Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คอมพิวเตอร์

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คอมพิวเตอร์

 1. 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (IT201) อ . ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์ : 3503500 ต่อ 715 E-mail: pattamaporn.p@bu.ac.th Homepage: http://tulip.bu.ac.th/~pattamaporn.p/
 2. 2. ตัวอย่างการใช้งานคอมพิวเตอร์
 3. 6. คอมพิวเตอร์คืออะไร <ul><li>“ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกโปรแกรมให้ รับข้อมูล (Input) เพื่อนำไป ประมวลผล (Process) เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ (Output) ตามที่ต้องการ และสามารถ เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในครั้งต่อไป ” </li></ul>
 4. 7. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ <ul><ul><li>มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประมวลผลด้วยความเร็วสูง </li></ul></ul><ul><ul><li>มีประสิทธิผล (Effectiveness) ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability) เก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถทำงานซ้ำๆ (Repeatability) </li></ul></ul>
 5. 8. <ul><li>ผลิตผลมาก (Productivity) </li></ul><ul><li>ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) </li></ul><ul><li>ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) </li></ul><ul><li>สังคมที่ไม่ใช้เงินสด (Cashless Society) </li></ul><ul><li>ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร (Easy Communication) </li></ul>Advantages of Computer and Computing Technology
 6. 9. Advantages of Computer and Computing Technology (Cont’ ) <ul><li>เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency) </li></ul><ul><li>ตอบสนองความต้องการ (Satisfaction) </li></ul><ul><li>ไม่ลำเอียง (Not Bias) </li></ul><ul><li>ไม่จำกัดสถานที่ (Portability) </li></ul>
 7. 10. Disadvantages of Computer and Computing Technology <ul><li>ขึ้นกับผู้เขียนโปรแกรม </li></ul><ul><li>ใช้เวลาในการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>แย่งงาน / แทนที่การทำงานของมนุษย์ </li></ul><ul><li>เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว </li></ul><ul><li>สร้างพฤติกรรมก้าวร้าว </li></ul>
 8. 11. Disadvantages of Computer and Computing Technology (Cont’) <ul><ul><li>ข่าวสารข้อมูลมีมากเกินไป (Information Flood) </li></ul></ul><ul><ul><li>การรับข่าวสารเก่า และ การเข้าถึงข่าวสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ปัญหาสุขภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ </li></ul></ul>
 9. 12. Computer Usage <ul><ul><li>งานที่เสี่ยงอันตราย </li></ul></ul><ul><ul><li>การป้องกันภัยธรรมชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>การสำรวจ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเกษตร </li></ul></ul><ul><ul><li>การศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>การคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร </li></ul></ul>
 10. 13. Computer Usage (Cont’) <ul><li>บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ </li></ul><ul><li>ระบบรักษาความปลอดภัย </li></ul><ul><li>การแพทย์ และสาธารณะสุข </li></ul><ul><li>งานดนตรี </li></ul><ul><li>งานศิลปะ </li></ul>
 11. 14. ประเภทของคอมพิวเตอร์ <ul><li>1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ( Supercomputer) </li></ul><ul><li>2. เมนเฟรม ( Mainframe) </li></ul><ul><li>3. มินิคอมพิวเตอร์ ( Minicomputer) </li></ul><ul><li>4. Workstation (Super Microcomputer) </li></ul><ul><li>5. ไมโครคอมพิวเตอร์ ( Microcomputer )= PC </li></ul>
 12. 15. <ul><li>1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ( Supercomputer) </li></ul><ul><li>มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ </li></ul><ul><li>คำนวณเลขได้หลายล้านตัวในเวลาอันรวดเร็ว </li></ul><ul><li>มีขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>ใช้ในงานควบคุมขีปนาวุธ งานควบคุมอากาศ </li></ul><ul><li>งานประมวลผลภาพทางการแพทย์ </li></ul>
 13. 16. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
 14. 17. <ul><li>2. เมนเฟรม ( Mainframe ) </li></ul><ul><li>มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยตู้ขนาดใหญ่บรรจุชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพด้อยกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>เหมาะกับงานที่เป็นศูนย์กลาง และกระจายการใช้งานเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบเอทีเอ็ม </li></ul>
 15. 18. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
 16. 19. <ul><li>3. มินิคอมพิวเตอร์ ( Mini computer) </li></ul><ul><li>ใช้งานได้พร้อมๆกันหลายคน - เครื่องปลายทางต่อเชื่อมได้ </li></ul><ul><li>ประมวลผลในของหน่วยงานขนาดกลาง - ใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>งานควบคุมผลผลิต </li></ul></ul><ul><ul><li>งานบัญชีและการเงิน </li></ul></ul><ul><ul><li>งานออกแบบทางวิศวกรรม </li></ul></ul>
 17. 20. มินิคอมพิวเตอร์
 18. 21. <ul><li>4. เวิร์กสเตชั่น ( Workstation ) </li></ul><ul><li>มีความเร็ว ประสิทธิภาพ และราคาสูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยทั่วไป </li></ul><ul><li>มีจุดเด่นสำหรับงานกราฟฟิก สร้างรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว </li></ul><ul><li>สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ </li></ul><ul><li>สำหรับงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานควบคุมเครื่องจักร งานจำลองและคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ฯ </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix </li></ul>
 19. 22. Sun Workstation
