3

365 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3

  1. 1. UDK 691.87:620.193 Primljeno 9. 3. 2004.Zaštita armature od korozije uarmiranobetonskim konstrukcijamaJure FranciškovićKljučne riječi J. Francišković Stručni radarmiranobetonske Zaštita armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijamakonstrukcije,armatura, korozija, U radu se razmatra postupak zaštite armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijamazaštita, primjenom inhibitora korozije na bazi amina (migracijskih korozijskih inhibitora) i antikorozijskihkorozijski inhibitori, materijala sa sadržajem ovih inhibitora. Razmatra se sastav i kriteriji kvalitete antikorozijskihantikorozijski materijal materijala i sustava za zaštitu novih i sanaciju postojećih armiranobetonskih konstrukcija. Opisuje se tehnološki postupak pripreme i ugradnje ovih materijala te kvaliteta betonske podloge.Key words J. Francišković Professional paperreinforced-concrete Corrosion protection in reinforced-concrete structuresstructures,reinforcement, The procedure for protecting reinforcement against corrosion in reinforced-concrete structures usingcorrosion, corrosion inhibitors based on amines (migratory corrosion inhibitors) and anticorrosive materialsprotection, containing such inhibitors, is described in the paper. Quality criteria and composition of anticorrosive corrosion inhibitors, materials and systems for the protection of both new and existing reinforced-concrete structures areanticorrosive material considered. The technological procedure used for the preparation and placement of such materials, and the quality of concrete bedding, are also described.Mots clés J. Francišković Ouvrage professionelouvrages en béton armé, Protection anticorrosion pour les ouvrages en béton arméferraillage, Le procédé anticorrosion pour les ouvrages en béton armé, dans lequel on utilise les inhibiteurs decorrosion, corrosion se basant sur les amines (inhibiteurs de corrosion migratoires), et les matériaux anti-protection, corrosifs contenant ces inhibiteurs, sont décrits dans louvrage. Les critères de qualité et la compositioninhibiteurs de corrosion, des matériaux anti-corrosifs, ainsi que les systèmes pour la protection des ouvrages en béton armé tantmatériau anti-corrosif existants que nouveaux, sont considérés. Le procédé technologique utilisé pour la préparation et la mise en oeuvre de ces matériaux, et la qualité de lassise en béton, sont également décrits.Ключевые слова Ю. Францишкович Отраслевая работажелезобетонные Защита арматуры от коррозии в железобетонных конструкцияхконструкции, Здеcь рассматривается способ защиты арматуры от коррозии в железобетонныхарматура, коррозия, конструкциях применением метода ингибитора коррозии на базе амина (миграционныхзащита, коррозионные коррозийных ингибиторов) и антикоррозийных материалов с содержанием этих ингибиторов.ингибиторы, Рассматривается состав и критерии качества антикоррозийных материалов и системмы поантикоррозионный защите новых и санации существующих железобетонных конструкций. Описываетсяматериал технологический способ подготовки и вмонтировки этих материалов, а также качество бетонного основания.Schlüsselworte J. Francišković FachberichtStahlbetonkonstruktionen, Korrosionsschutz der Bewehrung in StahlbetonkonstruktionenBewehrung, Im Artikel betrachtet man ein Verfahren des Korrosionsschutzes der Bewehrung in Stahlbetonkonstruk-Korrosoin, Schutz, tionen unter Anwendung von Korrosionsinhibitoren der Amin-Basis (Wanderkorrosionsinhibitoren) undKorrosionsinhibitoren, Antikorrosionsstoffen die solche Inhibitoren enthalten. Man betrachtet die Zusammensetzung und dieAntikorrosionsstoff Qualitätskriterien der Antikorrosionsstoffe und der Systeme für den Schutz von neuen und die Sanierung von bestehenden Stahlbetonkonstruktionen. Beschrieben ist das technologische Verfahren der Vorbe- reitung und des Einbaus dieser Stoffe, sowie die Qualität der Betonunterlage. Autor: Dr. sc. Jure Francišković, dipl. ing. chem., savjetnik tvrtke Longus d.o.o., Zagreb, Sachsova 4GRAĐEVINAR 56 (2004) 12, 743-748 743
