SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
L/O/G/OL/O/G/O
www.trungtamtinhoc.edu.vn
THU C TIM M CH VÀ TĂNG
HUY T ÁP
N I DUNG
Gi i thi u1
www.trungtamtinhoc.edu.vn
B nh tăng huy t áp
B nh tim
Thu c tr b nh tim và tăng huy t áp4
2
3
B nh tăng huy t áp
• Tăng huy t áp là b nh mãn tính trong đó áp
l c máu h th ng đ ng m ch tăng cao.
• Tăng huy t áp đư c phân lo i thành nguyên
phát hay th phát. Kho ng 90–95% s ca là
www.trungtamtinhoc.edu.vn
phát hay th phát. Kho ng 90–95% s ca là
"tăng huy t áp nguyên phát“.
• Huy t áp cao là m t trong nh ng y u t
nguy cơ c a đ t qu , nh i máu cơ tim, suy
tim và phình đ ng m ch, ngoài ra nó còn là
nguyên nhân gây ra suy th n mãn và bi n
ch ng m t.
B nh tăng huy t áp
• Khi tr s huy t áp tâm thu > 140mmHg và
huy t áp tâm trương >90 mmHg đư c xem
là tăng huy t áp.
• Đ i v i ngư i có tu i, d ng tăng huy t áp
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Đ i v i ngư i có tu i, d ng tăng huy t áp
ph bi n là tăng huy t áp tâm thu đơn thu n
t c là ch s huy t áp tâm thu >160mmHg
nhưng huy t áp tâm trương không cao
(<90mmHg).
B nh tăng huy t áp
www.trungtamtinhoc.edu.vn
B nh tăng huy t áp
Tiền sử
gia
đình
Tiền sử
gia
đình
L i s ng
lư i v n
đ ng
L i s ng
lư i v n
đ ng
Th a
cân, béo
phì
Th a
cân, béo
phì
Tu i tácTu i tác Hút
thu c
lá
www.trungtamtinhoc.edu.vn
TĂNG HUY T ÁPTĂNG HUY T ÁPNguyên
nhân ???
Nguyên
nhân ???
B nh mãn
tính
Chế độ ăn uống
không lành mạnh
B nh tăng huy t áp
Cơ chế sinh bệnh:
• Biến đổi về động học máu
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Biến đổi về động học máu
• Biến đổi về thần kinh
• Biến đổi về dịch thể
B nh tăng huy t áp
Biến đổi về động học máu:
• T n s tim tăng, lưu lư ng tim tăng d n, có hi n
tư ng co m ch dày th t trái tim Huy t áp
ngo i biên toàn b tăng d n Lưu lư ng tim và
lưu lư ng tâm thu càng gi m d n đ n suy tim.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
lưu lư ng tâm thu càng gi m d n đ n suy tim.
• T i th n, tăng s c c n m ch th n, gi m lưu lư ng
máu t i th n, ch c năng th n suy gi m , tuy trong
th i gian đ u t c đ l c c u th n và ho t đ ng
chung c a th n v n còn duy trì.
B nh tăng huy t áp
Biến đổi về động học máu:
• T i não, lưu lư ng v n gi đư c thăng b ng
trong m t gi i h n nh t đ nh th i kỳ có tăng
huy t áp rõ.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
huy t áp rõ.
• Khi huy t áp tăng, s c c n ngo i biên tăng th
tích huy t tương có xu hư ng gi m cho đ n khi
th n suy, th tích d ch trong máu tăng có th d n
đ n phù.
B nh tăng huy t áp
Biến đổi về thần kinh:
• th i kỳ đ u, nh hư ng c a h giao c m bi u
hi n s tăng t n s tim và s tăng lưu lư ng
tim.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• H th n kinh t đ ng giao c m đư c đi u khi n
b i h th n kinh trung ương hành não-t y s ng và
c hai h này liên h nhau qua trung gian các th
c m áp l c.
• Trong tăng huy t áp các th c m áp l c đư c
đi u ch nh đ n m c cao nh t và v i ngư ng nh y
c m cao nh t.
• H Renin-Angiotensine Aldosterone (RAA): Hi n nay
đã đư c ch ng minh có vai trò quan tr ng do ngoài
tác d ng ngo i vi còn có tác d ng trung uơng não
gây tăng huy t áp qua các th th angiotensine II.
B nh tăng huy t áp
Biến đổi về dịch tể:
www.trungtamtinhoc.edu.vn
gây tăng huy t áp qua các th th angiotensine II.
• Angiotensine II đư c t ng h p t angiotesinegène
gan và dư i tác d ng renine s t o thành angiotesine
I r i chuy n thành angiotesine II là m t ch t co m ch
r t m nh và làm tăng ti t aldosterone.
• Vasopressin (ADH): có vai trò khá rõ ràng trong cơ
ch sinh b nh tăng huy t áp có tác d ng trung ương
gi m huy t áp (qua trung gian s tăng tính nh y c m
th n kinh trung ương đ i v i ph n x áp t xoang
B nh tăng huy t áp
Biến đổi về dịch tể:
www.trungtamtinhoc.edu.vn
th n kinh trung ương đ i v i ph n x áp t xoang
đ ng m ch c nh và quai đ ng m ch ch ) tác d ng
ngo i vi co m ch (tr c ti p và qua ho t hóa các s i
Adrenergic) .
• Ch t Prostaglandin: tác d ng trung ương làm tăng
huy t áp, tác d ng ngo i vi làm gi m huy t áp.
B nh tim
• Là căn b nh nguy hi m nh t, t l
ngư i ch t h ng năm vì b nh tim
đ ng đ u t i M .
• Có nhi u d ng b nh tim.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Có nhi u d ng b nh tim.
• Nguyên nhân chính là: thu h p
ho c t c ngh n các đ ng m ch
vành (b nh m ch vành).
• B nh m ch vành x y ra t t , đó
là lý do m i ngư i thư ng có cơn
đau tim đ t ng t.
B nh tim
• Các lo i v n đ v tim có th
x y ra v i các van trung tâm,
ho c tim có th bơm không t t
và gây ra suy tim. M t s ngư i
m c b nh tim b m sinh.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
m c b nh tim b m sinh.
THU C TR B NH
TIM M CH VÀ
TĂNG HUY T ÁP
www.trungtamtinhoc.edu.vn
TĂNG HUY T ÁP
