Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De sr aadviseur-nr2-05-2013

2,911 views

Published on

Artikel bladzijde 28 en 29

Published in: Technology
 • Be the first to like this

De sr aadviseur-nr2-05-2013

 1. 1. “Met relatiefweinig inspanningkun je een grootverschil maken”Jos Felix overBranche in Zicht:nr.02|05|13SRAadviseurdemagazine02IT-audit:Nieuwemethode voorIT-integratie22De accountantals betrokkensparring­partner10SRA Recessie-enquête:Meer aandachtvoor de klant!
 2. 2. 2 mei 2013SRAadviseurdeinterviewOnder sommige accountants leeft al langeronvrede over de manier waarop IT in dejaarrekeningcontrole wordt geïntegreerd. “Dekwaliteit van de accountantscontrole heeft te lijdenonder het gebrek aan kennis en ervaring op ditgebied”, zegt Pieter Mansvelder van SRA-BureauVaktechniek. Daarnaast was er geen handvat voorde accountant om IT in de jaarrekeningcontrole teintegreren. Dat maakte dat een groep vrijwilligers(Tuacc, SRA, NOREA (beroepsorganisatie vanIT-auditors) en NBA) de handschoen oppakte omde oude Leidraad 12 van NOvAA te vernieuwen.“Insteek was om met deze groep van vrijwilligersniet te blijven hangen in analyses, maar dat ookte vertalen naar de praktijk. Wat kan en moetbeter? Inzet is een gezamenlijk vaktechnischstudierapport namens NBA en NOREA”, aldusWilco Schellevis van SRA-kantoor Visser & Visser.De werkgroep voor het studierapport, dat voorde zomer afgerond moet zijn, kent allerlei soortenen smaken, van IT-auditors met een technischeoriëntatie en IT-auditors met een procesmatigeoriëntatie tot ervaren accountants die voorloperszijn op het gebied van een geïntegreerdecontroleaanpak. “Hierdoor is er veel discussiegevoerd. Bijvoorbeeld over de vraag of je allewaarborgen in de IT-systemen van een bedrijfmoet controleren? Sommigen vonden van wel,anderen niet. Om de antwoorden op die vragen ingoede banen te leiden, is ervoor gekozen om dejaarrekeningcontrole volgens NV COS als basiste nemen met het midden- en kleinbedrijf alsuitgangspunt. Dat betekent dat een accountantniet alles van de IT in een onderneming hoeft tedoorgronden, maar zich de vraag moet stellenwelke IT-systemen in de verschillende processenvan belang zijn voor de jaarrekeningcontrole”, aldusSchellevis.PraktijkgerichtLeidraad 12 van NOvAA was volgens de werkgroepecht aan vernieuwing toe. “De Leidraad is al zo’ntwaalf jaar oud en was nogal checklistachtig vankarakter en weinig methodologisch. Het boodniet echt een praktijkgerichte aanpak van decontrole, maar was meer een goede handreikingom een eerste inventarisatie te kunnen doen enom aandachtspunten te kunnen herkennen”,zegt Mansvelder. “Daarnaast sloot Leidraad12 niet aan op de controlestandaarden van NVCOS.” Schellevis vult aan: “We hebben bij hetvernieuwen van de leidraad altijd de link gelegdnaar de controlestandaarden. Verder komen we inhet studierapport met veel praktijkvoorbeelden.”Mansvelder: “Bij iedere stap is nagedacht overwat je naar je klant communiceert en hoe je dewerkzaamheden vastlegt.” Hoe verhoudt de nieuweaanpak zich tot de handreiking over IT-audit vanSRA? Mansvelder: “De praktijkhandreiking van SRAis een prima aanzet om in de praktijk verkenningente doen die nodig zijn om te weten waar je inde controle op in moet spelen. De integratedaudit approach gaat verder. Het is een methodewaarmee je al die elementen in de controlepraktijkintegreert.”FraudeVolgens Schellevis is het onmogelijk om een goedejaarrekeningcontrole te houden als een accountantniet weet hoe hij het IT-systeem moet doorgrondenvoor de controle. “Het maatschappelijk verkeermag in dit tijdsbestek, wanneer zoveel is en wordtgeautomatiseerd, verwachten dat een accountantvolop verstand heeft van de werking en risico’s vanIT-systemen en hoe die zich tot elkaar verhoudenom dat vervolgens voor 100% te integreren in zijnaccountantscontrole. Doe hij dat niet, dan denk ikniet dat ons beroep toekomst heeft.” Mansvelder:“Ik durf wel de stelling aan dat als je naar een aantalrecente fraudegevallen kijkt en je legt dat naast demogelijkheden van bijvoorbeeld data-analyse, deaccountant de fraude jaren geleden al had kunnendetecteren.” Schellevis: “Ik doe veel reviews in onzepraktijk van dossiers op het gebied van IT.Hoe test ik application-controls? Hoe leg ik datvast in mijn controle­dossier? Hoe kan ik erover rapporteren aan deklant? En zo zijn er meervragen over IT waar deaccountant mee gecon-fronteerd wordt tijdensde jaarrekeningcontrole.IT is in de controlewerk-zaamheden nog te veeleen ondergeschovenkindje. Binnenkort is ereen studierapport datde accountant praktijk­gerichte handvattengeeft voor eenzogeheten integratedaudit approach.Nieuwe methodevoor IT-integratieIT-audit | interview
 3. 3. 3www.sra.nl SRAadviseurde“De accountantkan waardevollebevindingen voorde klant doen dooreen integratedaudit approach”DossierpaginaJaarrekening & ITSRA is al een geruime tijdactief om IT als thema onderde aandacht te brengen enheeft de nodige producten endiensten ontwikkeld om dekantoren en professionals hierin te ondersteunen.Op www.sra.nl vindt u eendossierpagina met een com-pleet overzicht. (www.sra.nl/dossiers/jaarrekening-en-it).Als collega’s opschrijven dat de automatisering in eenonderneming maar van beperkt belang is, komen zedaar bij mij niet mee weg. Want als je één stap diepergaat, blijkt dat het wel degelijk heel relevant is. Er isgewoon niet goed doorgevraagd.” Hij ziet het vaker:nietszeggende passages in het accountantsverslag,omdat de accountant er volgens de wet nu eenmaalwat over moet zeggen, terwijl hij niet echt bewijs heeftom die conclusie te staven. “Het gaat om durvendoorvragen. Dat is een competentie die je in je heleaccountantscontrole nodig hebt. Pas na doorvragenben je in staat om tot de kern te komen. Is er sprakevan een risico en zo ja, wat is de oorzaak? Daarmeeis ook de eerste stap naar een oplossing gezet.”AantrekkelijkVolgens Schellevis zal een integrated auditapproach in het begin, als in de voorgaande jarenIT onderbelicht was, om extra investeringen vragen,“maar dan zijn de controlewerkzaamheden in dekomende jaren minstens zo efficiënt als in de oudemethode en zeker zo effectief”. Daarnaast kande accountant hierdoor waardevolle bevindingendoen voor de klant. “De accountant kan deondernemer zaken ter verbetering voorleggen. Is hetsysteem goed ingericht? Zijn er geen ongewenstefunctievermengingen? Kan de verkoper niet zomaarte hoge kortingen geven? Als de accountant heeftopgemerkt dat een verkoper te vaak te hogekortingen heeft weggeven, dan is dat een bevindingwaar de ondernemer echt wat aan heeft. Als deaccountant aan de voorkant van de controle derisico’s en de aanpak te vaag houdt, komt hij aande achterkant nooit met concrete bevindingen.De accountant moet een stevige, hoogwaardigekwalitatieve controle uitvoeren en daarover zoconcreet mogelijk aan alle andere belanghebbendepartijen rapporteren. Daar maak je uiteindelijk de heleketen beter van.”Pieter Mansvelder en Wilco Schellevis (r):“Kwaliteit accountants­controle heeft te lijdenonder gebrek aan kennisen ervaring op IT-gebied”
 4. 4. 4 mei 2013SRAadviseurdeIn het AFM-themaonderzoek werd mede gekekennaar hoe accountants in de controle een oordeelgeven over het ICT-systeem van de klant en deingebouwde waarborgen er van. Daartoe zijn zijwettelijk verplicht. De financiële waakhond zalin de lopende en komende themaonderzoekenonder accountantskantoren ook de nadruk leggenop controle van het geautomatiseerde systeem.Laat de kantoren gewaarschuwd zijn. “De AFMconcludeert dat de accountant steeds vaker temaken krijgt met complexe ICT-systemen. Debasiskennis van ICT van de accountant is niet meertoereikend waardoor hij vaker een ICT-deskundigezou moeten inschakelen”, aldus Tsang. “Volgensde AFM moet de accountant beseffen dat ICT eensteeds grotere rol gaat spelen in de bedrijfsvoeringen daar moet de accountant alert op zijn in decontrole.” Hoewel het AFM-rapport met namerept over de negen OOB-vergunninghouders diezijn gecontroleerd, roept de financiële waakhondandere accountantskantoren op kennis te nemenvan de bevindingen en deze mee te nemen in deeigen praktijk.StekenIn het rapport wordt ook een voorbeeld genoemddat duidelijk maakt welke steken een accountantkan laten vallen als hij de ICT-omgeving van deklant niet in de controle meeneemt. Het ginghier om een schadeverzekeraar als controleklantdie een geautomatiseerd systeem voor hetverzekeringsproces en de financiële administratiehad. Bij de controle beoordeelde de accountantde algemene beheersingsmaatregelen van hetgeautomatiseerde systeem. Uit het controledossierblijkt dat een groot aantal medewerkers vande schadeverzekeraar toegang heeft tot allefuncties in het geautomatiseerd systeem, zovalt te lezen in het rapport. Hierdoor kunnenzij wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld depolisadministratie, schadeadministratie en financiëleadministratie. Desondanks heeft de externeaccountant niet beoordeeld wat de risico’s zijnvan deze tekortkomingen in het ICT-systeem,maar concludeert hij ten onrechte dat de controletoereikend is.WaarschuwingIn dit voorbeeld controleerde de accountant inieder geval nog wel enigszins, maar “er zijn zelfsnog steeds accountants die zeggen dat ze wel omde automatisering heen controleren”, zegt Tsang.“Je zegt dan eigenlijk dat je het systeem niet kent,het misschien daarom moet wantrouwen, maaruiteindelijk steun je er wel op. De AFM waarschuwthiervoor. Dat kan niet.” Volgens het AFM-rapportmoeten accountantskantoren die zelf niet genoegICT-kennis in huis hebben, daarin investeren doorhet volgen van cursussen of het inhuren vanexpertise van buitenaf. Tsang juicht dat vanharte toe.Risico’s uitsluitenDe klant anno 2013 heeft nagenoeg altijd eenICT-systeem, terwijl de accountant nog met eengereedschapskist uit 1980 werkt, aldus Tsang.“SRA organiseert cursussen op het gebied vanIT-auditing, die ervoor zorgen dat de accountantzijn kennis omtrent ICT ophaalt waardoor risico’sworden uitgesloten. Ik was een beetje teleurgestelddat een van die cursussen niet doorging wegenste weinig aanmeldingen. Dat begrijp ik niet”,zegt Tsang. Hij is er daarom voorstander van datde NBA educatie op het gebied van IT-auditingverplicht stelt. “Want de gemiddelde kennis vanIT is bij de accountant bedroevend laag. Ik vreesdat accountantskantoren, als ze geen actieondernemen, dadelijk de rekening gepresenteerdkrijgen.” interviewIT-audit | interviewKennis ICT niettoereikendDe ICT-deskundigheidvan de accountant moetomhoog en wel snel,beklemtoont SRA-bestuurder Fou-KhanTsang. “De meesteaccountants hebbenveel te weinig kaasgegeten van ICT.” Endat kan desastreuzegevolgen hebben voorde controle- ensamenstelpraktijk vanaccountants. Dat blijktook maar eens uit hetrecente rapport vande AFM waarin negenOOB-vergunninghou-ders door de financiëlewaakhond zijn getoetst.Fou-Khan Tsang:“De meesteaccountants hebbenveel te weinig kaasgegeten van ICT”
 5. 5. 5www.sra.nl SRAadviseurdeIT-audit | praktijkopleidingOndernemer enaccountant plukkende vruchten“Voor de accountant is het belangrijk dat hij zich bij de controle meer op het IT-systeem van de klant richt”, zegt Paul Lettinga, partner van Flantúa accountants enadviseurs. “Je hebt er naar mijn idee nooit genoeg grip op, maar ik probeer het welaan alle kanten te verbeteren.” Lettinga heeft de SRA-Praktijkopleiding IT-audit in demkb-controle gevolgd. Zoals u weet, moet de accountant volgens de wetgeving bijde controle ook een oordeel geven over de risico’s van de IT-omgeving van de klant.De opleiding van SRA geeft volgens Lettinga daarvoor handige handvatten waar-door de controle kwalitatief beter wordt en efficiënter. Daarnaast kan de accountantde meerwaarde van de controle beter bij de klant voor het voetlicht krijgen.Efficiënter“Als ik het IT-systeem van een cliënt doorgrondt endaardoor kan vaststellen waar de waarborgen in hetproces zitten, hoef je alleen de waarborgen te testen.Je controleert dan meer op uitzonderingen en/ofafwijkingen in het proces. Hierdoor is de controleefficiënter.” In de praktijkopleiding van SRA voorIT-auditing wordt ook aandacht besteedt aan data-analyse. Lettinga plukt daar de vruchten van. “Alsik een bepaalde klant vraag naar alle overzichtenvan verkoopmutaties op artikelniveau, praat ik over1,3 miljoen mutaties. Als ik dat in de data-analysestop, zie ik meteen waar er bijvoorbeeld verkeerdestamgegevens zijn ingevoerd. Je bent in staat omhet hele verkoopproces in een paar uur in kaartte brengen. Het gaat veel sneller dan handmatigenkele steekproeven nemen.” Lettinga, die ookverantwoordelijk is voor de IT binnen het kantoor,werkt met een tool voor data-analyse. “Door depraktijkopleiding, waar ook ervaringen wordenuitgewisseld, wist ik dat die tool ook werkt.”Data-analyseIT-auditing geeft de accountant de mogelijkheidom de klant te laten zien wat de meerwaarde vaneen controle is, in plaats van dat de ondernemerbegint te zuchten als de accountant op de stoepstaat. Hij noemt het voorbeeld van een machine diet-shirts bestempelt. “Ik zag door data-analyse datde machines voor € 1400 op de inkoop stondenen voor € 900 werden verkocht. Het ging om elfmachines. Dat is toch een hoop geld.” En het zegtdirect iets over de interne controle. Daarnaast valthet hem ook op dat veel ondernemers werkenmet een ‘generieke gebruiker’ die een algemeenpassword heeft waarmee elke werknemerwijzigingen in het automatiseringssysteem kanaanbrengen. Hij adviseert deze ondernemers danook om de generieke gebruiker uit het systeem tehalen om risico’s te beperken. “De belangrijkstereden van fraude onder het personeel is te veelvertrouwen van de ondernemer”, aldus Lettinga.Paul Lettinga:“De belangrijkstereden vanfraude onderhet personeelis te veelvertrouwen vande ondernemer”SRA-Praktijkopleiding IT-audit in de mkb-controleStartdatum: 9 oktober 2013Locatie: Postillion Hotel Amersfoort VeluwemeerKosten: € 3195 voor SRA-ledenPE-punten: AA/RA/RC: 41Cursuscode: EALE5138Kijk op www.sra.nl/educatie voor het complete programma, data en inschrijving
 6. 6. 6 SRAadviseurdeVoor de complete automatisering van uw kantoor hebt u maar 1 pakket nodig: Accountancy van AFAS.Met daarin Financieel, Uren/declaraties, Fiscaal, CRM, HRM/Payroll, Rapportage (management informatie),Workflow- en documentmanagement (digitaal dossier) en de Accountancy Portal.
