Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huong dan su dung phan mem ke toan fast

5,607 views

Published on

 • Be the first to comment

Huong dan su dung phan mem ke toan fast

 1. 1. HƯ NG D N TH C HÀNH PH N M M FAST 10.0 I- CÀI T VÀ T O L P D LI U TRÊN PH N M M FAST 10.0 • Cài t ph n m m (Giáo viên cài cho h c viên) • T o l p cơ s d li u (t o tên cho t ng h c viên) • H c viên kích úp chu t vào bi u tư ng c a Fast 10.0 trên màn hình máy tính hi n ra b ng ăng nh p và i n các thông tin ăng nh p • b t u s d ng ph n m m Fast ngư i dùng khai báo 02 thông tin sau : Khai báo “ ngày u năm tài chính” và “ khai báo kỳ m s ”. II- CÁC THAO TÁC 1. Hư ng d n các thao tác chung : thao tác khi c p nh t ch ng t , trình t khi xem báo cáo.... - Thao tác chung khi c p nh t ch ng t (10 bư c): • Vào ch ng t m i • Sao chép ch ng t • Lưu ch ng t • In ch ng t trên máy (trong trư ng h p dùng chương trình in ch ng t ) • L c tìm các ch ng t ã c p nh t trư c ó ra xem/s a/xoá • S a m t ch ng t • Xoá m t ch ng t • Xem các ch ng t v a m i c p nh t • Chuy n sang nh p lo i ch ng t khác (b ng cách click chu t ph i trên màn hình nh p li u) • Di chuy n sang phi u khác, quay v phi u u ho c phi u cu i (bi u tư ng ) - Trình t th c hi n khi xem báo cáo (10 bư c): 2. Xây d ng các danh m c chương trình : T ng quan chung v DM : H th ng các danh m c ư c t ch c t i ph n “ Danh m c và s dư” , t c là các danh m c ư c n m các phân h tương ng và ch ng năng “ Danh m c và s dư” c a phân h ó +) Xây d ng danh m c khách hàng, nhà cung c p • ư ng d n : Bán hàng và công n ph i thu / Danh m c khách hàng
 2. 2. • Khai báo : S d ng các phí như ã HD trên +) Xây d ng danh m c hàng hóa, v t tư • ư ng d n : Kê toán hàng t n kho / Danh m c hàng hóa v t tư
 3. 3. +) Xây d ng danh m c tài kho n • ư ng d n : K toán t ng h p / Danh m c tài kho n +) M t s danh m c khác: + Danh m c phân nhóm hàng hóa v t tư
 4. 4. + Danh m c kho hàng + Danh m c phân nhóm khách hàng ....... 3. C p nh t s dư u kỳ - S dư hàng t n kho • ư ng d n : K toán hàng t n kho / S dư u kỳ / Vào t n kho u kỳ • Thao tác : L a ch n kho vào s dư : Thông tin Mã kho : Mã kho t o s dư V t tư : Mã v t tư t o s dư u kỳ T n u : T n v s lư ng Dư u : Dư v giá tr ( VND)
 5. 5. Dư u nt : Dư v ngo i t S ti n : S dư ti n t i th i i m 4. C p nh t các ch ng t phát sinh Phi u nh p mua hàng - Ch c năng : Dùng th c hi n các giao d ch v mua hàng phát sinh trong nư c - ư ng d n : K toán mua hàng và công n ph i tr / Phi u nh p mua hàng - Thao tác và ý nghĩa :
