekata. On je u ~etvrtak na konfe- renciji za novinare napomenuo da je do sada pretra`eno 158 ne- kori{}enih i 35 onih koje su u funkciji. Rejnold ponovio da }e poje- dini objekti biti zape~a}eni i da wima ne}e biti omogu}en pri- stup. Time }e se, dodao je, onemo- gu}iti wihovo nelegalno kori- {}ewe. Portparol bawolu~ke kan- celarije Oebsa Vedrana Dimi- trijevi} najavila je da je ova or- ganizacija po~ela distribuciju Vodi~a za povratnike u Hrvat- sku u kojima }e izbjeglice iz ove zemqe mo}i pro~itati korisne informacije o tome kako da {to lak{e ostvare svoja prava. Ona je rekla da je {tampano {est hiqada primjeraka koji }e se mo}i nabaviti u svim odjesci- ma Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica. Portparol bawolu~ke kan- celarije visokog predstavnika Qiqana Radeti} kazala je da je usvajawem Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga u BiH i Zakona o akcizama u BiH, Par- lament BiH pokazao kako efi- kasno mo`e da radi kada je to u interesu svih gra|ana. ¥ M. X. CIGARETE Kemal ^au{evi} je napome- nuo da je stopa za akcize na du- van umjesto dosada{wih 35 od- sto pove}ana na 49 odsto. - To ne zna~i da }e cigarete linearno poskupiti za 14 odsto, jer su u cijeni sadr`ani u drugi elementi. O~ekujemo rast pri- hoda po ovom osnovu od 80 do 90 miliona maraka - rekao je Ke- mal ^au{evi}. (Foto-ROJTERS)
  4. 4. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005.DOGAAJI 4 BAWA LUKA - Ministarstvo odbrane i Vojska Republike Srpske u cjelini su sproveli reformu od- branepredvi|enuIzvje{tajemkomi- sije za reformu odbrambenog siste- ma u BiH. Ovo je u ~etvrtak na prijemu za novinare izjavio ministar odbrane Republike Srpske Milovan Stan- kovi}.Onjenaglasio dajetimeVoj- ska Srpske uradila sve {to se od we tra`ilo da bi BiH mogla da se pri- kqu~i Partnerstvu za mir. - Mi smo, za razliku o Vojske Federacije BiH koja to jo{ nije u~inila, izvr{ili svoje obaveze u potpunosti - istakao je Stankovi}. Ministar odbrane podsjetio je da je Vojska Republike Srpske u do- govorenom reformskom procesu, iz- me|u ostalog, smawila qudstvo, broj skladi{ta i lokacija, naoru`awe i vojnu opremu. Usavr{ila je i centre za obuku u kojima su obu~ene dvije klase regruta. On je naglasio da je, pri tome, vo|eno ra~una o zaposle- nim i wihovim uslovima rada. - Onima koji su napustili Voj- sku i Ministarstvo obezbijedili smo otpremnine, dokupili tri go- dine sta`a onima kojima je treba- lo da se penzioni{u, renovirali smo kasarne i objekte, pove}ali pla- te - kazao je ministar Stankovi}. On je spomenuo da je Vojska ob- novila neke objekte za koje se sada ispostavilo da ih ne}e koristiti. On nije objasnio za{to je to tako, ali ~iwenica je da je rije~ o loka- cijama koje je Vojska planirala da koristi, ali to ne}e mo}i zbog to- ga {to }e ih Eufor zape~atiti. Govore}i o Izvje{taju glavnog revizora Republike Srpske, po ko- jem je Ministarstvo odbrane potro- {ilo 17 miliona maraka vi{e od odobrenih sredstava, Stankovi} je kazao da je taj podatak rezultat ne- sre|ene finansijske dokumentacije, {to }e se ubrzo i dokazati. - Ministarstvo je formiralo komisiju da istra`i ovaj slu~aj ko- ja je utvrdila da se "mawak# od 17 miliona pojavio kao rezultat vi- {egodi{wih isplata i uplata koje nigdje nisu zavedene. Nave{}u samo primjer uplata za dokup sta`a koje su ura~unate u spomenuti iznos, ia- ko novac za te potrebe izdvojen iz buxeta, objasnio je ministar Milo- van Stankovi}, dodav{i da je repu- bli~ka Vlada ve} prihvatila taj iz- vje{taj. Milovan Stankovi} izrazio na- du da }e i u narednoj godini Vojska Republike Srpske u~estvovati u re- formskim procesima koji podrazu- mijevaju u~estvovawe u mirovnim misijama,{kolovawekadrovaistva- rawe jo{ boqih uslova rada. ¥ M. XEPINA MINISTARSTVO ODBRANE I GENERAL[TAB VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE Prijem u General{tabu VRS: Izvr{ena reforma odbrane BAWA LUKA - Ministar- stvo unutra{wih poslova Repu- blike Srpske apelovalo je na gra- |ane da se prilikom proslave predstoje}ih novogodi{wih i bo- `i}nih praznika uzdr`e od kori- {}ewa pirotehnike, oru`ja i vo- `we pod uticajem alkohola. - Pred nama su praznici i zbog toga upozoravamo stanovni- {tvo da je velika koncentracija gra|ana na jednom mjestu i dola- zak qudi iz inostranstva prili- ka za razne kriminalce da dobi- ju teren za djelovawe - rekao je vr- {ilac du`nosti direktora po- licije Republike Srpske Nijaz Smajlovi}. On je dodao da je ovo doba go- dine period kada se pove}ava broj razbojni{tva, kra|a automobi- la, naru{avawa javnog reda i mi- ra i saobra}ajnih nesre}a sa te- {kim posqedicama. - Policija Republike Srpske preduzela je niz aktivnosti i mje- ra u skladu sa svojim nadle`no- stima tako da }emo u~initi sve da budemo na usluzi gra|anima i sprije~imo sve negativne posqe- dice slavqa. @elimo da upozo- rimo gra|anstvo da svojim li~- nim pona{awem obezbijede da predstoje}a slavqa proteknu {to bezbjednije i bez te`ih posqedi- ca - istakao je Smajlovi}. Prema podacima Ministar- stva unutra{wih, poslova pro- {le godine {irom Republike Srpske, upravo u no}i do~eka no- ve godine, dogodio se niz nesre- }a u kojima su bili ugro`eni qud- ski `ivoti. U Bawoj Luci, u no}i do~eka me|unarodne Nove godine dogo- dila su se dva slu~aja uboda no- `em u kojima su u~estvovale, uglavnom, mla|a lica. Dvorana "Obili}evo# bila je popri{te sukoba nekoliko mladi}a, a trojica od wih zavr- {ili su u bolnici sa te{kim po- vredama izazvanim o{trim pred- metom. Iste ve~eri na Gradskoj tr`nici ubodena je jedna osoba. Na sre}u, povrije|eni mladi} je pro{ao bez te`ih posqedica. ¥ @. M. APEL MINISTARSTVA UNUTRA[WIH POSLOVA ZA PRAZNIKE Pi{toqe u futrole ISTO^NO SARAJEVO - Idu}e godine bi}e realizovan projekat "Trolejbuski dobriw- ski prsten#, vrijedan 3,5 milio- na maraka. Time bi trojelbuska linija iz federalnog bila pro- du`ena na podru~je op{tina Lu- kavica i Kasindo Isto~nog Sara- jeva. U okviru realizacije tog projekta ju~e su Memorandum o razumijevawu potpisali direk- tor Sarajevske regionalne raz- vojne agencije (SERDA) [evki- ja Okeri}, gradona~elnik Is- to~nog Sarajeva Milivoje Gu- taq, ministar saobra}aja i ko- munikacija kantona Sarajevo Qiqana Saki}, na~elnik Odje- qewa za saobra}aj i veze Grada Isto~no Sarajevo Milorad Ka- ti}, direktori Gradskih saobra- }ajnih preduze}a Isto~no Sara- jevo i federalno Sarajevo Mi- lorad Crnogorac i Ibrahim Ju- sufrani}e na~elnici op{tina Kasindo, Lukavica i Novi Grad Predrag Kova~, Milan Kova~e- vi} i Damir Haxi}. Projektom je predvi|eno da du`ina trase bude 3.600 metara, te da se, nakon izrade dokumenta- cije, projekat realizuje do kraja idu}e godine. Izradu dokumenta- cije }e finansirati SERDA, dok }e sredstva za izgradwu trase obezbijediti potpisnici memo- randuma uz pomo} me|unarodne zajednice. Trasa }e i}i od naseqa Do- briwa u federalnom Sarajevu do tr`nog centra "Tom# u Lukavi- ci, glavnim putem do restorana "Mlado jagwe# i spojiti se sa po- stoje}om trasom kod benzinske pumpe "Imzit# na drugom kraju naseqa Dobriwa. ¥ N. Z. PROJEKAT U ISTO^NOM SARAJEVU Gradi se trolejbuski prsten BAWA LUKA - Preduze}e "Srpske po{te# su obogatile svo- je usluge i takozvanim info-kio- scima, ~ime su postale prvo pred- uze}e u BiH koje su uvele ovaj in- formati~ki sistem. Rukovodilac Slu`be za nove servise Po{te Qubica Predi} ob- jasnila je da }e gra|ani, koriste- }i info-kioske, mo}i da, izme|u