SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกความหมายของทฤษฎีได้
2.อธิบายประโยชน์ของทฤษฎีได้
3.ระบุทฤษฎีหลักในการออกแบบการสอนได้ถูกต้องทั้ง ๓
ทฤษฎี
4.บอกความหมายของระบบได้
5.อธิบายทีมาของระบบได้
     ่
6.อภิปรายการแก้ปัญหาโดยวิธีระบบได้
7.บอกความหมายของทฤษฎีระบบได้
8.อธิบายการนำาทฤษฎีระบบทัวไปนำามาใช้ในการออกแบบ
             ่
การสอนได้
9.บอกความหมายของวิธีระบบได้
10.บอกองค์ประกอบของวิธีระบบได้
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
11.อธิบายคุณลักษณะของระบบได้
12.อธิบายการทดสอบก่อนเรียนได้
13.บอกความหมายของทฤษฎีระบบได้
14.บอกองค์ประกอบของทฤษฎีระบบได้
15.บอกความหมายของการเรียนรู้ได้
16.อธิบายเงื่อนไขของการเรียนรู้ได้
17.บอกความหมายของกระบวนการเรียนรู้ได้
18.อธิบายลักษณะกระบวนการเรียนรู้ได้
19. อธิบายกระบวนการแห่งการเรียนรู้ได้
20. อธิบายการถ่ายทอดการเรียนรู้ได้
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
1. บอกความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ได้
2.  อธิบายทฤษฎีกลุ่มเรียนรู้ทั้ง ๒ กลุ่มได้
3.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง ๒ กลุ่มได้
อธิบายและยกตัวอย่างการนำาทฤษฎีระบบทัวไป   ่
(วิธีระบบ)ทฤษฏีสื่อสารและทฤษฎีการเรียนรู้ไป
ใช้ในการออกแบบการสอนได้
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
เนื้อเรือง
    ่
      ทฤษฎีการออกแบบการสอน
• ความหมายของทฤษฎี
• ประโยชน์ของทฤษฎี
• ทฤษฎีหลักการในการออกแบบการสอน
• ทฤษฏีระบบทั่วไป
• ทฤษฎีสื่อสาร
• ทฤษฎีการเรียนรู้
• ความหมายของระบบ
• ทีมาของคำาว่าระบบ
  ่
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
เนื้อเรือง
    ่
• ความหมายของระบบ
• ที่มาของคำาว่าระบบ
• จุดประสงค์ของระบบ
• การวิเคราะห์ระบบโดยนำามาจากความคิดเรื่อง
กล่องดำา
• การจำากัดวงปัญหาในระบบ
• อย่าสับสนเรื่องจุดมุ่งหมายและวิธีการ
• ปัญหาต่างๆ ที่กำาลังหาทางแก้ไข
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
        • การแก้ปัญหาโดยวิธี
ระบบ
• ทฤษฎีระบบทั่วไป
• ความหมายของทฤษฎีระบบ
• การนำาทฤษฎีระบบทั่วไปมาใช้ในการออกแบบ
การสอน
ก   รูปแบบระบบ
•  วิธีระบบ
ว   ความหมายของวิธีระบบ
ค   องค์ประกอบของวิธีระบบ
อ   คุณลักษณะของผู้เรียน
ค   การทดสอบก่อนเรียน
 
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
                • ทฤษฎีสื่อสาร
ท ความหมายของทฤษฎีสื่อสาร
ค ว องค์ประกอบของทฤษฎีการสื่อสาร
•   ทฤษฏีการเรียนรู้
ท   ความหมายของการเรียนรู้
คว  เงือนไขการเรียนรู้
     ่
เ ง  ความหมายของกระบวนการเรียนรู้
•        การนำาเสนอสิงเร้า ่
•        การรับรู้สิ่งเร้า
•        การแปลความหมาย
•        การตอบสนองสิงเร้า  ่
•        การสังเกตผลการตอบสนอง
 
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
                • ทฤษฎีสื่อสาร
ท ฤ ความหมายของทฤษฎีสื่อสาร
ค ว องค์ประกอบของทฤษฎีการสื่อสาร
•   ทฤษฏีการเรียนรู้
ทฤ  ความหมายของการเรียนรู้
คว  เงือนไขการเรียนรู้
     ่
เ ง  ความหมายของกระบวนการเรียนรู้
•        การนำาเสนอสิงเร้า ่
•        การรับรู้สิ่งเร้า
•        การแปลความหมาย
•        การตอบสนองสิงเร้า  ่
•        การสังเกตผลการตอบสนอง
 
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
         กระสวนแห่งการเรียนรู้
        •   การเรียนรู้โดยการสังเกต พิจารณา ทำาความ
เข้าใจ และเลียนแบบ
            การเรียนโดยการทดลอง ถูกบ้าง ผิด
           •

บ้าง อดทน ความสำาเร็จ
         • การเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบ และสร

