Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategische Planning Toerisme Vlaanderen

2,929 views

Published on

Uit de les recreatieleer de ppt van Toerische Planning Adviesraad

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategische Planning Toerisme Vlaanderen

 1. 1. Toeristische strategische planning Hoe doe ik het? Op weg naar een onderbouwde methodologie. Luc Gobin opdrachthouder Toerisme Vlaanderen
 2. 2. Nut van een strategisch plan toerisme? (1) <ul><li>Toerisme is meer dan VVV werking of aanwezigheid op een beurs. </li></ul><ul><ul><li>Milieu (toegankelijkheid van natuurgebieden, afval, lawaai…) </li></ul></ul><ul><ul><li>mobiliteit (parkeren, bewegwijzering,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>belastingen (tweede verblijven) </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Stijgende vrije tijd, grotere individualisering </li></ul><ul><ul><li> veeleisender en kritische toerist </li></ul></ul><ul><li> complexe wereld van de toeristische beleidsmaker </li></ul>
 3. 3. Nut van een strategisch plan toerisme? (2) <ul><li>Een strategisch plan toerisme verbetert de marktpositie van de stad of regio. </li></ul><ul><ul><li>Intern: visie toerisme t.a.v. milieu, natuurbehoud, ruimtelijke ordening en tewerkstelling. </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern: betere positionering van de regio t.o.v. andere markten. </li></ul></ul><ul><li> ALLE PARTNERS KRIJGEN DEZELFDE VISIE EN VOEREN ELK OP HUN NIVEAU HET ACTIEPLAN UIT </li></ul>
 4. 4. Voordelen van een strategisch plan toerisme? <ul><li>Vergroot het draagvlak van de toeristische initiatieven </li></ul><ul><li>Concentreert de middelen </li></ul><ul><li>Werkt efficiënter bij realisatie </li></ul><ul><li>Vertolkt een toeristische visie voor andere beleidsdomeinen </li></ul><ul><li>Vormt een goed afsprakenmodel voor beleidsmaker en uitvoerders </li></ul><ul><li>Betrekt de privé-sector bij het toeristische beleid </li></ul>
 5. 5. Wat is strategische planning? <ul><li>Strategische planning voor toeristisch-recreatieve regio’s is een continu, dynamisch proces dat erop gericht is het toeristisch-recreatieve aanbod van een gegeven regio binnen gegeven randvoorwaarden doelgericht en marktgericht te ontwikkelen teneinde permanente stimulansen te scheppen voor de toeristisch-recreatieve functies en activiteiten van het betrokken gebied. </li></ul>
 6. 6. Organisatie van een strategisch planningsproces <ul><li>Projectsecretariaat  sneuvelteksten </li></ul><ul><ul><li>professionele toeristische organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>regiocoördinator = aanspreekpunt </li></ul></ul><ul><li>Adviesgroep - werkgroep  ontwikkeling Strat. Plan </li></ul><ul><ul><li>beleidsmakers </li></ul></ul><ul><ul><li>vertegenwoordigers uit toeristische diensten, privésector, cultuur-en natuursector, besturen provincie, Vlaamse Gemeenschap. </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedere creatieve, kritische actor. </li></ul></ul><ul><li>Denkgroep  gegevens marktverkenning, studiewerk </li></ul><ul><ul><li>domeindeskundigen, onderzoekers </li></ul></ul>
 7. 7. Planningsproces
 8. 8. Wat willen we? Mission Statement <ul><li>Korte stelling die de visie vertolkt op lange termijn, kan verfijnd worden door algemene doelstellingen. </li></ul><ul><li>Vb: “De Westhoek wenst een socio-economische ontwikkeling te realiseren met behoud van zijn troeven als plattelandsgebied (toerisme, landbouw en recreatie) en zijn ruimtelijke en ecologische kwaliteiten (open ruimte, aantrekkelijk landschap, geconcentreerde bebouwing en industrie).” </li></ul>