 7. 7. 7www.sra.nl SRAadviseurdeSRA in Den HaagStuit u in uw dagelijkse praktijkop vragen of problemen waarvanu zeker weet dat dat in DenHaag moet worden opgelost?Laat het ons weten!Voor meer informatie overbelangenbehartiging of pers­zaken, neemt u contact op metSaskia Danse (adviseur pers public affairs): 030 656 6060,sdanse@sra.nl.Wanneer het goed gaat met het mkb, dan straaltdat ook af op de SRA-kantoren. Vandaar datSRA specifiek aandacht vraagt voor (alternatieve)financieringsvormen voor het mkb, in diversegremia waaronder MKB Nederland. SRA zelf isdruk bezig met de ontwikkeling van een platformwaarop vraag en aanbod van geldstromenbij elkaar worden gebracht om de kans opkredietverlening voor de klanten van SRA-ledente vergroten. Ook heeft SRA aangegeven te willenmeepraten tijdens de krediettop (Catshuisoverlegmet de sector). Een ander punt van aandachtdat we continu uitdragen is het structureleverminderen van regeldruk, voor zowel mkb-bedrijven als de SRA-kantoren.WerkkostenregelingPolitieke realiteit is dat de werkkostenregelingniet zal worden afgeschaft. SRA werkt daarompragmatisch – in samenwerking met NOAB – aaneen werkbare oplossing voor het mkb. Dat doenwe via een aantal kanalen: het ministerie vanFinancien, Tweede Kamer en MKB Nederland. Op18 april jl. heeft SRA bij het Ministerie uitgebreidgesproken over het door staatssecretaris Weekersgeïntroduceerde noodzakelijkheidscriterium.Voor de internetconsultatie stelden we samenmet NOAB een position paper op. Deze positionpaper zullen we voor het zomerreces samen metNOAB bespreken met Tweede Kamerleden. Zokunnen we een goede basis leggen nog voordatWeekers met Prinsjesdag met zijn definitieveplannen komt. Overigens is SRA als uitvloeiselvan de wkr-bespreking eind mei op het Ministerieuitgenodigd om apart nog eens te overleggenover vermindering van administratieve lasten.Vragen uit de praktijkSRA heeft prangende vragen uit uw praktijkvoorgelegd aan de daarvoor verantwoordelijkeministeries. Inmiddels heeft u op de websitekunnen lezen over de gecreëerde duidelijkheidrond de eigen woningregeling, en over dehandhaving termijnen vaststellen jaarrekeningbestaande BV’s. Over het laatste punt: Met eenwetsvoorstel wil het Ministerie het geschetsteprobleem voor de meeste BV’s (waarvanalle aandeelhouders tevens bestuurder zijn)ondervangen, zonder dat statuten de nieuweregeling van artikel 201 lid 5 - zoals lid 5 vereist- expliciet hoeven uit te sluiten. Na het indienenen aannemen van dit wetsvoorstel zal eenstatutenwijziging niet meer noodzakelijk zijn omde afzonderlijke vaststelling van de jaarrekeningte kunnen handhaven. Op dit moment is nogniet bekend wanneer de indiening bij de TweedeKamer kan worden verwacht.En verder…Is SRA actief op diverse dossiers. Met deBelastingdienst praten we o.a. mee overbezwaren tegen pseudo-eindheffing hoge lonen,verbetering van de samenwerking met afdelingToeslagen, bezwaarbehandeling privégebruikauto’s, en toezichtmodellen voor het mkb in hetkader van HT. Met MKB Nederland is daarnaastde kleine ondernemersregeling btw, de herijkingfaillissementsregeling, Financial transactiontax, pensioen in eigen beheer en de gestaffeldebijtelling van de auto van de zaak besproken. SRAheeft MKB Nederland gevraagd de overkill aaneffecten van de Waadi voor dga’s die zich uitlenenvia hun BV te agenderen. SRA heeft een reactiegegeven op de NBA Verordening Gedrags- enBeroepscode Accountants, ook waar het gaatom de besluitvormingsprocedure in relatie tot deonafhankelijkheidsregels.Wegblijven van houtje-touwtje oplossingenDe economische recessie heeft in Den Haag prioriteit. Er moet gauw iets gebeuren voorde BV Nederland, maar daarin schuilt ook gevaar. Namelijk het gevaar van snelle lapmid-delen in plaats van goeddoordachte, structurele maatregelen waaraan een strategischelangetermijnvisie ten grondslag ligt. En dat terwijl de BV Nederland juist zekerheid nodigheeft, geen houtje-touwtje oplossingen. Met die kans gaat SRA op pad. Daar maakt SRAzich op allerlei fronten sterk voor.
 8. 8. 8 mei 2013SRAadviseurdeaccountancyDiverse ontwikkelingenop IT-gebied houden degemoederen op SRA-Bureau Vaktechniek delaatste tijd flink bezig.Rode draad daarbij is hetgegeven dat in het kadervan de jaarrekening­controle geen sprakeis van ‘financial audit’enerzijds en ‘IT-audit’anderzijds, maar dat IT isverweven in vrijwel alleaspecten van hetcontroleproces. Datgeldt in toenemendemate ook voor‘mkb-controles’. BureauVaktechniek brengtdit bijvoorbeeld totuitdrukking in de werk-programma’s en praktijk-handreikingen.Accountantscontroleen ITIn 2013 zal over IT in de jaarrekeningcontrole eenNBA-studierapport verschijnen waaraan ook SRA-Bureau Vaktechniek heeft meegewerkt (zie pagina2 en 3). Daarnaast wordt bij reviews en de AFM-themaonderzoeken onder andere expliciet aandachtbesteed aan de werkzaamheden rond IT-controls(zie pagina 4). Verder verdiepen wij ons in demogelijkheden om data-analyse in de SRA-praktijkte faciliteren. En ten slotte bereiden we ons voorop de gevolgen van SBR Assurance: wat betekenthet voor de accountantspraktijk dat binnenkortjaarrekeningen in XBRL zullen moeten wordenvoorzien van een verklaring van de accountant? Indit artikel lichten we enkele voor de SRA-praktijkbelangrijke ontwikkelingen nader toe.DeskundigheidOrganisaties maken gebruik van IT om processenefficiënter, sneller en betrouwbaarder te latenverlopen. IT is dan ook bij vrijwel alle organisatieswaar accountantscontrole plaatsvindt eenbelangrijke factor in de administratieve organisatie.Bij het verzamelen, registreren, verwerken enbewerken van gegevens spelen automatisering endatacommunicatie een grote rol. Ook veel internebeheersingsmaatregelen zijn geautomatiseerdof afhankelijk van door of met behulp vanautomatiseringssystemen geleverde informatie.De AO/IB is gebouwd met IT, zou je kunnenzeggen. De accountant besteedt ten behoevevan de jaarrekeningcontrole aandacht aan deadministratieve organisatie inclusief opzet, bestaanen in veel gevallen ook de werking van internebeheersingsmaatregelen. Dit doet hij om het risicovan een materiële afwijking in de verantwoordingin te schatten en de omvang van de verdere(gegevensgerichte) controlewerkzaamhedente kunnen bepalen. Hij kan bij zijn op de AO/IBgerichte werkzaamheden niet om de IT heen wantveel functiescheidingen, waarborgen en controlesliggen daarin besloten. Daarnaast maakt hij bijzijn gegevensgerichte werkzaamheden gebruikvan allerlei data die via IT beschikbaar komen.Maar dat wil niet zeggen dat hij een ‘IT-audit’moet (laten) uitvoeren. De relevante IT-aspectenworden beoordeeld en waar nodig getest alsonderdeel van de jaarrekeningcontrole. Decontrolestandaarden laten daar geen misverstandover bestaan. Daar waar hij dat op grond van devoor de accountantscontrole vereiste deskundigheidnoodzakelijk acht, schakelt de accountant specifiekeIT-deskundigheid in. De IT-auditor is onderdeelvan het controleteam, ook als deze externwordt ingehuurd. Zijn werkzaamheden wordengedocumenteerd in het controledossier en vallenonder de verantwoordelijkheid van de accountant.De NBA-publicatie zal een uitvoerige beschrijvingbevatten van een op deze leest geschoeidecontroleaanpak, die ook zijn weg zal vinden naarde SRA-werkprogramma’s.AFMDe hiervoor beschreven rol van IT binnen de AO/IB wordt ook benadrukt in de themaonderzoekendie de AFM in 2013 uitvoert bij de kantoren meteen niet-OOB Wta-vergunning. Daaronder vallenveel SRA-kantoren. De AFM besteedt bij dezeonderzoeken onder meer specifiek aandachtaan de werkzaamheden van de accountantten aanzien van de IT-controls rondom deopbrengstverantwoording. De accountantmoet kunnen aantonen dat zijn controle inovereenstemming met de controlestandaardenen overige wet- en regelgeving is uitgevoerd. Ditbetekent dat hij de voor zijn controledoelstellingrelevante IT-controls in het verkoopprocesgeïdentificeerd en getest moet hebben en dat deuitkomsten van die werkzaamheden toereikend zijngeëvalueerd en gedocumenteerd. Daar waar sprakeis van een te onderscheiden waardenkringloopkan uiteraard niet worden volstaan met de controlevan uitsluitend het verkoopproces, maar moetde accountant ook de verbanden met overigeprocessen in zijn aanpak betrekken. Vragen diehij aan de hand van het dossier moet kunnenbeantwoorden, zijn bijvoorbeeld: welke controls zijngetest, waarom en hoe? Wat waren de bevindingen,overwegingen en conclusies en zijn die in voldoendemate onderbouwd met controle-informatie?Wat betekenen de uitkomsten voor de verdere(gegevensgerichte) controlewerkzaamheden?De SRA-Praktijkhandreiking Controleaanpaken Automatisering en de SRA-ElektronischeWerkprogramma’s helpen de accountant bijhet plannen van zijn aanpak. Die aanpak en deuitwerking daarvan zijn echter altijd maatwerk,waarbij de professioneel-kritische instelling van deaccountant een belangrijke rol speelt.