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c kháng angiotensin AT1
• Kali Losartan là ch t đ u tiên c a m t lo i
thu c m i dùng cho đi u tr tăng huy t áp, là
ch t đ i kháng th th (týp AT1) angiotensin
II.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Kali Losartan cũng làm gi m các nguy cơ t
vong do b nh lý tim m ch, đ t qu , và nh i
máu cơ tim trên các ngư i b nh tăng huy t
áp có hi n tư ng phì đ i th t trái và th n
c a ngư i b nh ti u đư ng týp 2 có protein
ni u.
Thu c kháng angiotensin AT1
• C losartan và ch t chuy n hoá đ u có ho t tính
liên k t nhi u v i protein huy t tương, ch y u là
albumin và chúng không qua thành m ch máu
não.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Losartan chuy n hoá bư c đ u nhi u qua gan
nh các enzym cytocrom P450. Kho ng 14% li u
Losartan u ng chuy n hoá thành ch t chuy n hoá
có ho t tính, ch t này đ m nhi m ph n l n tính đ i
kháng th th angiotesin II.
Thu c kháng angiotensin AT1
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Sơ đ t ng h p kali losartan
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Sơ đ t ng h p kali losartan
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Sơ đ t ng h p Valsartan
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Sơ đ t ng h p CANDESARTAN CILEXETIL
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Sơ đ t ng h p olmesartan medoxomil
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Sơ đ t ng h p Eprosartan mesylate
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Sơ đ t ng h p TELMISARTAN
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c ch n kênh canxi
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c ch n kênh canxi
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c ch n kênh canxi
Cơ ch tác d ng:
• Các thu c ch n kênh canxi c ch dòng canxi ngo i
bào đi vào trong màng t bào cơ tim và cơ trơn m ch
máu.
• Các kênh canxi trong màng cơ tim và t bào cơ trơn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Các kênh canxi trong màng cơ tim và t bào cơ trơn
m ch máu có tính ch n l c và cho phép m t lưu
lư ng canxi ch y ch m hư ng vào trong.
• Các thu c này c ch dòng ch y vào, có kh nǎng
b ng làm bi n d ng kênh này, c ch cơ ch đi qua
ki m soát ion, và/ho c nh hư ng đ n s gi i phóng
canxi t lư i cơ.
Thu c ch n kênh canxi
Cơ ch tác d ng:
• Tác d ng đi n sinh lý c a verapamil và diltiazem làm
cho chúng h u ích đ phòng ch ng và/ho c ph c h i
ch ng lo n nh .
• Nifedipin ít đư c dùng tác d ng co cơ y u hơn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Nifedipin ít đư c dùng tác d ng co cơ y u hơn
diltiazem ho c verapamil. Veparamil cũng có tác d ng
giãn m ch ngo i vi y u hơn nifedipin và các ch t
tương t dihydropyridin.
Thu c ch n kênh canxi
Đ c đi m phân bi t:
• M c dù khác nhau v tác d ng dư c l c h c trong s các
thu c c a phân nhóm dihydropyridin là ít (amlodipin, felodipin,
nicardipin, nifedipin...) song verapamil và diltiazem là các thu c
khác bi t.
• Các thu c ch n kênh canxi s d ng tác d ng ch y u lên mô
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Các thu c ch n kênh canxi s d ng tác d ng ch y u lên mô
c a tim; t bào cơ trơn c a m ch, đ c bi t là ti u đ ng m ch và
cơ trơn c a đư ng tiêu hóa.
• T t c các thu c ch n kênh canxi đ u đư c cho phép dùng đ
đi u tr co th t m ch vành và cao huy t áp tr bepridil là không
đư c cho phép dùng đ đi u tr cao huy t áp,tr felodipin và
isradipin là không đư c FDA cho phép dùng đ đi u tr đau th t
ng c.
Thu c ch n kênh canxi
Đ c đi m phân bi t:
• Diltiazem và verapamil là hai thu c ch n kênh canxi
duy nh t đư c dùng đ đi u tr lo n nh p tâm th t.
• Amlodipin, bepridil và felodipin là các thu c ch n kênh
canxi có th i gian tác d ng đ dài đ cho phép dùng
www.trungtamtinhoc.edu.vn
canxi có th i gian tác d ng đ dài đ cho phép dùng
li u ngày m t l n.
• Diltiazem, verapamil và nicardipin dùng đư ng tĩnh
m ch và t t c đ u đư c s d ng đ ki m soát ch ng
lo n nh p. Ngoài ra nicardipin có th đư c truy n tĩnh
m ch liên t c khi c n gi m huy t áp nhanh.
Thu c ch n kênh canxi - NIFEDIPINE
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c ch n kênh canxi - FELODIPINE
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c ch n kênh canxi - AMLODIPINE
BESYLATE
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c ch n kênh canxi - AMLODIPINE
BESYLATE
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c ch n kênh canxi - AZELNIDIPINE
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c c ch th alpha
• Các ch t c ch th alpha bao
g m doxazosin, phenoxybenzamin,
phentolamin, prazosin, terazosin và tolazolin.
• Trên lâm sàng, doxazosin, terazosin và, trong
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Trên lâm sàng, doxazosin, terazosin và, trong