  2. 2. Zaštita armature od korozije J. Francišković1 Uvod 2.2 Korozija armature jest kemijska (ispravnije: elek-Prema statističkim pokazateljima oštećenja armiranobe- trokemijska) reakcija oksidacije (hrđanje, korozija)tonskih konstrukcija uzrokavana korozijom armature armature (željeza) s kisikom u prisutnosti vlage pričine više od 80% svih oštećenja. Korozija armature i određenoj temperaturi.štete koje ona uzrokuje na armiranobetonskim konstruk- Ovisno o termodinamičkim uvjetima i razlikamacijama ponajprije su gospodarsko pitanje i čine znatnu elektropotencijala između sastavnica redox-sustavastavku u proračunu svake zemlje. elektrokemijski proces korozije može se prikazatiDo prije otprilike 30 godina mišljenje stručne javnosti sumarnom jednadžbom reakcije oksidacije/korozije:bilo je da su beton i armiranobetonske konstrukcije • anodni proces: Fe → Fe2+ + 2e- i«vječni». Pojave oštećenja i građevinske štete upozorili • katodni proces: O2 + 2 H2O + 4e-→ 4 OH-su da beton i armiranobetonske konstrukcije ipak nisu odnosno uz sudjelovanje klorida:«vječni» - počela su sustavna istraživanja uzroka i me- • Fe++ (odnosno Fe(OH)2) + 2Cl-→ FeCl2hanizama procesa oštećivanja. • FeCl2 + H2O + OH-→ Fe(OH)2 + H+ + 2Cl-Rezultati istraživanja su novi načini i postupci te materi-jali za zaštitu i sanaciju armiranobetonskih konstrukcija • 2Fe(OH)2 + 1/2 O2 → Fe2O3 + 2H2O anoda - -koje imamo danas, a u funkciji su debljine zaštitnog slo- • 1/2 O2 + H2O + 2e → 2OH katodaja betona te njihova fluido(ne)propusnost (za vodu, vodenu 2.3 Produkt korozije željeza/Fe jest željezni oksid/paru, plinopropusnost/CO2, SO2/3, NxOy, O2, difuzija to- FexOy: 2 Fe+1 ½ O2+H2O+toplina →2 FeOHpivih soli posebice klorida itd.) te dodatna zaštita povr- 1 vol oko 2,5 vol.šine betona premazima, običnim i hidrofobnim impreg-nacijama, katodna zaštita armature, površinska zaštita • «Čisti» željezni oksid ima približno 2,5 puta većiarmature EP-smolama, primjena nehrđajuće armature i obujam od metalnog željeza.armature iz drugih korozijski postojanih materijala itd. • -Armatura nije čisto željezo već njegova leguraIstovremeno se istražuju mehanizmi i procesi korozije - čelik.armature te uloga i način utjecaja agresivnih supstancija • Produkti korozije su smjesa željeznih oksidapri čemu su kloridi nezaobilazni predmet istraživanja. ovisno o sastavu i koncentraciji reaktanata te oDanas je posve normalno da se u projektima i troškovni- termodinamičkim uvjetima pri kojima teče elek-cima radova nalaze i projekti zaštite novih odnosno sa- trokemijska reakcija korozije; obujam nastalihnacije starih armiranobetonskih konstrukcija. korozijskih produkata je oko 3-12 puta veći od početnog obujma armature/željeza.Pitanje zaštite armature inhibitorima korozije danas je • Pojava korozije na površini armature ne uzro-približno takvo kao što je bilo pitanje zaštite armirano- kuje samo smanjivanje prionljivosti (adhezije)betonskih konstrukcija prije 30 i više godina. između armature i betona i smanjivanje presje-Zaštita armature od korozije, zaštita novih i sanacija sta- ka armature, nego također – zbog velikog pove-rih armiranobetonskih konstrukcija aminskim inhibitori- ćavanja obujma korozijskih produkata u odnosuma korozije i antikorozijskim materijalima i sustavima na početni obujam armature – goleme pritiskesa sadržajem ovih inhibitora bitan je doprinos i veliki koji uzrokuju pojavu pukotina, odvajanja, raspu-iskorak u produžetku trajnosti životnog vijeka tih kons- cavanja i ljuštenja zaštitnog sloja betona povišetrukcija, a time istodobno značajno smanjenje troškova armature.održavanja i efikasnost iskorištavanja objekta. 