SlideShare a Scribd company logo
1 of 50
PHẢN ỨNG OXI
HÓA-KHỬ
1
PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ
1. Cặp oxi hóa khử.
2. Thế khử của các cặp oxi hóa khử.
3. Thế điện cực, các yếu tố ảnh hưởng đến
thế điện cực.
4. Chiều của phản ứng oxi hóa - khử4. Chiều của phản ứng oxi hóa - khử
5. Cơ chế của phản ứng oxi hoá - khử
6. Các giản đồ dữ kiện thế
7. Pin điện hóa
8. Sự điện phân
2
CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ
Cu2+(aq)+Zn(r) Cu(r)+Zn2+
(aq)
2e
1. Phản ứng oxi hóa - khử theo cơ chế chuyển electron
Phản ứng chuyển electron là phản ứng khi hai chất tiếp xúc với
3
2. Phản ứng oxi hóa - khử theo cơ chế chuyển nguyên tử
Phản ứng chuyển electron là phản ứng khi hai chất tiếp xúc với
nhau thì electron chuyển trực tiếp từ chất này sang chất kia.
Trong phản ứng này, HOCl đóng vai trò chất
oxi hóa, còn ion NO2
- đóng vai trò chất khử.
Sự biến đổi ion NO2
- thành ion NO3
- được
xem là sự oxi hóa nguyên tử N+3 (là nguyên
tử của nguyên tố tạo ra oxoanion), nghĩa là
tương ứng với sự mất 2 electron của N+3.
Nhưng như trên đã thấy, sự oxi hóa xảy raNhưng như trên đã thấy, sự oxi hóa xảy ra
không liên quan với sự mất electron do
electron chuyển từ chất khử đến chất oxi hóa
mà chỉ là do kết quả của sự chuyển nguyên tử
oxi từ phân tử axit hipoclorơ đến ion nitrit.
4
Phản ứng oxi hóa - khử với các oxoanion
như SO3
2-, NO2
-, OCl-, BrO- ...Phần lớn
các phản ứng này bao gồm sự chuyển một
vài nguyên tử oxi liên kết với các
oxoanion từ nguyên tử này tới nguyên tử
khác. Trong oxoanion, các nguyên tử oxi
liên kết với nguyên tử trung tâm rất mậtliên kết với nguyên tử trung tâm rất mật
thiết vì thế sự chuyển trực tiếp kiểu dưới
đây xảy ra rất chậm chạp:
NO2
- + OCl- → NO3
- + Cl-
5
PIN ĐIỆN HÓA
1. Phản ứng oxy hóa-khử
Zn Cu2+ Zn2+ Cu
CuZnCuZn ++++→→→→++++ ++++++++ 22
e
2e chuyển từ chất khử (Zn) sang chất oxy hóa
(Cu2+) & tỏa ra năng lượng nhiệt
6
∆∆∆∆Ho ,
KJ/mol
0 64,39 -152,4 0
kJH o
79,21639,644,152 −−−−====−−−−−−−−====∆
Pin Zn-Cu (pin điện hóa)
7
CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG NGUYÊN TỐ GANVANIC
Zn -2e →→→→ Zn2+ Cu2+ +2e →→→→ Cu
(-) Zn | Zn2+ (dd) || Cu2+(dd) | Cu (+)
(-) M1| M1
n+|| M2
n+| M2 (+)
Quá trình khử
Catod (+)
Quá trình oxyhoá
Anod (-)
ϕϕϕϕ- < ϕϕϕϕ+ 8
CÁC LOẠI ĐIỆN CỰC
1. Điện cực kim loại
2. Điện cực phi kim2. Điện cực phi kim
3. Điện cực oxy hóa-khử
4. Điện cực hydro chuẩn
9
1) Điện cực kim loại: gồm
một thanh kim loại M
nhúng trong dung dịch
muối chứa ion Mn+ của
kim loại đó.
2) Điện cực phi kim: gồm
Zn Zn2+ Zn2+ +2e ⇌⇌⇌⇌ Zn
2) Điện cực phi kim: gồm
một phi kim rắn có khả
năng dẫn điện, nhúng
trong dung dịch muối
chứa ion Xn- của phi kim
đó. kí hiệu là X/Xn-
Phản ứng điện cực:
X + ne Xn-
10
3) Điện cực khí: Gồm một thanhkim loại trơ
(platin phủ bột platin hay grafit) đóng vai
trò vật dẫn đồng thời là vật mang các phân
tử khí và được hấp phụ khí trên bề mặt và
được nhúng trong dung dịch chứa ion của
khí đó.
4) Điện cực oxi hóa - khử: Gồm một thanh4) Điện cực oxi hóa - khử: Gồm một thanh
kim loại trơ nhúng trong dung dịch chứa cả
dạng oxi hóa và dạng khử của cặp oxi hóa-
khử. Kí hiệu Ox,Kh/Pt ;
Phản ứng điện cực: Ox + ne Kh
VD: Pt/Fe3+, Fe2+ ; Pt/Sn4+, Sn2+
11
Thi t l p pin: đi n c c c n đo - đi n c c
hydro chu n
S c đi n đ ng c a pin
oo
E )()( −−−−++++
−−−−==== ϕϕ
Đo thế ñiện cực chuẩn
Ví d :
12
E )()( −−−−++++
−−−−==== ϕϕ
02//2 −−−−====−−−−==== ++++++++++++
o
Cu
o
HH
o
CuCu
E ϕϕϕ
VE oo
34,0)()( +=−= −+ ϕϕ
Vo
CuCu
34,0/2 +=+ϕ
1. So sánh lực tương đối của các chất oxi hóa và chất khử
Thế khử của một cặp oxi hóa-khử càng dương thì lực oxi
hóa của dạng oxi hóa càng mạnh và lực khử của dạng khử
càng yếu.
2. Dựa vào thế điện cực chuẩn để viết phản ứng oxi hóa – khử
tự diễn biến
Ý nghĩa của thế điện cực (thế khử) chuẩn
tự diễn biến
3. Tính sức điện động của pin Ganvani và biến thiên năng
lượng Gip ở điều kiện chuẩn.
4. Dự đoán chiều diễn biến của phản ứng oxi hóa – khử.
13
Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu
chất khử chất oxi hóa chất oxi hóa Chất khử
mạnh hơn mạnh hơn yếu hơn yếu hơn
DÃY ĐIỆN THẾ CỦA CÁC KIM LOẠI
1. Các yếu tố ảnh hưởng tới thế điện cực
của các kim loại
2. Dãy hoạt động hóa học và dãy điện thế
14
2. Dãy hoạt động hóa học và dãy điện thế
của các kim loại
Phương trình NECSTƠ
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ĐẾN THẾ ĐIỆN CỰC
VÀ SỨC ĐIỆN ĐỘNG CỦA PIN
dc
KHOXH
+∆=∆
aKH1 + bOXH2 cOXH1 + dKH2
+ne-ne
15
ba
dc
OXHKH
KHOXH
RTGG
21
210
ln+∆=∆
b
2
a
1
d
2
c
