Huong dan su dung phan mem ke toan fast

5,446 views

Published on

 • Be the first to comment

Huong dan su dung phan mem ke toan fast

 1. 1. HƯ NG D N TH C HÀNH PH N M M FAST 10.0 I- CÀI T VÀ T O L P D LI U TRÊN PH N M M FAST 10.0 • Cài t ph n m m (Giáo viên cài cho h c viên) • T o l p cơ s d li u (t o tên cho t ng h c viên) • H c viên kích úp chu t vào bi u tư ng c a Fast 10.0 trên màn hình máy tính hi n ra b ng ăng nh p và i n các thông tin ăng nh p • b t u s d ng ph n m m Fast ngư i dùng khai báo 02 thông tin sau : Khai báo “ ngày u năm tài chính” và “ khai báo kỳ m s ”. II- CÁC THAO TÁC 1. Hư ng d n các thao tác chung : thao tác khi c p nh t ch ng t , trình t khi xem báo cáo.... - Thao tác chung khi c p nh t ch ng t (10 bư c): • Vào ch ng t m i • Sao chép ch ng t • Lưu ch ng t • In ch ng t trên máy (trong trư ng h p dùng chương trình in ch ng t ) • L c tìm các ch ng t ã c p nh t trư c ó ra xem/s a/xoá • S a m t ch ng t • Xoá m t ch ng t • Xem các ch ng t v a m i c p nh t • Chuy n sang nh p lo i ch ng t khác (b ng cách click chu t ph i trên màn hình nh p li u) • Di chuy n sang phi u khác, quay v phi u u ho c phi u cu i (bi u tư ng ) - Trình t th c hi n khi xem báo cáo (10 bư c): 2. Xây d ng các danh m c chương trình : T ng quan chung v DM : H th ng các danh m c ư c t ch c t i ph n “ Danh m c và s dư” , t c là các danh m c ư c n m các phân h tương ng và ch ng năng “ Danh m c và s dư” c a phân h ó +) Xây d ng danh m c khách hàng, nhà cung c p • ư ng d n : Bán hàng và công n ph i thu / Danh m c khách hàng
 2. 2. • Khai báo : S d ng các phí như ã HD trên +) Xây d ng danh m c hàng hóa, v t tư • ư ng d n : Kê toán hàng t n kho / Danh m c hàng hóa v t tư
 3. 3. +) Xây d ng danh m c tài kho n • ư ng d n : K toán t ng h p / Danh m c tài kho n +) M t s danh m c khác: + Danh m c phân nhóm hàng hóa v t tư
 4. 4. + Danh m c kho hàng + Danh m c phân nhóm khách hàng ....... 3. C p nh t s dư u kỳ - S dư hàng t n kho • ư ng d n : K toán hàng t n kho / S dư u kỳ / Vào t n kho u kỳ • Thao tác : L a ch n kho vào s dư : Thông tin Mã kho : Mã kho t o s dư V t tư : Mã v t tư t o s dư u kỳ T n u : T n v s lư ng Dư u : Dư v giá tr ( VND)
 5. 5. Dư u nt : Dư v ngo i t S ti n : S dư ti n t i th i i m 4. C p nh t các ch ng t phát sinh Phi u nh p mua hàng - Ch c năng : Dùng th c hi n các giao d ch v mua hàng phát sinh trong nư c - ư ng d n : K toán mua hàng và công n ph i tr / Phi u nh p mua hàng - Thao tác và ý nghĩa :
