Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7. quy che khen thuong ky luat

8,224 views

Published on

Tài liệu kế toán Gia sư kế toán trưởng

Published in: Business
  • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

7. quy che khen thuong ky luat

  1. 1. Cty …………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng Hành Chính Quản trị Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ***************** ******* Số …../ MTSD Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005 QUY CHẾ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT Căn cứ: - Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Công ty - Nội quy Công ty Công ty HTD Telecoms ban hành Quy chế Khen thưởng Kỷ luật được áp dụng trong toàn Công ty như sau: I. Các quy định về Khen thưởng Điều 1. Khen thưởng hàng tháng 1.1 Trong vòng 5 ngày đầu hàng tháng, các bộ phận tổ chức bình bầu nhân viên xuất sắc của tháng trước và gửi lên phòng Hành chính để trình Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty xét duyệt. Ngoài thời hạn trên, các bộ phận không có đề xuất coi như không có nhân viên xuất sắc tham gia bình bầu. 1.2 Chỉ các bộ phận được Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp đánh giá bằng văn bản là đã hoàn thành nhiệm vụ trong tháng và không bị Ban Giám sát trừ điểm thi đua mới đủ tiêu chuẩn bình bầu nhân viên xuất sắc. 1.3 Hình thức khen thưởng gồm hai loại: tập thể xuất sắc và nhân viên xuất sắc. 1.4 Phần thưởng: - Tập thể xuất sắc: VNĐ. Được tuyên dương trên bảng tin Công ty. - Nhân viên xuất sắc: VNĐ. Được treo ảnh và tuyên dương trên bảng tin. Điều 2. Khen thưởng sau mỗi Quý 2.1 Hình thức khen thưởng: gồm hai loại - Tập thể xuất sắc: được lựa chọn trong số các tập thể có thành tích và điểm thi đua cao nhất trong các tháng - Nhân viên xuất sắc: được lựa chọn trong số các cá nhân có thành tích và điểm thi đua cao nhất trong các tháng. 2.2. Phần thưởng: - Tập thể xuất sắc: VNĐ và giấy chứng nhận. Được tuyên dương trên bảng tin Công ty. - Nhân viên xuất sắc : VNĐ và giấy chứng nhận. Được treo ảnh và tuyên dương trên bảng tin Công ty. Điều 3. Khen thưởng cuối năm 3.1 Hình thức khen thưởng gồm hai loại: - Tập thể xuất sắc: được lựa chọn trong số các tập thể có thành tích và điểm thi đua cao nhất trong cả năm - Nhân viên xuất sắc: được lựa chọn trong số các cá nhân có thành tích và điểm thi đua cao nhất trong cả năm. 3.2 Phần thưởng: - Tập thể xuất sắc: VNĐ và giấy khen. Được tuyên dương trong toàn Công ty và treo ảnh tập thể trên bảng tin. - Nhân viên xuất sắc : VNĐ và giấy khen. Được tuyên dương trong toàn Công ty và treo ảnh trên bảng tin. Điều 4. Khen thưởng đột xuất 4.1 Các cá nhân có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc sẽ được xét khen thưởng theo hình thức này. 4.2 Khi bộ phận có nhân viên có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc, trưởng bộ phận làm đề xuất gửi Giám đốc xét duyệt. 1
  2. 2. 4.3 Giám đốc có thể tự xét khen thưởng đột xuất nếu nhận thấy có nhân viên xứng đáng. 4.4 Mức thưởng đột xuất sẽ do Giám đốc quyết định cho từng trường hợp cụ thể. II. Các hình thức kỷ luật và xử lý vi phạm Điều 1. Tuỳ theo mức độ vi phạm mà các cá nhân, tập thể vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức khác nhau được quy định tại Quy chế này. Điều 2. Hàng ngày, Ban giám sát Công ty sẽ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nội quy Công ty và nội quy Lao động tại các bộ phận. Điều 3. Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên và đột xuất tại các bộ phận. Thành phần kiểm tra là một số hoặc toàn bộ thành viên Ban Giám sát. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu, lãnh đạo Công ty có thể tham dự. Điều 4. Ban giám sát sẽ kiểm tra và chấm điểm các bộ phận theo tiêu chuẩn đã quy định (có mẫu kèm theo Quy chế này). Các cán bộ nhân viên công ty phải hợp tác tích cực với Ban giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra. Điều 5. Các hình thức xử lý vi phạm bằng tài chính 5.1 Số điểm thi đua của các bộ phận sẽ được Ban giám sát tổng hợp hàng ngày. Mỗi cá nhân hoặc tập thể bị trừ điểm thi đua sẽ áp dụng theo cách tính là 1 điểm = 20.000đ. 5.2 Vào ngày cuối hàng tháng, phòng HCQT sẽ tổng hợp điểm thi đua của các bộ phận, lập danh sách các bộ phận bị trừ điểm (quy ra số tiền tương đương), thông báo với các Trưởng bộ phận và Phòng Tài chính kèm theo biên bản ghi nhận vi phạm để trừ lương các bộ phận. Việc khấu trừ sẽ được tính trên tổng quỹ lương của cả bộ phận. Trưởng các bộ phận tự theo dõi và khấu trừ các cá nhân vi phạm. 5.3 Các lỗi vi phạm nội quy Công ty, kỷ luật Lao động như : đồng phục, giờ giấc, thẻ tên sẽ bị trừ 1 điểm. Các lỗi vi phạm quy định về tiết kiệm và bảo vệ tài sản chung của Công ty như: lãng phí điện, điều hoà, điện thoại... sẽ bị trừ 2 điểm. Nếu làm mất, hỏng tài sản của Công ty thì ngoài việc phải bồi thường thiệt hại cũng bị trừ 2 điểm. Việc khấu trừ như trên được tính cho 1 cá nhân và 1 lần vi phạm. 5.4. Tiền thu từ xử lý vi phạm của các bộ phận sẽ được bổ sung vào quỹ khen thưởng để khen thưởng các cá nhân và bộ phận có thành tích. Điều 6. Các hình thức xử lý kỷ luật 6.1 Đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến tài chính: được áp dụng tuỳ theo mức độ vi phạm, từ mức phạt nhẹ nhất là đền bù thiệt hại và tạm ngừng công việc đến mức độ truy tố trước pháp luật. 6.2 Đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến quan hệ chăm sóc khách hàng: tuỳ theo tính chất vi phạm mà áp dụng mức phạt, từ mức nhẹ nhất là tạm ngừng công việc và trừ 3 điểm thi đua đến mức nặng nhất là chấm dứt hợp đồng lao động. 6.3 Đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp: tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng mức phạt, từ mức nhẹ nhất là trừ 3 điểm thi đua đến mức nặng nhất là chấm dứt hợp đồng lao động. 6.4 Hội đồng thi đua khen thưởng (do Giám đốc phụ trách) có thẩm quyền xem xét và quyết định áp dụng các mức xử lý kỷ luật trong Công ty. Điều 7. Quy chế này có thể được điều chỉnh và bổ sung trong quá trình hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế. Điều 8. Quy chế này cũng như các điều khoản sửa đổi, bổ sung sau này sẽ được gửi tới các bộ phận trong Công ty. Trưởng bộ phận có trách nhiệm truyền đạt tới toàn thể nhân viên trong bộ phận để đảm bảo mọi người đều có thể hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc. 2
  3. 3. 3

×