Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

700 Seçme Sahih Hadis-i Şerif

6,916 views

Published on

Faydul Kadir eserinden 700 Seçme Hadis-i Şerif

Published in: Spiritual
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

700 Seçme Sahih Hadis-i Şerif

 1. 1. 2 H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A L L A L L A H U A L E Y H Ġ V E S E L L E M) FAYDUL KADĠR HADĠS ESERĠNDEN SEÇME 7 0 0 SAHĠH HADĠSĠ ġERĠF
 2. 2. 3 Aslı Arapça olan Camiüssağir hadisi şerif eserinin müellifi İslâm alimlerinden hadis hafızı Celâleddin Abdurrahman Essüyuti‟ye aittir. (rahimahullah) Hafız Essüyuti‟nin Eserindeki hadisi şeriflerin açıklamalarını yaparak Faydul kadir adını verdiği altı ciltlik eserin müellifi ise İslâm alimlerinden Abdurrauf Elmenavi‟dir. (rahimahullah) Allah (c.c.) onlardan razı olsun ve ilimlerinden istifade etmemizi nasip etsin Arapça aslının baskı tarihi 1972 Milâdi 1391 Hicri 10. 031 adet hadisi şerifi içeren altı ciltlik Faydul kadir hadisi şerif eserinden 700 adet seçme sahih hadislerden Türkçe ye çevirisini yapan İbrahim Beşer Bu kitaptaki bilgiler bütün İnsanların İstifadesi için hazırlanmıştır. Tanıtım amaçlı yazılar dahil orijinaline sadık kalmak Kaydıyla izin almaya gerek kalmadan kısmen veya tamamen çoğaltılabilir kopyalanabilir. 3 . Baskı www.ibrahimbeser.com info@ibrahimbeser.com 0 (232) 7821115 Kapak tasarım Bayram Aladağ Baskı tarihi : Nisan 2011 Baskı, cilt : FİLDİŞ OFSET MATBAACILIK REKLAMCILIK TİÇ. LTD. ŞTİ. 0 (232) 251 08 88 Ve diğer bilgiler
 3. 3. 4 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M ÖNSÖZ Alemleri yaratıp, var eden her Ģeyin rabbi olan yüce Allah‟a hamd ediyorum, sena ediyorum ve daima Ģükrediyorum. Selâtım ve selâmım ömrü boyunca insanlara, cenabı Allah‟ın kanunlarını ve hükümlerini tebliğ eden öğreten doğru yola davet eden peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v.‟in üzerine olsun. Ġslamiyet‟ten önce, Avrupa‟da Asya‟da, Afrika‟da, yeryüzünde varolan tüm insanlar, büyük bir ahlak çöküntüsü içinde yaĢıyorlardı. Adalet, insan ve kadın haklarının olmadığı, cahiliyeti ve zulmü kendilerine ilke edinenler doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Örneğin; Bazı evli kadınlar baĢkaları ile iliĢkiyi övünç kaynağı olarak görüyorlardı. Bazı ülkelerde kardeĢin kardeĢ ile evlenmesi, kocası ölen kadının yaĢamına son vermesi, kadınları zevk aleti olarak görmeleri, kız çocuklarını diri diri gömmeleri, her yerde içki ve fuhuĢ rezaletinin had safhada olması, insanlar arasında sınıf farklılıkları olması, kölelerin, ve kadınların eĢya gibi alınıp satılması, çok normal kabul ediliyordu. Güçlülerin hâkim olduğu hiçbir zaman yaĢamak istemediğimiz büyük zulümler zinciri içinde karanlık bir dünya. Böylece Ġslamiyet öncesi emniyet ve huzurun olmadığı her yer kendi sefaleti ve vahĢeti içinde bocalayıp duruyordu. Dünya bu kargaĢa içinde iken Arap yarımadasında hem Hıristiyanların hem de Yahudilerin, (bizimde asıllarına inandığımız) kitaplarında “Tevrat’ta ve İncil’de” yazılı olan ahir zaman peygamberinin gelmesi bekleniliyor ve dünyanın içinde bulunduğu bu büyük zulümden kurtarılmasını ümit ediyorlardı. ĠĢte cihan muhatabı kurtarıcımız Hz. Muhammed s.a.v. rabiul evvel ayının 12. pazartesi gecesi 571 yılında Mekke‟de doğdu Ġslâm dininin tebliği için Allah (c.c.) tarafından dünyaya gönderildi. Mübarek ömrü boyunca da büyük mücadele vermiĢler ve sıkıntılar çekmiĢlerdir. Vahyin gelmesinden sonra Ġslamiyet‟in yeĢermesinde ve yayılmasında, sahabeler ile birlikte müĢriklere ve Ġslâm‟ın aleyhinde olanlara karĢı savaĢtan savaĢa, zaferden zafere koĢarak her konuda Allah‟ın izni ile baĢarılı olmuĢlardır.
 4. 4. 5 Mekke‟de iniĢi baĢlayan, Medine‟de devam eden Kuranı kerim tamamlandıktan sonra bütün müminlerin kuranın ayetlerine, hükümlerine ve peygamber efendimiz s.a.v.‟in hadisi Ģeriflerine göre teamül etmeleri sonucu insanlığın sükûnet, emniyet ve huzura kavuĢması sağlanmıĢ, kadınların ve erkeklerin hak ve hukukları teminat altına alınmıĢ ve müminlerin özgürce yaĢamaları temin edilmiĢtir. Âyeti kerimede Ģöyle buyurmaktadır; (Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip, güçlü, mantıklı, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.) (İbrahim süresi1.âyet) Ġnsanoğluna bağıĢlanan bu Kuranı Kerimi müminler daha iyi anlayabilirler. Peygamber s.a.v.‟e inen Kuranı Kerimdeki bu değerli ayeti kerimeleri duyan sahabeler ve diğer dinlere mensup bazı âlimler ve rahipler Kuranı Kerimin ayetlerinden etkilenerek hemen iman etmiĢlerdir. Âyeti kerimede; (Gözlerinden yaşlar boşanarak ey rabbim, bizde iman ettik, inandık. Bizi de şahitlerin arasına yaz dediler) (Maide sûresi 83. âyet) Bundan dolayı biz yüzyıllar boyunca Kuranı kerimdeki kompitürize edilmiĢ yüksek hikmetli dengeye hiç eriĢemedik, 2010 yılında bilgimiz yine yetmiyor. Yani insanoğlunun Ģimdi ve ileride ulaĢacağı medeniyetler Kuranı Kerimi hiç aĢamayacaktır. Peygamber s.a.v. Mekke halkı arasında Muhammedül emin (güvenilir Muhammed) sıfatını kazanmıĢtır. Vahi indikten sonra ümmetini her konuda uyarmak amacıyla söylediği mübarek sözler, Hadisi Ģeriflerdir. Gerek veda hutbesini gerekse hadisi Ģerifleri bize aktaranlardan, ravilerden cenabı Allah razı olsun, Allah‟ım hepsine ahiret güzelliği versin ve hepimizi peygamber efendimiz s.a.v.‟e Cennette komĢu eylesin. Sayın okuyucu; Hiçbir mazeretim olmadığı halde köĢeme çekilerek bildiklerimle beraber ahirete intikâl etmek istemedim. Ġslâm dini konusunda ne biliyorsam sizlerle paylaĢmak istedim. 6 ciltlik Faydul kadir hadis eserinden 700 kadar sahih hadisi Ģerifin Türkçe çevirisini, sizlere ve çocuklarınıza hediye ediyorum. Allah‟u tealâ‟nın izniyle okunursa ve uygulanırsa yararlı olacağına inanıyorum. Kitabımda. Varsa hatam lütfen bu yanlıĢı bana bildiriniz.. Allah‟ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Saygılar, sevgiler kardeĢiniz Ġbrahim beĢer.
 5. 5. 6 F Ġ H R Ġ S T KONULAR HADĠS SIRA NUMARASI ALLAH C.C. ĠTAAT VE ĠBADET:………………………………………………16-201-298-340-368 ALLAH C.C. BUĞZ ETTĠKLERĠ:………………………………………………………...……100-116 ALLAH C.C. AFFI VE AZABI:……………………...…………………………………..………47-290 ALLAH C.C. KULLARINI SINAMASI:……...…………………………………………………..…477 ALLAH C.C. KULUNA YAKIN OLMASI:……………………………………………… 474-475-478 ALLAH C.C. RIZASI ĠÇĠN CĠHAD YAPMAK:…...…………………………………..…313-500-592 ALLAH C.C. HER YÜZ YIDA BĠR ÜMMETĠNE YARDIMI:…………………………………….. 202 ALLAH C.C. KULLARINA VERDĠĞĠ ÖDÜL:………………………………………………...……472 ALLAH C.C. HERġEYĠ SUDAN YARATTI:……………………………………………………….499 ALLAH C.C. KULUNA HĠDAYET VERMESĠ:……......…………………………...…………46-265 ALLAH‟TAN C.C. BAġKA KĠMSE GAYBI BĠLEMEZ:……………………………………….…..580 ALLAH C.C. KULLARINA FATĠHA SÛRESĠNĠN ġÖYLE AÇIKLIYOR:..............................…473 ALLAH C.C. VE NEBĠLERĠN LÂNETLEDĠKLERĠ:……….…383-537-538-540-541-542-543-544 ALLAH‟IN C.C. KULLARINI AFFETMESĠ:…………………..333-197-220-271-290-369-460-573 ALLAH C.C. HAKKIYLA UTANMAK:…………………...…………………………………………125 ALLAH C.C. ĠÇĠN DÜNYA DEĞERLĠ OLSAYDI KÂFĠRE BĠR BARDAK SU ĠÇĠRTMEZDĠ:...556 ALLAH C.C. EMRĠNĠ DUYURAN MÜMĠNE ĠTAAT ET:…………………………………….……134 ALLAH C.C. ġĠRK KOġMA:………………………………...………………...……205-369-496-501 ALLAH C.C. SIĞINMAK VE 99 ĠSMĠNĠ EZBERLEMEK:……………….....127-128-284-385-451 ALLAH C.C. AHĠRETTE GÖRMEK:………...………………………………………..……………267 ALLAH C.C. DUA ETMEK:…….…03-17-21-56-57-78-157-162-180-181-182-183-198-285-312 -338-481-482-567-787 ALLAH C.C. TOPLU HALDE YAPILAN DUA KABUL OLUR:………………………………… 571 ALLAH C.C. SEVDĠĞĠ MÜMĠNLER, DUALAR VE SÖZLER:………………115-129-193-203-205 -287-288-290-314-334-365-429-568-650 ALLAH C.C. ZĠKREDĠLEN EVDEKĠ FAZĠLET:………………………………………………..…579 ALLAH C.C. MÜMĠNE ATEġĠ HARAM KILMASI:……………………………………….………620 PEYGAMBER (S.A.V) BEDEN YAPISI VE ġEKLĠ:…………..……………………………….…507 PEYGAMBER (S.A.V) DUALARI, HAL VE HAREKETLERĠ, DAVRANIġ BĠÇĠMLERĠ:..509 -510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527- 528-529-530 -531-532-533 PEYGAMBER (S.A.V) VE DĠĞER NEBĠLERE SALAVAT GETĠRMEK VE VESĠLE DUASI:....13 -90-386-401-484-567-614-677 PEYGAMBER (S.A.V) CENNETĠN KAPISINI ĠLK AÇAN OLACAK:..………………………..…02 PEYGAMBER (S.A.V) VAHĠY GELDĠĞĠNDEKĠ ORTAM:………………………………….…….508 PEYGAMBER (S.A.V) ÖNCEKĠ NEBĠLERE VERĠLMEYEN VERĠLDĠ:…...……151-153-274-275 PEYGAMBER (S.A.V) MÜMĠNLERĠN VELĠSĠDĠR:…………………………………….……187-269 PEYGAMBER (S.A.V) BANA CENNET VE CEHENNEM GÖSTERĠLDĠ:……...……………..433 PEYGAMBER (S.A.V)‟ MĠN ġEFAATĠ:……………………….………...………….……272-393-609 PEYGAMBER (S.A.V)‟ DEN SONRAKĠ ĠDARECĠLERE SAYGI:……....…..………………......283 PEYGAMBER (S.A.V) CENNETTEKĠ HAVZI KEVSER:………………………..…………321-506 PEYGAMBER (S.A.V) KAMĠL MÜMĠN BENĠ AĠLESĠNDEN DAHA ÇOK SEVENDĠR:…..39-695 PEYGAMBER (S.A.V) BENĠ GÖRENLER VE GÖRMEYENLER ARASINDAKĠ FARK:…….424