m t ph m vi h n ch , parazosin đư c dùng
làm thu c u ng đi u tr cao huy t áp và phì
đ i tuy n ti n li t.
Thu c c ch th alpha
• Phenoxybenzamin và tolazolin ít khi đư c s
d ng.
• Phentolamin đư c dùng đ ch n đoán u t bào
ưa crôm, đ đi u tr cao huy t áp do u t bào
ưa crôm, và đ ngǎn ng a ho i t mô.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
ưa crôm, và đ ngǎn ng a ho i t mô.
• Phentolamin cũng đư c dùng đi u tr cơn cao
huy t áp do li u pháp c ch monoamin
oxidase (MAOI) cũng như đi u tr li t dương.
Thu c c ch th alpha
• T khi đư c công b vào tháng 11 nǎm
1990, doxazocin đã tr thành m t trong 3
thu c đư c ưa chu ng trong đi u tr cao
huy t áp do thu c có th i gian tác d ng
www.trungtamtinhoc.edu.vn
huy t áp do thu c có th i gian tác d ng
kéo dài.
Thu c c ch th alpha
• Phentolamin và phenoxybenzamin là nh ng
ch t đ i kháng không c nh tranh tác d ng ng n
trên th th alpha-adrenalin.
• Đ i kháng c th th alpha 1 và alpha 2, do đó
c ch tác d ng c a c epinephrin và
www.trungtamtinhoc.edu.vn
c ch tác d ng c a c epinephrin và
norepinephrin tu n hoàn, nhưng phentolamin
tác d ng trên nh ng ch t trung gian do đ u mút
dây th n kinh c a h adrenalin gi i phóng ra
y u hơn trên các catecholamin tu n hoàn.
Thu c c ch th alpha
• Tính đ i kháng th th alpha 1 làm tǎng m c
norepinephrin tu n hoàn. Đi u này làm gi m
tác d ng h huy t áp.
• Làm gi m cholesterol toàn ph n, LDL
(cholesterol t tr ng th p) huy t thanh và
www.trungtamtinhoc.edu.vn
(cholesterol t tr ng th p) huy t thanh và
triglycerid huy t thanh.
• Tác d ng c a các ch t ch n alpha 1 trên lipid
máu càng rõ r t nh ng b nh nhân có m c
lipid cao khi b t đ u dùng thu c.
Thu c c ch th alpha
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thu c c ch th Beta
• Catecholamine là những chất thần kinh thể
dịch làm trung gian cho nhiều hoạt động sinh
lý và chuyển hóa.
• Các tác dụng của catecholamine thì khác nhau,
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Các tác dụng của catecholamine thì khác nhau,
cả ở dạng tự nhiên và dạng tổng hợp, phụ
thuộc vào sự tương tác hóa học của chúng với
các thụ thể adrenergic có cấu trúc phân tử
riêng biệt nằm trên màng tế bào.
Thu c c ch th Beta
• Trong đ u nh ng năm 1960, James Black
nghiên c u trên m t lo t các h p ch t c ch β
-adrenergic, pronethanol và propranolol, đưa ra
gi thuy t r ng chúng s làm gi m m c tiêu th
oxy c a cơ tim b ng cách ngăn c n các tác
www.trungtamtinhoc.edu.vn
oxy c a cơ tim b ng cách ngăn c n các tác
d ng c a catecholamine và do đó s có ích cho
vi c đi u tr đau th t ng c, tăng huy t áp và
lo n nh p tim.
Thu c c ch th Beta
• Propranolol tr thành prototype c ch β đã
đư c ch ng minh hi u qu c d ng tiêm
tĩnh m ch và đư ng u ng đ đi u tr b nh tim
m ch.
• Năm 1964, propranolol đã tr thành m t bư c
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• Năm 1964, propranolol đã tr thành m t bư c
ti n l n đ u tiên trong đi u tr cơn đau th t
ng c k t khi gi i thi u nitroglycerin g n 100
năm trư c đó. Ngoài ra, nó nhanh chóng tr
thành m t thu c đư c ch p nh n cho đi u tr
r i lo n nh p tim, tăng huy t áp và b nh cơ
tim phì đ i.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Dư c đ ng l c h c c a thu c c ch Beta
Tính ch n l c:
• Khi đư c s d ng li u th p, các thu c c ch ch n l c β1
c ch th th β1 c a tim nhưng có ít nh hư ng hơn trên
th th β2 trong ph qu n và m ch máu, tuy nhiên, li u cao
hơn các thu c ch n l c β1 cũng c ch th th β2.
• C n ph i đư c s d ng m t cách th n tr ng nh ng b nh
www.trungtamtinhoc.edu.vn
• C n ph i đư c s d ng m t cách th n tr ng nh ng b nh
nhân có tình tr ng co th t ph qu n.
• Thu c c ch β1 ch n l c v i li u lư ng th p có th không
c ch th th β2 mà nó làm trung gian giãn ti u đ ng m ch.
Dư c đ ng l c h c c a thu c c ch Beta
Ho t tính gi ng giao c m n i t i:
• Các thu c c ch β làm gi m s c đ kháng m ch
máu ngo i biên m t cách tr c ti p và cũng có th
gây ra c ch d n truy n nhĩ th t ít hơn so v i các
lo i thu c không có tác đ ng này.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
lo i thu c không có tác đ ng này.
• M c dù thu c c β- adrenergic đư c xem như nhóm thu c có
tác d ng đi u tr ho c dư c l c h c tương t cho nh ng b nh
nhân tăng huy t áp, đau th t ng c, và r i lo n nh p tim, nhưng
nh ng thu c này có các tính ch t dư c đ ng h c khá đa d ng
và nhi u h th ng phân ph i khác nhau.
Dư c đ ng l c h c c a thu c c ch Beta
www.trungtamtinhoc.edu.vn
TÀI LI U THAM KH O
• Douglas S. Johnson (Editor), Jie Jack Li (Editor),
2007, The Art of Drug Synthesis, Wiley, 132-192.
• Bộ y tế, 2006, Hóa dược – Dược lý, NXB Y học.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
L/O/G/OL/O/G/O
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thank You!

