Distrifood Interview - Enorme kans voor supers in vers-bewerkt

1,292 views

Published on

Meer over de toekomst van de supermarkt:
- http://wdeheij.blogspot.nl/2013/03/the-future-of-supermarkets-niks-geen.html
En waarom nieuwe conserveertechnologie het verschil gaat maken:
http://wdeheij.blogspot.nl/2013/03/houdbaarheid-en-mild-conserveren-een.html?q=supermarkt en dus chemie geen toekomst heeft:
http://www.foodlog.nl/artikel/chemische-conseveringsmiddelen/

  • Be the first to comment

Distrifood Interview - Enorme kans voor supers in vers-bewerkt

  1. 1. 17InterviewDistrifood | week 18 - 4 mei 2013door Leo KoomenWouter de Heij zitmet zijn bedrijfTop op het snij-vlak van technolo-gie en voeding: dewetenschap gebruiken voor innova-ties, om voedsel beter te maken ofbeter houdbaar. Dat gaat vooral overinnoveren. Het innovatiepeil in foodis echter bijzonder laag. Waarom iseen goede innovatie zo moeilijk?‘Een smaakvariant is niet moei-lijk, maar een technologischeinnovatie kost tien tot vijftien jaar.Het vergt een ontwikkelplatform,nieuwe procedures en machines enals laatste drempel stuit je op eenconservatieve, zuinige markt. Eenline-extension introduceren is heelanders dan een product als Beetervan Ojah, een derde generatie vlees-vervanger met een heel anderesmaak en bite, die ook door vlees-eters gewaardeerd wordt. Dat is echteen technologische innovatie.’Voeding en gezondheidDe Heij is chemisch technoloogvan oorsprong, maar raakte in Wa-geningen gefascineerd door ge-zondheid en vooral de relatie metvoeding. Koolhydraten gaan hetmoeilijkkrijgendekomendejaren.‘Jelichaam heeft niets aan al die suikersen makkelijke energie. Je kunt veelbeter een constant energieniveauhouden over de dag, dan een shotsuiker waarvan je bloedsuikers en jeinsuline omhoogschieten, waardoorje lichaam het via insuline omzet invet en je een uur later weer trek hebt.Koolhydraten zijn niet ‘slecht’, maarze zijn te veel het hoofdbestanddeelvan ons voedsel geworden, in plaatsvan een energiesluitpost. De Neder-lander beweegt veel te weinig voorzijn energie-inname. Eiwitten heb-ben een verzadigende werking. Alsje ’s morgens twee eitjes eet kun jehet makkelijk volhouden tot een uurof één, zonder neiging om te gaangrazen.’‘Hier ligt een enórme kans voorde supermarkt. Want de op suikergebaseerde producten, dat zijn - platgezegd - de A-merken. Die leverenons de op koolhydraten en suikersgebaseerde systemen. De anderekant van het spectrum, vlees engroente, is vrijwel allemaal privatelabel, waar de supermarkt een mooiemarge op maakt (de producentongelukkig genoeg nog niet altijd).Als je nu de strategie van A-merken- de merkbeleving, het met com-municatie betekenis geven aan pro-ducten - toepast op vers (bewerkt)voedsel, de groente- en eiwitsyste-men, dan hoef je geen visionair tezijn om te zien dat daar productkan-sen liggen.’‘Het is de weg naar meer gezondeproducten, gekoppeld aan een goedzakelijk model. Dat hoeft elkaar niette bijten. Dus de supermarkt die zichgaat richten op de gezondheid vanzijn klanten, die voedingsadviezengeeft en de consument niet ziet alseen wandelende portemonnee, zaleen veel hechtere band krijgen metdie klant.’Maar waarom doen supermark-ten dat dan niet, als de marges opagf veel hoger zijn? ‘Om dezelfdereden waarom de eerste commercië-le vliegtuigmaatschappijen niet zijnopgericht door de machtige trein-maatschappijen, en waarom Applenu een van de grootste telefoon-bedrijven is en niet Motorola. Ver-andering komt vaak van buitenaf.En ‘groot’ heeft nooit het eeuwigeleven: het Romeinse rijk is toch tenonder gegaan, Vion heeft het moei-lijk, Ford bleef overeind met staats-steun. De supermarkten zullen nogwel een paar jaar blijven bestaan.Maar het is bijna uit wanhoop datze 2 procent korting vragen aan hunleveranciers. Dat zijn tekenen vanpaniek en heeft niks met innovatieof toekomstvisie te maken. Je cre-ëert er geen meerwaarde mee en alsje geen meerwaarde creëert, ben jevroeg of laat ten dode opgeschre-ven.’Vers en gemaksvoeding‘Het levensmiddelenkanaal kent - inagf bijvoorbeeld - twee segmenten:het ultravers, met een houdbaar-heid van een paar dagen tot eenweek, een grote logistieke uitdagingmet veel derving. En je hebt de dwk,het lang houdbare segment, zeerefficiënt geproduceerd, nauwelijksderving