SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
PREVENCIJA PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA
REVIZORI KAO ALTERNATIVNI SEGMENT
PREVENCIJE PRANJA NOVCA
ULOGA STRATEGIJSKIH ANALIZA U
PREVENCIJI PRANJA NOVCA
Forenzička revizija
Beograd, 10. i 11. prosinca
2015.
Doc. dr. sc. Sonja Cindori
NOVAC – PRANJE NOVCA
 zamisao da neki predmet ima određenu
vrijednost i prihvaćen je u razmjeni
 novac stečen kaznenim djelom i sva
imovina koja iz njega proizlazi
VEZA: pranje novca & prethodna kriminalna
aktivnost
zametanje traga njegove prave
prirode (izvora)
PRANJE NOVCA
Pranje novca obuhvaća:
a) aktivnosti financijskog i nefinancijskog
tipa
b) prikrivanje pravog izvora sredstava
= imovine, imovinske koristi ili
vrijednosti
c) cilj: ozakonjenje sredstava
Način?
Metodologije i faze pranja novca
FAZE I METODOLOGIJA
1. faza – FAZA POLAGANJA
2. faza – FAZA OPLEMENJIVANJA
3. faza – FAZA INTEGRACIJE
 poslovanje s off shore zonama i
nekooperativnim jurisdikcijama
 ulaganje nezakonitih sredstava iz
inozemstva u nekretnine u Republiku
Hrvatsku
EU STANDARDI
1. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv
nezakonitog prometa opojnih droga i
psihotropnih tvari
2. Konvencija 141. Vijeća Europe o pranju,
traganju, privremenom oduzimanju i
oduzimanju prihoda stečenoga
kaznenim djelom
3. Konvencija Vijeća Europe o pranju,
traganju, privremenom oduzimanju i
oduzimanju prihoda stečenog kaznenim
djelom i o financiranju terorizma
EU STANDARDI
 Preporuke FATF-a
 EU Direktive o sprječavanju korištenja
financijskog sustava u svrhu pranja
novca i financiranja terorizma
 2005/60/EZ Treća direktiva
 2015/849 Četvrta direktiva
KRIMINALIZACIJA PRANJA
NOVCA
 KAZNENI ZAKON
◦ čl. 279. “prikrivanje protuzakonito dobivenog novca” (1997.)
◦ čl. 265. “pranje novca” (2008.)
 ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I
FINANCIRANJU TERORIZMA (2008.)
◦ samo u okviru temeljnih pojmova
preventivnog karaktera
- mjere za kontrolu novčanih tokova
represivnog karaktera
- kriminalizira svjesno prikrivanje nezakonitog podrijetla
imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
(ulaganjem, preuzimanjem, pretvaranjem, prenošenjem ili
zamjenom)
USKLAĐENJE S MEĐUNARODNIM
STANDARDIMA
 Prvi ZSPN i Pravilnik
◦ usklađeni s mjerama Prve direktive i 40
Preporuka FATF
 Izmjene i dopune ZSPN + novi Pravilnik
◦ usklađeni s mjerama Druge direktive i
40+8 Preporuka FATF
 Novi ZSPNFT i Pravilnici
◦ usklađeni s mjerama Treće direktive i
40 (+9) Preporuka FATF
PREVENCIJA
 Zakon o pranju novca i financiranju
terorizma (ZSPNFT)
 Ured za sprječavanje pranja novca
 interakcija subjekata
tijela kaznenog progona
nadzorna tijela
subjekti prevencije - revizori
“RULE BASED” SUSTAV
 definicija pranja novca u okviru djelovanja Ureda
 preuzak krug obveznika
◦ obveznici s podružnicama u inozemstvu ili u
većinskom vlasništvu financijske institucije u
inozemstvu
◦ pr. i fizičke osobe koje se bave organiziranjem i
provođenjem javnih dražbi
◦ samostalne profesije i struke
 identifikacija i verifikacija stranke, stvarnih
vlasnika i sl.
 razdvajanje praga za identifikaciju i
obavješćivanje (iznosio je 105.000 kn, a podignut
je za obavješćivanje na 200.000 kn)
 napad na SAD 11.9.2001. – financiranje
terorizma
“RISK BASED” PRISTUP
 jasno definiranje i zasebna kategorizacija sprječavanja
PN/FT
 procjena rizika - osnova preventivnog sustava
 korelacija analitičko-obavještajnog rada Ureda sa
krucijalnom ulogom sumnjivih transakcija
 jedinstvena lista obveznika
 povratno izvješćivanje obveznika („beedback“)
 zaštitu dostave informacija u dobroj vjeri
 međuinstitucionalna i međunarodna suradnja Ureda
 zaštita i čuvanje podataka
 obveza vođenja evidencije i statistike
 definiranje nadležnosti nadzornih tijela po sektorima
 propisivanje učinkovitih, proporcionalnih i preventivnih
kazni
“RISK BASED” PRISTUP
 svaki povećani rizik od pranja novca
zahtjeva povećanu pažnju svih
nadležnih institucija
 rule based # risk based approach
◦ procjena rizika
◦ kategorizacija rizika
◦ konkretizacija rizika u obliku sumnjivih
transakcija
“RISK BASED” PRISTUP
 Primjena principa procjene rizika
◦ rizik da će stranka zlouporabiti financijski
sustav
◦ neki poslovni odnos, transakcija ili proizvod
biti posredno ili neposredno upotrijebljeni za
PN/FT
◦ obveznik i nadzorno tijelo prilikom analize i