ostalog, koriste internet, {aqu elektronsku po{tu, {aqu govorne, SMS poruke i foto poruke, kori- ste bazu Kol-centra, ogla{avaju reklamne poruke, telefoniraju... Usluge ko{taju od deset fe- ninga do dvije marke, {to zavisi od toga za {ta info-kiosk `ele da koriste. Ovi ure|aji nalazi}e se u po{tama svih ve}ih gradova Repu- blike Srpske. Generalni direktor "Srpskih po{ta# Milutin Peji} kazao je da je ovo preduze}e instalirawem ove usluge zaokru`ilo izuzetno uspje- {no poslovnu godinu koja je i naj- uspje{nija u wegovoj istoriji. ¥ M. X. NOVE USLUGE " SRPSKIH PO[TA" Kiosk u xepu BAWA LUKA - ^etrdeset po- rodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ~etvrtak je dobi- losvojestanove.Kqu~evesuimuru- ~ili ministar rada i bora~ko-in- validske za{tite Mi}o Mi}i} i gradona~elnik Bawe Luke Drago- qub Davidovi}. Dvanaest porodica stanove je dobilo u Ravnogorskoj ulici, a wih 24 u novoizgra|enim zgradama u Ra- mi}ima. - Uz pomo} grada Bawe Luke da- nas smo po drugi put u 2004. godini podijelili kqu~eve stanova za po- rodice poginulih boraca i ratne vojne invalide. Ovo je pravi pri- mjer kako se treba rje{avati pro- blem stambenog zbriwavawa ove po- pulacije - kazao je ministar Mi}o Mi}i}. On je dodao je u programu stam- benog zbriwavawa pro{le godine bilo 12 hiqada porodica bez kro- va nad glavom. Zbog toga su napra- vqene ~etiri prioritetne grupe i pro{le godine stanovi su predani porodicama poginulih boraca sa dva ili vi{e poginula i invalidi- ma prve kategorije. - Sigurno je da niko nije sre}- niji od ovih porodica koje su danas zbrinute. Drago mi je da smo im ba{ danasprednovugodinuuru~ilikqu- ~eve - kazao je Davidovi}. Nedeqko @ivkovi}, invalid sedme kategorije koji je u Ravno- gorskoj ulici dobio stan, ka`e da mu je dan dodjela stana najsre}niji u `ivotu. - Ne mo`e biti ve}a sre}a od obezbje|ewa krova nad glavom. Sa- da }e moja djeca znati odakle pola- ze u {kolu i gdje se vra}aju. Do sa- da je moja porodica `ivjela u dva- naest kvadrata i mo`ete misliti kako mi je danas - rekao je @ivko- vi}. Pare za izgradwu stanova obez- bijedila je Gradska uprava i Mini- starstvo rada i bora~ko-invalid- ske za{tite. Za izgradwi stanova u Ravno- gorskoj ulici grad je izdvojio 470 hiqadamaraka,a Ministarstvo ra- da i bora~ko-invalidske za{tite 220 hiqada. U Rami}ima su izgra|e- ne dvije zgrade sa po 12 stanova za koje je Ministarstvo rada i bora~- ko-invalidske za{tite izdvojilo oko 640 hiqada maraka, a Gradska Upravajeobezbijedilainfrastruk- turu. ¥ N. T. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE ZA[TITE BAWA LUKA - Osnovne ak- tivnosti Saveza sindikata Repu- blike Srpske u 2005. godini bi- }e usmjerene na potpisivawe Op- {teg kolektivnog ugovora, revi- ziju privatizacije, kompletira- we socijalnog programa, formi- rawe nacionalnog savjeta rada, povezivawe sta`a svi radnici- ma, zastupawe radnika u procesu ste~aja, poboq{awe zakonodav- stva, i Formirawe ekonomsko- socijalnog savjeta u BiH. Ovo je u ~etvrtak saop{tio predsjednik Saveza sindikata Re- publike Srpske ^edo Vola{, na novogodi{wem prijemu za novi- nare u Domu sindikata u Bawoj Luci. Uz napomenu da je za ~etvrt- ka najavqeni generalni {trajk otkazan zbog izbora nove Vlade i ostavke stare, ^edo Vola{ je svim radnicima i sindikalcima po`elio sre}nu novu 2005. godi- nu i izrazio nadu da }e ona biti radno i privredno bogatija i uspje{nija. - Sa Vladom i Unijom poslo- davaca potpisa}emo novi Op{ti kolektivni ugovor tek kada se wime omogu}e ve}a prava radni- ka u vezi sa regulisawem radnog sta`a, otkaznim rokom kao is- platom otpremnina - rekao je Vo- la{. On je naglasio da je posto- je}i Op{ti kolektivni ugovor jedan od najboqih u Evropi. Govore}i o usvojenoj Ekonom- skoj politici za idu}u godinu Vola{ je nezadovoqan predvi|e- nim rastom proizvodwe od 10 od- sto, kao i buxetom koji predvi|a 18 miliona maraka za socijalni program, {to je dodu{e dvostru- ko vi{e u odnosu na ovu godinu, ali jo{ uvijek nedovoqno. Sindikat zahtijeva i pove}a- we cijene rada sa sada{wih 82 na 100 maraka i unapre|ewe ekonom- sko-socijalnog dijaloga. U tom smislu sindikalci zahtijevaju {to br`i izbor nove vlade Repu- blike Srpske. Sindikat }e po- sebno raditi na poboq{awu ma- terijalno-socijalnog polo`aja penzionera i isplati penzija po rje{ewima, odnosno i mjestima gdje su zara|ene. Dodaje da nije zadovoqan ni prosje~nom platom koja iznosi 435 maraka, dok je najni`a plata samo 164 marke. Novost u Sindikatu je {to je od 28. decembra uvedena telefon- ska linija"Halo da vam prijavim# na kojoj svi gra|ani koji mogu da prijave kr{ewe zakona u oblasti rada i zapo{qavawa naro~ito o anga`ovawu radnika na crno kao najte`em obliku diskriminaci- je u radu. ¥ M. MILUNOVI] SAVEZ SINDIKATA SRPSKE O PLANOVIMA ZA IDU]U GODINU STALNA BORBA ZA MARKE Sindikat zahtijeva pove}awe cijene rada sa sada{wih 82 na 100 maraka i unapre|ewe ekonomsko-socijalnog dijaloga. Zato tra`i {to br`i izbor nove vlade Srpske ODNOSI Na sastanku sa predsjedni- kom i potpredsjednikom Save- za sindikata ^edom Vola{em i Du{kom Jandri}em, predsjed- nik Narodne skup{tine Repu- blike Srpske Du{an Stoji~i} obe}ao je konsultacije sa sin- dikalcima i izrazio nadu da }e i u narednoj godini odnos Sin- dikata i Narodne skup{tine biti gra|en na partnerskoj osnovi, saop{teno je iz Stoji- ~i}evog kabineta. HAN PIJESAK Ministar odbrane Milo- van Stankovi} rekao je da je Vojska Republike Srpske iz- vr{ila inspekciju objekata u Hap Pijesku i nije prona{la nikakve dokaze koji potvr|uju navode me|unarodnih faktora da je u wima u junu i julu bora- vio Ratko Mladi}. Fabrika " Svila" u ^elincu: Cijena rada mora biti ve}a (foto-arhiva) Novogodi{wa radost: Ministar Mi}o Mi}i} podijelio kqu~eve stanova Stanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodicaStanovi za ~etrdeset porodica VOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEVOJSKA ISPUNILA ZADATKEMinistar odbrane podsjetio da je Vojska Republike Srpske kroz reforme smawila qudstvo, broj skladi{ta i lokacija, naoru`awe i vojnu opremu. Usavr{ila je i centre za obuku u kojima su obu~ene dvije klase regruta VOJSKA ISPUNILA ZADATKE Stanovi za ~etrdeset porodica
  5. 5. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005. POLITIKA 5 BAWA LUKA - Predsjednik Re- publike Srpske Dragan ^avi}, u skla- du sa Ustavom, predlo`i}e novog man- datara do 8. januara, potvr|eno nam je u ~etvrtak iz kabineta predsjedni- ka. U Partiji demokratskog progre- sa smatraju da bi najboqe rje{ewe bilo da Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokra- ta, kao dvije najve}e partije, postig- nu dogovor u vezi sa formirawem no- ve vlade. - Spremni smo da prihvatimo i damo podr{ku vladi koju bi formi- rao mandatar iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a da partije koje su sa nama potpisale Sporazum o usa- gla{enom politi~kom djelovawu obezbijede odgovaraju}u podr{ku Srpskoj demokratskoj stranci u Sa- vjetu ministara BiH - navodi se u sa- op{tewu Partije demokratskog pro- gresa koje je potpisao wen potpred- sjednik Zoran eri}. U saop{tewu se isti~e da "dosa- da{wi razvoj situacije ukazuje da su {anse za ovakvo rje{ewe sve mawe#, a Partija demokratskog progresa raz- motri}e {ta je najboqe za Republi- ku Srpsku. Ovakvim razvojem situacije ni- su zadovoqni ni ostale potpisnice Sporazuma o usagla{enom politi~- kom djelovawu. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ni- je promijenio stav: u novoj republi~- koj izvr{noj vlasti nema mje- sta za predstavnike Srpske de- mokratske stranke. - Ako smo nezadovoqni po- stoje}im stawem, moramo da obavimo temeqne promjene, a ne da mijewamo dio po dio. Za- to smatram da je najboqe da u novoj vladi ne bude ministara iz Srpske demokratske stranke, jer ova partija i weni pred- stavnici nemaju podr{ku me- |unarodne zajednice - naglasio je Dodik. Predsjednik Socijalisti~- ke partije Petar oki} tvrdi da bi predsjednik Dragan ^a- vi} treba da odr`i jo{ nekoli- ko sastanaka sa predstavnici- ma politi~kih partija, kako bi se na{lo najboqe rje{ewe. On ka`e da bi najboqe bilo da odgovornost za budu}nost Srpske pre- uzmu dvije najve}e partije - Srpska demokratska stranka ili Savez neza- visnih socijaldemokrata. - Mandatar i Vlada Srpske, iza- brani iz mawe politi~ke partije, ne bi imali nikakvu slobodu u radu i odlu~ivawu, ve} bi wihova uloga bi- la iskqu~ivo marionetska - istakao je Petar oki}. Potpredsjednik Demokratskog narodnog saveza Mirko Bawac pozvao je sve potpisnice Sporazuma o usagla- {enom politi~kom djelovawu da se i pridr`avaju principa na kojima je nastao, jer sada, tvrdi Bawac, nije vrijeme da se "borimo za foteqe ve} za Republiku Srpsku#. ¥ N. DIKLI] BAWA LUKA - Narodna skup- {tina Republike Srpske prihvatila je preksino} ostavku predsjednika Vlade Dragana Mikerevi}a. Mikerevi}evu, a time i ostavku Vlade Republike Srpske, prihvati- lo je 67 poslanika, jedan je bio pro- tiv, a 17 ih se suzdr`alo od izja{wa- vawa. Do izbora nove, sada{wa Vla- da }e obavqati svoje poslove. Obra}aju}i se poslanicima, Mi- kerevi} je rekao da je wegova ostav- ka posqedica "mjera visokog pred- stavnika Pedija E{dauna# donesenih 16. decembra. E{daun je tada, optu`uju}i Repu- bliku Srpsku za nesaradwu sa Ha- {kim sudom, smijenio devet srpskih zvani~nika i saop{tio da ukida re- publi~ko i federalno ministarstva odbrane, a wihove nadle`nosti pre- nosi na Ministarstvo odbrane BiH. Osim toga, on je najavio da }e Repu- blici Srpskoj oduzeti dio imovine kojim raspola`e wena vojska i pre- dati je zajedni~kim organima BiH. Visoki predstavnik je tada, isti- na izme|u redova, najavio i ukidawe republi~kog Ministarstva unutra- {wih poslova Dragan Mikerevi} je naglasio da nije bio spreman da sprovede E{da- unove ultimatume, ~iji bi rezultat bio preure|ewe ustavnog poretka Re- publike Srpske i BiH. Doveden u poziciju da se opre- djequje izme|u popu{tawa pod pri- tiscima visokog predstavnika i ostavke, Mikerevi}e je izabrao ostav- ku, kao, rekao je, moralni ~in. - [est najzna~ajnijih partija u Republici Srpskoj stvorilo je poli- ti~ki okvir za rad nove vlade, {to }e biti sna`na podr{ka budu}em pre- mijeru i wegovom kabinetu u ostva- rivawu programa rada - kazao je Dra- gan Mikerevi}. Po wegovoj ocjeni, Vlada Srp- ske koju je on predvodio dala je zna- ~ajan doprinos razvoju Republike i demokratskim procesima. Dragan Mikerevi} je izabran za predsjednika Vlade Republike Srp- ske 17. januara 2003. godine. Za wega i wegov tada{wi kabinet glasalo je 49 poslanika. Odlukama i pod priti- skom visokog predstavnika iz prvog sastava Vlade morali su da se povu- ku ministri Milan Bogi}evi}, Zoran eri} i Simeun Vilende~i}. Dragan Mikerevi} je smijenio ministra Mensura [ehagi}a. ¥ D. Z. DERVENTA - Na svim posli- jeratnim izborima, odr`avanim od 1996. godine pa do ovih posqedwih, Milan Gavri} i Du{an Ra{i} bi- rani su za odbornike u Skup{tinu op{tine Derventa. Svojim korisnim prijedlozi- ma i radom u op{tinskoj Skup{ti- ni bili su me|u najzapa`enijim od- bornicima. I pored toga {to su uvijek bili u opoziciji wihov glas se ~uo. Ponekad su se, istina, i quti- li zbog toga {to wihovi prijedlo- zi nisu dobijali podr{ku ve}ine. I jo{ ne{to. Gavri} i Radi- {i} su me|u rijetkim odbornici- ma koji, kako se to ka`e, nisu mi- jewali "partijski dres#. Vje~iti qevi~ari pre`ivjeli su mnoge uda- re u sopstvenoj stranci, ali su osta- li vjerni Socijalisti~koj partiji. Na ovim izborima, iako su bi- li veliki optimisti, socijalisti nisu pro{li ba{ dobro. Socijali- sti~ka partija je osvojila jedno od- borni~ko mjesto mawe nego {to je imala u ranijem saziv op{tinskog parlamenta. Ipak, tandem Du{an Ra{i} - Milan Gavri} nije ba{ toliko ne- zadovoqan svojim u~e{}em u radu Skup{tine op{tine Derventa. Ka- `u da }e i daqe ~initi sve da - onoliko koliko mogu i umiju - do- prinesu uspje{nom radu parlamen- ta. Koliko }e ih kolege u dervent- skoj Skup{tini op{tine uva`ava- ti tek }e se vidjeti. Do slede}ih izbora mo`da }e u penziju ili opet u odborni~ke klupe. Ko zna, duge su ~etiri go- dine u odborni~kim klupama. ¥ S. PE]I] MILAN GAVRI] I DU[AN RA[I] NARODNA SKUP[TINA USVOJILA OSTAVKU DRAGANA MIKEREVI]A Odlazak pod pritiskom PREGOVORI O FORMIRAWU NOVE REPUBLI^KE VLADE BUXET I STANOVI Narodna skup{tina je, izme|u ostalog, usvojila Prijedlog buxe- ta Republike Srpske za 2005. godi- nu. Po tom prijedlogu u republi~- ku kasu }e se sliti 945,6 miliona maraka. Usvajawem Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o privatizaci- ji dr`avnih stanova, rok za wihov otkup produ`en za {est mjeseci. Vje~ni odborniciVje~ni odborniciVje~ni odborniciVje~ni odborniciVje~ni odborniciVje~ni odborniciVje~ni odborniciVje~ni odborniciVje~ni odbornici NEVLADINE ORGANIZACIJE Na|ite rje{ewe BAWA LUKA - Ako u skorije vrijeme Srpska demokratska stran- ka i Savez nezavisnih socijaldemo- krata ne prona|u rje{ewe za izla- zak iz politi~ke krize u Republi- ci Srpskoj, republi~ki Koordina- cioni centar nevladinih organi- zacija blokira}e prostorije glav- nih odbora ovih stranaka. Svaki dogovor postignut izme- |u ove dvije stranke - koje su dobi- le najve}e povjerewe naroda - podr- `a}e i Koordinacioni centar ne- vladinih organizacija Srpske, na- vedeno je u wegovom saop{tewu. ¥ G. K. NASTAVAK U JANUARU MILANKO MIHAJLICA Sloga je najpre~a Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica ka`e da izbor mandata- ra "nije najbitniji, ve} da nova vlada mora da ima {to ve}u parlamentarnu podr{ku#. Mihajlica na prvo mjesto stavqa slogu svih potpisnica Sporazuma o usagla{enom po- liti~kom djelovawu. - Da}emo podr{ku onoj vladi koja obje- dini sve stranke koje su potpisale Spora- zum o usagla{enom politi~kom djelovawu. Nijedno drugo rje{ewe nije dobro za Repu- bliku Srpsku - kazao je Milanko Mihajli- ca. Milorad Dodik protiv u~e{}a Srpske demokratske stranke u budu}oj vladi. Ovo je bitka za Srpsku, a ne za foteqe, rekao Mirko Bawac Vje~ni odbornici