 9. 9. www.sra.nl 9SRAadviseurdeDit artikel is geschreven doorPieter Mansvelder, SRA-BureauVaktechniek. Kijk voor meer infor-matie, handboeken en praktijk-handreikingen op www.sra.nl.De toepassingsmogelijkheden van data-analyse inde accountantscontrole zijn legio, van risico-analysetot het onderzoeken van controls, verbanden,uitzonderingen en details en het ondersteunenvan steekproeven. Voor data-analyse is de nodige‘standaardsoftware’ beschikbaar, waarmeeaccountants na enige oefening snel zelf kunnenwerken. De volgende stap in de ontwikkeling vanaudit software is gericht op process mining. Doorhet als het ware opnieuw ‘afspelen’ van vastgelegdehistorische gegevens kunnen (kenmerken van)transacties en processen worden vergeleken metnormatieve beschrijvingen. Relevante afwijkingen(in routing, aansluitingen, controls) en knelpunten(‘opstoppingen’) worden vervolgens onderzocht opgevolgen voor de jaarrekening.SBR AssuranceVan een andere orde is het vraagstuk van SBRAssurance. Dit is de verzamelnaam van meerdereNBA-initiatieven die het mogelijk moeten makendat vanaf 1 januari 2014 een jaarrekening énverklaring van de accountant in XBRL kunnenworden opgesteld ten behoeve van uitvragendeinstanties en gebruikers. Uitvragende instantieszijn vooralsnog de Rijksoverheid, de Kamers vanKoophandel, het CBS en een aantal grootbanken.De verwachting is echter dat daar in de nabijetoekomst andere instanties die met een omvangrijkegegevensuitvraag te maken hebben, zoalstoezichthouders of pensioenfondsen, bij zullenkomen. Deze ontwikkeling is niet alleen voorde accountant als intermediair van belang. Omeen jaarrekening in XBRL te kunnen opstellen,is specifieke software nodig en een ‘taxonomie’of elektronisch woordenboek. Voor toepassingin Nederland is de Nederlandse Taxonomie (NT)ontwikkeld, gebaseerd op BW2 Titel 9, het BesluitModellen Jaarrekening en de Richtlijnen voor deJaarverslaggeving. Die taxonomie levert de op eeneenduidige manier gedefinieerde bouwstenen voorde jaarrekening. De jaarrekening in XBRL wordtvervolgens opgebouwd in een instance document.Dit is een niet voor mensen leesbare ‘code’ inXBRL die alle teksten en cijfers van de jaarrekeningbevat. Er is een ‘style sheet’ nodig om de code tepresenteren in een voor mensen leesbare vorm.Door middel van een ‘viewer’ wordt deze style sheetzichtbaar op een scherm. Deze procedure geldt ookvoor de af te geven samenstellings-, beoordelings-of controleverklaring in XBRL. Daarvoor moet deaccountant beschikken over een taxonomie waarinde elementen van die verklaringen zijn opgenomen.Dit is de NBA-taxonomie die onlangs is uitgebracht,samen met een handreiking die een toelichting geeftop de technische en de inhoudelijke kant van detaxonomie.GevolgenWat zijn de gevolgen voor de samenstellings-,beoordelings- en controlewerkzaamheden alseen jaarrekening in XBRL wordt opgesteld en deaccountant zijn verklaring in XBRL daaraan wiltoevoegen? De accountant zal moeten vaststellendat het instance document van de jaarrekening isopgesteld op basis van de actuele, gecertificeerdetaxonomie. Ook zal hij moeten nagaan op welkniveau in het rapportageproces de taxonomieis ‘getagd’: is de NT op grootboekregelniveauaan het informatiesysteem gekoppeld of gebeurtdat pas op het geaggregeerde niveau van deverantwoording? Ongeacht het gekozen niveau zalhij moeten vaststellen dat de tagging goed heeftplaatsgevonden. Het object van onderzoek door deaccountant wordt het instance document, dat, zoalseerder aangegeven, niet leesbaar is voor mensen.Onderzocht moet worden of alle noodzakelijkeelementen en data in het instance document zijnopgenomen en dat daarmee uiteindelijk een getrouwbeeld wordt gepresenteerd, overeenkomstig debepalingen in BW2 Titel 9 en de RJ. Knelpuntenkunnen daarbij zijn vergelijkende cijfers,bovenwettelijke informatie op grond van inzicht,maar andere (ook niet-financiële) informatie dieaan de jaarrekening is toegevoegd. De procedurerond de opdrachtgerichte kwaliteitsbewakingmoet aan de chronologie en technische vereistenworden aangepast. Verder moet het bestuur vande klant zijn verantwoordelijkheid voor het instancedocument bevestigen en in XBRL kenbaar maken.De accountant zal zijn verklaring in een XBRLinstance document opstellen, ondertekenen en(in technische zin) koppelen aan het instancedocument van de jaarrekening. De ondertekeninggebeurt met behulp van een beroepscertificaat.De koppeling komt vermoedelijk tot stand via eenhash-total en mag alleen blijven bestaan als er nietsverandert in beide instance documents. Als deaccountant ten slotte ook als intermediair optreedt,moet hij kunnen zorgdragen voor de gebundeldeverzending van de beveiligde en gekoppeldeinstance documents naar de uitvragende instantie.
 10. 10. 10 mei 2013SRAadviseurdeSRA Recessie-enquête 2013Ten opzichte van de voorgaande onderzoekenvalt op dat een op de vier kantoren last heeftvan een omzetdaling. Een jaar geleden was datnog maar 14%. Dit wordt veroorzaakt doordat‘klanten omvallen’ of in zwaar weer verkeren.Het betalingsgedrag is verslechterd: 52% van dekantoren heeft hier (veel) last van. Dat kantorentoch positiever zijn geworden over de toekomst,komt doordat zij maatregelen hebben ingezeten tegenslagen beter kunnen opvangen. Denkaan ontslag van medewerkers, een internecultuuromslag en/of efficiëntere werkprocessen.Het blijkt dat 18% geen hinder meer heeft van derecessie, ondanks de dalende omzet (september2012: 7%).Is er sprake van een ontslaggolf onder hetpersoneel van accountantskantoren?Theo Reuters: “Ruim 26% geeft in het onderzoekaan dat ontslag actueel is. Bij 48% is dat helemaalniet aan de orde. Het beeld is dus wisselend endat zijn ook de signalen die ik opvang. Bij dekantoren die medewerkers hebben ontslagen,gaat het gemiddeld om 7 tot 10% van het totalepersoneelsbestand. De belangrijkste oorzaak is datdoor ICT werkzaamheden efficiënter uitgevoerdkunnen worden. Daarnaast moeten medewerkersover steeds meer competenties beschikken omklanten goed te adviseren. Niet iedereen is daartoein staat. Sommige kantoren vangen dat op met eenfront- en een backoffice. Wat ook opvalt, is dat alsmedewerkers zelf weggaan, deze vacatures in veelgevallen niet worden opgevuld.”Uit de antwoorden blijkt dat prijsdruk heel actueelis. Er wordt meer gevraagd voor minder geld.Opmerkingen zijn bijvoorbeeld: “Een berekeningvoor de WKR hebben jullie toch zeker wel opde plank liggen?” Of: “Ik neem aan dat dezeberekening bij de prijs inzit?” Er zijn ‘prijsduikers’in de markt en de prijsdruk die kantoren ervaren,is toegenomen naar 42% (september 2012:35%). Een opmerkelijk hoog percentage denktna over een andere prijspropositie voor de klant,bijvoorbeeld het loslaten van ‘uurtje factuurtje’:53% ten opzichte van 38% in september 2012.Meer doen voor minder geld: wat betekent datvoor de werkdruk?Theo Reuters: “Het is op zich wel opmerkelijkdat een op de vijf kantoren een hogere werkdrukervaart ondanks een lagere omzet. De klantenzijn veeleisender geworden en verwachten meervoor minder geld. Medewerkers moeten dus meerpresteren. Maar kantoren moeten ook durvenom keuzes te maken. Meeveren met de klant inmoeilijkheden is een ding, maar keuzes durvenmaken en doen waar je goed in bent, is eenrandvoorwaarde om succesvol te zijn. Ik kom ookkantoren tegen die het afgelopen jaar 10% hebbengeplust; deze kantoren hebben een groot geloof inde eigen dienstverlening en zijn niet bang om indiennodig ‘nee’ te verkopen.”Strakker sturen op productiviteit: een nieuwetrend?“Ja, absoluut en dat is een positieve ontwikkeling.Ik heb het niet alleen over ICT, maar ook overwerkprocessen. Een strakkere aansturing wasbij veel kantoren noodzakelijk. Vooral bij kleinerekantoren kwam het vaak voor dat medewerkersgeen idee hadden hoeveel uur ze moestendraaien. Uit het onderzoek blijkt dat 73% internewerkprocessen gaat verbeteren.”Wat moeten kantoren doen om op koers teblijven?Theo Reuters: “Kantoren zitten in de transitienaar een advieskantoor. De klant moet echt weercentraal staan. De dienstverlening moet aansluitenbij de wensen van de klant en medewerkersIn het voorjaar isopnieuw de SRARecessie-enquêteuitgezet onder de leden.Doel van dit onderzoekis om te monitoren inhoeverre SRA-kantorenlast hebben van derecessie, maar ook watkantoren doen om ditstrategisch het hoofdte bieden. Kern van deuitkomsten: ondanks deeconomische tegenwindzijn kantoren positieverdan een half jaar gele-den. De focus ligt opherpositionering, metmeer aandacht voor deklant. Personeelsbeleidspeelt hierbij eenbelangrijke rol.Aanleiding voor eengesprek met TheoReuters, hoofd HRMbij SRA.Meer aandacht voorde klant! Maar hoedoen we dat?Theo Reuters:“Uit de open antwoorden vande Recessie-enquête blijkt datkantoren heel blij zijn met BiZ.”
 11. 11. 11www.sra.nl SRAadviseurdemoeten adviseurs worden die dichtbij de belevings­wereld van de klant staan. Branche in Zicht (BiZ)is een prachtig hulpmiddel hiervoor. Je ziet in hetonderzoek dat kantoren dit inzicht delen: 49% wilklanten branchegericht adviseren, 34% wil zichhiermee ook actief positioneren in de markt en maarliefst 53% wil dat SRA prioriteit geeft aan BiZ.”Tot slot: de rol van SRA?“Het SRA-merk wordt steeds belangrijker vooronze leden om zich te onderscheiden vanadministratiekantoren en prijsvechters.” Uit deopen antwoorden van de Recessie-enquêteblijkt dat kantoren heel blij zijn met BiZ. Ook wil67% dat SRA helpt met praktische middelen omde adviestaken te positioneren. De intensievelobbyactiviteiten van SRA om de regeldruk teverminderen vanuit Den Haag blijven belangrijk.Financiering is een belangrijk thema: 58% wil hierin de dienstverlening meer prioriteit aan geven.Hulp van SRA hierbij is gewenst. Een kantoor vatsamen: “De SRA-accountantskantoren zijn gebaatbij een goed klimaat voor ondernemers, minderregeldruk en bij alle mogelijke middelen om ons teonderscheiden in de markt. Kwaliteit moet weermeer centraal staan, niet prijs.”49% wil klanten branchegerichtadviseren: hoe helpt SRA u metBiZ?Alle SRA-kantoren tezamen zitten opeen goudmijn aan data die met de juistebewerking en interpretatie de klant instaat stelt beter te kunnen ondernemen.Om die kennis te kunnen ontwikkelenen ontsluiten, is SRA begonnen metBranche in Zicht (BiZ), dat ongekend enuniek is. BiZ is een platform met actuelekennis en inzichten over branches,bedrijven en ondernemers. Degebundelde klantenkennis van de SRA-kantoren, goed voor meer dan 50%van het mkb, wordt ondersteund doorbetrouwbare, actuele benchmark­cijfersen praktische adviesinstrumenten.Wilt u zich als SRA-adviseur optimaalprofileren en uw klanten proactief adviseren.Kijk op www.sra.nl/biz.“De klant verwacht meer enwil sneller cijfers, maar wil erniet extra voor betalen.”67% van de kantoren wil dat SRAhelpt met praktische middelen omde adviestaken te positionerenKijk naar ons marketingaanbod op www.sra.nl:Advieswijzers voor de klant over 20verschillende thema’s (ook voor uw website)MKB-nieuwsberichten, nieuwsbrieven en tipsvoor uw websiteDoing Business in the Netherlands /Unternehmen in den NiederlandenDGA in de Pocket (in ontwikkeling)Weet u niet wat uw klant wil? Denk dan eensaan het SRA-Klanttevredenheidsonderzoek!UitkomstenGa voor de volledigeuitkomsten van derecessie-enquête naarwww.sra.nl (trefwoord:recessie-enquête).Tip: de uitkomsten vanhet klantonderzoek vande Universiteit van Leidenkunt u nu ook op onzewebsite vinden.