 6. 6. 7 PEYGAMBER (S.A.V)‟Ġ RÜYADA GÖRMEK:………………………………………………….…616 PEYGAMBER (S.A.V). „ĠN VEDA HUTBESĠ:..…………….…………………..…….…Son sayfa KURANIN ġEFAATĠ VE KURAN OKUMAK:……………...…102-124-187-228-248-335-417-559 H.Z. ĠBRAHĠM A.S.‟MIN DUASI:………………………………………………………………..……03 KURANIN ÂYETLERĠNE ġÜPHE ĠLA BAKMAK:………………………………………...………652 H.Z. ADEMĠN, EN HAYIRLI BEġ EVLÂDI VE CENEZE NAMAZI:………………..…336-491-547 YUNUS A.S. BALIĞIN KARNINDE ĠKEN YAPTIĞI DUA:…………………………………….…360 HZ. HASAN, HZ. HÜSEYĠN, HZ. FATIMA (R.A.) ANHA‟NIN CENNETTEKĠ KONUMLARI:...14 -24-108 DAVUD PEYGAMBER A.S.:……………………………………………………...………161-487-488 ZEKERĠYA PEYGAMBER A.S.:………………………………………………………….…………489 HZ. NUH A.S. ÜÇ ÇOCUĞU:…………………………………...…………………...………………672 HZ. AĠġE (R.A) ANHA VE HZ. EBU BEKĠR (R.A): :…….……………...………………...………25 HZ. ÖMER:………………………………………………………………………………….262-448-548 CEBRAĠL VE MĠKÂĠL A.S :…………………………………………….……………………………262 * * * * * * * * * * * * * * * * ALTIN VE ĠPEK KADINLARA HELÂL ERKEKLERE HARAM:…………………………...372-664 ALEMĠN HAYIRLI KADINLARI:………………………………………………………..…...………349 ADEMOĞLUNUN MUTLU VE MUTSUZ YAġAM:………………………………………..………384 AFFETMEK VE EDĠLMEK:………………………...…………………………….… 118-119-133-155 ANNE BABA RIZASINI ALMAK VE ĠTAAT ETMEK:….…...23-154-170-191-353-375-598-674 AMELLER NĠYETE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLĠR:…………………………………………..………01 ADALET:………………………………………………………………………………….……………109 ADAM ÖLDÜRMEK:……………………………………………………………………...………66-496 AHLÂKI TEMĠZ OLAN:…………………………………………………………………………164-347 AKRABA ZĠYARETĠ VE ĠLĠġKĠLERĠ:………………………....117-148-170-307-340-379-402-581 ARABI ÜÇ ġEY ĠÇĠN SEVMEK:……………………………………………………...………………30 ARġIN HAZĠNESĠ VE GÖLGESĠ:……………………………...………………114-150-152-207-476 ALIġVERĠġTE KOLAYLIK GÖSTERMEK VE YEMĠN ETMEMEK:………………...………37-292 AĞAÇ DĠKMEK VE YEġĠLLĠK YETĠġTĠRMENĠN FAZĠLETĠ:…………………..……. 577-578-586 ABDESTĠ DÜZGÜN ALMAK:…………………………………...73-123-124-128-260-333-493-605 ABDESTSĠZ NAMAZ KILINMAZ, BESMELESĠZ ABDEST OLMAZ:………………………..…691 ALĠM ĠLE ABĠD ARASĠNDAKĠ FARK:………………...………………………………………...…465 ATEġ GÖRMEYECEK GÖZLER:……………...………………………………………………...…452 BĠR YIL ORUÇ TUTMUġ GĠBĠ OLMAK ĠÇĠN:………………………………………..…404-414-621 BAZI NAMAZ SURELERĠNĠN DEĞERĠ:…………………………………………..………81-479-480 BAZI ĠBADETLER ÖNCEKĠ GÜNAHLARI YOK EDER:………………………………………....184 BEREKET VE KAZANÇ:………………………………………………………………………….…144 BEYAZ KEFEN:………………………………………………………………………….……………441 BIYIĞI KISALT SAKALI BIRAK:………………………………………………………………….. 327 BĠZĠM KULLANDIĞIMIZ ATEġ:……………………………………………………………………..266 CAMĠ VE KALICI HAYIR YAPMAK:……………………………………...………….09-348-599-646 CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜ GUSÜL ABDESTĠ ALMAK:…..………....………224-602-603 CUMA GÜNÜ ĠÇĠNDE ÇOK DEĞERLĠ BĠR ZAMAN DĠLĠMĠ:……………………………………467 CENNET VE CENNETE GĠRMEK:...08-10-39-112-139-140-142-208-214-215-240-242-243-249 -251-252-253-254-259-287-288-296-308-328-331-468-494-549-569-610-630-631-635-647-648
 7. 7. 8 CENNETTE YÜRÜMEK:...……………………………………………………………………...……430 CNNET VE CENNETĠN DÖRT HANIMEFENDĠSĠ:………………………………………..………390 CENNET VE CEHENNEMDEN KULLARIN YAPTIKLARI DUAYA YANITI:……………….…617 CENNET KADINI EĞER YERYÜZÜNE ĠNMĠġ OLSAYDI:…………..…………………….…….551 CENNETTE OLANLAR VE DERECE YÜKSELMESĠ:…...……………………………230-435-659 CEHENNEM VE AZABI:……………………………………………………38-112-142-214-244-250 CĠMRĠLĠK:…………………………………………………………………………………...……330-697 ÇALINTI MAL:………………………………………..…………………………………………….…591 ÇOÇUKLARIN VE BÜYÜKLERĠN GECE DIġARI ÇIKMASI:…………...31-88-105-168-291-332 DECCALIN GÖZÜ KOR VE SĠLĠKTĠR:………………………………………………….…………363 DEĞERĠ OLAN HARCAMA GĠYĠMĠNE BĠNEĞĠNE VE EVĠNE:………………………..……34-158 DEĞERLĠ ZĠKĠR:……………………………………………………………………………129-159-162 DEVE VE ĠNEK SÜTÜNÜN DEĞERĠ:…………………………………………………………439-440 DOĞRU SÖZ:………………………………………………………………………...……………26-437 DĠLĠNĠ VE NAMUSUNU KORU:………………………………………………………………………35 DĠNĠNĠZĠ ZORLAġTIRMAYIN KOLAYLAġTIRIN:………………………………………...…294-345 DĠġ TEMĠZLĠĞĠ:……………………………………………………...…………………………………53 DĠZĠN ÜZERĠ MAHREMDĠR:…………………………………………………………………………458 DÖVME YAPMAK VA YAPTIRMAK :……………………………………………………………...683 DUALARIN EFENDĠSĠ:………………………………………………...………………………….…389 DÜNYA MÜMĠNĠN TUTUK EVĠ KAFĠRĠN CENNETĠ:……………………………………..………366 DÜNYADAKĠ CENNET NEHĠRLERĠ:………………………………...……………………….388-463 DÜNYA ĠLE AHĠRET ARASINDAKĠ ZAMAN FARKI:………………………………………565-574 EHĠL VE DOĞRU YÖNETĠMĠN YANINDA OL:……………………………………………………677 EKMEĞE HÜRMET:…………………………………………………………………………………176 ELĠNDEN DĠLĠNDEN ZARAR GÖRMEYEN:………………………………………………………656 EMANETE ĠHANET ETMEK:…………………………………………………………………..……..36 EN HAYIRLINIZ AHĠRETĠNĠ VE DÜNYASINI TERK ETMEYENDĠR:…………………………. 353 ERKEĞĠN KADININI YATAĞA ÇAĞIRMASI:………………………………………………………76 ERKEĞĠN GÜZELLĠĞĠ:…………………………………………...………………………….………317 ESNEMEYĠ GERĠ ÇEVĠRMEYE ÇALIġ:………………………...………………………………..…72 ESTAĞFĠRULLAH DĠYENĠN RIZKI BOL OLUR:………………………………………………....593 EġLERĠN YATAK HAYATI:………………………………………………………………....………563 EVĠNDE HURMASI OLANIN KARNI AÇ KALMAZ:……………………………………………...696 FAĠZ:……………………………………………………………………….……04-96-311-370-378-557 FUHUġ VE FUHUġA TEġVĠK EDENĠN DURUMU:………………………………………………225 GECE YATMADAN ÖNCE OKUNAN SÛRELER:……………………………………………43-297 GĠYĠNĠK ÇIPLAK, BAġI TOPUZLU KADINLARI ġĠMDĠ ARANIZDA GÖREMĠYORUM:…….403 GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ VARLIKLARI YAPANIN CEZASI:………........................137-229-233 GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ HEYKEL VE RESĠM ASILI EVE MELEKLER GĠRMEZ:………….233 GÖZE GELMEK HAKTIR:…………………………………………………………………...…456-457 GURBETTE ÖLÜM:…………………………………………………………………………………....48 GÜNAH ĠġLEMEK VE GÜNAHLARIN BÜYÜĞÜ:…………..………………………………119-172 GÜNEġĠN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN:………………………………………………………...350 GÜNEġ VE AY TUTULMASI:…………………………..………………………………………...…219 GÜMÜġ VE ALTIN KAP:………………………………………………………………….…………227 GÜZEL AHLÂK:…………………………………..………………………………………………..…263
 8. 8. 9 HAC VE UMREYĠ KURALLARINA GÖRE YAPMAK:………103-170-322-323-334-449-450-455 -534-607-608-611-622-670-681-951 HADĠS OLMAYANI HADĠSMĠġ GĠBĠ GÖSTERMEK:………………………………………….…636 HARAM OLAN HĠÇ BĠRġEY ĠLE TEDAVĠ OLUNMAZ:………………………………………....661 HAYIRLI OLAN VE KÖTÜ OLAN ĠNSAN:………………………………………………341-344-347 HACERULESVED CENNET TAġIDIR:…………………………………………………………… 324 HAC VE HAC VAKTĠ ARAFATTA VE CUMA GÜNLERĠ ORUÇ TUTULMAZ:……....11-665-666 HAKĠMLERĠN KARARLARI:………………………………………………………………...………471 HAPġIRMAK:……………………………………………………………….....................…97-319-547 HARP DÜġMANI ALDATMAKTIR:………………………………...………………………………325 HASTA VEYA AĞRIYAN YERĠNE SAĞ ELĠNĠ KOY VE ġU DUAYI OKU:………..…56-419-420 HASTA ZĠYARETĠ VE MÜMĠNĠN HASTALIĞI:………………………………209-319-334-444-626 HAYVAN HAKKINI KORUMAK:……………………………...……………………………….……121 HERKES ĠDÂRECĠDĠR ELĠNĠN ALTINDAKĠLERDEN SORUMLUDUR:……………….…497-502 HOROZ VE EġEK SESĠ:…………………………………………………………………………87-682 ĠSLAM DĠNĠ GARĠP GELDĠ GARĠP GĠDECEK:…………………………………………………...212 ĠFTAR AÇMAK:………………………………………………………………………………….……..61 ĠKĠNDĠ NAMAZININ FAZĠLETĠ:…………………………………………………………………...…561 ĠKĠ KADIN ARASINDA ERKEĞĠN YÜRÜMESĠ:……………………………………………...…...667 ĠLĠM (ĠSLÂM ĠLMĠ) ÖĞRENMEK HER MÜSLÜMANA FARZDIR:……………………423-486-566 ĠLĠM ÜÇE AYRILIR:…………………………………………………………..………………………454 ĠSLAM DĠNĠNE GĠRMENĠN VE ÇIKMANIN BEDELĠ:……………..…………………………...…585 ĠSLAM ĠLMĠNĠ ÖĞRENMEK ĠSTEYENE MELEKLER KANATLARINI GERER:……………...576 ĠSTANBULU FETĠH EDECEK KUMANDAN VE ORDUSU:……………………………………..536 ĠMANIN ġARTLARI VE YENĠLEMEK:…………………………………………………..300-315-328 ĠNSANLARA EZĠYET ETMEMEK SAYGILI OLMAK:…………………………………………... 278 ĠNSANOĞLU MAL ÇOKLUĞU ĠSTER,GÖZÜNÜ TOPRAK DOYURUR:…………….18-555-699 ĠNSANOĞLUNUN DOĞASINDAKĠ ON HUSUS:…………………………………………………432 ĠNSANOĞLUNUN SAĞ VE SOLUNDAKĠ YAZAR MELEKLER:…………………………….…394 ĠNSAN AZALARININ KONUġMASI:…………………………………………………………………58 ĠYĠYĠ EMRET KÖTÜYÜ YASAKLA:………………………………………..…170-340-402-462-615 ĠYĠLĠK YAPMAYA TEġVĠK ETMEK:…………………..…………………………………362-438-397 ĠÇKĠ OLAN SOFRAYA OTURMAYIN:………..……………………………………………………660 ĠÇKĠ ( ALKOLLÜ) :………………………………………………..……20-280-318-354-355-498-660 KÂMĠL VE HAYIRLI MÜMĠN:………..…………………………………………………………178-139 KÂBEDEN YARARLANMAK:…..…………………………………………………………..…130-335 KABĠR, KABĠR ZĠYARETĠ VE KABĠR AZABI:…………..…………………..……173-223-432-505 KADININ CENNETE GĠRMESĠ:……………………..……………………………………………..…92 KADINA ĠYĠ, NAZĠK DAVRANMAK VE SALĠHA KADIN:………………….131-178-195-216-331 -342-351-367-685 KADINA CAMĠ VE AKRABA ZĠYARATĠ ĠÇĠN ĠZĠN:……...…………………………51-273 KADININ VE KOCANIN GÜNAHLARININ SÜZÜLEREK AKMASI:……………….. 216-342-351 KADININ KOKU KULLANMAMASI:…………………………………………………………..……295 KADIN ĠLE CĠNSEL ĠLĠġKĠ ALLAH‟IN EMRETTĠĞĠ YERDENDĠR:………………………….…582 KARDEġ KARDEġE GIYABINDA, BABANINDA ÇOCUKLARINAYAPTIĞI DUA:.334-359-613 KAN VERMEK:……………………………………………………………………………..……….. 32 KARINCANIN YAĞMUR DUASI:………………………………………………...………………. 329 KADĠR GECESĠ:……………………………………………………………………………………. 634 KENDĠNE AĠT OLMAYAN ġEYE SAHĠP ÇIKMA:……………………………………………… 587
 9. 9. 10 KENDĠN ĠÇĠN ĠSTEDĠĞĠNĠ BAġKASI ĠÇĠNDE ĠSTE:…………………...……………………… 695 KIYAMET OLAYLARI VE ALÂMETLERĠ:……….……107-108-124-143-165-185-186-209-237 -241-246-247-264-276-309-553 KĠġĠ ÖLDÜĞÜ KIYAFET ĠLE AHĠRETTE YÜCE ALLAHIN HUZURUNA ÇIKAR:………… 657 KĠġĠ SEVDĠĞĠ ĠLE BERABERDĠR:……………………………………………..……………….. 653 KIYAMET EN ÇĠRKEF ĠNSANLARIN ÜZERĠNE KOPACAKTIR:……………………… 584-687 KITLIK:………………………………………………………………………..……………………… 49 KĠMLER ġEHĠT OLUR:………………………………………………………………………. 428-625 KĠM SARIMSAK SOĞAN YERSE CAMĠYE GELMESĠN:………..…………………………… 594 KĠġĠNĠN OĞLU ONUN KAZANCIDIR, MADDETEN ĠSTĠFADE EDEBĠLĠR:……………… 671 KOMġULUK VE KOMġU HAKLARI:……………………………………………................204-572 KÖTÜLÜK YAPARSAN ARDINDAN ĠYĠLĠK YAP:………………………………………………. 98 KÖTÜLÜĞÜ EMREDENE UYMA:…………………………...…………………………………... 595 KÜÇÜKLERE MERHAMET BÜYÜKLERE SAYGI:……………………………………………. 560 KÜÇÜK YAġTA ÖLEN ÇOCUKLAR:………………...…………………………………………. 396 KURBAN VE AKĠKA VE KURBAN BAYRAMI:.................…95-188-239-302-453-597-624-668 KÜÇÜK SU DÖKMEK:………………………...……………………………………………………. 71 KÜÇÜK ÇOCUĞUN MAHREM YERLERĠ:…………...…………………………………………. 459 KURANDA OLMAYANI VARMIġ GĠBĠ GÖSTEREN:………………...……………………….. 632 KURANA ABDESTSĠZ DOKUNMA:……………………………...………………………….…... 688 KUġLUK NAMAZININ ÖNEMĠ:……………………………...…………………………….… 399-400 MEDĠNEDE ÖLMEK:…………………………………...………………………………….………..590 MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDĠLMEZ:...………………………………….…. 644-645 MĠRAÇ GECESĠ VE OLAYLARI:…………………..………………………………..…. 356-357-464 MĠSK KOKUSU:……………………………...…………………………………………….……….. 655 MĠSAFĠRLĠK ÜÇ GÜNDÜR:……………...………………………………………………..….……..421 MÜEZZĠNLĠK, EZAN VE GAMET YAPMANIN FAZĠLETLERĠ:………………...…… …….….. 588 MÜNAFIKLIK:………………………………………………………………………..…05-100-236-603 MÜMĠN KĠġĠYE MAL VE CAN EMANET EDĠLĠR:…………………………………………..…… 656 MÜMĠN KENDĠNĠ CENNET ĠLE SONLANDIRMADAN DOYMAZ:………………………..…… 549 MÜMĠNDE CĠMRĠLĠK VE KÖTÜ AHLÂK OLMAZ:………………………..…………………...... 330 MÜMĠNLERE DOĞRU YOLU GÖSTEREN ÇALIġMALARDA BULUNMAK:…………..….... 612 MÜMĠNĠN HASTALIĞI GÜNAHLARINA KEFARETTĠR:……………………………….....……. 669 MÜMĠN KENDĠNĠ ĠKĠ KEZ AYNI DELĠKTEN ISIRTTIRMAZ:……………………...……..…….. 698 MÜSLÜMANIN BEDEN TEMĠZLĠĞĠ:…………………………………………...……………..…... 320 MÜSLÜMANIN EDEP YERLERĠNĠN KAPANMASINA YARDIMCI OLMAK:……...……..….. 618 MÜSLÜMAN KARDEġĠNĠN ÖNCEDEN YAPTIKLARINI ĠFġA ETMEYĠP ÖRTMEK:...…...…619 MÜTEVAZĠ GĠYĠNMEK:………………………………………………………………...…………... 600 NĠKAH VE NĠġAN:…………………………………………………...………….…………146-232-680 NĠKAHTA VELĠ VE ĠKĠ ġAHĠT:………………………………...………………...………………….693 NAMAZ KILINMAYAN VAKĠTLER:………………………………...…………….………………. 689 NAMAZDA FATĠHA SURESĠNĠ OKUMAYAN NAMAZ KILMIġ OLMAZ:……..……………… 690 NAMAZ VE CAMĠYE YÜRÜMEK:……22-23-41-42-54-62-63-68-73-79-80-86-93-104-123-128 -135-154-170-171-177-301-304-310-333-337-346-373-377-398-399-400-405-406- 407-408-410 -411-412-413-416-466-493-495-550-554-583-601-611-637-640-641-678 NAZAR VE GÖZDEN KORUNMAK ĠÇĠN NAL, BONCUK VS. TAKMAK ġĠRKTĠR:….…….. 627