More Related Content

What's hot

PHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAI
PHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAIPHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAI
PHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAIGia Khải Phạm
 
Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp
Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp
Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp Trung Kien
 
Tăng huyết áp
Tăng huyết ápTăng huyết áp
Tăng huyết ápdrhotuan
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongbanbientap
 
Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018
Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018
Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018tran hoang
 
TĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPTĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPSoM
 
Pham manh-hung-toiuu-hoa
Pham manh-hung-toiuu-hoaPham manh-hung-toiuu-hoa
Pham manh-hung-toiuu-hoanguyenngat88
 
Tang huyet ap
Tang huyet apTang huyet ap
Tang huyet apthao thu
 
Dự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu Hương
Dự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu HươngDự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu Hương
Dự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu Hươngnguyenngat88
 
Thuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàng
Thuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàngThuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàng
Thuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàngSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
Do doan-loi-tha-khang-tri
Do doan-loi-tha-khang-triDo doan-loi-tha-khang-tri
Do doan-loi-tha-khang-tringuyenngat88
 
Chan doan va dieu tri suy tim man
Chan doan va dieu tri suy tim manChan doan va dieu tri suy tim man
Chan doan va dieu tri suy tim manThanh Liem Vo
 
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuXử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuyoungunoistalented1995
 

What's hot (18)

Tang huyet ap. huong dan dieu tri
Tang huyet ap. huong dan dieu triTang huyet ap. huong dan dieu tri
Tang huyet ap. huong dan dieu tri
 
PHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAI
PHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAIPHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAI
PHONG VA DIEU TRI TANG HUYET AP _ GS.PHAM GIA KHAI
 
Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp
Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp
Lựa chọn thuốc điều trị Tăng Huyết Áp
 
Tăng huyết áp
Tăng huyết ápTăng huyết áp
Tăng huyết áp
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
 
Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018
Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018
Sử dụng thuốc điều trị Suy Tim 2018
 
TĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPTĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁP
 
Pham manh-hung-toiuu-hoa
Pham manh-hung-toiuu-hoaPham manh-hung-toiuu-hoa
Pham manh-hung-toiuu-hoa
 
Tăng huyết áp ở ĐTĐ + BTM
Tăng huyết áp ở ĐTĐ + BTMTăng huyết áp ở ĐTĐ + BTM
Tăng huyết áp ở ĐTĐ + BTM
 
Tang huyet ap
Tang huyet apTang huyet ap
Tang huyet ap
 
Dự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu Hương
Dự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu HươngDự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu Hương
Dự phòng đột quỵ ở người tăng huyết áp - PGS.TS Đinh Thị Thu Hương
 
Thuốc tim mạch
Thuốc tim mạchThuốc tim mạch
Thuốc tim mạch
 
Thuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàng
Thuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàngThuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàng
Thuốc tim mạch chính và áp dụng trong thực hành lâm sàng
 
Tăng huyết áp ẩn giấu
Tăng huyết áp ẩn giấuTăng huyết áp ẩn giấu
Tăng huyết áp ẩn giấu
 
Do doan-loi-tha-khang-tri
Do doan-loi-tha-khang-triDo doan-loi-tha-khang-tri
Do doan-loi-tha-khang-tri
 
Chan doan va dieu tri suy tim man
Chan doan va dieu tri suy tim manChan doan va dieu tri suy tim man
Chan doan va dieu tri suy tim man
 
Hypertension and stroke
Hypertension and strokeHypertension and stroke
Hypertension and stroke
 
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứuXử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
Xử trí các tình trạng tăng huyết áp cấp cứu
 

Similar to Report thuoc tim mach va tang huyet ap

THUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
THUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNGTHUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
THUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNGSoM
 
Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...
Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...
Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...Dược Tuệ Linh
 
Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...
Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...
Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...Dược Tuệ Linh
 
Sach giao co lam 14 11.
Sach giao co lam 14 11.Sach giao co lam 14 11.
Sach giao co lam 14 11.Linh Le
 
Buổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạch
Buổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạchBuổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạch
Buổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạchclbsvduoclamsang
 
