Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Srrt 58 ทุ่งอ่าง

868 views

Published on

งานนำเสนอการประเมิน SRRT รพ.สต.บ้านทุ่งอ่าง

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Srrt 58 ทุ่งอ่าง

 1. 1. SRRTโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง สรุปผลการดาเนินงาน
 2. 2. ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง
 3. 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง แผนที่อาณาเขต
 4. 4. สภาพทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง 2 9
 5. 5. หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง วัดบ้านทุ่งอ่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านเต๋น
 6. 6. แหล่งน้า สาธารณูปโภค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง น้ำประปำ , น้ำฝน , น้ำบำดำล , น้ำจำหน่ำยในภำชนะบรรจุเสร็จ
 7. 7. เขตรับผิดชอบ ประชากร จาแนกตามรายหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง 1. 2. 3. 6 8 15 134 53 108 165 65 125 247 122 222 265 129 214 512 251 436 295 355 591 608 1,199 บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 45% บ้านเต๋น หมู่ที่ 8 18% บ้านทุ่งอ่าง ใหม่ หมู่ที่ 15 37%
 8. 8. ปิรามิดประชากรตามกลุ่มอายุแยกชาย – หญิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง 2.1 2.2 2.2 3.4 4.0 3.5 3.6 2.5 4.7 5.7 5.0 3.4 2.5 1.8 -2.7 3.1 1.8 1.8 2.6 4.4 3.8 3.3 3.9 4.0 5.5 5.1 3.7 2.7 2.5 2.4 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70 ปี ขึ้นไป % ชาย % หญิง
 9. 9. บุคลากรทางด้านงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง นายธิติพงษ์ พลอยเหลือง ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง
 10. 10. สถานะ สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง
 11. 11. สาเหตุการเจ็บป่วย 5 อันดับแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 507 641 705 374 215 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคระบบหายใจ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจ โรคที่เกิดเฉพาะตาแหน่ง โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
 12. 12. โรคที่ต้องเฝ้ าระวัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง อันดับ สาเหตุการเจ็บป่ วย จานวน อัตราต่อแสนประชากร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม ,ปอดอักเสบ โรคตาแดง , ตาอักเสบ อาหารเป็ นพิษ บิดมีตัว (ไทฟอยด์) ไข้หวัดใหญ่ 30 16 6 2 2 2 2 2491.69 1328.90 498.34 166.11 166.11 166.11 166.11
 13. 13. เปรียบเทียบโรคที่ต้องเฝ้ าระวัง 5 ปีย้อนหลัง ปี 2553 – 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2552 2553 2554 2555 2556 อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม ,ปอดอักเสบ โรคตาแดง , ตาอักเสบ
 14. 14. ทีม SRRT ตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง
 15. 15. นายสุพจน์ วิชา ตาแหน่ง:ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้านสถาน นายธิติพงษ์ พลอยเหลือง ตาแหน่ง: ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง นายทศพล เมืองอินทร์ ตาแหน่ง:ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้านทุ่งงิ้ว นายพิรมย์ บุญต่อม ตาแหน่ง: ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้านน้าม้า ทีม SRRT ตาบลสถาน
 16. 16. การายงานโรคในข่ายงานเฝ้ าระวังโรคทางบาดวิทยา อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจาปี 2557 รพ.สต.วินิจฉัยโรคเป็นโรคที่ต้อง รายงาน 506 รวบรวมข้อมูลและบันทึกในโปรแกรม JHCIS และ R506 ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ DBFไปยังงานระบาด วิทยา รพร.เชียงของ และให้บันทึกในทะเบียนการส่ง มีการวินิจฉัยโรคที่ต้องทาการสอบสวนตามเงื่อนไข ให้ทาการสอบสวนโรคและแจ้งตามระบบให้ บันทึกทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาด จัดทารายงานสถานการณ์โรคประจาเดือน ***หากภายในแต่ละอาทิตย์ ไม่มีผู้ป่ วยที่ต้องรายงานตามเงื่อนไข R506 ให้ส่ง Zero Report ในทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา 12.00 น.