 6. 6. - Ph n h ch toán : + Mã khách hàng : i tư ng nh p hàng ( Tìm trong DM khách hàng). Có th tìm b ng cách gõ mã, tên ch a c a khách hàng, ho c b tr ng vào DM dùng F5 tìm ki m theo tên c a khách hàng) + Tên, ia ch , mã s thu : L y theo mã khách hàng ã ch n + Ngư i giao hàng : L y t trư ng i tác trong danh m c khách hàng n u khai báo, ho c nh p tên ngư i giao hàng n u thay i + Tài kho n có : L y t trư ng TK ng m nh trong danh m c khách hàng n u khai báo, ho c nh p tk t DMTK n u thay i + Ngày h ch toán : Ngày ghi nghi p v phát sinh vào ph n m m + Ngày l p ch ng t : Ngày l p c a PN ( Có th khác ngày ghi nghi p v kinh t phát sinh vào phân m m) + Quy n s và s ch ng t : N u s d ng quy n s thì s ch ng t s tăng d n theo quy t c c a quy n s , n u không s tăng d n theo s t nhiên + Mã hàng : M t hàng trên hóa ơn. Có th tìm b ng cách gõ mã, tên ch a c a hàng hóa v t tư, ho c b tr ng vào DMVT dùng F5 tìm ki m theo tên c a hàng hóa v t tư) + Tên hàng và ơn v tính l y theo mã hàng + Kho : Xác nh kho nh p hàng
 7. 7. + T n kho : T n t c th i c a hàng hóa t i kho ã ch n + S lư ng, ơn giá, thành ti n : Các giá tr trên hóa ơn + TK n : L y theo mã hàng ( Tk kho c a hàng hóa v t tư) + Tu n t nh p h t các m t hàng trên phi u, r i chương trình s h i và chuy n sang ph n hóa ơn : T i ây s th c hi n vi c h ch toán và kê khai thu . - Ph n thu : + Lo i hóa ơn : Theo các m c trên HTKK ( ng m nh là 1 - Hàng hóa d ch v dung ri ng cho s n xu t kinh doanh ch u thu GTGT i u ki n kh u tr ) + S H : Ghi s c a hóa ơn + S Seri : Serial c a hóa ơn + Ngày H : Ngày c a hóa ơn + Mã khách, tên khách, a ch , mã s thu : Các thông tin c a i tư ng trên b ng kê thu GTGT u vào + Hàng hóa d ch v : Hàng hóa trên b ng kê thu u vào ( Ng m nh l y theo hàng hóa có giá tr l n nh t, ngư i dung có th nh p l i ) + Ti n hàng : L y t ng t bên hàng hóa sang + Mã thu : Ngư i dùng l a ch n tương ng + Thu su t, TK thu l y theo mã thu khi ch n mã thu + Ti n thu : do chương trình tính ra d a vào ti n hàng và thu su t, nêu sai so v i hóa ơn thi gõ l i giá tr . III- BÀI TOÁN GIÁ THÀNH LIÊN T C A. Mô t bài toán 1. Ph m vi áp d ng : Áp d ng trong các trư ng h p s n xu t các s n ph m có s lư ng ít, di n ra thư ng xuyên và v i kh i lư ng nhi u ( SX th c ăn chăn nuôi, SX hàng tiêu dùng, SX hóa ch t..) 2. Phương pháp t p h p và phân b chi phí a. Y u t chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p ( Xác inh u c rõ c a PX nào và SP nào khi phát sinh) - Cu i kỳ tính giá : T p h p vào giá thành cho s n ph m ó
 8. 8. b. Y u t chi phí nhân công tr c ti p - Chi phí nhân công tr c ti p t p h p chung cho c nhà máy - Cu i kỳ tính giá phân b cho các s n ph m thông qua chi phí NVLTT c. Y u t chi phí s n xu t chung - Chi phí nhân công tr c ti p t p h p chung cho c nhà máy - Cu i kỳ tính giá phân b cho các s n ph m thông qua chi phí NVLTT d. D dang cu i kỳ và u kỳ : Không tính B. Các trư ng h p s d ng và khai báo S d ng trư ng Ma_px làm i tư ng t p h p các chi phí liên quan n chung cho c nhà máy S d ng trư ng Ma_sp t p h p chi phí NVLTT cho các s n ph m Khai báo hi n th các trư ng Ma_sp, Ma_px trên các ch ng t có liên quan - ư ng d n khai báo : H th ng / Khai báo các màn hình c p nh t ch ng t - Tìm n các ch ng t liên quan khai báo s d ng Ma_px, Ma_sp tương ng nh p li u gán ư c i tư ng t p h p chi phí - Khai báo Ma_px t i các màn hình nh p li u : TSC , CCDC, Phi u chi, UNC, PKT, Hóa ơn d ch v , Phi u thanh toán t m ng, PX kho, Phi u nh p kho thành ph m t s n xu t. - Khai báo Ma_px, ma_sp trên ch ng t : Phi u xu t kho - Thao tác : Vào khai báo các màn hình c p nh t ch ng t theo ư ng d n trên