procjene rizika dužni su voditi računa o
obvezniku
 veličina i ustrojstvo, specifičnost poslovanja, opseg
i vrsta poslovanja, vrsta stranaka s kojima posluje i
proizvoda koje nudi
dubinska analiza stranke
DUBINSKA ANALIZA STRANKE
 utvrđivanje i provjera identiteta stranke na
osnovi dokumenata, podataka ili informacija
dobivenih iz vjerodostojnog, pouzdanog i
neovisnog izvora
 utvrđivanje i provjera identiteta stvarnog
vlasnika
 prikupljanje podataka o svrsi i predviđenoj
prirodi
 poslovnog odnosa ili transakcija
 stalnom praćenju poslovnog odnosa
◦ u prilog saznanju obveznika o stranci, vrsti posla i
DUBINSKA ANALIZA STRANKE
 prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
 pri svakoj transakciji u vrijednosti od 105.000
kuna i više
◦ jednokratna ili povezana
 u slučaju sumnje u vjerodostojnost i istinitost
dobivenih podataka o stranci ili stvarnom
vlasniku
◦ verifikacija
 uvijek kada u vezi s transakcijom ili strankom
postoje razlozi za sumnju na PN/FT
◦ bez obzira na vrijednost transakcije
DUBINSKA ANALIZA STRANKE
Pojednostavljena dubinska analiza
 prikupljanje osnovnih identifikacijskih
podataka o stranci i transakciji
◦ prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i
izvršavanju transakcije
 obveznik ih prikuplja uvidom u izvornike ili
ovjerene preslike izvoda iz sudskog ili
drugoga javnog registra
◦ dostavljenim od stranke ili neposrednim uvidom
◦ nedostupne podatke prikuplja temeljem pisane
izjave zakonskog zastupnika stranke
SPECIFIČNOST REVIZORA
 Pojednostavljena dubinska analiza
stranke
◦ pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa
strankom koja podliježe obveznoj reviziji
godišnjih računovodstvenih izvješća
 osim ako u vezi sa strankom ili okolnostima
revizije postoje razlozi za sumnju na PN/FT
Obavješćivanje
 razlozi za sumnju na PN/FT
 zatražen savjet
IZUZETAK
 podaci od/o stranci u tijeku
utvrđivanja pravnog položaja stranke
ili zastupanja stranke u vezi sa
sudskim postupkom
◦ uključuje savjetovanja za predlaganje ili
izbjegavanje sudskih postupaka
 bez obzira na to jesu li podaci
dobiveni ili prikupljeni prije, u tijeku ili
nakon završenih sudskih postupaka
Prijave sumnjivih transakcija revizora 2011-2013.
DRŽAVE 2011 2012 2013
Sumnjive
transakcije u
2013. UKUPNO
Crna Gora 0 0 0 112
Francuska 57 54 72 27.477
Hrvatska 0 0 0 764
Njemačka 1 3 1 19.095
Poljska 15** 4** 10** 2.399
Slovenija 1* 0 2* 600
Srbija 0 2 5 634
Mađarska 2 2 0 12.855
Izvor: Izvješća financijsko-obavještajnih jedinica navedenih država, izrada autora
* revizori i računovođe
** porezni savjetnici, revizori, računovođe
UČESTALOST PRIJAVA
 mali broj prijavljenih sumnjivih transakcija
2014.
 dvije prijave sumnjivih transakcija za pranje
novca
 prijava za financiranje terorizma nema
 bankarski sektor - 606 sumnjivih transakcija
◦ atraktivnost financijskog sektora
Sumnjive transakcije i visokorizični subjekti
 revizori - usmjereni na revidiranje velikih i
srednjih trgovačkih društava i drugih poslovnih
subjekata
◦ subjekti niskog rizika
◦ transakcije koje nisu inicijalno sumnjive
SPECIFIKUM POSLOVANJA
Fokus rada revizora
 usmjeren na poslovne subjekte niskog
rizika
 provjera računovodstvene ispravnosti
poslovnih događaja
 rizičnosti subjekata
 provjera porezno-pravnog aspekta
poslovanja prilikom revizije
ANKETA
 sveprisutni problem nedostatne edukacije
 poznavanje materije
◦ pojmovi ispitanicima poznati iz bliskih, stručnih
materija
◦ osnove problematike prevencije pranja novca
poznaju znatno slabije
◦ najveći broj negativnih odgovora
 pitanje razlikovanja predikatnog kaznenog djela i
kaznenog djela pranja novca
 nužnost provođenja edukacije ovlaštenih
revizora
◦ spoznaja krucijalnih elemenata pojma
◦ metodologije
◦ prevencije pranja novca
URED
 tri aktivnosti: zaprimanje, analiziranje i
prosljeđivanje podataka
 visoki stupanj povjerljivosti i tajnosti
◦ između tijela nadležnih za suzbijanje pranja
novca i financijskih institucija
 okosnica rada Ureda - analitička obrada
podataka o gotovinskim, povezanim i
sumnjivim transakcijama
 potpora tehnologije-informacijski sustav
OPSEG DJELOVANJA UREDA
 analitička obrada
 razmjena podataka
 međuinstitucionalna i međunarodna suradnja
 nadzor obveznika
 predlaganje ciljanog inspekcijskog nadzora
 izrada podzakonskih akata
 suradnja s obveznicima - izrada liste
