Advertisement

T r o u g a o

Jul. 7, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

T r o u g a o

 1. Mario Aichholzer, OŠ “Nadezda Petrović”, III1 Mentor: Dejan Kovačević
 2. T R O U G A O Kad smo učili mnogouglove, pomenuli smo trouglove. Da! To je figura koja ima tri stranice i tri ugla. C b a cA B
 3. Stranice trougla AB, BC i CA jesu DUŽI koje čine zatvorenu izlomljenu liniju. Tačke A, B i C jesu temena trougla. Taj trougao sa temenima A, B i C obeležavamo ovako: ΔABC. T R O U G A O Δ ABC
 4. T R O U G A O 1. Video/la si kako su obeležena temena i stranice trougla ΔABC, pa obeleži na taj način temena i stranice trouglova ΔLMN i ΔPQR.
 5. T R O U G A O C <CAB BA Uglovi u trouglu takođe se obeležavaju pomoću temena.
 6. T R O U G A O 2. Obeleži lukovima i ostale uglove na gore nacrtanom trouglu ΔABC. Uglovi tog trougla jesu: <CAB, ____ I _____. Kvadrat ima sve četiri stranice jednake. Da li postoji trougao sa jednakim stranicama?
 7. T R O U G A O Postoji više vrsta trouglova. Neki imaju sve tri stranice jednakih dužina. Njih nazivamo JEDNAKOSTRANIČNIM. Ako su u jednom trouglu dve stranice jednake dužine, taj trougao nazivamo JEDNAKOKRAKIM. JEDNAKOSTRANIČNI TROUGAO JEDNAKOKRAKI TROUGAO
 8. T R O U G A O 3. Oboj trouglove prema datom uputstvu. JEDNAKOKRAKI TROUGAO JEDNAKOSTRANIČNI TROUGAO
 9. T R O U G A O Kako nazivamo trouglove čije su sve tri stranice jednake dužine? Da li na ovoj slici na prethodnoj strani ima takvih trouglova? Koliko ima takvih trouglova? Kojom bojom si obojio jednakostanične trouglove? Koliko iznose dužine stranica nacrtanih jednakostraničnih trouglova?
 10. T R O U G A O 4. Ispod slika napiši odgovarajuće oznake svih trouglova koje na njima možeš da uočiš. A B C D O D C A B Δ ABC, Δ ABD i _______ __________________________________
 11. T R O U G A O 5. Trouglove kojima je jedan od uglova prav, oboj plavom bojom. Trouglove kojima je jedan od uglova tup, oboj žutom bojom.
Advertisement