2.4 Pasivni (zaštitni) sloj željeznog oksida na površiniAminski inhibitori korozije i antikorozijski materijali i armature nastaje oksidacijom armature u alkalnomsustavi, tj. oni koji sadrže aminske inhibitore za zaštitu mediju (pH > 9,5).armature od korozije, zaštitu novih i sanaciju starih armi- Pasivni sloj je veoma gust i fluidonepropustan zaranobetonskih konstrukcija, uspješno se primjenjuju u reaktante korozije (O2, H2O) i time štiti armaturusvijetu već više od 20 godina. od korozije pri «normalnom»/neagresivnom okoli- šu. Ova zaštita funkcionira samo pri alkalnosti be-2 Uvodni pojmovi i definicije tona pH > 9,5 i bez prisutnosti klorida (najveća kon-2.1 Korozija je nenamjerno trošenje materijala uz- centracija Cl- treba biti manja od 0,4%) i drugih ag- rokovano prirodnim ili/i umjetnim utjecajima resivnih supstancija kao primjerice CO2, SO2,3, NxOy agresivnih supstancija okoliša na materijal pri itd., općenito kiselih sastojaka okoliša koji uzroku- određenim termodinamičkim uvjetima. ju karbonatizaciju i smanjivanje alkaliteta betona744 GRAĐEVINAR 56 (2004) 12, 743-748
  3. 3. J. Francišković Zaštita armature od korozije ili čak kemijsku reakciju razgradnje ili/i fizikalnu na površini armature, sprječavajući difuziju reakta- degradaciju betona. nata korozije (O2, H2O) do armature i time je štite od oksidacijskih procesa za razliku od anodnih in-2.5 Armirani beton je kompozitni materijal sastavljen hibitora na bazi nitrita i/ili kromata koji štite arma- od dva osnovna sastojka - betona i armature. turu od korozije anodnom pasivizacijom tako što Beton se sastoji od sljedećih osnovnih komponenata: sami sudjeluju u anodnom procesu, tj. oksidiraju • očvrslog cementnog veziva (cementni kamen, umjesto osnovnog metala. cementni matriks) nastalog kemijskom reakci- • Naprijed je navedeno da je korozija armature jom hidratacije cementa (mljevenog klinkera/spo- oksidacijski/korozijski proces kemijske/elektro- jeva Ca-silikata i -aluminata) s vodom tvoreći kemijske reakcije željeza (armature) i kisika u Ca-hidrosilikate i aluminate (cementni matriks) prisutnosti vlage pri određenoj temperaturi. te vrlo važni Ca-hidroksid (vapno) Ca(OH)2 odgovornog za pH/alkalitet betona, vrlo reaktiv- • Osim koncentracije reaktanata (Fe, O2, H2O) i nog sastojka koji reakcijom sa CO2 iz zraka pre- temperature brzina reakcije korozije armature lazi u CaCO3, tj. karbonatizira beton i tako sni- ovisi i o alkalnosti/pH-vrijednosti medija/porne zuje pH vrijednost betona čime omogućuje ko- vode u betonu: pri pH > 9,5 na površini armature roziju armature u betonu pri alkalitetu pH<9,5, formira se za reaktante korozije vrlo gusti nepropusni sloj željeznog oksida, tzv. pasivni • kamenog agregata definirane kvalitete i granu- sloj, koji štiti armaturu od korozije sprječava- lometrijskog sastava koji daje što gušće pako- jući difuziju reaktanata (O2, H2O) do armature vanje i – ovo ali vrijedi samo za vrijednost pH>9,5. • poroziteta odgovornog za mnoga svojstva beto- na: vodoupojnost, plinopropusnost, difuziju • Ako i kada pH vrijednost betona padne ispod klorida, otpornost na atmosferilije, smrzavice i 9,5 – primjerice karbonatizacijom betona reak- topive soli te druge agresivne utjecaje okoliša. cijom CO2 iz zraka i kalcijeva hidroksida/Ca(OH)2 u betonu, ili utjecajem kiselih komponenata • Betonu se dodaju i razni drugi dodaci