 10. 10. 11 ORUÇ:……..…75-77-85-94-161-170-199-281-305-316-391-417-431-446-462-557-558-611-622 -623-629-633-642-684 ÖLÜMDEN SONRA CENNET VE CEHENNEMĠN GÖSTERĠLMESĠ:…………………………. 112 ÖLÜM, ÖLÜLER, ÖLÜMDEN SONRA PĠġMANLIK:…….…126-174-217-218-234-235-257-575 -638-658-679 ÖFKELENMEK:…………………………………………………………………………..……….99-686 ÖLÜM HALĠNDE ĠKEN OKUNACAK DUA VE ÂYETLER:……………………..………… 503-546 PAÇA VE ETEKLERĠN YERDE SÜRÜNMESĠ:………………………………………...…... 120-200 RESĠM ASILI YERE MELEKLER GĠRMEZ:……………………………………………….... 213-233 RÜYA:………………………………………………………………………………...…..…111-138-616 SABIR:……………………………………………………………………..……………...………….. 155 SAĞDAN BAġLAMAK:………………………………………………...……………….….. 69-74-110 SALGIN HASTALIK:……………………………………………………...…………….......89-426-427 SEVERKEN VE YERERKEN DĠKKATLĠ OL:……………………………...…………………... 28-40 SEHV SECDESĠ VE ĠNSANIN YEDĠ KEMĠĞĠ ĠLE SECDE YAPMASI:…......83-101-147-165-189 - 268-418 SELÂM VERMEK VE ALMAK:………………………………...…………………...…... 245-319-351 SÖZLER VE SÖZ TAġIMAK:………………………………………………………..163-261-306-492 SADAKA, HAYIR, ZEKAT, BORÇ VERME:……………………07-15-44-45-59-60-70-98-106 -124-141-160-170-175-195-206-299-343-374-381-395-402-415-438-462-490-536- 643-649-700 ġAHĠTLĠK YAPMAK:…………………………………………………………………172-286-296-693 ġEYTAN VE CĠN:…………………………………………………..31-33-111-220-221-222-303-332 ġĠFA, ġĠFA DUALARI VE SĠHĠR:………………………...194-196-226-289-436-469-470-552-604 ġÜPHELĠ OLANDAN KAÇIN:……………………………...…………………...……………… 361 TAKVA ÜZERĠNE KURULAN MESCĠD:…………………...………………………………………654 TAHARAT TEMĠZLĠK EL YIKAMA:……………………………..…………...……………. 52-55-269 TEHECCÜT (GECE NAMAZI) VE FAZĠLETĠ:……………………... 12-210-255-392-409-443-444 UHUD DAĞI:…………...……………………………………………...………………………………..33 VĠTĠR NAMAZI HAKTIR:………….…………………………………………...……………….380-675 YALAN SÖYLEMEK VE HĠLE YAPMAK:……………………………………….…256-437-628-673 YATAK HAYATI:………………………………………………..…...………………………………... 67 YANINDA ÇALIġANIN ĠġĠNĠ HAFĠFLET:……………..…………………...……………………... 570 YAġAM SEVĠYESĠ YÜKSEK OLANIN EVĠNE GĠTMEKTEN KAÇIN:……..…………….. 169-279 YABANCI ERKEĞĠN EVE GĠRMESĠ:…………………..……………………………...… 50-293-681 YABANCILARIN YÖNETĠMĠNE GĠRMEK:……...……………………………………..…………. 606 YAġLI ĠNSANLARIN KALBĠNĠN (GÖNLÜNÜN) GENÇ KALMASI:…………...…….……699-483 YEDĠĞĠ YEMEĞE ġÜKREDENĠN KAZANIMI:…………………………………………….…….. 425 YEMEK VE ADABI:…………………………….……27-64-65-145-209-238-332-352-422-505-663 YERYÜZÜNÜN ĠNSANOĞLUNA HERGÜN SESLENMESĠ:……………………………..…….. 211 YEMEK HAZIR ĠKEN VE TUVALET ĠHTĠYACI VAR ĠKEN NAMAZ KILINMAZ:…….....…… 692 YOK EDĠCĠLERDEN KORUNMAK: …………………………………………………………...…….19 YOL VE ÜZERĠNDEKĠ ENGEL:……………………………………………….………… 149-190-545 YOLCULUKTA NAMAZ VE ORUÇ RUHSATI:……………………………………...…..………. 442 YÜN ELBĠSE TAVSĠYESĠ:…………………………………………………………………..……… 445 ZEMZEM SUYUNUN FAZĠLETĠ VE ZEMZEMĠ NĠYETE GÖRE ĠÇMEK:…..……………. 335-564 ZEYTĠN VE ZEYTĠNYAĞININ TAVSĠYE EDĠLMESĠ:…………………..……………………...… 447 ZULUM EDEN, MAZLUM OLAN VE CEZASI:…………………………………… 136-282-334-639 ZĠNA:……………………………………………………………………………………………82-96-116
 11. 11. 12 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M FAYDUL KADĠR HADĠS KĠTABI CĠLT 1 Seçme Sahih Hadisler 01- “ Ameller ancak niyetlere göredir, (Değerlendirilir) Her kişi niyet ettiği sonuca (Eyleme) ulaşır. Öyleyse kimin hicreti (Yolu) Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. (Namaz, oruç, zekât, hac, hayır, iyilik yapmak gibi) Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı kadına ise, onun hicreti de onu istediği sonuca götürür.” ( Faydul kadir hadis no 01 ) (Yukarıdaki 1 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: İnsanlar yüce Allah indinde uygulamalarına göre değerlendirilirler, kişinin niyeti iyiye doğru ise Allah ve peygamber ondan razı olur ve dünyanın güzelliklerini bulur, eyer niyeti kötü ise şeytana arkadaş olur ve dünyadaki kötülükleri bulur. Dolayısıyla mümin kişinin niyeti cenabı Allah indinde çok makbuldür.) 02- “ Cennetin kapısına geldim cennet kapısının açılmasını istedim, Cennet kapıcısı dedi ki: Sen kimsin? Dedim ki: ben Muhammed‟im, (s.a.v.) dedi ki: senden önce kimseye bu kapıyı açmamak üzere emrolundum.” ( Faydul kadir hadis no 02 ) 03- “ (Hz.) İbrahim‟in ateşe atılmadan önceki duası; „Hasbiyallah ve niğmel vekil‟. ” ( Faydul kadir hadis no 07 )
 12. 12. 13 04- “ Faizi teşvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde şahitlik eden mel‟undur. Ayrıca derisine dövme yaptıran ve yapan mel‟undur.” ( Faydul kadir hadis no 13 ) 05- “ Münafık kişinin belirtileri: Yalan konuşur, söz verir yapmaz, emanete ihanet eder. ” ( Faydul kadir hadis no 25 ) 06- “ Davete çağırılırsanız icabet edin. ” ( Faydul kadir hadis no 31 ) 07- “ Sadakaya kendinden ve ailenden başla, sonra akrabalarına, kalırsa diğer yakınlarına, böyle ve böyle (Elinin altındakilere, sağındakilere ve solundakilere muhtaç olanlara )ver.” (Faydul kadir hadis no 46) 08- “Müjdeleyin arkanızdan gelenlere de müjde verin kim (Hakkıyla) „Lailahe İllallah‟ derse Cennete girer müjdesi vardır. ” ( Faydul kadir hadis no 51 ) 09- “ Camileri inşa edin. Temizliğini üslenin. Kim (Allah (c.c.) rızası için) cami yaptırırsa Cennette de Allah ona saray yapar. Kim temizliğini yapar çöpünü atarsa, Allah da onu Cennetin kendine has güzel ödülleri ile ödüllendirir.” (Faydul kadir hadis no 62 ) 10- “ Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ümmetine müjde ver; kim Allah‟a şirk koşmadan ölürse (Mümin olarak) Cennete girer. Dedim ki: Ey Cibril eğer hırsızlık yaparsa veya büyük günah işlese de mi? Dedi ki: Evet. İki kez tekrarladı. Ve aynı cevabı aldım. İçki içerse de dedi. ” ( Faydul kadir hadis no 77 )
 13. 13. 14 (Yukarıdaki 77 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde, cenabı Allah‟a şirk koşmadan ölen Cennete girer buyruğu bizi yanıltmasın şöyle ki: Söz konusu kişiler zaman zaman şeytana uyarak büyük günahlara müptelâ olmuş ve bir süre sonra da tövbe edip Allah‟a kesin dönüş yapanlar için geçerlidir yani evvabinler için söz konusudur. Cenabı Allah‟a dönüş yaptıktan sonra bu kişiler yine şeytana uyarlar büyük günahların peşinde ısrar ederler ve nasıl oldu da bu batağın içine tekrar düştük diyerek kendilerini sorgulamazlar ve Allah‟tan af ve mağfiret dilemezler ise O kişiler Allah (c.c.) indinde hem öncekilerden hem de sonrakilerden sorumlu olurlar. Şu gerçektir ki şirk dışında her günah için geçerli olan husus şudur: Yüce Allah, kişinin ona yakınlık derecesine göre isterse direk affeder isterse cehennemde cezalandırdıktan sonra Cennetine sokar.) 11- “ Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Allah sana şöyle emrediyor, ashabına emret Arafat‟a (Hacca) çıkarken „telbiye‟de‟ seslerini yükseltsinler.” ( Faydul kadir hadis no 82 ) (Telbiye Arapçada sık sık lebbeyk demek enlamına gelir, telbiye hac yapmak için ihramlı olarak arafata çıkarken hacı adayları tarafından ve umre yapmak için ihram giyildiğinde sık sık sesli olarak şöyle söylenir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk İnnel hamde venni'mete leke ve'lmülk lâşerike lek. Türkçe anlamı: (Ġcabet ettim yarabbi icabet ettim, Senin ortağın yoktur emret. Hiç Ģüphe yok ki, hamd sanadır, Mülk ve nimet senindir hiç birinde senin ortağın yoktur.)
 14. 14. 15 12- “ Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ey Muhammed dilediğin gibi yaşa çünkü öleceksin, dilediğini sev çünkü ondan ayrılacaksın, dilediğini yap çünkü iyi veya kötü karşılığını alacaksın. Bil ki müminin şerefi uykudan kalkarak gece namaz kılmaktır.” ( Faydul kadir hadis no 89 ) (Gece uykudan kalkarak kılınan namaza Teheccüd namazı denir. Arapça da ise kıyam namazı denir. Kıyam ve kıyamet kelimeleri ayni türevden gelir. insanların mezarlarından kalkış gününe de kıyam günü denir. Kıyamet gününde kişi hangi kıyafet ile öldüyse o kıyafet ile mezarından kalkacaktır. İleride 9248 nulu hadisi şerifte bu hususa işaret etmektedir. Cenabı Allah hepimize dünya hayatında, rızasına uygun kıyafetler giymemizi nasip etsin.) 13- “ Bana rabbim azze ve celle tarafından gelenlerden biri geldi dedi ki: Senin ümmetinden kim sana salavat getirirse Allah ona on sevap yazar ve ondan on günah siler. Ayrıca (Cennette) onu on derece yükseltir dedi. ” ( Faydul kadir hadis no 91 ) 14- “ Bana bir melek geldi, semadan indi ve selâm verdi. Bu melek daha önce gelmişti. Ve bana şu müjdeyi verdi: (H.z) Hasan ve (H.z) Hüseyin Cennette gençlerin efendisidir, (H.z) Fatıma (R.a. anha) ise Cennetteki kadınların hanımefendisidir. ” ( Faydul kadir hadis no 93 ) 15- “ Yetimlerin malına ticaret yaptırın ki zekat yemesin. ” ( Faydul kadir hadis no 96 ) (Zekât bu malı azaltmasın.)
