SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
………….. …………..
BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT BIẾN TÍNH:
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNGNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG
TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
Mã Số: s2016.391.85
Nhóm sinh viên thực hiện: Phạm Thị Lệ Trâm
Ngô Văn Ngọc
Lê Xuân Hải
Người hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn
NỘI DUNG BÁO CÁO
Mở đầu
Tổng quan tài liệu
Các phương pháp thực
nghiệm
Kết qủa và thảo luận
Kết luận
Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Giới thiệu graphen
Có năng lượng
vùng cấm từ
1,7 – 4,3 eV
Bề mặt riêng
lớn 2600 m2/g
có nhiều nhóm
chức hóa học
hoạt động
vùng cấm từ
1,7 – 4,3 eV
TiO –
Không độc hại,
bền, rẻ
Tái tạo
Hạn chế
sự tái kết
hợp.
Mở rộngTiO2 –
GO tổng
hợp
Tái tạo
electron
quang
sinh
Mở rộng
vùng
hoạt
động
quang
Khó
phân
tách
sau hấp
phụ
Hoạt tính
thể hiện ở
vùng ánh
sáng tử
ngoại
TiO2
Chúng em chọn đề tài:
VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT BIẾN TÍNH:
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNGNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG
TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
Mục tiêu Tổng hợp vật liệu
TiO2/ graphen
oxit biến tính
có hoạt tính xúc
tác quang cao
trong ánh sáng
khả kiến
đề tài
TiO2/ graphen
oxit biến tính
dạng khử phản ứng phân
hủy methylene
xanh (MB)
Vật liệu graphen
oxit và graphen oxit
biến tính
vật liệu TiO2/
granphen oxit biến
tính dạng khử
methylene xanh
(MB)
Đối tượng và
phạm vi nghiên
cứu
biến tính
• Tổng
hợp
GO • Biến
• Tổng hợp
TiO2/graphen oxit
biến tính dạng khử • Đặc
• Đánh
giá
hoạt
Phuo
Phương pháp thực nghiệm
GO • Biến
tính GO
biến tính dạng khử • Đặc
trưng
vật liệu
hoạt
tính
xúc tác
Tổng hợp
vật liệu xúc
tác
Nội dung
nghiên cứu
Khảo sát khả
năng xúc tác
quang vật liệu
trong phản ứng
phân hủy MB
Đặc trưng
vật liệu
Tổng
quan
tài
Vật liệu
graphittài
liệu
graphit
Liên kết C-C tương đối bền, liên kết σ với 3 nguyên tử cacbon xung
quanh và liên kết π không định vị với các nguyên tử xung quanh. tạo ra
một hệ thống liên hợp dạng (-C=C-C=C-C=C-)
Hình 1.1. Cấu trúc tinh thể của graphit (3D)
Vật liệu graphit oxit
Graphit oxit là sản phẩm của quá trình oxi hóa graphit bằng các hợp chất có tính
oxi hóa mạnh
Hình 1.2.Sơ đồ oxi hóa graphit thành graphit oxit
Graphen oxit (GO) và graphen oxit biến tính
Sau khi oxi hoá graphit, người ta siêu âm để tách lớp graphit tạo ra các vảy
graphen oxit.
Hình 1.3. Cấu trúc của một lớp vảy graphen oxit
Cấu trúc quan trọng nhất của sản phẩm này là luôn có mặt các nhóm chức chứa
oxi hoạt động.
Có nhiều
phương pháp
biến tính GO
nhưng chúng
em chọn lựa
tác nhân biến
tính vừa hỗ
trợ khả năng
phân tán
trong dungtrong dung
môi vừa
không tạo
liên kết với
các nhóm
chức trên bề
mặt GO.
Hình 1.5. Biến tính GO thông qua phản ứng diazonium hóa
oxitdạngkhử
khử hóa các nhóm chức chứa
oxi trên bề mặt graphen oxit
Tính chất
Tính chất cơ
và điện kì lạ
Electron
chuyển
động rất
Graphenoxit
Cấu trúc tinh thể
động rất
nhanh
Vật liệu titan dioxit ( TiO2)
Anatase
Các dạng
Rutile
Brookite
Các dạng
cấu trúc
TiO2
Tính
chất xúc
tác quang
Tổng hợp
TiO2
Cơ chế
phân hủy
chất hữu cơ
Phản ứng
xúc tác
quang trong
chất xúc
tác quang
của TiO2
phân hủy
chất hữu cơ
ô nhiễm
Các yêu tố
ảnh hưởng
đến hoạt
tính xúc tác
quang
xúc tác
quang trong
chất bán dẫn
Khắc
phục sự
tái kết
hợp.
Vật liệu tổ hợp TiO2/graphen oxit biến tính dạng khử.
Giải quyết ba
vấn đề của thế
kỉ 21
năng
lượng
ánh sáng
Chất hoạt động bề mặt và ứng dụng
Qúa trình bóc tách lớp trong pha lỏng với sự hỗ trợ của chất
HĐBM SDS (Sodium Dodecyl Sunfate)
Giới thiệu methylene xanh (MB)
Hình 1.13. Công thức của 3,7-bis(Dimethylamino)-
phenothiazin-5-ium chloride (hay methylene xanh)
Các phương pháp thực nghiệm
Thiết
bị,bị,
dụng cụ
Hóa
chất
Tổng hợp
vật liệu
Tổng hợp vật liệu
Tổng hợp graphen oxit (GO) bằng phương pháp Hummers biến tính
graphit cacbon
+ NaNO3
+ H2SO4 98%
t0(0-50C)
khuấy đều
Hỗn
hơp 1
1. Nâng 150C khuấy 2h
2. Cho từ từ KMnO4
3. Nâng 400C khuấy 1h
Hỗn
hơp 2
1. Siêu âm tách lớp
