Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
અરજી ફોર્મ
જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી સાબરકાાંઠા જીલ્લા પાંચાયત,હ િંર્તનગર
 અરજી કરેલ જગ્યા નાં નાર્:-...........................
વૉક- ઇન ઇન્ટરવ્યુ
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન અંતર્ગત સાબરકાાંઠા જીલ્લાિાાં નીચે જણાવેલ કરારબધ્ધ જગ્યાઓ ૧૧ િાસ અથવા રાજ્ય કક્ષાએ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

કરાર આધારિત જુદા જુદા સંવર્ગની જાહેરાત નું અરજી ફોર્મ તથા લાયકાત તથા જગ્યાઓની માહિતી

1,241 views

Published on

કરાર આધારિત જુદા જુદા સંવર્ગની જાહેરાત નું અરજી ફોર્મ તથા લાયકાત તથા જગ્યાઓની માહિતી

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

કરાર આધારિત જુદા જુદા સંવર્ગની જાહેરાત નું અરજી ફોર્મ તથા લાયકાત તથા જગ્યાઓની માહિતી

  1. 1. અરજી ફોર્મ જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી સાબરકાાંઠા જીલ્લા પાંચાયત,હ િંર્તનગર  અરજી કરેલ જગ્યા નાં નાર્:-..................................................................................... (૧) અરજદારનાં પૂરાં નાર્ઃ (અટક પ્રથર્ દર્ામવવી) ....................................................................................................................................... (૨) અરજદારનાં પૂરાં સરનામઃ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. (૩) ર્ોબાઇલ નાંબર /લેન્ડ લાઇન નાંબરઃ- ................................................ (૪) ઇ-ર્ેઇલ આઇ.ડી : - ................................................ ............. (પ) જન્ર્ તારીખઃ- .........../.........../.............. (૬) ઉંર્રઃ વર્મ ............ ર્ાસ .......... (૭) ર્ૈક્ષણિક લાયકાતઃ- પાસ કરેલ પરીક્ષા પાસ કયામનાં વર્મ ધો.૧૨ બોડમ/યનનવનસિટીનાં નાર્ કલ ગિ ર્ેળવેલ ગિ ટકા કેટલા પ્રયત્ન (૮) સાંલગ્ન કાર્ગીરીના અનભવની નવગતોઃ- (પ્રર્ાિપત્રો સાર્ેલ રાખવાના ર ેર્ે.) કાર્ગીરીનો ોદ્દો સાંસ્થાનાં નાર્-સરનામાં અનભવના વર્મ – ર્ાસ (૯) કોમ્પ્યટર ના કોર્મ ની નવગત .......................................... ................... ....................................... ...................... ણબડાિ પ્રર્ાિપત્રો : - ણબડાિ પ્રર્ાિપત્રો : - ૧. ૬. ૨ ૭. ૩ ૮. ૪. ૯. ૫. ૧૦. બાાં ેધરી પત્રક. આથી હાં ર્ારી સાંપૂિમ સાંર્નત સાથે જિાવાં છાં કે ઉપરોક્ત અરજીર્ાાં દર્ામવેલ તર્ાર્ ર્ાહ તી સાચી છે. ઇન્ટરવ્ય દરમ્પયાન કે નનર્ણાંક થયા બાદ તેર્ાાંની કોઇપિ ર્ાહ તી અયોગ્ય કે ખોટી સાણબત થર્ે તો નનર્ણાંક સત્તાનધકારીશ્રીનો નનિમય ર્ને બાંધનકતામ ર ેર્ે. ઉર્ેદવાર ની સ ી.................................................. ઉર્ેદવારનો તાજેતરનો પાસપોટમ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ
  2. 2. વૉક- ઇન ઇન્ટરવ્યુ રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન અંતર્ગત સાબરકાાંઠા જીલ્લાિાાં નીચે જણાવેલ કરારબધ્ધ જગ્યાઓ ૧૧ િાસ અથવા રાજ્ય કક્ષાએ થી વખતો વખત િળતી િાંજુરી મુજબ જુદા-જુદા સાંવર્ગ િાટે રૂબરૂ અરજી કરવા િાટે આરોગ્ય શાખા, જીલ્લા પાંચાયત-સાબરકાાંઠા ખાતે નીચે દશાગવેલ તારીખ નક્કી કરવાિાાં આવેલ છે, જેિાાં લાયકાત ધરાવતાાં ઉિેદવારો નીચે દશાવેલ જરૂરી શૈક્ષણણક લાયકાત તથા અનુભવ અંર્ેના અસલ પ્રિાણપત્રો તથા તેની પ્રિાણણત ઝેરોક્ષ નક્લો સાથે ૧૦:૩૦ થી ૨:૩૦ કલાકે સિયસર સ્વ- ખચે હાજર રહેવા જણાવવાિાાં આવે છે.(િામસક ફીકસ િહેનતાણુાં એન.એચ.એિ. ના નોિસગ મુજબ રહેશે.) જગ્યા ની મવર્ત શૈક્ષણણક લાયકાત રૂબરૂિાાં અરજી સ્વીકારવાની તારીખ ફાિાગસીસ્ટ (NHM) જગ્યા - ૨ ૧. િાન્ય યુમનવસીટી િાાંથી ફાિાગસી નો ડીગ્રી કોર્ગ પાસ ૨. ગુજરાત ફાિાગસી કાઉન્સીલ િાાં રજીસ્રેશન ૩. સરકાર િાન્ય સાંસ્થા િાાંથી સીસીસી પાસ અથવા કોમ્પ્યુટર બેઝીક કોર્ગ પાસ. ૪. હોસ્પીટલ અથવા દવાખાનાિાાં દવાઓ તૈયાર કરવાનો અનુભવ ધરાવતાાં ઉિેદવાર ને પસાંદર્ીિાાં અગ્રતા આપવાિાાં આવશે. વય િયાગદા : ઉંિર િહતિ ૪૦ વર્ગ. િાસીક િળવાપાત્ર પર્ાર – ૧૦,૦૦૦/- ૦૨.૦૫.૨૦૧૮ ફાિાગસીસ્ટ કિ ડેટા આસીસ્ટાંટ (RBSK) જગ્યા - ૨૭ ૧. િાન્ય યુમનવસીટી િાાંથી ફાિાગસી નો ડીગ્રી કોર્ગ પાસ ૨. ગુજરાત ફાિાગસી કાઉન્સીલ િાાં રજીસ્રેશન ૩. સરકાર િાન્ય સાંસ્થા િાાંથી સીસીસી પાસ અથવા કોમ્પ્યુટર બેઝીક કોર્ગ પાસ. ૪. હોસ્પીટલ અથવા દવાખાનાિાાં દવાઓ તૈયાર કરવાનો અનુભવ ધરાવતાાં ઉિેદવાર ને પસાંદર્ીિાાં અગ્રતા આપવાિાાં આવશે. વય િયાગદા : ઉંિર િહતિ ૪૦ વર્ગ. િાસીક િળવાપાત્ર પર્ાર – ૧૧,૫૦૦/- ૦૩.૦૫.૨૦૧૮ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન જગ્યા - ૪ ૧. રસાયણશાસ્ત્ર અથવા સુક્ષ્િજીવ મવજ્ઞાન સાથે મવજ્ઞાન િાાં સ્નાતક અથવા કાબગનીક રસાયણીક શાસ્ત્ર અથવા સુક્ષ્િ જીવ મવજ્ઞાનના મવર્ય સાથે મવજ્ઞાનિાાં અનુસ્નાતકની પદવી. ૨. સરકાર િાન્ય સાંસ્થાનો લેબોરેટરી ટેકનીશીયન તાલીિી અભ્યાસક્રિ પાસ કરેલો હોવો જોઇએ. ૩. સરકાર િાન્ય સાંસ્થા િાાંથી સીસીસી પાસ અથવા કોમ્પ્યુટર બેઝીક કોર્ગ પાસ. ૪. સરકાર િાન્ય સાંસ્થા નુાં િેલેરીયા લેબટેકનીશીયન નો અભ્યાસક્રિ પુણગ કયાગ નુાં પ્રિાણપત્ર ધરાવતાાં ઉિેદવાર ને પસાંદર્ી િાાં અગ્રતા ૫. ઉિેદવાર ગુજરાતી,હહન્દી ભાર્ા નુાં જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇએ. વય િયાગદા : ઉંિર ૨૧ વર્ગ થી ૨૮ વર્ગ. િાસીક િળવાપાત્ર પર્ાર – ૧૦,૦૦૦/- ૦૪.૦૫.૨૦૧૮ એડોલેસેન્ટ હેલ્થ કાઉન્સેલર જગ્યા - ૩ ૧. િાન્ય યુમન. િાાંથી િાસ્ટર ડીગ્રી – સોશીયલ વકગ / િનોમવજ્ઞાન (ઓછા િાાં ઓછા ૫૦%) અને ડી્લોિા/સટીફીકેટ કોર્ગ ઇન કાઉન્સેલીંર્ ૨. કોમ્પ્યુટર બેઝીક કોર્ગ પાસ૩. વય િયાગદા : િહતિ ૩૫ વર્ગ સુધી. િાસીક િળવાપાત્ર પર્ાર – ૧૧,૦૦૦/- ૦૫.૦૫.૨૦૧૮ ન્યુરીશન આસીસ્ટાંટ (ફકત સ્ત્રી ઉિેદવાર) જગ્યા - ૨ ૧. M.sc.ફુડ અને ન્યુરીશન/ બી.એસ.સી.ફુડ અને ન્યુરીશન/ M.A. હોિ સાયન્સ(ન્યુરીશીયન)/ B.A. હોિ સાયન્સ (ન્યુરીશીયન). ૨. M.sc../B.Sc. ફુડ અને ન્યુરીશન વાળા ઉિેદવાર ને અગ્રીિતા આપવાિાાં આવશે. વય િયાગદા : ઉંિર લઘુતિ ૧૮ વર્ગ અને િહતિ ૪૦ વર્ગ. િાસીક િળવાપાત્ર પર્ાર – ૯,૦૦૦/- ૦૮.૦૫.૨૦૧૮ નોંધ : - ઉિેદવારે દરેક જગ્યા િાટે અલર્-અલર્ અરજી કરવાની રહેશે. મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અમધકારી સાબરકાાંઠા જીલ્લા પાંચાયત હહિંિતનર્ર

×