26 2011. thiếu máu thiếu sắt y4
26 2011. thiếu máu thiếu sắt y426 2011. thiếu máu thiếu sắt y4
26 2011. thiếu máu thiếu sắt y4Trung Hiếu Nguyễn
 
ho ra máu
ho ra máuho ra máu
ho ra máuSoM
 
Master Slide 03.06.pdf
Master Slide 03.06.pdfMaster Slide 03.06.pdf
Master Slide 03.06.pdfAnhHungCao
 
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng
Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng
Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng nataliej4
 
7 -he than kinh tu dong
7 -he than kinh tu dong7 -he than kinh tu dong
7 -he than kinh tu dongKhang Le Minh
 
Tổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptx
Tổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptxTổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptx
Tổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptxSuongSuong16
 
TĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPTĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPSoM
 
Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...
Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...
Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
tăng huyết áp.pptx
tăng huyết áp.pptxtăng huyết áp.pptx
tăng huyết áp.pptxLMnhDL
 
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINH
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINHĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINH
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINHSoM
 

Similar to Report thuoc tim mach va tang huyet ap (20)

Dieutritacmachoi.pptdich
Dieutritacmachoi.pptdichDieutritacmachoi.pptdich
Dieutritacmachoi.pptdich
 
THUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
THUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNGTHUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
THUỐC TIM MẠCH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
 
Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...
Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...
Tỏi Tía - Công trình nghiên cứu tác dụng của tỏi tía của Viện Hàn Lâm Khoa Họ...
 
Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...
Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...
Giảo cổ lam Tuệ Linh - Giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa ...
 
Sach giao co lam 14 11.
Sach giao co lam 14 11.Sach giao co lam 14 11.
Sach giao co lam 14 11.
 
Xo gan Y hà nội
Xo gan Y hà nộiXo gan Y hà nội
Xo gan Y hà nội
 
Ddsltss (nx power lite)
Ddsltss (nx power lite)Ddsltss (nx power lite)
Ddsltss (nx power lite)
 
Dr phong suy tim
Dr phong  suy timDr phong  suy tim
Dr phong suy tim
 
Buổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạch
Buổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạchBuổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạch
Buổi 5: Thuốc chẹn kênh calci trong điều trị các bệnh tim mạch
 
26 2011. thiếu máu thiếu sắt y4
26 2011. thiếu máu thiếu sắt y426 2011. thiếu máu thiếu sắt y4
26 2011. thiếu máu thiếu sắt y4
 
ho ra máu
ho ra máuho ra máu
ho ra máu
 
Master Slide 03.06.pdf
Master Slide 03.06.pdfMaster Slide 03.06.pdf
Master Slide 03.06.pdf
 
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƯỜNG UỐNG ...
 
Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng
Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng
Quy Trình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa Trên Mức Độ Nặng
 
7 -he than kinh tu dong
7 -he than kinh tu dong7 -he than kinh tu dong
7 -he than kinh tu dong
 
Tổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptx
Tổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptxTổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptx
Tổng-quan-tăng-huyết-áp-và-các-nhóm-thuốc.pptx
 
TĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁPTĂNG HUYẾT ÁP
TĂNG HUYẾT ÁP
 
Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...
Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...
Nghiên cứu về xử trí sản khoa đối với thai phụ mắc bệnh thận tại bệnh viện Bạ...
 
tăng huyết áp.pptx
tăng huyết áp.pptxtăng huyết áp.pptx
tăng huyết áp.pptx
 
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINH
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINHĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINH
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BĂNG HUYẾT SAU SINH
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 

Recently uploaded

200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfXem Số Mệnh
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 

Recently uploaded (20)