1. Thêm nước cất
và nâng lên 980C.
2. Thêm H2O2 5%
khuấy trong 1h.
Hỗn
hơp 3
1. Lọc rửa nhiều lần bằng
axit HCl 5%
2. Rửa bằng nước cất đến
pH = 7
Graphit
Oxit
1. Siêu âm tách lớp
với x gam SDS
(x= 0,0625g, 0,125g,
0,1875g, 0,25g )
2. Giữ ở (0-50C)
Dung dịch Graphen oxit
( Dung Dịch 1)
Tổng hợp vật liệu
Tổng hợp graphen oxit biến tính SGO-S
46(mg) axit sulfanilic 300 mg Na2CO3
trong 10 ml nước cất
Gia nhiệt
Dung dịch đồng nhất NaNO trong 5 ml nước cất Dung dịch HCl 1NDung dịch đồng nhất NaNO2 trong 5 ml nước cất Dung dịch HCl 1N
Dung dịch muối diazoni
( Dung Dịch 2)
Làm lạnh (0-50C), khuấy
Tổng hợp vật liệu
Tổng hợp graphen oxit biến tính SGO-S dạng khử
GO đã phân tán ngâm
trong nước ở (0-50C)
(Dung dịch 1) Khuấy 2h
(0-50C)
SGO -S
(Graphen oxit biến tính)
Dung dịch muối diazoni
của axit sulfanilic
(Dung dịch 2)
rSGO-S
(Graphen oxit biến tính
dạng bị khử)
Thêm chất khử
Khuấy 8h ở 500C
Tổng hợp vật liệu
Tổng hợp vật liệu TiO2/rSGO-S
m (g) r-SGO-S
siêu âm 2 giờ Hỗn hợp 1
Làm lạnh 30
phút
Hỗn hợp 2
100ml H2O và 20ml etanol
Cho 20 ml TiCl4 mà
không khuấy
Cho vào autocle thủy
nhiệt 180oC 12 giờ
Hỗn hợp 3
Lọc rửa bằng etanol
Sấy 800C trong 3 giờ
TiO2/rSGO-S
Các phương pháp đặc trưng vật liệu
Nhiễu xạ tia X: xác định cấu trúc
IR: xác định các liên kết
TEM: xác định hình dạng và kích thước hạt
SEM: xác định hình thái bề mặt ngoài
Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng
phân hủy MB
Xây dựng
đường
chuẩn MB
Khảo sátKhảo sát
hoạt tính
xúc tác
Đánh giá khả
năng hấp phụ
của
TiO2/rSGO-S
3. KẾT QUẢ VÀ
THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tính
Graphit
10 20 30 40 50
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
(b)
(a)
5 10 15 20 25 30
(d)
(c)
(b)
Hình 3.1. Giản đồ XRD của graphit (hình nhỏ phía trên góc phải);
GO-S0.0625 (a), GO-S0.125 (b), GO-S0.1875 (c) và GO-S0,25(d)
pic đặc trưng của graphit ở 2θ tại 26,3o đã mất đi và thay vào
đó là sự xuất hiện của pic ở góc 2θ nhỏ hơn ở các hình a, b,
c, d (chuyển về góc 2θ gần 11°, đặc trưng cho GO)
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tính
Nguyên tố
Graphit GO – S
%
nguyên tử
% mol
%
nguyên tử
% mol
C 90,97 7,58 10,42 0,87
O 7,86 0,49 39,48 2,47
S --- 6,45 0,20S --- 6,45 0,20
Si --- 21,91 0,78
Na --- 21,73 0,94
Các nguyên tố khác 1,17 0,01
Bảng 3.1. Hàm lượng các nguyên tố trong graphit và GO-S
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tínhqua(%T)
O-H
C=O
a
b
Mẫu GO-S thì các pic đặc trưng
của các nhóm chức chứa oxi tại
bước sóng 3343 cm-1 (dao động
của nhóm –OH), 1717 cm-1 và
1628 cm-1 (dao động của -C=O ),
1101 cm-1 (dao động của C-O).
Mẫu graphen oxit biến tính,
SGO-S (c) xuất hiện các pic đặc
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
S sóng(cm-1 )
Đtruynqua(%T)
O=S=O C-S
c
Hình 3.2. Phổ hồng ngoại của GO-S (a), rSGO-S (b), SGO-S (c)
SGO-S (c) xuất hiện các pic đặc
trưng của nhóm -SO3H như
O=S=O ở 1179 cm-1 và liên kết
C-S ở 642,3 cm-1. Mẫu rSGO-S
(b), các pic đặc trưng của các
nhóm chức chứa oxi tại bước
sóng 3343 cm-1 (dao động của
nhóm –OH), 1717 cm-1 và 1628
cm-1 (dao động của -C=O ), 1101
cm-1 (dao động của C-O) đã giảm
rõ rệt.
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tính
Hình 3.3. Ảnh HR-TEM của GO-S (a) và rSGO-S (b)
Hình thái học của các mẫu SGO-S và rSGO-S được xác định bởi
kỹ thuật HR-TEM
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S
ươngđi(cps)
a
A (101)
A (004) A (105)
R (111)
Các pic ở góc 2theta
25,5o; 37 o; 54 o;
56,5 o; 62,5 o tương
ứng các mặt (101),
(004), (105), (211),
(204). Điều này
chứng tỏ đã có sự
hình thành TiO
20 30 40 50 60 70
2theta (đ )
Cưngđtươ
a
b
A (211)
A (204)
R (110)
R (111)
Hình 3.4. Giản đồ nhiễu xạ tia X của TiO2 (a) vàTiO2/ rSGO-S (b)
hình thành TiO2
trong vật liệu. Bên
cạnh đó có xuất hiện
các pha rutile (theo
thẻ chuẩn JCPDS
65-0190) ở góc
2theta 27,5 o; 41,2o
ứng với các mặt
(110), (111).
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S
Nguyên tố % khối lượng % nguyên tử
C 0,14 0,31
O 39,11 55,59
Ti 60,49 33,88
S 0,24 10,26
Na và một số nguyên tố khác 0,02 0,06
Bảng 3.2. Hàm lượng các nguyên tố trong mẫu TiO2/ rSGO-S