 17. 17. ขั้นตอนการสอบสวนโรคระบาดร่วมกับการควบคุมโรคขณะมีการระบาด อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจาปี 2557 รพ.สต.ทราบข่าวการระบาด,ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน,ตรวจพบจากระบบข้อมูลภายใน รพ.สต. ตรวจสอบและยืนยันข่าวการระบาด สอบสวนโรค ณ สถานที่รักษาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและรวบรวมข้อมูล การรักษา เตรียมการสอบสวนโรค ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อมูลเดิม,กาหนดนิยาม,หา ความรู้ที่เกี่ยวข้อง,ประสาน Lab ควบคุมการระบาดเบื้องต้นทันที โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวน โรค สอบสวนโรคในพื้นที่โดยค้นหาผู้ป่ วยรายแรก,ค้นหาผู้ป่ วยที่เข้านิยาม,เก็บวัตถุ ตัวอย่าง,รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล ตามบุคคล เวลา สถานที่,ตั้งสมมติฐาน, พิสูจน์สมมติฐาน สรุปต้นเหตุและข้อเสนอแนะในการควบคุมโรค ให้ส่งรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 7 วัน นับจากวันพบผู้ป่ วย ติดตามผลการควบคุมโรคโดยการเฝ้ าระวังเชิงรุก แก้ไขต้นเหตุ,ควบคุมการระบาดและเขียนรายงานสอบสวนโรคฉบับ สมบูรณ์ ส่งภายใน 30 วัน นับจากวันพบผู้ป่ วย
 18. 18. ผลการดาเนินงานทางด้านระบาดวิทยา ตารางแสดงผู้ป่วยแยกรายโรค รายเดือน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง ลาดับ โรค / เดือน จานวน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม 1 อุจจาระร่วง 3 3 7 1 6 3 6 7 8 6 0 3 53 2 ปอดบวม 2 4 2 0 0 0 2 1 2 0 3 1 17 3 ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ 0 2 0 2 2 0 2 2 2 1 1 0 14 4 Hand Foot Mouth disease 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 5 บิดมีตัว 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5 6 ไข้หวัดใหญ่ 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 7 อาหารเป็ นพิษ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 8 สุกใส 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 โรคตาแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 ไข้เดงกี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 19. 19. ผลการดาเนินงานทางด้านระบาดวิทยา การดาเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 57
 20. 20. ผลการดาเนินงานทางด้านระบาดวิทยา การดาเนินงานรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ 57
 21. 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง ผลงานนวัตกรรม การดาเนินงานกิจกรรม “โครงการสายตรวจลูกน้ายุงลาย” เริ่มต้นกิจกรรม ปี 2554
 22. 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง ผลงานนวัตกรรม การดาเนินงานกิจกรรมโครงการสายตรวจลูกน้ายุงลาย สานต่อกิจกรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2557
 23. 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง ผลการดาเนินงานทางด้านระบาดวิทยา การดาเนินงานกิจกรรมโครงการสายตรวจลูกน้ายุงลาย กิจกรรมล่าสุด ปี 2557 0 5 10 15 20 25 7 6 9 4 4 21 5 3 10 1 17 4 7 6 4 00 6 23 2 8 12 12 9 13 12 2 9 6 7 17 1111 18 12 4 2 7 10 23 2 11 11 1 6 9 9 9 10 13 8 3 5 8 8 8 4 10 15 11 2 8 17 17 3 10 1 1 11 7 1 9 7 4 3 4 4 7 14 6 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 24. 24. ผลงานการสอบสวนโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง โรคฉี่หนู LEPTOSPIROSIS
 25. 25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง ภาพประกอบรายงานการสอบสวนโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 ตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตังแต่วันที่ 14 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558
 26. 26. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน 1. การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการควบคุมโรคของทีม SRRT ทั้งในระดับ ตาบลและระดับอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งอ่าง
 27. 27. THANK YOU

×