200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 

Report thuoc tim mach va tang huyet ap

 • 2. N I DUNG Gi i thi u1 www.trungtamtinhoc.edu.vn B nh tăng huy t áp B nh tim Thu c tr b nh tim và tăng huy t áp4 2 3
 • 3. B nh tăng huy t áp • Tăng huy t áp là b nh mãn tính trong đó áp l c máu h th ng đ ng m ch tăng cao. • Tăng huy t áp đư c phân lo i thành nguyên phát hay th phát. Kho ng 90–95% s ca là www.trungtamtinhoc.edu.vn phát hay th phát. Kho ng 90–95% s ca là "tăng huy t áp nguyên phát“. • Huy t áp cao là m t trong nh ng y u t nguy cơ c a đ t qu , nh i máu cơ tim, suy tim và phình đ ng m ch, ngoài ra nó còn là nguyên nhân gây ra suy th n mãn và bi n ch ng m t.
 • 4. B nh tăng huy t áp • Khi tr s huy t áp tâm thu > 140mmHg và huy t áp tâm trương >90 mmHg đư c xem là tăng huy t áp. • Đ i v i ngư i có tu i, d ng tăng huy t áp www.trungtamtinhoc.edu.vn • Đ i v i ngư i có tu i, d ng tăng huy t áp ph bi n là tăng huy t áp tâm thu đơn thu n t c là ch s huy t áp tâm thu >160mmHg nhưng huy t áp tâm trương không cao (<90mmHg).
 • 5. B nh tăng huy t áp www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 6. B nh tăng huy t áp Tiền sử gia đình Tiền sử gia đình L i s ng lư i v n đ ng L i s ng lư i v n đ ng Th a cân, béo phì Th a cân, béo phì Tu i tácTu i tác Hút thu c lá www.trungtamtinhoc.edu.vn TĂNG HUY T ÁPTĂNG HUY T ÁPNguyên nhân ??? Nguyên nhân ??? B nh mãn tính Chế độ ăn uống không lành mạnh
 • 7. B nh tăng huy t áp Cơ chế sinh bệnh: • Biến đổi về động học máu www.trungtamtinhoc.edu.vn • Biến đổi về động học máu • Biến đổi về thần kinh • Biến đổi về dịch thể
 • 8. B nh tăng huy t áp Biến đổi về động học máu: • T n s tim tăng, lưu lư ng tim tăng d n, có hi n tư ng co m ch dày th t trái tim Huy t áp ngo i biên toàn b tăng d n Lưu lư ng tim và lưu lư ng tâm thu càng gi m d n đ n suy tim. www.trungtamtinhoc.edu.vn lưu lư ng tâm thu càng gi m d n đ n suy tim. • T i th n, tăng s c c n m ch th n, gi m lưu lư ng máu t i th n, ch c năng th n suy gi m , tuy trong th i gian đ u t c đ l c c u th n và ho t đ ng chung c a th n v n còn duy trì.
 • 9. B nh tăng huy t áp Biến đổi về động học máu: • T i não, lưu lư ng v n gi đư c thăng b ng trong m t gi i h n nh t đ nh th i kỳ có tăng huy t áp rõ. www.trungtamtinhoc.edu.vn huy t áp rõ. • Khi huy t áp tăng, s c c n ngo i biên tăng th tích huy t tương có xu hư ng gi m cho đ n khi th n suy, th tích d ch trong máu tăng có th d n đ n phù.
 • 10. B nh tăng huy t áp Biến đổi về thần kinh: • th i kỳ đ u, nh hư ng c a h giao c m bi u hi n s tăng t n s tim và s tăng lưu lư ng tim. www.trungtamtinhoc.edu.vn • H th n kinh t đ ng giao c m đư c đi u khi n b i h th n kinh trung ương hành não-t y s ng và c hai h này liên h nhau qua trung gian các th c m áp l c. • Trong tăng huy t áp các th c m áp l c đư c đi u ch nh đ n m c cao nh t và v i ngư ng nh y c m cao nh t.
 • 11. • H Renin-Angiotensine Aldosterone (RAA): Hi n nay đã đư c ch ng minh có vai trò quan tr ng do ngoài tác d ng ngo i vi còn có tác d ng trung uơng não gây tăng huy t áp qua các th th angiotensine II. B nh tăng huy t áp Biến đổi về dịch tể: www.trungtamtinhoc.edu.vn gây tăng huy t áp qua các th th angiotensine II. • Angiotensine II đư c t ng h p t angiotesinegène gan và dư i tác d ng renine s t o thành angiotesine I r i chuy n thành angiotesine II là m t ch t co m ch r t m nh và làm tăng ti t aldosterone.
 • 12. • Vasopressin (ADH): có vai trò khá rõ ràng trong cơ ch sinh b nh tăng huy t áp có tác d ng trung ương gi m huy t áp (qua trung gian s tăng tính nh y c m th n kinh trung ương đ i v i ph n x áp t xoang B nh tăng huy t áp Biến đổi về dịch tể: www.trungtamtinhoc.edu.vn th n kinh trung ương đ i v i ph n x áp t xoang đ ng m ch c nh và quai đ ng m ch ch ) tác d ng ngo i vi co m ch (tr c ti p và qua ho t hóa các s i Adrenergic) . • Ch t Prostaglandin: tác d ng trung ương làm tăng huy t áp, tác d ng ngo i vi làm gi m huy t áp.
 • 13. B nh tim • Là căn b nh nguy hi m nh t, t l ngư i ch t h ng năm vì b nh tim đ ng đ u t i M . • Có nhi u d ng b nh tim. www.trungtamtinhoc.edu.vn • Có nhi u d ng b nh tim. • Nguyên nhân chính là: thu h p ho c t c ngh n các đ ng m ch vành (b nh m ch vành). • B nh m ch vành x y ra t t , đó là lý do m i ngư i thư ng có cơn đau tim đ t ng t.
 • 14. B nh tim • Các lo i v n đ v tim có th x y ra v i các van trung tâm, ho c tim có th bơm không t t và gây ra suy tim. M t s ngư i m c b nh tim b m sinh. www.trungtamtinhoc.edu.vn m c b nh tim b m sinh.
 • 15. THU C TR B NH TIM M CH VÀ TĂNG HUY T ÁP www.trungtamtinhoc.edu.vn TĂNG HUY T ÁP