 9. 9. Nh n F3 t i các màn hình ( Li t kê trên) : Ví d Phi u k toán Tích 03 ô ch n c a ch ng t tương ng ( Hình dư i)
 10. 10. Khai báo DMVT ( Thành ph m) : ư ng d n chung v i khai báo DMVT ph n trên ã nêu. Chú ý i v i các mã v t tư là thành ph m khi khai báo l a ch n lo i v t tư là “51 - Thành ph m” Khai báo danh m c phân xư ng Khai báo danh m c YTCP Khai báo danh m c phân nhóm YTCP : Chương trình ã khai báo s n có C. Nh p li u phát sinh liên quan n các YTCP Nh p li u các phát sinh liên quan n PN kho thành ph m Nh p li u các phát sinh liên quan n chi phí NVLTT Nh p li u các phát sinh liên quan n chi phí NCTT Nh p li u các phát sinh liên quan chi phí SXC C p nh t TSC , CCDC tính phân b kh u hao ph c v tính giá thành D. Thao tác ki m tra trư c khi tính giá thành Ki m tra trình t nh p xu t và t n kho c a kho NVL, TP Tính giá c a hàng t n kho Ki m tra vi c h ch toán chi phí NVLTT ( V i tư ng t p h p chi phí) Ki m tra vi c h ch toán chi phí NCTT ( V i tư ng t p h p chi phí)
 11. 11. E. Các bư c tính giá thành Tính s lư ng nh p kho trong kỳ • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / Tính s lư ng nh p kho • M c ích : T ng h p s lư ng c a t ng lo i s n ph m s n xu t chi ti t theo t ng phân xư ng • Thao tác : T p h p và phân b chi phí theo h s • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / T p h p và phân b chi phí theo h s • M c ích : D a vào thao tác ( Tính s lư ng nh p kho, T p h p và phân b chi phí theo h s ) Chương trình s tính ra giá c a s n ph m • Thao tác C p nh t giá cho các PN thành ph m • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / C p nh t giá cho các PN thành ph m • M c ích : Căn c vào giá ã tính ư c thao tác trên, chương trình s áp giá tính ư c vào các PN thành ph m ( Ban u nh p kho ch có s lư ng) • Thao tác : Ch n kỳ tính giá áp giá K t chuy n chi phi sang TK 154 • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / K t chuy n chi phí sang tk 154 • M c ích : K t chuy n toàn b các chi phí TK 621,622,627 sang tk 154 • Thao tác : L a ch n kỳ k t chuy n F. Báo cáo v giá thành Th giá thành • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành s n ph m/ Th giá thành s n ph m • Thao tác : L a ch n i u ki n l c ( Năm, kỳ,Mã PX, s n ph m) • Nh n F7 In, ch n Previwe Báo cáo t ng h p giá thành • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành s n ph m/ B ng giá thành s n ph m - m u 1 • Thao tác : L a ch n các i u ki n l c tương ng IV- BÀI TOÁN GIÁ THÀNH T P H P CHI PHÍ THEO V VI C, CÔNG TRÌNH A. Mô t chung v bài toán Ph m vi áp d ng : Áp d ng v i các ho t ng thi công, xây l p, th c hi n theo các h p ng …..
