SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
http://ddaude.blogspot.com

Introducció a la informació financera:
1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.
2.Contingut dels estats financers.


Mòdul 1 i 2: Conceptes bàsics de la comptabilitat /
Contingut dels estats financers
Finalitats
-Registrar operacions
-Imatge dels resultats i situació patrimonial de l’empresa per prendre decisions.


Usuaris de la comptabilitat
-Usuaris interns: participen en la gestió o l’activitat diària (directius, administradors,
treballadors)
-Usuaris externs: no participen però es veuen afectats (propietaris, bancs, proveïdors,
clients, Govern, públic...)
Funcions de la comptabilitat
Les funcions de la comptabilitat són les següents:

  1. Registre d’operacions: relació de l’empresa amb els agents exteriors.
     a. Per deixar constància de les operacions que l’empresa ha dut a terme
     b. S’utilitza el Llibre diari o llibre major.
     c. Objectiu: estimar, al final de cada període, els resultats de la seva
       activitat.

  2. Elaboració dels estats financers.
     a. Resum de les conseqüències de les operacions en la situació patrimonial.
     b. Són obligatoris: Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de
       canvis del patrimoni net, estat fluxos d’efectiu i memòria.

  3. Anàlisi informació comptable:


Llibres i documents de la informació comptable
Durant l’exercici s’elabora el llibre diari i llibre major i al tancar-lo els estats
comptables.


http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      1
http://ddaude.blogspot.com

     Introducció a la informació financera:
     1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.
     2.Contingut dels estats financers.

          Balanç de situació
     Document que descriu quina és la relació que hi ha entre les inversions que ha fet
     l’empresa i les seves fonts de finançament.

     Actiu:
          -Representa un bé o dret.
          -És controlat econòmicament per l’empresa.
          -Té l’origen en esdeveniments passats.
          -L’empresa espera obtenir-ne un rendiment en el futur.

     Passiu:
         -Obligació actual de l’empresa
         -Sorgeix com a conseqüència d’esdeveniments passats.

     Patrimoni net:
         -Valor residual de l’empresa si calgués liquidar l’empresa.
         -Diferència entre actius i passius reconeguts per l’empresa.
         -Elements del patrimoni net: capital (valor de les aportacions dels accionistes) i
     reserves (beneficis d’anteriors exercicis que no s’han distribuït als accionistes)

     Ingrés: Augment del patrimoni net de l’empresa originat per l’augment dels actius o la
     disminució de passius.

     Despesa: Disminució del patrimoni net originat per la disminució dels actius o
     l’augment de passius.                Actiu                     Patrimoni net i Passiu
Actiu no corrent                  1.635.480   Patrimoni net          1.573.152
                                 Capital Social     1.000.000
. Immobilitzat intangible              10.280   Reserves         365.900
Software                 10.280         Resultat de l'exercici  207.252

. Immobilitzat material               1.500.200
Ordinadors                18.200
Vehicles de l'empresa           82.000
Mobiliari                340.000
Maquinària de fabricació        1.060.000         Passiu                474.810
. Inversions financeres a llarg ter.         125.000
Dipòsit bancari a 3 anys        125.000         Passiu no Corrent           440.010
                                 Deutes L/T amb entitat
                                 de crèdit          35.410
Actiu corrent                    412.482   Deutes L/T per mobiliari  360.000
                                 Lletres de canvi      44.600
. Existències                     49.800
Estocs de matèries primeres       49.800
                                 Passiu corrent            34.800

     http://ddaude.blogspot.com
     David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                        2
http://ddaude.blogspot.com

      Introducció a la informació financera:
      1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.
      2.Contingut dels estats financers.

.Deutors comercials                 151.248  Deute amb Hisenda
                                Pública         12.650
                                Deute amb la Seguretat
Clients                 136.248        Social          22.150
Subvenció municipal no ingresada     15.000

. Inversions financeres a curt ter.            0.Efectiu                       211.434
Saldo dels comptes corrents       211.434


      Total actiu                     Total patrimoni
                         2.047.962   net i passiu          2.047.962
      http://ddaude.blogspot.com
      David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      3
http://ddaude.blogspot.com

Introducció a la informació financera:
1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.
2.Contingut dels estats financers.


    Compte de pèrdues i guanys
Document que recopila i ordena tots els ingressos i despeses del període. Ens diu com
s’ha format el resultat que ha obtingut l’empresa en l’exercici.