 15. 15. 16 16- “ Allah‟a itaat edin, beşinizi kılın , ramazan ayınızı tutun, mallarınızın zekatını verin, nefsinizi güzelleştirin, sizden olan amirlerinize itaat edin, Allah‟ınızın Cennetine girin.” ( Faydul kadir hadis no 128) (Yüce Allah‟ın emirlerine aykırı olmamak kaydı ile yöneticilerin koymuş oldukları kurallara uymak her vatandaşın görevidir. Kuran‟ı kerimde yüce Allah müminlere şöyle buyurmaktadır: (Ey imân edenler; Allah‟a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine (yöneticilere) de itaat edin.) (Nisâ sûresi 59.âyet) 17- “ Mazlumun duasından sakın, kafir bile ols. Çünkü o duanın önünde engel yoktur.” ( Faydul kadir hadis no 150 ) 18. “ İnsanoğlu iki şeyi istemez: Ölümü, fakat ölüm fitneden (Dünya sınavında başarılı olamamaktan) daha hayırlıdır. Ve az malı sevmez, fakat az malın hesabı kolaydır.” ( Faydul kadir hadis no 166 ) 19- “ Yok edici (Helâk edici) yedi husustan sakının Allah‟a şirk koşmaktan, sihir yapmaktan, adam öldürmekten, faiz yemekten, yetimin malını yemekten, harpten kaçmaktan, iffetli ve namuslu kadınlara iftira atmaktan.” ( Faydul kadir hadis no 171 ) (Yukarıdaki 171 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde faizi, insanın helâkine sebep olan yedi husustan biri olarak görünmektedir.
 16. 16. 17 Fâiz, geçmişte yaşamış milletleri büyük felâketlere götürdüğü gibi günümüz insanlarını da aynı felâketlere sürüklemektedir. Faiz yasağı, İslâm‟ın temel kurallarından birisidir. İslam dini ticarette hasıl olacak herhangi bir zarara veya kazanca müdahale etmemiştir, sadece yanlış ve haksız uygulamalar konusunda insanları uyarmış ve bu yönde bazı sınırlamalar getirmiştir. Faiz yasağı da böyledir. Arapça‟daki karşılığı riba olan faiz borç verilen bir parayı belli bir süre içinde ödenmeyen bir alacağa gerekirse vade tanıyıp vade farkı ile birlikte katlayarak bu alacağı fazlalıkla direk veya icra yoluyla geri almaktır. Bu şekilde sağlanan kazanç tabii olmayan bir kazançtır. Sermayeyi ellerinde bulunduranların, hiçbir çaba göstermeksizin ve riske girmeksizin bu sermaye aracılığıyla haksız gelir elde etmekten başka bir şey değildir. Faiz iflâs etme, fabrika kapatma, hacizler ve ticari hayatı sonlandırma gibi istenmeyen sonuçlara neden olması bilindiği halde ciddi bir şekilde yaygınlık kazanarak günümüzün hastalığı haline gelmiştir. 7531 nulu hadi şerif şöyle buyurmaktadır : (Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyene ise tozu bulaĢacaktır.) İslâm faiz yasağını getirdiğinde, Arap toplumunda da faiz bütün çeşitleriyle biliniyor ve uygulanıyordu. Bu yüzden sermaye belli kesimin elinde toplanmıştır, gittikçe katlanan faiz borcunu ödeyemeyen insanlar çocuklarını köle olarak satmaya başlanmışlar, sonuç itibariyle az bir kesim büyük çıkar sağlamasına karşı geniş halk kesimi perişan olmuştur. Kuran‟ı kerim bu yaygın âdeti aşamalı bir şekilde gerekli önlemleri alarak yasaklamıştır. Kuran‟ı kerimde faiz yasağı ile ilgili âyeti kerimeler şöyledir: (Faiz yiyenler (kabirlerinden), Ģeytan çarpmıĢ kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım- satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir.
 17. 17. 18 Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıĢtır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmiĢte olan kendisinindir ve artık onun iĢi Allah'a kalmıĢtır. Kim tekrar faize dönerse, iĢte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. (Bakara sûresi 275. âyet) Diğer âyeti kerimede : (Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah‟tan korkun ki kurtuluĢa eresiniz) (ali Ġmran 130. âyet) Faizi almak faiz vermek aynı zamanda faiz muamelesinde herhangi bir şekilde bulunmak, yardım etmek, sebep olmak da yine peygamber s.a.v. 13 nolu hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: (Faizi teĢvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde Ģahitlik eden mel‟undur.) Konuyla ilgili 4193 nolu hadisi şerif ise şöyledir: (Bilerek bir dirhem bile olsa faiz yiyen kiĢi otuz altı kez büyük günah iĢlemiĢ gibidir.) Fâiz, insanları çalışarak kazanç sağlamaktan men eder. Ticaret sanayi ve ihracatın sekteye uğramasına yardımcı olur. Dolayısıyla istihdamın azalmasına neden olur. Çünkü birazcık parası olan kişi ticareti sanatı bırakır ve zahmet çekmeden riziko almadan para kazanma yoluna başvurur. Ayrıca faizcilik, insanlar arasında Allah rızası için borç vermenin (kard hasana) yolunu da kapar. Sonuçta faizcilik, toplumu helâk eden, ekonomik dengeleri bozan, ihtiyaç sahiplerini sömüren, zengini daha zengin, fakiri daha fakirleştiren bir müessesedir. dolayısıyla yüce Allah tarafından haram kılınan faizin hangi nedenle olursa olsun müminlerin teamülleri dışında kalması gerekir. Faiz günahının hiçbir hafifletici nedeni de yoktur.) 20- “ İçkiden sakın. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır.” ( Faydul kadir hadis no 172 )
 18. 18. 19 21- “ Diz çökerek dua edin. ” (Faydul kadir hadis no 18 ) 22- “ Gece son namazınız vitir namazı olsun.” ( Faydul kadir hadis no 185 ) 23- “ Allah indinde en güzel ameller: Vaktinde kılınan namaz, babaya anneye itaat, Allah için cihat etmek.” ( Faydul kadir hadis no 196 ) 24- “ Ehlimden en sevdiğim (H.z) Fatıma‟dır (r.a.anha) .” ( Faydul kadir hadis no 203 ) 25- “ En çok sevdiğim insanlardan (H.z) Aişe (r.a.anha) ve erkeklerden babasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 205 ) (Hz. Abu Bekir) 26- “ En çok sevdiğim söz en doğru olandır.” ( Faydul kadir hadis no 211 ) 27- “ En çok sevdiğim yemek üzerine en çok ellerin uzandığıdır .” ( Faydul kadir hadis no 213 ) 28- “ Sevdiğin kişiyi dengeli sev; Ola ki bir gün sevmediğin bir kişi olarak karşına çıkabilir. Yerdiğin kişiyi de yavaş yavaş yer; Ola ki bir gün karşına en sevdiğin kişi olarak çıkabilir.” ( Faydul kadir hadis no 223 ) 39- “ Allah‟ı verdiği nimetlerden dolayı sev. Beni Allah için sev. Ehlimi (Ailemi, ehli beytimi) de beni sevdiğin için sev.” ( Faydul kadir hadis no 224 )
 19. 19. 20 30- “ Arab‟ı üç şey içi seviniz: Ben Arap olduğum için, Kur‟an Arapça olduğu için, Cennet lisanı Arapça olduğu için.” ( Faydul kadir hadis no 225 ) 31- “ Çocuklarınızı gecenin başlangıcında sokağa salmayınız. Çünkü şeytan ve cinlerin çıkış saatleridir.” ( Faydul kadir hadis no 228 ) 32- “ Hicri ayların on beşinci, on yedinci, on dokuzuncu, yirmi birinci günlerinden birinde kan veriniz. Çünkü o günler vücudun en fazla kan hücumuna uğradığı günlerdir.” ( Faydul kadir hadis no 230 ) 33- “ Uhud Dağını biz severiz. O da bizi sever.” ( Faydul kadir hadis no 238 ) (Yukarıdaki 238 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifindeki buyruğu şöyle açıklayabiliriz: Peygamber s.a.v. bir gün Uhud dağı üzeride iken mübarek ayaklarının bastığı koca kayalar bu şerefli konuğun kendilerini şereflendirmesinden dolayı titremeye başlar. Bu titreme aşktan ve mutluluktandır. Uhud dağı mutluluktan sarsılırken peygamber s.a.v. in telkin edici sözleri dağın sarsıntısını dindirmiştir. O telkin edici mübarek sözleri şöyledir: (Eyy Uhud dur. Senin üzerinde bir Nebi bir Sıddık ve iki Ģehit var.) Dağın üzerindekiler; Peygamber s.a.v. h.z Abu Bekir essıddıg h.z. Ömer (r.a) ve h.z Osman (r.a). Çünkü Peygamber s.a.v. h.z Ömer ile h.z. Osman‟ın şehit olacaklarını önceden biliyordu.) 34- “ Giyiminizi ve bineğinizi güzelleştirin. İnançsız ve kafir kişiler sizi hakir görmesinler.” ( Faydul kadir hadis no 257 )
 20. 20. 21 35- “ İki çene kemiğini ve iki bacak arasındakini muhafaza et.” ( Faydul kadir hadis no 263 ) 36- “ Sana emanet edilen şeyi sahibine geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.” ( Faydul kadir hadis no 308) 37- “ Alış verişte ve ödemelerde kolaylık gösteren mümini Allah Cennete sokar.” ( Faydul kadir hadis no 312 ) 38- “ Ateş ehlinin en az azabı: Ayakkabısının sıcağından beyninin kaynamasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 323 ) 39- “ En az derecede Cennet ehline; seksen bin hademe, yetmiş iki zevce, inciden ve yakuttan döşenmiş Şamdan Yemen‟e kadarki yer istifadesine verilir.” ( Faydul kadir hadis no 324 ) (Yukarıdaki 324 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde konu edilen zevceler, yani dünya kadınları ve hurilerle ile ilgili açıklama şöyledir: Müfessirlere göre, Yüce Allah‟a ve Peygamber s.a.v.e itaat ettikleri için Cenneti hak eden mümine kadınları, Cenâbı Allah her türlü dünyevi duygulardan, kıskançlıktan ve benzeri çirkin huylardan arındıracak içleri de dışları gibi Güzel olacaktır. Eğer ikisi de cennete girdiyse bu eşler isterlerse dünyadaki kocalarına tertemiz olarak iade edilecektir. Hurilerden daha güzel olarak yaratılan o dünyalı kadınlar, eşlerine ebedi bir hayat arkadaşı ve hurilere sultan olacaklardır. Sonsuza kadar sevdikleriyle birlikte Cennetten istifade edeceklerdir.
 21. 21. 22 (Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoĢ meskenler vaad etmiĢtir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. ĠĢte asıl büyük kurtuluĢ da budur.) (Tevbe Sûresi 72. âyet) Dünya hayatındayken evlenemeden ahirete intikal etmiş erkek ve kadınlar, Cennette evlendirilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. Huriler ise Cenabı Allah‟ın erkekler için cennette özel yarattığı ve dünyalık kadınların emrine verdiği çok güzel cennet kadınlarıdır. Bir çok âyeti kerime onlardan bahsetmekte ve onları tarif etmektedir.Bazı âyetler şöyledir: (Gerçekten biz hurileri yepyeni bir yaradılıĢla yarattık. Onları bâkireler kıldık. EĢlerine düĢkün ve yaĢıttırlar.) (Vakıa süresi 35. 36. 37. âyetler.) Cennet hem mümin erkeklerin hem de mümine kadınların nimetler içinde diledikleri her şeye sahip olacakları hayal bile edemeyeceğimiz kadar güzeldir. Cenabı Allah Cenneti mümin kullarını ödüllendirmek için özel olarak yaratmıştır. 5920 nulu hadisi şerir şöyle buyurmaktadır: (Cennette, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın iĢitmediği, hiçbir kalbin hissetmediği güzellikler vardır.) Cennetin nimetlerinden erkekler kadar kadınlar da istifade edecek, bütün nimet ve ihsanlar her iki cinse de verilecektir. Hurilerden daha güzel yaratılan Cennet ehli dünya kadınları, güzellikte o kadar ileride olacaklar ki bu kadınlar için 7406 nolu hadisi şerif şöyle buyurmaktadır: (Eğer Cennet kadınlarından birisi yeryüzüne teĢrif etse yeryüzü misk kokusu ile dolar, onun parlaklığı da güneĢin ve ayın ıĢığını yok eder.) Yani güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklığa ve cazibeye sahip olan bir kadın bundan daha güzel bir şeyi tahayyül etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Yüce Allah ne erkeğe nede kadına zulüm etmez.
 22. 22. 23 İnsanlar kendi iradeleri ile kendi sonlarını hazırlarlar. Her insan dünyada iken Allah ve Peygamber yolundamı? Şeytanın yolundamı? Sorusunun karşılığını ahirette mutlaka görecektir. (ġüphesiz ki Allah insanlara hiçbir Ģey için zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler.) (Yunus sûresi 44. âyet.) 40- “ Kişi din kardeşini veya herhangi birini seviyorsa ona sevdiğini söylesin.” ( Faydul kadir hadis no 357 ) 41- “ Kişi namaz esnasında (Camide) abdesti kaçarsa elini burnuna tutarak dışarı çıksın.” ( Faydul kadir hadis no 363 ) 42- “ Kim namazını hakkıyla kılar secde ve rükusunu tam yaparsa namaz ona der ki: Allah da seni muhafaza etsin beni muhafaza ettiğin gibi. Eğer namazını kollamaz secde ve rükusunu ziyan ederse namaz der ki: Allah da seni ziyan etsin beni ziyan ettiğin gibi. Bu namaz bir bez parçası gibi dürülüp suratına atılır.” ( Faydul kadir hadis no 364 ) (Yukarıdaki 364 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi namazımızın ziyan olmaması için tadili erkâna riayet etmemiz gerekir şöyle ki: Namazda iken rüku de, üç kez “sübhana rabbiyel azim” secde de ise üç kez “sübhane rabbiyel alâ” tesbihatı yaparken zaten beklemiş oluyoruz, rükudan kalkınca dik durmadan secdeye varılmaz, iki secde arasında da öyledir yani rükudan ve secdeden kalkınca dik durarak biraz beklemek belini dik tutmak gerekir Buna tadil-i erkan denir.)
