Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว
DHS Saraphi VS NCD
แนวคิด
บทเรียนสำคัญ
โยงคน
• กลุ่มก่อการดี
• มีเวที
• มีความเป็นอิสระ
โยงข้อมูล
โยงความรู้
• มีข้อมูล
• มีความรู้
• ได้ประเด็นร่วม
เกิดเครือข่า...
DHSUCARE
Community
Focus
Unity of
Team
Resource
Sharing
Essential
Care
Appreciate
Process
H E A LT H
I S S U E
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
By Jaras Singkaew
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
•MIS & HIS
• HEALTH INFORMATION SYSTEM
• MEDICAL INFORMATION SYSTEM
ลักษณะข้อมูลที่จำเป็ นสำหรับชุมชน
• บ่งบอกhealth determinants ใกล้ตัว(โรค พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม
บริกำรสำธำรณสุข ทุนในสังคมท...
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
INFORMATION
1. กำหนดdatabase เองใหม่
2. ใช้ในระบบios หรือ android
3. เก็บข้อมูลแบบ real timeได้
4. ประมวลผลได้ทันที
5. ชุม...
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
ชี้แจงโครงกำรแก่ ทีมรพ.สต.
ประชุมชี้แจง และทำควำมเข้ำใจกับประชำชนและแกนนำในพื้นที่
ประชุมชี้แจง และทำควำมเข้ำใจกับประชำชนและแกนนำในพื้นที่
เก็บรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่
เวทีคืนข้อมูลรำยประเด็น
เวทีคืนข้อมูลชุมชนระดับตำบล
เวทีคืนข้อมูลชุมชนระดับตำบล
เวทีคืนข้อมูลชุมชน
SaraphiHealth Application version 2
www.saraphihealth.com
หน้ำแรกจะนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับควำม
เป็นมำ รำยละเอียด
ของโครงกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำระบบข้อมูล
สุขภำพ ข...
แบบสอบถำม
โปรแกรม SaraphiHealth version 2
แบบสอบถำมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1. แบบสอบถำมเกี่ยวกับครอบครัว
ตัวอย่ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับครอบครัว
2. แบบสอบถำมเกี่ยวกับบุคคล
ตัวอย่ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับบุคคล
ตำรำง
โปรแกรม SaraphiHealth version 2
ตำรำงแสดงรำยละเอียด
ของข้อมูลต่ำงๆที่ได้จำก
กำรเก็บแบบสอบถำม
ตัวอย่ำงตำรำงแสดงข้อมูลรำยละเอียดระดับอำเภอ
ตัวอย่ำงตำรำงแสดงข้อมูลรำยละเอียด
ระดับตำบลและหมู่บ้ำน
แผนภูมิ
โปรแกรม SaraphiHealth version 2
ตัวอย่ำงแผนภูมิแท่ง
ตัวอย่ำงแผนภูมิวงกลม
ตัวอย่ำงฮิสโตแกรม
สำมำรถทำแผนภูมิ
ให้เป็น file ต่ำงๆได้
เพื่อควำมสะดวกต่อ
กำรทำรำยงำน
กำรใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิเพื่อกำรทำรำยงำน
รำยงำนแผนที่
โปรแกรม SaraphiHealth version 2
พิกัดบ้านของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รูปบ้านของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ตัวอย่ำงรูปบ้ำนที่ได้จำกกำรรำยงำนแผนที่
