Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie kloppende keuken 26 april 2010

542 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie kloppende keuken 26 april 2010

 1. 1. © J.P. van Doorn, W. de Heij & D. Veerman<br />Wageningen, 26 april 2010<br />
 2. 2. Hoe het kwam (Dick)<br />Waarom we het doen (Jan Peter)<br />Wat we gaandoen (Jan Peter)<br />Inkijkjetechnischontwerp (Wouter)<br />De financials en de organisatie (Dick)<br />Hoe gaan we verder (Dick)<br />Vragen<br />2<br />VANMIDDAG<br />
 3. 3. 1. HOE HET KWAM<br />Nota Duurzaamvoedsel LNV <br />‘Rode Hoed’ & Volkskrant<br />De dialoog met consument<br />Toendeden we het maar:Van Doorn, De Heij en Veerman<br />3<br />
 4. 4. 2. WAAROM WE HET DOEN<br />Omdat we de wereldmoetensluitenals we de burger alseendombozien: we zijn tot optimismegedoemd<br />Omdaternooiteerderzoveelbelangstellingvooreten was: watprecies, waarvandaan, door wiegemaakt, hoe, watstoptehijerin en watgebeurdeeronderwegnaarmij toe?<br />4<br />
 5. 5. Omdatdat de ‘haak’ is ommensenbewustactieftemaken: van watzeeten, hoe het wordtgemaakt, hoe we het eten en de consequentiesdaarvanvoormens, dier en milieu.<br />Omdatveelinitiatieven en informatiebolstaan van de commercielebelangen<br />5<br />
 6. 6. Het idee<br />Hij en zijwillenlekkereten. Zewillenookdat het gezond is, want je hoortzoveel over ongezond en dat we straksnietmeergenoeghebben. Maarzewillenerookniet de hele dag meebezigzijn.<br />Zewillenweten hoe het zit en of het klopt. Zodatzekunnenkiezen en zicheractiefmeekunnenbemoeien. Verantwoordelijkheidnemen. Misschiennietiedereen, maar steeds meer.<br />6<br />
 7. 7. Kijk of het klopt<br />Scan de barcode of tik de cijfers in,in de winkel of thuis (90% van de gevallen)<br />Het schermgeeftalleinformatie over het product, beschikbaargesteld door de maker (in zowelbegrijpelijkealstechnischetaal)<br />Moderatoren (met autoriteit) gevenaan of de informatievolledig is of niet en waarom. Onvolledigblijvende of geeninformatiezegtgenoeg<br />Voormeerkennis: eenfoodwiki met de meestactuelekennis en ontwikkelingen.<br />7<br />
 8. 8. Maar dat is niet genoeg<br />Informeren is steriel. Kennis is al iets. Maarandergedragaanleren is anderekoek. <br />Datkanalleenals de kennisaanleidinggeeftomverdertegaannadenken. Je bewustteworden van wat je doet en hoe. Van nieuwemogelijkheden en alternatieven.<br /> Van kennisnaargedrag. Of gedragdatomkennisvraagt.<br />8<br />
 9. 9. De KloppendeKeuken<br />Er is een moment geweestdat in New York appartementenwerdenopgeleverdzonderkeuken.<br />Een magnetron en koelkastmarkeerden de plaatswaarvoedselwerdbereid. Noujabereid, men namaandat in de 21ste eeuwiedereenbuiten de deur at of eenkant en klaarmaaltijdzouoppeuzelen.<br />9<br />
 10. 10. Maar de keuken is terug. Thuis en buiten de deur. Het is de plekwaarallesgebeurt. Waarallessamenkomt. Waargesprekkengevoerdworden. Waaropgeletwordtwaterbinnenkomt. Waar het vandaankomt. En van wie. Wateruitgaat. Waar het ingaat en wat het daardoet. <br />Waargerechtenwordenbereid. Waarwordtgenoten. Waarwordtgeleefd, met elkaargesproken en overlegd. Waar het weerklopt. Of gaatkloppen. Net alsooit, maardanhelemaal van nu. Met kloppendetechnologie en al. <br />10<br />
 11. 11. Waar de productinformatieuitnodigt en aanleidinggeeftomook over anderethema’snatedenken en je in teverdiepen:<br />duurzaam, vers, gezond, fairtrade, gemak, vet, suiker, stad en land, foodmiles, biologisch, koolhydraten, vlees, omega 3, gewoongevarieerdeten, milieu, …<br />
 12. 12. De ziel van de communicatie<br />Toegankelijk, begrijpelijk, menselijk<br />Transparant: open & bloot, vragenmag<br />Eenzichzelfcorrigerend, decentraal en open systeem<br />Samenvattend: relevant<br />12<br />
 13. 13. De ‘looks’<br />13<br />
 14. 14. 14<br />
 15. 15. 15<br />
 16. 16. 16<br />
 17. 17. En 100 andere mogelijkheden<br />De kleinekloppendekeuken<br />De grotekloppendekeuken<br />Aan de keukentafel<br />Koppelingopvoeding / onderwijs<br />TV programma<br />Samenwerkingbestaande media<br />Workshop<br />Magazine<br />17<br />
 18. 18. 4. INKIJKJE TECHNISCH ONTWERP<br />EAN Codes<br />Externe databases<br />Foodwiki<br />18<br />
 19. 19. Externe databases <br /> EAN Codes<br />FOODWIKI<br />Site & apps “kijk of het klopt”<br />Back<br /><ul><li> + boercode, horecacode, cateringcode
 20. 20. feitelijkeproductinformatie</li></ul>Database Kijk of het Klopt<br /><ul><li>meningen, discussies, vragen
 21. 21. koppeling met andereexterneinformatie</li></ul>Front<br /><ul><li> Look & Feel laag</li></li></ul><li>20<br />
 22. 22. 21<br />
 23. 23. 5. ORGANISATIE & FINANCIERING <br />Kijk of het klopt is van de Nederlandse burgers<br />Een transparante stichting<br />Financiering: liefst uit onze publieke middelen<br />Alternatieven: Vrienden, Sponsoring, CV<br />22<br />
 24. 24. 6. HOE WE VERDER GAAN<br />1 mei – 1 september: Financiering regelen.<br />1 september – 31 december: Realisering concept<br />1 januari 2011: Live <br />23<br />
 25. 25. 7. VRAGEN<br /> Met veelgenoegenbieden we Nederland het ideeKijk of het Klopt in De KloppendeKeukenaan.<br /> Het is eenburgerinitiatief door betrokkenmensenvoorallemensen. Omdatzesnappendateennieuwgesprektussenmensen en bedrijvennodig is omsnelvooruittekomen.En watdenkt u?<br />24<br />
 26. 26. contact:<br />info@janpetervandoorn.nl<br />deheij@top-bv.nl dick@foodlog.nl<br />25<br />

×