10
OXHKH
KHOXH
ln
nF
RT
EE −=
ba
dc
OXHKH
KHOXH
n
EE
21
210
lg
059,0
−=ở 25 0C
Thế điện cực phụ thuộc:
a OXH + ne + x[MToxh] ⇌⇌⇌⇌ b KH + y[MTkh]
Bản chất cặp OXH/KH và bản chất dung môi
[ ] [ ]
[ ] [ ]y
kh
b
x
oxh
a
0
kh/oxhkh/oxh
MTKH
MTOXH
ln
nF
RT
+ϕ=ϕ
Bản chất cặp OXH/KH và bản chất dung môi
Nồng độ chất OXH và chất KH
Nhiệt độ
Môi trường
Ảnh hưởng của sự tạo phức và tạo kết tủa
[KH] ↑ →→→→ ϕϕϕϕ ↓ →→→→ tính oxh của OXH ↓ →→→→ tính khử của KH ↑
[OXH] ↑ →→→→ ϕϕϕϕ ↑ →→→→ tính oxh của OXH ↑ →→→→ tính khử của KH ↓
[ ] [ ]
[ ] [ ]y
kh
b
x
oxh
a
0
kh/oxhkh/oxh
MTKH
MTOXH
ln
nF
RT
+ϕ=ϕ
OXH + …. →→→→ Phức hay kết tủa →→→→ [OXH] ↓ →→→→ ϕϕϕϕ ↓
→→→→ tính oxh của OXH↓ →→→→ tính khử của KH ↑
KH + …. →→→→ Phức hay kết tủa →→→→ [KH] ↓ →→→→ ϕϕϕϕ ↑
→→→→ tính oxh của OXH ↑ →→→→ tính khử của KH ↓
THẾ KHỬ VÀ THẾ OXYHOÁ
Quá trình khử: OXH + ne KH
∆G = -nFϕϕϕϕ(kh)
Quá trình oxyhoá: KH - ne OXHQuá trình oxyhoá: KH - ne OXH
∆G’ = -nFϕϕϕϕ(oxh)
∆∆∆∆G = - ∆∆∆∆G’ →→→→ ϕϕϕϕ (oxh) = - ϕϕϕϕ(kh)
OXH1 + ne KH1 ∆∆∆∆G1’ = -nFϕϕϕϕ1
KH1 - ne OXH1 ∆∆∆∆G1 = -nF(- ϕϕϕϕ1)
OXH2 + ne KH2 ∆∆∆∆G2 = -nFϕϕϕϕ2
KH1 + OXH2 OXH1 + KH2 ∆∆∆∆G < 0
CHIỀU CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA - KHỬ
∆∆∆∆G = ∆∆∆∆G1+ ∆∆∆∆G2= -nFE = -nF(ϕϕϕϕ2 - ϕϕϕϕ1) < 0
ϕϕϕϕ2 - ϕϕϕϕ1 > 0; ϕϕϕϕ2 > ϕϕϕϕ1
OXHϕϕϕϕ > + KHϕϕϕϕ < →→→→ KHϕϕϕϕ > + OXHϕϕϕϕ <
1. Hiệu ứng nhiệt độ
2. Hiệu ứng của sự thay đổi
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI
CHIỀU PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
nồng độ
3. Hiệu ứng của sự tạo thành
hợp chất ít tan
20
4. Hiệu ứng của sự tạo phức
4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH
[Au(CN)2]-
(aq) + e Au + 2CN-
(aq)
E0
[Au(CN)2]-/Au = E0
(Au+/Au) + 0,059lgCAu
+
Vì
Au+ + 2CN-
(aq) [Au(CN)2]- với Kb =
Khi C[Au(CN)2]
- = CCN
- = 1mol/l, thì
38
2
10.2
.
2
=
−+
−
CNAg
][Ag(CN)
CC
[Au(CN)2] CN
CAu
+ = 1/Kb = 1/(2.1038) = 5.10-39 mol/l
Do đó:
E = E0
[Au(CN)2]
-
/Au = 1,69 + 0,059lg(5.10-39) = - 0,57 V
E0
[Au(CN)2]
-
/Au < E0
H2O/OH- nên Au tan được trong dung dịch
NaCN khi có mặt O2.
21
5. Hiệu ứng của môi trường
MnO4
- + 8H+ + 5Cl- Mn2+ + Cl2 + 4H2O
E = E0 +
Nồng độ H+, MnO4
- và nhiệt độ càng cao thì E
càng lớn nên phản ứng xảy ra càng dễ dàng.
F
RT
5 +
− +
2
4
8
.
ln
Mn
H
MnO
C
CC
càng lớn nên phản ứng xảy ra càng dễ dàng.
Trong thực tế để điều chế Cl2 trong
phòng thí nghiệm người ta dùng KMnO4 tinh
thể, HCl đặc và đun nóng.
22
1. Quá thế
Khi nghiên cứu các phản ứng oxi hóa – khử, người ta nhận thấy
rằng: Thế của phản ứng (E) phải vượt quá 0 tới một giá trị nào đó, thì
phản ứng mới xảy ra với tốc độ đủ lớn. Hiện tượng đó gọi là quá thế.
Giá trị của quá thế đối với các phản ứng khác nhau là không giống
nhau, nhưng thường vào khoảng 0,6V.
Đối với những phản ứng mà sự chuyển một electron xảy ra ở lớp
electron bên ngoài và trong quá trình đó không xảy ra sự thay đổi cầu
Yếu tố ñộng học
phối trí của các trung tâm oxi hóa – khử (tức các nguyên tử chịu sự
thay đổi số oxi hóa) thì sự chuyển đó có thể nhanh và logarit tốc độ
thường tỉ lệ với hiệu các thế chuẩn: cân bằng càng có lợi thì tốc độ
phản ứng càng nhanh. Thí dụ, phản ứng chuyển electron sau:
Ở 250C có hằng số cân bằng khoảng 4.108 và hằng số tốc độ
khoảng 105 l.mol-1.s-1.
23
−−−−
+⇔+ 3
6
3
6
2
6
4
6 ][])([][])([ ClIrCNFeClIrCNFe
IIIIIIIVII
Những phản ứng mà sự chuyển electron đi kèm với
sự thay đổi cầu phối trí của các trung tâm oxi hóa -
khử thì tốc độ chung còn phụ thuộc vào tốc độ thế
ở cầu phối trí. Chẳng hạn, tốc độ phản ứng chuyển
electron sau chậm là do nó bị giới hạn bởi tốc độ
thế H2O phối trí với Cr3+ bằng Cl-.
Quá trình hình thành các phân tử O2, N2, H2
thường có năng lượng hoạt hóa lớn, do đó những
phản ứng có sự hình thành và phân hủy chúng
thường có tốc độ chậm. 24
+++++
++→++ 4
2
)(52
2
)(622
2
)(62
2
)(53 5])([])([5])([])([ NHOHClCrOHCoOHOHCrNHClCo aq
III
aq
II
aq
II
aq
III
2. Sự che phủ bề mặt kim loại
Khi xét phản ứng oxi hóa – khử của kim loại, trong nhiều
trường hợp ta cần chú ý đến một thực tế là có nhiều phản ứng
có E khá lớn, vượt cả quá thế nhưng thực tế vẫn không xảy ra.
Đó thường là do các lớp chất bền vững che phủ bề mặt kim loại.
Bình thường thì Mg không phản ứng với nước ở 250C, nếu cạo
sạch bề mặt thì nó phản ứng được với nước (ở pH= 7):
Mg(r) + 2H+
(aq) → Mg2+
(aq) + H2(k)
Ta có:Ta có:
E = 2,36 – 0,0295.14 = 1,95 V
Vì E > quá thế (0,6 V) nhiều nên thoạt đầu Mg phản ứng khá
mạnh với nước, nhưng do lớp Mg(OH)2 ít tan che phủ nên phản
ứng dần dần chậm lại.
25