ตัวอย่ำงรำยละเอียดบ้ำนและสมำชิกในบ้ำน
ที่ได้จำกกำรรำยงำนแผนที่
ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์
โปรแกรม SaraphiHealth version 2
หญิงตั้งครรภ์และ
โรงพยาบาลจังหวัด
และทานอาหารมีอย.
รำยงำนควำมสัมพันธ์
โปรแกรม SaraphiHealth version 2
สำมำรถสร้ำงรำยงำนที่...
หญิงตั้งครรภ์และโรงพยาบาลจังหวัดและทานอาหารมีอย.
ตัวอย่ำงรำยงำนควำมสัมพันธ์ซึ่งสำมำรถส่งออก
เป็นแผนที่ หรือ Excel
ตัวอย่ำงแผนที่และรูปบ้ำนจำกกำรทำ
รำยงำนควำมสัมพันธ์
ตัวอย่ำงรำยละเอียดบ้ำนและสมำชิกในบ้ำน
ที่ได้จำกกำรรำยงำนแผนที่
ตัวอย่ำงรำยละเอียดในExcel ที่ได้จำกกำรรำยงำน
Innovation
Community Facillitators
Community Coach
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
ระดมสมองทุกภำคส่วน เพื่อกำหนดทิศทำง
แผนงำน โครงกำรเพื่อให้ภำพฝันเป็นจริง
แบ่งกลุ่มทำแผนตำมบทบำทหน้ำที่และควำมสนใจ
นำเสนอในเวทีใหญ่
เวทีกำหนดทิศทำงกำรทำงำน
สถำนกำรณ์เรื่องเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน
สถำนกำรณ์เรื่องเพศของผู้ใหญ่ในปัจจุบัน
ควำมรักของหนู
เยำวชนกลุ่มคนวัยใสดำเนินงำนเรื่องสุขภำวะทำงเพศ เอดส์
และกำรป้ องกันปัญหำท้องไม่พร้อม
สนทนากลุ่มย่อยกลุ่มเยาวชนรุ่นเล็ก
ที่ตาบลดอนแก้ว อาเภอสารภี
สนทนำกลุ่มย่อยกลุ่มผู้ปกครอง
สนทนำกลุ่มย่อยกลุ่มเยำวชน
กิจกรรมในโรงเรียน
ลำนเพศพูดได้ในโรงเรียน
ค่ำยแนวคิดสุขภำวะทำงเพศ
ค่ำยคลิปสุขภำวะทำงเพศ
ค่ำยครอบครัว
รณรงค์เรื่องเพศเชิงบวก ที่ถนนคนเดิน อ.สำรภี
โครงกำรตีฆ้องร้องป่ ำวบอกข่ำวสุขภำวะทำงเพศ
โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีภำวะไขมันในเลือดสูง
กำรตรวจเลือดเพื่อวัดดูระดับไขมันในเลือดทั้งหมด 132 คน พบว่ำ
มีประชำช...
โครงกำรสร้ำงเสริมสุขสุขภำพผู้พิกำรผู้สูงอำยุ
HOME
WARD
ผู้ป่ วยCOPD Stroke กระดูกหัก
ผู้ป่ วยCVA
ผลลัพธ์
ODOP
–Johnny Appleseed
“Type a quote here.”
District health team
อัตราตายx
อัตราป่วยx
ปัจจัยก่อโรค/
เครือข่ำยผู้ปลูก
กลุ่มผู้ขำยผักปลอดสำร ผักอินทรีย์และผักพื้นบ้ำน
ตลำดสดขัวป่ ำงิ้ว
วิสำหกิจชุมชน ชมพูพืชอำหำรปลอดภัย
ในระดับตำบล
กำรตรวจหำระดับโคลีนเอสเตอเรสในเดือนพฤษภำคม ปี พ.ศ.2556
จำนวนทั้งหมด 498 คน พบว่ำ
ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยมีจำนวน 80 คน ...
ปกติ 5 รำย
ปลอดภัย 15 รำย 66%
เสี่ยง 8 รำย
ไม่ปลอดภัย 2 รำย 34%
สิ่งที่เกิดขึ้น
1 เครือข่ำยผู้ปลูกพืชผักปลอดสำรอำหำรปลอดภัยสำรภี ทุกตำบล รวมตัวกันในนำม สมัชชำ
เกษตรอินทรีย์สำรภี
2 ตลำดขำ...
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
อำเภอสารภีสร้างสุข
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อำเภอสารภีสร้างสุข

