Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СЭДЭВ –1. ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОГЧДЫН ҮҮРЭГ.
1-р ажил. Жолоочийн үүрэг.
1.1. Жолоочийн жолоодох эрхийн үнэмлэх :

1.2. Механикж...
2-р ажил. Явган зорчигчийн үүрэг.

3-р ажил . Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг.

2.1. Явган зорчигчийн хүлээх үүрэг :
...
СЭДЭВ – 2. ЗАМЫН ТЭМДГҮҮД.

2-р ажил. Анхааруулах тэмдэг.
2.1. Анхааруулах тэмдгийн үүрэг, хэлбэр, өнгө, төрөл тоо ширхэг ...
2.4. 6.2.а “Үйлчлэх хүрээ” нэмэлт тэмдэгтэй хамт давтан тавигддаг
тэмдгүүдийг зурж тайлбарла :

3.3. 2.12 тэмдгийг зурж та...
3.7. 6.13 “Бүх жингийн хязгаарлал” нэмэлт тэмдэгтэй хамт тавигддаг
тэмдгүүдийг зур :

4.2. Туслах замд байрлуулдаг тэмдгүү...
5-р ажил : Заах тэмдэг.

6-р ажил. Мэдээлэх тэмдэг.

5.1. Заах тэмдгийн үүрэг, хэлбэр, өнгө, төрөл тоо ширхэг :

6.1. Мэдэ...
6.4. Замын хөдөлгөөнд түр хориглолт тогтоосон замын хэсгийг тойрох үед
хөдөлгөөнийг зохицуулдаг тэмдгүүдийг зур :

7-р ажи...
7.5. 5.15. “Зогсох байр” тэмдэгтэй хамт тавигддаг тэмдгүүдийг зур :

СЭДЭВ – 3. ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛҮҮД.
1-р ажил.
1.1. Замын х...
1.3. “Хүүхэд тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл” гэсэн таних тэмдэг бүхий
тээврийн хэрэгсэл зогсож байвал жолооч ямар үүрэг ...
1.3. Жолооч гэрэлтүүлэггүй гудамж замаар явахдаа болон зогсохдоо ямар
гэрэл хэрэглэх вэ ?

1.4. Чиргүүлийн гэрлийг ямар үе...
1.1. Хорооллын доторхи хөдөлгөөнд хэн нь давуу эрхтэй вэ ?
Ажлыг гүйцэтгэсэн……………………………..
1.2. Хорооллын доторхи хөдөлгөөн...
1.5. “Хүүхэд
тайлбарла :

тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл” таних тэмдгийг зурж

1.10. “Аюултай ачаа” таних тэмдгийг зурж ...
1.4. Замын цагдаагийн албаны байцаагч, зохицуулагчийн хүлээх үүрэг :

1.2. Зам ашиглалт, хот тохижилтын асуудал хариуцсан ...
1.3. Замын хөдөлгөөний дүрмийг батлах газар, түүнд тусгагдах зүйл

1.6. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн э...
2.5. Жолооч осол гаргасныхаа дараа хохирсон хүнд яаралтай тусламж
үзүүлээгүй, осол гарсан талаар зохих байгууллага, албан ...
улмаас хүний бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл, эсвэл их хэмжээний
хохирол учирсан бол :

2.12 Авто тээврийн хэрэгслийг ашигла...
3.6. Жолооч болон тээврийн байгууллагын ажилтан хөдөлгөөний аюулгүй
байдлын журам зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bd

