http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers.Mòdul 3: Anàlisi dels esta...
http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers.         Altre  ...
http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers.          Marge b...
http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers.    LiquiditatCapacitat...
http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers.Re sultat _ exp lotació  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

U3 anàlisi dels estats financers

1,340 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

U3 anàlisi dels estats financers

 1. 1. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers.Mòdul 3: Anàlisi dels estats financersObtenció de conclusions per la presa de decisions.Percentatges horitzontalsServeix per identificar els canvis més significatius i la tendència entre diferentsexercicis comptables.En el cas de la compte de pèrdues i guanys farem el % sobre les vendes: Resultat 1998 1999 2000 Vendes 100,00 100,00 100,00 - Cost de les vendes 53,16 50,35 54,75 Marge brut 46,84 49,65 45,25 - Personal 16,95 18,39 16,51 - Amortitzacions 3,94 4,25 4,14 - Provisions 0,31 0,07 0,06 - Altres despeses 23,82 24,85 22,09 +/- Resultat extraordinari 5,28 8,15 2,08 + Ingressos explotació 2,36 1,95 2,77 BAII 9,46 12,19 7,30 - Despeses financeres 1,55 1,91 3,25 + Ingressos financers 0,45 0,95 1,53 RF -1,10 -0,95 -1,72 BAI 8,37 11,23 5,58 - Impost de societats 2,68 2,86 -1,05 BDI 5,68 8,38 6,63En el cas del balanç, ho farem sobre l’actiu o passiu (segons correspongui): Balanç 1998 1999 2000 Actiu no corrent 52,52 63,33 56,73 Intangible 5,08 4,13 13,94 Material 28,70 22,11 18,44 Financer 18,73 37,10 24,06 Altre 0,00 0,00 0,28 Actiu corrent 47,48 36,67 43,27 Existències 15,57 11,95 19,65 Deutors 27,20 24,27 17,86 IFT 1,77 0,00 5,07 Tresoreria 2,85 0,18 0,64 Altre 0,10 0,27 0,05 Total actiu 100,00 100,00 100,00 Patrimoni net 55,47 49,20 30,00 Capital 10,10 8,02 4,56 Prima emissió 4,91 3,91 5,60 Reserves 34,41 30,37 16,60 Resultat 6,05 6,90 3,24http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 1
 2. 2. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers. Altre 0,00 0,00 0,00 Passiu no corrent 9,29 21,11 41,00 Fons aliens (Ents.crèdit) 4,14 14,37 37,12 Altre 5,15 6,74 3,88 Passiu corrent 35,24 29,69 29,00 Fons aliens (Ents.crèdit) 7,72 5,81 2,65 Creditors comercials 21,61 16,43 18,62 Creditors no comercials 5,39 7,04 5,13 Altre 0,51 0,42 2,60 Total passiu 100,00 100,00 100,00Percentatges verticalsEns permet veure el pes relatiu de cada partida respecte un total i observar-ne lesvariacions en el balanç i resultat. Anàlisi horitzontal Balanç 1998 1999 2000 Actiu no corrent 100 151 287 Intangible 100 102 729 Material 100 97 171 Financer 100 248 341 Altre 100 60 319.362 Actiu corrent 100 97 242 Existències 100 96 335 Deutors 100 112 174 IFT 100 0 761 Tresoreria 100 8 59 Altre 100 349 142 Total actiu 100 125 265 Patrimoni net 100 111 144 Capital 100 100 120 Prima emissió 100 100 303 Reserves 100 111 128 Resultat 100 143 142 Altre 100 100 100 Passiu no corrent 100 285 1.171 Fons aliens (Ents.crèdit) 100 435 2.378 Altre 100 164 200 Passiu corrent 100 106 218 Fons aliens (Ents.crèdit) 100 94 91 Creditors comercials 100 95 229 Creditors no comercials 100 164 253 Altre 100 102 1.348 Total passiu 100 125 265 Resultat 1998 1999 2000 Vendes 100 97 122 - Cost de les vendes 100 92 126http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 2