 20. 23. <ul><li>5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer = PC ) </li></ul><ul><li>มีขนาดเล็ก ราคาถูก เป็นที่นิยมง่าย </li></ul><ul><li>เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะบุคคล </li></ul><ul><li>เชื่อมต่อในเครือข่ายได้ </li></ul>
 21. 24. ไมโครคอมพิวเตอร์ แบบ Desktop
 22. 25. ไมโครคอมพิวเตอร์ แบบ Laptop
 23. 26. ไมโครคอมพิวเตอร์ แบบ Handheld
 24. 27. ไมโคร มินิ เมนเฟรม ซูเปอร์ ขนาดและราคา ประสิทธิภาพ เวิกสเตชั่น
 25. 28. Components of Computing System ( เก่า ) <ul><li>SOFTWARE </li></ul>PEOPLEWARE HARDWARE
 26. 29. Components of Computing System (IT) SOFTWARE INFORMATION HARDWARE PEOPLEWARE
 27. 31. ระบบคอมพิวเตอร์ <ul><ul><li>1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. ซอฟต์แวร์ (Software) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. บุคลากร (Peopleware) </li></ul></ul><ul><ul><li>4. สารสนเทศ (Information) </li></ul></ul>
 28. 32. 1. ฮาร์ดแวร์ : คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานประสานกัน เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ
 29. 33. หน่วยรับข้อมูล KEYBOARD
 30. 34. หน่วยรับข้อมูล MOUSE
 31. 35. หน่วยแสดงผลลัพธ์ MONITOR
 32. 36. หน่วยแสดงผลลัพธ์ MONITOR
 33. 37. หน่วยแสดงผลลัพธ์ PRINTER
 34. 38. หน่วยความจำสำรอง DISKETTE
 35. 39. หน่วยความจำสำรอง DISKETTE
 36. 40. หน่วยความจำสำรอง
 37. 41. หน่วยความจำสำรอง ZIP DISK ZIP DRIVE
 38. 42. CR-ROM CD-ROM DRIVE
 39. 43. หน่วยประมวลผล CHIP
 40. 45. CHIP
 41. 46. 2. ซอฟต์แวร์ : ชุดคำสั่ง ที่ใช้ในการสั่งงานให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานตามที่ต้องการ <ul><li>ประเภทของซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ระบบ </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ประยุกต์ </li></ul>
 42. 47. 2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) <ul><li>สร้างขึ้นสำหรับการจัดการระบบและการดำเนินงานพื้นฐานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>แบ่งเป็น 2 ชนิด </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ (Operating System= OS) โปรแกรมที่ใช้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Dos, Windows, OS2, Unix </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวแปลภาษา ใช้ในการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงเช่น ภาษา C, Pascal, Basic </li></ul></ul>
 43. 48. 2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software) <ul><li>ใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ </li></ul><ul><li>แบ่งเป็น 2 ชนิด </li></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สำเร็จ ใช้กับงานทั่วๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจง เช่น Word, Excel </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะ เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ ใช้สำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น โปรแกรมด้านบัญชี การฝากถอนเงิน </li></ul></ul>
 44. 50. 3. Peopleware : บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ <ul><li> ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User) </li></ul><ul><li> เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><ul><ul><li>- Programmer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- System Analyst </li></ul></ul></ul><ul><li>  ผู้ขายคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>  ที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 45. 51. ข้อเปรียบเทียบระบบสารสนเทศ ประมวลผลด้วยแรงคน ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ Data Human Info. Executive Decision Making Data Computer Info. Executive Decision Making
 46. 52. Data vs. Information <ul><li>Data : ข้อมูลดิบที่อาจอยู่ในรูปตัวเลข ตัวอักษร ที่แสดงค่าความจริงบางอย่าง เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจ </li></ul><ul><li>Information : ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Data) เพื่อจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถสื่อถึงความหมายบางอย่างได้ </li></ul>
 47. 53. Components of computer: <ul><li>- Input Unit </li></ul><ul><ul><li>- Output Unit </li></ul></ul><ul><ul><li>- Central Processing Unit (CPU) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Storage Device </li></ul></ul>
 48. 54. Components of computer: หน่วยรับข้อมูล Input Unit หน่วยแสดงผล Output หน่วยประมวลผล Process หน่วยความจำสำรอง Storage Device
 49. 55. What is Process? <ul><li>การประมวลผล (Process): ขั้นตอนการคิด คำนวณหาเหตุผล หรือผลลัพธ์ จากข้อมูลที่มี รวมทั้งขั้นตอนการทำงาน ที่นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ </li></ul>
 50. 56. แนวโน้มของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ <ul><li>1. มีขนาดเล็กลง </li></ul><ul><li>2. มีประสิทธิภาพมากขึ้น </li></ul><ul><li>3. ราคาถูกลง </li></ul>
 51. 57. คำถามท้ายบท <ul><li>1. ให้บอกส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>2. ให้บอกส่วนประกอบเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>3. ให้บอกว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเป็นอุปกรณ์ประเภทใด </li></ul><ul><li>- เมาส์ , ลำโพง , ไมโครโฟน , เครื่องพิมพ์ , </li></ul><ul><li>จอคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 52. 58. คำถามท้ายบท ( ต่อ ) <ul><li>4. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามขนาดได้ 4 ประเภท อะไรบ้าง </li></ul><ul><li>5. อะไรคือหน้าที่ของโปรแกรมประยุกต์ </li></ul><ul><li>6. อะไรคือหน้าที่ของโปรแกรมระบบ </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

579

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×