 23. 23. 24 43- “Gece yatma yerini alınca (yatağını) „kulya eyyuhalkafirun‟ suresini oku ve sonra uyu, çünkü O şirkten beraattir.” ( Faydul kadir hadis no 367 ) 44- “ Zekatını verirsen üzerine vazife olanı yapmış olursun.” ( Faydul kadir hadis no 371 ) 45- “ Malının zekatını verirsen onun şerrinden kurtulmuş olursun.” ( Faydul kadir hadis no 372 ) 46- “ Allah kulunun hayırlı bir kişi olmasını isterse onu kullanır. Dendi ki: Onu nasıl kullanır? Dedi ki: Onu Ölümden önce hayır getirecek bir işe yönlendirir, sonra o hayırlı işte ruhunu kabz eder.” ( Faydul kadir hadis no 381 ) 47- “ Allah bir kavme azab vermek isterse hepsine birden verir. İkinci sur üflendiğinde iyi olanlar iyilik görür, kötü olanlar ise azab görür.” ( Faydul kadir hadis no 400 ) 48- “ Allah Kulunun ruhunu başka bir yerde almak isterse o yere doğru bir ihtiyaç yaratır ve orada ruhunu alır.” ( Faydul kadir hadis no 404) 49- “ Allah kıtlık vermek isterse semadan çağrı gelir: Mideler genişlesin, gözler doymasın ve bereket kalksın.” ( Faydul kadir hadis no 408 ) 50- “ Bir kimse (yabancı biri) eve girmek için üç defa izin ister ve kapı açılmaz ise geri dönsün.” ( Faydul kadir hadis no 422 )
 24. 24. 25 (Üç kez kapıyı çalar, zile basar veya tokmaklarsa ve yanıt gelmez ise kapının önünde alacaklı gibi beklemesin.) 51- “ Kadınınız sizden camiye gitmek için izin isterse müsaade edin.” ( Faydul kadir hadis no 423 ) 52- “ Tahareti sol eliniz ile yapınız.” ( Faydul kadir hadis no 427) 53- “ Dişinizi misvaklayınız (Fırçalayınız) Enlemesine de misvaklayınız.” ( Faydul kadir hadis no 430) 54- “ Bir erkek gece uyanırsa ailesini de uyandırarak iki rekat namaz (Teheccüt) kılarlarsa o aile, zakirin (Çok zikir eden erkekler) ve zakirat (Çok zikir eden kadınlar) listesine yazılır.” ( Faydul kadir hadis no 434 ) 55- “ Sizden biriniz uykusundan uyanınca ellerini yıkamadan (Yemek ve su) kaplarını kullanmasın, çünkü siz ellerinizin nerede gecelediğini bilemezsiniz.” ( Faydul kadir hadis no 435) 56- “ Hasta olan yerine elini koy ve şu duayı oku: „Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu min vecai haza‟. Bu duayı üç kez tekrarla.” ( Faydul kadir hadis no 448) 57- “ Bir musibet ile karşılaşırsanız şu duayı okuyun: „İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumme indeke ahtesibu musibeti fe‟ecirni fiha ve ehdini biha hayran minha‟. ” ( Faydul kadir hadis no 450 )
 25. 25. 26 58- “ Bir kişi sabah uyanınca bütün azaları şöyle der: Allah‟tan kork bizim hakkımızı koru kendine uydurma çünkü biz seninleyiz. Bizi doğruya götürürsen doğru oluruz. Eğersen de eğriliriz.” ( Faydul kadir hadis no 454) (Bizi kötülüklerde ve çirkin hayasız işlerde kullanma. İlâhi buyruklara aykırı olan her şeyden bizi uzak tut yoksa bizde seninle beraber helâk oluruz.) 59- “ Allah birinize hayırlı bir kazanç verirse o hayrı, kullanmaya kendisinden ve ailesinden başlasın.” ( Faydul kadir hadis no 460 ) 60- “ Sen istemeden sana bir şey verirlerse al. İster ye ister tasadduk et.” ( Faydul kadir hadis no 462 ) 61- “ Her biriniz iftarını hurma ile açsın. Çünkü o berekettir. Bulamaz ise su ile açsın. Çünkü o temizdir.” ( Faydul kadir hadis no 464 ) 62- “ Gamet edildikten sonra farzdan başka namaz kılınmaz.” ( Faydul kadir hadis no 470 ) 63- “ Yatsı namazı ile yemek beraber olursa önce yemekten başla.” ( Faydul kadir hadis no 473 ) 64- “ Eğer biriniz yemek yerse önce besmele çeksin. Başında besmele çekmeyi unutursa şöyle desin: „Bismillahi alâ evveliha ve alâ ahiriha‟.” (Faydul kadir hadis no 476) (Allah‟ın adı ile başlar ve sonlandırırım)
 26. 26. 27 65- “ Sizden biri yemek yerse sağ eliyle yesin. Su içerse sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer.” ( Faydul kadir hadis no 481 ) 66- “ İki Müslüman birbirini öldürmek için dövüşürlerse ölende öldürende ateşe girer. Dediler ki: Ya Resul Allah bu öldürendir ya ölenin nesi var? Dedi ki: Çünkü oda diğerini öldürmek istiyordu.” ( Faydul kadir hadis no 485 ) 67- “ İkisi birbirine girer ise gusül (Abdesti) gerekir inzal olmasa bile.” (Meni gelmese bile) ( Faydul kadir hadis no 488 ) 68- “ Biriniz imam olursa hafif kıldırsın. Çünkü aralarında büyük, küçük, zayıf, hasta, ihtiyacı olan olabilir. Kendi kılıyorsa dilediği kadar uzatabilir.” ( Faydul kadir hadis no 490 ) (Yukarıdaki 490 nolu hadisi şerif, cami hocalarımıza atıfta bulunmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki hocalarımız namazı gereğinden fazla uzatmadan cemaati sıkmadan namazı zorlaştırmadan kıldırmaları hususuna işaret edilmektedir.) 69- “ Biriniz ayakkabı giyerken sağı önce giysin. Çıkarırken solu önce çıkarsın. Böylece sağ önce giyilen son çıkarılan olur.” (Faydul kadir hadis no 495 ) 70- “ Bir erkek ailesine Allah rızası için nafaka verirse sadaka sayılır.” ( Faydul kadir hadis no 498 )
 27. 27. 28 71- “ Biriniz küçük suyunu giderirken cinsel organını sol eli ile tutsun, taharet yerini sol el ile yıkasın ve su içtiği kabın içine nefes alıp vermesin.” ( Faydul kadir hadis no 506 ) 72- “ Esnemeyi geri çevirmeye çalış. Birisi esnerken „haaa‟ derse şeytan güler.” ( Faydul kadir hadis no 517 ) 73- “ Kişi abdestini düzgünce alır da namaz için camiye yürürse, her sol ayak bir günah siler. Her sağ ayak bir sevap yazar. Eğer sabah ve yatsı namazının karşılığını bilselerdi dizleri üzerinde sürünerek camiye giderlerdi.” ( Faydul kadir hadis no 535 ) 74- “ Abdest almaya sağlarınızla başlayınız.” ( Faydul kadir hadis no 539) 75- “ Oruçlu iken birisi sana çatarsa deki: „Euzu billahi minke. Allahümme inni saimun‟.” ( Faydul kadir hadis no 557 ) (Senin zararından Allah‟a sığınırım Allah‟ım ben oruçluyum) 76- “ Erkek karısını yatağına çağırdığında gelsin. Doğum yaklaşmış bile olsa. Eğer gelmez ise melekler sabaha kadar lânet yağdırırlar.” ( Faydul kadir hadis no 600 ) 77- “ Kişi dâvete oruçlu değilse icabet etsin. Oruçluysa bereketi için dua etsin.” ( Faydul kadir hadis no 610 )
 28. 28. 29 78- “ Biriniz hoşlandığı bir şeyi görürse bereketi için dua etsin. Çünkü göz (Nazar) Hak‟tır.” ( Faydul kadir hadis no 622 ) 79- “ Bir kişinin camilere devam ettiğini görürseniz onun imanına şahadet edin.” ( Faydul kadir hadis no 634 ) 80- “ Biriniz bir kavmi ziyarete giderse onlara namaz kıldırmasın (İmam olmasın) . Onlardan birisi kıldırsın.” ( Faydul kadir hadis no 657 ) (Yukarıdaki 657 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Namazın ana kuralları dışında her Müslüman ülkenin kendine mahsus namaz kılma ve kıldırma teamülleri vardır. Örneğin; Bazı ülkelerde gamet etmek için imamın mihraba geçmesi beklenir, çünkü imam sünneti mihrapta değil başka yerlerde de kılabilir. Farz namazını hoca kıldırıp selâm verdikten sonra bazen cemaate yüzünü döner vaaz vermeye başlar veya mihrabı terk eder geriye çekilir sünnet namazını kılar. Cemaat isterse sünneti camide kılar isterse selâmdan sonra hemen camiden çıkar sünnet namazını evinde kılar. Bazı ülkelerde de Cemaatle tespih çekilmez duası yapılmaz aşır okunmaz, arzu eden kendi yapar. Bunlardan dolayı kişi imamete ehil bile olsa gittiği ülkede ben bu işin ehliyim diyerek kendini ön plâna atıp mihraba geçmemesi gerekir.) 81- “ „İza zülzilet‟ Suresi Kur‟an‟ın yarısıdır. „Kulya eyyuhal kafirun‟ suresi dörtte biridir. „Gulhuvallahu ehad‟ suresi üçte biridir.” ( Faydul kadir hadis no 659 )
 29. 29. 30 82- “ Kul zina yapınca imanı çıkar, başının üstünde gölge gibi durur. Ta ki hakkıyla tövbe ettikten sonra geri döner.” ( Faydul kadir hadis no 660 ) (Yukarıdaki 660 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Bu çirkin büyük günaha müptelâ olan kişi, tekrar dönmemek kaydı ile yüce Allah‟a tövbe etmelidir. Zina hem Allah (c.c.) indinde hem de insanların kabul ettiği büyük suçlar arasındadır. Dolayısı ile tövbe etmeden önce ölen zinaya düşkün kişilerin ruhları tandır biçiminde ateşli bir yerde kıyamet kopuncaya kadar beklerler. Efendimiz s.a.v. Miraca çıktığında bunların son derece acıklı olan halleri kendisine gösterilmiştir.) 83- “ Kul secde edince yedi azası secde eder. Yüzü, elleri, dizleri ve ayakları.” ( Faydul kadir hadis no 671 ) 84- “ İyiliklerin seni memnun ediyorsa kötülüklerin seni üzüyorsa sen Müminsin.” ( Faydul kadir hadis no 677 ) 85- “ Biriniz sahurda su kabı elinde iken ezan okunmaya başlarsa bırakmasın. Hacetini ihtiyacı kadar görsün.” ( Faydul kadir hadis no 686 ) (Yukarıdaki 686 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyruğunu şöyle açıklayabiliriz: Orucun başladığını bildiren ezan‟ın okunmasını, veya top‟un atılmasını işittiğin anda eğer su içiyorsan su kabını hemen ağzından çekme ihtiyacını gider anlamına gelir.)
 30. 30. 31 86- “ Ezanı işitirsen Allah‟ın çağrısına cevap ver.” (Faydul kadir hadis no 689 ) (Ezana kulak ile çağrı vermek, müezzinin söylediklerini tekrarlamaktır. Beden ile çağrı vermek ise camiye gidip cemaatle namaz kılmaktır. Burada esas olan hem kulak hem de beden ile cevap vermektir.) 87- “ Horozların seslerini işitirseniz Allah‟a nimet ve bereket arttırması için dua edin. Çünkü o melek görmüştür. Eşeklerin anırmasını işitirseniz Euzu Besmele çekin çünkü o şeytan görmüştür.” ( Faydul kadir hadis no 695 ) 88- “ Gece eğer köpek uluması veya eşek anırması işitirseniz „Euzu billahi mineşşeytanirracim deyin‟. Çünkü onlar sizin görmediklerinizi görürler.” ( Faydul kadir hadis no 698 ) 89- “ Bir yerde salgın hastalık varsa o yere girmeyin. Eğer içindeyseniz çıkmayın.” ( Faydul kadir hadis no 700 ) 90- “ Müezzini işitirseniz aynısını tekrarlayın bana salavat getirin. Salavat getirene Allah on misli sevap verir. Ve benim için Allah‟tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile Cennette Allah‟ın bir kuluna nasip olacaktır. (yüce Allah’tan) Dilerim ki oda bana nasip olur. Kim bana vesile için dua ederse ona şefaatim helâl olur.” ( Faydul kadir hadis no 702 )
 31. 31. 32 (Vesile duası şöyledir: her ezandan sonra okunursa çok sevap kazandırırı: Allahümme rabbe hazihiddaveti ttammeti vessalatil kaimeh, âti seyyidina muhammeden el vesilete, vel fadilete, veddereceterrafia, vebashu makaman mahmuden ellezi vaaddehu inneka la tuhlifu lmiad. Velhamdulillahi rabbilalemin.) 91- “ Biriniz Cuma namazını kılınca ardından dört rekat daha kılsın.” ( Faydul kadir hadis no 722 ) 92- “ Kadın eğer beşini kılarsa, ramazan orucunu tutarsa, iffetini korursa, kocasının istediğini yaparsa Cennet‟e girer.” ( Faydul kadir hadis no 725 ) (Eğer dünya kadını cennete girer ise orada apayrı bir güzelliğe sahip olacaktır. Güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklığa ve cazibeye sahip olacak, kadının bundan daha güzel bir şeyi tahayyül etmesi mümkün değildir.) 93- “ Sabah namazını kılınca insanlarla konuşmadan önce yedi defa „Allahümme ecirni minennar‟ der ve o gün ölürse, Allah ateşi ona yasak eder. Akşam namazından sonra yine yedi defa „Allahümme ecirni minennar‟ duasını okursa ve o gece ölürse yine ateş ona yasak olur.” ( Faydul kadir hadis no 728 ) 94- “ Ay içinde oruç tutacaksan (Hicri ayın) On üçüncü, On dördüncü ve on beşinci günleri tut.” ( Faydul kadir hadis no 735)
 32. 32. 33 95- “ Kurban keserseniz kurbanınızdan yiyiniz.” ( Faydul kadir hadis no 737 ) 96- “ Bir yerde veya bir ülkede zina ve faiz çoğalırsa kendilerine Allah‟ın azabı hak olur.” ( Faydul kadir hadis no 748 ) 97- “ Biriniz hapşırırsa, „elhamdülillahi rabbil alemin‟ derse, siz „yerhamkallah‟ deyin. O da size „yağfirullahu lena velekum‟ desin.” ( Faydul kadir hadis no 757 ) 98- “ Kötülük yaptığını anlarsan hemen ardından iyilik yap. İnşallah onu yok eder.” ( Faydul kadir hadis no 764 ) 99- “ Biriniz öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun. Öfkesi geçmez ise yatsın.” ( Faydul kadir hadis no 769) 100- “ Kişi münafık olan birine Saygılı davranıp efendim diye hitap ederse, Allah‟ı öfkelendirmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 778) (Yukarıdaki 778 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifine mazhar olmamak için Allah ve peygamber buyruklarını seviyor ve kolluyor görüntüsü altında, İslâm aleyhinde olan böyle kişilerin kimliklerini çok iyi analiz ederek doğruyu bulmalıyız. Onların söylemlerini dikkate almayıp böyle insanları dost edinmemeliyiz. İslâm‟a uygun yaşamı yeren bazı münafıklar da vardır ki bunlar, imanı tasdik ettiklerini dilleri ile söyledikleri halde, kalpleri ile inkar ederler.