1. Giản đồ Latimer
2. Giản đồ Frost.
CÁC GIẢN ĐỒ DỮ KIỆN THẾ
2. Giản đồ Frost.
3. Giản đồ E(ϕϕϕϕ) – pH (Pourbaix)
26
Ox Kh
m n
E0 ,V
ClO4
-
ClO3
-
+7 +5+1,20
GIẢN ĐỒ LATIMER
27
ClO4
-
(aq) + 2H+
(aq)+ 2e CO3
-
(aq) + H2O(l) E0= +1,20V
Môi trường axit
Môi trường bazơ
28
Môi trường axit
Môi trường bazơ
29
ỨNG DỤNG CỦA GIẢN ĐỒ LATIMER
1. Dự đoán trạng thái oxi hóa bền của nguyên tố
Nếu E0(B/C)>E0(A/B) thì nửa phản ứng
của cặp B/C tự diễn biến theo chiều thuận, còncủa cặp B/C tự diễn biến theo chiều thuận, còn
nửa phản ứng của cặp A/B – theo chiều nghịch.
Điều đó cho thấy B là tiểu phân kém bền, nó có
khả năng tự oxi hoá- khử thành A với số oxi
hóa cao hơn và C với số oxi hóa thấp hơn.
Người ta gọi đó là sự “dị phân”
(disproportionation). 30
Nếu E0(B/C) < E0(A/B)) thì nửa phản ứng
của cặp B/C tự diễn biến theo chiều nghịch,
còn nửa phản ứng của cặp A/B – theo chiều
thuận. Điều đó có nghĩa: B là tiểu phân bền,
tiểu phân A với số oxi hóa cao hơn sẽ phản
ứng với tiểu phân C có số oxi hóa thấp hơn
để tạo ra B với số oxi hóa trung gian. Ngườiđể tạo ra B với số oxi hóa trung gian. Người
ta gọi đó là sự “hợp phân”
(comproportionation).
2. Tính thế khử chuẩn của các cặp oxi hoá
không gần nhau
31
3. Dự đoán sản phẩm của phản ứng
H5IO6 IO3
-
HIO I3
-
I-1,70 1,14 1,45 0,54
1,20
Chuyển về giản đồ Latimer đơn giản chỉ chứa các
32
Chuyển về giản đồ Latimer đơn giản chỉ chứa các
trạng thái oxi hóa bền:
MnO4
- MnO4
2- MnO4
3- MnO2 Mn3+ Mn2+ Mn
1,51
1,75
0,56 0,27 4,27 0,95 1,5 -1,18
1,232,27
1,70
33
Chuyển về giản đồ Latimer đơn giản chỉ chứa các
trạng thái oxi hóa bền:
Nhỏ từng giọt pemanganat vào dung dịch axit
iothidric:
15I- + 2MnO4
- + 16H+ → 5I3
- + 2Mn2+ + 8H2O
Nhỏ từng giọt dung dịch iodua vào dung dịch
pemanganat đã được axit hóa:pemanganat đã được axit hóa:
I- + 2MnO4
- + 2H+ → IO3
- + 2MnO2 + H2O
3I- + 8MnO4
- + 11H+ + 2H2O → 3H5IO6 + 8MnO2
34
GIẢN ĐỒ FROST
Giản đồ Frost đối với một nguyên tố X là đồ
thị biểu diễn sự phụ thuộc của nE0 đối với các
cặp X(N)/X(0) đối với số oxi hoá N của X.
Giản đồ Frost là một đường gấp khúc nốiGiản đồ Frost là một đường gấp khúc nối
các điểm tương ứng với thế của các cặp.
Nhờ đó có thể dự đoán nhiệt động học về
phản ứng của những cặp bất kỳ có trong
giản đồ bằng cách so sánh độ dốc của các
đoạn thẳng.
35
Giản đồ Frost
36
Giản đồ Frost của Nitơ
CÁCH CHUYỂN TỪ GIẢN ĐỒ LATIMER SANG GIẢN ĐỒ FROST
Giản đồ Latimer
trong môi
trường axit
37
Giản đồ Frost
Trong môi trường axit
-0,70 v
-1,76 v
Số oxi hóa của oxi là 0, -1, -2 trong 3 tiểu
phân trên.
Đối với sự thay đổi số oxi hóa từ 0→ -1 (từ
O2 đến H2O2) E0 = 0,70V. Vì số oxi hóa trong
H2O là -2 và E0 đối với sự hình thành H2O là
+1,23V, nên nE0= -2,46V. Trên đoạn nối H2O2
và H2O:và H2O:
- Với số oxi hóa là -1 thì nE0 = - 0,70V.
- Với số oxi hóa là -2 thì nE0 = - 2,46V.
→ Sự chênh lệch đó là - 1,76V. Sự thay đổi số
oxi hóa từ H2O2 đến H2O là -1. Do đó E0 đối với
cặp H2O2/H2O là (-1,76V)/ (-1) = +1,76V là phù
hợp với giản đồ Latimer 38
39
MnO4
- MnO4
2- MnO4
3- MnO2 Mn3+ Mn2+ Mn
1,51
1,75
0,56 0,27 4,27 0,95 1,5 -1,18
1,232,27
1,70
40
SỬ DỤNG GIẢN ĐỒ FROST
Chất oxi hóa trong một cặp
với độ dốc dương (E0 dương
hơn) thì có khả năng bị khử.
Chất khử của cặp với độ dốc
41
Chất khử của cặp với độ dốc
kém dương hơn (E0 kém dương
hơn) thì có khả năng bị oxi hóa.
Một ion hoặc một
phân tử B ở giản đồ Frost là
không bền chịu sự dị phân
nếu nó nằm ở pha trên
đường thẳng nối hai tiểu
phân trước nó (A) và sau nó
(C).
Một chất B nằm phía
42
Một chất B nằm phía
dưới đường thẳng nối hai tiểu
phân trước (A) và sau nó (C)
trên giản đồ Frost thì bền hơn
hai tiểu phân A, C bởi vì năng
lượng Gip trung bình của B
thấp hơn. Theo đó, phản ứng
hợp phân của A và C là thuận
lợi hơn về mặt nhiệt động.
Quá trình khử nước:
2H+ + 2e– → H2(g) hoặc H2O + 2 e– → H2(g) + 2 OH–
Nếu áp suất riêng phần của H2 bằng 1atm ở 250C
E = E° - (0,059/2)×2pH = – 0,059 pH
GI N Đ E(ϕϕϕϕ) – PH (POURBAIX)
2
E = E° - (0,059/2)×2pH = – 0,059 pH
Quá trình oxi hóa nước:
2 H2O → O2(g) + 4 H+ + 2 e–
Nếu áp suất riêng phần của O2 bằng 1atm ở 250C
E = 1,23 – 0,059 pH 43
1,23v
0 v
0,6 v
44
GIẢN ĐỒ POURBAIX ĐỐI VỚI ION
SẮT
45
SO SÁNH ĐIỆN PHÂN VỚI PIN ĐIỆN HÓA
Pin điện hóa Điện phân
Anot (cực âm): cho “e” Anot (cực dương): cho “e”
Catot (cực dương): nhận “e” Catot (cực âm): nhận “e”
Hóa năng Điện năng Điện năng Hóa năng
48
ỨngỨng dụngdụng
Pin
Slid
e
47
of
48
Acqui
ỨngỨng dụngdụng
48
ĐiệnĐiện
phânphân
ỨngỨng dụngdụng
48
MạMạ ñiệnñiện
ỨngỨng dụngdụng
49