687 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bd

 1. 1. СЭДЭВ –1. ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОГЧДЫН ҮҮРЭГ. 1-р ажил. Жолоочийн үүрэг. 1.1. Жолоочийн жолоодох эрхийн үнэмлэх : 1.2. Механикжсан тээврийн хэрэгслийн жолоочийн заавал биедээ авч явах бичиг баримтыг нэрлэ : 1.3. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр болон олон улсын хөдөлгөөнд оролцож байгаа механикжсан тээврийн хэрэгслийн жолоочийн үүрэг: 1.6. Зам тээврийн осолд холбогдсон жолоочийн үүрэг : 1.4. Жолоочийн хүлээх үүрэг : Ажлыг гүйцэтгэсэн …………………… Хүлээн авсан………………………………………… 1.5. Жолоочид хориглох зүйл : 1
 2. 2. 2-р ажил. Явган зорчигчийн үүрэг. 3-р ажил . Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг. 2.1. Явган зорчигчийн хүлээх үүрэг : 3.1. Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг : 3.2. Зорчигч тээврийн хэрэгслийн аль талаас сууж , буух вэ ? 3.3. Тээврийн хэрэгслээр зорчигчид хориглох зүйлсийг нэрлэ : 2.2. Явган зорчигчид хориглох зүйл : Ажлыг гүйцэтгэсэн………………………………... Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………………. Хүлээн авсан……………………………………… Хүлээн авсан……………………………………… 2
 3. 3. СЭДЭВ – 2. ЗАМЫН ТЭМДГҮҮД. 2-р ажил. Анхааруулах тэмдэг. 2.1. Анхааруулах тэмдгийн үүрэг, хэлбэр, өнгө, төрөл тоо ширхэг : 1-р ажил. Замын тэмдгүүд. 1.1. Замын тэмдгүүдийн ерөнхий үүрэг, ач холбогдол, төрөл, тоо ширхэг : 2.2. Анхааруулах 1.2. Замын тэмдгийг тухай : хэрэглэх нөхцөл, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тэмдийг зурж тайлбарла : тэдгээрийг байрлуулах журмын 2.3. Анхааруулах тэмдгүүдийг байрлуулах зарчим : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… 3
 4. 4. 2.4. 6.2.а “Үйлчлэх хүрээ” нэмэлт тэмдэгтэй хамт давтан тавигддаг тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : 3.3. 2.12 тэмдгийг зурж тайлбарла : 3.4. Эхний зорчих хэсэгт хамаарах тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : 3.5. Эхний уулзвар хүртэл хүчинтэй тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………………… Хүлээн авсан…………………………………………. 3-р ажил. Хориглох тэмдэг. 3.1. Хориглох тэмдгийн үүрэг, хэлбэр, өнгө, төрөл тоо ширхэг : 3.6. Чиглэлийн тээврийн хэрэгсэлд хамаарахгүй тэмдгүүдийг зур : 3.2. Уулзварын өмнө болон цаана тавигддаг тэмдгүүдийг зурж тайлбарла: 4
 5. 5. 3.7. 6.13 “Бүх жингийн хязгаарлал” нэмэлт тэмдэгтэй хамт тавигддаг тэмдгүүдийг зур : 4.2. Туслах замд байрлуулдаг тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : 3.8. Тавьсан талдаа хүчинтнй тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : Ажлыг гүйцэтгэсэн………………………………….. 4.3. Замын нарийссан хэсэг болон хиймэл байгууламжтай нарийн зорчих хэсгийн өмнө байрлуулдаг тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : Хүлээн авсан………………………………………… 4-р ажил. Дарааллын тэмдэг. 4.1. Гол зам дээр байрлуулдаг тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… 5
 6. 6. 5-р ажил : Заах тэмдэг. 6-р ажил. Мэдээлэх тэмдэг. 5.1. Заах тэмдгийн үүрэг, хэлбэр, өнгө, төрөл тоо ширхэг : 6.1. Мэдээлэх тэмдгийн үүрэг, хэлбэр, өнгө, төрөл тоо ширхэг : 5.2. “Хөдөлгөөний зөвшөөрсөн чиг” тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : 6.2. Тууш замд тавигддаг тэмдгүүдийг зур : 5.3. Буцаж эргэхийг зөвшөөрдөг тэмдгүүдийг зур : 6.3. Суурин газрын дотор тавигддаг тэмдгүүдийг зур : 5.4. “Суудлын автомашин явна” тэмдгийг зурж тайлбарла : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… 6
 7. 7. 6.4. Замын хөдөлгөөнд түр хориглолт тогтоосон замын хэсгийг тойрох үед хөдөлгөөнийг зохицуулдаг тэмдгүүдийг зур : 7-р ажил. Нэмэлт тэмдэг. 7.1. Нэмэлт тэмдгийн үүрэг, хэлбэр, өнгө, төрөл тоо ширхэг : 7.2. “Обьект хүртэлх зай” нэмэлт тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : 6.5. 5.3, 5.5 тэмдгүүдийг зурж ялгааг тайлбарла : 7.3. “Үйлчлэх хүрээ” нэмэлт тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. 7.4. “Тээврийн хэрэгслийн төрөл” нэмэлт тэмдгүүдийг зурж тайлбарла : Хүлээн авсан…………………………… 7
