Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การพัฒนาหลักสูตร สว

2,483 views

Published on

พัฒนาหลักสูตร

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การพัฒนาหลักสูตร สว

 1. 1. การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
 2. 2. <ul><li>ประวัติโรงเรียนสงขลาวิทยาคม </li></ul><ul><li>  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2519 โดยใช้ที่ดินสงวนเพื่อการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 120 ไร่ ในตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ เมื่อประกาศจัดตั้งแล้วยังไม่มีสถานที่เรียนต้องไปใช้ที่โรงเรียนวัดประตูไชย ตำบลชิงโค อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมอบให้ นายมนัส บุญกำเนิด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดประตูไชยเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในระยะแรก และเป็นผู้ประสานงาน การดำเนินการจัดการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายมนัส บุญกำเนิด เป็นประธานกรรมการ นายเปี้ยม สุวรรณขาว นายชุม ฆังคะสุวรรณ นายทุ่ม บุญรัตนัง นายเจิม สุวรรณขาว นายอ่วม อำมาตย์ นายรวย นนทพันธ์ ดำเนินการขอใช้ที่ดินสงวนเลี้ยงสัตว์ 120 ไร่ ต่อสภาตำบลชิงโค ตำบลสทิงหม้อ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>และขอใช้ไปตามลำดับขั้นตอนผู้ให้การสนับสนุนมี นายฟื้น มาทอง ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 3 นายยงยุทธ์ มุณีแนม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายนิยม เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ นายประกอบ นพวรรณ นายอำเภอเมืองสงขลา นายสาทร ไพโรจน์ภักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองสงขลา เมื่อประกาศจัดตั้งแล้ว ทางจังหวัดมอบหมายให้ นายมนัส บุญกำเนิด ทำหน้าที่ผู้บริหาร มีนักเรียนครั้งแรก 137 คน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดประตูชัยไปก่อน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางราตรี คมสาคร นางสาววรรณนิตย์ พร้อมมูล นางสาวพรทิพย์ ชาตะรัตน์ มาปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสว่าง หนูสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ร่วมกับนายมนัส บุญกำเนิด นายเปี้ยม สุวรรณขาว นายเจิม สุวรรณขาว นายสุพัตร ครุอำโพธิ์ นายเปลี่ยน จันทภาโส นายชุม ฆังคะสุวรรณ นายหลุบ ช่อมณี ดำเนินการก่อสร้าง อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน และมีการสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน ถนนภายใน กำแพง ป้อมยาม และปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้สวยงามน่าอยู่ น่าเรียน </li></ul>
 4. 4. <ul><li>คติพจน์ของโรงเรียน </li></ul><ul><li>โยคา เว ชายเต ภูริ “ปัญญาเกิดได้ด้วยการกระทำ” </li></ul><ul><li>ปรัชญาของโรงเรียน </li></ul><ul><li>ประพฤติดี เรียนดี ดนตรีดัง กีฬาเด่น </li></ul>
 5. 5. <ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>ภายในปี 2556 </li></ul><ul><li>สงขลาวิทยาคม สมเป็นสถาบันการศึกษา </li></ul><ul><li>สร้างผู้เรียนเปี่ยมด้วยวิทยา มุ่งพัฒนาเยาวชน </li></ul><ul><li>สำนึกไทยใฝ่ธรรมดำรงชีพ พอเพียงฉายประทีปมากล้น </li></ul><ul><li>ทักษะคืนอุดมสมตน ก้าวสู่สากลด้วยมั่นใจ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>จุดมุ่งหมาย </li></ul><ul><li>โรงเรียนสงขลาวิทยาคม มีแผนพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี คือ ต้องการสร้างผู้เรียนที่เปี่ยมด้วยปัญญา พัฒนาให้เด็กมีความสามารถ โดยยึดหลักธรรมะ เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาโรงเรียนสู่สากล โดยกำหนดโครงการดังนี้ </li></ul><ul><li>1 . การจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษ English world class school of standard </li></ul><ul><li>2 . โครงการอาเซี่ยนอัพ 2558 </li></ul><ul><li>3 . โครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพและกีฬา โดยจัดตั้งเป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับนักเรียนที่สนใจกีฬาโดยเฉพาะ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>บริบท / ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างไร และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรบ้าง </li></ul><ul><li>ชุมชนในเขตอำเภอสิงหนครในปัจจุบัน เป็นแหล่งชุมชนอุตสาหกรรม มีการตั้งสถานประกอบการซึ่งส่วนมากชาวต่างชาติจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงมีการปรับหลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับเด็กโดยเน้นทางด้านภาษา เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ โดยเล็งเห็นว่าหากเด็กมีความสามารถทางด้านภาษาก็จะเปลี่ยนจากคนที่ทำงานในระดับแรงงานมาเป็นคนทำงานในระดับบริหารได้ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง 51 สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนของท่านมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอะไร อย่างไร แต่ละกระบวนการมีอุปสรรค / ปัญหาอะไร อย่างไร </li></ul><ul><li>และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร </li></ul><ul><li>เริ่มต้นโรงเรียนได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิชาพื้นฐาน และวิชาเสริม ว่าจะมีในสัดส่วนเท่าไหร่ แล้วจึงทำการยกร่างให้กลายเป็นหลักสูตรสถานศึกษานำลงสู่กลุ่มสาระ การวัดและการประเมินผลสื่อและการวิจัยแล้วนำเสนอสู่คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าสู่ขั้นตอนการประชุม พิจารณาแก้ไข แล้วทำเป็นประกาศ จัดทำเป็นรูปเล่มลง สู่หลักสูตรกลุ่มสาระแล้วแยกออกสู่ผู้ปฏิบัติก็คือครู โยทำการอบรมหลักสูตรให้กับครูได้ทำความเข้าใจในแต่ละกลุ่มสาระ ให้เป็นหน่วยการเรียน และนำหลักสูตรเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อใช้วัดผลประเมินผล </li></ul>