 • 18. Thu c kháng angiotensin AT1 • Kali Losartan là ch t đ u tiên c a m t lo i thu c m i dùng cho đi u tr tăng huy t áp, là ch t đ i kháng th th (týp AT1) angiotensin II. www.trungtamtinhoc.edu.vn • Kali Losartan cũng làm gi m các nguy cơ t vong do b nh lý tim m ch, đ t qu , và nh i máu cơ tim trên các ngư i b nh tăng huy t áp có hi n tư ng phì đ i th t trái và th n c a ngư i b nh ti u đư ng týp 2 có protein ni u.
 • 19. Thu c kháng angiotensin AT1 • C losartan và ch t chuy n hoá đ u có ho t tính liên k t nhi u v i protein huy t tương, ch y u là albumin và chúng không qua thành m ch máu não. www.trungtamtinhoc.edu.vn • Losartan chuy n hoá bư c đ u nhi u qua gan nh các enzym cytocrom P450. Kho ng 14% li u Losartan u ng chuy n hoá thành ch t chuy n hoá có ho t tính, ch t này đ m nhi m ph n l n tính đ i kháng th th angiotesin II.
 • 20. Thu c kháng angiotensin AT1 www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 21. Sơ đ t ng h p kali losartan www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 22. Sơ đ t ng h p kali losartan www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 23. Sơ đ t ng h p Valsartan www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 24. Sơ đ t ng h p CANDESARTAN CILEXETIL www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 25. Sơ đ t ng h p olmesartan medoxomil www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 26. Sơ đ t ng h p Eprosartan mesylate www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 27. Sơ đ t ng h p TELMISARTAN www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 28. Thu c ch n kênh canxi www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 29. Thu c ch n kênh canxi www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 30. Thu c ch n kênh canxi Cơ ch tác d ng: • Các thu c ch n kênh canxi c ch dòng canxi ngo i bào đi vào trong màng t bào cơ tim và cơ trơn m ch máu. • Các kênh canxi trong màng cơ tim và t bào cơ trơn www.trungtamtinhoc.edu.vn • Các kênh canxi trong màng cơ tim và t bào cơ trơn m ch máu có tính ch n l c và cho phép m t lưu lư ng canxi ch y ch m hư ng vào trong. • Các thu c này c ch dòng ch y vào, có kh nǎng b ng làm bi n d ng kênh này, c ch cơ ch đi qua ki m soát ion, và/ho c nh hư ng đ n s gi i phóng canxi t lư i cơ.
 • 31. Thu c ch n kênh canxi Cơ ch tác d ng: • Tác d ng đi n sinh lý c a verapamil và diltiazem làm cho chúng h u ích đ phòng ch ng và/ho c ph c h i ch ng lo n nh . • Nifedipin ít đư c dùng tác d ng co cơ y u hơn www.trungtamtinhoc.edu.vn • Nifedipin ít đư c dùng tác d ng co cơ y u hơn diltiazem ho c verapamil. Veparamil cũng có tác d ng giãn m ch ngo i vi y u hơn nifedipin và các ch t tương t dihydropyridin.
 • 32. Thu c ch n kênh canxi Đ c đi m phân bi t: • M c dù khác nhau v tác d ng dư c l c h c trong s các thu c c a phân nhóm dihydropyridin là ít (amlodipin, felodipin, nicardipin, nifedipin...) song verapamil và diltiazem là các thu c khác bi t. • Các thu c ch n kênh canxi s d ng tác d ng ch y u lên mô www.trungtamtinhoc.edu.vn • Các thu c ch n kênh canxi s d ng tác d ng ch y u lên mô c a tim; t bào cơ trơn c a m ch, đ c bi t là ti u đ ng m ch và cơ trơn c a đư ng tiêu hóa. • T t c các thu c ch n kênh canxi đ u đư c cho phép dùng đ đi u tr co th t m ch vành và cao huy t áp tr bepridil là không đư c cho phép dùng đ đi u tr cao huy t áp,tr felodipin và isradipin là không đư c FDA cho phép dùng đ đi u tr đau th t ng c.
 • 33. Thu c ch n kênh canxi Đ c đi m phân bi t: • Diltiazem và verapamil là hai thu c ch n kênh canxi duy nh t đư c dùng đ đi u tr lo n nh p tâm th t. • Amlodipin, bepridil và felodipin là các thu c ch n kênh canxi có th i gian tác d ng đ dài đ cho phép dùng www.trungtamtinhoc.edu.vn canxi có th i gian tác d ng đ dài đ cho phép dùng li u ngày m t l n. • Diltiazem, verapamil và nicardipin dùng đư ng tĩnh m ch và t t c đ u đư c s d ng đ ki m soát ch ng lo n nh p. Ngoài ra nicardipin có th đư c truy n tĩnh m ch liên t c khi c n gi m huy t áp nhanh.
 • 34. Thu c ch n kênh canxi - NIFEDIPINE www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 35. Thu c ch n kênh canxi - FELODIPINE www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 36. Thu c ch n kênh canxi - AMLODIPINE BESYLATE www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 37. Thu c ch n kênh canxi - AMLODIPINE BESYLATE www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 38. Thu c ch n kênh canxi - AZELNIDIPINE www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 39. Thu c c ch th alpha • Các ch t c ch th alpha bao g m doxazosin, phenoxybenzamin, phentolamin, prazosin, terazosin và tolazolin. • Trên lâm sàng, doxazosin, terazosin và, trong www.trungtamtinhoc.edu.vn • Trên lâm sàng, doxazosin, terazosin và, trong m t ph m vi h n ch , parazosin đư c dùng làm thu c u ng đi u tr cao huy t áp và phì đ i tuy n ti n li t.