Thành phần và hàm lượng các nguyên tố trong các mẫu GO-S và TiO2/rSGO-S
có sự khác biệt. Lượng C trong mẫu giảm đáng kể từ 10,42% trong GO-S
xuống còn 0,31% (TiO2/rSGO-S) trong khi đó lượng oxi trong mẫu lại tăng
khác cao, từ 39,48% tăng lên 65,59%
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S
Hình 3.5. Ảnh SEM của TiO2/rSGO-S
Ảnh SEM của TiO2/rSGO-S chỉ ra đặc trưng kiểu lớp của vật liệu. Các khối
có xu hướng xếp lại gần nhau hơn. Ngoài ra cũng có thể thấy các hạt TiO2
phân bố đều đặn trên bề mặt của SGO-S.
3.1. Đặc trưng vật liệu
3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S
a b
100nm
HV=80.0kV
Direct Mag: 20000x
rSGO-S
Print Mag: 39800x @51mm
14:05:10 a 01/15/17
TEM Mode:Imaging
TiO2/rSGO-S
Print Mag: 80400x @51mm
13:30:25 a 03/10/17
TEM Mode:Imaging
100nm
HV=80.0kV
Direct Mag: 40000x
Hình 3.6. Ảnh TEM của rSGO-S (a) và TiO2/rSGO-S (b)
Khi quan sát ảnh TEM của vật liệu TiO2/rSGO-S, hình 3.6 (b) có thể thấy rất rõ
sự phân tán đều đặn các hạt nano TiO2 trên graphen oxit biến tính dạng khử,
trong khi đó rSGO-S (a) chỉ là tấm mỏng trong suốt
3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng
phân hủy MB
bước sóng
hấp phụ cực
đại Xây dựng
đường chuẩn
1.5
2.0
2.5
Abs
y = 0.25177x + 0.03979
R2
= 0.9986
đại
đường chuẩn
0 2 4 6 8 10
0.0
0.5
1.0
Abs
Noàng ñoä (mg/l)
Hình 3.7. Phổ UV- Vis của MB Hình 3.8. Đường chuẩn của xanh metylen (MB)
3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng
phân hủy MB
• Thời gian đạt cân
bằng hấp phụ là sau
2 giờ.
Khảo sát thời
gian đạt cân
bằng hấp phụ
3.2.4. Đánh giá hoạt tính quang xúc
tác trong phản ứng phân hủy MB
0.90
0.95
1.00
TiO2
SGO-S
TiO2/rSGO-S
3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng
phân hủy MB
Khi so sánh hoạt
tính xúc tác quang
của 3 mẫu SGO-S,
TiO2, TiO2/rSGO-S,
ta nhận thấy mẫu
TiO2/rSGO-S có
hoạt tính xúc tác tốt
0 50 100 150 200 250 300
0.70
0.75
0.80
0.85
Th i gian (phút)
C/C0
Hình 3.8. Đồ thị phân hủy MB (C/C0) theo thời gian của
SGO-S, TiO2 và TiO2/rSGO-S
hoạt tính xúc tác tốt
cao hơn SGO-S,
TiO2. Sau 300 phút
phản ứng, với vật
liệu TiO2/rSGO-S,
nồng độ MB giảm
26,8%, tiếp đến là
SGO-S, 22, 1% và
cuối cùng là TiO2,
20,6%.
3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng
phân hủy MB
0.90
0.95
1.00
1.05
TiO2/rSGO-S (0,05)
TiO2/rSGO-S (0,1)
TiO2/rSGO-S (0,015)
Với mẫu TiO2/rSGO-
S (0,015), sau 300
phút phản ứng nồng
độ MB giảm 26,8%,
sự giảm nồng độ MB
tăng lên khi tăng
SGO-S, mẫu
TiO /rSGO-S (0,05)
0 50 100 150 200 250 300
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
Th i gian (phút)
C/C0
Hình 3.8. Đồ thị phân hủy MB (C/C0) theo thời gian bởi
TiO2/rSGO-S (0,1), TiO2/rSGO-S (0,05) và TiO2/rSGO-S (0,015)
TiO2/rSGO-S (0,05)
giảm 33,2%. Nhưng
nếu tiếp tục tăng
SGO-S thì hoạt tính
xúc tác quang của vật
liệu tổ hợp TiO2 với
SGO-S lại giảm, mẫu
TiO2/rSGO-S (0,1)
nồng độ MB giảm
14,7%
KẾT LUẬN
1. Đã tổng hợp thành công GO bằng phương pháp hóa học đi từ
graphit theo phương pháp Hummers biến tính có sử dụng chất
hoạt động bề mặt SDS.
2. Biến tính thành công GO bằng muối diazonium của axit
sulfanilic. Vật liệu sau khi biến tính vẫn giữa được cấu trúc lớp
của GO với sự có mặt của nhiều nhóm chức chứa oxi hoạt độngcủa GO với sự có mặt của nhiều nhóm chức chứa oxi hoạt động
và có mặt của chất biến tính.
3. Tổng hợp chất xúc tác tổ hợp TiO2 với SGO-S bằng phương
pháp thủy nhiệt với lượng SGO-S thay đổi trong khoảng từ 0,015
– 0,1 gam. Trong chất xúc tác tổ hợp TiO2/ rSGO-S, TiO2 có
thành phần tinh thể và kích thước hạt xác định, khoảng 20-25
nm. Chúng phân tán đồng đều trên bề mặt SGO-S.
KẾT LUẬN
4. Đánh giá hoạt tính xúc tác quang của vật liệu tổ hợp TiO2/
rSGO-S trong phản ứng phân hủy MB dưới ánh sáng khả kiến.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu TiO2/ rSGO-S thể hiện khả
năng quang xúc tác cao khi lượng SGO-S tổ hợp tăng từ 0,015 –
0,05 gam. Sự có mặt của SGO-S đã làm giảm nằn lượng vùng0,05 gam. Sự có mặt của SGO-S đã làm giảm nằn lượng vùng
cấm, mở rộng khả năng hấp thụ ánh sáng sang vùng ánh sáng khả
kiến.
Vat lieu graphen oxit bien tinh nghien cuu tong hop va ung dung