 9. 10. <ul><li>ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร </li></ul><ul><li>1. ครูไม่เข้าใจการเรียนรู้ระดับกลุ่มสาระ </li></ul><ul><li>2. มีปัญหาเรื่องของการวัดผลประเมินผล เนื่องจากข้อสอบที่คุณครูออกไม่ตรงกับข้อสอบมาตรฐาน </li></ul><ul><li>3. การวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน และการชี้วัด ปรากฏว่าเด็กมีเกณฑ์ไม่ถึงมาตรฐาน </li></ul><ul><li>4. ไม่มีความชัดเจนในหลักสูตร </li></ul><ul><li>การแก้ไขปัญหา </li></ul><ul><li>1. จัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระเพือ่ให้ครูมีความเข้าหลักสูตร มากยิ่งขึ้น เพื่อนำหลักสูตรเข้าสู่ห้องเรียนอย่างสัมฤทธิ์ผล </li></ul><ul><li>2. ดูแลฝึกฝนจัดทักษะต่างๆให้กับเด็ก </li></ul><ul><li>3. ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน </li></ul><ul><li>4. เพิ่มวิชาเลิกให้นักเรียนได้ศึกษานอกสถานที่ </li></ul>
 10. 11. <ul><li>ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอไรบ้างที่โรงเรียนจักให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จัดรายวิชาเพิ่มเติมคืออะไร </li></ul><ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( วิทย์ ) </li></ul><ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ว 31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 ( 80 ) </li></ul><ul><li>ว 31221 เคมี 1 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>ว 31241 ชีววิทยา 1 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 ( 80 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 11. 12. <ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ว 31102 ฟิสิกส์ 2 2.0 ( 80 ) ว 31122 เคมี 2 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>ว 31142 ชีววิทยา 2 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>อ 31102 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ค 31102 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 ( 80 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 12. 13. <ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( วิทย์ ) </li></ul><ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ว 32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 ( 80 ) ว 32223 เคมี 3 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>ว 32243 ชีววิทยา 3 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>อ 32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 ( 80 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 13. 14. <ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ว 32204 ฟิสิกส์ 4 2.0 ( 80 ) ว 32224 เคมี 4 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>ว 32244 ชีววิทยา 4 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>อ 32202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 ( 80 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( วิทย์ ) </li></ul><ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ว 33205 ฟิสิกส์ 5 2.0 ( 80 ) ว 33225 เคมี 5 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>ว 33245 ชีววิทยา 5 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>ท 33201 หลักภาษาไทย 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>อ 33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 ( 80 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 15. 16. <ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ท 33202 หลักภาษาไทย 2 1.0 ( 40 ) ว 33206 อิเล็กทรอนิกส์และโครงงาน 1.5 ( 60 ) </li></ul><ul><li>อ 33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 ( 80 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 16. 17. <ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ศิลป์ ) </li></ul><ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ท 31201 วรรณคดีศึกษา 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ท 31203 ภาษาเพื่อการศึกษา 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 31221 การปกครองท้องถิ่น 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 31261 ประกันภัย 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>พ 31201 ฟุตบอล 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>จ 30201 ภาษาจีน 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 17. 18. <ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ท 31202 วรรณคดีศึกษา 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ท 31204 ภาษาไทยพื่อธุรกิจ 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 31262 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 31222 ปัญหาสังคม 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>พ 31202 วอลเลย์บอล 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>อ 31202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>จ 30202 ภาษาจีน 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 18. 