More Related Content

What's hot

Danh phap hoa lap the hidrocacbon vong no
Danh phap hoa lap the hidrocacbon vong noDanh phap hoa lap the hidrocacbon vong no
Danh phap hoa lap the hidrocacbon vong noHo Thi Nguyet
 
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khueLecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khueNguyen Thanh Tu Collection
 
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid bazHoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid bazNguyen Thanh Tu Collection
 
Chuyên đề hóa phân tích
Chuyên đề hóa phân tíchChuyên đề hóa phân tích
Chuyên đề hóa phân tíchtrvinhthien
 
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học)) Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))linh nguyen
 
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơCơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơPham Trường
 
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Canh Dong Xanh
 
Hợp chất dị vòng
Hợp chất dị vòngHợp chất dị vòng
Hợp chất dị vòngLam Nguyen
 
Bài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mớiBài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mớiNhat Tam Nhat Tam
 

What's hot (20)

Danh phap hoa lap the hidrocacbon vong no
Danh phap hoa lap the hidrocacbon vong noDanh phap hoa lap the hidrocacbon vong no
Danh phap hoa lap the hidrocacbon vong no
 
Can bang hoa hoc
Can bang hoa hocCan bang hoa hoc
Can bang hoa hoc
 
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khueLecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
Lecture chuong 4 nguon dien dong hoc cac qua trinh dien hoa ts van thanh khue
 
Hóa lý
Hóa lýHóa lý
Hóa lý
 
Nbs
NbsNbs
Nbs
 
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid bazHoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
 
Động học hóa lý
Động học hóa lýĐộng học hóa lý
Động học hóa lý
 
Gthoa phan tich_2
Gthoa phan tich_2Gthoa phan tich_2
Gthoa phan tich_2
 
Hieu ung trong hop chat huu co
Hieu ung trong hop chat huu coHieu ung trong hop chat huu co
Hieu ung trong hop chat huu co
 
Chuyên đề hóa phân tích
Chuyên đề hóa phân tíchChuyên đề hóa phân tích
Chuyên đề hóa phân tích
 
Slide phuc chat mon hoa vo co
Slide phuc chat mon hoa vo coSlide phuc chat mon hoa vo co
Slide phuc chat mon hoa vo co
 
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học)) Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 
Tim hieu ve chuan do da axit da bazo
Tim hieu ve chuan do da axit da bazoTim hieu ve chuan do da axit da bazo
Tim hieu ve chuan do da axit da bazo
 
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơCơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
 
Phuong phap oxy hoa khu
Phuong phap oxy hoa khuPhuong phap oxy hoa khu
Phuong phap oxy hoa khu
 
Phuong phap ket tua
Phuong phap ket tuaPhuong phap ket tua
Phuong phap ket tua
 
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
 
Phan ung the o nhan thom
Phan ung the o nhan thomPhan ung the o nhan thom
Phan ung the o nhan thom
 
Hợp chất dị vòng
Hợp chất dị vòngHợp chất dị vòng
Hợp chất dị vòng
 
Bài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mớiBài giảng chuẩn độ điện thế mới
Bài giảng chuẩn độ điện thế mới
 