 33. 33. 34 Böyle münafıklar bir yerlere gelebilmek için çoğu söylemlerinde İslâm dinini basamak olarak kullanırlar, fiziki yapıları düzgün söylediklerini de nerede ise doğru sanırsın ve etkileyici düzgün cümleler kullandıklarını görürsün. Bunlar bu tutum ve davranışları ile elbise giydirilmiş kütüklere veya duvara dayatılmış kerestelere benzetilmiştir, çünkü efendimiz zamanında da böyle münafıklar var idi, duvara yaslanıp Efendimizin, sözlerinden mana çıkarmaya çalışırlardı. Onların kalıpları var fakat kâlp ve idrakleri yoktur. İki yüzlülüklerinden dolayı çok korkak olurlar. Dolayısıyla böyle münafık olduğu kesinleşmiş kişilere karşı sayın beyefendi, aziz kardeşim, hürmetler sunarın, saygı değer ağabeyim gibi sözlerle hitap edilirse cenabı Allah‟ı öfkelendirmiş oluruz. Âyeti kerime ise bu konu ile şöyle buyurmaktadır: (Onları gördüğün zaman kalıpları hoĢuna gider, konuĢurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiĢ kütüklerdir. Her çığlığı kendileri için sanırlar. Onlar düĢmandır. Onlardan sakının.) (Mûnâfikun sûresi 4. âyet) Diğer âyeti kerime is şöyledir: (Ey iman edenler! Kendi dıĢınızdakileri sırdaĢ edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düĢmenizi isterler.) (Ali imran sûresi 118. âyet) 101- “ Ademoğlu secde ayetini okur ve secde ederse şeytan ağlamaya başlar ve şöyle der: Bana Allah secde et dedi ben karşı geldim ateşe gireceğim. O secde ediyor karşı gelmedi Cennet‟e girecek.” ( Faydul kadir hadis no 791 ) 102- “ İmam (Efendi) Kur‟an okurken ses çıkarmadan dinleyin.” ( Faydul kadir hadis no 793 )
 34. 34. 35 103- “ Biriniz haccını bitirdikten sonra evine dönmeye acele etsin. Fazla ecir sahibi olur.” ( Faydul kadir hadis no 798 ) 104- “ Biriniz mescitte namaz kıldıktan sonra evine dönmekte acele etsin. Kalan namazını evinde kılsın çünkü O namazda Allah‟ın hayrı vardır.” ( Faydul kadir hadis no 799 ) (Çünkü sünnet namazlarını evde kılmak daha hayırlıdır.) 105- “ Akşam karanlığı basarken çocuklarınızı dışarı salmayınız (Çünkü) şeytanların dağılma zamanıdır. Fakat yatsı vakti girince (İhtiyaç varsa) serbest bırakın. Su ve yemek kaplarınızın ağzını kapatınız. Besmele ile kapılarını kapatınız. Allah‟ın ismi zikredilerek kapatılan kapıyı şeytan açamaz. Işıklarınızı, yanan bir şey varsa söndürün.” ( Faydul kadir hadis no 805 ) 106- “ Kişi fakirse hayır yapmaya kendinden başlasın. Sonra ailesine, akrabalarına sonra müminlere.” ( Faydul kadir hadis no 814 ) 107- “ Kıyamet gününde Nebilerin imamı olacağım (Önderi). Onlar adına konuşmacı olacağım. Genel şefaatçi ben olacağım. Bütün bunları Allah‟ın bana verdiği bir lütuf kabul ederek söylüyorum tekebbürden değil.” ( Faydul kadir hadis no 816 )
 35. 35. 36 108- “ Kıyamet günü bir çağrı sesi gelecek: Ey mahşer ehli gözlerinizi kapayın, Muhammed kızı Fatıma geçinceye kadar. Fatıma yetmiş bin Cariye (Yardımcı kadın) eşliğinde Cennet‟e geçecek.” ( Faydul kadir hadis no 822 ) 109- “ Kişinin iki hanımı var da aralarında adalet ile muamele yapmadı ise kıyamet günüde yarı kısmı yamuk olacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 826 ) 110“ Giyerken ve abdest alırken sağdan başlayınız.” ( Faydul kadir hadis no 843 ) 111- “ Birinizi şeytan gece uyurken (Rüyasında) aldatırsa insanlara bahsetmesin.” ( Faydul kadir hadis no 844 ) 112- “ Biriniz ölünce gideceği yer kendisine her öğle ve yatsı vaktinde gösterilir. Eğer Cennet‟lik ise Cennet ehli tarafından, eğer Cehennem‟lik ise Cehennem ehli tarafından denir ki: Allah kıyamet günü seni dirilttikten sonra gideceğin yer burasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 851 ) 113- “ Bidat sahibi (İslamda olmayan hususları varmış gibi gösteren) Ölürse, İslamiyet‟te fetih kapısı açılır.” ( Faydul kadir hadis no 923 ) (İslamiyet‟in yücelmesinin ve yeşermesinin önü açılır.)
 36. 36. 37 114- “ Dördü de arşın altındaki hazineden indirilmiştir; „Fatiha sûresi‟ „Ayet‟el kürsü‟ „Amenerrasulu‟ „İnna a‟tayna kelkevser‟ sûreleri.” ( Faydul kadir hadis no 927 ) 115- “ En faziletli söz dörttür: Sübhanallah, Velhamdülillah, ve lâilaheillallahu, vallahu ekber. Hangisi ile başlarsan başla.” ( Faydul kadir hadis no 929 ) 116- “ Dört kişiye Allah buğuz eder: Yemin eden satıcıya. Kendini beğenmiş çevresine hava atan kibirliye, gururluya, yoksula. Yaşlanmış ama halâ zina yapan yaşlıya. Zalim imama (Hükümdara).” ( Faydul kadir hadis no 932 ) (yukarıdaki hadisi şerifte buyrulduğu gibi gerek erkek gerekse kadın yaşlı olduğu halde halâ bu çirkin zina huyundan vazgeçmediyse yüce Allah‟ın buğzu‟nu ve öfkesini kazanır.) 117- “ Akrabalarınızla ilgiyi kesmeyin; yakınlaşın, yedirin, içirin, sılayı rahim yapın.” (Ziyaret edin) ( Faydul kadir hadis no 940 ) 118- “ Yeryüzündekilere rahmet et ki Allah‟ın izni ile semadakiler de sana rahmet etsin.” ( Faydul kadir hadis no 941 ) 119- “ Merhametli olun rahmet bulursunuz. Affedin affolunursunuz. Vay haline duyguları körelip, işitip anlamak istemeyenlere. Vay haline suç işlemekte ısrar edip bildikleri halde devam edenlere.” ( Faydul kadir hadis no 942 )
 37. 37. 38 120- “Allah‟ın rızasını al. giysin yere yakın (yerde sürünecek kadar) olmasın, temiz kalsın.” (Faydul kadir hadis no 947 ) (Yukarıdaki hadisi şerifte buyurduğu gibi bazen hiçte hoş olmayan görüntülerle karlaşıyoruz. Öyle ki kişinin paçaları yerde sürünmekten iplikleri çıkmış rengi değişmiş pis ve kirli paçalar ile evine veya camiye girebiliyor. ileride1827 nolu hadisi şerifte ise böyle kişilerin namazları da kabul olmaz buyruğu vardır.) 121- “ Bineklerinize dikkatli ve titizlikle binin. Onları yollarda ve çarşılarda lafa dalarak sandalye edinmeyin. Ola ki binilen binenden daha hayırlı, Allah‟ı ondan daha çok zikrediyor olabilir.” ( Faydul kadir hadis no 953) (Yukarıdaki 953 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde olduğu gibi zikir konusunda Kura‟nı kerim şöyle buyuruyor ; (Yedi gök, dünya ve bunlarda bulunan herkes ona tespih eder. Onu övgü ile tespih etmeyen hiçbir Ģey yoktur. Ne var ki siz onların tespihini anlayamazsınız. O çok Halim ve bağıĢlayandır. (Ġsrâ suresi 44. âyet) Böylece bütün kâinattaki canlı ve cansız bütün yaratıklar Cenabı Allah‟a kesintisiz zikrederler.) 122- “ Benden sonra ümmetimin akıbeti bana gösterildi. Birbirlerinin kanını dökecekler. Önceki ümmetlerde olduğu gibi. Kıyamet günü Allah‟tan onlara şefaat etmek istedim ve beni şefaatçi kıldı.” ( Faydul kadir hadis no 958 )
 38. 38. 39 123- “ Zor şartlarda abdest alarak (Uyku, soğuk, karanlık, veya sıcak) camiye yürüyerek gitmesi, camide namazdan sonra diğer namazı beklemek, günahları sabunla yıkar gibi yıkar.” ( Faydul kadir hadis no 965 ) 124- “ Abdesti tam olarak almak imanın şartıdır. Elhamdülillah demek teraziyi doldurur. Tespih ve tekbir, semâvatı ve yeryüzünü doldurur. Namaz nurdur. Zekat imanın delili ve hüccetidir (Tapusudur). Kuran lehte ve aleyhte şahittir. Sabır ışıktır. Kıyamet günü herkes bu kurtarıcıların arayışı içinde olacak ve onları bulmaya koşacaktır. Onlar ya kurtarıcıları olacaklar veya helak edicileri olacaklardır.” ( Faydul kadir hadis no 966) 125- “ Allah‟tan utanın. Hakkıyla haya edin. Allah‟tan hakkıyla haya eden başını ve baş organlarını (kulak, göz, dil) muhafaza etsin. Karnına bağlı organlarını (mahrem bölgesini) muhafaza etsin. Ölümü, kabirdeki çürümüş ve dağılmış etlerinin durumunu düşünsün. Ahireti isteyen, dünyanın ziynetlerini terk etsin. Bunları yapan Allah‟tan hakkıyla utanmış ve haya etmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 973 ) 126- “ Ölüm gelmeden ölüme hazırlıklı ol.” ( Faydul kadir hadis no 979 ) 127- “ Bir tamahkarlıktan (Mal mülk peşinde koşmak) diğerine ve diğerine sürükleyen tamahkarlıktan Allah‟a sığın.” ( Faydul kadir hadis no 981 )
 39. 39. 40 128- “ Dosdoğru olun. Allah‟ın nimetleri sonsuzdur. Biliniz ki; Amellerin en hayırlısı namazdır. İç ve dış temizliğine ve abdeste ancak müminler riayet ederler.” ( Faydul kadir hadis no 994 ) 129- “ Allah indinde kalıcı ve isabetli duaları (tesbihatları) çoğaltın: „Sübhan Allah velhamdulillah velailahe illallah vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billah‟ .” ( Faydul kadir hadis no 998 ) 130- “ Bu evden (Kabe’den) faydalanın (Hac, Umre gibi) . İki defa yıkıldı üçüncüde kalkacak.” ( Faydul kadir hadis no 1002 ) 131- “ Kadınlarınıza hayır tavsiye edin. Onlara iyilikle davranın. Onun yaradılışı eğri bir kaburga kemiğindendir en eğri olan ise üsteki en ince kemiktir. Düzeltmek istersen onu kırarsın, bırakırsan eğri kalır. Bu yüzden kadınlara hayır ve iyilikle tavsiyede bulunun.” ( Faydul kadir hadis no 1012 ) 132- “ Cenazede acele ediniz ki: İyi ve Salih kişi ise onun güzel amellerine kavuşması için. Kötü kişi ise mahalle insanlarının, hayvanların ve kuşların ondan bir an önce kurtulması için.” ( Faydul kadir hadis no 1019 ) 133- “Affedici olun affedilirsiniz.” (Faydul kadir hadis no 1038)
 40. 40. 41 134- “ (Yönetimi altında olduğunuz idarecilerden) Allah‟ın emirlerini duyuran, ister Habeşli ister kafası üzüm tanesi gibi siyah birisi bile olsa onu dinle ona itaat et.” ( Faydul kadir hadis no 1039 ) 135- “İnsanlardan en kötü hırsız namazından çalan hırsızdır. Namazın rükusunu, secdesini huşu içinde tamamlamayandır.” ( Faydul kadir hadis no 1040 ) (Yukarıdaki 1040 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi, namazın rukunlarına riayet edilmez ise namazımızdan çalmış oluruz şöyle ki; Namazda iken rüku de, üç kez (sübhana rabbiyel azim) secde de ise üç kez (sübhane rabbiyel alâ) tesbihatı yaparken zaten beklemiş oluyoruz, rükudan kalkınca dik durmadan secdeye varılmaz, iki secde arasında da öyledir yani rükudan ve secdeden kalkınca dik durarak biraz beklemek belini dik tutmak gerekir. Buna tadili erkan denir. Peki tadil ne demektir?: Arapça‟da idil‟den gelir yani dimdik düz duran, dolayısıyla Yüce Allah Kuran‟ı kerimde İnsan oğluna hitaben şöyle buyuruyor: (Biz seni düzgün dik duran olarak yaratmadık mı?) (Ġnfitar sûresi 7. âyet) Bu mübarek âyeti kerime bize hemen şu gerçeği hatırlatmaktadır: Dünyada yüce Allah‟ın yaratıkları arasında iki ayak üzerinde ve dimdik duran, belini bükmeden yürüyebilen sadece insanoğludur. Goril, maymun, şebek gibi hayvanlar iki ayak üstünde yürüseler bile mutlaka belleri büküktür. Bundan dolayıdır ki yukarıdaki hadisi şerife mazhar olmamak için, namazda Fatiha ve zammı süreleri özenle okumalıyız, rahatsız olanlar hariç, rüku ve secdede tadili erkâna uymalıyız.)