 6. 6. - Ph n h ch toán : + Mã khách hàng : i tư ng nh p hàng ( Tìm trong DM khách hàng). Có th tìm b ng cách gõ mã, tên ch a c a khách hàng, ho c b tr ng vào DM dùng F5 tìm ki m theo tên c a khách hàng) + Tên, ia ch , mã s thu : L y theo mã khách hàng ã ch n + Ngư i giao hàng : L y t trư ng i tác trong danh m c khách hàng n u khai báo, ho c nh p tên ngư i giao hàng n u thay i + Tài kho n có : L y t trư ng TK ng m nh trong danh m c khách hàng n u khai báo, ho c nh p tk t DMTK n u thay i + Ngày h ch toán : Ngày ghi nghi p v phát sinh vào ph n m m + Ngày l p ch ng t : Ngày l p c a PN ( Có th khác ngày ghi nghi p v kinh t phát sinh vào phân m m) + Quy n s và s ch ng t : N u s d ng quy n s thì s ch ng t s tăng d n theo quy t c c a quy n s , n u không s tăng d n theo s t nhiên + Mã hàng : M t hàng trên hóa ơn. Có th tìm b ng cách gõ mã, tên ch a c a hàng hóa v t tư, ho c b tr ng vào DMVT dùng F5 tìm ki m theo tên c a hàng hóa v t tư) + Tên hàng và ơn v tính l y theo mã hàng + Kho : Xác nh kho nh p hàng
 7. 7. + T n kho : T n t c th i c a hàng hóa t i kho ã ch n + S lư ng, ơn giá, thành ti n : Các giá tr trên hóa ơn + TK n : L y theo mã hàng ( Tk kho c a hàng hóa v t tư) + Tu n t nh p h t các m t hàng trên phi u, r i chương trình s h i và chuy n sang ph n hóa ơn : T i ây s th c hi n vi c h ch toán và kê khai thu . - Ph n thu : + Lo i hóa ơn : Theo các m c trên HTKK ( ng m nh là 1 - Hàng hóa d ch v dung ri ng cho s n xu t kinh doanh ch u thu GTGT i u ki n kh u tr ) + S H : Ghi s c a hóa ơn + S Seri : Serial c a hóa ơn + Ngày H : Ngày c a hóa ơn + Mã khách, tên khách, a ch , mã s thu : Các thông tin c a i tư ng trên b ng kê thu GTGT u vào + Hàng hóa d ch v : Hàng hóa trên b ng kê thu u vào ( Ng m nh l y theo hàng hóa có giá tr l n nh t, ngư i dung có th nh p l i ) + Ti n hàng : L y t ng t bên hàng hóa sang + Mã thu : Ngư i dùng l a ch n tương ng + Thu su t, TK thu l y theo mã thu khi ch n mã thu + Ti n thu : do chương trình tính ra d a vào ti n hàng và thu su t, nêu sai so v i hóa ơn thi gõ l i giá tr . III- BÀI TOÁN GIÁ THÀNH LIÊN T C A. Mô t bài toán 1. Ph m vi áp d ng : Áp d ng trong các trư ng h p s n xu t các s n ph m có s lư ng ít, di n ra thư ng xuyên và v i kh i lư ng nhi u ( SX th c ăn chăn nuôi, SX hàng tiêu dùng, SX hóa ch t..) 2. Phương pháp t p h p và phân b chi phí a. Y u t chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p ( Xác inh u c rõ c a PX nào và SP nào khi phát sinh) - Cu i kỳ tính giá : T p h p vào giá thành cho s n ph m ó
 8. 8. b. Y u t chi phí nhân công tr c ti p - Chi phí nhân công tr c ti p t p h p chung cho c nhà máy - Cu i kỳ tính giá phân b cho các s n ph m thông qua chi phí NVLTT c. Y u t chi phí s n xu t chung - Chi phí nhân công tr c ti p t p h p chung cho c nhà máy - Cu i kỳ tính giá phân b cho các s n ph m thông qua chi phí NVLTT d. D dang cu i kỳ và u kỳ : Không tính B. Các trư ng h p s d ng và khai báo S d ng trư ng Ma_px làm i tư ng t p h p các chi phí liên quan n chung cho c nhà máy S d ng trư ng Ma_sp t p h p chi phí NVLTT cho các s n ph m Khai báo hi n th các trư ng Ma_sp, Ma_px trên các ch ng t có liên quan - ư ng d n khai báo : H th ng / Khai báo các màn hình c p nh t ch ng t - Tìm n các ch ng t liên quan khai báo s d ng Ma_px, Ma_sp tương ng nh p li u gán ư c i tư ng t p h p chi phí - Khai báo Ma_px t i các màn hình nh p li u : TSC , CCDC, Phi u chi, UNC, PKT, Hóa ơn d ch v , Phi u thanh toán t m ng, PX kho, Phi u nh p kho thành ph m t s n xu t. - Khai báo Ma_px, ma_sp trên ch ng t : Phi u xu t kho - Thao tác : Vào khai báo các màn hình c p nh t ch ng t theo ư ng d n trên