indikatora, edukacija djelatnika i sl.
 statistička analiza
 upoznavanje javnosti s pojavnim oblicima
pranja novca i financiranja terorizma i sl.
URED
1. korak: početak analitičke obrade
usko vezan za transakcije ili osobe za koje
Uredu obveznik ili nadležno tijelo „dostavi
obrazložene razloge za sumnju na PN/FT”
 i na obrazloženi pisani prijedlog DORH, MUP-
Ravnateljstva policije, nadzornih službi
Ministarstva financija, HANFA-e, HNB, SOE,
Ministarstva vanjskih poslova i europskih
integracija, Ministarstva pravosuđa, sudova,
burza, Središnje depozitarne agencije i
Hrvatskog fonda za privatizaciju
URED
2. korak: zahtjev za dostavom dodatnih
obavijesti
◦ o prijavljenoj gotovinskoj ili sumnjivoj
transakciji
 a može tražiti i podatke o:
◦ o stanju sredstava i dr. imovine stranke kod
obveznika,
◦ o prometu sredstvima i imovinom stranke
◦ o svim sklopljenima poslovnim odnosima stranke
◦ o svim podacima i informacijama koje je obveznik
prikupio ili ih vodi
obvezno dostavljanje svih podataka o strankama
i transakcijama s kojima obveznik raspolaže
URED
3. Korak: alternativno
 stalno praćenje financijskog poslovanja
stranke
◦ stranka u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju
na PN/FT ili druge osobe koja joj pomaže ili
sudjeluje u njenim transakcijama ili poslovima
◦ dostava podataka prije izvršenja trans. ili idući
dan
 zaustavljanje izvršenja transakcije
◦ zbog poduzimanja hitnih radnji radi provjere
podataka o sumnjivoj transakciji ili osobi
◦ najviše na 72 sata (nakon toga samo rješenjem
suda)
◦ nalog se daje u pisanom obliku, izuzetno usmeno
URED
4. korak: OST
 razlozi za sumnju na PN/FT u zemlji ili
inozemstvu - Ured obavješćuje
nadležna državna tijela ili strani FIU
 Ured ne navodi podatke o djelatniku
obveznika koji mu je informacije
dostavio
 OSIM ako postoje razlozi za sumnju
da je obveznik ili njegov djelatnik
počinio kazneno djelo PN/FT
URED
5. Korak: povratna informacija
“feedback”
 sadrži analizu zaprimljenih podataka o
transakcijama i osobama
◦ dostava u obliku obavijesti
 dostava podataka o odluci ili rezultatu
određenog slučaja, ako je slučaj nakon
obavijesti o transakciji zatvoren ili dovršen, a
podatak o tome dostupan
 dostava statističkih podataka o zaprimljenim
obavijestima o transakcijama i rezultatima
URED
Međunarodna suradnja
 suradnja između Ureda i stranih FIU
◦ razmjena relevantnih podataka, informacija i
dokumentacije u svrhu sprječavanja PN/FT na
zamolbu Ureda stranoj FIU, na zamolbu strane
FIU Uredu te na vlastitu inicijativu (spontano)
stranoj FIU
◦ prethodno jamstvo (stranog FIU) zaštite osobnih
podataka,
 osobni podaci će se koristiti samo za namjene određene
ZSPNFT
◦ Memorandumi o razumijevanju
 obuhvaćajući razmjenu podataka, informacija i
dokumentacije
UTVRĐIVANJA RIZIKA
 prevencija PN/FT na nacionalnoj razini
 analiza sumnjivih i gotovinskih transakcija
 prijenos gotovine preko državne granice
 analiza slučajeva sa sumnjom na PN/FT
proslijeđenih na daljnje postupanje nadležnim
državnim tijelima
 temeljem strategijskih analiza izrađuju se
pisana izvješća koja ukazuju na uočene
recentne modalitete i tehnike PN/FT
 Rezultat
◦ zaključci i preporuke o načinima prevencije
PN/FT
CILJEVI UTVRĐIVANJA RIZIKA
 pružanje ulaznih podataka - inputa za
poboljšanja sustava sprječavanja PN/FT
 pomoć nadležnim tijelima u određivanju
prioriteta i raspodjeli sredstava za PN/FT
 uvrštavanje procjene rizika nadležnog tijela
i obveznika
 korištenje rezultata u nadzorima
CILJ STRATEŠKIH ANALIZA
 izrada izvješća - proizvoda
 ključni sudionici dobivaju detaljniji uvid
u pojavne oblike PN/FT
Cilj
 stvaranje što učinkovitijeg sustava
KORISNICI
 unutarnji i vanjski korisnici
1. unutarnji korisnik
◦ Ured za sprječavanje pranja novca
2. vanjski korisnici
◦ obveznici, nadzorna tijela i tijela
progona
 kao ključni korisnici
◦ Vlada RH kojoj Ured podnosi godišnje
izvješće o svojem radu
◦ opća društvena javnost (domaća i
inozemna)
IZVJEŠĆA
 Godišnje izvješće o gotovinskim
transakcijama
 Godišnje izvješće o sumnjivim
transakcijama
 Povratna informacija
 Izvješće o tipologijama
Godišnje izvješće o gotovinskim
transakcijama
 podrazumijeva gotovinske transakcije
◦ u odnosu na pojedinačne grupe obveznika
 banke, mjenjači, kreditne unije
◦ u odnosu na način provođenja
 uplata, isplata, mjenjački poslovi, drugo