 41. 41. 42 136- “ Dünyada, insanlara ve onların dinine karşı şiddet kullananlar (Firavun gibi) kıyamet günü Allah indinde en şiddetli azabı göreceklerdir.” ( Faydul kadir hadis no 1049 ) (Firavun ve benzeri insanlar kendilerini dünyada geçici bir süre için güçlü sananlar, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlere ve kendilerine tabi olmayanlara, baskı ve zulüm yaparak temel haklarından mahrum ederler. Böle kişilere yardım ve yataklık edenler ve onlara alkış tutanlar da yüce Allah indinde sorumlu olurlar.) 137- “ Allah indinde kıyamet günü şiddetli azap görecek insanlar ruhlu varlıkları (Gölgesi olan) cisimlendirenlerdir.” ( Faydul kadir hadis no 1052) 138- “ En doğru rüya sahur vakti görülendir.” ( Faydul kadir hadis no 1083 ) 139- “ (Müminler) Bana nefsinizin istediği altı şeyden feragat edeceğinize dair garanti verin bende size Cennet‟i garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verince sözünüzü yerine getirin, emaneti yerine iade edin, iki bacak aranızı muhafaza edin, bakışlarınızı ve ellerinizi kontrol edin.” ( Faydul kadir hadis no 1095) 140- “ (Akıl bağli olmadan ölen) Müminlerin çocuklarının bakımlarını Cennetin bir yerinde (H.z.) İbrahim (a.s) ve (H.z.) Sare (Validemiz) üstlenmektedir. Anne ve babalarına kıyamet günü iade edeceklerdir.” ( Faydul kadir hadis no 1102)
 42. 42. 43 141- “ İyilikleri ve hayırları merhametli ümmetimden isteyin. İyilik onların omuzunda yaşar. Kaskatı kalplerden istemeyin. Allah asilere lanet yağdırır. Allah iyiliği yarattı, iyiliği yapacak kişiyi de yarattı. Ona iyilik yapmasını da sevdirdi. İstek sahiplerini de ona yöneltti. Yeryüzündekilere hayat vermesi için, Suyu yeryüzüne gönderdiği gibi. Dünyada hayır sever kişi ahirette de hayır severdir.” ( Faydul kadir hadis no 1115) 142- “ Cennete baktım gördüm ki (Dünyada) çoğu fakir kimselerdi. Cehenneme baktım gördüm ki çoğu kadındı.” ( Faydul kadir hadis no 1117) (Yukarıdaki 1117 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifindeki birinci bölümünü Allah(c.c.)hepimize nasip etsin. İkinci bölümü için yüce Allah‟ımdan niyaz ederim ki kadınlarımıza kızlarımıza hidayet versin de makyaj malzemelerini, parfümlerini kendi evlerinde kocaları için kullansınlar. Bazıları da dışarıda dar pantolondan, düşük kemer ile kasık, bel, göbek göstermekten, mini etekten, dar giysilerden, estetiklerden, botokslardan, yapılmış saçlardan, çıplak tenlerini teşhir etmekten, çirkin deniz kıyafetlerinden, ince naylon çoraplardan vazgeçsinler de cenabı Allah‟ın rahmetine ve hidayetine erişsinler. İlerideki 2215 ve 5045 nolu hadisi şeriflerde yine bu hususa işaret etmektedir. Fakat gerçek olan şudur ki kesin dönüş yaparak Yüce Allah‟a ve peygamber‟e sığınarak itaat eden kadınları, Cenâbı Allah cenneti ile ödüllendirecek ve onları orada her türlü dünyevi duygulardan, kıskançlıktan ve benzeri çirkin huylardan arındıracak içleri de dışları gibi güzel olacaktır.)
 43. 43. 44 Yüce Allah âyeti kerimede şöyle buyurmaktadır: (Allah mümin erkeklere ve mümin‟e kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoĢ meskenler vaad etmiĢtir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. ĠĢte asıl büyük kurtuluĢ da budur) (Tevbe Sûresi 72. âyet) Cennet hem mümin erkeklerin hem de mümine kadınların nimetler içinde diledikleri her şeye sahip olacakları hayal bile edemeyeceğimiz kadar güzeldir. Cenabı Allah Cenneti mümin kullarını ödüllendirmek için özel olarak yaratmıştır. Hadisi şerif şöyle buyurmaktadır: (Cennette, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın iĢitmediği, hiçbir kalbin hissetmediği güzellikler vardır) Cennetin nimetlerinden erkekler kadar kadınlar da istifade edecek, bütün nimet ve ihsanlar her iki cinse de verilecektir. Hurilerden daha güzel yaratılan Cennetteki dünya kadınları, güzellikte o kadar ileride olacaklar ki bu kadınlar için 7406 nolu hadisi şerif şöyle buyurmaktadır: (Eğer Cennet kadınlarından birisi yeryüzüne teĢrif etse yeryüzü misk kokusu ile dolar, onun parlaklığı da güneĢin ve ayın ıĢığını yok eder) Yani güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklığa ve cazibeye sahip olan bir kadın bundan daha güzel bir şeyi tahayyül etmesi mümkün değildir. 143- “ Kıyamet gününde müezzinler uzun boylu olacaklardır.” ( Faydul kadir hadis no 1119 ) 144- “ En güzel kazanç; Kişinin eliyle yaptığı sanatı ve bereketli satışıdır .” ( Faydul kadir hadis no 1122 ) 145- “ Etlerin arasında en lezzetli et sırt etidir. Onu iste.” ( Faydul kadir hadis no 1124 )
 44. 44. 45 146- “ Nikahı ilan edin. Nişanı gizleyin.” ( Faydul kadir hadis no 1127) 147- “Secdede iken sırtınızı ve karnınızı dik tutun (Yere doğru eğmeyin) Kollarınızı da yere yaymayın,” ( Faydul kadir hadis no 1137 ) (Erkekler dirseklerini dik tutar, kadınlar hariç kadınlar secdeye vardıklarında erkekler gibi kollarını açmaz dik tutmaz yan taraflarına iyice yapıştırırlar, dirseklerini de yere koyarlar.) 148- “ Nesillerinizi (Köklerinizi) öğrenin, Akrabalarınıza ulaşırsınız. Akraba ile ilgiyi kesmeyiniz. Yaklaşınız. İlişkiyi keserseniz yakın bile olsa ilişki kopar. Uzak olana vardıktan sonra yakın olur.” ( Faydul kadir hadis no 1154 ) 149- “ Müslümanların yolu üzerinden, eziyet veren her şeyi uzaklaştırın.” ( Faydul kadir hadis no 1157) 150- “ Ayet el kürsü arşın altındaki hazineden bana verildi.” ( Faydul kadir hadis no 1168) 151- “ Yeryüzünün anahtarı bana verildi. Ahmet ismiyle isimlendirildim. Toprak bana tahur (Temizleyici) sayıldı. Benim ümmetim diğer ümmetlerden daha hayırlı oldu.” (Faydul kadir hadis no 1169)
 45. 45. 46 152- “ Arşın altındaki hazineden bana şu ayetler verildi: Bakara suresinin son iki ayeti. Benden önceki Nebilere verilmedi.” ( Faydul kadir hadis no 1172) 153- “ Bana benden önceki Nebilere verilmeyen beş husus verildi: Bir aylık mesafeden düşmana korku, yeryüzü bana mescit ve tahur oldu. (Namaz kılınabilir ve temizleyicidir, teyemmümde olduğu gibi) Kim ümmetimden namaz kılma çağı gelince kılsın. Ganimetler bana helâl edildi; Benden önce kimseye helal edilmemişti. Bana şefaat etme hakkı verildi. Nebiler kavimlere özel olarak gönderildi ben genel olarak gönderildim.” ( Faydul kadir hadis no 1174)
 46. 46. 47 FAYDUL KADĠR HADĠS KĠTABI CĠLT 2 Seçme Sahih Hadisler 154- “ En faziletli amellerden ikisi, vaktinde kılınan namaz ve anne ve baba rızasını almaktır.” ( Faydul kadir hadis no 1233 ) 155- “ En faziletli iman; sabır etmek ve affetmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1244 ) 156- “ En faziletli cihat: Zalim idarecinin yanlışını yüzüne söylemektir.” ( Faydul kadir hadis no 1246 ) 157- “ En değerli dua, kişinin kendine dua etmesidir.” ( Faydul kadir hadis no 1250 ) 158- “ En değerli harcama; Allah rızası için ailesine yaptığı harcamadır. Bineğine yaptığı harcamadır ve Allah için birlikte mücadele veren arkadaşlarına yaptığı harcamadır.” ( Faydul kadir hadis no 1252 ) 159- “ En kıymetli zikir; La ilahe illallah, en kıymetli dua; Elhamdu lillah.” ( Faydul kadir hadis no 1253 ) 160- “ En faziletli sadaka susamışlara su içirmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1261 ) (Bazı yerlere hayır amaçlı konan sebil sular gibi.)
 47. 47. 48 161- “ En kıymetli Oruç Davud (a.s.) kardeşimin Orucudur. Bir gün tutardı, bir gün yerdi.” ( Faydul kadir hadis no 1278 ) 162- “ En faziletli ibadet Allah‟a dua etmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1281 ) 163- “En faziletli söz: Sübhanallah velhamdu llillah velâilahe illallah.” ( Faydul kadir hadis no 1291 ) 164- “ En faziletli mümin, ahlakı temiz olandır.” ( Faydul kadir hadis no 1293 ) 165- “Kıyamet yaklaşmıştır. Geçen zaman içinde daha da yaklaşmaktadır.” ( Faydul kadir hadis no 1320 ) 166- “ Cuma günü Kurandaki Hud suresini okuyun.” ( Faydul kadir hadis no 1343 ) 167- “ Kulun Allah‟a en yakın olduğu an secdedir. Secdede iken çokça dua edin.” ( Faydul kadir hadis no 1348 ) (Yukarıdaki 1348 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi secdede de dua edilir. Secde aynı zamanda bir ibadettir, kişinin yüce Allah‟a bağlılığının eylemle ifade etmenin başka bir şeklidir. El açarak dua edildiği gibi bazı müminler secdeye kapanarak da dua ederler, çünkü secde müminin yüce Allah‟a en yakın olduğu andır. Kuranı kerimdeki buyruk şöyledir: (Hayır onu dinleme (namaza karĢı olanı) secde et ve yalnızca Allah‟a yaklaĢ.) (Alak sûresi 19. âyet)
 48. 48. 49 Hatta müminler beklenen güzel bir sonuçu elde ettikleri zaman, hemen abdest alırlar ve yüce Allah‟a şükür secdesine kapanırlar, böylece bu lütuf ve nimetler için secdede dua ederler.) 168- “ Gece el ayak çekildikten sonra, mecbur kalmadan evinden çıkma, çünkü o vakitlerde Allah‟ın başka yaratıkları çıkar.” (Faydul kadir hadis no 1359 ) (Ya sana eziyet ederler ya da sen onlara) 169- “ Yaşam seviyesi yüksek olanların evine fazla gitmekten kaçının, çünkü orda gördükleriniz size eksiklik verir. Allah‟ın size verdiği nimetlere şükrünüzü azaltır.” ( Faydul kadir hadis no 1360 ) 170- “ Namaz kıl, zekat ver, ramazanı tut, kâbeye git hac ve ömre yap, anne ve babanın rızasını al, sılayı rahim yap (Akrabayı ziyaret et), misafirini ağırla, iyiyi emret, kötüyü yasakla, doğru olanın yanında yer al.” ( Faydul kadir hadis no 1362 ) 171- “ (Namazda) Safları düzgün tutun, Meleklerin saf tuttuğu gibi, omuzlarınızı hizaya getirin, boşluk olan yeri doldurun, (Sırayı sıklaştırmak için) Elleri ile yer isteyen kardeşinize yer açın, şeytan için boşluk bırakmayın. Kim bir sırayı tamamlar sıklaştırırsa Allah onunla beraberdir. Kim sırayı boş bırakır koparırsa Allah azze ve celle‟de ondan ilgiyi koparır.” ( Faydul kadir hadis no 1367 )
 49. 49. 50 172- “ Büyük günahların en büyükleri, Allah‟a şirk koşmak, adam öldürmek, anne ve babaya kötü davranmak, yalana şahitlik yapmaktır.” ( Faydul kadir hadis no 1374 ) (Yukarıdaki 1374 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu günahlardan her mümin kaçınması gerekir. Ayrıca Kuran‟ı kerim âyetleri ve hadisi şerifler ile sabit olan büyük günahlardan bazıları ise şöyledir: Allah‟a şirk (ortak) Koşmak. Anne ve babaya karşı gelerek eziyet etmek. Yalan yere şahitlik yapmak. İnsan öldürmek. Büyü yapmak. Namazı terk etmek. Zekâtını vermemek. Faiz yemek. Yetimin malını Yemek. Allah‟ın ve Resulü‟nün emridir diyerek yalan söylemek. Özürsüz olarak ramazanda Oruç Tutmamak. Savaş meydanından kaçmak. Zina yapmak. Haram olan sarhoş edici İçkileri İçmek. Livata yapmak. İffetli kadın veya erkeğe iftirada bulunmak. Yalan yere yemin etmek, intihar etmek, kumar oynamak. Kaderi yalanlamak ve inkâr etmek. Özürsüz Cuma namazını terk etmek. Haksız yollarla insanların mallarına el Koymak. Haram yemek yani haram kazanç sağlamak içki, faiz, kumar ve şans onlarından elde edilen gelir gibi. Hırsızlık yapmak. Erkeğin kadına, kadının da erkeğe benzemesi. Domuz eti yemek. İdrarının üzerine sıçramasından sakınmamak. Akrabaların hakkını gözetmemek. Onlarla ilişkiyi kesmek. Erkeğin ipekli giymesi, altın takması. Yukarıda arz ettiğim hususların tamamı Kuran‟ı kerimde âyeti kerimeler hadisi şerifler ile yasaklanmış ve haram kılınmıştır.) 173- “Kabirde en çok azap idrarını yaparken dikkâtli olmamaktandır.” (Faydul kadir hadis no 1382)