Similar to Chuyen de phan ung oxi hoa khu khoa hoa hoc dai hoc quy nhon

Phuong phap phan tich dien the
Phuong phap phan tich dien thePhuong phap phan tich dien the
Phuong phap phan tich dien theNam Phan
 
đIện hóa học day dh duoc
đIện hóa học  day dh duocđIện hóa học  day dh duoc
đIện hóa học day dh duocDinngnh
 
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa họcPhản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa họcSEO by MOZ
 
Chuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phân
Chuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phânChuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phân
Chuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phântieuthien2013
 
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim HằngChu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim HằngPhạm Hằng
 
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)Cá Heo Ù
 
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)NguyenDinh Phuoc
 
15 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-9
15 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-915 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-9
15 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-9Yo Yo
 
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoconthi360
 
14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoa14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoaCanh Dong Xanh
 
De voco ct + hdc ngay 1
De voco ct + hdc  ngay 1De voco ct + hdc  ngay 1
De voco ct + hdc ngay 1Huyenngth
 
Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa học
Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa họcBài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa học
Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa họcssuser295a8f
 
Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013Le Phuong
 
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787Duy Duy
 
V ch o-2021
V ch o-2021V ch o-2021
V ch o-2021DoAnh42
 
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocLe Huy
 
Dap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuong
Dap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuongDap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuong
Dap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuongongdolang
 
Tránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóa
Tránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóaTránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóa
Tránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóaKhai Le
 

Similar to Chuyen de phan ung oxi hoa khu khoa hoa hoc dai hoc quy nhon (20)

Phuong phap phan tich dien the
Phuong phap phan tich dien thePhuong phap phan tich dien the
Phuong phap phan tich dien the
 
đIện hóa học day dh duoc
đIện hóa học  day dh duocđIện hóa học  day dh duoc
đIện hóa học day dh duoc
 
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa họcPhản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
Phản ứng Oxi hóa khử - Điện hóa học
 
Chuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phân
Chuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phânChuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phân
Chuyên đề 01 lý thuyết và pp giải bài tập điện phân
 
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim HằngChu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
Chu de 7 dien phan - Ths.Phạm Thị Kim Hằng
 
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
 
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
Day dien-hoa-cua-kloai-hay-1-recovered (1)
 
15 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-9
15 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-915 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-9
15 chuyen-de-boi-duong-hsg-lop-9
 
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
 
14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoa14394582 seminar-dien-hoa
14394582 seminar-dien-hoa
 
De voco ct + hdc ngay 1
De voco ct + hdc  ngay 1De voco ct + hdc  ngay 1
De voco ct + hdc ngay 1
 
Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa học
Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa họcBài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa học
Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương chương Điện hóa học
 
Kim loại
Kim loạiKim loại
Kim loại
 
Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013
 
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787
Các dạng câu hỏi và bài tập và giải chi ti&#787
 
V ch o-2021
V ch o-2021V ch o-2021
V ch o-2021
 
Ebook Li thuyet hoa hoc
Ebook Li thuyet hoa hocEbook Li thuyet hoa hoc
Ebook Li thuyet hoa hoc
 
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
 
Dap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuong
Dap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuongDap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuong
Dap an chi tiet khao sat hoa 10 thpt chuyen hung vuong
 
Tránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóa
Tránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóaTránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóa
Tránh một số sai lầm trong thi ĐH môn hóa
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
 
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 

Recently uploaded

Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdfSơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdftohoanggiabao81
 
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiNhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiTruongThiDiemQuynhQP
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
Hệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tế
Hệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tếHệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tế
Hệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoabài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa2353020138
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHThaoPhuong154017
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocBai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocVnPhan58
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 

Recently uploaded (20)

Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdfSơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
 
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiNhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
Hệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tế
Hệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tếHệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tế
Hệ phương trình tuyến tính và các ứng dụng trong kinh tế
 
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoabài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
bài 5.1.docx Sinh học di truyền đại cương năm nhất của học sinh y đa khoa
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocBai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 