 9. 9. Nh n F3 t i các màn hình ( Li t kê trên) : Ví d Phi u k toán Tích 03 ô ch n c a ch ng t tương ng ( Hình dư i)
 10. 10. Khai báo DMVT ( Thành ph m) : ư ng d n chung v i khai báo DMVT ph n trên ã nêu. Chú ý i v i các mã v t tư là thành ph m khi khai báo l a ch n lo i v t tư là “51 - Thành ph m” Khai báo danh m c phân xư ng Khai báo danh m c YTCP Khai báo danh m c phân nhóm YTCP : Chương trình ã khai báo s n có C. Nh p li u phát sinh liên quan n các YTCP Nh p li u các phát sinh liên quan n PN kho thành ph m Nh p li u các phát sinh liên quan n chi phí NVLTT Nh p li u các phát sinh liên quan n chi phí NCTT Nh p li u các phát sinh liên quan chi phí SXC C p nh t TSC , CCDC tính phân b kh u hao ph c v tính giá thành D. Thao tác ki m tra trư c khi tính giá thành Ki m tra trình t nh p xu t và t n kho c a kho NVL, TP Tính giá c a hàng t n kho Ki m tra vi c h ch toán chi phí NVLTT ( V i tư ng t p h p chi phí) Ki m tra vi c h ch toán chi phí NCTT ( V i tư ng t p h p chi phí)
 11. 11. E. Các bư c tính giá thành Tính s lư ng nh p kho trong kỳ • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / Tính s lư ng nh p kho • M c ích : T ng h p s lư ng c a t ng lo i s n ph m s n xu t chi ti t theo t ng phân xư ng • Thao tác : T p h p và phân b chi phí theo h s • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / T p h p và phân b chi phí theo h s • M c ích : D a vào thao tác ( Tính s lư ng nh p kho, T p h p và phân b chi phí theo h s ) Chương trình s tính ra giá c a s n ph m • Thao tác C p nh t giá cho các PN thành ph m • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / C p nh t giá cho các PN thành ph m • M c ích : Căn c vào giá ã tính ư c thao tác trên, chương trình s áp giá tính ư c vào các PN thành ph m ( Ban u nh p kho ch có s lư ng) • Thao tác : Ch n kỳ tính giá áp giá K t chuy n chi phi sang TK 154 • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / K t chuy n chi phí sang tk 154 • M c ích : K t chuy n toàn b các chi phí TK 621,622,627 sang tk 154 • Thao tác : L a ch n kỳ k t chuy n F. Báo cáo v giá thành Th giá thành • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành s n ph m/ Th giá thành s n ph m • Thao tác : L a ch n i u ki n l c ( Năm, kỳ,Mã PX, s n ph m) • Nh n F7 In, ch n Previwe Báo cáo t ng h p giá thành • ư ng d n : K toán giá thành SXLT / Báo cáo giá thành s n ph m/ B ng giá thành s n ph m - m u 1 • Thao tác : L a ch n các i u ki n l c tương ng IV- BÀI TOÁN GIÁ THÀNH T P H P CHI PHÍ THEO V VI C, CÔNG TRÌNH A. Mô t chung v bài toán Ph m vi áp d ng : Áp d ng v i các ho t ng thi công, xây l p, th c hi n theo các h p ng …..