 12. 12. 12 mei 2013SRAadviseurdeuitgelicht‘Accountancy ismensenwerk’ en hetsucces van eenaccountantsorganisatiehangt, los van allerleiexterne invloeden, vooreen groot deel af vande personele invulling.Daarom is het belangrijkdat taken en verant-woordelijkheden goed inkaart zijn gebracht zodatmedewerkers weten watvan ze verwacht wordten dat zij zich ook verderkunnen ontwikkelen.Uw medewerkers:de belangrijkste factorvan uw kantoor!Een goed instrument om dit proces te onder­steunen is het SRA-Loopbaanmodel: een integraalHRM-model dat SRA-HRM specifiek ontwikkeldheeft voor de kantoren en dat bij al ongeveer100 kantoren geïmplementeerd is. Het modelbestaat onder andere uit functie­beschrijvingen,competentieprofielen, beoordelings­profielen,carrièrepaden, resultaat­gebieden, POP-systematieken functionerings­formulieren.Nieuwe ontwikkelingenMomenteel is de accountancy volop in beweging.Door ICT-toepassingen veranderen werkwijzenen functies. Ook cliënten veranderen en deverwachtingen die zij van hun adviseur hebben.Grofweg gezegd zou je kunnen zeggen dat er eenverschuiving plaatsvindt/gaat plaatsvinden van‘productiewerk’ naar de brede, adviserende rol vande adviseur. Uiteraard hebben deze ontwikkelingenook weer hun invloeden op de organisatie van hetaccountantskantoor en de manier waarop mencliënten bedient.SRA-LoopbaanmodelReden voor SRA-HRM om het SRA-Loopbaanmodelaan te passen op bovenstaande ontwikkelingen. Zois er een splitsing gemaakt in functies die zich meerrichten op de productie (back-office) en functies diezich meer richten op cliënten en cliëntadvisering(front-office). Het zal duidelijk zijn dat beide typemedewerkers verschillen van elkaar en dat zij beidendienen te beschikken over andere talenten.Back-office medewerkers zullen dienen tebeschikken over de volgende talenten:gericht zijn op kwaliteit en inhoud en als zodanigook hoogwaardig werk kunnen afleveren;analytisch goed vaardig en prioriteiten kunnenstellen;efficiënt kunnen werken en gericht zijn opautomatisering.Front-office medewerkers dienen onder andere overde volgende talenten te beschikken:communicatief en contactueel vaardig en de taalvan de ondernemer sprekend;commercieel vaardig, ondernemend en proactief;adviesgericht en weten wat de cliënt wenst.Het zal ook duidelijk zijn dat beide typenmedewerkers op een ander wijze dienen te wordenaangestuurd en gecoacht. En dit heeft dan ookweer invloed op de HRM-instrumenten zoals,opleiding, personeelsbeoordeling, werving enselectie, loopbaanmodellen, salarissystemen enbonussystemen, etcetera.De praktijk:HLB Van Daal Partners“In een medewerkertevreden­heids­onderzoek gavenmedewerkers aan dat ze teweinig zicht hadden op huncarrièreperspectief. Welkeloopbaanpaden kunnen zedoorlopen en wat moetenze daarvoor doen?”, zegtHRM-manager Afke Bordat van HLB Van Daal Partners Accountants en Belastingadviseurs.“Het functiehuis was verouderd.” Tijd vooreen nieuw model. En dat werd het SRA-Loopbaanmodel. “Het grote voordeel van hetloopbaanmodel van SRA is dat het model zichal heeft bewezen. De functies zijn heel duidelijkomschreven, er zijn richtlijnen voor de functie-eisen, de opleiding die je daarvoor moet volgen,en de competenties die je daarvoor in huis moethebben.” HLB Van Daal Partners heeft niet allefuncties binnen het model letterlijk overgenomen.Het is voor het kantoor op maat gemaakt.“Bij sommige functies hebben we bepaaldecompetenties toegevoegd en binnen de fiscaleloopbaan hebben we bijvoorbeeld een tweetalfuncties er bij gecreëerd.”Veel tijdHLB Van Daal Partners is een redelijk kantoorqua omvang met een kleine HRM-afdeling. “Alsje zelf van nul af aan een loopbaanmodel moetoptuigen, kost je dat heel veel tijd.
 13. 13. 13www.sra.nl SRAadviseurdeMeer informatie?Kijk op www.sra.nl voor meer informatie over hetSRA-Loopbaanmodel en/of de functieprofielen.Of neem contact op met SRA-HRM, Theo Reuters,treuters@sra.nl of 030 656 60 60.Daarbij voorziet het SRA-Loopbaanmodeler in dat je competenties kunt meten doorbeoordelingsformulieren die gekoppeld zijn aanfunctiebeschrijvingen”, aldus Bordat. In een kleinjaar is het functiemodel geïmplementeerd en hetaccountantskantoor werkt er nu sinds januari2012 mee. Het nieuwe beoordelingstraject isdestijds meteen gedigitaliseerd waardoor er geenpapier meer nodig is. Kortom, één digitaal dossierdat direct wordt gearchiveerd. “We hebbennet, in de winter de eerste beoordelingsrondegehad. De medewerkers en partners moestenwel even wennen, maar we zijn tevreden overhet model omdat de functieomschrijving, dewerkzaamheden en de competenties die daarbijhoren, inzichtelijk zijn. Medewerkers weten wat zemoeten doen om door te groeien.”Jaren vooruitVolgens Bordat hebben ze nu een systeem inhuis waarmee ze jaren vooruit kunnen. “Wehebben ook een persoonlijk ontwikkelingsplanaan het loopbaanmodel gekoppeld waaruit eenactielijst met deadlines voortvloeit. Het helebeoordelingstraject wordt zo levendiger. Je gaatautomatisch in overleg met je leidinggevendeals een doel moet worden bijgesteld of al isgehaald.” Het loopbaanmodel van HLB Van Daal Partners is nog niet geënt op verwachtingendat accountantskantoren op termijn zullen kiezenvoor een front- en backoffice. “De hele branche isaan het veranderen, dus het is onvermijdelijk omtelkens goed te kijken naar functieomschrijvingenom die vervolgens aan te passen. Als demarkt vraagt om een andere indeling van hetaccountantskantoor, zullen wij daar ook in meegaan.”De praktijk:De Jong LaanDe Jong Laan zochtdestijds naar meer handvattenom de ontwikkeling vanmedewerkers inzichtelijk enbespreekbaar te maken.Daarnaast was het nodig defunctieomschrijvingen weer teupdaten, zeker ook “omdatvan medewerkers meer dan voorheen advies- enondernemende vaardigheden worden gevraagd”,zegt Tjitske Nijland, senior adviseur HRM. “Bijhet aanpassen van de functiebeschrijvingenhebben we destijds meer de nadruk gelegdop de adviesvaardigheden en ondernemendevaardigheden”. Vervolgens is er per functie eencompetentieprofiel samengesteld. Voor hetsamenstellen van deze competentieprofielenis gebruik gemaakt van het loopbaanmodelvan SRA. “Het loopbaanmodel van SRA isveelomvattend.” Voor de verschillende disciplines,waaronder onder meer accountants, fiscalisten,personeel salaris en ondersteunend personeel,moesten bijna tachtig functiebeschrijvingen ende daaraan gekoppelde competenties wordenbeschreven.OndersteunenUitgangspunt bij het loopbaanmodel is om ingesprek te komen met de medewerker en hemte ondersteunen in zijn ontwikkeling. “Het invullenvan de formulieren door de leidinggevende enmedewerker, waaronder het competentieprofiel,is geen doel op zich”, aldus Nijland. “Het geefteen goede basis voor een gesprek, waaruit jegezamenlijk werkt aan de ontwikkeling van demedewerker. Het maakt duidelijk en inzichtelijk watje van elkaar verwacht. Omdat specifiek benoemdwordt wat goed gaat en welke competenties inontwikkeling zijn, kunnen concrete acties wordenvastgesteld.DigitaliseringIn 2013 maakt de Jong Laan eendigitaliseringslag waarna er slechts ééndigitaal dossier is voor de medewerker, devestigingsleiding en HRM. Daarnaast kan metéén druk op de knop een dwarsdoorsnedevan de scores op de competenties van allemedewerkers, of per vestiging, inzichtelijkworden gemaakt. Die strategische informatie iszeer waardevol. “We gebruiken deze gegevensbijvoorbeeld voor ons aannamebeleid: hebben wegenoeg medewerkers in huis die ondernemendzijn? Ook kunnen we op termijn ons interneducatie-aanbod afstemmen op de uitkomsten”,aldus Nijland.Meer advies­rendementdoor gedragsinzichtOp 6 maart jl. ontving SRA16 enthousiaste deelnemersin de masterclass FinancialBehavior. De deelnemershadden van te voren zelfhun gedragsprofiel gemaakten kregen die middag eeninteractieve verdieping hierop.Door het meetbaar makenvan de (financiële) talentenbij de adviseur en het profielvan de ondernemer, werdde link snel gemaakt naarde dienstverlening van hetkantoor van de toekomst:klantgerichte teams,kennis van ondernemeren onderneming enmeer mogelijkheden omadviesdiensten aan te bieden.MasterclassFinancial BehaviorOp donderdag 30 mei staatde masterclass FinancialBehavior opnieuw gepland.Kijk voor meer informatie enaanmelding op www.sra.nl(trefwoord: financial behavior).Of mail naar Silvia Kooijmans,skooijmans@sra.nl.
 14. 14. 14 mei 2013SRAadviseurdebranche in zichtEven in het kort een introductie van hetaccountantskantoor. Felix Accountants is eenkantoor dat twaalf medewerkers telt. Hoewel erenkele controleklanten zijn, komt het leeuwendeelvan de omzet uit de samenstelpraktijk voor hetmidden- en kleinbedrijf. Felix biedt de klant elkedienstverlening die nodig is om het bedrijf van deondernemer succesvol te laten groeien. Zo is erKlaver Administraties voor de kleine ondernemeren zzp’er, Felix Accountants voor de dga metvijf of meer ondernemers, Felix Bedrijfsjuristenen Felix Hippische Juristen (dienstverlening voorde paardenbranche). En dat allemaal onderde vlag van Felix Groep. In de hal hangt eenoorkonde uit 2007 van Accountancynieuws. Indat jaar werd Felix Accountants uitgeroepen tothet meest klantvriendelijke accountantskantoor.Dat is een mooi gegeven in een tijd dat de klantin de accountancybranche meer en meer opeen voetstuk komt te staan, zoals het hoort. Dieklantvriendelijkheid gaat van snel de telefoonopnemen en een maandelijkse digitale nieuwsbrieftot aan het organiseren van bijeenkomsten waarondernemers kunnen netwerken. “De klant wordtbij ons in de watten gelegd”, aldus Felix.Verschil makenFelix ziet Branche in Zicht (BiZ) als een kansom die klant beter te kunnen adviseren.