 8. 8. 7.5. 5.15. “Зогсох байр” тэмдэгтэй хамт тавигддаг тэмдгүүдийг зур : СЭДЭВ – 3. ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛҮҮД. 1-р ажил. 1.1. Замын хэвтээ тэмдэглэлүүдийг зурж тайлбарла : 7.6. “Гол замын чиг” нэмэлт тэмдэгтэй хамт тавигддаг тэмдгүүдийг зур : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… 8
 9. 9. 1.3. “Хүүхэд тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл” гэсэн таних тэмдэг бүхий тээврийн хэрэгсэл зогсож байвал жолооч ямар үүрэг хүлээх вэ ? 1.2. Замын босоо тэмдэглэлийг зурж тайлбарла : 1.4. Ямар тохиолдолд жолоочийг явган хүний гарц руу орохыг хориглох вэ ? Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… Хүлээн авсан…………………………………… 2-р ажил СЭДЭВ – 4. ЯВГАН ХҮНИЙ ГАРЦ НЭВТРЭХ. 2.1. Дуут дохиог ямар тохиолдолд хэрэглэх вэ ? 1-р ажил. 1.1. Явган хүний зохицуулдаггүй гарцад ойртон ирсэн жолооч ямар үүрэгтэй вэ ? 1.2. Явган хүний гарцын өмнө тээврийн хэрэгсэл зогсож байвал жолооч ямар үүрэг хүлээх вэ ? 2.2. Ослын дохионы гэрлийг ямар тохиолдолд хэрэглэх вэ ? 9
 10. 10. 1.3. Жолооч гэрэлтүүлэггүй гудамж замаар явахдаа болон зогсохдоо ямар гэрэл хэрэглэх вэ ? 1.4. Чиргүүлийн гэрлийг ямар үед асаах вэ ? 2.3. Ослын зогсолтын тэмдгийг ямар тохиолдолд хэрэглэх вэ ? 1.5. Гэрэлтүүлүүрийг ямар үед хэрэглэх вэ ? 1.6. Манангийн гэрлийг ямар гэрэлтэй хамт болон хэдийд хэрэглэх вэ ? Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. 1.7. Ямар үед анхааруулах ойрын гэрлийг хэрэглэх вэ ? Хүлээн авсан…………………………………… СЭДЭВ – 5. ГАДНА ТАЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭХ ХЭРЭГСЛИЙГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ. 1-р ажил. 1.1. Ямар тохиолдолд гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх вэ ? Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… СЭДЭВ – 6. ХОРООЛОЛ БА ТУУШ ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН. 1.2. Жолооч гэрэлтүүлэгтэй гудамж замаар явахдаа болон зогсохдоо ямар гэрэл хэрэглэх вэ ? 1-р ажил. 10
 11. 11. 1.1. Хорооллын доторхи хөдөлгөөнд хэн нь давуу эрхтэй вэ ? Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. 1.2. Хорооллын доторхи хөдөлгөөнд хориглох зүйл : Хүлээн авсан…………………………………… СЭДЭВ – 7. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН УЛСЫН ДУГААР, ТАНИХ ТЭМДЭГ, БИЧЛЭГ. 1-р ажил. 1.3. 5.30. тэмдэгтэй замаас гарч бусад замд нийлэхдээ хэн нь зам тавьж 1.1. Улсын дугаарын тоо, үсгийн хэмжээ, бичигдэх өнгө : өгөх вэ ? 1.4. Тууш замд хориглох зүйл : 1.2. “Чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 1.3. “Сургалтын тээврийн хэрэгсэл” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 1.5. Тууш замд явахыг зөвшөөрөх тээврийн хэрэгслүүдийн хурд : 1.4. “Хурдны хязгаар” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 1.6. Тууш замд тээврийн хэрэгслийг зайлшгүй зүгсолтоор зогсоох зарчим : 11
 12. 12. 1.5. “Хүүхэд тайлбарла : тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл” таних тэмдгийг зурж 1.10. “Аюултай ачаа” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 1.11. “Дүлий жолооч” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 1.6. “Тахир дутуу хүн” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 1.12. “Хадаастай дугуй” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 1.7. “Овор ихтэй ачаа” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан………………………….. 1.8. “Аюултай ачаа” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : СЭДЭВ – 8. ИРГЭН, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ҮҮРЭГ. 1-р ажил. 1.1. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар иргэн, албан тушаалтны хүлээх үүрэг : 1.9. “Урт тээврийн хэрэгсэл” таних тэмдгийг зурж тайлбарла : 12
 13. 13. 1.4. Замын цагдаагийн албаны байцаагч, зохицуулагчийн хүлээх үүрэг : 1.2. Зам ашиглалт, хот тохижилтын асуудал хариуцсан байгуул- лагын ажилтан, албан тушаалтны хүлээх үүрэг : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… СЭДЭВ - 9. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ. 1.3. Замын цагдаагийн албатай тохиролцож зөвшөөрөл авах асуудлууд : 1-р ажил. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай. 1.1. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн зорилт : 1.2. “Тээврийн хэрэгсэл” тодорхойлолт, түүний ангилал, тэдгээрийг нэрлэ : 13