19. <ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ศิลป์ ) </li></ul><ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ท 32201 การพูดเชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ท 32203 การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 32221 สิ่งแวดล้อมศึกษา 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 32261 เอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>พ 32201 ฟุตบอล 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>อ 32201 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>จ 30203 ภาษาจีน 3 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 19. 20. <ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ท 32202 การพูดเชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ท 32204 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 32221 การปกครองไทย 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 32241 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>พ 32204 เซบัคตะกร้อ 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>อ 32202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>จ 30204 ภาษาจีน 4 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 20. 21. <ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ศิลป์ ) </li></ul><ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ท 33201 หลักภาษาไทย 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ท 33203 ประดิษฐ์ถ้อยร้อยคำ 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 32201 ศาสนาสากล 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 32241 การเงินการคลังการธนาคาร 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>พ 32205 บาสเกตบอล 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>อ 33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>จ 30205 ภาษาจีน 5 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 21. 22. <ul><li>รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน ( หน่วยกิต / ชม . ) </li></ul><ul><li>ท 33202 หลักภาษาไทย 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ท 33204 เลิศล้ำรจนา 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 33201 ประชากรกับคุณภาพชีวิต 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>ส 33222 กฎหมายที่ประชากรควรรู้ 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>พ 32206 แฮนด์บอล 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>อ 33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>จ 30206 ภาษาจีน 6 1.0 ( 40 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมแนะแนว 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมชุมนุม 0.0 ( 20 ) </li></ul><ul><li>กิจกรรมเพื่อสังคม 0.0 ( 20 ) </li></ul>
 22. 23. <ul><li>นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้วหลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มเติม พิจารณาจากเกณฑ์หรือสิ่งใด </li></ul><ul><ul><li>คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนสงขลาวิทยาคม </li></ul></ul><ul><li>ในการพัฒนานักเรียนโดยอาศัยหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนสงขลาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งในฐานนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ </li></ul><ul><ul><li>เป็นพลเมืองดีของชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามศาสนา </li></ul></ul><ul><ul><li>เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ </li></ul></ul>
 23. 24. <ul><li>2. ซื่อสัตย์สุจริต และมีสัมมาคารวะ </li></ul><ul><ul><li>ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น </li></ul></ul><ul><ul><li>ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ข้อกฎหมาย และระเบียบของสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>วาจาสุภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>กิริยามารยาท </li></ul></ul><ul><li>3. มีวินัย และรับผิดชอบ </li></ul><ul><ul><li>ตรงต่อเวลา รู้บทบาทหน้าที่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>รักษาความสะอาด </li></ul></ul>
 24. 25. <ul><li>4. ใฝ่เรียนรู้ </li></ul><ul><ul><li>ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรักการอ่าน </li></ul></ul><ul><ul><li>เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ </li></ul></ul><ul><li>5. อยู่อย่างพอเพียง </li></ul><ul><ul><li>ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า </li></ul></ul><ul><ul><li>ร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายรายวัน </li></ul></ul><ul><li>6. มุ่งมั่นในการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>มีวิริยะอุสาหะในการทำงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่รังเกียจงานสุจริต </li></ul></ul>