More Related Content

What's hot

Lý thuyết về sol gel
Lý thuyết về sol gelLý thuyết về sol gel
Lý thuyết về sol gelHuong Nguyen
 
Bao cao tn vo co
Bao cao tn vo co Bao cao tn vo co
Bao cao tn vo co Thanh Vu
 
Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...
Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...
Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
chưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 prochưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 protrietav
 
Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer Hà Nội
 
Nghiên cứu chế tạo hạt nano bạc
Nghiên cứu chế tạo hạt nano bạcNghiên cứu chế tạo hạt nano bạc
Nghiên cứu chế tạo hạt nano bạcwww. mientayvn.com
 
PHÂN TÍCH QUANG PHỔ
PHÂN TÍCH QUANG PHỔPHÂN TÍCH QUANG PHỔ
PHÂN TÍCH QUANG PHỔbann11f
 
Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...
Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...
Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangvtanguyet88
 
ĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNGĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNGMan_Ebook
 
VẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠP
VẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠPVẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠP
VẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠPwww. mientayvn.com
 
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...Nguyễn Hữu Học Inc
 

What's hot (20)

Lý thuyết về sol gel
Lý thuyết về sol gelLý thuyết về sol gel
Lý thuyết về sol gel
 
Bao cao tn vo co
Bao cao tn vo co Bao cao tn vo co
Bao cao tn vo co
 
Báo cáo thí nghiêm 6
Báo cáo thí nghiêm 6Báo cáo thí nghiêm 6
Báo cáo thí nghiêm 6
 
Đặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trường
Đặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trườngĐặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trường
Đặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trường
 
Luận văn: Chế tạo vật liệu keo zno bằng phương pháp thủy nhiệt
Luận văn: Chế tạo vật liệu keo zno bằng phương pháp thủy nhiệtLuận văn: Chế tạo vật liệu keo zno bằng phương pháp thủy nhiệt
Luận văn: Chế tạo vật liệu keo zno bằng phương pháp thủy nhiệt
 
Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...
Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...
Nghiên cứu phương pháp oxy hóa bậc cao hệ fenton trong xử lý độ màu và cod tr...
 
chưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 prochưng cất mới nhất 2015 pro
chưng cất mới nhất 2015 pro
 
Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer Các trạng thái vật lý của polymer
Các trạng thái vật lý của polymer
 
Đề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đ
Đề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đĐề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đ
Đề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đ
 
Nghiên cứu chế tạo hạt nano bạc
Nghiên cứu chế tạo hạt nano bạcNghiên cứu chế tạo hạt nano bạc
Nghiên cứu chế tạo hạt nano bạc
 
PHÂN TÍCH QUANG PHỔ
PHÂN TÍCH QUANG PHỔPHÂN TÍCH QUANG PHỔ
PHÂN TÍCH QUANG PHỔ
 
Bai giang ky thuat xuc tac
Bai giang ky thuat xuc tacBai giang ky thuat xuc tac
Bai giang ky thuat xuc tac
 
Xuc tac quang hoa
Xuc tac quang hoaXuc tac quang hoa
Xuc tac quang hoa
 
Chuong3
Chuong3Chuong3
Chuong3
 
Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...
Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...
Luận văn: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu graphen oxit ...
 
Pho hong ngoai ir va su dung pho de cau truc
Pho hong ngoai ir va su dung pho de cau trucPho hong ngoai ir va su dung pho de cau truc
Pho hong ngoai ir va su dung pho de cau truc
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quang
 
ĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNGĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỀU CHẾ CELLULOSE NANO TINH THỂ VÀ ỨNG DỤNG
 
VẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠP
VẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠPVẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠP
VẬT LIỆU ZnO và ZnO PHA TẠP
 
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích (Tài liệu miễn phí cho sinh viên Đại học B...
 