◦ usporednim prikazom ukupnog broja
gotovinskih transakcija u određenom
vremenskom razdoblju
 korisnik izvješća
◦ Ured
◦ po potrebi i drugi dionici
 obveznici, nadzorna tijela, tijela progona
Godišnje izvješće o sumnjivim
transakcijama
 daje pregled sumnjivih transakcija
◦ prema grupama obveznika
 transakcija se odnosi na PN/FT
◦ transakcija je obavljena/nije obavljena
◦ transakcija je gotovinska/nije gotovinska
◦ transakcije s obzirom na način provođenja
◦ transakcije s obzirom na korištenje indikatora
 identificiraju se trendovi obavješćivanja o
sumnjivim transakcijama
 korisnik ovog izvješća je Ured, ali i drugi
dionici
◦ zakonski obveznici, nadzorna tijela, tijela
progona
Povratna informacija
 pregled ukupnog broja Obavijesti o sumnjivim transakcijama
zaprimljenih od obveznika
 specificira se u odnosu na:
◦ obavijesti koje su inicirale otvaranje novog predmeta
◦ obavijesti koje su analitički procesuirane u okviru već postojećeg
analitičkog predmeta
◦ obavijesti koje su predmet tzv. predanalitičke obrade
 pruža informacije o rezultatima postupanja Ureda po
zaprimljenim sumnjivim transakcijama obveznika
 pruža informacije
◦ o broju obavijesti obveznika koji je rezultirao s Obavijesti koju je
Ured proslijedio nadležnim državnim tijelima na daljnje
postupanje
◦ informaciju o broju obavijesti obveznika koje nisu rezultirale s
takvom obavijesti
 Korisnici
◦ svi obveznici koji su Ured obavijestili o sumnjivoj transakciji
Izvješće o tipologijama pranja
novca
 prikaz tipologija iz tuzemne i inozemne
prakse
 prikaz slučajeva pranja novca
 Korisnici navedenog izvješća
◦ Ured, zakonski obveznici, nadzorna tijela,
tijela progona i opća društvena javnost
(domaća i inozemna)
INFORMACIJSKI SUSTAV
 neizostavna platforma za izradu proizvoda
strategijskih analiza
 polazište - podaci prikupljeni od obveznika putem
obrazaca za obavješćivanje o:
◦ gotovinskim i sumnjivim transakcijama
◦ transakcijama prijenosa gotovine preko državne
granice
 cilj - podaci o slučajevima sa sumnjom na PN/FT
koje Ured prosljeđuje na daljnje postupanje
nadležnim državnim tijelima
 Ključna uloga
◦ osigurati zadovoljavajuću kvaliteta prikupljenih
podataka
◦ o tome ovisi učinkovitost proizvoda strategijskih
analiza
OSIGURANJE KVALITETE
 ostvarenje uloge strategijskih analiza
 stvaranje učinkovitosti sustava
sprječavanja i otkrivanja PN/FT
 kvaliteta obavijesti o transakcijama od
obveznika
 kvaliteta analitičke obrade zaprimljenih
transakcija koju provodi Ured
 kvaliteta obavijesti o transakcijama sa sumnjom
na PN/FT koju Ured prosljeđuje nadležnim
državnim tijelima
 odgovarajuća kvaliteta pravosudne prakse koja
će rezultirati većim brojem pravomoćnih
presuda
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
 rezultat analize sumnjivih, gotovinskih transakcija, transakcija
prijenosa gotovine preko državne i analize slučajeva sa sumnjom na
PN/FT
 izrada pisanih izvješća - uočeni recentni modaliteti i tehnike
 proizvod: zaključci i preporuke o načinima prevencije PN/FT
Krajnji cilj
 stvaranje što učinkovitijeg sustava sprječavanja PN/FT
 uzroci nedovoljne učinkovitosti
◦ nedovoljno razvijena organizacijska struktura i kadrovska ekipiranost,
nedovoljna informatička podrška i učinkovitost proizvoda strategijskih analiza
Preduvjet
 organizacijska struktura, kadrovska ekipiranost
učinkovita alokacija ljudskih resursa
◦ donošenje procedura određuje jasne zadatke u izradi proizvoda strategijskih
analiza
◦ utvrđuju se prioriteti i vremenski rokovi
◦ stvaraju se preduvjeti za kontinuiranu izradu i distribuciju proizvoda korisnicima
◦ preduvjeti i za mjerljivost ostvarenih rezultata
 značaj informatičke podrške
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
 problematičnost upućenosti u problematiku PN/FT i
njegovu prevenciju
◦ u trenutku primjene složene legislative i u profilu klijenata
 poslovanje revizora se ne odnosi na sektor gdje je
pranje novca najintenzivnije
 ALI površno poznavanje problematike PN/FT može
dovesti do propusta u prepoznavanju sumnjivih
transakcija i potencijalne štete revidiranom poslovnom
subjektu - kanalu za pranje novca
 stručno osposobljavanje revizora
 podizanje svijesti o:
◦ predmetnoj materiji
◦ utjecaju na nacionalni doseg provođenja preventivnih
mjera u okviru nefinancijskog sektora
HVALA NA POZORNOSTI
scindori@pravo.hr