 9. 9. Wat willen we? Algemene doelstellingen. <ul><li>Het op lange termijn veilig stellen van de economische positie van de toeristisch-recreatieve sector aan de Vlaamse kust. Omwille van het belang van het toerisme voor de streekeconomie en voor de werkgelegenheid in de kustregio. </li></ul><ul><li>Het ontwikkelen van de Vlaamse Kust als een kwalitatieve toeristisch-recreatieve regio, waarbij op lange termijn de toegankelijkheid van het kusttoerisme (ook verblijfstoerisme) voor iedereen verzekerd blijft. Omwille van de belangrijke maatschappelijke functie als hét recreatiegebied bij uitstek van de West-Vlamingen en van de overige Vlamingen in het algemeen. </li></ul><ul><li>Het duurzaam ontwikkelen van toerisme en recreatie . </li></ul><ul><ul><li>zuinig omgaan met ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>een duurzame tevredenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>duurzame toeristische en recreatieve mobiliteit </li></ul></ul>
 10. 10. Waar staan we? Analyse intern - extern <ul><li>Trendanalyse </li></ul><ul><ul><li>ontwikkelingen op vlak van technologie (IT), tewerkstelling , vrije tijd, demografie (senioren), socio cultureel (individualisme). </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestaande potentiële klantengroepen. </li></ul></ul><ul><li>SWOT analyse </li></ul><ul><ul><li>interne sterkten en zwakten </li></ul></ul><ul><ul><li>externe kansen en bedreigingen </li></ul></ul><ul><li>Diagnose </li></ul><ul><ul><li>opsomming van ALLE verschillende en eventueel sterk uiteenlopende opties van de adviesgroep. </li></ul></ul>
 11. 11. SWOT-analyse - intern <ul><li>Interne sterkten en zwakten: </li></ul><ul><li>Welk aanbod hebben we? Musea ? Attractieparken , zijn er voldoende, zijn de openingsuren afgestemd op bezoek van toeristen? Zijn er gidsen voor groepen? Hoe is het groepsonthaal? </li></ul><ul><li>Wat zijn de openingsuren van de toeristische diensten , komen die overeen met de belangrijkste bezoekersstromen? Is er voldoende personeel? Zijn die voldoende gevormd? Op welke markten richt de huidige werking zich. </li></ul><ul><li>Wat is het toeristisch aanbod aan horeca , fietsroutes , wandelpaden , autoroutes , all weather infrastructuur ?. </li></ul><ul><li>Wat is het aanbod van waardevolle natuurgebieden , zijn die toegankelijk of moeten ze afgeschermd worden. </li></ul><ul><li>Wat is het sport aanbod in onze regio, het Meeting en Incentive gebeuren enz…. </li></ul><ul><li>Welke zijn mogelijkheden op het vlak van riviertoerism e? </li></ul><ul><li>Hoe is onze regio bereikbaar? Hoe staat het met mobiliteit ? </li></ul><ul><li>Welk is het imago van de regio ? Wordt die door de partners als representatief, actueel ervaren? Is de regioafbakening homogeen? </li></ul><ul><li>Wat is de draagkracht voor toerisme en recreatie voor de regio en de besproken bezoekobjecten? </li></ul>
 12. 12. SWOT-analyse extern <ul><li>Externe kansen en bedreigingen: </li></ul><ul><ul><li>omgevingsfactoren: vb: goedkope vakanties naar Turkije </li></ul></ul><ul><ul><li>structuurplan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vb van een kans: laat in stedelijk gebied harde recreatie toe. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vb van een bedreiging: kampeerterreinen in verkeerde zones </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>relevante vragen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zijn het bestaande aanbod en de aanpak nog steeds relevant, gezien de ontwikkelingen die zich in de externe omgeving voordoen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke nieuwe problematieken of doelgroepen bieden zich aan op de markt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komt de eigen missie duidelijk genoeg over naar het publiek dat men wil bereiken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Is het aanbod ook belangrijk voor potentiële nieuw publiek? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat is de plaats van de regio in relatie tot de concurrenten? </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Waar willen we naartoe? Strategische visie <ul><li>Strategische visie: </li></ul>