 50. 50. 51 (İdrarının üzerine sıçraması ve sonrasından gelen damlaların giysisine bulaşmasıdır.) 174- “Ağzınızın tadını (Zevki sefanızı) alan ölümü sıkça hatırlayın.” ( Faydul kadir hadis no 1396 ) (Kabirde etlerimizin kemiklerimizden ayrılıp döküleceğini hatırlayalım.) 175- “ En çok takva sahibi olan kişi, en çok hayır yapandır.” (kerim olandır) ( Faydul kadir hadis no 1416 ) 176- “Ekmeğe hürmet edin.” (Faydul kadir hadis no 1423) (Çünkü O nimettir, berekettir, değerlidir. Değil çöpe atmak kırıntısını ağzımıza atarız. Ekmeğe hürmet insanları açlık belâsından kurur. En hayırlı gıda olan ekmek her sofrada yerini alır. Katık olmaksızın yalnız ekmeği bulamayan bazı yerler vardır Yüce Allah insanlarımızı açlıkla terbiye etmesin.) 177- “ Evinizi kabir edinmeyin, bazı namazlarınızı evinizde kılarak evinize ikramda bulunun.” ( Faydul kadir hadis no 1429 ) 178- “ Kâmil Mümin imanı güçlü olandır. Hayırlı olan ise (Saliha olan) hanımını üzmeyen ona iyi davranandır.” ( Faydul kadir hadis no 1441 ) 179- “ (De ki) Allah‟ım: Ölürken bana yardımcı ol, sekarat halinde iken ölümümü kolaylaştır.” ( Faydul kadir hadis no 1466 )
 51. 51. 52 180- “ (De ki) Allah‟ım : Benim işittiklerimden ve gördüklerimden beni yararlandır, ikisini de bana mirasçı kıl bana zulüm edenlerden beni kurtar, benim öcümü onlardan al.” ( Faydul kadir hadis no 1473 ) (Yukarıda „Bana mirasçı kıl‟ buyruğunun anlamı şöyledir: işittiklerimi, gördüklerimi, yani öğrendiğim güzel İslâm ahlâkını başka insanlara aktarma imkânını bana ver ki benden sonra yok olup gitmesinler anlamına gelir. Çünkü ilmi saklamak değil, açıklamak ve yaymak insanların istifade etmesini sağlamak esastır. İnsanları hakka davet etmek, kişi bildiklerini başkaları ile paylaşırsa ahiretteki esas olan kalıcı mutluluğu Allah‟ın izni ile kazanmış olur.) 181- “ (De ki) Allah‟ım : Şu hususlardan sana sığınırım : Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, pintilikten, ileri derecede yaşlılıktan, katı kâlplilikten, dalgınlıktan, insanları hakir görmekten, insanları küçümsemekten, sefil yaşamdan. Ayrıca şunlardan da sana sığınırım: Fakirlikten, kâfir olmaktan, zalim olmaktan, bilerek doğruya yanlış yanlışa doğru demekten, ayrımcılıktan, (Allah (c.c.) rızası için değil de) övülmek için yapmaktan, ve faizden. Ayrıca şu hususlardan sana sığınırım : Sağırlıktan, tatlıktan, delilikten, cüzam hastalığından, (Saçların ve etlerin dökülmesi sonucu cerahat akması) Baras hastalığından (Vücudun belli yerlerinde beyazlıkların oluşması (alaca hastalığı) ve diğer kötü hastalıklardan.” ( Faydul kadir hadis no 1489 )
 52. 52. 53 182- “ (Deyin ki) Allahımız : Bize dünyada iyilikler ver ve ahirette de iyilikler ver, ve bizi ateş azabından koru.” ( Faydul kadir hadis no 1552 ) (Yukarıdaki 1552 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifindeki duayı biz her kıldığımız namazın son oturuşunda okuyoruz. Dua şöyledir: (Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr birahmetike ya erhamerrahimin) 183- “ (De ki) Allah‟ım : Nefsimi sen yarattın o senindir. Ölümü de yaşamı da yine sana aittir. Eğer yaşamını murat edersen onu koru, eğer ölümünü murat edersen onu affet, Allah‟ım senden sağlık ve afiyet dilerim.” ( Faydul kadir hadis no 1560 ) 184- “ Bilirmisin; İslam, islamdan öncekini yok eder. Hicret, hicretten öncekini yok eder. Hac yapmak, hacdan öncekini yok eder.” ( Faydul kadir hadis no 1597 ) (Günahları yok eder fakat eskiye dönerse hepsinden sorumlu olur.) 185- “ Fakat: Kıyametin ilk alameti ise, doğudan çıkacak bir ateşin insanları batıya doğru sürmesi. Fakat: Cennet ehlinin ilk yemeği balık ciğeri. Fakat: doğacak çocuğun anneye veya babaya benzemesi; erkeğin suyu erken gelirse babaya, kadının suyu erken gelirse Allah‟ın izni ile anneye benzer.” ( Faydul kadir hadis no 1601 )
 53. 53. 54 186- “ Ama (Kıyamet günü) Üç bölge vardır ki kimse kendinden başka kimseyi düşünmez : Günah ve sevaplar tartıldığında: terazisi hafif mi? (Felâkete uğrayanlar). Ağır mı? (Başaranlar) Geleceğini öğreninceye kadar. Kitabının verilmesinde şöyle denir: Kitabını verin, ta ki kitabını sağından (Müminler), solundan (Asi Müslümanlar), sırtından (Kâfirler), neresinden verileceğini bilinceye kadar. (Cehennemden) Kurtuluş için sırat köprüsünden geçene kadar. Allah istediğini kurtarır istediğini de azap eder.” ( Faydul kadir hadis no 1603 ) 187- “ Ama en doğru söz Allah‟ın kitabıdır. en faziletli yol Muhammed‟in (s.a.v.) gösterdiği yoldur. Ve en kötü olan dinini bilmemektir. Ve her bidat (Dinde uydurma) Sapıklıktır ve her sapıtık ateştedir. Kıyamet her an kopabilir, benim gelişim ve kıyametin arası şu iki parmağımın arası kadar yakındır, ya sabah ya da akşamdır, ve ben her müminin nefsinden daha öncelikliyim. Kim ardında mal bırakırsa ehline ve ayaline (Ailesine ve çocuklarına) bırakır.” ( Faydul kadir hadis no 1604 ) 188- “ Kurban gününün bayram olması için emrolundum. Allah bu günü müminlere (İslâm alemine) bayram kıldı.” ( Faydul kadir hadis no 1632 ) 189- “ Ben yedi kemiklerimin (Azalarımın) üzerine secde yapmaya emrolundum : Alnım, iki el, iki diz, iki ayak uçları (Parmakları).” ( Faydul kadir hadis no 1637 )
 54. 54. 55 190- “ İnsanlara eziyet verebilecek her şeyi yoldan uzaklaştır.” ( Faydul kadir hadis no 1649 ) 191- “ Önce anneye, sonra anneye, sonra anneye, sonra babaya, sonra akrabalara, sonra diğer akrabalara.” ( Faydul kadir hadis no 1650 ) (Üç kez Anne sonra baba buyruğu bize annenin çocukları üzerindeki hak ve hukukunun çokluğuna işaret etmektedir. Gerek emzirme gerekse alt üst bakımını, hastalığını sağlığını, yemesini ve içmesini yıllarca üstlenerek uykusuz kalmıştır. Anne, babaya oranla çocukların üzerinde daha fazla (hizmette) hak sahibidir. Burada esas olan hem annenin hem de babanın çocukları tarafından sevilip sayılmalarıdır. Yüce Allah‟ın rızasını almak için, Kuranı kerimdeki anne ve baba hakkı ile ilgili buyrukları yerine getirmektir. Onlara karşı Hürmetkar, saygılı, kibar ve nazik davranmak çocukların başlıca görevlerinden birisidir. Anneye hizmet, İlâhi buyruklara ters düşmemek kaydıyla da babaya itaattir. İlerdeki 4460 ve 9661 nolu hadisi şerifler ise bu hususlara işaret etmektedir.) Kuran‟ı kerimdeki âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: (Rabbin karar kıldı, ancak bana ibâdet edin, ana ve babaya iyi davranın, onların biri veya ikisi senin yanında yaĢlanırlarsa onlara üf bile deme, onları azarlama, onlara güzel sözler söyle, onları koruyarak üzerlerine kanat ger.) (Ġsrâ sûresi 23.âyet) Hadisi şerif ise şöyle buyuruyor : (Cennet annelerin ayakları altındadır.) 192- “ Allah bidat sahibinin ( İslâm dinini, bilerek veya çıkar için sapıttıranın) tövbesine yasak getirmiştir.” ( Faydul kadir hadis no 1663 )
 55. 55. 56 193- “ Allah‟u Teala bir kulunu sevdiyse Cibril‟i (Cebraili a.s.) çağırır ve der ki: “ Ben şu kulumu sevdim. Sen de onu sev” Cibril de sever. Sonra (Cibril) semaya çağrı yapar der ki “ Allah şu kulunu seviyor siz de sevin” Sema ehli de sever. Sonra yeryüzü de kabul eder. Eğer bir kula buğuz ederse, Cibril‟i çağırır ve der ki : “Şu kuluma buğuz ettim.” Cibrilde ona buğuz eder. Sonra (Cibril) sema ehline çağrı yapar, “Allah‟ü Teala şu kula buğuz etti. Siz de buğuz edin” Ve buğuz ederler. Sonra bu buğuz yeryüzüne iner.” ( Faydul kadir hadis no 1673 ) 194- “ Allah‟ü Teala size haram kıldığı şeylerden şifa vermez.” ( Faydul kadir hadis no 1773 ) (Yüce Allah‟ın haram kıldığı her şeyden, müminler şifa bulamaz, örneğin : Şarap içki, uyuşturucu, necaset, zehir, domuz eti gibi.) 195- “ Allah‟u tealâ‟nın, size zekâtı farz kılmasının nedeni, ancak geri kalan mallarınızın temizlenmiş olması içindir. Mirası da sizden sonrakiler için ailenize farz kılmıştır. Size kişinin hazinesinin ne olduğunu haber vereyim mi.? Salih‟a bir kadındır, ona bakınca üzüntülerini gideren, onun istediklerini yapan, onun (Malını) yokluğunda muhafaza eden.” ( Faydul kadir hadis no 1774 ) 196- “ Allah‟u tealâ, bakıma muhtaç yaşlılık dışında, şifası olmayan hiçbir hastalık indirmemiştir. Size inek sütünü (ve mamulleri) tavsiye ederim çünkü onda ağaçların (bitkilerin) özünün birikimleri vardır.” ( Faydul kadir hadis no 1782 )
 56. 56. 57 197- “ Allah‟u tealâ, yaratıklarını yaratınca, kendi kendine söz verdi şöyle buyurdu: (Müminler için) Benim rahmetim öfkemi yener.” ( Faydul kadir hadis no 1788 ) 198- “ Allah‟u tealâ : Yediği yemeye içtiği suya ham deden kulundan razı olur.” ( Faydul kadir hadis no 1795 ) 199- “ Allah‟u tealâ yolcunun üzerinden orucu aldı (Sonra tutmak üzere) , namazı ise kısalttırdı.” ( Faydul kadir hadis no 1810 ) 200- “ Allah‟u tealâ paçaları (Elbisesi) yerde sürünen kişinin namazını kabul etmez.” ( Faydul kadir hadis no 1827 ) 201- “ Allah‟u Teala sizin tipinize (Mevkinize) ve malınıza bakmaz. Ancak sizin kalbinize ve amellerinize bakar.” ( Faydul kadir hadis no 1832 ) (Yukarıdaki 1832 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi bizim dünyada iken yakışıklı olmamız, mal mülk sahibi olmamız veya sayın beyefendi oluşumuz yüce Allah‟ın huzuruna varınca zaman, hepsi boş sıfır değer taşıyacaktır. Orada (ahirette) bizde aranan takvadır, müminler takva derecelerine oranla değer sahibidirler. Cenabı Allah‟a dünyada ne kadar kul olabildik? Peygamber s.a.v e ne kadar ümmet olabildik? Kuran‟ı kerimi ne kadar sahiplendik? Bütün bunlar uygulama alanımız dahilinde ise Allah‟ın izni ile kurtuluşa ereriz. Değilse derhal tövbe etmeliyiz. Cenabı Allah bütün tövbeleri kabul eder. Yeter ki cenabı Allah‟a şirk koşmayalım.)
 57. 57. 58 202- “ Allah‟u tealâ her yüz yılın başında bu ümmetin dininden (Kitap ve sünnetten) yitirdiklerini yenilemek için (Dünyaya) birini gönderir.” ( Faydul kadir hadis no 1845 ) 203- “ Allah‟u Teala her hususta kolaylık ve şefkat göstereni sever.” ( Faydul kadir hadis no 1864 ) (Tatlı sözlü olmak, alış, verişte, ödemede kolaylık göstermek, hanımına, çocuklarına, varsa çalışanlarına karşı şefkatli davranmak.) 204- “ Allah‟u Teala kötü komşusundan eziyet gördüğü halde onun yaptığı eziyete katlanıp sabreden kişiyi sever. Ta ki birinin hayatı ölüm ile sonlanana kadar.” ( Faydul kadir hadis no 1877 ) 205- “ Allah‟u Teala sizden üç hususta razı olur ve üç hususta hoşlanmaz (Kaçınmanızı ister). Razı olduğu hususlar: Ona ibadet etmeniz, hiçbir şeyde ona şirk koşmamanız, Allah‟ın ipine birlikte sarılmanız, birbirinizden ayrılmamanız ve sizden olan başkanlarınıza itaat etmeniz. Hoşlanmadığı ise: Dedikodu, çok soru sormak, malını, paranı Allah‟ın uygun görmediği yerlere harcamaktır.” ( Faydul kadir hadis no 1908 ) 206- “ Allah‟u Teala (Fakire) verdiğiniz sadakayı alır ve onu sizin için tayı (At yavrusunu) beslediğiniz gibi büyütür (İşe yarar hale getirir). Ta ki bir lokmacık (Hayır) uhud dağı kadar olur.” (Ahirette böyle karşına çıkar.) ( Faydul kadir hadis no 1920 )

×