en grote productveiligheid.Nadeel bij dkw is de afnemendesmaak en kwaliteit. Innovaties zijnvaak combinaties van twee bestaan-de functies en dat is ook hier de toe-komst: het combineren van de (ietslangere) houdbaarheid en veiligheidvan dkw, met het gezonde, smaak-volle, lokale van versproducten.De oplossing zit niet in chemischetoevoegingen, maar in technischeinnovaties. Met Top werken we aanslimme, microscopisch kleine gaat-jes in folieverpakkingen, waarmeede houdbaarheid van gesnedenagf sterk wordt verbeterd, tot tweeweken. Deze technologie heetAmap. We werken ook aan pascal-lisatie: het onder hoge druk uit-schakelen van bacteriën zonderhet oorspronkelijke product tebeïnvloeden. En aan Purepulse, eentechniek om met een kleine span-ning bacteriën te doden waardoorde gezondheidswaarde van vloeiba-re levensmiddelen veel beter behou-den blijft. Deze drie methoden zijnalle drie nieuwe ‘milde’ conserveer-technologieën die het supermarkt-schap, de productie en met namehet belang van consument, voedingen gezondheid revolutionair gaanbeïnvloeden.’Veranderingen‘De komende vijf jaar gaan er eenpaar dingen voor of in de supermarktveranderen; consumenten gaaninzien dat dertigduizend produc-ten te veel is. Het is een schijn-‘Enorme kans voor super in vers’Wouter de Heij (Top) over innoveren en de rol van de supermarkt:wageningen - Stilstand is achteruitgang,en het lijkt alsof de levensmiddelenbranchebijna stil staat. Wouter de Heij, directeur vaninnovatiebedrijf Top, werpt een kritische,prikkelende blik op gezondheid, innovatie ende bijna uitgespeelde rol van de supermarkt.‘Die 2 procent kortingseis aan leveranciers is een teken van paniek; het heeft niks met innovatie of toekomstvisie te maken.’ Foto: Leo KoomenWouter de Heij is directeur-eige-naar van Top, een innovatiebe-drijf met zo’n 25 medewerkers.Het bedrijf richt zich op food-design, de ontwikkeling vannieuwe generaties voedselpro-ducten; zowel op inhoud als opverpakking. Als tweede activiteitwerkt Top aan de ontwikkelingvan nieuwe productietechniekenen nieuwe, duurzame verwer-kingstechnologieën. En als derdetak is er innovatiemanagement:waar haal je ideeën vandaan, hoega je het idee zó ontwikkelen dathet gebruikt kan worden en wat isde route naar de markt?‘Je moet zorgen dat een idee ookimpact heeft, want het is pas eeninnovatie als er goed gebruik vanwordt gemaakt. We maken onder-scheid tussen een idee, een proto-type en een innovatie, de uitein-delijke toepassing. Die impact kanzakelijk zijn en omzet genereren,maar impact kan ook maatschap-pelijk zijn.’Top is betrokken bij dertig totzestig projecten per jaar. Zo ishet bedrijf betrokken bij Ojah, deproducent van de vleesvervangerBeeter, die onder andere onder hetlabel van De Vegetarische Slagerin de markt liggen. Jaren geledenwerd al de Chiquita-smoothie ont-wikkeld, en de Pineapplestick voorMcDonald’s (met name in Frank-rijk veel verkocht). Top werkt ookveel voor groente- en fruitver-werkers, in het ontwikkelen vanfabrieken. Hierbij is onder anderePerfotec’s Amap ontwikkeld: delasertechniek voor miniscule per-foraties die de houdbaarheid vangesneden groente - zonder chemie- zeer sterk verbetert.Top: op de achtergrond bijinnovaties in foodkeuze. Dus er komt een reductiein het assortiment. Gezondere lek-kere producten met betekenis gaanhet steeds beter doen en er komtmeer rechtstreekse verkoop vanproducent naar consument. Datkan steeds efficiënter, waardoor deefficiëntie van de supermarkt min-der nodig is. Kunnen supermarktenmeebewegen of niet: blijven het deKodaks? Of veranderen ze zichzelf in een bedrijf als Apple, en gaan zeheel diep aanvoelen wat de klant wilen hem paaien? Net zoals de kok zijngast paait, waardoor de prijs ineensminder belangrijk wordt. Dat mijnHoogvliet of Albert Heijn me weerherkent, begroet en als een gast wilhelpen.’‘De supermarkt van de toekomstwordt een hybride concept: deelseen traiteur van goede, verse pro-ducten waar je uit wilt kiezen enwaarin je verrast wilt worden, endeels een horeca-achtige plek waarje je even kunt terugtrekken. Dathele deel van uitgestalde dkw is elkedag hetzelfde, die producten kun jeveel slimmer gewoon online bestel-len, bij een afhaalpunt ophalen oflaten thuisbezorgen.’13DIS018z017 17 01-05-13 10:04

×