Similar to Vat lieu graphen oxit bien tinh nghien cuu tong hop va ung dung

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...www. mientayvn.com
 
[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docx
[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docx[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docx
[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docxktpcst
 
Hoa de ct new
Hoa de ct newHoa de ct new
Hoa de ct newHuyenngth
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Thí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdf
Thí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdfThí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdf
Thí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdfKhoaTrnDuy
 
Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...
Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...
Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Tm khoi so 8 2013-5
Tm khoi so 8 2013-5Tm khoi so 8 2013-5
Tm khoi so 8 2013-5Ái Lệ
 
4 bo de dap an thi hsg hoa 8
4 bo de dap an thi hsg hoa 84 bo de dap an thi hsg hoa 8
4 bo de dap an thi hsg hoa 8gia su minh tri
 
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010doanloi47hoa1
 
Nghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axit
Nghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axitNghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axit
Nghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axitNguyen Thanh Tu Collection
 
Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...
Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...
Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...
Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...
Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...HanaTiti
 
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap anDa nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap anVăn Hà
 
53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...
53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...
53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
L3-Oxy hoa nhiet.pdf
L3-Oxy hoa nhiet.pdfL3-Oxy hoa nhiet.pdf
L3-Oxy hoa nhiet.pdfDanh Bich Do
 
H dan tieuluan_new
H dan tieuluan_newH dan tieuluan_new
H dan tieuluan_newHoàng ng
 

Similar to Vat lieu graphen oxit bien tinh nghien cuu tong hop va ung dung (20)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO ÔXÍT SẮT (Fe2O3) NHẰM ỨNG DỤ...
 
[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docx
[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docx[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docx
[dethihsg247.com]-15-de-thi-hsg-Hoa-10-co-dap-an.docx
 
Hoa de ct new
Hoa de ct newHoa de ct new
Hoa de ct new
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
 
Thí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdf
Thí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdfThí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdf
Thí nghiệm hóa lý nhóm 3 bài 4.pdf
 
Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...
Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...
Luận án: Xử lý hiệu quả DDT bằng quang xúc tác sử dụng compozit - Gửi miễn ph...
 
Tm khoi so 8 2013-5
Tm khoi so 8 2013-5Tm khoi so 8 2013-5
Tm khoi so 8 2013-5
 
4 bo de dap an thi hsg hoa 8
4 bo de dap an thi hsg hoa 84 bo de dap an thi hsg hoa 8
4 bo de dap an thi hsg hoa 8
 
Bctl hhcr n2 sol gel 25 09 17
Bctl hhcr n2 sol gel 25 09 17Bctl hhcr n2 sol gel 25 09 17
Bctl hhcr n2 sol gel 25 09 17
 
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
 
Luận văn: Phương pháp tích phân đầu của Mozhaev, HAY, 9đ
Luận văn: Phương pháp tích phân đầu của Mozhaev, HAY, 9đLuận văn: Phương pháp tích phân đầu của Mozhaev, HAY, 9đ
Luận văn: Phương pháp tích phân đầu của Mozhaev, HAY, 9đ
 
Nghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axit
Nghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axitNghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axit
Nghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axit
 
Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...
Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...
Nghien cuu che tao than hoat tinh tu phu pham nong nghiep va ung dung lam cha...
 
Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...
Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...
Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2-3Pb1-3MnO3 khi thay thế 10% hàm lượng Z...
 
Kltn vu van thinh k63b
Kltn vu van thinh k63bKltn vu van thinh k63b
Kltn vu van thinh k63b
 
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap anDa nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an
 
53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...
53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...
53 ĐỀ CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 MÔN HÓA HỌC - 2022-2023 - ...
 
L3-Oxy hoa nhiet.pdf
L3-Oxy hoa nhiet.pdfL3-Oxy hoa nhiet.pdf
L3-Oxy hoa nhiet.pdf
 
H dan tieuluan_new
H dan tieuluan_newH dan tieuluan_new
H dan tieuluan_new
 
Phuong phap phan tich khoi luong bo y te
Phuong phap phan tich khoi luong bo y tePhuong phap phan tich khoi luong bo y te
Phuong phap phan tich khoi luong bo y te
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 

Recently uploaded

2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfXem Số Mệnh
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 

Recently uploaded (20)