prije sve- okoliša na beton npr. oksida SO2/3, NxOy i sl. – ga aditivi za reguliranje reoloških svojstava mase slabi i razara se zaštitni pasivni sloj (uglavnom svježeg betona i smanjivanje V/C-faktora, do- mješavina željeznih oksida)- i započinje reakci- daci za postizanje ciljanih visokovrijednih svoj- ja oksidacije/korozije armature jer je otvoren stava očvrslog/otvrdnutog betona, npr. mikro- put reaktantima do armature. silika, polimerna i čelična vlakanca i dodaci za sprječavanje deformacija/stezanje betona, itd. • U prisutnosti klorida (klor iona Cl- u vodenoj otopini) koncentracije > oko 0,4%, «prirodni»2.6 Aminski su inhibitori (migracijski korozijski in- pasivni sloj na površini armature biva razaran hibitori) kemijski spojevi na bazi amina (primjeri- kemijskom reakcijom klorida i oksida željeza ce. aminokarboksilati, aminoalkoholi, i dr.) koji se također i kod pH > 9,5, čime reaktanti (O2, H2O) procesom kemijske adsorpcije, tzv. kemisorpcije, imaju direktan pristup armaturi i proces korozi- »vežu»/adsorbiraju na površinu armature/željeza (i je započinje – reaktanti većeg termodinamičko- drugih metala), tvoreći na površini postojan i otpo- ga potencijala (Fe, O2, H2O) reakcijom oksida- ran mikrosloj debljine oko 20 µm, rezistentan na cije prelaze u kemijski stabilniji spoj nižega termo- mnoge agresivne supstancije okoliša ponajprije na dinamičkog potencijala (FexOy). utjecaj klorida u prirodi sveprisutnog a istodobno vrlo agresivnog na okside željeza koje kemijski • Kloridi ne reagiraju kemijski direktno sa želje- razara. zom/armaturom, tj. kloridi nisu oksidanti želje- za već pri koncentraciji klorida > oko 0,4% na Aminski inhibitori korozije štite armaturu od cement (otprilike 0,7 kg/m3 betona) kemijski korozije u oba oksidacijska područja: katodnom i reagiraju s pasivnim slojem željeznog oksida anodnom za razliku od nekih drugih tipova inhibi- razarajući ga i time omogućuju pristup reakta- tora korozije kao npr. nitrita, stoga se aminski inhi- nata korozije armaturi uzrokujući kemijsku re- bitori korozije označavaju i kao miješani inhibitori akciju tj., koroziju armature. Naime, produkti korozije. kemijske reakcije klorida i Fe-oksida/pasivni Aminski inhibitori korozije na bazi aminskih spojeva topiv su sloj u vodi (FeCl2 odnosno Fe(OH)2) pripadaju grupi tzv. katodnih odnosno katodno-ano- te tako omogućuju napredovanje i ubrzavanje dnih inhibitora koji se adsorbiraju (kemisorpcijom) procesa korozije (vidi 2.2.).GRAĐEVINAR 56 (2004) 12, 743-748 745
  4. 4. Zaštita armature od korozije J. Francišković3 Način djelovanja i primjene aminskih inhibitora trukcija treba izvršiti cjelovitim zaštitnim sustavom, tj. ugraditi materijale za sve tri navedene faze, a ne samo par-3.1 Način djelovanja aminskih inhibitora cijalno, jer jedino puni zaštitni sustav dugotrajno i efikas- no štiti armaturu od korozije i armiranobetonsku konstruk-• Aminski inhibitori korozije difundiraju u obliku tekuće ciju od degradacije/oštećenja. i parne faze kroz strukturu betona uključivo i najguš- će strukture betona, vrlo duboko u konstrukciju do 3.2 Načini primjene aminskih inhibitora armature s kojom fizikalno- kemijski reagiraju (ke- misorpcija) tvoreći na njezinoj površini vrlo gust za Aminski inhibitori za zaštitu armature od korozije bilo agresivne supstancije i reaktante korozije nepropusni kod novih ili sanacije starih oštećenih AB-konstrukcija i rezistentni mikrosloj debljine oko 20 µm, štiteći ar- primjenjuju se u načelu na dva načina: maturu od korozije. 