  6. 6. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005.EKONOMIJA 6 BAWA LUKA - Promet na Ba- walu~koj berzi u ~etvrtak je izno- sio 722 hiqade maraka. Prometo- vano je 1,6 miliona akcija kroz 659 transakcija. Vrijednost berzanskog indek- sa Bawalu~ke berze pove}ala se za 1,16 odsto i iznosi 1.150,03 po- ena, dok je indeks investicionih fondova porastao za 0,76 poena i vrijednost mu je 1.849,88 poena. Najve}i promet ostvaren je sa ak- cijama "Univerzum# AD Bawa Lu- ka u iznosu od 79.751 maraka, a tr- govano je po 0,14 maraka za akci- ju. Prijavqen je jedan posao po osnovu preuzimawa emitenta "Ve- selin Masle{a# AD Bawa Luka vrijednosti 61.270 maraka i jedan blok posao sa akcijama emitenta "Srbiweputevi# AD Srbiwe u ukupnoj vrijednosti 228.080 mara- ka. ¥ Q. ^. BAWALU^KA BERZA Najboqi kupovni kurs Najboqi prodajni kurs % promjene cijene Prosje~na cijena Broj prometovanih akcija Ukupan promet (KM) RFUM-R-A RAFINERIJA UQA AD MODRI^A 0.28 0.31 0.00 0,3 96,344 28,903.20 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BAWA LUKA 1.32 1.33 1.53 1,33 57,340 76,262.20 VBBB-R-A LHB BANKA AD BAWA LUKA 0.00 1024 BLBP-R-A PIF BLB-PROFIT AD, BAWA LUKA 4.1 4.15 0.99 4,1 1,445 5,924.50 BLKP-R-A BALKAN INVESTMENT FOND AD BAWA LUKA 4.99 5 0.00 4,99 1,184 5,908.16 BRSP-R-A PIF BORS INVEST FOND AD BAWA LUKA 2.75 2.76 -0.36 2,75 2,096 5,764.00 EINP-R-A EUROINVESTMENT FOND AD BAWA LUKA 6.3 6.4 5.00 6,3 1,711 10,779.30 EKVP-R-A PIF AKTIVA INVEST FOND AD GRADI[KA 3.42 3.5 5.56 3,42 583 1,993.86 INVP-R-A PIF INVEST NOVA FOND AD BIJEQINA 0.065 0.067 -2.99 0,065 110,831 7,204.02 JHKP-R-A PIF JAHORINA KOIN AD S.SARAJEVO-PALE 2.21 2.5 -3.91 2,21 1,131 2,499.51 KRIP-R-A KRISTAL INVEST FOND AD BAWA LUKA 5.23 5.26 -0.57 5,23 2,681 14,021.63 PLRP-R-A POLARA INVEST FOND AD BAWA LUKA 5.6 -7.87 5,5 791 4,350.50 PRVP-R-A PIF PRIVREDNIK AD BAWA LUKA 3.33 9.90 3,33 2,431 8,095.23 VBIP-R-A PIF VB FOND AD BAWA LUKA 3.9 9.92 3,99 5,908 23,572.92 VIBP-R-A PIF VIB FOND AD BAWA LUKA 3.62 3.8 0.00 3,62 791 2,863.42 ZPTP-R-A PIF CEPTER FOND AD BAWA LUKA 6.2 6.21 0.00 6,2 4,725 29,295.00 289,992 227,437.45 BLPV-R-A BAWALU^KA PIVARA AD BAWA LUKA 1.32 1.35 3.85 1,35 4,300 5,805.00 BOKS-R-A BOKSIT AD MILI]I 0.68 0.7 3.03 0,68 6,477 4,404.36 BSNT-R-A BOSNA TRGOVINA AD BAWA LUKA 1.16 -19.44 1,16(A) 50 58.00 CIST-R-A ^ISTO]A AD, BAWA LUKA 0.2 0.24 0.00 0,2 32,822 6,564.40 GRNR-R-A GRAÐEVINAR AD NOVI GRAD 1.4 -1.41 1,4(A) 14,144 19,801.60 KAUT-R-A KRAJINAAUTO AD BAWA LUKA 0.1 0.00 0,064(A) 100 6.40 KRJL-R-A KRAJINALIJEK AD BAWA LUKA 0.23 0.28 9.52 0,23 6,660 1,531.80 METL-R-A METAL AD GRADI[KA 0.18 0.2 0.00 0,18 725 130.50 NOVB-PKA NOVA BANKA AD BIJEQINA 1000 1060 0.00 1060 11 11,660.00 NOVT-R-A NOVOTEKS AD TREBIWE 0.00 0,04(A) 165,042 6,601.68 POBJ-R-A POBJEDA AD BIJEQINA 0.27 -10.00 0,27 5,922 1,598.94 POST-R-A SRPSKE PO[TE AD BAWA LUKA 0.43 0.45 -4.44 0,43 481 206.83 SINT-R-A SINTETIK AD BAWA LUKA 0.07 0.00 0,07 332 23.24 SRPU-R-A SRBIWEPUTEVI AD SRBIWE 1 -20.00 0,8(A) 57,213 45,770.40 TRGR-R-A TRGOREMONT AD BAWA LUKA 0,1(A) 200 20.00 TRMN-R-A TERMOMONTA@A AD BAWA LUKA 0.16 0.2 0.00 0,16 2,422 387.52 TROJ-R-A TROJAN AD ^AJNI^E 0,3(A) 57,365 17,209.50 TRZN-R-A TR@NICA AD BAWA LUKA 0.55 0.62 -1.79 0,55 174 95.70 UNVZ-R-A UNIVERZUM AD BAWA LUKA 0.14 40.00 0,14 569,657 79,751.98 VCJK-R-A VU^JAK AD SRPSKI BROD 0.31 0.00 0,31(A) 240 74.40 VTNK-R-A VITINKA AD KOZLUK 8.03 4,44 839 3,725.16 925,176 205,427.41 191,470 61,270.40 285,100 228,080.00 1,691,738 722,215.26 A-(posao sklopqen izme|u klijenata iz iste brokerske ku}e) Oznaka Emitent Min. cijena (KM) Maks. cijena (KM) Vrijednost (KM) Broj poslova SRPU-R-A SRBIWEPUTEVI AD SRBIWE 0.80 0.80 228,080.00 1 Oznaka Cijena (KM) Broj preuzetih akcija Vrijednost (KM) VMAS-R-A 0.32 191,470 61,270.40 UKUPAN PROMET Ukupno slobodno berzansko tr`i{te Blok poslovi KURSNA LISTA BAWALU^KE BERZE - na dan 30.12.2004. godine Berzanska kotacija Ukupno kotacija Slobodno berzansko tr`i{te Kotacija fondova Oznaka HOV Emitent Preostale naruxbe Sklopqeni poslovi Emitent VESELIN MASLE[A AD BAWA LUKA PreuzimaWe akcionarskih dru{tava Poslovi prijavQeni po osnovu zavr[enih ponuda za preuzimaWe akcionarskih dru[tava 285,100 Broj prometovanih akcija Blok poslovi Indeksi ponovo rastu Ekonomisti u Republici Srpskoj sla`u se u ocjeni da 2004. godina nije donijela goto- vo ni{ta dobro u oblasti pri- vrede. Me|utim, i u takvoj godi- ni nekoliko doga|aja i poslov- nih rezultata izdvojili su se kao veoma zna~ajni. - U ovoj sumornoj privrednoj i ekonomskoj zbiqi, ipak vrije- di izdvojiti i, mo`da, ozna~iti kao doga|aj godine u Republici Srpskoj u oblasti ekonomije pri- vatizaciju i pokretawe proiz- vodwe u Fabrici glinice "Bi- ra~# u Zvorniku. U ovoj fabri- ci, poslije privatizacije, vi- dqivi su dobri rezultati, koji se odnose na obim proizvod- we, zapo{qavawe i izvozne poslove. Pozitivni tokovi u ovoj fabrici posebno su zna~ajni za isto~ni dio Re- publike, ali i za cijelu na{u privredu - ka`e di- plomirani ekonomista iz Sokoca Nenad Sa- marxija. A k t i v i r a w e rudnika `eqezne rude "Qubija# bio je najzna~ajniji doga|aj u Srpskoj u protekloj godi- ni, smatra direk- tor Radne jedini- ce "Elektrodi- stribucije# Zvor- nik, diplomirani ekonomista Slavi{a Vla~i}. - Na istoku smo pro{le go- dine do`ivjeli pokretawe pro- izvodwe u fabrici "Bira~#, a Qubija je, po svemu sude}i, pan- dan tom doga|aju u zapadnom di- jelu Srpske. U tom kraju Prije- dora, Potkozarja i {ire regije, pokretawe rada u rudniku `eqe- zne rude }e zna~ajno doprinije- ti ponovnom razvoju privrede i povla~ewu mnogih tokova koji slijede, od proizvodwe derivata, `eqezne rude, energetike i dru- gog. Generalno, u Republici Srp- skoj nema ve}ih inflatornih kretawa, stabilnost ekonomije postoji, ali privredni razvoj je u potpunom krahu - zakqu~io je Vla~i}. Direktor zvorni~ke filija- le Razvojne banke jugoisto~ne Evrope - ekspozitura Bratunac, diplomirani ekonomista Drago Gaji} ocjewuje da je nastavak uspje{ne proizvodwe u "Bir~u# najpozitivniji doga|aj u privredi Srpske u godini koja je tek istekla. - "Bira~# je rezultat uspje- {no sprovedene privatizacije, a proizvodwa u ovoj fabrici uticala je na sveukupni regio- nalni razvoj. Najboqi primjer za to je pove}awe proizvodwe u mili}kom "Boksitu#, gdje je ove godine ostvarena rekordna pro- izvodwa od wihovog osnivawa. I u rudniku olova i cinka "Sa- se# u Srebrenici, koji je ove go- dine dat na upravqawe jednoj kompaniji iz Rusije, proizvodwa je ve} dostigla projektovanih 300 hiqada tona koncentrata. To je dalo priliku za upo{qavawe jo{ oko 350 radnika, a sve ovo povla~i za sobom i razvoj osta- lih djelatnosti, kao {to su tran- sportne i neke druge na regiji Bira~ - podvukao je Gaji}. Razvoj proizvodwe mlijeka na podru~ju Potkozarja i ono {to je po tom pitawu uradio du- bi~ki "Mlijekoprodukt#, najzna- ~ajnije je u privredi Srpske u ovoj godini, isti~e doktor eko- nomskih nauka iz Prijedora Rad- milo Kondi}. - Taj oblik privredne grane ima perspektivu na ovom podru~- ju i zaista se mora istaknuti preduzetni~ki poduhvat "Mli- jekoprodukta# koji iz godine u godinu pove}ava obim proizvod- we. Ne smije se zaboraviti ni napredak tekstilne industrije, bar kad je u pitawu poslovawe prijedorskog "Skontoproma#- napomiwe Kondi}. On podsje}a da je "Skonto- prom# za veoma kratko vrijeme razvio svoju proizvodwu i pro- na{ao partnere na inostranom tr`i{tu ~ime su popravili na- {e izvozne kapacitete. ¥ E. G. S. EKONOMSKI DOGAAJ GODINE U SRPSKOJ - OCJENE STRU^WAKA Slavi{a Vla~i}: Proizvodwa u " Qubiji" i " Bir~u" najzna~ajnija " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK Ekonomisti u Srpskoj ocjewuju da je 2004. obiqe`io uspje{an rad Fabrike glinice " Bira~", koja se nametnula kao nosilac razvoja cijele regije i zna~ajan izvoznik URASOVI] - Najnegativniji privredni doga|aj godine je dono{ewe Za- kona o porezu na dodatnu vri- jednost. Onako usvojen na~in uvo|ewa i sadr`aj zakona je vr- lo lo{. Pozitivan doga|aj je prijem Saveza ra~unovo|a Re- publike Srpske u Me|unarod- nu federaciju ra~unovo|a - na- glasio je profesor na Ekonom- skom fakultetu u Bawoj Luci Vladislav urasovi}. BERAK - Veoma dobri proizvodni i izvozni rezultati Fabrike glinice "Bira~# iz Zvornika i pokreta- we proizvodwe u Novim rudnicima "Qubija# mogu se s pravom nazvati najzna~ajnijim zamajcem u pri- vredi Srpske u 2004. godini. Ova preduze}a su po- boq{ala ukupnu sliku obima industrijske proiz- vodwe, a uz to "Bir~u# se mo`e pripisati i dopri- nos pove}awu ukupnog izvoza, a time i ne{to povoq- nijoj trgovinskoj razmjeni Republike Srpske sa svi- jetom - ocijenio je rukovodilac sektora za ekono- miju i privredni razvoj Privredne komore regije Bawa Luka Vinko Berak. DRIWAK Najvi{e boli neefikasna privatizacija, u ve}ini slu~a- jeva i prepu{tawe izvoznih preduze}a samih sebi, a najbo- qi primjer za to je Industri- ja alata Trebiwe. Ve}ina pri- vatizovanih firmi ostala je zakqu~ana, a vlasnici se di~e brojem poslovnih prostora i skladi{ta, koje su kupili na licitacijama. Odumirawe dr- `avne privrede, daqe uru{a- vawe i onih preduze}a koja su ne{to privre|ivala i radila u cijeloj Republici Srpskoj, a ne samo u Hercegovini, obiqe- `ilo je 2004. - poru~uje pred- sjednik Privredne komore - re- gija Trebiwe Savo Driwak. " BIRA^" IZVUKAO PROSJEK Na osnovu ~lana 7 Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske# broj 11/94 i 6/97), te ~lana 5 i ~lana 11 Pravilnika o un- utra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, ministar prosvjete i kulture raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme zaposlenih u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske 1. lektor 2. prevodilac 3. radnik na odr`avawu ~isto}e 4. portir Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati moraju da ispuwavaju i poseb- ne uslove, i to: - pod 1. zavr{en fakultet dru{tvenog smjera, najmawe 3 godine radnog iskustva u struci, poznavawe rada na ra~unaru, poznavawe jednog stranog jezika, - pod 2. VSS filolo{ki fakultet (engleski jezik), najmawe 3 godine radnog iskust- va u struci, poznavawe rada na ra~unaru - pod 3. osnovna {kola ili NK radnik bez radnog iskustva, - pod 4. NK, bez radnog iskustva, voza~ki ispit Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti sqede}a dokumenta: - ovjerena kopija diplome, - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - qekarsko uvjerewe, - ovjerenu kopiju li~ne karte, - dokaz da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za ka`wivo djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnim organima. Rok za podno{ewe prijave je osam dana od dana objavqivawa na adresu: MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE Vuka Karaxi}a 4 (ZA OGLAS) Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
  7. 7. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005. DRU[TVO 7 PREDSJEDNIK Bora~ke organizacije Republike Srpske Savo Cvijetinovi} ka`e da je dvije hiqade i ~etvrtu, u pozi- tivnom smislu, obiqe`ilo spro- vo|ewe Programa stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca i vojnih invalida, jer je, ocijenio je, na ovom poslu u~i- weno mnogo vi{e nego svih pret- hodnih godina zajedno. - Ne treba zaboraviti da je nadle`no ministarstvo, u peri- odu od septembra do kraja godi- ne, omogu}ilo boravak u bawa- ma za oko pet stotina vojnih in- valida. Tu su oni poha|ali i kurs ra~unara - isti~e Cvijetinovi}. Ipak, usvajawe novog Zako- na o pravima boraca, vojnih in- valida i porodica poginulih bo- raca odbrambeno-otaxbinskog rata Republike Srpske, sigurno je najzna~ajnije {to se dogodi- lo u 2004. godini. - Wegova primjena, a wu o~e- kujemo u potpunosti, da}e odgovor na pitawe - da li je Zakon dobar ili lo{. U odnosu na prethodni, wegova prednost je u tome {to ne postoji odredba koja Vladi daje mogu}nost da, u skladu sa raspo- lo`ivim novcem, sama odre|uje koja su prava prioritet, a koja ne - pojasnio je Cvijetinovi}. On je podsjetio da je novim Zakonom odre|en koeficijent isplate mjese~nih primawa od 0,85 za {ta }e biti potrebno iz- dvojiti izme|u 20 i 25 odsto vi- {e novca. Toliko }e, ina~e, u na- rednoj godini biti pove}ane in- validnine. - Ukoliko Vlada bude po{to- vala zakqu~ke Narodne skup{ti- ne Srpske, koji su usvo- jeni prilikom dono{e- wa Zakona, u naredne tri godine taj koeficijent mora dosti}i jedan. To zna~i da }e ona morati bi- ti ispla}ivana u punom iz- nosu - istakao je Cvijetino- vi}. Kako bilo da bilo, po- ve}awe u su{tini ne}e zna~iti bitni- je poboq- { a w e stan- darda bora~kih kategorija. Me- |utim, smatra Cvijetinovi}, to je ipak neki znak da se krenulo sa mrtve ta~ke. O planovima za narednu godinu Cvijetinovi} ka- `e da }e rukovodstvo Bora~ke organiza- cije insistirati na ja~awu i o~u- vawu Republike Srpske i wenih organa. - Srpska je trajna tvorevina, stvorena borbom srpskog naroda na podru~ju biv{e BiH. Reformama koje se sprovo- de, i koje predstoje, treba obez- bijediti princip da se su{tina nacionalnih interesa o~uva, a put ka Evropi ne zaustavi - ocje- na je predsjednika Bora~ke orga- nizacije koja }e se, tako|e, zala- gati i za sprovo|ewe svoje De- klaracije o aktuelnim pitawi- ma u Srpskoj. U tom dokumentu se posebno govori o gradwi trajnog mira, odnosu prema ratnim zlo~inima i karakteru sukoba u BiH. - Dvije hiqade i pete godi- ne treba poja~ati ulogu Odbora za bora~ko-invalidsku za{titu Narodne skup{tine i sprovesti izbore u Bora~koj organizaci- ji. Istraja}emo i na zahtjevu da na{a organizacija bude defini- sana kao organizacija od poseb- nog javnog interesa - naveo je Cvijetinovi}. Prema wegovim rije~ima, Bora~ka organizacija }e prven- stveno raditi na boqem polo`a- ju bora~kih kategorija, a namje- ra je da se daleko intenzivnije ukqu~i i u pronala`ewe nesta- lih boraca. ¥ G. KLEPI] IAKO je na osnovu naredbe re- publi~kog Ministarstva poqopri- vrede, {umarstva i vodoprivrede za- braweno noma|ewe na podru~ju Srp- ske, takav na~in ispa{e stoke, ipak jo{ nije u cijelosti iskorijewen. Pojedini sto~ari su, u potrazi za boqom ispa{om, i ove zime sa stadima ovaca si{li "sa brda u `u- pu#. Nadle`ne veterinarske i dru- ge slu`be registrovale su takva sta- da na podru~ju op{tina Prijedor, Bijeqina, ^ajni~e i jo{ nekim, po- gotovo pograni~nim podru~jima Srpske prema Federaciji BiH. - Problem predstavqa to {to stada prelaze iz podru~ja u podru~- je bez ikakve kontrole i odgovara- ju}ih uvjerewa o zdravstvenom sta- wu `ivotiwa Zato nije iskqu~ena mogu}nost da se na taj na~in prene- su i ra{ire zarazne bolesti i ugro- zi zdravqe qudi. Upravo zbog toga, a pogotovo lo{ih iskustava iz pret- hodnih godina, kada su registrova- ni slu~ajevi kju groznice i brucelo- ze u Srpskoj, donesena je naredba o zabrani nomadske ispa{e - izjavio je na{em listu Zoran eri}, glav- nirepubli~kiveterinarskiinspek- tor. On dodaje da se, u suzbijawe no- madske ispa{e, osim republi~ke i op{tinske veterinarske inspekci- je, treba na odre|en na~in da se ukqu~e i druge ustanove i institu- cije. Inspektor eri} poja{wava da se stada, koja se prona|u na nomad- skoj ispa{i, moraju obavezno izo- lovatiukarantin,kakobibilaoba- vqena analiza uzoraka krvi odre- |enog broja `ivotiwa, a potom cje- lokupno stado vra}eno odakle je i dotjerano.Premawegovimrije~ima, ve}ina vlasnika takvih stada nera- do prihvata pomenute mjere, pogo- tovo pla}awe dijagnostike, ali bez obzira na to, naredba o zabrani no- ma|ewa mora se dosqedno sprovo- diti. ¥ M. M{. DOBOJ - Srda~no vam zahvaqujemo na do- stavqenim materijalima o ure|ewu Spomen-pod- ru~ja Dowa Gradina izra`avaju}i saglasnost da se u sklopu spomen-obiqe`ja izgradi i adekvat- no spomen-obiqe`je za `rtve jevrejske vjere. Ovo je napisao Jozef