Esquemàticament seria de la següent manera:

+Import net de la xifra de negocis
+Altres ingressos d’explotació
-Altres despeses d’explotació
=Resultat d’explotació (RE)

+Ingressos financers
-Despeses financeres
=Resultat financer (RF)

Resultat abans d’impostos (RAI) = RE + RF

-Impostos sobre el benefici (IB)

Resultat procedent d’operacions continuades (RPOC) = RAI – IB

Resultat procedent d’operacions interrompudes (RPOI)

Resultat de l’exercici = RPOC + RPOI          Compte de pèrdues i Guanys a 31-12-2010
 1. Import net de la xifra de negocis             1.480.000 1.480.000

 3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu               0

 4. Aprovisionaments                      -444.000  -444.000

 5. Altres ingressos d'explotació                        0

 6. Despeses de personal                         -346.320
 Seguretat Social a càrrec de l'empresa             -79.920
 Sous i salaris                        -266.400

 7. Altres despeses d'explotació                     -309.780
 Consums d'energia elèctrica                  -59.200
 Quotes del renting del cotxe de la gerència           -6.000
 Consums de carborants                     -12.340
 Import pagat en concepte d'assegurances del periode 2010    -20.000
 Import de la campanya de publicitat              -86.000
 Lloguer de la seu de l'empresa del any 2010          -120.000
 Impostos locals                         -6.240


http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                    4
http://ddaude.blogspot.com

Introducció a la informació financera:
1.Conceptes bàsics de la comptabilitat.
2.Contingut dels estats financers.

 8. Amortització de l'immobilitzat                       -120.000
 Dotació a l'amortització de l'immobilitzat material del període  -120.000

 10. Excessos de provisions                             0

 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat           0

 A) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)              259.900
 12. Ingressos financers                            34.436
 Interessos cobrats dels comptes corrents               4.286
 Benefici generat per la venta d'unes accions             30.150
 13. Despeses financeres                       -18.000  -18.000

 16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
 financers
 B) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)                     16.436
 C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)                      276.336
 17. Impostos sobre benefici                          -69.084
 D) RESULTAT DE L’Exercici (C + 17)                      207.252Els resultats que no apareixen en el compte de pèrdues i guanys són: l’EBITDA i
EBITDAR

EBITDA (resultat brut d’explotació) = resultat d’explotació + amortitzacions i
deterioraments del període.

    -Valor dels fons generats per l’empresa a partir de les despeses i els ingressos de
    l’explotació que han implicat.

    -Informa de la tresoreria que és capaç de generar l’empresa.

EBITDAR (benefici abans d’interessos, impostos, amortitzacions i lloguers) = resultat
d’explotació + amortitzacions i deterioraments + lloguers.

    -Capacitat de l’empresa per generar fons a través de les seves activitats
habituals.


    Principis comptables
Serveixen com a directrius o orientadors en la pràctica comptable.

Principi de meritació: imputació al compte de resultats amb independència de quan es
produeix el flux monetari.

Principi de prudència: comptabilitzar els beneficis només quan siguin certs i riscos i
deutes quan es coneguin.
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      5

More Related Content

Viewers also liked

T3 el procés de direcció de l’empresa
T3 el procés de direcció de l’empresaT3 el procés de direcció de l’empresa
T3 el procés de direcció de l’empresa
Laura
 
L’empresa com a organització
L’empresa com a organitzacióL’empresa com a organització
L’empresa com a organització
Laura
 
Ud 7 terciari i comerç
Ud 7 terciari i comerçUd 7 terciari i comerç
Ud 7 terciari i comerç
marcapmany
 
Quadre geològic
Quadre geològicQuadre geològic
Quadre geològic
marcapmany
 
Article i exercici
Article i exerciciArticle i exercici
Article i exercici
marcapmany
 
Ud 6 secundari
Ud 6 secundariUd 6 secundari
Ud 6 secundari
marcapmany
 
Sector primari
Sector primariSector primari
Sector primari
marcapmany
 
Ud3 recursosdelanatura
Ud3 recursosdelanaturaUd3 recursosdelanatura
Ud3 recursosdelanatura
marcapmany
 
El comerç i la globalització
El comerç i la globalitzacióEl comerç i la globalització
El comerç i la globalització
marcapmany
 