More Related Content

Viewers also liked

Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)
Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)
Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)MilosevicG
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicDejan Jeremic
 
Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Dejan Jeremic
 
Javascript #2 - StartIt centar Indjija
Javascript #2 - StartIt centar IndjijaJavascript #2 - StartIt centar Indjija
Javascript #2 - StartIt centar IndjijaDušan Stanković
 
Od molekule do organizma (v. izdanje) udzbenik biologije za prvi razred gim...
Od molekule do organizma (v. izdanje)  udzbenik biologije za prvi razred gim...Od molekule do organizma (v. izdanje)  udzbenik biologije za prvi razred gim...
Od molekule do organizma (v. izdanje) udzbenik biologije za prvi razred gim...Vaner Rog
 
Vrabac, Petra Dilparić
Vrabac, Petra DilparićVrabac, Petra Dilparić
Vrabac, Petra Dilparićdvucen
 
the_wealth_of_nations_by_adam_smith
the_wealth_of_nations_by_adam_smiththe_wealth_of_nations_by_adam_smith
the_wealth_of_nations_by_adam_smithEdsel Llave
 
ACCA F1 - Accountants in Business
ACCA F1 - Accountants in BusinessACCA F1 - Accountants in Business
ACCA F1 - Accountants in BusinessACCA Angle
 

Viewers also liked (11)

Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)
Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)
Ocena (revizija) bolovanja (2014.god.)
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
 
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
 
Govor tela
Govor tela Govor tela
Govor tela
 
Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija
 
Javascript #2 - StartIt centar Indjija
Javascript #2 - StartIt centar IndjijaJavascript #2 - StartIt centar Indjija
Javascript #2 - StartIt centar Indjija
 
Od molekule do organizma (v. izdanje) udzbenik biologije za prvi razred gim...
Od molekule do organizma (v. izdanje)  udzbenik biologije za prvi razred gim...Od molekule do organizma (v. izdanje)  udzbenik biologije za prvi razred gim...
Od molekule do organizma (v. izdanje) udzbenik biologije za prvi razred gim...
 
Vrabac, Petra Dilparić
Vrabac, Petra DilparićVrabac, Petra Dilparić
Vrabac, Petra Dilparić
 
the_wealth_of_nations_by_adam_smith
the_wealth_of_nations_by_adam_smiththe_wealth_of_nations_by_adam_smith
the_wealth_of_nations_by_adam_smith
 
ACCA F1 - Accountants in Business
ACCA F1 - Accountants in BusinessACCA F1 - Accountants in Business
ACCA F1 - Accountants in Business
 
Fashion
FashionFashion
Fashion
 

More from Dejan Jeremic

Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaDejan Jeremic
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaDejan Jeremic
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDejan Jeremic
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadDejan Jeremic
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuDejan Jeremic
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Dejan Jeremic
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaDejan Jeremic
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneDejan Jeremic
 
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoDejan Jeremic
 
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih uslugaDejan Jeremic
 
Virtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveDejan Jeremic
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaDejan Jeremic
 
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviDejan Jeremic
 
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeDejan Jeremic
 
Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Dejan Jeremic
 
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Dejan Jeremic
 
Integrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeDejan Jeremic
 

More from Dejan Jeremic (20)

Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR Beograd
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
Deinstitucionalizacija
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijala
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
 
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
 
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih usluga
 
Virtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspective
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
 