 • 40. Thu c c ch th alpha • Phenoxybenzamin và tolazolin ít khi đư c s d ng. • Phentolamin đư c dùng đ ch n đoán u t bào ưa crôm, đ đi u tr cao huy t áp do u t bào ưa crôm, và đ ngǎn ng a ho i t mô. www.trungtamtinhoc.edu.vn ưa crôm, và đ ngǎn ng a ho i t mô. • Phentolamin cũng đư c dùng đi u tr cơn cao huy t áp do li u pháp c ch monoamin oxidase (MAOI) cũng như đi u tr li t dương.
 • 41. Thu c c ch th alpha • T khi đư c công b vào tháng 11 nǎm 1990, doxazocin đã tr thành m t trong 3 thu c đư c ưa chu ng trong đi u tr cao huy t áp do thu c có th i gian tác d ng www.trungtamtinhoc.edu.vn huy t áp do thu c có th i gian tác d ng kéo dài.
 • 42. Thu c c ch th alpha • Phentolamin và phenoxybenzamin là nh ng ch t đ i kháng không c nh tranh tác d ng ng n trên th th alpha-adrenalin. • Đ i kháng c th th alpha 1 và alpha 2, do đó c ch tác d ng c a c epinephrin và www.trungtamtinhoc.edu.vn c ch tác d ng c a c epinephrin và norepinephrin tu n hoàn, nhưng phentolamin tác d ng trên nh ng ch t trung gian do đ u mút dây th n kinh c a h adrenalin gi i phóng ra y u hơn trên các catecholamin tu n hoàn.
 • 43. Thu c c ch th alpha • Tính đ i kháng th th alpha 1 làm tǎng m c norepinephrin tu n hoàn. Đi u này làm gi m tác d ng h huy t áp. • Làm gi m cholesterol toàn ph n, LDL (cholesterol t tr ng th p) huy t thanh và www.trungtamtinhoc.edu.vn (cholesterol t tr ng th p) huy t thanh và triglycerid huy t thanh. • Tác d ng c a các ch t ch n alpha 1 trên lipid máu càng rõ r t nh ng b nh nhân có m c lipid cao khi b t đ u dùng thu c.
 • 44. Thu c c ch th alpha www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 45. Thu c c ch th Beta • Catecholamine là những chất thần kinh thể dịch làm trung gian cho nhiều hoạt động sinh lý và chuyển hóa. • Các tác dụng của catecholamine thì khác nhau, www.trungtamtinhoc.edu.vn • Các tác dụng của catecholamine thì khác nhau, cả ở dạng tự nhiên và dạng tổng hợp, phụ thuộc vào sự tương tác hóa học của chúng với các thụ thể adrenergic có cấu trúc phân tử riêng biệt nằm trên màng tế bào.
 • 46. Thu c c ch th Beta • Trong đ u nh ng năm 1960, James Black nghiên c u trên m t lo t các h p ch t c ch β -adrenergic, pronethanol và propranolol, đưa ra gi thuy t r ng chúng s làm gi m m c tiêu th oxy c a cơ tim b ng cách ngăn c n các tác www.trungtamtinhoc.edu.vn oxy c a cơ tim b ng cách ngăn c n các tác d ng c a catecholamine và do đó s có ích cho vi c đi u tr đau th t ng c, tăng huy t áp và lo n nh p tim.
 • 47. Thu c c ch th Beta • Propranolol tr thành prototype c ch β đã đư c ch ng minh hi u qu c d ng tiêm tĩnh m ch và đư ng u ng đ đi u tr b nh tim m ch. • Năm 1964, propranolol đã tr thành m t bư c www.trungtamtinhoc.edu.vn • Năm 1964, propranolol đã tr thành m t bư c ti n l n đ u tiên trong đi u tr cơn đau th t ng c k t khi gi i thi u nitroglycerin g n 100 năm trư c đó. Ngoài ra, nó nhanh chóng tr thành m t thu c đư c ch p nh n cho đi u tr r i lo n nh p tim, tăng huy t áp và b nh cơ tim phì đ i.
 • 49. Dư c đ ng l c h c c a thu c c ch Beta Tính ch n l c: • Khi đư c s d ng li u th p, các thu c c ch ch n l c β1 c ch th th β1 c a tim nhưng có ít nh hư ng hơn trên th th β2 trong ph qu n và m ch máu, tuy nhiên, li u cao hơn các thu c ch n l c β1 cũng c ch th th β2. • C n ph i đư c s d ng m t cách th n tr ng nh ng b nh www.trungtamtinhoc.edu.vn • C n ph i đư c s d ng m t cách th n tr ng nh ng b nh nhân có tình tr ng co th t ph qu n. • Thu c c ch β1 ch n l c v i li u lư ng th p có th không c ch th th β2 mà nó làm trung gian giãn ti u đ ng m ch.
 • 50. Dư c đ ng l c h c c a thu c c ch Beta Ho t tính gi ng giao c m n i t i: • Các thu c c ch β làm gi m s c đ kháng m ch máu ngo i biên m t cách tr c ti p và cũng có th gây ra c ch d n truy n nhĩ th t ít hơn so v i các lo i thu c không có tác đ ng này. www.trungtamtinhoc.edu.vn lo i thu c không có tác đ ng này.
 • 51. • M c dù thu c c β- adrenergic đư c xem như nhóm thu c có tác d ng đi u tr ho c dư c l c h c tương t cho nh ng b nh nhân tăng huy t áp, đau th t ng c, và r i lo n nh p tim, nhưng nh ng thu c này có các tính ch t dư c đ ng h c khá đa d ng và nhi u h th ng phân ph i khác nhau. Dư c đ ng l c h c c a thu c c ch Beta www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • 52. TÀI LI U THAM KH O • Douglas S. Johnson (Editor), Jie Jack Li (Editor), 2007, The Art of Drug Synthesis, Wiley, 132-192. • Bộ y tế, 2006, Hóa dược – Dược lý, NXB Y học. www.trungtamtinhoc.edu.vn