“Ondernemers verwachten het ook. Zo gaan dejaarrekeninggesprekken die wij bij de ondernemerhouden eventjes over de cijfers. De rest gaat overde toekomst; waar wil de ondernemer over vijf tottien jaar staan? En wat kan ik morgen en volgendeweek doen om dichter bij die horizon te komen?”Daarover wil Felix graag met de ondernemersparren. “Daar kunnen wij ook het verschil maken.De juiste toegevoegde waarde van de accountant/adviseur is het interpreteren van cijfers waardoor deondernemer beter kan worden. Hij ervaart dan ookdat het goede adviezen zijn.” Felix en zijn collega’smaken vaak gebruik van branchevergelijkingenvan de Rabobank of andere banken, maar ‘dat isaltijd heel globaal, dat zegt niemand wat’. ToenFelix hoorde van BiZ dacht hij: “Dat is wel eenmooie ontwikkeling. Zeker omdat wij bezig zijngeweest met de standaardisering voor SBR om zoefficiënt mogelijk te kunnen werken. Ja, als je danvervolgens met gemak een factsheet, met daarinde belangrijkste kengetallen uit de branche, kuntdownloaden dan is dat een enorme kans voor deadviseur. Met relatief weinig inspanning kun je tocheen groot verschil maken.” Felix Accountants voertoverigens zelf ook jaarrekeningen in het OnlineBenchmarkplatform in.Kleine investeringBij welke ondernemer gaat een factsheet mee? “Wijnemen een factsheet mee naar de ondernemer bijwie wij kansen zien om te adviseren en die bereidis ervoor te betalen. Dat zullen grotere klanten zijnen ondernemers die vooruit willen kijken.” Dat hijvoor een rapport € 49,95 (factsheet en uitgebreidebenchmarkrapportage met daarin specifiekebranchegerichte informatie) moet betalen, vindt deaccountant absoluut geen probleem. Investeren inje klanten, dat doet Felix maar al te graag. “Als die€ 49,95 er niet eens meer van af kan, kun je maarbeter stoppen als advieskantoor.” Hij vraagt klantendus ook niet vooraf of zij het factsheetrapport methem willen bespreken. Hij neemt het gewoon meenaar de klant en bespreekt het. Daartoe legt Felixde ondernemer eerst uit wat Branche in Zichtinhoudt. “Als de ondernemer ervoor openstaat, wilik daarna met het uitgebreide benchmarkrapportlangskomen om meerdere zaken door te spreken.Nu heb je een concreet doel om een afspraakte maken. Zeker bij ondernemers die je niet elkkwartaal spreekt.”VervolgafspraakDe ondernemers reageren allemaal heel positief.“Natuurlijk zijn ze ook een beetje terughoudend,zo van ‘eerst maar eens zien, dan geloven’.”Maar naar aanleiding van de BiZ-factsheet en deuitgebreide benchmarkrapportage die binnenkortkomt, hebben alle ondernemers aangegeven opente staan voor een vervolgafspraak, eentje is alingepland. En dat zijn gesprekken die voor rekeningvan de klant komen. “De jaarrekening verwachtenze. Wij komen dan met iets extra’s, een BiZ-factsheet en een prognose voor de komende tweejaar. Met die twee documenten kun je wat latenzien. Je krijgt vanzelf een gesprek over de toekomstFelix Accountants Belastingadviseurs uitIJsselmuiden heeft alenkele verkorte BiZ-brancherapporten, ofwelfactsheets, meegeno-men naar gesprekkenmet klanten. “Onderne-mers zijn allemaal heelpositief.” Directeur JosFelix vertelt over zijnervaringen.“Met BiZ kunnen wijhet verschil maken”
 15. 15. 15www.sra.nl SRAadviseurdeen de ondernemer krijgt echt het gevoel dat je methem meedenkt. Dat waardeert hij. Het is het beginvan een stukje advisering.” Volgens Felix geeft BiZde accountant/adviseur concreet iets in handenom contact met de ondernemer op te nemen. “Wehadden wel regelmatig contact met klanten, maarhet kan altijd beter. Ik vroeg mijn medewerkers weleens om de klanten gewoon op te bellen, maar datvinden sommigen wel moeilijk: ‘Waarover moet ikdan praten?’, wordt er dan gezegd.”AanpakDe back- en frontoffice zijn sinds een jaargescheiden bij Felix Accountants, de relatie­beheerders gaan naar de jaarrekening- en advies­gesprekken. “Ik leg hen wel uit hoe ik zo’n gesprekaanpak. Daarnaast staat op de SRA-site eenhandleiding ‘Hoe vertel ik het mijn personeel’. Diewil ik nog wel uitprinten om vervolgens een keereen sessie te plannen voor het personeel om hetuitgebreide benchmarkrapport te bespreken, zodatze overtuigd zijn van het product. Voordat we meteen jaarrekening beginnen, hebben we even kortoverleg over wat er bij de klant speelt en wat debijzonderheden zijn en dan bespreken we ookof we wel of niet een prognose en BiZ-factsheetmeenemen.” Wat de toegevoegde waarde is vanFelix Accountants over de afgelopen tijd, staatook op de lijst van bespreekpunten voor hetopstellen van de jaarrekening. De accountant wordtzo verplicht om na te denken over wat er in hetafgelopen jaar voor de klant is gerealiseerd. Datmoet hij ook in het gesprek te berde brengen. “Jemoet jezelf tegenwoordig een beetje verkopen.Vaak is de ondernemer vergeten dat je een tijdjeterug € 15.000 voor hem hebt verdiend. Dat moetje wel benoemen”, aldus Felix.BouwbijeenkomstenFelix Accountants heeft eerder de keuze gemaaktom zich te specialiseren in bepaalde branches(bouw, transport, medisch, detailhandel engroothandel). “We willen onderscheidend adviseurzijn in plaats van generalist. Mensen moetendenken ‘Bouw? Dan moet je bij Felix Accountantszijn’.” Daartoe neemt Felix nu deel aan de SRABouwexpertgroep. “We wonen nu onder meerbouwbijeenkomsten bij en lezen vakbladen op ditgebied. Je kunt op deze manier veel efficiënterwerken en veel vaker kennis delen, want wat voorhet ene bouwbedrijf geldt, geldt doorgaans ookvoor het andere.” Dat betekent dat medewerkersvan Felix ook zullen deelnemen aan andereSRA-expertgroepen. “Ik heb onlangs de eerstebijeenkomst gehad. Je zit er met gelijkgestemden.Ik ben er wel enthousiast over.” “Met relatief weinig inspanningkun je een groot verschil maken”Van brancherapport naaradviesgesprekOp donderdag 27 juniorganiseert SRA de cursus‘Van brancherapport naaradviesgesprek’.Om succesvol te zijn alsadviseur is het van cruciaalbelang te weten waaruw cliënt staat en hoe hijpresteert ten opzichte vanzijn concurrenten. Waarwil hij staan over eenaantal jaar? Alleen als u dejuiste vragen stelt en weethoe u een professioneeladviesgesprek aangaat, kuntu achterhalen wat er echtspeelt bij de ondernemer.En presenteert u uwtoegevoegde waarde helder!Kijk op www.sra.nl/educatievoor meer informatie enaanmelding (cursuscode:EOCU4723).
 16. 16. 16 mei 2013SRAadviseurdewww.rbopleidingen.nlWat is uw ambitie?Oog voor ambitie en talentSchrijf u in voor eenfiscale opleiding!www.rbopleidingen.nlGa de uitdaging aan.U heeft ambities. U wilt doorgroeien in uw fiscale carrière. U wilt uzelf naar uw klanten en naar het bedrijfslevenherkenbaar kwalificeren en profileren als praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb. U wilt meer.Schrijf u in voor een van de praktijkgerichte fiscale opleidingen van RB Opleidingen,de grootste fiscale opleider van Nederland. Voor en door het mkb. Een logische keus.
 17. 17. 17www.sra.nl SRAadviseurdeBiZ op Unit 4Accountancy TourUnit 4 en SRA werken opstrategisch niveau samen.Concreet gebeurt ditdoor het ontwikkelen enimplementeren van handigesoftwareoplossingen waarmeeBiZ nog efficiënter werkt,zoals de mogelijkheid omjaarrekeningen realtimeaan te leveren in het OnlineBenchmarkplatform.UNIT4 organiseert in mei en junide UNIT4 Accountancy Tour.SRA demonstreert tijdens dezedagen hoe BiZ in zijn werk gaaten hoe SRA-leden hier gebruikvan kunnen maken.Branche in ZichtDe eerste demobijeenkomsten Branche in Zicht(BiZ) vonden 7 maart en 24 april plaats en zijnenthousiast bezocht. Tijdens deze bijeenkomstenkregen de aanwezigen meer informatie over BiZ ende benchmarkrapportage. Tevens werd getoondhoe jaarrekeningen kunnen worden geüpload, hoeeen benchmarkrapport kan worden opgevraagden hoe de accountant/adviseur de klant aande hand van dit rapport beter en gerichter kanadviseren. De belangrijkste vragen die tijdens dedemobijeenkomsten werden gesteld, hebben wijhier voor u op een rij gezet.Hoeveel tijd kost het om te uploaden en tedownloaden?Kantoren worden volledig ontzorgd als het gaat omhet uploaden van jaarrekeningen. Daartoe werktSRA samen met CaseWare Financials en Unit 4Audition. Vanuit deze rapportagepakketten wordenafgeronde (concept)jaarrekeningen automatischnaar het Online Benchmarkplatform geleid.Tenminste, als de klant op wie de jaarrekeningbetrekking heeft, hiermee vooraf eenmalig heeftingestemd.Het afnemen van de benchmarkrapporten(downloaden) kan in enkele minuten wordenuitgevoerd. Door een paar simpele (online)handelingen uit te voeren, ontvangt u direct eenklantspecifiek benchmarkrapport (in PDF-formaat).Wat zijn de technische randvoorwaarden?Het Online Benchmarkplatform is voor ieder kantoordat met CaseWare Financials en/of Unit4 Auditionwerkt direct te gebruiken. Hier zijn verder geentechnische vereisten voor.Hoe onderscheidt BiZ zich?BiZ is meer dan alleen het verzamelen en delenvan branchegegevens. Het is een concept dat uhelpt om een sterkere band met uw klanten op tebouwen. Naast het leveren van benchmarkcijfersbiedt SRA met BiZ ook ondersteuning bij hetontwikkelen en opzetten van een adviesgerichteorganisatie. Dit doen we bijvoorbeeld metcursussen en met de praktijkhandleiding ‘Hoeadviseer ik mijn klant?’.Wat maakt de benchmarkdatabase uniek?Massa SRA-kantoren bedienen meer dan 50%van het professionele mkb. Dat zijn ontzettendveel jaarrekeningen. Massa dempt het effectvan uitzonderingen, waardoor de benchmarkbetrouwbaarder wordt.Actualiteit Aanlevering van de jaarrekeningen isopgenomen in het werkproces van de accountant.Hierdoor is gegarandeerd dat de database altijd demeest actuele jaarrekeningen bevat.Betrouwbaarheid SRA-kantoren staan voorkwaliteit en betrouwbaarheid. En u wilt toch dat hetgesprek met uw klant over zijn onderneming gaat,en niet over de vraag of de cijfers wel kloppen?Klantspecifiek De benchmarkrapportage is op deonderneming toegesneden. U en uw klant kunneneruit aflezen hoe de onderneming scoort tenopzichte van branchegenoten.Welke acties onderneemt SRA om debetrouwbaarheid te garanderen?Bij het berekenen van benchmarkgemiddeldenwordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.Allereerst wordt na het uploaden van de gegevensgekeken of er geen afwijkingen voorkomen (balansis niet in evenwicht door gebruik van onbekendemapping-codes e.d.). Vervolgens vindt een aantalstatistische tests plaats. Dit is vergelijkbaar met dewet van de grote aantallen: als een minimum aantaljaarrekeningen is ontvangen, wordt vastgesteldof er geen ‘outliers’ (uitbijters) zijn, die buiten het95% betrouwbaarheidsinterval liggen. Bedrijvendie een te grote invloed uitoefenen, worden‘outlier’ aangemerkt en niet meegenomen in hetgemiddelde. Tenslotte worden de uitkomsten ookaan externe bronnen getoetst.Hoe wordt voorkomen dat appels met perenworden vergeleken?Alle jaarrekeningen worden opgeslagen volgensde Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) van het CBS.De SBI-codes worden direct uit het Kamer vanKoophandel-register verrijkt. Daarnaast wordt bijhet samenstellen van de benchmarkdatabaserekening gehouden met de rechtsvorm.Hoe wordt het rapport aangeleverd?Is het kantoorspecifiek te maken?Het kant en klare rapport wordt in PDF-formaat aangeleverd. Indien u op basis van debenchmarkdata uw eigen benchmarkrapportenwilt samenstellen, kunt u de data ook digitaalafnemen (XML-formaat) waarvoor een webservicebeschikbaar is.Nieuwe demobijeenkomstenBent u ook zo nieuwsgierig naar wat Branche in Zicht voor u en uw klanten kanbetekenen? Kom dan naar een van de demobijeenkomsten. De eerstvolgende(gratis) bijeenkomst is op 28 mei bij SRA in Nieuwegein.Voor meer informatie envragen ga naar www.sra.nl/biz of mail naar biz@sra.nl.