ความหมายทั่วไปขึ้นมา
         • การเรียนแบบโครงการ

         • การเรียนแบบแก้ปัญหา

       • การเรียนรู้โดยบังเอิญ
                  
ทฤษฎีการออกแบบการ
    สอน
          กระสวนแห่งการเรียนรู้
        •   การเรียนรู้โดยการสังเกต พิจารณา ทำาความ
เข้าใจ และเลียนแบบ
            การเรียนโดยการทดลอง ถูกบ้าง ผ
            •

บ้าง อดทน ความสำาเร็จ
         • การเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบ และ

สร้างความหมายทั่วไปขึ้นมา
         • การเรียนแบบโครงการ

         • การเรียนแบบแก้ปัญหา

       • การเรียนรู้โดยบังเอิญ

More Related Content

What's hot

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศวเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศวkomjankong
 
ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Jo Smartscience II
 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ Naracha Nong
 
งานดร.นิป24ม.ค.52
งานดร.นิป24ม.ค.52งานดร.นิป24ม.ค.52
งานดร.นิป24ม.ค.52guest7f765e
 
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9maxcrycry
 
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางNampeung Kero
 
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดKiingz Phanumas
 
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบSunisa Khaisaeng
 
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)Jirathorn Buenglee
 
การเรียนรู้แบบ4 mat
การเรียนรู้แบบ4 matการเรียนรู้แบบ4 mat
การเรียนรู้แบบ4 matSukanya Burana
 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนNongruk Srisukha
 
08 chapter2-characteristics of instructional design models
08 chapter2-characteristics of instructional design models08 chapter2-characteristics of instructional design models
08 chapter2-characteristics of instructional design modelsKruBeeKa
 
Presentation 5
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5tyehh
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษKobwit Piriyawat
 
ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่panggoo
 
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้าการสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้าDueansc
 

What's hot (17)

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศวเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
 
ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
 
งานดร.นิป24ม.ค.52
งานดร.นิป24ม.ค.52งานดร.นิป24ม.ค.52
งานดร.นิป24ม.ค.52
 
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
นายธนศิษฎ์ ศรีเมือง 525050434-9
 
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
 
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
 
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
 
การเรียนรู้แบบ4 mat
การเรียนรู้แบบ4 matการเรียนรู้แบบ4 mat
การเรียนรู้แบบ4 mat
 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
 
08 chapter2-characteristics of instructional design models
08 chapter2-characteristics of instructional design models08 chapter2-characteristics of instructional design models
08 chapter2-characteristics of instructional design models
 
Presentation 5
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 
learnning
learnninglearnning
learnning
 
ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
 
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้าการสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
 

Similar to ทฤษฎีการออกแบบการสอน

การทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้นการทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้นPongtong Kannacham
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีParichart Ampon
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์mos44854
 
Backward Design
Backward DesignBackward Design
Backward Designkrumew
 
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการArpaporn Mapun
 

Similar to ทฤษฎีการออกแบบการสอน (20)

การทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้นการทำโครงงาน 5 ขั้น
การทำโครงงาน 5 ขั้น
 
Pys3 pbl
Pys3 pblPys3 pbl
Pys3 pbl
 
Pys3 pbl
Pys3 pblPys3 pbl
Pys3 pbl
 
Pys3 pbl
Pys3 pblPys3 pbl
Pys3 pbl
 
ครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพ
 
ครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพ
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
 
ครุผู้ช่วยช่วยTtg
ครุผู้ช่วยช่วยTtgครุผู้ช่วยช่วยTtg
ครุผู้ช่วยช่วยTtg
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
นำเสนอ
นำเสนอนำเสนอ
นำเสนอ
 