 25. 26. <ul><li>7. รักความเป็นไทย </li></ul><ul><ul><li>ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และความกตัญญูกตเวที </li></ul></ul><ul><ul><li>เห็นคุณค่าและใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม </li></ul></ul><ul><ul><li>อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย </li></ul></ul><ul><li>8. มีจิตสาธารณะ </li></ul><ul><ul><li>มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม </li></ul></ul><ul><ul><li>มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและท้องถิ่น </li></ul></ul>
 26. 27. <ul><li>คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียน คือ </li></ul><ul><li>1. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เด็กที่นับถือศาสนาพุทธจะไปวัดในวันสำคัญทางศาสนา ส่วนเด็กที่ถับถือศาสนาอิสลาม ก็จะไปมัสยิดในวันศุกร์ และวันสำคัญทางศาสนาเพื่อเป็นการขัดเกลาให้เด็กมีทักษะชีวิต </li></ul><ul><li>2. รักท้องถิ่น ส่งเสริมคนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีบทบาทเด่นชัดในการทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง เป็นการดูแลกันเองของคนในท้องถิ่น </li></ul>
 27. 28. <ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>โรงเรียนสงขลาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญที่สอดคล้องกับสมรรถนะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายถอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ </li></ul><ul><li>2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ </li></ul><ul><li>3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล </li></ul><ul><li>4. ความสามารถใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการอยู่ร่วมกันในสังคม </li></ul><ul><li>5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี </li></ul>
 28. 29. <ul><li>โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อะไรบ้างที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน </li></ul><ul><li>1 . กิจกรรมแก้ปัญหาการใช้ภาษาของเด็ก โดยปรับการเรียนการสอนโยใช้ภาษาอังกฤษและแยกเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มาเริ่มต้นสอนพื้นฐานใหม่ </li></ul><ul><li>2 . มีการจักการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกวันเสาร์ เพื่อให้เด็กมีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น </li></ul><ul><li>3 . ใช้พื้นที่ภายในโรงเรียน โดยมีผู้ชำนาญการทางด้านกีฬาเพื่อฝึกซ้อมให้กับเด็กที่มีความสนใจ และความสามารถทางด้านกีฬา ทำการฝึกซ้อมในเวลา 14.00 น ของทุกวัน </li></ul><ul><li>4. มีการส่งเสริมการเป็นประชาธิปไตยโดยให้นักเรียนทำการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเหมือนกับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร </li></ul>
 29. 30. <ul><li>โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน </li></ul><ul><li> 1 . ใช้หลักสูตรรอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี </li></ul><ul><li>2 . ใช้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น มีโครงการรถรับส่งนักเรียน โครงการอาหารกลางวันฟรี โคงการส่งเสริมการอออม เพื่อเป็นฐานชีวิตในอนาคต </li></ul>
 30. 32. <ul><li>หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร </li></ul><ul><li>หลังจากนำหลักดสูตรระดับกลุ่มสาระไปใช้แล้วการวัดประเมินผลนั้นทำในลักษณะเชิงวิจัยที่ วิจัยตามผลการเรียนของนักเรียนและวิจัยว่าครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้ง่ายและสะดวกหรือไม่ รวมทั้งติดตามผลผู้ปกครองว่านักเรียนมีการยกระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่ แล้วนยำผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานที่วางไว้ จึงทำให้หลักสูตรมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา </li></ul>
 31. 33. <ul><li>ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร </li></ul><ul><li>การเรียนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูรในระดับอุดมศึกษา อยากให้นักศึกษาฝึกเรียนฝึกปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้ในทฤษฎี โดยมีหลักดังนี้ </li></ul><ul><li>1 . ศึกษาหลักสูตรแกนกลางให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง </li></ul><ul><li>2. รองยกร่างหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม ที่เป็นรายวิชา ที่ช่วยเสริมสาระ และทักษะชีวิต โดยทำเป็นขั้นตอน กระบวนการอย่างครบถ้วน </li></ul><ul><li>3. ออกแบบการเรียนรู้และลองนำเข้าสู่ห้องเรียนมาการทำแผนการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผล ทำการวิจัย อย่างครบองค์ประกอบครบขั้นตอน พร้อมกับศึกษาทฤษฎีวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>4. ปรับให้หลักสูตรเป็นสากลสามารถเรียนรู้ผ่านทางสื่อต่างๆได้ </li></ul><ul><li>5. สามารถให้ผู้อื่นศึกษาและเข้าใจผ่านทางการเผยแพร่ได้ </li></ul><ul><li>เราไม่ได้เรียนอยู่แค่ในห้องหรืตำราแต่มีองค์ความรู้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ให้ฝึกสร้างองค์ความรู้มากกว่าบริโภคความรู้ ต้องฝึกคิดวิธีการเรียนรู้มากกว่าเป็นผู้เรียนรู้จากตำราและผู้อื่น </li></ul>
 32. 34. <ul><li>สมาชิกในกลุ่ม </li></ul><ul><li>นางสาวกานดา รัตนมณี 52E101049 </li></ul><ul><li>นางสาวศิริวรรณ สุขเดิมรอด 52E101081 </li></ul><ul><li>นางสาวสุวพัชร พิมพานิช 52E101086 </li></ul><ul><li>นางสาวอุทัยวรรณ ชูแก้ว 52E101094 </li></ul>

×