Article sobre la societat del benestar
Article sobre la societat del benestarArticle sobre la societat del benestar
Article sobre la societat del benestar
marcapmany
 
Mapa fluxos i turisme mundial
Mapa fluxos i turisme mundialMapa fluxos i turisme mundial
Mapa fluxos i turisme mundial
marcapmany
 
Ud 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambientUd 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambient
marcapmany
 

Viewers also liked (20)

La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
 
Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
 
Unitat6
Unitat6Unitat6
Unitat6
 
T3 el procés de direcció de l’empresa
T3 el procés de direcció de l’empresaT3 el procés de direcció de l’empresa
T3 el procés de direcció de l’empresa
 
Unitat1
Unitat1Unitat1
Unitat1
 
Organització Empreses- Tema 1- EMPRESA I EMPRESARI
Organització Empreses- Tema 1- EMPRESA I EMPRESARIOrganització Empreses- Tema 1- EMPRESA I EMPRESARI
Organització Empreses- Tema 1- EMPRESA I EMPRESARI
 
L’empresa com a organització
L’empresa com a organitzacióL’empresa com a organització
L’empresa com a organització
 
Ud 7 terciari i comerç
Ud 7 terciari i comerçUd 7 terciari i comerç
Ud 7 terciari i comerç
 
Quadre geològic
Quadre geològicQuadre geològic
Quadre geològic
 
Article i exercici
Article i exerciciArticle i exercici
Article i exercici
 
Ud 6 secundari
Ud 6 secundariUd 6 secundari
Ud 6 secundari
 
Sector primari
Sector primariSector primari
Sector primari
 
Ud9i10demografia
Ud9i10demografiaUd9i10demografia
Ud9i10demografia
 
Ud3 recursosdelanatura
Ud3 recursosdelanaturaUd3 recursosdelanatura
Ud3 recursosdelanatura
 
Tema 15
Tema 15Tema 15
Tema 15
 
El comerç i la globalització
El comerç i la globalitzacióEl comerç i la globalització
El comerç i la globalització
 
Article sobre la societat del benestar
Article sobre la societat del benestarArticle sobre la societat del benestar
Article sobre la societat del benestar
 
Mapa fluxos i turisme mundial
Mapa fluxos i turisme mundialMapa fluxos i turisme mundial
Mapa fluxos i turisme mundial
 
Ud 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambientUd 4 paisatge i medi ambient
Ud 4 paisatge i medi ambient
 
Ud 13
Ud 13Ud 13
Ud 13
 

Similar to U12 conceptes bàsics de la comptabilitat

Pau ecem08jl
Pau ecem08jlPau ecem08jl
Pau ecem08jl
jcereijo
 
Pau ecem06jl
Pau ecem06jlPau ecem06jl
Pau ecem06jl
jcereijo
 
Pau ecem09jl
Pau ecem09jlPau ecem09jl
Pau ecem09jl
jcereijo
 
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Jordi Munell
 
Introduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisisIntroduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisis
Miquel Rovira
 
Pau ecem06sl
Pau ecem06slPau ecem06sl
Pau ecem06sl
jcereijo
 
Pau ecem07jl
Pau ecem07jlPau ecem07jl
Pau ecem07jl
jcereijo
 
Presentación LEE 080113
Presentación LEE 080113Presentación LEE 080113
Presentación LEE 080113
csarnuno
 
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i PlaBizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Reempresa
 
Finances per a emprenedores
Finances per a emprenedoresFinances per a emprenedores
Finances per a emprenedores
cedemmanresa
 
Finances emprenedores
Finances emprenedoresFinances emprenedores
Finances emprenedores
cedemmanresa
 
Pau ecem08sl
Pau ecem08slPau ecem08sl
Pau ecem08sl
jcereijo
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costos
ddaude
 

Similar to U12 conceptes bàsics de la comptabilitat (20)

Pau ecem08jl
Pau ecem08jlPau ecem08jl
Pau ecem08jl
 
Pau ecem06jl
Pau ecem06jlPau ecem06jl
Pau ecem06jl
 
Pau ecem09jl
Pau ecem09jlPau ecem09jl
Pau ecem09jl
 
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
 
2012 auditoria xct
2012 auditoria xct2012 auditoria xct
2012 auditoria xct
 
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
#Ripoll - Ajuntament de Ripoll : Situacio econòmica a 31 12-2013
 
Introduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisisIntroduccio a l’analisis
Introduccio a l’analisis
 