Readmisija
ReadmisijaReadmisija
Readmisija
 
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
 
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
 
Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015
 
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
 
Integrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranje
 

Forenzička revizija

 • 1. PREVENCIJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA REVIZORI KAO ALTERNATIVNI SEGMENT PREVENCIJE PRANJA NOVCA ULOGA STRATEGIJSKIH ANALIZA U PREVENCIJI PRANJA NOVCA Forenzička revizija Beograd, 10. i 11. prosinca 2015. Doc. dr. sc. Sonja Cindori
 • 2. NOVAC – PRANJE NOVCA  zamisao da neki predmet ima određenu vrijednost i prihvaćen je u razmjeni  novac stečen kaznenim djelom i sva imovina koja iz njega proizlazi VEZA: pranje novca & prethodna kriminalna aktivnost zametanje traga njegove prave prirode (izvora)
 • 3. PRANJE NOVCA Pranje novca obuhvaća: a) aktivnosti financijskog i nefinancijskog tipa b) prikrivanje pravog izvora sredstava = imovine, imovinske koristi ili vrijednosti c) cilj: ozakonjenje sredstava Način? Metodologije i faze pranja novca
 • 4. FAZE I METODOLOGIJA 1. faza – FAZA POLAGANJA 2. faza – FAZA OPLEMENJIVANJA 3. faza – FAZA INTEGRACIJE  poslovanje s off shore zonama i nekooperativnim jurisdikcijama  ulaganje nezakonitih sredstava iz inozemstva u nekretnine u Republiku Hrvatsku
 • 5. EU STANDARDI 1. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari 2. Konvencija 141. Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom 3. Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom i o financiranju terorizma
 • 6. EU STANDARDI  Preporuke FATF-a  EU Direktive o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma  2005/60/EZ Treća direktiva  2015/849 Četvrta direktiva
 • 7. KRIMINALIZACIJA PRANJA NOVCA  KAZNENI ZAKON ◦ čl. 279. “prikrivanje protuzakonito dobivenog novca” (1997.) ◦ čl. 265. “pranje novca” (2008.)  ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJU TERORIZMA (2008.) ◦ samo u okviru temeljnih pojmova preventivnog karaktera - mjere za kontrolu novčanih tokova represivnog karaktera - kriminalizira svjesno prikrivanje nezakonitog podrijetla imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom (ulaganjem, preuzimanjem, pretvaranjem, prenošenjem ili zamjenom)
 • 8. USKLAĐENJE S MEĐUNARODNIM STANDARDIMA  Prvi ZSPN i Pravilnik ◦ usklađeni s mjerama Prve direktive i 40 Preporuka FATF  Izmjene i dopune ZSPN + novi Pravilnik ◦ usklađeni s mjerama Druge direktive i 40+8 Preporuka FATF  Novi ZSPNFT i Pravilnici ◦ usklađeni s mjerama Treće direktive i 40 (+9) Preporuka FATF
 • 9. PREVENCIJA  Zakon o pranju novca i financiranju terorizma (ZSPNFT)  Ured za sprječavanje pranja novca  interakcija subjekata tijela kaznenog progona nadzorna tijela subjekti prevencije - revizori
 • 10. “RULE BASED” SUSTAV  definicija pranja novca u okviru djelovanja Ureda  preuzak krug obveznika ◦ obveznici s podružnicama u inozemstvu ili u većinskom vlasništvu financijske institucije u inozemstvu ◦ pr. i fizičke osobe koje se bave organiziranjem i provođenjem javnih dražbi ◦ samostalne profesije i struke  identifikacija i verifikacija stranke, stvarnih vlasnika i sl.  razdvajanje praga za identifikaciju i obavješćivanje (iznosio je 105.000 kn, a podignut je za obavješćivanje na 200.000 kn)  napad na SAD 11.9.2001. – financiranje terorizma
 • 11. “RISK BASED” PRISTUP  jasno definiranje i zasebna kategorizacija sprječavanja PN/FT  procjena rizika - osnova preventivnog sustava  korelacija analitičko-obavještajnog rada Ureda sa krucijalnom ulogom sumnjivih transakcija  jedinstvena lista obveznika  povratno izvješćivanje obveznika („beedback“)  zaštitu dostave informacija u dobroj vjeri  međuinstitucionalna i međunarodna suradnja Ureda  zaštita i čuvanje podataka  obveza vođenja evidencije i statistike  definiranje nadležnosti nadzornih tijela po sektorima  propisivanje učinkovitih, proporcionalnih i preventivnih kazni
 • 12. “RISK BASED” PRISTUP  svaki povećani rizik od pranja novca zahtjeva povećanu pažnju svih nadležnih institucija  rule based # risk based approach ◦ procjena rizika ◦ kategorizacija rizika ◦ konkretizacija rizika u obliku sumnjivih transakcija
 • 13. “RISK BASED” PRISTUP  Primjena principa procjene rizika ◦ rizik da će stranka zlouporabiti financijski sustav ◦ neki poslovni odnos, transakcija ili proizvod biti posredno ili neposredno upotrijebljeni za PN/FT ◦ obveznik i nadzorno tijelo prilikom analize i procjene rizika dužni su voditi računa o obvezniku  veličina i ustrojstvo, specifičnost poslovanja, opseg i vrsta poslovanja, vrsta stranaka s kojima posluje i proizvoda koje nudi dubinska analiza stranke
 • 14. DUBINSKA ANALIZA STRANKE  utvrđivanje i provjera identiteta stranke na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnog, pouzdanog i neovisnog izvora  utvrđivanje i provjera identiteta stvarnog vlasnika  prikupljanje podataka o svrsi i predviđenoj prirodi  poslovnog odnosa ili transakcija  stalnom praćenju poslovnog odnosa ◦ u prilog saznanju obveznika o stranci, vrsti posla i
 • 15. DUBINSKA ANALIZA STRANKE  prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa  pri svakoj transakciji u vrijednosti od 105.000 kuna i više ◦ jednokratna ili povezana  u slučaju sumnje u vjerodostojnost i istinitost dobivenih podataka o stranci ili stvarnom vlasniku ◦ verifikacija  uvijek kada u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na PN/FT ◦ bez obzira na vrijednost transakcije
 • 16. DUBINSKA ANALIZA STRANKE Pojednostavljena dubinska analiza  prikupljanje osnovnih identifikacijskih podataka o stranci i transakciji ◦ prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i izvršavanju transakcije  obveznik ih prikuplja uvidom u izvornike ili ovjerene preslike izvoda iz sudskog ili drugoga javnog registra ◦ dostavljenim od stranke ili neposrednim uvidom ◦ nedostupne podatke prikuplja temeljem pisane izjave zakonskog zastupnika stranke