Chuyen de phan ung oxi hoa khu khoa hoa hoc dai hoc quy nhon

 • 2. PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ 1. Cặp oxi hóa khử. 2. Thế khử của các cặp oxi hóa khử. 3. Thế điện cực, các yếu tố ảnh hưởng đến thế điện cực. 4. Chiều của phản ứng oxi hóa - khử4. Chiều của phản ứng oxi hóa - khử 5. Cơ chế của phản ứng oxi hoá - khử 6. Các giản đồ dữ kiện thế 7. Pin điện hóa 8. Sự điện phân 2
 • 3. CƠ CHẾ CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ Cu2+(aq)+Zn(r) Cu(r)+Zn2+ (aq) 2e 1. Phản ứng oxi hóa - khử theo cơ chế chuyển electron Phản ứng chuyển electron là phản ứng khi hai chất tiếp xúc với 3 2. Phản ứng oxi hóa - khử theo cơ chế chuyển nguyên tử Phản ứng chuyển electron là phản ứng khi hai chất tiếp xúc với nhau thì electron chuyển trực tiếp từ chất này sang chất kia.
 • 4. Trong phản ứng này, HOCl đóng vai trò chất oxi hóa, còn ion NO2 - đóng vai trò chất khử. Sự biến đổi ion NO2 - thành ion NO3 - được xem là sự oxi hóa nguyên tử N+3 (là nguyên tử của nguyên tố tạo ra oxoanion), nghĩa là tương ứng với sự mất 2 electron của N+3. Nhưng như trên đã thấy, sự oxi hóa xảy raNhưng như trên đã thấy, sự oxi hóa xảy ra không liên quan với sự mất electron do electron chuyển từ chất khử đến chất oxi hóa mà chỉ là do kết quả của sự chuyển nguyên tử oxi từ phân tử axit hipoclorơ đến ion nitrit. 4
 • 5. Phản ứng oxi hóa - khử với các oxoanion như SO3 2-, NO2 -, OCl-, BrO- ...Phần lớn các phản ứng này bao gồm sự chuyển một vài nguyên tử oxi liên kết với các oxoanion từ nguyên tử này tới nguyên tử khác. Trong oxoanion, các nguyên tử oxi liên kết với nguyên tử trung tâm rất mậtliên kết với nguyên tử trung tâm rất mật thiết vì thế sự chuyển trực tiếp kiểu dưới đây xảy ra rất chậm chạp: NO2 - + OCl- → NO3 - + Cl- 5
 • 6. PIN ĐIỆN HÓA 1. Phản ứng oxy hóa-khử Zn Cu2+ Zn2+ Cu CuZnCuZn ++++→→→→++++ ++++++++ 22 e 2e chuyển từ chất khử (Zn) sang chất oxy hóa (Cu2+) & tỏa ra năng lượng nhiệt 6 ∆∆∆∆Ho , KJ/mol 0 64,39 -152,4 0 kJH o 79,21639,644,152 −−−−====−−−−−−−−====∆
 • 7. Pin Zn-Cu (pin điện hóa) 7
 • 8. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG NGUYÊN TỐ GANVANIC Zn -2e →→→→ Zn2+ Cu2+ +2e →→→→ Cu (-) Zn | Zn2+ (dd) || Cu2+(dd) | Cu (+) (-) M1| M1 n+|| M2 n+| M2 (+) Quá trình khử Catod (+) Quá trình oxyhoá Anod (-) ϕϕϕϕ- < ϕϕϕϕ+ 8
 • 9. CÁC LOẠI ĐIỆN CỰC 1. Điện cực kim loại 2. Điện cực phi kim2. Điện cực phi kim 3. Điện cực oxy hóa-khử 4. Điện cực hydro chuẩn 9
 • 10. 1) Điện cực kim loại: gồm một thanh kim loại M nhúng trong dung dịch muối chứa ion Mn+ của kim loại đó. 2) Điện cực phi kim: gồm Zn Zn2+ Zn2+ +2e ⇌⇌⇌⇌ Zn 2) Điện cực phi kim: gồm một phi kim rắn có khả năng dẫn điện, nhúng trong dung dịch muối chứa ion Xn- của phi kim đó. kí hiệu là X/Xn- Phản ứng điện cực: X + ne Xn- 10
 • 11. 3) Điện cực khí: Gồm một thanhkim loại trơ (platin phủ bột platin hay grafit) đóng vai trò vật dẫn đồng thời là vật mang các phân tử khí và được hấp phụ khí trên bề mặt và được nhúng trong dung dịch chứa ion của khí đó. 4) Điện cực oxi hóa - khử: Gồm một thanh4) Điện cực oxi hóa - khử: Gồm một thanh kim loại trơ nhúng trong dung dịch chứa cả dạng oxi hóa và dạng khử của cặp oxi hóa- khử. Kí hiệu Ox,Kh/Pt ; Phản ứng điện cực: Ox + ne Kh VD: Pt/Fe3+, Fe2+ ; Pt/Sn4+, Sn2+ 11
 • 12. Thi t l p pin: đi n c c c n đo - đi n c c hydro chu n S c đi n đ ng c a pin oo E )()( −−−−++++ −−−−==== ϕϕ Đo thế ñiện cực chuẩn Ví d : 12 E )()( −−−−++++ −−−−==== ϕϕ 02//2 −−−−====−−−−==== ++++++++++++ o Cu o HH o CuCu E ϕϕϕ VE oo 34,0)()( +=−= −+ ϕϕ Vo CuCu 34,0/2 +=+ϕ
 • 13. 1. So sánh lực tương đối của các chất oxi hóa và chất khử Thế khử của một cặp oxi hóa-khử càng dương thì lực oxi hóa của dạng oxi hóa càng mạnh và lực khử của dạng khử càng yếu. 2. Dựa vào thế điện cực chuẩn để viết phản ứng oxi hóa – khử tự diễn biến Ý nghĩa của thế điện cực (thế khử) chuẩn tự diễn biến 3. Tính sức điện động của pin Ganvani và biến thiên năng lượng Gip ở điều kiện chuẩn. 4. Dự đoán chiều diễn biến của phản ứng oxi hóa – khử. 13 Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu chất khử chất oxi hóa chất oxi hóa Chất khử mạnh hơn mạnh hơn yếu hơn yếu hơn
 • 14. DÃY ĐIỆN THẾ CỦA CÁC KIM LOẠI 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới thế điện cực của các kim loại 2. Dãy hoạt động hóa học và dãy điện thế 14 2. Dãy hoạt động hóa học và dãy điện thế của các kim loại