 14. 14. Strategische doelstellingen <ul><li>Het bewustmaken (imago opbouwen), stimuleren (publicaties & internet), promoten (branding, merchandising, beurzen, arrangementen, incentives) en verkopen (boekingscentrale, trade) van meerdaagse themavakanties in Belgisch-Limburg. </li></ul><ul><li>De wervende kracht vergroten en het toeristisch seizoen verlengen door middel van nieuwe marktgerichte productontwikkelingen. </li></ul><ul><li>De fysieke bezetting en het financieel rendement verbeteren , het herhaalbezoek stimuleren in de Limburgse logiessector. Dit door een doordachte productmix aan te bieden van bestaande wervende attracties in combinatie met verblijfsaccommodaties en kwaliteitsvolle arrangementen of via een doordacht Yieldmanagement. </li></ul><ul><li>Het stimuleren tot productinnovatie en tewerkstellingsverhoging door de realisatie van een aantal nieuwe, weersongebonden en in de streek geïntegreerde attractiepolen in de toeristische ontwikkelingszones. </li></ul><ul><li>Het versterken van de bestaande Limburgse identiteit door middel van investeringen in natuurgerichte projecten (Nationaal Park), in het industrieel mijnerfgoed en in streekimago -versterkende attracties. </li></ul><ul><li>Het optimaliseren van de randvoorwaarden voor het toeristisch ondernemerschap . </li></ul><ul><li>Het bewaken en versterken van het ‘duurzaam’ en kwaliteitsvol toerisme . </li></ul>
 15. 15. Van strategische naar operationele doelstelling <ul><li>Strategische doelstelling: </li></ul><ul><li>Het stimuleren tot productinnovatie en tewerkstellings- verhoging door de realisatie van een aantal nieuwe, weersongebonden en in de streek geïntegreerde attractiepolen in de toeristische ontwikkelingszones. </li></ul><ul><li>Operationele doelstelling: </li></ul><ul><li>“ de realisatie via het Limburgplan van vier hefboomprojecten voor het jaar 2006” </li></ul><ul><li>Andere voorbeelden van operationele doelstellingen </li></ul><ul><li>een stijging van de tewerkstelling (Strategisch Plan Kempen) </li></ul><ul><li>een stijging van het aantal overnachtingen (Strategisch Plan Westhoek). </li></ul>
 16. 16. Actieplan <ul><li>Concrete invulling van de initiatieven: </li></ul><ul><li>Strategisch plan toerisme Mechelen: secundair imago kindvriendelijkheid: magisch Mechelen </li></ul><ul><ul><li>samenwerkingsverband Plankendael, Technopolis, speelgoedmuseum, de Nekker, natuurvrienden. </li></ul></ul><ul><ul><li>realisatie van een jeugdherberg </li></ul></ul><ul><ul><li>165 mio fr. </li></ul></ul>
 17. 17. Actieplan <ul><li>Voorbeelden van ondersteuningen Toerisme Vlaanderen Strategisch plan Westhoek: </li></ul><ul><ul><li>Battle field toerisme: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In Flanders Field, Westoria, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>auto- en fietsroutes ter ontsluiting van het slagveld </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Talbot house </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Couleur locale: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>diverse kleinschalige leaderprojecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bezoekerscentrum Passendaele, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dranouter folkcentre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>jeugdlogies in de Lork </li></ul></ul><ul><ul><li>promotie Battle field toerisme in Groot Brittanië </li></ul></ul>
 18. 18. Actieplan <ul><li>Voorbeelden van ondersteuningen Toerisme Vlaanderen Strategisch plan Kempen: </li></ul><ul><ul><li>regionaal onthaalcentrum ‘t Steentje </li></ul></ul><ul><ul><li>overnachtingsinfrastructuur de Linde, Sportacentrum, jeugdherberg Westerlo, de Brink Herentals </li></ul></ul><ul><ul><li>auto- en fietsroutes omgeving Sun Parcs Rauwse meren </li></ul></ul><ul><ul><li>dagrecreatieve infrastructuur de Lilse Bergen </li></ul></ul>

×