Atijas, rabin Repu- blike Srpske, odgovaraju}i na dopis profeso- ra dr Vladimira Luki}a, predsjednika Inici- jativnog odbora za za{titu spomen-obiqe`ja Dowa Gradina. - Tako|e smo saglasni da se obiqe`je za `r- tve Jevreje, Srbe i Rome izgradi ispod jednog za- jedni~kog krova {to bi simbolizovalo wihovu zajedni~ku stra{nu sudbinu - rekao je Atijas, do- daju}i da }e se o pitawima projekta za `rtve je- vrejske vjere konsultovati znalci i poznati projektanti kao i Muzej holokausta u Izraelu. Atijas isti~e da je sa velikim zadovoqstvom prihvatio informaciju u kojoj se navodi da je predvi|eno da se u memorijalnom spomen-kom- pleksu podignu tri bogomoqe u pomen nevinih `rtava ubijenih u usta{kim logorima smrti od 1941. do '45. godine. - Tvrdim da je Jasenovac najve}e strati{te i qudska sramota dvadesetog vijeka i da }e po- slije {est decenija od proboja do kona~nog oslo- bo|ewa iz tog koncentracionog logora, pre`i- vjeli do`ivjeti dan kada }e u Gradini biti sa- gra|ena pravoslavna, jevrejska i romska bogomo- qa u ~ast i znak sje}awa i po{tovawa na nevi- ne `rtve - naglasio je Atijas. ¥ Sl. P. SAVO CVIJETINOVI], PREDSJEDNIK BORA^KE ORGANIZACIJE SRPSKE NACIONALNI INTERESI I PUT U EVROPU Savo Cvijetinovi}: Srpska, trajna tvorevina SARADWA Predsjednik Bora~ke organizacije ista- kao je da u odnosima sa organizacijama i udru- `ewima koje predstavqaju bora~ke katego- rije tokom ove godine nije do{lo do poma- ka naboqe. - Pro{le godine postojao je Koordina- cioni odbor ovih organizacija i udru`ewa koji se, na`alost, ugasio zbog nedolaska po- jedinih predstavnika na sastanke - kazao je on. Reformama koje su u toku i koje predstoje treba obezbijediti principe da se sa~uva su{tina nacionalnih interesa, a put u Evropu ne zaustavi, ka`e Savo Cvijetinovi} Bez nade za nomade JOZEF ATIJAS, RABIN REPUBLIKE SRPSKE Gradina za nezaborav VETERINARSKA SLU@BA REPUBLIKE SRPSKE
  8. 8. C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K BEOGRAD - De~ak u ulozi Djeda Mraza snimqen na novogo- di{woj sve~anosti, u romskom vrti}u "Romsko srce#, u nasequ Deponija ispod Pan~eva~kog mo- sta. (Foto-Beta) Novogodi{wa sve~anost 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005.SRBIJA I CRNA GORA 8 PRI[TINA - Predsjednik Srpskog pokreta otpora Mom~i- lo Trajkovi} pozdravio je u ~e- tvrtak odluku Vlade Srbije da formira Savjet i Fond za Koso- vo i Metohiju i rekonstrui{e Ko- ordinacioni centar. On je rekao Srni da je u pita- wu tijelo ~ije su formirawe tra- `ili SPOT, Pokret snaga Srbi- je i Nova Srbija. - Kona~no }emo imati jedinstveniji nastup, ali ostaje da sa~ekamo prve mje- re i politi~ke poteze koje }e Savjet preduzeti - rekao je Trajkovi}. Predsjednik zajednice srpski op{tina na Kosme- tu Marko Jak{i} smatra da je formirawe Savjeta i Fonda za Kosovo i Metohi- ju o~ekivana odluka koja je posqedica dogovora rele- vantnih Srba sa Kosmeta sa premijerom Vojislavom Ko- {tunicom. - U pitawu je iskorak u realizaciji plana Vlade Srbije, jer nema vi{e mje- sta ~ekawu da nam neko dru- gi realizuje plan o decen- tralizaciji uprave na Kosovu i Metohiji - rekao je Jak{i}. Predsjednik Srpskog nacio- nalnog vije}a sjevernog Kosmeta Milan Ivanovi} rekao je Srni da je odluka o formirawu Fonda i Savjeta za Kosmet realizacija do- govoraipolitikenakojojsupred- stavnici SNV sjevernog Kosova odavno insistirali. - Nakon ovakvog stava premi- jera niko nema pravo da svoja- ta i prisvaja ideju. Osta- je da se shodno nekoj novoj politi- ci koja po~iwe da se vodi iz Beo- grada izvr{i izbor kadrova, jer u Savetu i u Koordinacionom tije- lu ne mogu ostati oni qudi koji su izgubili na parlamentarnim izborima - rekao je Ivanovi}. Vlada Srbije donijela je odlu- ku o obrazovawu Savjeta za Koso- vo i Metohiju, koji }e ~initi ~la- novi Vlade, predstavnici poli- ti~kih stranaka i udru`ewa Sr- ba sa Kosmeta, Srpske akademije nauka i umjetnosti i Srpske pra- voslavne crkve. ¥ NI[ - Komandant Ni{kog kor- pusa Vojske Srbije i Crne Gore ge- neral major Stojan Markovi} rekao je u ~etvrtak da bi vojska na jugu Sr- bije trebalo da ostane i da bude po- ja~ano weno prisustvo na tom pod- ru~ju. - Vojska treba da ostane na jugu Srbije i da weno prisustvo bude po- ja~ano, a za to ima dovoqno razloga. Vojska treba da ostane, ne sa aspek- ta prijetwe ve} preventive - rekao je Markovi} na konferenciji za novi- nare. On je istakao da vojska "nije usmjerena ni protiv jednog naroda na jugu Srbije, pa ni protiv Albanaca# na tom podru~ju. Markovi} je kazao da ne treba o~ekivati povla~ewe vojske sa pod- ru~ja juga Srbije osim smjene jedini- ca. - Donijeta je odluka da na admi- nistrativnoj liniji prema Kosovu budu anga`ovane jedinice profesio- nalnih vojnika - rekao je Markovi}. Komandant Ni{kog korpusa je rekao da }e budu}a Komanda kopnene vojske biti sastavqena od oficira Ni{kog i Pri{tinskog korpusa, a da bi weno sjedi{te trebalo da bude u Ni{u. Markovi} je rekao da je Ni- {ki korpus tokom 2004. godine izvr- {avao zadatke u restriktivnim fi- nansijskim uslovima i da su rebalan- som buxeta Srbije sredstava za taj korpus smawena za jednu tre}inu. Markovi} je ocijenio da je to- kom ove godine Ni{ki korpus imao problem popune jedinica qudstvom zbog slabijeg odziva regruta, otpu- sta po osnovu zdravstvene nesposob- nosti i pove}anog broja zahtjeva za civilno slu`ewe roka. - Uredba o civilnom slu`ewu vojske ~esto je zloupotrebqavana jer su vojnici tokom prva tri mjeseca zbog nezadovoqstva ~esto podnosili zahtjeve za civilno slu`ewe roka - rekao je on. Markovi} je kazao da je na teri- toriji ni{kog vojnog okruga 1.157 vojnika na civilnom slu`ewu, dok jo{ 2.655 regruta ~eka da bude upu}e- no na takvo slu`ewe vojnog roka. On je dodao da je odziv vojnika za deset odsto slabiji u odnosu na pro- {lu godinu. ¥ BEOGRAD - Eparhija ra- {ko-prizrenska saop{tila je da je u posqedwa dva mjeseca na Ko- sovu zamona{eno 11 novih mona- ha i rukopolo`eno {est sve{te- nika. - Bez obzira na te{ku situa- ciju u kojoj se Eparhija nalazi u posqedwih pet godina, duhovna ob- nova mona{kog `ivota se nasta- vqa kao nikada do sada. I pored 140 poru{enih crkava i manasti- ra u Eparhiji `ivi i Bogu se mo- li vi{e od 170 monaha i monahiwa, navodi se u saop{tewu dostavqe- nom Beti. Sada Eparhija ra{ko-prizren- ska ima 122 monaha i 49 monahiwa. To je ujedno Eparhija sa najve}im brojem monaha u SPC. ¥ POZDRAVQENO FORMIRAWE SAVJETA ZA KOSMETGENERAL STOJAN MARKOVI] TRA@I POJA^AWE NA JUGU SRBIJE BOQE SPRIJE^ITI, NEGO RATOVATIVojska treba da ostane na jugu Srbije i da weno prisustvo bude poja~ano, a za to ima dovoqno razloga. Vojska treba da ostane, ne sa aspekta prijetwe ve} preventive, rekao je Markovi} DECEMBARSKA INFLACIJA U SRBIJI Skupqi `ivot BEOGRAD - Inflacija u Sr- biji je u decembru bila 2,5 od- sto, dok su u odnosu na decembar pro{le godine cijene na malo porasle za 13,7 odsto, saop{tio je u ~etvrtak Republi~ki zavod za statistiku. U saop{tewu dostavqenom Beti se navodi da su u decembru cijene robe pove}ane za jedan od- sto, a cijene usluga za 6,5 odsto. Tro{kovi `ivota u decem- bru su u odnosu na prethodni mje- sec vi{i u prosjeku za 1,2 odsto, a u odnosu na decembar 2003. go- dine za 13,1 odsto. Razlika izme|u rasta cijena na malo i tro{kova `ivota je posqedica razli~itog uticaja rasta cena pojedinih artikala na ukupan indeks, stoji u saop- {tewu. Cijene poqoprivrednih pro- izvoda vi{e su za 0,5 odsto, jer nisu