Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U12 conceptes bàsics de la comptabilitat

1,867 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

U12 conceptes bàsics de la comptabilitat

  1. 1. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.2.Contingut dels estats financers.Mòdul 1 i 2: Conceptes bàsics de la comptabilitat /Contingut dels estats financersFinalitats-Registrar operacions-Imatge dels resultats i situació patrimonial de l’empresa per prendre decisions.Usuaris de la comptabilitat-Usuaris interns: participen en la gestió o l’activitat diària (directius, administradors,treballadors)-Usuaris externs: no participen però es veuen afectats (propietaris, bancs, proveïdors,clients, Govern, públic...)Funcions de la comptabilitatLes funcions de la comptabilitat són les següents: 1. Registre d’operacions: relació de l’empresa amb els agents exteriors. a. Per deixar constància de les operacions que l’empresa ha dut a terme b. S’utilitza el Llibre diari o llibre major. c. Objectiu: estimar, al final de cada període, els resultats de la seva activitat. 2. Elaboració dels estats financers. a. Resum de les conseqüències de les operacions en la situació patrimonial. b. Són obligatoris: Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis del patrimoni net, estat fluxos d’efectiu i memòria. 3. Anàlisi informació comptable:Llibres i documents de la informació comptableDurant l’exercici s’elabora el llibre diari i llibre major i al tancar-lo els estatscomptables.http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 1
  2. 2. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 1.Conceptes bàsics de la comptabilitat. 2.Contingut dels estats financers. Balanç de situació Document que descriu quina és la relació que hi ha entre les inversions que ha fet l’empresa i les seves fonts de finançament. Actiu: -Representa un bé o dret. -És controlat econòmicament per l’empresa. -Té l’origen en esdeveniments passats. -L’empresa espera obtenir-ne un rendiment en el futur. Passiu: -Obligació actual de l’empresa -Sorgeix com a conseqüència d’esdeveniments passats. Patrimoni net: -Valor residual de l’empresa si calgués liquidar l’empresa. -Diferència entre actius i passius reconeguts per l’empresa. -Elements del patrimoni net: capital (valor de les aportacions dels accionistes) i reserves (beneficis d’anteriors exercicis que no s’han distribuït als accionistes) Ingrés: Augment del patrimoni net de l’empresa originat per l’augment dels actius o la disminució de passius. Despesa: Disminució del patrimoni net originat per la disminució dels actius o l’augment de passius. Actiu Patrimoni net i PassiuActiu no corrent 1.635.480 Patrimoni net 1.573.152 Capital Social 1.000.000. Immobilitzat intangible 10.280 Reserves 365.900Software 10.280 Resultat de lexercici 207.252. Immobilitzat material 1.500.200Ordinadors 18.200Vehicles de lempresa 82.000Mobiliari 340.000Maquinària de fabricació 1.060.000 Passiu 474.810. Inversions financeres a llarg ter. 125.000Dipòsit bancari a 3 anys 125.000 Passiu no Corrent 440.010 Deutes L/T amb entitat de crèdit 35.410Actiu corrent 412.482 Deutes L/T per mobiliari 360.000 Lletres de canvi 44.600. Existències 49.800Estocs de matèries primeres 49.800 Passiu corrent 34.800 http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 2
  3. 3. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 1.Conceptes bàsics de la comptabilitat. 2.Contingut dels estats financers..Deutors comercials 151.248 Deute amb Hisenda Pública 12.650 Deute amb la SeguretatClients 136.248 Social 22.150Subvenció municipal no ingresada 15.000. Inversions financeres a curt ter. 0.Efectiu 211.434Saldo dels comptes corrents 211.434 Total actiu Total patrimoni 2.047.962 net i passiu 2.047.962 http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 3
  4. 4. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.2.Contingut dels estats financers. Compte de pèrdues i guanysDocument que recopila i ordena tots els ingressos i despeses del període. Ens diu coms’ha format el resultat que ha obtingut l’empresa en l’exercici.Esquemàticament seria de la següent manera:+Import net de la xifra de negocis+Altres ingressos d’explotació-Altres despeses d’explotació=Resultat d’explotació (RE)+Ingressos financers-Despeses financeres=Resultat financer (RF)Resultat abans d’impostos (RAI) = RE + RF-Impostos sobre el benefici (IB)Resultat procedent d’operacions continuades (RPOC) = RAI – IBResultat procedent d’operacions interrompudes (RPOI)Resultat de l’exercici = RPOC + RPOI Compte de pèrdues i Guanys a 31-12-2010 1. Import net de la xifra de negocis 1.480.000 1.480.000 3. Treballs realitzats per lempresa pel seu actiu 0 4. Aprovisionaments -444.000 -444.000 5. Altres ingressos dexplotació 0 6. Despeses de personal -346.320 Seguretat Social a càrrec de lempresa -79.920 Sous i salaris -266.400 7. Altres despeses dexplotació -309.780 Consums denergia elèctrica -59.200 Quotes del renting del cotxe de la gerència -6.000 Consums de carborants -12.340 Import pagat en concepte dassegurances del periode 2010 -20.000 Import de la campanya de publicitat -86.000 Lloguer de la seu de lempresa del any 2010 -120.000 Impostos locals -6.240http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 4
  5. 5. http://ddaude.blogspot.comIntroducció a la informació financera:1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.2.Contingut dels estats financers. 8. Amortització de limmobilitzat -120.000 Dotació a lamortització de limmobilitzat material del període -120.000 10. Excessos de provisions 0 11. Deteriorament i resultat per alienacions de limmobilitzat 0 A) Resultat dexplotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 259.900 12. Ingressos financers 34.436 Interessos cobrats dels comptes corrents 4.286 Benefici generat per la venta dunes accions 30.150 13. Despeses financeres -18.000 -18.000 16. Deteriorament i resultat per alienacions dinstruments financers B) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 16.436 C) RESULTAT ABANS DIMPOSTOS (A+B) 276.336 17. Impostos sobre benefici -69.084 D) RESULTAT DE L’Exercici (C + 17) 207.252Els resultats que no apareixen en el compte de pèrdues i guanys són: l’EBITDA iEBITDAREBITDA (resultat brut d’explotació) = resultat d’explotació + amortitzacions ideterioraments del període. -Valor dels fons generats per l’empresa a partir de les despeses i els ingressos de l’explotació que han implicat. -Informa de la tresoreria que és capaç de generar l’empresa.EBITDAR (benefici abans d’interessos, impostos, amortitzacions i lloguers) = resultatd’explotació + amortitzacions i deterioraments + lloguers. -Capacitat de l’empresa per generar fons a través de les seves activitatshabituals. Principis comptablesServeixen com a directrius o orientadors en la pràctica comptable.Principi de meritació: imputació al compte de resultats amb independència de quan esprodueix el flux monetari.Principi de prudència: comptabilitzar els beneficis només quan siguin certs i riscos ideutes quan es coneguin.http://ddaude.blogspot.comDavid Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 5

×