2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 

Vat lieu graphen oxit bien tinh nghien cuu tong hop va ung dung

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ………….. ………….. BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT BIẾN TÍNH: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNGNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Mã Số: s2016.391.85 Nhóm sinh viên thực hiện: Phạm Thị Lệ Trâm Ngô Văn Ngọc Lê Xuân Hải Người hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn
 • 2. NỘI DUNG BÁO CÁO Mở đầu Tổng quan tài liệu Các phương pháp thực nghiệm Kết qủa và thảo luận Kết luận
 • 3. Mở đầu Lý do chọn đề tài
 • 4. Giới thiệu graphen Có năng lượng vùng cấm từ 1,7 – 4,3 eV Bề mặt riêng lớn 2600 m2/g có nhiều nhóm chức hóa học hoạt động vùng cấm từ 1,7 – 4,3 eV
 • 5. TiO – Không độc hại, bền, rẻ Tái tạo Hạn chế sự tái kết hợp. Mở rộngTiO2 – GO tổng hợp Tái tạo electron quang sinh Mở rộng vùng hoạt động quang Khó phân tách sau hấp phụ Hoạt tính thể hiện ở vùng ánh sáng tử ngoại TiO2
 • 6. Chúng em chọn đề tài: VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT BIẾN TÍNH: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNGNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
 • 7. Mục tiêu Tổng hợp vật liệu TiO2/ graphen oxit biến tính có hoạt tính xúc tác quang cao trong ánh sáng khả kiến đề tài TiO2/ graphen oxit biến tính dạng khử phản ứng phân hủy methylene xanh (MB)
 • 8. Vật liệu graphen oxit và graphen oxit biến tính vật liệu TiO2/ granphen oxit biến tính dạng khử methylene xanh (MB) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu biến tính
 • 9. • Tổng hợp GO • Biến • Tổng hợp TiO2/graphen oxit biến tính dạng khử • Đặc • Đánh giá hoạt Phuo Phương pháp thực nghiệm GO • Biến tính GO biến tính dạng khử • Đặc trưng vật liệu hoạt tính xúc tác
 • 10. Tổng hợp vật liệu xúc tác Nội dung nghiên cứu Khảo sát khả năng xúc tác quang vật liệu trong phản ứng phân hủy MB Đặc trưng vật liệu
 • 12. Liên kết C-C tương đối bền, liên kết σ với 3 nguyên tử cacbon xung quanh và liên kết π không định vị với các nguyên tử xung quanh. tạo ra một hệ thống liên hợp dạng (-C=C-C=C-C=C-) Hình 1.1. Cấu trúc tinh thể của graphit (3D)
 • 13. Vật liệu graphit oxit Graphit oxit là sản phẩm của quá trình oxi hóa graphit bằng các hợp chất có tính oxi hóa mạnh Hình 1.2.Sơ đồ oxi hóa graphit thành graphit oxit
 • 14. Graphen oxit (GO) và graphen oxit biến tính Sau khi oxi hoá graphit, người ta siêu âm để tách lớp graphit tạo ra các vảy graphen oxit. Hình 1.3. Cấu trúc của một lớp vảy graphen oxit Cấu trúc quan trọng nhất của sản phẩm này là luôn có mặt các nhóm chức chứa oxi hoạt động.
 • 15. Có nhiều phương pháp biến tính GO nhưng chúng em chọn lựa tác nhân biến tính vừa hỗ trợ khả năng phân tán trong dungtrong dung môi vừa không tạo liên kết với các nhóm chức trên bề mặt GO. Hình 1.5. Biến tính GO thông qua phản ứng diazonium hóa
 • 16. oxitdạngkhử khử hóa các nhóm chức chứa oxi trên bề mặt graphen oxit Tính chất Tính chất cơ và điện kì lạ Electron chuyển động rất Graphenoxit Cấu trúc tinh thể động rất nhanh
 • 17. Vật liệu titan dioxit ( TiO2) Anatase Các dạng Rutile Brookite Các dạng cấu trúc TiO2
 • 18. Tính chất xúc tác quang Tổng hợp TiO2 Cơ chế phân hủy chất hữu cơ Phản ứng xúc tác quang trong chất xúc tác quang của TiO2 phân hủy chất hữu cơ ô nhiễm Các yêu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác quang xúc tác quang trong chất bán dẫn
 • 19. Khắc phục sự tái kết hợp. Vật liệu tổ hợp TiO2/graphen oxit biến tính dạng khử. Giải quyết ba vấn đề của thế kỉ 21 năng lượng ánh sáng
 • 20. Chất hoạt động bề mặt và ứng dụng Qúa trình bóc tách lớp trong pha lỏng với sự hỗ trợ của chất HĐBM SDS (Sodium Dodecyl Sunfate)
 • 21. Giới thiệu methylene xanh (MB) Hình 1.13. Công thức của 3,7-bis(Dimethylamino)- phenothiazin-5-ium chloride (hay methylene xanh)
 • 22. Các phương pháp thực nghiệm Thiết bị,bị, dụng cụ Hóa chất Tổng hợp vật liệu