zabiqe`ene ve}e oscilaci- je u cijenama poqoprivrednih proizvoda osim blagog pada ci- jena krompira i pomoranxi i ne- znatnog pove}awa cijene jaja. Kako se navodi, cijene indu- strijsko prehrambenih proizvo- da vi{e su za 0,6 odsto. Pove}a- ne su cijene mle~nih prera|evi- na, mesa, sviwske masti i {e}e- ra, dok se cijene ostalih proiz- voda nisu bitnije mijewale. Ci- jene pi}a su vi{e za 1,6 odsto zbog vi{ih cijena rakija i mine- ralne vode. Cijene industrijsko nepre- hrambenih proizvoda su u pro- sjeku vi{e za 1,3 odsto. U decem- bru je zabiqe`eno i pove}awe cijena te~nih goriva i maziva za 2,4 odsto. ¥ NAJBOQI U@ICE - U`i~ki korpus, najboqe ocijeweni sastav u Voj- sci Srbije i Crne Gore u ovoj go- dini, ispunio je zadatke koje mu je namijenila dr`avna zajednica afirmi{u}i se kao pouzdan oslonac sigurnosti u zoni svoje odgovornosti, izjavio je pukov- nik Qubi{a Dikovi}, na~elnik [taba korpusa na tradicional- nom godi{wem prijemu. Pored redovnih aktivnosti na obuci vojnika i starje{ina, pograni~ne jedinice korpusa obezbje|ivali su oko 200 kilo- metara dr`avne granice i oko 100 kilometara administrativ- ne linije prema Kosovu i Meto- hiji. KWIGA BEOGRAD - Neboj{a ^ovi} promovisa je svoju kwigu "Na te{kom putu#. On je za ovu kwigu rekao da je zbirka wegovih neizmi- jewenih govora posqedwih sedam godina u doma}im i me|unarodnim ustanovama i forumima i da sadr`i ne- ke bolne istine "o na{oj dr`avi, o prilikama na Kosovu i Me- tohiji, o nama samima#. - Istinu o Kosovu i Metohiji po- ku{avaju da sakriju i vlada te pokra- jine i specijalni predstavnik general- nog sekretara UN i civilna admini- stracija i vojne snage me|unarodne za- jednice - rekao je ^ovi}. POD KONTROLOM BEOGRAD - Ministar unu- tra{wih poslova Srbije Dra- gan Jo~i} rekao je u ~etvrtak da je situacija na jugu Srbije pod kontrolom policije i vojske i da nema informacija da bi mo- gla da bude naru{ena velika bez- bjednost, osim ako ne do|e do uru~ivawa ha{kih optu`nica nekim kosovskim Albancima. - Pored toga mislim da ne}e biti nekih velikih potresa, kao 17. mart, koji bi se prelili u Sr- biju - istakao je Jo~i}. On je rekao da je stawe na ju- gu Srbije "potpuno bezbjedno#, ali ako bude nekih eskalacija polici- ja je spremna da ih do~eka i sani- ra. EPARHIJA RA[KO-PRIZRENSKA Monaha sve vi{e BEOGRAD - Generalni direk- tor "Jat ervejza# Aleksandar Milu- tinovi} saop{tio je da ne}e podni- jeti ostavku, ali da }e prihvatiti smjenu ako Vlada Srbije procijeni da je lo{e radio i odlu~i da ga smje- ni, prenijela je Beta. Milutinovi} je u saop{tewu istakao da se iza najava da }e pod- nijeti ostavku ili biti smi- jewen, kao i iza odlu- ke Vlade Srbije da se zaposlenima u Aerodromu Beograd isplati trina- estaplatadokje"Jatu#zabrawenais- plata redovnih zarada za novembar i decembar "krije politika#. Direktor "Jata# je naveo da je "Jat# pod wegovim rukovodstvom uspje{no poslovao i da je to pred- uze}e obezbijedi- lo novac za is- platu zarada svim zaposlenima. Milutinovi} je ocijenio kao "ne- prihvatqiv# stav Ministarstva finan- sija Srbije "da plate budu razrezane po istom ar{inu#, bez obzira na re- zultate poslovawa javnih predu- ze}a. - Izjedna~ava se dobro i lo{e poslovawe kompanija, ~ime se naru{ava model tr`i{ne privrede i ne doprinosi prikqu~ewu Evro- pi i evropskim standardima - naveo je Milutinovi}. ¥ GENERALNI DIREKTOR " JAT ERVEJZA" ALEKSANDAR MILUTINOVI] Ne}u podnijeti ostavku SAVJET MINISTARA DR@AVNE ZAJEDNICE Finci otpisuju dugove BEOGRAD - Savjet minista- ra dr`avne zajednice Srbije i Crne Gore saop{tio je u ~etvr- tak da je sa predstavnicima Fin- ske potpisan bilateralni spo- razum o reprogramirawu duga od oko 49 miliona dolara. U saop{tewu dostavqenom Beti se navodi da }e dug SCG prema Finskoj biti umawen za 51 odsto i iznosi}e oko 24 milio- na dolara. - Ukoliko se uspje{no okon- ~a Aran`man za produ`eno fi- nansirawe sa Me|unarodnim mo- netarnim fondom, marta 2005. godine, realizovala bi se druga faza otpisa duga Finskoj od jo{ 15 odsto tako da bi on iznosio 16,6 miliona dolara - stoji u sa- op{tewu. Sporazum su potpisali fin- ska ambasadorka u Srbiji Mario Maki Lepilampi i ministar za me|unarodne ekonomske odnose SCG Predrag Ivanovi}. ¥ BEOGRAD - Gra|ani Srbije smatraju da su u 2004. `iveli gore ne- go prethodnih godina i nisu optimi- sti da }e u narednoj godini biti bo- qe, pokazuju saop{teni rezultati istra`ivawe javnog mwewa agenci- je "Faktor plus#. Kako prenosi Beta od 1520 an- ketiranih gra|ana Srbije, bez Ko- sova i Metohije, wih 58,1 odsto je tvrdi da se `ivjelo kao i ranijih go- dina, odnosno lo{e, dok je 22,4 od- sto izjavilo da se `ivelo djelimi~- no lo{ije nego prethodnih godina, rekao je na konferenciji za novina- re generalni direktor te agencije Vladimir Peji}. Wih 7,5 odsto anketiranih od- govorilo je da se u 2004. `ivjelo znatno gore nego prethodnih godina. - Gra|ani Srbije su izrazili ne- zadovoqstvo rezultatima privatiza- cije - kazao je Peji} i naveo da je ve- }ina ispitanika (58,22 odsto) smatra da je privatizacija bila "neefika- sna i nepo{tena#, a jo{ po 10 odsto da je bila ili neefikasna ili nepo- {tena. Na pitawe da li su upoznati sa uvo|ewem poreza na dodatnu vri- jednost u 2005. godini vi{e od 90 odsto ispitanika odgovorilo je po- tvrdno. Aktuelno stawe i tok zbivawa u prethodnoj godini na daju razlo- ga za optimisti~ka predvi|awa za narednu godinu, ocjena je predstav- nika "Faktor plusa#. Anketa je pokazala da gotovo polovina ispitanika (46,3 odsto) smatra da }e standard gra|ana osta- ti isti kao i u 2004, odnosno da }e biti lo{. Vi{e od ~etvrtine is- pitanika o~ekuje da }e se standard pogor{ati, pri ~emu 19,4 smatra da }e se on djelimi~no, a 7,8 odsto da }e se znatno pogor{ati. Oko 15 odsto ispitanika ocje- wuje da }e do}i do poboq{awa stan- darda, a broj onih koji smatraju da }e se standard znatno popraviti je simboli~an - 3,7 odsto. Ispitanici nisu optimisti ni kada je rije~ o pribli`avawu Sr- bije Evropskoj uniji. Apsolutna ve- }ina - 58,5 odsto smatra da nam ni u 2005. Evropska unija ne}e biti bli- `a, dok 12,6 odsto vjeruje da }e nam biti daqa nego ikad. Ispitivawe agencije "Faktor plus# koje je obuhvatilo 1520 ispi- tanika oba pola na teritoriji Sr- bije ra|eno je od 20. do 28. decembra ove godine. Rezultati istra`ivawa pokazu- ju da najve}i ugled na politi~koj sceni u Srbiji u 2004. godini u`i- vali su predsjednik Srbije Boris Tadi}, zamenik predsjednika SRS Tomislav Nikoli}, premijer Srbi- je Vojislav Ko{tunica i lider Po- kreta snaga Srbije Bogoqub Kari}. Za Tadi}a se odlu~ilo 28,3 od- sto, za lidera radikala 26,6, za Ko- {tunicu 21,1, a za Bogoquba Kari- }a 20 odsto ispitanika. Srpska radikalna stranka je trenutno najpopularnija stranka - povjerewe u radikale ima izme|u 30 i 33 odsto ispitanika. Slijede demo- krate sa 23-25 odsto, DSS sa 13-17 od- sto, PSS 12-15 odsto, Nova Srbija 4-5 odsto i SPO 1-2 odsto. ¥ GRAANI SRBIJE NEZADOVOQNI @IVOTOM NEMA MJESTA OPTIMIZMU Najve}i ugled na politi~koj sceni u Srbiji u 2004. godini u`ivali su Boris Tadi}, Tomislav Nikoli}, Vojislav Ko{tunica i Bogoqub Kari} UGOVOR Direktor nacionalnog avio- prevoznika "Jat ervejz# Aleksan- dar Milutinovi} i predstavnici tri reprezentativna sindikata tog javnog preuze}a potpisali su da- nas Pojedina~ni kolektivni ugo- vor. - Ovim potpisivawem mno- gobrojni problemi 'Ja- ta' nisu rije{eni, ve} su samo stvore- ni uslovi da se u mirnoj atmos- feri dogovori- mo oko svih spornih pita- wa, ali uvijek u prisustvu vlasnika koji mora da odobri sve na{e dogo- vore - rekao je Milutinovi}. IZBORI Polovina ispitanika izjasni- la se da su u Srbiji na proqe}e neophodni vanredni parlamentar- ni izbori, a 26,7 odsto da se oni mogu odr`ati na jesen. 19,4 odsto ispitanika smatra da vanredni parlamentarni izbori nisu po- trebni. Beograd preuzeo rije~ FOTO-VIJEST