535 views

Published on

DHS SARAPHI MODEL

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

อำเภอสารภีสร้างสุข

 1. 1. นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว DHS Saraphi VS NCD
 2. 2. แนวคิด
 3. 3. บทเรียนสำคัญ
 4. 4. โยงคน • กลุ่มก่อการดี • มีเวที • มีความเป็นอิสระ โยงข้อมูล โยงความรู้ • มีข้อมูล • มีความรู้ • ได้ประเด็นร่วม เกิดเครือข่าย ช่วยกันขับเคลื่อน • ร่วมใจกันทา • วัดผลเป็น
 5. 5. DHSUCARE Community Focus Unity of Team Resource Sharing Essential Care Appreciate Process H E A LT H I S S U E
 6. 6. –Johnny Appleseed “Type a quote here.” By Jaras Singkaew
 7. 7. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 8. 8. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 9. 9. •MIS & HIS • HEALTH INFORMATION SYSTEM • MEDICAL INFORMATION SYSTEM
 10. 10. ลักษณะข้อมูลที่จำเป็ นสำหรับชุมชน • บ่งบอกhealth determinants ใกล้ตัว(โรค พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม บริกำรสำธำรณสุข ทุนในสังคมที่มี ระบบสุขภำพต่ำงทที่มี ) • ครอบคลุม • Real time • ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ จัดเก็บ รับรู้ควำมหมำย นำไปใช้พัฒนำได้ด้วย ตนเองได้อย่ำงแท้จริง HIS
 11. 11. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 12. 12. INFORMATION 1. กำหนดdatabase เองใหม่ 2. ใช้ในระบบios หรือ android 3. เก็บข้อมูลแบบ real timeได้ 4. ประมวลผลได้ทันที 5. ชุมชนมีส่วนร่วม 6. ได้รับควำมร่วมมือจำกtrue &google plus 7. มองเห็นควำมลึก 5 ระดับ บุคคล จนถึงอำเภอ
 13. 13. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 14. 14. ชี้แจงโครงกำรแก่ ทีมรพ.สต.
 15. 15. ประชุมชี้แจง และทำควำมเข้ำใจกับประชำชนและแกนนำในพื้นที่
 16. 16. ประชุมชี้แจง และทำควำมเข้ำใจกับประชำชนและแกนนำในพื้นที่
 17. 17. เก็บรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่
 18. 18. เวทีคืนข้อมูลรำยประเด็น
 19. 19. เวทีคืนข้อมูลชุมชนระดับตำบล
 20. 20. เวทีคืนข้อมูลชุมชนระดับตำบล
 21. 21. เวทีคืนข้อมูลชุมชน
 22. 22. SaraphiHealth Application version 2
 23. 23. www.saraphihealth.com หน้ำแรกจะนำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับควำม เป็นมำ รำยละเอียด ของโครงกำรสนับสนุน กำรพัฒนำระบบข้อมูล สุขภำพ ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ และ เกร็ดควำมรู้ต่ำงๆ
 24. 24. แบบสอบถำม โปรแกรม SaraphiHealth version 2
 25. 25. แบบสอบถำมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. แบบสอบถำมเกี่ยวกับครอบครัว
 26. 26. ตัวอย่ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับครอบครัว
 27. 27. 2. แบบสอบถำมเกี่ยวกับบุคคล
 28. 28. ตัวอย่ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับบุคคล
 29. 29. ตำรำง โปรแกรม SaraphiHealth version 2 ตำรำงแสดงรำยละเอียด ของข้อมูลต่ำงๆที่ได้จำก กำรเก็บแบบสอบถำม
 30. 30. ตัวอย่ำงตำรำงแสดงข้อมูลรำยละเอียดระดับอำเภอ
 31. 31. ตัวอย่ำงตำรำงแสดงข้อมูลรำยละเอียด ระดับตำบลและหมู่บ้ำน
 32. 32. แผนภูมิ โปรแกรม SaraphiHealth version 2 ตัวอย่ำงแผนภูมิแท่ง
 33. 33. ตัวอย่ำงแผนภูมิวงกลม
 34. 34. ตัวอย่ำงฮิสโตแกรม
 35. 35. สำมำรถทำแผนภูมิ ให้เป็น file ต่ำงๆได้ เพื่อควำมสะดวกต่อ กำรทำรำยงำน กำรใช้ข้อมูลจำกแผนภูมิเพื่อกำรทำรำยงำน
 36. 36. รำยงำนแผนที่ โปรแกรม SaraphiHealth version 2 พิกัดบ้านของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 37. 37. รูปบ้านของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่ำงรูปบ้ำนที่ได้จำกกำรรำยงำนแผนที่
 38. 38. ตัวอย่ำงรำยละเอียดบ้ำนและสมำชิกในบ้ำน ที่ได้จำกกำรรำยงำนแผนที่
 39. 39. ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ โปรแกรม SaraphiHealth version 2