 • 23. Tổng hợp vật liệu Tổng hợp graphen oxit (GO) bằng phương pháp Hummers biến tính graphit cacbon + NaNO3 + H2SO4 98% t0(0-50C) khuấy đều Hỗn hơp 1 1. Nâng 150C khuấy 2h 2. Cho từ từ KMnO4 3. Nâng 400C khuấy 1h Hỗn hơp 2 1. Siêu âm tách lớp 1. Thêm nước cất và nâng lên 980C. 2. Thêm H2O2 5% khuấy trong 1h. Hỗn hơp 3 1. Lọc rửa nhiều lần bằng axit HCl 5% 2. Rửa bằng nước cất đến pH = 7 Graphit Oxit 1. Siêu âm tách lớp với x gam SDS (x= 0,0625g, 0,125g, 0,1875g, 0,25g ) 2. Giữ ở (0-50C) Dung dịch Graphen oxit ( Dung Dịch 1)
 • 24. Tổng hợp vật liệu Tổng hợp graphen oxit biến tính SGO-S 46(mg) axit sulfanilic 300 mg Na2CO3 trong 10 ml nước cất Gia nhiệt Dung dịch đồng nhất NaNO trong 5 ml nước cất Dung dịch HCl 1NDung dịch đồng nhất NaNO2 trong 5 ml nước cất Dung dịch HCl 1N Dung dịch muối diazoni ( Dung Dịch 2) Làm lạnh (0-50C), khuấy
 • 25. Tổng hợp vật liệu Tổng hợp graphen oxit biến tính SGO-S dạng khử GO đã phân tán ngâm trong nước ở (0-50C) (Dung dịch 1) Khuấy 2h (0-50C) SGO -S (Graphen oxit biến tính) Dung dịch muối diazoni của axit sulfanilic (Dung dịch 2) rSGO-S (Graphen oxit biến tính dạng bị khử) Thêm chất khử Khuấy 8h ở 500C
 • 26. Tổng hợp vật liệu Tổng hợp vật liệu TiO2/rSGO-S m (g) r-SGO-S siêu âm 2 giờ Hỗn hợp 1 Làm lạnh 30 phút Hỗn hợp 2 100ml H2O và 20ml etanol Cho 20 ml TiCl4 mà không khuấy Cho vào autocle thủy nhiệt 180oC 12 giờ Hỗn hợp 3 Lọc rửa bằng etanol Sấy 800C trong 3 giờ TiO2/rSGO-S
 • 27. Các phương pháp đặc trưng vật liệu Nhiễu xạ tia X: xác định cấu trúc IR: xác định các liên kết TEM: xác định hình dạng và kích thước hạt SEM: xác định hình thái bề mặt ngoài
 • 28. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng phân hủy MB Xây dựng đường chuẩn MB Khảo sátKhảo sát hoạt tính xúc tác Đánh giá khả năng hấp phụ của TiO2/rSGO-S
 • 29. 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNTHẢO LUẬN
 • 30. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tính Graphit 10 20 30 40 50 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 (b) (a) 5 10 15 20 25 30 (d) (c) (b) Hình 3.1. Giản đồ XRD của graphit (hình nhỏ phía trên góc phải); GO-S0.0625 (a), GO-S0.125 (b), GO-S0.1875 (c) và GO-S0,25(d) pic đặc trưng của graphit ở 2θ tại 26,3o đã mất đi và thay vào đó là sự xuất hiện của pic ở góc 2θ nhỏ hơn ở các hình a, b, c, d (chuyển về góc 2θ gần 11°, đặc trưng cho GO)
 • 31. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tính Nguyên tố Graphit GO – S % nguyên tử % mol % nguyên tử % mol C 90,97 7,58 10,42 0,87 O 7,86 0,49 39,48 2,47 S --- 6,45 0,20S --- 6,45 0,20 Si --- 21,91 0,78 Na --- 21,73 0,94 Các nguyên tố khác 1,17 0,01 Bảng 3.1. Hàm lượng các nguyên tố trong graphit và GO-S
 • 32. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tínhqua(%T) O-H C=O a b Mẫu GO-S thì các pic đặc trưng của các nhóm chức chứa oxi tại bước sóng 3343 cm-1 (dao động của nhóm –OH), 1717 cm-1 và 1628 cm-1 (dao động của -C=O ), 1101 cm-1 (dao động của C-O). Mẫu graphen oxit biến tính, SGO-S (c) xuất hiện các pic đặc 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 S sóng(cm-1 ) Đtruynqua(%T) O=S=O C-S c Hình 3.2. Phổ hồng ngoại của GO-S (a), rSGO-S (b), SGO-S (c) SGO-S (c) xuất hiện các pic đặc trưng của nhóm -SO3H như O=S=O ở 1179 cm-1 và liên kết C-S ở 642,3 cm-1. Mẫu rSGO-S (b), các pic đặc trưng của các nhóm chức chứa oxi tại bước sóng 3343 cm-1 (dao động của nhóm –OH), 1717 cm-1 và 1628 cm-1 (dao động của -C=O ), 1101 cm-1 (dao động của C-O) đã giảm rõ rệt.
 • 33. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.1. Graphen oxit và graphen oxit biến tính Hình 3.3. Ảnh HR-TEM của GO-S (a) và rSGO-S (b) Hình thái học của các mẫu SGO-S và rSGO-S được xác định bởi kỹ thuật HR-TEM
 • 34. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S ươngđi(cps) a A (101) A (004) A (105) R (111) Các pic ở góc 2theta 25,5o; 37 o; 54 o; 56,5 o; 62,5 o tương ứng các mặt (101), (004), (105), (211), (204). Điều này chứng tỏ đã có sự hình thành TiO 20 30 40 50 60 70 2theta (đ ) Cưngđtươ a b A (211) A (204) R (110) R (111) Hình 3.4. Giản đồ nhiễu xạ tia X của TiO2 (a) vàTiO2/ rSGO-S (b) hình thành TiO2 trong vật liệu. Bên cạnh đó có xuất hiện các pha rutile (theo thẻ chuẩn JCPDS 65-0190) ở góc 2theta 27,5 o; 41,2o ứng với các mặt (110), (111).