1. direktnim dodavanjem aminskog inhibitora u beton,• Aminski inhibitori difundiraju i kroz «zdravi» koro- cementni ili PC mort odnosno građevinske materija- zijski sloj na armaturi stupnja čistoće otprilike Sa2 i le na bazi drugih veziva pri njihovu pripremanju bilo St3. Ovime se otvaraju osnove za nove kriterije kva- na gradilištu ili u pogonu i litete u pripremi podloge pri sanacijskim radovima: uklanja se samo degradirani od armature odvojeni 2. primjenom industrijski proizvedenih materijala (koji sloj zaštitnog betona, a armatura čisti do navedenih već sadrže aminske inhibitore) za zaštitne i sanacijs- stupnjeva čistoće. Površinu korodirane armature gdje je ke radove armiranobetonskih konstrukcija, npr. repa- adhezija zaštitnog sloja betona i armature zadovolja- raturne mortove, mortove za zalijevanje i podlijeva- vajuća, tj. ≥ 1,5 N/mm2 nije potrebno (kao do sada) nje, zaštitno-ukrasne premaze, hidrofobne impregna- otvarati i čistiti do navedenog stupnja čistoće, već je cije, ljepila, itd. dovoljno očišćenu površinu betona samo impregni- Potrebno je još jednom naglasiti da je pouzdana i trajna rati odgovarajućim aminskim inhibitorom budući da zaštita armature od korozije u armiranobetonskim kon- inhibitor difundira i kroz «zdravi» sloj korozije do strukcijama osigurana samo kada svi slojevi građevins- armature gdje formira zaštitni sloj rezistentan na ko- kog sustava/konstrukcije sadrže aminske inhibitore: roziju. • beton osnovne armiranobetonske konstrukcije (kod• Tako, primjerice, sanacijama armiranobetonskih kon- novih se konstrukcija aminski inhibitor dodaje pri strukcija kontaminiranih kloridima vrlo duboko ispod zamješivanju betona, a kod sanacijskih radova očiš- površine i iza armature - u ekstremnim slučajevima ćeni se beton impregnira aminskim inhibitorom), kontaminiranost kloridima je kroz cijeli presjek sloja • reparaturni mortovi pri sanacijskim radovima betonske konstrukcije – i vrlo visoke koncentracije klorida (>0,4%) više nije potrebno primjenjivati (do- • te završni površinski premaz ili hidrofobnu impreg- sadašnji) kriterij kojim se traži uklanjanje kloridima naciju za zaštitu novih i starih armiranobetonskih kon- kontaminiranog sloja betona sve do podloge betona strukcija od navlaživanja, atmosferilija, smrzavica, koncentracije klorida <0,4% ili/i do sloja nekarbona- soli i drugih agresivnih utjecaja. tiziranog betona pH>9,5: uklanja se samo mehanički degradirani sloj betona do međusobne adhezije i ad- 3.3 Kriteriji zaštite armature od korozije hezije za armaturu ≥ 1,5 N/mm2, a zatim se: 1. Kriteriji zaštite izraženi jačinom/gustoćom korozijs- 1 očišćena i ohrapavljena podloga impregnira amin- ke struje I/µA/cm2: skim inhibitorom Prema ASTM STP 1065 (Andrade): 2 reprofilira betonska površina i zatvara otvorena armatura reparaturnim mortom sa sadržajem amin- • I = < 0,1 µA/cm2 pasivizacija/nema korozije skog inhibitora te armature 3 završno površinski obrađuje zaštitno-ukrasnim • I = 0,2 – 0,5 µA/cm2 .mala do umjerena korozija premazom ili hidrofobnom impregnacijom oba armature sa sadržajem aminskog inhibitora, radi zaštite • I = 0,5 – 1,0 µA/cm2 umjerena do pojačana armiranobetonske konstrukcije od navlaživanja, korozija armature utjecaja atmosferilija, smrzavica, soli i drugih • I = > 1,0 µA/cm2. vrlo jaka korozija armature agresivnih supstancija okoliša.Bitno je istaknutida zaštitu armature od korozije i zaštitu Prema ASTM C 09 0384 i ASTM G 109:novih odnosno sanaciju starih armiranobetonskih kons- • tijekom testa: I = < 10 µA746 GRAĐEVINAR 56 (2004) 12, 743-748