  9. 9. C M Y K C M Y K 31. 12. 2004 - 2. 1. 2005.SVIJET 10 Sto dvadeset hiqada mrtvih SIDNEJ-Tragi~anbilanscu- namijaizazvanogzemqotresomuIn- dijskom okeanu ve} je prema{io 82 hiqade mrtvih, a stru~waci prog- noziraju da je ova prirodna kata- strofa odnijela i preko 125 hiqa- da qudskih `ivota, javio je Tanjug. Dramati~an porast broja `r- tava je zabiqe`en na sjeveru Suma- tre, udaqene samo 160 kilometara od epicentra zemqotresa snage 8,9 stepenipoRihterovojskali,kojise dogodionadubinioddesetkilome- tara, na dnu okeana. Samo u Indoneziji, prema naj- novijimzvani~nimpodacimaizXa- karte, dosad je stradalo 45.268 qu- di, {to se ne smatra kona~nim bi- lansom, jer spasila~ke ekipe nisu jo{ stigle do svih mjesta u najte`e pogo|enojprovincijiA}e,ave}po- stoji spisak od nekoliko hiqada qudi o ~ijoj sudbini se jo{ ni{ta ne zna. Procjewuje se da je samo na Su- matri stradalo izme|u 50.000 i 80.000 qudi, jer je ostrvo bilo na udaru dvije prirodne sile - zemqo- tresaiwimeizazvanogplimnogta- lasa,cunamija,javilajeve~erasau- stralijska televizija. Iako se jo{ traga za pre`ivje- lima, glavna akcija je sada usmjere- nana{tobr`esahrawivawe`rta- va zbog opasnosti od izbijawa ra- znihepidemijainadoturaweme|u- narodnehumanitarnepomo}istoti- namahiqadagladnihi`ednihunaj- ugro`enijim podru~jima. Ameri~ki predsjednik Xorx Bu{ odlu~io je da po{aqe dva rat- na broda sa vi{e hiqada marinaca izalihamahumanitarnepomo}iuju- `nu Aziju, prvi ameri~ki teretni avioni su ve} sletjeli na tamo{we aerodrome,avrijednostukupneame- ri~ke pomo}i pove}ana je na 35 mi- liona dolara. Paralelnosatrkomdasespri- je~eepidemijeraznihbolestiido- turehranaivodazapi}epre`ivje- lim stanovnicima, iz Indonezije ve} sti`u izvje{taji o neredima nastalim zbog bitke za hranu. Stru~waci o~ekuju da velika isku{ewa za doturawe humanitar- ne pomo}i od prestoni~kih aero- droma do mjesta pogo|enih cunami- jem tek predstoje, jer su uni{teni mnogi putevi, `eqezni~ke pruge i mostovi. ¥ KAO LAK - Iznenadni po- ziv prijateqa dr Qubi{i Mati- }u da s pla`e do|e hitno u brda da im ne{to pomogne - spasao mu je `ivot. Tek {to se popeo na br- do nekoliko kilometara od qeto- vali{ta Kao Lak sjeverno od ostrva Puket u Tajlandu, cunami je taj zemaqski raj u tren pretvo- rio u samo srce pakla - prema naj- novijim podacima, samo u Kao La- ku ima mo`da i tri hiqade mr- tvih. Dr Mati} iz Temerina kod Novog Sada - zaqubqenik u pod- vodni svijet - kojeg lokalno sta- novni{tvo zove "doktor Luba#, zamijenio je "Panonsko# Anda- manskim morem i ve} godinu da- na radi kao ronilac u kompani- ji "SSS Recompression chamber net- work" koja se bavi istra`ivawem podmorja. - Ja sam preba~en u Kao Lak prije nekih nedjequ dana u na{u novu stanicu za evakuaciju po- vrije|enih ronilaca i bio sam sre}nom igrom slu~aja gore u br- dima, po{to sam imao jedan hitan slu~aj, kada je talas udario - iz- javio je on Tanjugu. - Dosta mi je te{ko da pri~am o svemu. Poslije pola sata, kada sam se vratio, cjelokupan Kao Lak, koje je jedno predivno mir- no tropsko mjesta{ce, li~io je vi{e na ru{evine Hiro{ime. Dr Mati} je objasnio da je sa zapadne strane Kao Laka more, a sa isto~ne brda i da se qetova- li{te pru`a du` obale i da je, na`alost, gotovo cijelom du`i- nom prakti~no u nivou mora, sem malo izdignutijih dijelova tu i tamo koji su bili po{te|eni cu- namija. - Udar se desio oko 10 ~aso- va (po lokalnom vremenu). Qudi ka`u da je talas bio veli~ine 10 metara, pa i vi{e. Sude}i po ono- me {to sam zatekao, rekao bih da je bio i ve}i. Bilo je slu~ajeva da su kola prona|ena otprilike kilometar od obale u xungli i sli~ne stra{ne stvari - svjedo~i temerinski ronilac. - Policijska jahta je bukval- no oduvana kilometar od obale. Situacija u Kao Laku je trenut- no stra{na i prizor je veoma po- tresan. Ru{evine su na sve stra- ne, neka tijela su jo{ pored pu- ta, neka umotana, neka potpuno naga... Qudi su mo`da bili u po- steqama, kupatilima. Prakti~no, cijelo mjesto je zbrisano#. On je objasnio da mu je puki slu~aj spa- sao `ivot, dodav{i potreseno: "Na`alost to nije bio slu~aj sa stotinama i stotinama qudi ko- ji su zate~eni u Kao Laku i koji su, na`alost, stradali# "Kaolak izgleda sada stra{no#, rekao je dr Mati}. - Bio je odsje~en totalno od ostalog dijela Tajlanda. Zato su vijesti o stradawu Kao Laka sti- gle relativno kasno u odnosu na Puket, gdje se trenutno nalazim. - Puket je tako|e stradao, ali je sre}om u nesre}i izgra|en ma- lo ~vr{}e i gu{}e, tako da je ta- las bio zaustavqen prakti~no na relativno kra}oj razdaqini, ta- ko da su stradale samo ulice di- rektno pored mora, dok je Kao Lak na nekim mjestima zbrisan u {irini vi{e od kilometra od obale. Prema wegovim rije~ima, prizor je strahovit - plimni ta- las nije po{tedio nijedan hotel, nijedno luksuzno qetovali{te. - Na`alost, nismo imali nika- kav kontakt sa okolnim svijetom i nikakva zvani~na pomo} nije mogla da stigne dosta dugo, pa smo morali sami da se organizujemo#, objasnio je dr Mati}. - Sre}om, Kao Lak je roni- la~ko mjesto, gdje qudi uglavnom dolaze da bi ronili i veoma je razvijena mre`a ronilaca pro- fesionalaca, instruktora koji su qudi vi~ni pru`awu prve po- mo}i, {to mislim da je doprini- jelo da se broj naknadnih povre- da znatno ograni~io. Dr Mati} je posvjedo~io o ne- vjerovatnim slu~ajevima pre`i- vqavawa. - Qudi koji su, recimo, zbri- sani sa krovova drugog sprata (ili)... surfovali na talasu po ~itav kilometar i pod nesvaki- da{wim sre}nim okolnostima pre`ivjeli su uz relativno male povrede. Na`alost, takvi slu~a- jevi su izuzeci. Veliki broj qu- di je stradao. On je rekao da su spasioci u Kao Laku, koji su se samoorgani- zovali, morali da obiju nekoli- ko apoteka "i klinika koje su bi- le napu{tene, jer nikoga nije bi- lo tamo, da bismo se domogli ne- kih osnovnih sredstava za pru- `awe hitne medicinske pomo}i#. - Trenutno, dakle tri dana poslije udara, situacija je dosta neobi~na. Postoje dijelovi gdje... qudi relativno `ive svojim nor- malnim `ivotima, dok su izvjesni dijelovi Puketa vidno poreme- }eni. Velike gu`ve vladaju na uli- cama. Prema rije~ima dr Mati- }a, veliki broj qudi se uputio u oblast Kao Laka, gdje su mnogi izgubili svoje najbli`e, tako da je dosta te{ko probiti se kroz sa- obra}ajnu gu`vu. - Ja se trenutno nalazim bli- zu mosta koji vodi od Puketa pre- ma Panga okrugu, kojem pripada i Kao Lak, mjesto koje je najvi{e pogo|eno talasom u Tajlandu - re- kao je on. ¥ DRAMATI^NO SVJEDO^EWE RONIOCA IZ TEMERINA O PUSTO[IMA CINAMIJA KAO LAK NOVA HIRO[IMA Igrom sudbine dr Qubi{a Mati} izbjegao sigurnu smrt po{to je pred sam nalet cunamija na poziv prijateqa da mu ne{to pomogne napustio pla`u i oti{ao u brda Kao Laka Ban Muan kod Puketa: Pano sa `rtvama cunamija (Foto-Rojters) KARANTIN Qudi koji su preostali u qetovali{tu tvrde da }e Kao Lak uskoro biti pretvo- ren u neku vrstu karantina, rekao je dr Mati}, dodav{i da to "nije za ~u|ewe, budu- }i da je samo mali dio po- stradalih evakuisan sa lica mjesta#.

×