 • 15. Phương trình NECSTƠ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ĐẾN THẾ ĐIỆN CỰC VÀ SỨC ĐIỆN ĐỘNG CỦA PIN dc KHOXH +∆=∆ aKH1 + bOXH2 cOXH1 + dKH2 +ne-ne 15 ba dc OXHKH KHOXH RTGG 21 210 ln+∆=∆ b 2 a 1 d 2 c 10 OXHKH KHOXH ln nF RT EE −= ba dc OXHKH KHOXH n EE 21 210 lg 059,0 −=ở 25 0C
 • 16. Thế điện cực phụ thuộc: a OXH + ne + x[MToxh] ⇌⇌⇌⇌ b KH + y[MTkh] Bản chất cặp OXH/KH và bản chất dung môi [ ] [ ] [ ] [ ]y kh b x oxh a 0 kh/oxhkh/oxh MTKH MTOXH ln nF RT +ϕ=ϕ Bản chất cặp OXH/KH và bản chất dung môi Nồng độ chất OXH và chất KH Nhiệt độ Môi trường Ảnh hưởng của sự tạo phức và tạo kết tủa
 • 17. [KH] ↑ →→→→ ϕϕϕϕ ↓ →→→→ tính oxh của OXH ↓ →→→→ tính khử của KH ↑ [OXH] ↑ →→→→ ϕϕϕϕ ↑ →→→→ tính oxh của OXH ↑ →→→→ tính khử của KH ↓ [ ] [ ] [ ] [ ]y kh b x oxh a 0 kh/oxhkh/oxh MTKH MTOXH ln nF RT +ϕ=ϕ OXH + …. →→→→ Phức hay kết tủa →→→→ [OXH] ↓ →→→→ ϕϕϕϕ ↓ →→→→ tính oxh của OXH↓ →→→→ tính khử của KH ↑ KH + …. →→→→ Phức hay kết tủa →→→→ [KH] ↓ →→→→ ϕϕϕϕ ↑ →→→→ tính oxh của OXH ↑ →→→→ tính khử của KH ↓
 • 18. THẾ KHỬ VÀ THẾ OXYHOÁ Quá trình khử: OXH + ne KH ∆G = -nFϕϕϕϕ(kh) Quá trình oxyhoá: KH - ne OXHQuá trình oxyhoá: KH - ne OXH ∆G’ = -nFϕϕϕϕ(oxh) ∆∆∆∆G = - ∆∆∆∆G’ →→→→ ϕϕϕϕ (oxh) = - ϕϕϕϕ(kh)
 • 19. OXH1 + ne KH1 ∆∆∆∆G1’ = -nFϕϕϕϕ1 KH1 - ne OXH1 ∆∆∆∆G1 = -nF(- ϕϕϕϕ1) OXH2 + ne KH2 ∆∆∆∆G2 = -nFϕϕϕϕ2 KH1 + OXH2 OXH1 + KH2 ∆∆∆∆G < 0 CHIỀU CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA - KHỬ ∆∆∆∆G = ∆∆∆∆G1+ ∆∆∆∆G2= -nFE = -nF(ϕϕϕϕ2 - ϕϕϕϕ1) < 0 ϕϕϕϕ2 - ϕϕϕϕ1 > 0; ϕϕϕϕ2 > ϕϕϕϕ1 OXHϕϕϕϕ > + KHϕϕϕϕ < →→→→ KHϕϕϕϕ > + OXHϕϕϕϕ <
 • 20. 1. Hiệu ứng nhiệt độ 2. Hiệu ứng của sự thay đổi CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHIỀU PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ nồng độ 3. Hiệu ứng của sự tạo thành hợp chất ít tan 20
 • 21. 4. Hiệu ứng của sự tạo phức 4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH [Au(CN)2]- (aq) + e Au + 2CN- (aq) E0 [Au(CN)2]-/Au = E0 (Au+/Au) + 0,059lgCAu + Vì Au+ + 2CN- (aq) [Au(CN)2]- với Kb = Khi C[Au(CN)2] - = CCN - = 1mol/l, thì 38 2 10.2 . 2 = −+ − CNAg ][Ag(CN) CC [Au(CN)2] CN CAu + = 1/Kb = 1/(2.1038) = 5.10-39 mol/l Do đó: E = E0 [Au(CN)2] - /Au = 1,69 + 0,059lg(5.10-39) = - 0,57 V E0 [Au(CN)2] - /Au < E0 H2O/OH- nên Au tan được trong dung dịch NaCN khi có mặt O2. 21
 • 22. 5. Hiệu ứng của môi trường MnO4 - + 8H+ + 5Cl- Mn2+ + Cl2 + 4H2O E = E0 + Nồng độ H+, MnO4 - và nhiệt độ càng cao thì E càng lớn nên phản ứng xảy ra càng dễ dàng. F RT 5 + − + 2 4 8 . ln Mn H MnO C CC càng lớn nên phản ứng xảy ra càng dễ dàng. Trong thực tế để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm người ta dùng KMnO4 tinh thể, HCl đặc và đun nóng. 22
 • 23. 1. Quá thế Khi nghiên cứu các phản ứng oxi hóa – khử, người ta nhận thấy rằng: Thế của phản ứng (E) phải vượt quá 0 tới một giá trị nào đó, thì phản ứng mới xảy ra với tốc độ đủ lớn. Hiện tượng đó gọi là quá thế. Giá trị của quá thế đối với các phản ứng khác nhau là không giống nhau, nhưng thường vào khoảng 0,6V. Đối với những phản ứng mà sự chuyển một electron xảy ra ở lớp electron bên ngoài và trong quá trình đó không xảy ra sự thay đổi cầu Yếu tố ñộng học phối trí của các trung tâm oxi hóa – khử (tức các nguyên tử chịu sự thay đổi số oxi hóa) thì sự chuyển đó có thể nhanh và logarit tốc độ thường tỉ lệ với hiệu các thế chuẩn: cân bằng càng có lợi thì tốc độ phản ứng càng nhanh. Thí dụ, phản ứng chuyển electron sau: Ở 250C có hằng số cân bằng khoảng 4.108 và hằng số tốc độ khoảng 105 l.mol-1.s-1. 23 −−−− +⇔+ 3 6 3 6 2 6 4 6 ][])([][])([ ClIrCNFeClIrCNFe IIIIIIIVII
 • 24. Những phản ứng mà sự chuyển electron đi kèm với sự thay đổi cầu phối trí của các trung tâm oxi hóa - khử thì tốc độ chung còn phụ thuộc vào tốc độ thế ở cầu phối trí. Chẳng hạn, tốc độ phản ứng chuyển electron sau chậm là do nó bị giới hạn bởi tốc độ thế H2O phối trí với Cr3+ bằng Cl-. Quá trình hình thành các phân tử O2, N2, H2 thường có năng lượng hoạt hóa lớn, do đó những phản ứng có sự hình thành và phân hủy chúng thường có tốc độ chậm. 24 +++++ ++→++ 4 2 )(52 2 )(622 2 )(62 2 )(53 5])([])([5])([])([ NHOHClCrOHCoOHOHCrNHClCo aq III aq II aq II aq III
 • 25. 2. Sự che phủ bề mặt kim loại Khi xét phản ứng oxi hóa – khử của kim loại, trong nhiều trường hợp ta cần chú ý đến một thực tế là có nhiều phản ứng có E khá lớn, vượt cả quá thế nhưng thực tế vẫn không xảy ra. Đó thường là do các lớp chất bền vững che phủ bề mặt kim loại. Bình thường thì Mg không phản ứng với nước ở 250C, nếu cạo sạch bề mặt thì nó phản ứng được với nước (ở pH= 7): Mg(r) + 2H+ (aq) → Mg2+ (aq) + H2(k) Ta có:Ta có: E = 2,36 – 0,0295.14 = 1,95 V Vì E > quá thế (0,6 V) nhiều nên thoạt đầu Mg phản ứng khá mạnh với nước, nhưng do lớp Mg(OH)2 ít tan che phủ nên phản ứng dần dần chậm lại. 25