 40. 40. หญิงตั้งครรภ์และ โรงพยาบาลจังหวัด และทานอาหารมีอย. รำยงำนควำมสัมพันธ์ โปรแกรม SaraphiHealth version 2 สำมำรถสร้ำงรำยงำนที่มีควำมสัมพันธ์ กันได้ เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่รับบริกำรที่ รพ.ประจำจังหวัด และทำนอำหำรที่มี อย.
 41. 41. หญิงตั้งครรภ์และโรงพยาบาลจังหวัดและทานอาหารมีอย. ตัวอย่ำงรำยงำนควำมสัมพันธ์ซึ่งสำมำรถส่งออก เป็นแผนที่ หรือ Excel
 42. 42. ตัวอย่ำงแผนที่และรูปบ้ำนจำกกำรทำ รำยงำนควำมสัมพันธ์
 43. 43. ตัวอย่ำงรำยละเอียดบ้ำนและสมำชิกในบ้ำน ที่ได้จำกกำรรำยงำนแผนที่
 44. 44. ตัวอย่ำงรำยละเอียดในExcel ที่ได้จำกกำรรำยงำน
 45. 45. Innovation
 46. 46. Community Facillitators Community Coach
 47. 47. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 48. 48. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 49. 49. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 50. 50. ระดมสมองทุกภำคส่วน เพื่อกำหนดทิศทำง แผนงำน โครงกำรเพื่อให้ภำพฝันเป็นจริง
 51. 51. แบ่งกลุ่มทำแผนตำมบทบำทหน้ำที่และควำมสนใจ
 52. 52. นำเสนอในเวทีใหญ่
 53. 53. เวทีกำหนดทิศทำงกำรทำงำน สถำนกำรณ์เรื่องเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน สถำนกำรณ์เรื่องเพศของผู้ใหญ่ในปัจจุบัน ควำมรักของหนู
 54. 54. เยำวชนกลุ่มคนวัยใสดำเนินงำนเรื่องสุขภำวะทำงเพศ เอดส์ และกำรป้ องกันปัญหำท้องไม่พร้อม
 55. 55. สนทนากลุ่มย่อยกลุ่มเยาวชนรุ่นเล็ก ที่ตาบลดอนแก้ว อาเภอสารภี
 56. 56. สนทนำกลุ่มย่อยกลุ่มผู้ปกครอง
 57. 57. สนทนำกลุ่มย่อยกลุ่มเยำวชน
 58. 58. กิจกรรมในโรงเรียน
 59. 59. ลำนเพศพูดได้ในโรงเรียน
 60. 60. ค่ำยแนวคิดสุขภำวะทำงเพศ
 61. 61. ค่ำยคลิปสุขภำวะทำงเพศ
 62. 62. ค่ำยครอบครัว
 63. 63. รณรงค์เรื่องเพศเชิงบวก ที่ถนนคนเดิน อ.สำรภี
 64. 64. โครงกำรตีฆ้องร้องป่ ำวบอกข่ำวสุขภำวะทำงเพศ
 65. 65. โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีภำวะไขมันในเลือดสูง กำรตรวจเลือดเพื่อวัดดูระดับไขมันในเลือดทั้งหมด 132 คน พบว่ำ มีประชำชนที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ จำนวน 26 คน มีประชำชนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงเล็กน้อยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรมจำนวน 65 คน และประชำชนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงมำกกว่ำระดับปกติที่ต้อง รับประทำนยำจำนวน 41 คน ส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบวิธีกำรปฏิบัติตัวในกำรลดระดับไขมันในเลือด ใน เรื่องกำรรับประทำนอำหำรที่เหมำะสม กำรออกกำลังกำย
 66. 66. โครงกำรสร้ำงเสริมสุขสุขภำพผู้พิกำรผู้สูงอำยุ
 67. 67. HOME WARD
 68. 68. ผู้ป่ วยCOPD Stroke กระดูกหัก ผู้ป่ วยCVA
 69. 69. ผลลัพธ์ ODOP
 70. 70. –Johnny Appleseed “Type a quote here.”
 71. 71. District health team อัตราตายx อัตราป่วยx ปัจจัยก่อโรค/
 72. 72. เครือข่ำยผู้ปลูก
 73. 73. กลุ่มผู้ขำยผักปลอดสำร ผักอินทรีย์และผักพื้นบ้ำน
 74. 74. ตลำดสดขัวป่ ำงิ้ว
 75. 75. วิสำหกิจชุมชน ชมพูพืชอำหำรปลอดภัย
 76. 76. ในระดับตำบล
 77. 77. กำรตรวจหำระดับโคลีนเอสเตอเรสในเดือนพฤษภำคม ปี พ.ศ.2556 จำนวนทั้งหมด 498 คน พบว่ำ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยมีจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 16.06 ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง มีจำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 65.26 ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติมีจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62
 78. 78. ปกติ 5 รำย ปลอดภัย 15 รำย 66% เสี่ยง 8 รำย ไม่ปลอดภัย 2 รำย 34%
 79. 79. สิ่งที่เกิดขึ้น 1 เครือข่ำยผู้ปลูกพืชผักปลอดสำรอำหำรปลอดภัยสำรภี ทุกตำบล รวมตัวกันในนำม สมัชชำ เกษตรอินทรีย์สำรภี 2 ตลำดขำยผักปลอดสำรเคมีครบ12ตำบล ขำยทุกวัน รวมทั้งโรงพยำบำลด้วย 3 มีกำรขับเคลื่อนประเด็นต่ำงทตำมมำอีกหลำยประเด็น ตำมมติของข่วงกำกึดสุขภำพตำบล 4 เกิดกลไกกำรจัดกำรสุขภำพขึ้นมำพร้อมทกันทุกตำบล

×