Pau ecem06sl
Pau ecem06slPau ecem06sl
Pau ecem06sl
 
Pressupostos 2012
Pressupostos 2012Pressupostos 2012
Pressupostos 2012
 
110929 nota de premsa tècnica mesura de govern finançament quadres def
110929 nota de premsa tècnica mesura de govern finançament quadres def110929 nota de premsa tècnica mesura de govern finançament quadres def
110929 nota de premsa tècnica mesura de govern finançament quadres def
 
Pau ecem07jl
Pau ecem07jlPau ecem07jl
Pau ecem07jl
 
Presentación LEE 080113
Presentación LEE 080113Presentación LEE 080113
Presentación LEE 080113
 
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i PlaBizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
 
Finances per a emprenedores
Finances per a emprenedoresFinances per a emprenedores
Finances per a emprenedores
 
Finances emprenedores
Finances emprenedoresFinances emprenedores
Finances emprenedores
 
Pau ecem08sl
Pau ecem08slPau ecem08sl
Pau ecem08sl
 
U4 exercicis
U4 exercicisU4 exercicis
U4 exercicis
 
U4 exercicis
U4 exercicisU4 exercicis
U4 exercicis
 
Resum dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 i la seva afe...
Resum dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 i la seva afe...Resum dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 i la seva afe...
Resum dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 i la seva afe...
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costos
 

More from ddaude

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostaria
ddaude
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
ddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
ddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
ddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
ddaude
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccio
ddaude
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marqueting
ddaude
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humans
ddaude
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organització
ddaude
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics
ddaude
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercat
ddaude
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresa
ddaude
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaioferta
ddaude
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor
ddaude
 

More from ddaude (14)

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostaria
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccio
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marqueting
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humans
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organització
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercat
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresa
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaioferta
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor
 