  5. 5. J. Francišković Zaštita armature od korozije • na kraju testa: I = < 2 µA 3. pH: alkalno područje [9], • korodiranost armature na kraju testa u odnosu na 4. koncentracija klorida: bez ograničenja (neki kontrolni uzorak: < 15% autori navode najviše 1% [9]), Prema Bavarian: stupnjevi oštećenja korozijom 5. otvorenost strukture betonske površine: >50% Jačina korozijske struje Stupanj oštećenja vidljivih zrnaca agregata, obuhvaćenost zrnaca µA/cm2 korozijom: cementnim matriksom otprilike 2/3 obujma zrna, 6. stupanj čistoće očišćene armature: min Sa2 < 0,5 ne očekuje se oštećenje odnosno St3 (prema međunarodnim standardi- korozijom ma ISO 8501-1, SIS 05 59 00 1967, DIN 55 928- 0,5-2,7 oštećenja korozijom moguća Teil 4, ASTM D 2200-67, SSPC VIS) ovisno o su za 10-15 godina metodi čišćenja: pjeskarenje, sačmarenje, hid- 2,7-27 oštećenja korozijom očekuju rodinamički, ručno. se za 2-10 godina > 27 oštećenja korozijom očekuju 4.2 Kriteriji kvalitete antikorozijskog sanacijsko- se za 2 godine i prije zaštitnog sustava/materijala slojeva poviše arma- ture: betona odnosno reparaturnog morta, zaštitno-2 Kriteriji zaštite izraženi elelktropotencijalom korozi- ukrasnog premaza odnosno hidrofobne impregna- je E/mV: cije Prema ASTM C-876: 1. fluidonepropusnost: koeficijent plinopropusnosti E = > - 200 mV: > 95% vjerojatnosti da nema po- ≤ 1x10-16m2 (EN 993-4), jave korozije 2. difuzija klorida: < 1x10-12 m2/s (GF), E = od - 200 mV: 50% vjerojatnosti pojave korozi do 350 Mv je (nesigurno područje) 3. koeficijent kapilarne vodoupojnosti: <10-1kg/m2h1/2 (HRN.U.M8.300), E = < - 350 mV > 90% vjerojatnosti da je koro- zija nastupila 4. alkalnost: pH > 9,5,3. Kriteriji zaštite na temelju polarizacijske otpornosti 5. antikorozijska zaštita armature izražena jačinom/- Rp/kΏcm (Broomfield, 1994., Andrade, 1999.): gustoćom korozijske struje:- prema ASTM STP 1065: < 0,1 µA/cm2. Rp = > 100 kΏcm: nije moguće utvrditi koroziju između aktivnog i pasivnog 5 Tehnološki postupak ugradnje antikorozijskih područja sanacijsko-zaštitnih sustava Rp = 50 – 100 kΏcm: mali stupanj korozije Rp = 10 – 50 kΏcm: srednji do visoki stupanj koro- 5.1 Antikorozijska zaštita armature novih zije gdje je još aktivan čelik armiranobetonskih konstrukcija: Rp = > 10 kΏcm: otpornost nije moguće kontro- 1. Dodavanje aminskih inhibitora zamješavanjem lirati uz pomoć stupnja koro pri proizvodnji betona za armiranobetonske zije . konstrukcije. Debljina zaštitnog sloja betona poviše armature jest najmanje 2 cm.4 Kriteriji kvalitete antikorozijskih sanacijsko- zaštitnih materijala i sustava: PS: Umjesto dodavanja inhibitora u beton tije- kom njegova spremanja zaštitu armature od ko- rozije novih armiranobetonskih konstrukcija4.1 Kriteriji kvalitete očišćene betonske podloge i može se izvesti naknadno nakon njezine izved- armature armiranobetonskih konstrukcija za be impregnacijom površine zaštitnog sloja ami- prihvat antikorozijskih sanacijsko - zaštitnih sustava: nskim inhibitorom. Poželjno je da se impregna- 1. vlačna čvrstoća betonske podloge: ≥ 1,5 cija obavi na suhom i očvrslom betonu. N/mm2, 2. Obrada betonske površine zaštitno-ukrasnim 2. hrapavost površine - ovisno o debljini sloja re- premazom ili hidrofobnom impregnacijom sa paraturnog morta: ca 5mm za slojeve debljine sadržajem aminskog inhibitora radi dodatne za- ca 10-50 mm, a oko 1mm za slojeve debljine 2- štite armature od korozije i sprječavanja upija- 10 mm, nja atmosferskih oborina te time zaštita betonaGRAĐEVINAR 56 (2004) 12, 743-748 747
