ULICA KRITIKE   Petar V. Arbutina   ISKRENI UZDAH I   OBUZDAN KRIK                   (Tatjana Deb...
wegova ~ulnost i tananost ose}awa ali u onoj meri koliko i sam na tu   vrstu hipokrizijskih zakonitosti i sam pristaje....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Petar v. arbutina

550 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Petar v. arbutina

 1. 1. ULICA KRITIKE Petar V. Arbutina ISKRENI UZDAH I OBUZDAN KRIK (Tatjana Debeqa~ki Ah- eh- ih- oh- uh, Poeta, Beograd, 2008) Nesumwivo da je za Tawu Debeqa~ki pesma najboqi na~in zarazumevawe i opisivawe sveta ali ne bilo kakvog sveta, odnosno nesamo onog {to je "darovano pogledu". Pomalo neobi~an naslov zbirkenema nameru da stvori neku novu vrstu eksplicitnosti i tuma~ewa, onupravo ima ciq da se ograni~i na tih nekoliko slova uzdaha,posledi~nih manifestacijama uznemirenih i ustreptalih ose}awa.Na taj na~in ova pesnikiwa stvara jednu novu vrstu redukcionizma isvedenosti (ne stiha ve} poetskog ose}awa) na primordijalni znak,amblem koji skoro ~itav kontekst zbirke svodi na unutra{we pejza`e~ovekove, mnogolike i osobene me|uzavisnosti, neobi~na kretawa i~udna snovi|ewa, zagonetne iskre i preplitawe `ivog i ne`ivog,pro{log i sada{weg... Svet wenih meditativnoispovednih stihova obasjan je posebnomvrstom opore neoromanti~arske rezignacije protkane setom, emo-cijama i melanholijom; dominantnim ose}awem, u kome se sti~u ineobi~nim vezama povezuju i grade alegorijski sklopovi. TawaDebeqa~ki ne `eli da svet u~ini razumqivijim i boqim, vera uistinsku poetsku emociju i ~ovekovu nemogu}nost da da kona~neodgovore, ne dozvoqava joj da iskora~i iz meditativno-elegi~nih ras-polo`ewa, s mno{tvom nijansi rezignacije i gustom metaforikom,ona iscrtava veoma {iroku i mnogoliku mapu melanholije i hipo-krizije savremenog sveta, u kome je najve}a `rtva upravo ~ovek sam; 181
 2. 2. wegova ~ulnost i tananost ose}awa ali u onoj meri koliko i sam na tu vrstu hipokrizijskih zakonitosti i sam pristaje. Zna~ajanu ulogu u pesmama Tawe Debeqa~ki ima diskretno provu~en ton filozofije `ivotnog relativizma i jedne naro~ite vrste nihilizma. Ona ne pristaje na ustaqen red stvari i pojmova, svesna da iza toga postoji jedna posebna nadstvarnost, unutar koje su odnosi i hijerarhija vrednosti istinitiji i unutar koje skepti~ni dana{wi ~ovek mo`e na}i pravu meru i oblik svoga postojawa, jer u aktuelnoj stvarnosnoj datosti ne pristaje na zakone atrofirane moralne i nacionalne apatije uzdignute na nivo bo`anske promisli. Pritisnut "tragi~nim ose}awem `ivota" pesnikiwa priziva ambi- jente, prizore i du{evna stawa kojima bi, bar na tren, mogla da savlada i prevazi|e kosmi~ku studen i pusto{. U ovim pesmama na veoma originalan na~in se izmiruju krajwe suprotnosti i pomeraju granice; sve ima uslovno i bukvalno zna~ewe. Neisforsiranoj intelektualnosti poseban zna~aj daju skepsa i sumwe kojima Tawa Debeqa~ki odstrawuje patetiku, poni{tava spoqa{wu meru tragi~nosti i pod druga~iji pogled podvodi okamewene folklorne, nacionalne i `ivotne mitove. Pevati uprkos svemu - to je su{tina filozofije i poetike Tawe Debeqa~ki koja se jasno o~itava u ovoj zbirci. Poseban kuriozitet zbirke ~ini poglavqe u kome su pesme drugih pesnika posve}ene Tawi Debeqa~ki {to ne odudara previ{e od osnovne poetske linije ove zbirke i {to svedo~i jednu veoma jaku liniju, poetsko bratstvo, u novijoj poeziji mla|ih pesnika.182

×