 • 17. SPECIFIČNOST REVIZORA  Pojednostavljena dubinska analiza stranke ◦ pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa strankom koja podliježe obveznoj reviziji godišnjih računovodstvenih izvješća  osim ako u vezi sa strankom ili okolnostima revizije postoje razlozi za sumnju na PN/FT Obavješćivanje  razlozi za sumnju na PN/FT  zatražen savjet
 • 18. IZUZETAK  podaci od/o stranci u tijeku utvrđivanja pravnog položaja stranke ili zastupanja stranke u vezi sa sudskim postupkom ◦ uključuje savjetovanja za predlaganje ili izbjegavanje sudskih postupaka  bez obzira na to jesu li podaci dobiveni ili prikupljeni prije, u tijeku ili nakon završenih sudskih postupaka
 • 19. Prijave sumnjivih transakcija revizora 2011-2013. DRŽAVE 2011 2012 2013 Sumnjive transakcije u 2013. UKUPNO Crna Gora 0 0 0 112 Francuska 57 54 72 27.477 Hrvatska 0 0 0 764 Njemačka 1 3 1 19.095 Poljska 15** 4** 10** 2.399 Slovenija 1* 0 2* 600 Srbija 0 2 5 634 Mađarska 2 2 0 12.855 Izvor: Izvješća financijsko-obavještajnih jedinica navedenih država, izrada autora * revizori i računovođe ** porezni savjetnici, revizori, računovođe
 • 20. UČESTALOST PRIJAVA  mali broj prijavljenih sumnjivih transakcija 2014.  dvije prijave sumnjivih transakcija za pranje novca  prijava za financiranje terorizma nema  bankarski sektor - 606 sumnjivih transakcija ◦ atraktivnost financijskog sektora Sumnjive transakcije i visokorizični subjekti  revizori - usmjereni na revidiranje velikih i srednjih trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata ◦ subjekti niskog rizika ◦ transakcije koje nisu inicijalno sumnjive
 • 21. SPECIFIKUM POSLOVANJA Fokus rada revizora  usmjeren na poslovne subjekte niskog rizika  provjera računovodstvene ispravnosti poslovnih događaja  rizičnosti subjekata  provjera porezno-pravnog aspekta poslovanja prilikom revizije
 • 22. ANKETA  sveprisutni problem nedostatne edukacije  poznavanje materije ◦ pojmovi ispitanicima poznati iz bliskih, stručnih materija ◦ osnove problematike prevencije pranja novca poznaju znatno slabije ◦ najveći broj negativnih odgovora  pitanje razlikovanja predikatnog kaznenog djela i kaznenog djela pranja novca  nužnost provođenja edukacije ovlaštenih revizora ◦ spoznaja krucijalnih elemenata pojma ◦ metodologije ◦ prevencije pranja novca
 • 23. URED  tri aktivnosti: zaprimanje, analiziranje i prosljeđivanje podataka  visoki stupanj povjerljivosti i tajnosti ◦ između tijela nadležnih za suzbijanje pranja novca i financijskih institucija  okosnica rada Ureda - analitička obrada podataka o gotovinskim, povezanim i sumnjivim transakcijama  potpora tehnologije-informacijski sustav
 • 24. OPSEG DJELOVANJA UREDA  analitička obrada  razmjena podataka  međuinstitucionalna i međunarodna suradnja  nadzor obveznika  predlaganje ciljanog inspekcijskog nadzora  izrada podzakonskih akata  suradnja s obveznicima - izrada liste indikatora, edukacija djelatnika i sl.  statistička analiza  upoznavanje javnosti s pojavnim oblicima pranja novca i financiranja terorizma i sl.
 • 25. URED 1. korak: početak analitičke obrade usko vezan za transakcije ili osobe za koje Uredu obveznik ili nadležno tijelo „dostavi obrazložene razloge za sumnju na PN/FT”  i na obrazloženi pisani prijedlog DORH, MUP- Ravnateljstva policije, nadzornih službi Ministarstva financija, HANFA-e, HNB, SOE, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva pravosuđa, sudova, burza, Središnje depozitarne agencije i Hrvatskog fonda za privatizaciju
 • 26. URED 2. korak: zahtjev za dostavom dodatnih obavijesti ◦ o prijavljenoj gotovinskoj ili sumnjivoj transakciji  a može tražiti i podatke o: ◦ o stanju sredstava i dr. imovine stranke kod obveznika, ◦ o prometu sredstvima i imovinom stranke ◦ o svim sklopljenima poslovnim odnosima stranke ◦ o svim podacima i informacijama koje je obveznik prikupio ili ih vodi obvezno dostavljanje svih podataka o strankama i transakcijama s kojima obveznik raspolaže
 • 27. URED 3. Korak: alternativno  stalno praćenje financijskog poslovanja stranke ◦ stranka u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju na PN/FT ili druge osobe koja joj pomaže ili sudjeluje u njenim transakcijama ili poslovima ◦ dostava podataka prije izvršenja trans. ili idući dan  zaustavljanje izvršenja transakcije ◦ zbog poduzimanja hitnih radnji radi provjere podataka o sumnjivoj transakciji ili osobi ◦ najviše na 72 sata (nakon toga samo rješenjem suda) ◦ nalog se daje u pisanom obliku, izuzetno usmeno
 • 28. URED 4. korak: OST  razlozi za sumnju na PN/FT u zemlji ili inozemstvu - Ured obavješćuje nadležna državna tijela ili strani FIU  Ured ne navodi podatke o djelatniku obveznika koji mu je informacije dostavio  OSIM ako postoje razlozi za sumnju da je obveznik ili njegov djelatnik počinio kazneno djelo PN/FT
 • 29. URED 5. Korak: povratna informacija “feedback”  sadrži analizu zaprimljenih podataka o transakcijama i osobama ◦ dostava u obliku obavijesti  dostava podataka o odluci ili rezultatu određenog slučaja, ako je slučaj nakon obavijesti o transakciji zatvoren ili dovršen, a podatak o tome dostupan  dostava statističkih podataka o zaprimljenim obavijestima o transakcijama i rezultatima
 • 30. URED Međunarodna suradnja  suradnja između Ureda i stranih FIU ◦ razmjena relevantnih podataka, informacija i dokumentacije u svrhu sprječavanja PN/FT na zamolbu Ureda stranoj FIU, na zamolbu strane FIU Uredu te na vlastitu inicijativu (spontano) stranoj FIU ◦ prethodno jamstvo (stranog FIU) zaštite osobnih podataka,  osobni podaci će se koristiti samo za namjene određene ZSPNFT ◦ Memorandumi o razumijevanju  obuhvaćajući razmjenu podataka, informacija i dokumentacije