  6. 6. Zaštita armature od korozije J. Francišković armiranobetonskih konstrukcija od utjecaja vla- 6 Monitoring ge, atmosferilija, smrzavica, topivih soli i dru- gih utjecaja. Pri projektiranju armiranobetonskih konstrukcija, pose- bice značajnijih objekata, nužno je projektirati održava-5.2 Antikorozijska zaštita armature pri sanaciji nje objekata tijekom njihova životnog vijeka također ugrad- postojećih/oštećenih armiranobetonskih njom senzora u armiranobetonske konstrukcije putem ko- jih će se pratiti stanje korozijske zaštite armature i stanje konstrukcija: sanacijskog/zaštitnog sustava te pravodobno poduzimati 1. Priprema betonske površine radi prihvata sloja mjere zaštite i obnove korozijske zaštite armature novom reparaturnog morta na način i do kriterija kvali- impregnacijom s aminskim inhibitorom odnosno repara- tete kao u t.4.1. Eventualno injektiranje pukoti- turom oštećenih elemenata sanacijskog odnosno zaštit- na injekcijskom smolom. nog sustava. 2. Impregnacija cjelokupne betonske površine – du- Na taj će se način stjecati praktično iskustvo prijeko pot- binski očišćene uklanjanjem degradiranoga po- rebno za pravilno razumijevanje i tumačenje procesa vršinskog/zaštitnoga sloja betona ili samo povr- korozijske zaštite armature aminskim inhibitorima i za šinski očišćene - aminskim inhibitorom. poduzimanje mjera za razvoj antikorozijskih materijala i 3. Reprofiliranje betonske površine uključivo i za- sustava sa sadržajem aminskih inhibitora, to više što smo tvaranje otvorene i očišćene armature raparatur- mi ovdje na samom početku primjene ove obećavajuće nim mortom sa sadržajem aminskog inhibitora. tehnologije koja se u svijetu nedvojbeno dokazala i u praktičnoj primjeni. 4. Završna obrada betonske površine zaštitno-uk- rasnim premazom sa sadržajem aminskog inhi- Uređajem GECOR-6 razvijenim u projektu Eureka/Eu- bitora ili hidrofobnom impregnacijom također rocare EU-401 mjeri se stupanj korozije in situ. Ovim se sa sadržajem ovoga inhibitora, radi dodatne za- uređajem mogu mjeriti sljedeći parametri: štite armature od korozije i sprječavanja upija- nja atmosferskih oborina te time zaštita betona • jačina/gustoća korozijske struje I/µA/cm2, armiranobetonskih konstrukcija od utjecaja vla- ge, atmosferilija, smrzavica i topivih soli. • elektropotancijal korozije E/mV, Zaštitno-ukrasni premazi mogu biti tankoslojni • polarizacijski otpor Rp/kΏcm, (debljine do otprilike 0,5 mm) ili debeloslojni (debljine sloja oko 2-3 mm), elastični, koji osim • temperatura, T/oC, zaštite od agresivnog okoliša premoštavaju i ti- me brtve mikropukotine (širine do otprilike 1 mm). • relativna vlažnost, %RH.LITERATURA[1] Rosenfeld, I. L.: Corrosion Inhibitors, McGraw-Hill Inc., New [6] Haynes, M.: Use of migratory corrosion inhibitors, York, 1981. Construction Repair, July/August 1997.[2] Alonso, C.; Andrade, C.: Effect of Nitrite as a Corrosion Inhibitor in Contaminated and Chloride-free Carbonated [7] Broomfield, J.: The pros and cons of Corrosion Inhibitors, Mortars, American Concrete Institute Materials Journal, 1990. Construction Repair, July/August 1997.[3] Berke, N.: Corrosion Inhibitors in Concrete, Concrete International 7, 1991. [8] Bjegović, D.; Mikšić, B.; Ukrainczyk, V.: Zaštita armature od korozije migracijskim inhibitorima, Građevinar 50 (1998) 4,[4] Bjegović, D.: Projektiranje životnog vijeka armiranobetonskih 193-202. objekata na prometnicama, znanstveno-istraživački projekt, ugovor br. 345-03-03-8044/94 između Javnog poduzeća [9] Bavarian, B.; Reiner, L.: Migrating Inhibitor Protection of Steel Hrvatske ceste i Odjela za materijale Građevinskog fakulteta Rebar in Concrete, Materials Performance, Feb. 2003., p.3-5 Sveučilišta u Zagrebu, listopad 1994., 137 stranica[5] Mikšić, B.; Gelner, L.; Bjegović, D.; Sipos, L.: Migratting [10] Yongmo, X.; Hailong, S.: Comparison of Amin- and Nitrite- Corrosion Inhibitors for Reinforced Concrete, Proceedings of Inhibitors in Carbonation-Induced Corrosion, China Building the 8th Europen Symposium on Concrete Inhibitors, University Materials Academy, Materials Performance, Jan. 2004., p.42-46 of Farrara, Italy, 1995.748 GRAĐEVINAR 56 (2004) 12, 743-748

×