U12 conceptes bàsics de la comptabilitat

 • 1. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 1.Conceptes bàsics de la comptabilitat. 2.Contingut dels estats financers. Mòdul 1 i 2: Conceptes bàsics de la comptabilitat / Contingut dels estats financers Finalitats -Registrar operacions -Imatge dels resultats i situació patrimonial de l’empresa per prendre decisions. Usuaris de la comptabilitat -Usuaris interns: participen en la gestió o l’activitat diària (directius, administradors, treballadors) -Usuaris externs: no participen però es veuen afectats (propietaris, bancs, proveïdors, clients, Govern, públic...) Funcions de la comptabilitat Les funcions de la comptabilitat són les següents: 1. Registre d’operacions: relació de l’empresa amb els agents exteriors. a. Per deixar constància de les operacions que l’empresa ha dut a terme b. S’utilitza el Llibre diari o llibre major. c. Objectiu: estimar, al final de cada període, els resultats de la seva activitat. 2. Elaboració dels estats financers. a. Resum de les conseqüències de les operacions en la situació patrimonial. b. Són obligatoris: Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis del patrimoni net, estat fluxos d’efectiu i memòria. 3. Anàlisi informació comptable: Llibres i documents de la informació comptable Durant l’exercici s’elabora el llibre diari i llibre major i al tancar-lo els estats comptables. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 1
 • 2. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 1.Conceptes bàsics de la comptabilitat. 2.Contingut dels estats financers. Balanç de situació Document que descriu quina és la relació que hi ha entre les inversions que ha fet l’empresa i les seves fonts de finançament. Actiu: -Representa un bé o dret. -És controlat econòmicament per l’empresa. -Té l’origen en esdeveniments passats. -L’empresa espera obtenir-ne un rendiment en el futur. Passiu: -Obligació actual de l’empresa -Sorgeix com a conseqüència d’esdeveniments passats. Patrimoni net: -Valor residual de l’empresa si calgués liquidar l’empresa. -Diferència entre actius i passius reconeguts per l’empresa. -Elements del patrimoni net: capital (valor de les aportacions dels accionistes) i reserves (beneficis d’anteriors exercicis que no s’han distribuït als accionistes) Ingrés: Augment del patrimoni net de l’empresa originat per l’augment dels actius o la disminució de passius. Despesa: Disminució del patrimoni net originat per la disminució dels actius o l’augment de passius. Actiu Patrimoni net i Passiu Actiu no corrent 1.635.480 Patrimoni net 1.573.152 Capital Social 1.000.000 . Immobilitzat intangible 10.280 Reserves 365.900 Software 10.280 Resultat de l'exercici 207.252 . Immobilitzat material 1.500.200 Ordinadors 18.200 Vehicles de l'empresa 82.000 Mobiliari 340.000 Maquinària de fabricació 1.060.000 Passiu 474.810 . Inversions financeres a llarg ter. 125.000 Dipòsit bancari a 3 anys 125.000 Passiu no Corrent 440.010 Deutes L/T amb entitat de crèdit 35.410 Actiu corrent 412.482 Deutes L/T per mobiliari 360.000 Lletres de canvi 44.600 . Existències 49.800 Estocs de matèries primeres 49.800 Passiu corrent 34.800 http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 2
 • 3. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 1.Conceptes bàsics de la comptabilitat. 2.Contingut dels estats financers. .Deutors comercials 151.248 Deute amb Hisenda Pública 12.650 Deute amb la Seguretat Clients 136.248 Social 22.150 Subvenció municipal no ingresada 15.000 . Inversions financeres a curt ter. 0 .Efectiu 211.434 Saldo dels comptes corrents 211.434 Total actiu Total patrimoni 2.047.962 net i passiu 2.047.962 http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 3
 • 4. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 1.Conceptes bàsics de la comptabilitat. 2.Contingut dels estats financers. Compte de pèrdues i guanys Document que recopila i ordena tots els ingressos i despeses del període. Ens diu com s’ha format el resultat que ha obtingut l’empresa en l’exercici. Esquemàticament seria de la següent manera: +Import net de la xifra de negocis +Altres ingressos d’explotació -Altres despeses d’explotació =Resultat d’explotació (RE) +Ingressos financers -Despeses financeres =Resultat financer (RF) Resultat abans d’impostos (RAI) = RE + RF -Impostos sobre el benefici (IB) Resultat procedent d’operacions continuades (RPOC) = RAI – IB Resultat procedent d’operacions interrompudes (RPOI) Resultat de l’exercici = RPOC + RPOI Compte de pèrdues i Guanys a 31-12-2010 1. Import net de la xifra de negocis 1.480.000 1.480.000 3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu 0 4. Aprovisionaments -444.000 -444.000 5. Altres ingressos d'explotació 0 6. Despeses de personal -346.320 Seguretat Social a càrrec de l'empresa -79.920 Sous i salaris -266.400 7. Altres despeses d'explotació -309.780 Consums d'energia elèctrica -59.200 Quotes del renting del cotxe de la gerència -6.000 Consums de carborants -12.340 Import pagat en concepte d'assegurances del periode 2010 -20.000 Import de la campanya de publicitat -86.000 Lloguer de la seu de l'empresa del any 2010 -120.000 Impostos locals -6.240 http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 4
 • 5. http://ddaude.blogspot.com Introducció a la informació financera: 1.Conceptes bàsics de la comptabilitat. 2.Contingut dels estats financers. 8. Amortització de l'immobilitzat -120.000 Dotació a l'amortització de l'immobilitzat material del període -120.000 10. Excessos de provisions 0 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0 A) Resultat d'explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 259.900 12. Ingressos financers 34.436 Interessos cobrats dels comptes corrents 4.286 Benefici generat per la venta d'unes accions 30.150 13. Despeses financeres -18.000 -18.000 16. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers B) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) 16.436 C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 276.336 17. Impostos sobre benefici -69.084 D) RESULTAT DE L’Exercici (C + 17) 207.252 Els resultats que no apareixen en el compte de pèrdues i guanys són: l’EBITDA i EBITDAR EBITDA (resultat brut d’explotació) = resultat d’explotació + amortitzacions i deterioraments del període. -Valor dels fons generats per l’empresa a partir de les despeses i els ingressos de l’explotació que han implicat. -Informa de la tresoreria que és capaç de generar l’empresa. EBITDAR (benefici abans d’interessos, impostos, amortitzacions i lloguers) = resultat d’explotació + amortitzacions i deterioraments + lloguers. -Capacitat de l’empresa per generar fons a través de les seves activitats habituals. Principis comptables Serveixen com a directrius o orientadors en la pràctica comptable. Principi de meritació: imputació al compte de resultats amb independència de quan es produeix el flux monetari. Principi de prudència: comptabilitzar els beneficis només quan siguin certs i riscos i deutes quan es coneguin. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 5