 • 35. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S Nguyên tố % khối lượng % nguyên tử C 0,14 0,31 O 39,11 55,59 Ti 60,49 33,88 S 0,24 10,26 Na và một số nguyên tố khác 0,02 0,06 Bảng 3.2. Hàm lượng các nguyên tố trong mẫu TiO2/ rSGO-S Thành phần và hàm lượng các nguyên tố trong các mẫu GO-S và TiO2/rSGO-S có sự khác biệt. Lượng C trong mẫu giảm đáng kể từ 10,42% trong GO-S xuống còn 0,31% (TiO2/rSGO-S) trong khi đó lượng oxi trong mẫu lại tăng khác cao, từ 39,48% tăng lên 65,59%
 • 36. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S Hình 3.5. Ảnh SEM của TiO2/rSGO-S Ảnh SEM của TiO2/rSGO-S chỉ ra đặc trưng kiểu lớp của vật liệu. Các khối có xu hướng xếp lại gần nhau hơn. Ngoài ra cũng có thể thấy các hạt TiO2 phân bố đều đặn trên bề mặt của SGO-S.
 • 37. 3.1. Đặc trưng vật liệu 3.1.2. Vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S a b 100nm HV=80.0kV Direct Mag: 20000x rSGO-S Print Mag: 39800x @51mm 14:05:10 a 01/15/17 TEM Mode:Imaging TiO2/rSGO-S Print Mag: 80400x @51mm 13:30:25 a 03/10/17 TEM Mode:Imaging 100nm HV=80.0kV Direct Mag: 40000x Hình 3.6. Ảnh TEM của rSGO-S (a) và TiO2/rSGO-S (b) Khi quan sát ảnh TEM của vật liệu TiO2/rSGO-S, hình 3.6 (b) có thể thấy rất rõ sự phân tán đều đặn các hạt nano TiO2 trên graphen oxit biến tính dạng khử, trong khi đó rSGO-S (a) chỉ là tấm mỏng trong suốt
 • 38. 3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng phân hủy MB bước sóng hấp phụ cực đại Xây dựng đường chuẩn 1.5 2.0 2.5 Abs y = 0.25177x + 0.03979 R2 = 0.9986 đại đường chuẩn 0 2 4 6 8 10 0.0 0.5 1.0 Abs Noàng ñoä (mg/l) Hình 3.7. Phổ UV- Vis của MB Hình 3.8. Đường chuẩn của xanh metylen (MB)
 • 39. 3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng phân hủy MB • Thời gian đạt cân bằng hấp phụ là sau 2 giờ. Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ 3.2.4. Đánh giá hoạt tính quang xúc tác trong phản ứng phân hủy MB
 • 40. 0.90 0.95 1.00 TiO2 SGO-S TiO2/rSGO-S 3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng phân hủy MB Khi so sánh hoạt tính xúc tác quang của 3 mẫu SGO-S, TiO2, TiO2/rSGO-S, ta nhận thấy mẫu TiO2/rSGO-S có hoạt tính xúc tác tốt 0 50 100 150 200 250 300 0.70 0.75 0.80 0.85 Th i gian (phút) C/C0 Hình 3.8. Đồ thị phân hủy MB (C/C0) theo thời gian của SGO-S, TiO2 và TiO2/rSGO-S hoạt tính xúc tác tốt cao hơn SGO-S, TiO2. Sau 300 phút phản ứng, với vật liệu TiO2/rSGO-S, nồng độ MB giảm 26,8%, tiếp đến là SGO-S, 22, 1% và cuối cùng là TiO2, 20,6%.
 • 41. 3.2. Khảo sát hoạt tính xúc tác trong phản ứng phân hủy MB 0.90 0.95 1.00 1.05 TiO2/rSGO-S (0,05) TiO2/rSGO-S (0,1) TiO2/rSGO-S (0,015) Với mẫu TiO2/rSGO- S (0,015), sau 300 phút phản ứng nồng độ MB giảm 26,8%, sự giảm nồng độ MB tăng lên khi tăng SGO-S, mẫu TiO /rSGO-S (0,05) 0 50 100 150 200 250 300 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 Th i gian (phút) C/C0 Hình 3.8. Đồ thị phân hủy MB (C/C0) theo thời gian bởi TiO2/rSGO-S (0,1), TiO2/rSGO-S (0,05) và TiO2/rSGO-S (0,015) TiO2/rSGO-S (0,05) giảm 33,2%. Nhưng nếu tiếp tục tăng SGO-S thì hoạt tính xúc tác quang của vật liệu tổ hợp TiO2 với SGO-S lại giảm, mẫu TiO2/rSGO-S (0,1) nồng độ MB giảm 14,7%
 • 42. KẾT LUẬN 1. Đã tổng hợp thành công GO bằng phương pháp hóa học đi từ graphit theo phương pháp Hummers biến tính có sử dụng chất hoạt động bề mặt SDS. 2. Biến tính thành công GO bằng muối diazonium của axit sulfanilic. Vật liệu sau khi biến tính vẫn giữa được cấu trúc lớp của GO với sự có mặt của nhiều nhóm chức chứa oxi hoạt độngcủa GO với sự có mặt của nhiều nhóm chức chứa oxi hoạt động và có mặt của chất biến tính. 3. Tổng hợp chất xúc tác tổ hợp TiO2 với SGO-S bằng phương pháp thủy nhiệt với lượng SGO-S thay đổi trong khoảng từ 0,015 – 0,1 gam. Trong chất xúc tác tổ hợp TiO2/ rSGO-S, TiO2 có thành phần tinh thể và kích thước hạt xác định, khoảng 20-25 nm. Chúng phân tán đồng đều trên bề mặt SGO-S.
 • 43. KẾT LUẬN 4. Đánh giá hoạt tính xúc tác quang của vật liệu tổ hợp TiO2/ rSGO-S trong phản ứng phân hủy MB dưới ánh sáng khả kiến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu TiO2/ rSGO-S thể hiện khả năng quang xúc tác cao khi lượng SGO-S tổ hợp tăng từ 0,015 – 0,05 gam. Sự có mặt của SGO-S đã làm giảm nằn lượng vùng0,05 gam. Sự có mặt của SGO-S đã làm giảm nằn lượng vùng cấm, mở rộng khả năng hấp thụ ánh sáng sang vùng ánh sáng khả kiến.