 12. 12. Kỳ áp d ng : Tháng, quý, năm Phương pháp t p h p và phân b chi phí + Chi phí NVLTT : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p cho công trình + Chi phí NCTT : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p cho công trình + Chi phí s d ng máy thi công : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p + Chi phí SXC : Chi phí này có 2 d ng ( Các phát sinh xác nh ư c cho công trình, các phát sinh chung cho t t c các công trình) . Cu i kỳ s phân b cho các công trình thông qua chi phí NVLTT và NCTT + Chi phí th u ph : Chi phí này khi phát sinh t p h p tr c ti p cho công trình B. Khai báo danh m c v vi c và s dư u kỳ Khai báo và xây d ng danh m c công trình: - S d ng trư ng mã v vi c làm danh m c công trình, h ng m c công trình - Xây d ng danh m c v vi c + ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình Khai báo hi n th trên các ch ng t - Hi n t i trên t t c các ch ng t ã có th hi n trư ng mã v vi c - Khai báo hi n th trong trư ng h p chưa có + ư ng d n : H th ng / Khai báo các màn hình c p nh t ch ng t C p nh t s dư u kỳ c a các công trình - ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / S dư u kỳ/Vào s dư u kỳ các v vi c C p nh t lũy k phát sinh - Vào phát sinh lũy k u kỳ c a các v vi c - Vào lũy k v t tư cho các v vi c C. C p nh t các phát sinh liên quan n giá thành công trình Phát sinh liên quan n chi phí NVLTT
 13. 13. - Ch ng t th hi n : Phi u xu t kho ( Phân h hàng t n kho), Phi u nh p mua xu t th ng ( Mua hàng và công n ph i tr ) - Chú ý khi h ch toán : Khi h ch toán chi phí này g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Phát sinh liên quan n chi phí NCTT - Ch ng t phát sinh : Phi u k toán ( Phân h k toán t ng h p) - Chú ý nh p li u : Khi h ch toán chi phí này g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Phát sinh liên quan n chi phí s d ng máy TC - Ch ng t phát sinh : Phi u xu t kho ( K toán hàng t n kho), PKT ( K toán t ng h p), Hóa ơn d ch v ( Mua hàng và công n ph i tr ) , PHi u chi và UNC .. - Chú ý khi nh p li u : : Khi h ch toán chi phí này g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Phát sinh liên quan n chi phí SXC - Ch ng t phát sinh : Phi u xu t kho ( K toán hàng t n kho), PKT ( K toán t ng h p), Hóa ơn d ch v , phi u thanh toán t m ng ( Mua hàng và công n ph i tr ) , PHi u chi và UNC .. - Chú ý khi nh p li u : : i v i các phát sinh liên quan xác inh ư c cho công trình nào thi khi h ch toán gán vào công trình ó, các phát sinh còn l i b tr ng mã v vi c khi nh p li u Phát sinh liên quan n chi phí th u ph - Ch ng t phát sinh : Hóa ơn d ch v ( Mua hàng), PKT ( K toán t ng h p), UNC ( K toán ti n g i, ti n m t và ti n vay) - Chú ý nh p li u : Khi h ch toán chi phí này ( Tk 154) g n mã v vi c ( công trình tương ng cho các phát sinh) Khai báo bút toán k t chuy n ( K t chuy n theo v vi c) - ư ng d n : K toán t ng h p / Khai báo bút toán k t chuy n Khai báo bút toán phân b chi phí ư ng d n : K toán t ng h p / Khai báo bút toán phân b D. Thao tác phân b k t chuy n xác nh giá thành công trình
 14. 14. Tính giá v n hàng t n kho : Tương t như ph n chung và ph n giá thành SXLT Tình kh u hao và phân b kh u hao TSC theo công trình ( h s theo công trình) ư ng d n : K toán TSC / Khai báo h s phân b kh u hao theo v vi c Bút toán k t chuy n chi phí ( các kho n chi phí xác inh theo công trình ) tính giá thành ư ng d n : K toán t ng h p / Bút toán k t chuy n t ng Bút toán phân b chi phí ( Các chi phí phát sinh chung cho các công trình) tính giá công trình - M c ích : B ng bút toán này, chương trình s phân b giá tr còn l i c a TK 627 ( Ph n phát sinh khôgn xác nh ư c mã v vi c nào) vào Tk 154 theo t ng công trình thông qua chi phí NVLTT và Chi phí NCTT - ư ng d n : K toán t ng h p / Bút toán phân b t ng E. Xác nh giá v n c a công trình qua báo cáo giá thành Xác inh giá v n c a công trình ( Toàn b ) ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / BC v vi c GT công trình/B ng t ng h p chi phí theo v vi c Xác inh giá v n c a công trình ( T ng ph n, xu t nhi u l n) ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / BC v vi c GT công trình/B ng giá thành toàn b công trình Báo cáo b ng cân i phát sinh TK c a các v vi c ư ng d n : BC v vi c, giá thành công trình / BC v vi c GT công trình/B ng cân i phát sinh các v vi c

×