Cjpowerpoint2
Cjpowerpoint2Cjpowerpoint2
Cjpowerpoint2
 
Test
TestTest
Test
 
Test
TestTest
Test
 
Test
TestTest
Test
 
Backward Design
Backward DesignBackward Design
Backward Design
 
Teacher1
Teacher1Teacher1
Teacher1
 
PPT อ.สกลชัย
PPT อ.สกลชัยPPT อ.สกลชัย
PPT อ.สกลชัย
 
Teacher1
Teacher1Teacher1
Teacher1
 
ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
 
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
 

ทฤษฎีการออกแบบการสอน

 • 1. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.บอกความหมายของทฤษฎีได้ 2.อธิบายประโยชน์ของทฤษฎีได้ 3.ระบุทฤษฎีหลักในการออกแบบการสอนได้ถูกต้องทั้ง ๓ ทฤษฎี 4.บอกความหมายของระบบได้ 5.อธิบายทีมาของระบบได้ ่ 6.อภิปรายการแก้ปัญหาโดยวิธีระบบได้ 7.บอกความหมายของทฤษฎีระบบได้ 8.อธิบายการนำาทฤษฎีระบบทัวไปนำามาใช้ในการออกแบบ ่ การสอนได้ 9.บอกความหมายของวิธีระบบได้ 10.บอกองค์ประกอบของวิธีระบบได้
 • 2. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 11.อธิบายคุณลักษณะของระบบได้ 12.อธิบายการทดสอบก่อนเรียนได้ 13.บอกความหมายของทฤษฎีระบบได้ 14.บอกองค์ประกอบของทฤษฎีระบบได้ 15.บอกความหมายของการเรียนรู้ได้ 16.อธิบายเงื่อนไขของการเรียนรู้ได้ 17.บอกความหมายของกระบวนการเรียนรู้ได้ 18.อธิบายลักษณะกระบวนการเรียนรู้ได้ 19. อธิบายกระบวนการแห่งการเรียนรู้ได้ 20. อธิบายการถ่ายทอดการเรียนรู้ได้
 • 3. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 1. บอกความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ได้ 2.  อธิบายทฤษฎีกลุ่มเรียนรู้ทั้ง ๒ กลุ่มได้ 3.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง ๒ กลุ่มได้ อธิบายและยกตัวอย่างการนำาทฤษฎีระบบทัวไป ่ (วิธีระบบ)ทฤษฏีสื่อสารและทฤษฎีการเรียนรู้ไป ใช้ในการออกแบบการสอนได้
 • 4. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน เนื้อเรือง ่ ทฤษฎีการออกแบบการสอน • ความหมายของทฤษฎี • ประโยชน์ของทฤษฎี • ทฤษฎีหลักการในการออกแบบการสอน • ทฤษฏีระบบทั่วไป • ทฤษฎีสื่อสาร • ทฤษฎีการเรียนรู้ • ความหมายของระบบ • ทีมาของคำาว่าระบบ ่
 • 5. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน เนื้อเรือง ่ • ความหมายของระบบ • ที่มาของคำาว่าระบบ • จุดประสงค์ของระบบ • การวิเคราะห์ระบบโดยนำามาจากความคิดเรื่อง กล่องดำา • การจำากัดวงปัญหาในระบบ • อย่าสับสนเรื่องจุดมุ่งหมายและวิธีการ • ปัญหาต่างๆ ที่กำาลังหาทางแก้ไข
 • 6. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน • การแก้ปัญหาโดยวิธี ระบบ • ทฤษฎีระบบทั่วไป • ความหมายของทฤษฎีระบบ • การนำาทฤษฎีระบบทั่วไปมาใช้ในการออกแบบ การสอน ก   รูปแบบระบบ •  วิธีระบบ ว   ความหมายของวิธีระบบ ค   องค์ประกอบของวิธีระบบ อ   คุณลักษณะของผู้เรียน ค   การทดสอบก่อนเรียน  
 • 7. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน • ทฤษฎีสื่อสาร ท ความหมายของทฤษฎีสื่อสาร ค ว องค์ประกอบของทฤษฎีการสื่อสาร • ทฤษฏีการเรียนรู้ ท ความหมายของการเรียนรู้ คว เงือนไขการเรียนรู้ ่ เ ง ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ • การนำาเสนอสิงเร้า ่ • การรับรู้สิ่งเร้า • การแปลความหมาย • การตอบสนองสิงเร้า ่ • การสังเกตผลการตอบสนอง  
 • 8. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน • ทฤษฎีสื่อสาร ท ฤ ความหมายของทฤษฎีสื่อสาร ค ว องค์ประกอบของทฤษฎีการสื่อสาร • ทฤษฏีการเรียนรู้ ทฤ ความหมายของการเรียนรู้ คว เงือนไขการเรียนรู้ ่ เ ง ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ • การนำาเสนอสิงเร้า ่ • การรับรู้สิ่งเร้า • การแปลความหมาย • การตอบสนองสิงเร้า ่ • การสังเกตผลการตอบสนอง  
 • 9. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน         กระสวนแห่งการเรียนรู้ •  การเรียนรู้โดยการสังเกต พิจารณา ทำาความ เข้าใจ และเลียนแบบ  การเรียนโดยการทดลอง ถูกบ้าง ผิด • บ้าง อดทน ความสำาเร็จ • การเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบ และสร ความหมายทั่วไปขึ้นมา • การเรียนแบบโครงการ • การเรียนแบบแก้ปัญหา • การเรียนรู้โดยบังเอิญ   
 • 10. ทฤษฎีการออกแบบการ สอน        กระสวนแห่งการเรียนรู้ •  การเรียนรู้โดยการสังเกต พิจารณา ทำาความ เข้าใจ และเลียนแบบ  การเรียนโดยการทดลอง ถูกบ้าง ผ • บ้าง อดทน ความสำาเร็จ • การเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบ และ สร้างความหมายทั่วไปขึ้นมา • การเรียนแบบโครงการ • การเรียนแบบแก้ปัญหา • การเรียนรู้โดยบังเอิญ