 14. 14. 1.3. Замын хөдөлгөөний дүрмийг батлах газар, түүнд тусгагдах зүйл 1.6. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх : 1.4. Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам : 1.7. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын улсын албаны хэрэгжүүлэх бүрэн эрх : 1.5. Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэл, тооллого, үзлэг : 1.8. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагчийн хэрэгжүүлэх бүрэн эрх : 14
 15. 15. 2.5. Жолооч осол гаргасныхаа дараа хохирсон хүнд яаралтай тусламж үзүүлээгүй, осол гарсан талаар зохих байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдээгүй, эсвэл хэргийн газраас зугтаасан бол : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… 2-р ажил. Эрүүгийн хууль.{Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг} 2.1. Эрүүгийн хуульд тээврийн хэрэгсэл гэдэгт юуг хамааруулж ойлгох вэ ? 2.6. Тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг албаны хувьд хариуцсан ажилтан илт бүрэн биш тээврийн хэрэгслийг ажилд гаргасан, жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй этгээдэд тээврийн хэрэгсэл жолоодуулсны улмаас хүний бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл, эсвэл их хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.2. Жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас хүний бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл, эсвэл үлэмж хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.3. Энэ хэргийг согтуугаар үйлдсэн, хүний бие махбодид хүнд гэмтэл, эсвэл их хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.7. Энэ хэргийн улмаас хүний бие махбодид хүнд гэмтэл учирсан, хүний амь нас хохирсон, түүнчлэн онц их хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.4. Энэ хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон, эсвэл онц их хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.8. Тээврийн байгууллагын ашиглалт хариуцсан ажилтан согтуурсан буюу мансуурсан этгээд гэдгийг мэдсээр байж тээврийн хэрэгсэл жолоодуулсны 15
 16. 16. улмаас хүний бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл, эсвэл их хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.12 Авто тээврийн хэрэгслийг ашиглан шамшигдуулах зорилгогүйгээр авч зугтаасан бол : 2.9. Энэ хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон, хүний бие махбодид хүнд гэмтэл, эсвэл онц их хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.13 Энэ хэргийг давтан буюу урьдчилан үгсэж тохиролцсон бүлэг этгээд үйлдсэн, түүнчлэн хохирогчийн амь бие, эрүүл мэндэд аюулгүйгээр хүч хэрэглэж буюу хүч хэрэглэхээр заналхийлж үйлдсэн бол : 2.10 Тээврийн хэрэгсэл жолоодож явсан этгээд согтуурсан, мансуурсан, эсвэл тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээдэд жолоого шилжүүлсний улмаас хүний бие махбодид хөнгөн, хүндэвтэр гэмтэл, их хэмжээний хохирол учирсан бол : 2.14 Энэ хэргийг зохион байгуулалттай бүлэг, эсвэл хохирогчийн амь бие, эрүүл мэндэд аюултай хүч хэрэглэж үйлдсэн бол : 2.11 Энэ хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон, хүний бие махбодид хүнд гэмтэл, онц их хэмжээний хохирол учирсан бол : Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… 3-р ажил. Захиргааны хариуцлагын тухай. 3.1. Ямар тохиолдолд “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн” гэж үзэх вэ ? 16
 17. 17. 3.6. Жолооч болон тээврийн байгууллагын ажилтан хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол ямар хариуцлага хүлээх вэ ? 3.2. Согтууруулах ундааны зүйл уусан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож явсан, эсвэл согтууруулах ундааны зүйл уусан эсэхийг зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн бол ямар хариуцлага хүлээх вэ ? Ажлыг гүйцэтгэсэн…………………………….. Хүлээн авсан…………………………………… 3.3. Ямар тохиолдолд 25000-50000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулах вэ ? 3.4. 5000-25000 төгрөгөөр торгох шийтгэл хэнд хамаарах вэ ? 3.5. Явган болон унадаг дугуй, ердийн хөсгөөр зорчигч этгээд хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчвөл ямар хариуцлага хүлээх вэ ? 17

×