 12. 12. Kỳ áp d ng : Tháng, quý, năm Phương pháp t p h p và phân b chi phí + Chi phí NVLTT : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p cho công trình + Chi phí NCTT : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p cho công trình + Chi phí s d ng máy thi công : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p + Chi phí SXC : Chi phí này có 2 d ng ( Các phát sinh xác nh ư c cho công trình, các phát sinh chung cho t t c các công trình) . Cu i kỳ s phân b cho các công trình thông qua chi phí NVLTT và NCTT + Chi phí th u ph : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p cho công trình B. Khai báo danh m c v vi c và s dư u kỳ Khai báo và xây d ng danh m c công trình: - S d ng trư ng mã v vi c làm danh m c công trình, h ng m c công trình - Xây d ng danh m c v vi c + ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình Khai báo hi n th trên các ch ng t - Hi n t i trên t t c các ch ng t ã có th hi n trư ng mã v vi c - Khai báo hi n th trong trư ng h p chưa có + ư ng d n : H th ng / Khai báo các màn hình c p nh t ch ng t C p nh t s dư u kỳ c a các công trình - ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / S dư u kỳ/Vào s dư u kỳ các v vi c C p nh t lũy k phát sinh - Vào phát sinh lũy k u kỳ c a các v vi c - Vào lũy k v t tư cho các v vi c C. C p nh t các phát sinh liên quan n giá thành công trình Phát sinh liên quan n chi phí NVLTT
 13. 13. - Ch ng t th hi n : Phi u xu t kho ( Phân h hàng t n kho), Phi u nh p mua xu t th ng ( Mua hàng và công n ph i tr ) - Chú ý khi h ch toán : Khi h ch toán chi phí này g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Phát sinh liên quan n chi phí NCTT - Ch ng t phát sinh : Phi u k toán ( Phân h k toán t ng h p) - Chú ý nh p li u : Khi h ch toán chi phí này g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Phát sinh liên quan n chi phí s d ng máy TC - Ch ng t phát sinh : Phi u xu t kho ( K toán hàng t n kho), PKT ( K toán t ng h p), Hóa ơn d ch v ( Mua hàng và công n ph i tr ) , PHi u chi và UNC .. - Chú ý khi nh p li u : : Khi h ch toán chi phí này g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Phát sinh liên quan n chi phí SXC - Ch ng t phát sinh : Phi u xu t kho ( K toán hàng t n kho), PKT ( K toán t ng h p), Hóa ơn d ch v , phi u thanh toán t m ng ( Mua hàng và công n ph i tr ) , PHi u chi và UNC .. - Chú ý khi nh p li u : : i v i các phát sinh liên quan xác inh ư c cho công trình nào thi khi h ch toán gán vào công trình ó, các phát sinh còn l i b tr ng mã v vi c khi nh p li u Phát sinh liên quan n chi phí th u ph - Ch ng t phát sinh : Hóa ơn d ch v ( Mua hàng), PKT ( K toán t ng h p), UNC ( K toán ti n g i, ti n m t và ti n vay) - Chú ý nh p li u : Khi h ch toán chi phí này ( Tk 154) g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Khai báo bút toán k t chuy n ( K t chuy n theo v vi c) - ư ng d n : K toán t ng h p / Khai báo bút toán k t chuy n Khai báo bút toán phân b chi phí ư ng d n : K toán t ng h p / Khai báo bút toán phân b D. Thao tác phân b k t chuy n xác nh giá thành công trình
 14. 14. Tính giá v n hàng t n kho : Tương t như ph n chung và ph n giá thành SXLT Tình kh u hao và phân b kh u hao TSC theo công trình ( h s theo công trình) ư ng d n : K toán TSC / Khai báo h s phân b kh u hao theo v vi c Bút toán k t chuy n chi phí ( các kho n chi phí xác inh theo công trình ) tính giá thành ư ng d n : K toán t ng h p / Bút toán k t chuy n t ng Bút toán phân b chi phí ( Các chi phí phát sinh chung cho các công trình) tính giá công trình - M c ích : B ng bút toán này, chương trình s phân b giá tr còn l i c a TK 627 ( Ph n phát sinh khôgn xác nh ư c mã v vi c nào) vào Tk 154 theo t ng công trình thông qua chi phí NVLTT và Chi phí NCTT - ư ng d n : K toán t ng h p / Bút toán phân b t ng E. Xác nh giá v n c a công trình qua báo cáo giá thành Xác inh giá v n c a công trình ( Toàn b ) ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / BC v vi c GT công trình/B ng t ng h p chi phí theo v vi c Xác inh giá v n c a công trình ( T ng ph n, xu t nhi u l n) ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / BC v vi c GT công trình/B ng giá thành toàn b công trình Báo cáo b ng cân i phát sinh TK c a các v vi c ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / BC v vi c GT công trình/B ng cân i phát sinh các v vi c

×