 18. 18. 18 SRAadviseurdezapp serviceSRA-HRM heeft een bestandvan kandidaten die op zoekzijn naar een positie bij eenSRA-kantoor. Hieronderenkele kandidaten.Neem voor meer informatiecontact op met Barry deWilde, 030 656 60 60,bdewilde@werkenbijsra.nl.Of volg ons via twitter @werkenbijsra.Belastingadviseur (ref 559)Regio: Noord-Holland.Vrouw, 51 jaar. Werkt al langeretijd bij een mkb-kantoor. I.v.m.een veranderende interneorganisatie, zoekt ze bewusteen andere organisatie waar zebeter tot haar recht komt.Gevorderd AssistentAccountant (ref 564)Regio: Zuid-Holland.Vrouw, 22 jaar. Werkt nu3 jaar bij een wat groter mkb-kantoor. Zij voelt zich echterniet helemaal thuis voelt binnendeze organisatie. Daarom zoektze een ander (beter) passendkantoor.Zelfstandig Aangiftemede-werker (ref 567)Regio: Zuid-Holland.Vrouw, 26 jaar. Heeft ruim 7 jaargewerkt binnen een Big Fourkantoor (aangiftepraktijk). Zoektnu bewust een mkb-kantoorvanwege het persoonlijkerekarakter.SRA spreektsollicitanten100 fiscale E-Tips voor uw websiteHiermee zorgt u dat uw website altijd voorzien is van actuele tips! De tips worden dooreen SRA-redactie geschreven en sluiten perfect aan bij uw adviespraktijk. Prijs: € 295per jaar. Kijk voor informatie en meer digitale producten op www.sra.nl.100E-Tips!Van het Vaktechnische BureauHet Vaktechnische Bureau Accountancy heeftdiverse praktijkhandreikingen geactualiseerd. Bij denieuwe versie van de praktijkhandreiking Continuïteitis uiteraard rekening gehouden met de impact vande verslechterde economische situatie. Tevens isnadrukkelijker aandacht besteed aan de relevantevereisten zoals opgenomen in COS 570.Deze handreiking is evenals de andere vak­tech­nischestukken terug te vinden op www.sra.nl/vaktechniek.Verder is begin maart de praktijkhandreikingVastgoed gepubliceerd. In deze praktijkhandreikingworden zowel de verslaggevingselementen als decontroleaspecten van vastgoed behandeld. Nieuwzijn het memo ‘Op bezoek bij de AFM in het kadervan de Themaonderzoeken’ en Addendum WWFT.Ten slotte is er een geactualiseerde versie van depraktijkhandreiking over de flex-bv gepubliceerd.FiscaalHet Fiscaal Vaktechnisch Bureau heeft de volgendepraktijkhandreikingen recent afgerond:Modelbezwaarschrift excessieve loonheffingPraktijkhandreiking Afstempeling eigenbeheerpensioenPraktijkhandreiking Levensloopregeling (actualisatie)Praktijkhandreiking Herziening fiscale behandelingeigen woning: overgangsrechtOp korte termijn verschijnen de PraktijkhandreikingenPensioenperikelen en Uitstel van betaling (demogelijkheden).Fiscale databankAls aanvulling op de fiscale naslag, zoals depraktijkhandreikingen die door SRA-BureauVaktechniek zelf zijn ontwikkeld, zijn er met Kluwerafspraken gemaakt om de content van Fiscaal+ teintegreren in het ledendeel van de SRA-website.Over en weer gaan er verwijzingen plaatsvinden naarrelevante stukken. Tevens zal ‘Modellen voor derechtspraktijk’, een databank met circa 1400, veelaljuridische modellen via de SRA-website beschikbaarkomen voor de SRA-leden. Naar verwachting zale.e.a. medio juni technisch gerealiseerd zijn.Doing BusinessDoing Business in the Netherlands en Unternehmen in den Niederlandenis de perfecte documentatie voor uw buitenlandse klanten en prospectsmet alle relevante aandachtspunten om succesvol zaken te doen inNederland. Prijs digitale uitgave: € 495. Abonnement: € 195 per jaar.Drukwerk: € 15 per stuk. Per direct beschikbaar. Meer informatie?Ga naar www.sra.nl.Advieswijzers 2013Hoe zet u uw adviesdiensten op de kaart bij uw klanten? Met de advieswijzers!In gedrukte vorm heeft u professioneel informatiemateriaal om achter te laten na eenadviesgesprek. In digitale vorm kunt u op uw website laten zien in welke onderwerpenu thuis bent. Maar liefst 20 titels, over de meest uiteenlopende onderwerpen, waaruitu uw eigen keuze kunt maken. Van auto van de zaak, eigen woning, pensioen, totfiscale tips voor de dga. Per direct beschikbaar!AbonnementenSRA biedt diverse abonnementen, waarbij u kunt kiezen uit digitale teksten en drukwerk. Wij sturen ugraag een proefexemplaar toe. Ga naar www.sra.nl/kantoorondersteuning (trefwoord: advieswijzer)voor meer informatie.mei 2013
 19. 19. 19www.sra.nl SRAadviseurdeSRA-Benchmarkonderzoek:hoe presteert uw kantoor?Hoe goed presteert uw kantoor ten opzichte van andere SRA-accountantskantoren?Zijn uw tarieven wel concurrerend genoeg? En zijn de kantoorkosten niet te hoog?Dit bedrijfsvergelijkend onderzoek geeft de deelnemende accountantskantoren eenhelder beeld van de prestaties van hun kantoor in 2012 in vergelijking met kantorenvan gelijke omvang.Wat levert het onderzoek op?Het onderzoek geeft onder meer per klasse inzicht in: de omzet per type opdracht en medewerker, inuren en in geld, de tarieven per type medewerker, de productiviteit per type medewerker, het inkomenper vennoot, de omzet in euro’s per FTE, diverse financiële kengetallen, zoals de debiteurentermijnUiteraard zijn ook de gemiddelde winst- en verliesrekening en de balans opgenomen. Kortom,u krijgt een goed beeld van de prestatie van uw kantoor ten opzichte van andere SRA-kantoren.Benchmark portalDe deelnemende kantoren vullen de vragenlijsten online in. Zodra het onderzoek is afgerond, kunt u indit portal de resultaten bekijken. Ook kunt u zelf allerlei analyses maken, naast het gemiddelde is ook degroei, laagste- en de hoogste waarde van de gegevens (en de klasse) inzichtelijk. Zo kunt u bijvoorbeeldde ranking van uw kantoor binnen de klasse bekijken. Tevens kunt u voor allerlei grafische weergaveskiezen en de gegevens exporteren.DeelnameDe kosten voor deelname aan het SRA-Benchmarkonderzoek 2012 bedragen € 289 per organisatie.U ontvangt één exemplaar van het schriftelijk eindrapport en krijgt een jaar toegang tot de online portal.Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar vaktechniek@sra.nl. Neem voor meer informatie contactop met Dyonne Langerak: dlangerak@sra.nl of 030 656 60 60.Accountant / Controle­leider (ref 570)Regio: Zuid-Holland.Man, 44. Werkt nu bijna16 jaar binnen een mkb-accountantskantoor.Moet vanwegebedrijfs­economischeomstandigheden deorganisatie verlaten. Zijnervaring ligt vooral opcontrolegebied, maardaarnaast beschikt hijook over ervaring opsamenstelgebied.Relatiebeheerder (ref 574)Regio: Gelderland.Vrouw, 44 jaar. Beschikt overzo’n 7 jaar relevante ervaringin de branche en heeftdaarnaast nog de nodigeevaring buiten de brancheopgedaan.Accountant (ref 580)Regio: Brabant.Vrouw, 31 jaar. Beschikt overhaar AA-titel. Heeft bijna 10jaar relevante werkervaringopgedaan en staat open vooreen nieuwe uitdaging.7,8 voor Jaarrekening MKB en Checklist 2013Onlangs verschenen de 19eeditie van de Jaarrekening MKB en de Jaarrekening MKB Checklist 2013.Doel van deze boeken is om eerstelijnshulp te bieden bij vraagstukken bij het opstellen van dejaarrekening. Uiteraard toegesneden op de mkb-praktijk en verkrijgbaar voor een speciale SRA-ledenprijs. Dit jaar is Pieter Mansvelder RA - verbonden aan SRA-Bureau Vaktechniek - aangetreden alsnieuwe hoofdredacteur.Tijd om de boeken aan een grondige evaluatie te onderwerpen, met een lezersonderzoek (april 2013).De uitkomsten:Hoge respons op het onderzoek van 40%.Waardering van 7,8 gemiddeld voor beide boeken.Ruim 82% pakt (voor vragen bij het opstellen van de jaarrekening) als eerste Jaarrekening MKB erbij.Ruim 85% waardeert het boek vooral omdat het is toegesneden op de mkb-praktijk.80% vindt de boeken ‘compleet maar niet complex’ met vooral hoge uitschieters voor de checklist.De boeken zijn nu uit voorraad leverbaar.Actie: beide boeken voor € 33,95 excl btw en verzendkosten(= 50% korting). Ga naar www.sra.nl voor uw bestelling ofmail naar marketing@sra.nl.Tip: bestel ook de elektronische Checklist in Excel-formaatom aan uw klantendossiers toe te voegen.
 20. 20. 20 SRAadviseurdeElsevierFiscaal presenteert:MasterclassesWerkt u met ElsevierFiscaal aangiftesoftware?En wilt u complexe aangiften van een hoge kwaliteit kunnen maken?Meld u dan aan voor een van onze Masterclasses!ElsevierFiscaal, de meest gebruikte aangiftesoftware en almanakken voor de belastingadviseurKom van mei tot juni naar één van onze masterclasses.Kijk voor een compleet programma, de exacte data, locaties en de sprekers op:www.elsevierfiscaal.nl/masterclassIB Masterclass:• De eigenwoningregeling(waaronder de bijleenregeling);• Aanmerkelijk belang;• Voorkoming van dubbelebelasting;• Fiscaal partnerschap;• BAS Programma in de praktijk.BTW Masterclass• De ondernemer, leveringen endiensten;• Plaats van de prestatie, de maatstaf van heffing en de tarieven;• Vrijstellingen en de aftrek vanvoorbelasting;• Intracommunautaire transacties,invoer en nultarief bij uitvoer;• BTW Programma in de praktijk.VPB Masterclass• De fiscale eenheid;• De deelnemersvrijstelling;• De afschrijving van bedrijfsmid-delen en aanverwante regelingen;• De verliescompensatie;• VPB Programma in de praktijk.Successie Masterclass• Bedrijfsopvolgingsfaciliteit;• Huwelijksvermogensrecht entestamenten;• Invloed huwelijksvermogensrecht en testamenten op debedrijfsopvolgingsfaciliteit;• Fictiebepalingen in de Succes-siewet en de internationaleaspecten van de Successiewet;• Successie SchenkingProgramma in de praktijk.I. Tolk,fiscalist bij Loyens LoeffJ.A. Petrie,belastingadviseur en lid van de prak-tijkgroep btw, douane en internationalehandel bij Loyens LoeffI.H.M. Egberts,fiscalist bij Loyens LoeffN. Idsinga,fiscalist bij Loyens Loeff en docentaan de UvA
 21. 21. 21www.sra.nl SRAadviseurde 21www.sra.nl SRAadviseurdeSRA-Pockets Jaarverslaggeving en ControleDe SRA-Pockets Jaarverslaggeving en Controle (edities 2013) zijn verschenen. De pockets bundelenpraktijkhandreikingen van het SRA-Vaktechnisch Bureau en zijn een perfecte leidraad voor de accountanten assistent bij de interpretatie van wet- en regelgeving.De praktijkhandreikingen zijn gebundeld in twee pockets, te gebruiken als naslagwerk. De pocketJaarverslaggeving gaat in op thema’s als consolidatie, financiële instrumenten, intercompanytransacties,onderhanden projecten en vastgoedbeleggingen. De pocket Controle bevat o.a. handreikingen overcontinuïteit, controleaanpak en automatisering, fungeren als groepsaccountant, gegevensgerichtesteekproeven en bijzondere opdrachten (nieuw in de pocket!).Meer informatie en bestellingKijk op www.sra.nl of neem contact op met Dyonne Langerak, dlangerak@sra.nl of 030 656 60 60.Het accountants(advies)kantoorvan de toekomstAccountantskantoren ontwikkelen zich steeds meer tot adviesgerichte organisaties. Om u teondersteunen heeft SRA diverse producten ontwikkeld voor uw adviespraktijk:SRA-Ondernemerskompas: voor het in kaart brengen van de verbeterpunten van een onderneming.SRA-Rating Diensten: om de financiële positie van uw klant inzichtelijk te maken.SRA-Benchmarkplatform: hoe presteert uw klant ten opzichte van branchegenoten?SRA-UNIT4 Prognosemodel: hiermee kunt u efficiënt prognoses maken.Met deze producten kunt u de ondernemer bijstaan bij het oplossen van allerlei vraagstukken en hetsignaleren van kansen en bedreigingen. Deze adviestools geven inzicht in hoe de ondernemer er nudan wel straks voor staat (financieel, ten opzichte van de branche en kwalitatief) en welke effectenmet de veranderingsstrategieën bereikt kunnen worden. Daarnaast kunt u uw adviesomzet aanzienlijkverhogen.Informatiebijeenkomst op 5 juniWij organiseren een bijeenkomst over het SRA-Adviesplatform op 5 juni bij SRA in Nieuwegein. Bij ditmagazine is een bijsluiter gevoegd met informatie over het SRA-Adviesplatform en het inschrijfformuliervoor de bijeenkomst. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Amida Elmoudni of DyonneLangerak via vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60.zapp serviceSRA Mkb-advieswijzer 2013De SRA Mkb-advieswijzer is geactualiseerd.Een praktisch naslagwerk voor de mkb-adviseur én ondernemer. Het handboek geefteen korte, bondige toelichting op belangrijkeonderwerpen voor de ondernemer. Daarnaastbevat het aandachtspunten en tips voor eenadviesgesprek met uw cliënten en geeft hetantwoord op de meest voorkomende vragen.De advieswijzer biedt adviseurs daarmeeinformatie die essentieel is voor de adviseringvan cliënten.Nieuw dit jaarIn editie 2013 besteden we specifiekaandacht aan de flex-bv, nieuwe bodem­voorrecht Belastingdienst, IFRS SME,integrated reporting, financiering ondernemerin privé, subsidieregelingen in het kadervan het Topsectorenbeleid en Topconsortiavoor Kennis en Innovatie, pay rolling,pensioenontwikkelingen, verleggingsregelingenBTW en factuurvereisten BTW.Meer informatie of bestelling?Kijk op www.sra.nl of neem contact op metDyonne Langerak, dlangerak@sra.nl of030 656 60 60.