 3. 3. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers. Marge brut 100 103 118 - Personal 100 105 119 - Amortitzacions 100 105 128 - Provisions 100 21 24 - Altres despeses 100 101 113 +/- Resultat extraordinari 100 150 48 + Ingressos explotació 100 80 143 BAII 100 125 94 - Despeses financeres 100 120 256 + Ingressos financers 100 206 417 RF 100 85 191 BAI 100 130 81 - Impost de societats 100 103 -48 BDI 100 143 142Anàlisi del patrimoni de l’empresaEstudi del balanç de situació.Liquiditat: facilitat en que un be es pot convertir en diner. Més liquidat = diner més fàcil d’aconseguir (diner en compte corrent)Exigibilitat: existència de la obligació financera de la devolució d’una font definançament aliè. Menys exigibilitat = deute a més llarg termini Més exigibilitat = deute a més curt termini SolvènciaCapacitat de l’empresa de fer front als deutes al seu venciment.Rati d’endeutament: relaciona el finançament total de l’exterior amb els recursos propis. Fons _ aliens Com més gran sigui el rati, més gran és el nivell d’endeudament iPatrimoni _ net solvència menor. Rati d’endeutament a llarg termini: Rati d’endeutament a curt termini Passiu _ no _ corrent Passiu _ corrent Patrimoni _ net Patrimoni _ netPer evitar tensions de liquiditat, l’endeutament a llarg termini hauria de ser major que elde curt termini.http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 3
 4. 4. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers. LiquiditatCapacitat de l’empresa de disposar de mitjans líquids suficients per afrontar els deutes acurt termini.Rati de liquiditat: relaciona l’actiu corrent i el passiu corrent, és a dir, béns que es podenconvertir en líquid en menys d’un any amb els deutes que s’han de pagar en menys d’unany.Actiu _ corrent Si: Rati > 1 voldrà dir que tenim mitjans suficients.Passiu _ corrent Rati < 1 que tenim un problema. Fons de maniobraPart de l’actiu finançada amb capital permanent (patrimoni net o deute a llarg termini)Aquest marge significa els diners que tenim per afrontar deutes, en cas que es produeixiun retard en el pagament d’un client o directament que aquest no pagués.Anàlisi de la rendibilitatMesura del rendiment obtingut pels capitals invertits. Rendibilitat econòmicaRendiment obtingut dels actius totals d’una empresa estudiant només els beneficisgenerats en l’explotació. Re sultat _ exp lotació Resumint: quans euros es generen per cada 100 euros x100 d’actius que s’han utilitzat.Actius _ totals _ mitjansPel millor anàlisi podem desglossar la rendibilitat econòmica en dos: Rendibilitat econòmica = rotació d’actiu · marge sobre vendes 1. Rotació d’actiu: Vendes _ netes Volum de vendes respecte l’actiu utilitzat (per cada euroActius _ totals _ mitjans invertit, quans se’n han generat) 2. Marge sobre vendes:http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 4
 5. 5. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:3.Anàlisi dels estats financers.Re sultat _ exp lotació Per cada euro ingressat (com a venta) quans en queden nets per Vendes _ netes l’empresa. Rendibilitat financeraMesura del benefici de què poden disposar els accionistes.Re sultat _ exercici Quans diners guanyen els accionistes per cada 100 euros x100 invertits Patrimoni _ netAquesta rendibilitat està formada pels dos components de la rendibilitat econòmica:rotació de l’actiu i marge sobre vendes i els dos següents: 3. Palanquejament financer:Actius _ totals _ mitjans BAI Efecte de l’endeutament sobre la x rendibilitat financera. Patrimoni _ net Re sultat _ exp lotació 4. Efecte fiscal:Re sultat _ exercici Efecte que l’impost sobre el benefici té sobre la rendibilitat d’una BAI empresa.Multiplicant aquests quatre components tenim la fórmula que comentàvem al inici: Re sultat _ exp lotació Resumint: quans euros es generen per cada 100 euros x100 d’actius que s’han utilitzat.Actius _ totals _ mitjansAnàlisi d’ingressos i despesesAnalitzar el pes relatiu de cada tipus d’ingrés o cada tipus de despesa en el resultat del’exercici.http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 5

×