 • 31. UTVRĐIVANJA RIZIKA  prevencija PN/FT na nacionalnoj razini  analiza sumnjivih i gotovinskih transakcija  prijenos gotovine preko državne granice  analiza slučajeva sa sumnjom na PN/FT proslijeđenih na daljnje postupanje nadležnim državnim tijelima  temeljem strategijskih analiza izrađuju se pisana izvješća koja ukazuju na uočene recentne modalitete i tehnike PN/FT  Rezultat ◦ zaključci i preporuke o načinima prevencije PN/FT
 • 32. CILJEVI UTVRĐIVANJA RIZIKA  pružanje ulaznih podataka - inputa za poboljšanja sustava sprječavanja PN/FT  pomoć nadležnim tijelima u određivanju prioriteta i raspodjeli sredstava za PN/FT  uvrštavanje procjene rizika nadležnog tijela i obveznika  korištenje rezultata u nadzorima
 • 33. CILJ STRATEŠKIH ANALIZA  izrada izvješća - proizvoda  ključni sudionici dobivaju detaljniji uvid u pojavne oblike PN/FT Cilj  stvaranje što učinkovitijeg sustava
 • 34. KORISNICI  unutarnji i vanjski korisnici 1. unutarnji korisnik ◦ Ured za sprječavanje pranja novca 2. vanjski korisnici ◦ obveznici, nadzorna tijela i tijela progona  kao ključni korisnici ◦ Vlada RH kojoj Ured podnosi godišnje izvješće o svojem radu ◦ opća društvena javnost (domaća i inozemna)
 • 35. IZVJEŠĆA  Godišnje izvješće o gotovinskim transakcijama  Godišnje izvješće o sumnjivim transakcijama  Povratna informacija  Izvješće o tipologijama
 • 36. Godišnje izvješće o gotovinskim transakcijama  podrazumijeva gotovinske transakcije ◦ u odnosu na pojedinačne grupe obveznika  banke, mjenjači, kreditne unije ◦ u odnosu na način provođenja  uplata, isplata, mjenjački poslovi, drugo ◦ usporednim prikazom ukupnog broja gotovinskih transakcija u određenom vremenskom razdoblju  korisnik izvješća ◦ Ured ◦ po potrebi i drugi dionici  obveznici, nadzorna tijela, tijela progona
 • 37. Godišnje izvješće o sumnjivim transakcijama  daje pregled sumnjivih transakcija ◦ prema grupama obveznika  transakcija se odnosi na PN/FT ◦ transakcija je obavljena/nije obavljena ◦ transakcija je gotovinska/nije gotovinska ◦ transakcije s obzirom na način provođenja ◦ transakcije s obzirom na korištenje indikatora  identificiraju se trendovi obavješćivanja o sumnjivim transakcijama  korisnik ovog izvješća je Ured, ali i drugi dionici ◦ zakonski obveznici, nadzorna tijela, tijela progona
 • 38. Povratna informacija  pregled ukupnog broja Obavijesti o sumnjivim transakcijama zaprimljenih od obveznika  specificira se u odnosu na: ◦ obavijesti koje su inicirale otvaranje novog predmeta ◦ obavijesti koje su analitički procesuirane u okviru već postojećeg analitičkog predmeta ◦ obavijesti koje su predmet tzv. predanalitičke obrade  pruža informacije o rezultatima postupanja Ureda po zaprimljenim sumnjivim transakcijama obveznika  pruža informacije ◦ o broju obavijesti obveznika koji je rezultirao s Obavijesti koju je Ured proslijedio nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje ◦ informaciju o broju obavijesti obveznika koje nisu rezultirale s takvom obavijesti  Korisnici ◦ svi obveznici koji su Ured obavijestili o sumnjivoj transakciji
 • 39. Izvješće o tipologijama pranja novca  prikaz tipologija iz tuzemne i inozemne prakse  prikaz slučajeva pranja novca  Korisnici navedenog izvješća ◦ Ured, zakonski obveznici, nadzorna tijela, tijela progona i opća društvena javnost (domaća i inozemna)
 • 40. INFORMACIJSKI SUSTAV  neizostavna platforma za izradu proizvoda strategijskih analiza  polazište - podaci prikupljeni od obveznika putem obrazaca za obavješćivanje o: ◦ gotovinskim i sumnjivim transakcijama ◦ transakcijama prijenosa gotovine preko državne granice  cilj - podaci o slučajevima sa sumnjom na PN/FT koje Ured prosljeđuje na daljnje postupanje nadležnim državnim tijelima  Ključna uloga ◦ osigurati zadovoljavajuću kvaliteta prikupljenih podataka ◦ o tome ovisi učinkovitost proizvoda strategijskih analiza
 • 41. OSIGURANJE KVALITETE  ostvarenje uloge strategijskih analiza  stvaranje učinkovitosti sustava sprječavanja i otkrivanja PN/FT  kvaliteta obavijesti o transakcijama od obveznika  kvaliteta analitičke obrade zaprimljenih transakcija koju provodi Ured  kvaliteta obavijesti o transakcijama sa sumnjom na PN/FT koju Ured prosljeđuje nadležnim državnim tijelima  odgovarajuća kvaliteta pravosudne prakse koja će rezultirati većim brojem pravomoćnih presuda
 • 42. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA  rezultat analize sumnjivih, gotovinskih transakcija, transakcija prijenosa gotovine preko državne i analize slučajeva sa sumnjom na PN/FT  izrada pisanih izvješća - uočeni recentni modaliteti i tehnike  proizvod: zaključci i preporuke o načinima prevencije PN/FT Krajnji cilj  stvaranje što učinkovitijeg sustava sprječavanja PN/FT  uzroci nedovoljne učinkovitosti ◦ nedovoljno razvijena organizacijska struktura i kadrovska ekipiranost, nedovoljna informatička podrška i učinkovitost proizvoda strategijskih analiza Preduvjet  organizacijska struktura, kadrovska ekipiranost učinkovita alokacija ljudskih resursa ◦ donošenje procedura određuje jasne zadatke u izradi proizvoda strategijskih analiza ◦ utvrđuju se prioriteti i vremenski rokovi ◦ stvaraju se preduvjeti za kontinuiranu izradu i distribuciju proizvoda korisnicima ◦ preduvjeti i za mjerljivost ostvarenih rezultata  značaj informatičke podrške
 • 43. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA  problematičnost upućenosti u problematiku PN/FT i njegovu prevenciju ◦ u trenutku primjene složene legislative i u profilu klijenata  poslovanje revizora se ne odnosi na sektor gdje je pranje novca najintenzivnije  ALI površno poznavanje problematike PN/FT može dovesti do propusta u prepoznavanju sumnjivih transakcija i potencijalne štete revidiranom poslovnom subjektu - kanalu za pranje novca  stručno osposobljavanje revizora  podizanje svijesti o: ◦ predmetnoj materiji ◦ utjecaju na nacionalni doseg provođenja preventivnih mjera u okviru nefinancijskog sektora