 22. 22. 22 SRAadviseurde mei 2013interviewVan gedurfd alternatief tot gevestigde naam; demarktpositie van Topic Travel mag dan drastischzijn veranderd, de uitgangspunten zijn steedshetzelfde gebleven. Eric Bodlaender en Tom Beenstartten het bedrijf in 1990 vanuit de overtuiging:het kan beduidend beter in de reisbranche.Touroperators namen het in die tijd niet zo nauwmet de werkelijkheid. Keek een vakantiewoning uitop een drukke verkeersweg? Grote kans dat ditniet in de beschrijving was opgenomen. “Je wist alsklant zeker dat je werd belazerd, je wist alleen nogniet hoe en wanneer”, vat Eric Bodlaender samen.“Er was zelfs geen mogelijkheid om daar op eenrechtvaardige manier over te klagen. De macht laggeheel bij de reisorganisator, de klant was minderbelangrijk. Ons gevoel was: het moet mogelijk zijnom een plek op de markt te verdienen door eerlijk,transparant en heel informatief te zijn over devakantiehuizen die we aanbieden. Deze policy zijnwe altijd trouw gebleven.”Mond-tot-mondDe openheid zorgde ervoor dat Topic Travel watmoeilijk van de wal kwam. “We noemen immersook alle mogelijke bezwaren. Een vakantiehuis aaneen drukke weg nemen we per definitie niet op inons aanbod, maar een eersteklashuis in de buurtvan een vijver wel. Dat kan bezwaarlijk zijn voormensen met kleine kinderen, dus we noemen devijver wel. Vanaf het begin was daarbij de gedachte:als men eenmaal weet dat we volledig betrouwbaarzijn, dan zal het mond-tot-mondeffect sterk zijn enzal de sneeuwbal blijven rollen. Dat is ook gebeurd.We hebben nu een grote trouwe klantenschare.”“We zijn goed gegroeid, maar niet te hard”, vultbroer Onno, sinds 1992 mededirecteur, aan. TopicTravel biedt nu om en nabij de 2.000 vakantiehuizenaan in Frankrijk, Italië, Spanje, Kroatië, Tsjechiëen Portugal. “We hebben het aantal landen en degebieden binnen deze landen uitgebreid, zodanigdat de toename van het aantal huizen gelijke tredhield met de klantengroei. Op die manier kondenwe de kwaliteit van de huizen blijven waarborgenen dankzij een goede bezetting ook de eigenarentevreden blijven stellen.”Omzichtige groeiTevreden huiseigenaren; dat is ook nietonopgemerkt gebleven. Schreven de broersBodlaender in het begin duizenden adressen aan,nu melden de eigenaren zich uit eigen beweging.Onno: “Bij elk huis stellen we onszelf de vraag:zouden we hier vakantie willen vieren? Alle keuzesdie we maken, zijn daarop afgestemd. Dat klinktmisschien idealistisch, maar vergeet niet: elke klantheeft een jaar lang hard gewerkt en gespaard enbesluit dan om zijn geld bij ons te besteden. Dat isnogal wat. Daarom zijn we selectief: we bezoekenelk huis en checken zelfs elk matras. We makenduidelijke afspraken met zowel de eigenaren als deklanten. Iedereen moet op elkaar kunnen rekenen;dat is ons uitgangspunt. En dat vraagt nu eenmaalom een omzichtige groei.”SectortrendsHet bedrijf is gestart in het pre-internettijdperk,maar online een vakantie boeken is gemeengoedgeworden. En dan is er nog de economischeteruggang. Wat betekenen deze ontwikkelingenvoor Topic Travel? “Het internet is enerzijds eenzegen, de wereld ligt aan je voeten. Aan de anderekant biedt het wel heel erg veel keuzes; waar teAan welke eisen moetde ideale accountantvoldoen? Eric en OnnoBodlaender, onder-nemers pur sang endirecteuren van reis­organisatie Topic Travel,leggen hun lijstje metgenoegen op tafel. “Hetmaakt niet uit hoe hoogde rekening is, als deaccountant zichzelf maarterug­verdient.”Deaccountantalsbetrokkensparring-partner Onno en Eric Bodlaender
 23. 23. 23www.sra.nl SRAadviseurdebeginnen?”, aldus Eric. “Ik verwacht dat er eenzekere kanalisering zal ontstaan en vertrouwen isbelangrijker dan ooit.”De crisis heeft voor verschuivingen gezorgd, voegtOnno toe. Het aandeel van verre reizen is erdoorafgenomen. “Een deel daarvan komt bij ons terecht,maar wij zien mensen ook korter en minder opvakantie gaan. Door een enorme online en offlinemarketinginspanning is het ons toch gelukt om teblijven groeien. Tegen de stroom in.” Een anderesectortrend is dat mensen steeds later boeken. Datkomt deels door het gebruik van het internet, maaris tevens het gevolg van de gedaalde koopkrachten de politiek ongewisse toekomst. “Wij houdenniettemin veel voorboekingen. De zomer van 2014en die van 2015 spelen al. Onze klanten zijn duidelijkerg trouw.”Volwaardig partnerschapAls het gaat om professioneel advies zijn de broersBodlaender zelf ook erg honkvast: ze hebben almeer dan twintig jaar hetzelfde accountantskantoorAlfa Accountants en Adviseurs. In het eerstejaar werkten ze nog met een andere partij. Eric:“Ons startend bedrijf vroeg een bovenmatigebetrokkenheid van de accountant. Die was er niet,terwijl zijn rekeningen torenhoog waren. Dat voeldeheel slecht. We spraken een andere taal.”Expertise en ervaring zijn belangrijk, maar initiatiefen betrokkenheid niet minder, vinden de broers.Eric: “De accountant moet het leuk vinden om zichzodanig te verdiepen in het bedrijf en de branchedat hij continu een sparringpartner is, dat hij kanmeedenken en adviseren. Gevraagd en ongevraagd.Als hij links of rechts iets hoort, is het prettig alshij belt en vraagt of we daar ook mee te makenhebben. Op die manier ontstaat een volwaardigpartnerschap; dat vinden we belangrijk.”Open en sportiefEen paar jaar geleden stapte vennoot Tom Been uithet bedrijf om het wat rustiger aan te gaan doen.Bij de afwikkeling heeft het accountantskantooreen belangrijke rol gespeeld, vertelt Eric. “Ze tradenop als actieve bemiddelaars en mede daardoor isde uitkoop naar ieders tevredenheid afgehandeld.De vriendschap is nog even hecht.” Onno geeftnog voorbeeld van een geslaagd optreden:“Onze accountants wijzen ons op de mogelijkeconsequenties van bepaalde beslissingen. Dat kanfiscaal zijn, maar ook organisatorisch. Daarin denkenze mee. Zo hadden we onlangs enkele mutatiesop de financiële afdeling. Daarbij hebben ze ons uiteigen beweging geadviseerd over functieprofielen enbevoegdheden. Het was alsof ze het tot hun eigenverantwoordelijkheid rekenden.”Het is prettig als de accountant ervaring heeft bijandere ondernemingen, vinden beide heren. Dathoeft in hun geval echter niet in dezelfde branchete zijn. “We zijn ANVR-lid en ontvangen langs dieweg cijfers over onze branche”, vertelt Onno. “Maarwij maken specifieke keuzes; onze manier vanwerken verschilt nu eenmaal enorm van die vanbranchegenoten. Het gaat ons dus veel meer ommeedenken en sparren dan om vergelijkings­-cijfers.”“De accountantmoet open eninitiatiefrijk zijn”
 24. 24. 24 SRAadviseurde mei 2013voor de ledenWij hebben u deze vragen met regelmaat voor­gelegd door middel van evaluaties en andereenquêtes. De afgelopen maanden hebben wedit ook gedaan tijdens rondetafel­gesprekkenonder leiding van een bestuurslid of managervan het bureau. Wij danken u hartelijk voor uwmedewerking hieraan. Het geeft ons veel nieuweinzichten. Hieronder een korte impressie van derondetafelgesprekken tijdens de laatste AlgemeneLedenvergadering in december 2012 en de KleineKantorendag begin februari 2013.Algemene LedenvergaderingTijdens de laatste Algemene Ledenvergadering vanSRA is er in rondetafelgesprekken gesproken overde uitkomsten van het klantenonderzoek dat SRAin samenwerking met de Universiteit Leiden heeftuitgevoerd. Uit het onderzoek komt naar voren datde klant op zoek is naar een proactieve strategischadviserende accountant/adviseur. De klant zit erniet meer op te wachten om alleen de jaarrekeningte bespreken. Hij wil vooruit kijken! Daarnaast wordtoprechte belangstelling enorm gewaardeerd: belde klant eens op zonder dat daar een factuur aanhangt. U denkt wellicht dat u het daarvoor te drukheeft, maar uw klant stelt het echt op prijs. En hetgaat toch om die klant?KlantgerichtUit de discussie bleek dat een aantal kantoren hetgevoel heeft dat ze erg proactief zijn, maar dat dit,afgezet tegen de resultaten van het onderzoek,verbetering behoeft. Andere kantoren gaven aandat de planning van de jaarrekeningen nog steedscentraal staat. De kantoren zijn in veel gevallenproductgericht georganiseerd in plaats vanklantgericht. Terwijl juist veel aanwezigen beamendat klantkennis en een goede relatie met de klanthet werk extra leuk maakt. Als je veel over eenklant weet, kun je hem ook goed bedienen. Watis de ‘drive’ van de ondernemer, van uw klantdus? In het streven de klant en zijn ondernemingzo goed mogelijk te leren kennen, is tijd vaak eenbelemmerende factor! Het businessmodel vande kantoren moet worden aangepast, zodat deaccountant/adviseur zijn klanten (spontaan) kanbezoeken, zonder dat hij daarvoor een rekeningstuurt. Als u dan daadwerkelijk advieswerk voor deondernemer verricht, kan er gefactureerd worden.De ondernemer wil daar graag voor betalen, zoblijkt uit het eerder genoemde onderzoek van deUniversiteit Leiden.De competenties van huidige medewerkersvragen in dit kader ook om doorontwikkeling.De accountant die wettelijke controles doet, isnamelijk niet altijd de aangewezen persoon omde klant te adviseren. Maar er zijn natuurlijk nogmeer medewerkers. In de nieuwe rol als adviseur/accountmanager moet hij de contactpersoon voorde klant zijn (extern) waarbij hij intern door een teamvan deskundigen wordt ondersteund. Een aantalkantoren kent al wel deze organisatiestructuur vaneen front- en back office.Wat kan SRA voor u betekenen?Om kantoren bewust (toekomstige) keuzeste laten maken en te inspireren, heeft SRAhet webzine Spring! ontwikkeld (sra.nl/spring). Dit webzine biedt op prikkelendewijze kennis en inzichten, interessantedenkrichtingen aanknopingspunten voorhet accountantskantoor anno nu, maar vooralrichting de toekomst. Stof tot nadenken!One-stop-shopEen andere vraag die naar voren kwam tijdens derondetafelgesprekken van de Ledenvergadering,is de volgende: ‘Is het principe van one-stop-shopping binnen SRA-kantoren haalbaar en is ditnoodzakelijk om te overleven in de concurrerendemarkt?’. Hier werd erg verschillend over gedacht.Dit totaalconcept is volgens een deel van deaanwezigen binnen het eigen kantoor niet haalbaar,maar wel binnen het netwerk. Levert dit dan ookhet gewenste resultaat op? Anderen zijn vanmening dat kleinere kantoren juist keuzes moetenmaken om zich vervolgens te specialiseren (niches).De leden zijn de spil vaneen vereniging. Dat geldtook voor een vereniging alsSRA. Het bestuur en hetbureau willen daarom altijdhet gesprek met u aangaan.Zo houden wij feeling metde vraagstukken die bijonze leden spelen, zoals‘Welke ontwikkelingen inde markt zijn van belang?’,‘Op welke manier kan SRAhierop inspelen?’, ‘Waarmoet SRA haar pijlen oprichten?’ en ‘Wat gaat goeden wat kan beter?’.In gesprek met…U!
 25. 25. 25www.sra.nl SRAadviseurdeDe klant zit er niet meer opte wachten om alleen dejaar­rekening te bespreken.Hij wil vooruit kijken!Kracht is om de klant door te verwijzen naar eenander kantoor of specialist uit je eigen netwerk alsje zelf de kennis niet in huis hebt.De accountant/adviseur moet zich de nieuwe rolvan scheepsloods toe-eigenen en de ondernemingvan de klant door de zware economische tijdenheen laveren om hem zo optimaal mogelijk tepositioneren voor de toekomst. Branchekennisis in dit geval ook heel belangrijk! De aanwezigekantoren zijn enthousiast over het initiatief van SRAom het BiZ-platform te ontwikkelen (zie sra.nl/biz).Kleine Kantorendag 2013Tijdens de Kleine Kantorendag begin februariis er over andere onderwerpen gesproken. DeSRA-speerpunten Branche In Zicht (BiZ) enfinancieringsoplossingen stonden hier centraal.Uiteraard werd er ook gesproken over anderemogelijke kansen en de rol die SRA specifiek voorde kleinere kantoren (tot 40 medewerkers) moetspelen.Een project dat bijdraagt tot een beterepositionering van de kleinere kantoren is Branchein Zicht, het platform met brede branchekennis,exclusief voor SRA-leden. BiZ wordt over hetalgemeen positief ervaren. Uiteraard is een aantalrandvoorwaarden hierbij van belang. Cijfersmoeten recent, betrouwbaar en goed met elkaarte vergelijken zijn en deze moeten makkelijkgeautomatiseerd kunnen worden ingelezen,rekening houden met specifieke rechtsvormen.Bovendien mogen de BiZ-rapporten niet te veelkosten. In de toekomst ziet men graag verdereverdieping (regio, kwartaalrapportages, etc.). Verdergeven kantoren aan dat zij hulp nodig hebben bij deimplementatie van dit nieuwe product. Bijvoorbeeld(commerciële) cursussen voor medewerkersom advieskansen op te pakken. Daarnaast is erbehoefte aan marketinginformatie voor klanten.SRA is met al deze suggesties aan de slag gegaanen veel is al doorgevoerd. Zie voor een actuelestand van zaken: www.sra.nl/biz.FinancieringsproblematiekEen ander speerpunt van SRA waarmee ookde kleinere SRA-kantoren te maken hebbenis de financieringsproblematiek. Welke rol kanSRA spelen om ervoor te zorgen dat gezondeondernemers weer kunnen investeren en hoekunnen de kantoren deze ondernemers zo goedmogelijk begeleiden? Actieve belangenbehartigingis op dit gebied erg waardevol. In gesprek blijvenmet de top van de huidige banken is hiervan eenvoorbeeld. Veel aanwezigen gaven aan graagte zien dat SRA inzicht geeft in de wirwar vanalternatieve financieringsvormen. Wat zijn goedeen betrouwbare partijen en kunnen we eventueelmet hen mantelafspraken maken? Een deel van deaanwezigen ging nog verder en stelde voor dat SRAeen platform moet creëren waarbij vraag en aanbodwordt samengebracht. Een enkeling suggereerdezelfs dat SRA een eigen bank moet oprichten.Het SRA-bestuur en -bureau zijn op dit momentdruk bezig om alle mogelijk­heden te onderzoeken.We komen hier dit voorjaar nog op terug. Wordtvervolgd!Tot slotUiteraard is er tijdens deze rondetafelgesprekkennog veel meer besproken. De essentie van dezegesprekken zijn de kansen en bedreigingen voorde SRA-kantoren in het algemeen en de kleinerein het bijzonder. En wat kan SRA voor nu en in detoekomst hierin voor u betekenen. Duidelijk is weldat alles valt of staat met de mensen waarmee hetaccountantskantoor werkt. Zij zijn het fundamentvan de organisatie. Net zoals u het fundament bentvan onze vereniging, SRA.Daar waar uw klanten en u behoefte aan hebben,liggen de kansen voor SRA. SRA staat daarbijgarant voor persoonlijke aandacht, efficiencydoor schaalgrootte, kwaliteit en branchekennis.Door dit merk kunt u zich onderscheiden van deconcurrent en kunt u de mkb-ondernemer optimaalondersteunen en adviseren bij de vraagstukken vanvandaag en morgen. En daar draait het allemaalom. Wij hebben vertrouwen in de toekomst enhopen u snel weer te spreken!Reserveer 12 december2013 alvast in uwagenda: jaarlijkse SRA-Dag (inclusief ALV enEindejaarsseminar).
 26. 26. automatiseringSBR verplichtstelling:In dit artikel staan we stil bij de huidigeverplichtstelling die 1 januari jongstleden isingegaan. De technische overgang van dezeverplichtstelling bestaat uit drie pijlers:1. Het huidige aangifteformaat XML is vervangendoor XBRL;2. De authenticatie van de aangiftes wordtvastgesteld met een PKIoverheid Servicescertificaat in plaats van met een BAPI certificaat;3. Aangiftes worden verzonden via Digipoort inplaats van het BAPI-kanaal.EKA wordt SBAIn het SBR-tijdperk wordt de ElektronischeKopie Aanslag EKA vervangen door het ServiceBericht Aanlag SBA. Voor het ontvangenvan SBA ‘s via Digipoort heeft u dan ook temaken met een nieuw machtigingsproces. Degeregistreerde machtigingen in EKA wordenniet automatisch doorgezet naar SBA. Bij deinvoer van SBA heeft de Belastingdienst ervoorgekozen dat machtigingen per belastingjaaren per belastingmiddel worden geregistreerd.Als intermediair moet u daarom voor iederbelastingmiddel (opnieuw) machtigingen aanvragenvoor uw klanten.Omdat medio 2012 bleek dat het SBA niet op tijdgereed zou zijn, heeft de Belastingdienst na overlegmet onder meer SRA besloten dat intermediairsvoor het aangiftejaar 2012 de EKA nog steedskunnen aanvragen via het BAPI-kanaal. Voor hetaangiftejaar 2012 kunt u een SBA aanvragen naastde EKA, mits uw software dit ondersteunt. Vanafaangiftejaar 2013 kunt u alleen nog maar met SBAwerken. De EKA blijft dan nog wel in productie voorde afhandeling van oudere aangiftejaren (2012 enouder). Dus ook voor een voorlopige aanslag over2014, die u mogelijk al eind 2013 aanvraagt, moetu met een SBA werken.Ook de aanvraagprocedure voor de uitstelregelingkon voor de aangiften 2012 nog via het BAPI-kanaal worden aangevraagd. De aangiften die inde uitstelregeling worden opgenomen, moetenuiteraard wel via SBR worden ingediend.Aangiftes via SBR stromen binnenInmiddels stromen de SBR aangiftes IB en VpBbinnen bij de Belastingdienst via Digipoort.Begin maart 2013 meldde de Belastingdienstdat er m.b.t. het aangiftejaar 2012 bijna 9000IB-winstaangiftes, en ruim 100.000 IB-nietwinstaangiftes via SBR waren ingediend. Datbetekent dat de invoering van SBR voor de aangifteIB en VpB goed lijkt te verlopen. Een verwachtebottleneck bij de aanvraag en installatie van hetPKIoverheid services certificaat is uitgebleven,de succesvolle implementatie bij de meesteintermediairs is inmiddels up running.Planning BelastingdienstNu de aangiftes IB en VpB via SBR ingediendworden, maakt de Belastingdienst zich klaar voorStaat u in de start­blokken om de eersteaangiftes (IB/VpB) viaSBR (Standard BusinessReporting) in te dienenof heeft u al aangiftes viaSBR aangeleverd?status bij Belasting-dienst en Leveranciers26 mei 2013SRAadviseurde
 27. 27. 27www.sra.nl SRAadviseurdevolgende aangiftes en stromen in SBR:Conform de bekend gemaakte roadmap gaatop 1 januari 2014 de volgende verplichtstellingin, namelijk voor de OB-aangifte en de opgaafICP. Een aandachtspunt voor intermediairs zijnklanten die deze aangiftes zelf indienen via hun(boekhoud)software.De Belastingdienst treft ook voorbereidingen omde loonheffing berichten, die nu via BAPI lopen, temigreren naar SBR. Dit wordt niet eerder dan in2014 verwacht.Na 2014 worden nieuwe berichten toegevoegdaan de SBR-stroom: de vooringevulde aangifte(VIA) voor belastingconsulenten, toeslagberichtenen het M-biljet.Er is nog geen planning bekend voor de overgangnaar SBR van de aangiftes erf- en schenkbelasting.Naast de belastingstromen hebben intermediairsnatuurlijk ook nog te maken met de SBR-stromenvan andere uitvragende organisaties, zoals deKamers van Koophandel en de banken. Dezestromen zullen naar verwachting nog sterk gaangroeien in de komende jaren.BAPI nog even nodigDe OB-aangifte en de opgaaf ICP kunnenal via SBR ingediend worden. Steeds meerboekhoudpakketten maken dit al mogelijk of gaandat mogelijk maken. Het gebruik van BAPI is dannog nodig voor de Loonheffing, de Toeslagen ende aangiftes IB en VpB over aangiftejaren vanvóór 2012. Houdt u te zijner tijd rekening met delooptijd van uw BAPI-certificaat en stem bijtijds af ofverlengen van het BAPI-certificaat straks nog nodigis en voor hoe lang. Voor zover dit laatste variabel iste bepalen.eID-stelselDe eerder genoemde SBA’s werken op dit momentmet een machtigingsoplossing met de (code)naam B2. In de toekomst zal de Belastingdienstaansluiten bij het zogenoemde eID-stelsel. Ditstelsel moet voorzien in een compleet systeem vanauthenticatie en machtigingen voor zowel burgersals ondernemers.Status fiscale aangiftesoftware en SBRZoals mocht worden verwacht zijn de fiscalesoftwareleveranciers er op tijd in geslaagd omde noodzakelijke aanpassingen voor de aangiftesIB en VpB in te bouwen en uit te leveren. Welopvallend is dat een aantal leveranciers precies deverplichtstellingslijn hebben gevolgd en zaken dienog niet verplicht zijn ook uitgesteld hebben naarlater datum (zie tabel). Dat geldt met name voor hetondersteunen van het SBA en in een enkel gevalook voor de aanvraag van de uitstelregeling.Dossierpagina SBROp www.sra.nl is eenspeciale dossierpaginagemaakt met meerinformatie dat door SRAover SBR is verzamelden gepubliceerd.Voor eventuele vragen kuntu contact opnemen metSRA, Menno Kooreman,automatisering@sra.nlLeverancier/status AanvraaguitstelregelingAanvraag SBA Ontvangen SBAAFAS Software 1 maart 2013(Vs. 2014.1.04)Medio april 2013(Vs. 2014.1.06)Medio april 2013(Vs. 2014.1.06)Kluwer Januari 2014(Vs. 13.00)4ekwartaal 2013(Vs. 12.20)4e kwartaal 2013(Vs. 12.20)Primaccount 5 februari 2013 BAPI(Vs. Febr2013)Medio 2013 Medio 2013Reed Business Nog niet ingepland Medio 2013 Medio 2013Sdu Uitgevers Juni 2013 Juni 2013 Juni 2013Tecknow 29 maart 2013 29 maart 2013 29 maart 2013UNIT4 28 januari 2014(Vs. 17.0)25 april 2013(Vs. 16.1)25 april 2013(Vs. 16.1)Bovenstaande tabel met toelichting is een momentopname (eind maart 2013) en er kunnen geenrechten aan worden ontleend. Voor de meest actuele gegevens en de status van andere leveran-ciers over SBR-ready zijn en softwarepakketten, kunt u terecht op www.sbrsoftwarecheck.nl.
 28. 28. 28 mei 2013SRAadviseurdeinterviewSRA Masterclass Strategie:De masterclasses zijn bedoeld om de deelnemendekantoren in een vertrouwelijke omgeving nieuweinzichten en inspiratie te geven. Dat doet SRA doortopsprekers en bestuurders van middelgrote SRA-kantoren in gesprek te laten gaan over strategischeonderwerpen, zoals ‘Van verandermanagementnaar veranderkunde’ en ‘De kracht van mensen’.Ditmaal draaide de masterclass om ‘ICT =Strategie’; de rol van ICT in veranderprocessenvan organisaties. De locatie was toepasselijk: hethoofdkantoor van Microsoft Nederland op Schiphol.Voor Peter de Haas een vertrouwde omgeving,want tot maart dit jaar was hij er als managerverantwoordelijk voor de Microsoft-partners inhet grootzakelijke segment. Met zijn eigen bedrijfBreinwave helpt hij organisaties tegenwoordigbij het uitwerken en implementeren van nieuwezakelijke ICT-toepassingen.Analistenrapporten als leidraadTechnologie zal ook bij accountantskantorenonmiskenbaar een steeds grotere rol spelen,volgens de deelnemers aan de masterclass, vooralals het gaat om data-analyse en administratievesystemen. De Haas trapt daarom af met zijn ICT-visie op het jaar 2020. IT-leveranciers en -analistenals IDC, Gartner Group en Forrester hebben daarineen zwaarwegend aandeel. Om een beter beeld tekrijgen van wat er speelt in de ICT-wereld, loont hetom naar hun gedragingen, rapporten en modellente kijken. Een bekend voorbeeld is de jaarlijkseHype Cycle van Gartner, die aangeeft in welkontwikkelingsstadium technologieën zich bevinden:van hype (bijvoorbeeld de cyberbril GoogleGlass en 3D-printen) via de dikwijls volgendeteleurstelling (‘de trog van de desillusie’) tot aanbrede acceptatie (betrouwbaar en betaalbaar, zoalsspraakherkenning).Forrester biedt met Waves een model aan dat ingrote lijnen overeenkomt met dat van Gartner. IDCpakt het anders aan en kijkt per technologie naarde omzet en het marktaandeel van IT-leveranciers.Deze informatie is een van de belangrijke factorendie het sentiment op de ICT-markt bepalen en isdaarmee een handig richtsnoer bij het maken vanstrategische keuzes. Dat geldt ook voor rapportenen whitepapers van IT-leveranciers. De meestedeelnemende kantoren maken daar nog weinig ofgeen gebruik van, dus daar is nog een wereld tewinnen.Megatrends: mobiliteit en sociale mediaUit alle analyses vloeien vier IT-megatrends voortdie dit decennium de boventoon zullen voerenen voor accountantskantoren van strategischbelang zullen zijn: Mobility, Social, Cloud en BigData. Op de eerste plaats stijgt het aantal mobieleapparaten sterk. Die worden bovendien steedscompacter, krachtiger en betaalbaarder en denetwerksnelheden blijven verbeteren. Dat betekentheel wat voor de moderne werkplek: je kunt virtueelimmers overal en altijd aanwezig zijn en toeganghebben tot al je informatie. Verder gebruiken steedsmeer mensen hun eigen mobiele apparaten op hetwerk (Bring Your Own Device) en dat brengt eenkeur aan beleidsvraagstukken met zich mee; hoebescherm je bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsdata enhoe organiseer je je datamanagement?Hoe ziet het ICT-land-schap er in 2020 uit? Watzijn de meest relevanteICT-trends voor accoun-tants- en advieskantorenen hoe vertaal je dienaar een praktische enfunctionele roadmapwaarmee een kantoormorgen kan starten?Topspreker Peter deHaas, medeoprichteren CTO van Breinwave,liet er in de SRA Master-class Strategie op 4 apriljongstleden zijn lichtover schijnen.Van ICT-ontwikkelingennaar beleidPeter de Haas:“Het vergt investeringenom de IT-middelen en-processen naar eenhoger plan te tillen”

×