 • 26. 1. Giản đồ Latimer 2. Giản đồ Frost. CÁC GIẢN ĐỒ DỮ KIỆN THẾ 2. Giản đồ Frost. 3. Giản đồ E(ϕϕϕϕ) – pH (Pourbaix) 26
 • 27. Ox Kh m n E0 ,V ClO4 - ClO3 - +7 +5+1,20 GIẢN ĐỒ LATIMER 27 ClO4 - (aq) + 2H+ (aq)+ 2e CO3 - (aq) + H2O(l) E0= +1,20V
 • 28. Môi trường axit Môi trường bazơ 28 Môi trường axit Môi trường bazơ
 • 29. 29
 • 30. ỨNG DỤNG CỦA GIẢN ĐỒ LATIMER 1. Dự đoán trạng thái oxi hóa bền của nguyên tố Nếu E0(B/C)>E0(A/B) thì nửa phản ứng của cặp B/C tự diễn biến theo chiều thuận, còncủa cặp B/C tự diễn biến theo chiều thuận, còn nửa phản ứng của cặp A/B – theo chiều nghịch. Điều đó cho thấy B là tiểu phân kém bền, nó có khả năng tự oxi hoá- khử thành A với số oxi hóa cao hơn và C với số oxi hóa thấp hơn. Người ta gọi đó là sự “dị phân” (disproportionation). 30
 • 31. Nếu E0(B/C) < E0(A/B)) thì nửa phản ứng của cặp B/C tự diễn biến theo chiều nghịch, còn nửa phản ứng của cặp A/B – theo chiều thuận. Điều đó có nghĩa: B là tiểu phân bền, tiểu phân A với số oxi hóa cao hơn sẽ phản ứng với tiểu phân C có số oxi hóa thấp hơn để tạo ra B với số oxi hóa trung gian. Ngườiđể tạo ra B với số oxi hóa trung gian. Người ta gọi đó là sự “hợp phân” (comproportionation). 2. Tính thế khử chuẩn của các cặp oxi hoá không gần nhau 31
 • 32. 3. Dự đoán sản phẩm của phản ứng H5IO6 IO3 - HIO I3 - I-1,70 1,14 1,45 0,54 1,20 Chuyển về giản đồ Latimer đơn giản chỉ chứa các 32 Chuyển về giản đồ Latimer đơn giản chỉ chứa các trạng thái oxi hóa bền:
 • 33. MnO4 - MnO4 2- MnO4 3- MnO2 Mn3+ Mn2+ Mn 1,51 1,75 0,56 0,27 4,27 0,95 1,5 -1,18 1,232,27 1,70 33 Chuyển về giản đồ Latimer đơn giản chỉ chứa các trạng thái oxi hóa bền:
 • 34. Nhỏ từng giọt pemanganat vào dung dịch axit iothidric: 15I- + 2MnO4 - + 16H+ → 5I3 - + 2Mn2+ + 8H2O Nhỏ từng giọt dung dịch iodua vào dung dịch pemanganat đã được axit hóa:pemanganat đã được axit hóa: I- + 2MnO4 - + 2H+ → IO3 - + 2MnO2 + H2O 3I- + 8MnO4 - + 11H+ + 2H2O → 3H5IO6 + 8MnO2 34
 • 35. GIẢN ĐỒ FROST Giản đồ Frost đối với một nguyên tố X là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nE0 đối với các cặp X(N)/X(0) đối với số oxi hoá N của X. Giản đồ Frost là một đường gấp khúc nốiGiản đồ Frost là một đường gấp khúc nối các điểm tương ứng với thế của các cặp. Nhờ đó có thể dự đoán nhiệt động học về phản ứng của những cặp bất kỳ có trong giản đồ bằng cách so sánh độ dốc của các đoạn thẳng. 35
 • 36. Giản đồ Frost 36 Giản đồ Frost của Nitơ
 • 37. CÁCH CHUYỂN TỪ GIẢN ĐỒ LATIMER SANG GIẢN ĐỒ FROST Giản đồ Latimer trong môi trường axit 37 Giản đồ Frost Trong môi trường axit -0,70 v -1,76 v
 • 38. Số oxi hóa của oxi là 0, -1, -2 trong 3 tiểu phân trên. Đối với sự thay đổi số oxi hóa từ 0→ -1 (từ O2 đến H2O2) E0 = 0,70V. Vì số oxi hóa trong H2O là -2 và E0 đối với sự hình thành H2O là +1,23V, nên nE0= -2,46V. Trên đoạn nối H2O2 và H2O:và H2O: - Với số oxi hóa là -1 thì nE0 = - 0,70V. - Với số oxi hóa là -2 thì nE0 = - 2,46V. → Sự chênh lệch đó là - 1,76V. Sự thay đổi số oxi hóa từ H2O2 đến H2O là -1. Do đó E0 đối với cặp H2O2/H2O là (-1,76V)/ (-1) = +1,76V là phù hợp với giản đồ Latimer 38
 • 39. 39
 • 40. MnO4 - MnO4 2- MnO4 3- MnO2 Mn3+ Mn2+ Mn 1,51 1,75 0,56 0,27 4,27 0,95 1,5 -1,18 1,232,27 1,70 40
 • 41. SỬ DỤNG GIẢN ĐỒ FROST Chất oxi hóa trong một cặp với độ dốc dương (E0 dương hơn) thì có khả năng bị khử. Chất khử của cặp với độ dốc 41 Chất khử của cặp với độ dốc kém dương hơn (E0 kém dương hơn) thì có khả năng bị oxi hóa.
 • 42. Một ion hoặc một phân tử B ở giản đồ Frost là không bền chịu sự dị phân nếu nó nằm ở pha trên đường thẳng nối hai tiểu phân trước nó (A) và sau nó (C). Một chất B nằm phía 42 Một chất B nằm phía dưới đường thẳng nối hai tiểu phân trước (A) và sau nó (C) trên giản đồ Frost thì bền hơn hai tiểu phân A, C bởi vì năng lượng Gip trung bình của B thấp hơn. Theo đó, phản ứng hợp phân của A và C là thuận lợi hơn về mặt nhiệt động.
 • 43. Quá trình khử nước: 2H+ + 2e– → H2(g) hoặc H2O + 2 e– → H2(g) + 2 OH– Nếu áp suất riêng phần của H2 bằng 1atm ở 250C E = E° - (0,059/2)×2pH = – 0,059 pH GI N Đ E(ϕϕϕϕ) – PH (POURBAIX) 2 E = E° - (0,059/2)×2pH = – 0,059 pH Quá trình oxi hóa nước: 2 H2O → O2(g) + 4 H+ + 2 e– Nếu áp suất riêng phần của O2 bằng 1atm ở 250C E = 1,23 – 0,059 pH 43
 • 45. GIẢN ĐỒ POURBAIX ĐỐI VỚI ION SẮT 45
 • 46. SO SÁNH ĐIỆN PHÂN VỚI PIN ĐIỆN HÓA Pin điện hóa Điện phân Anot (cực âm): cho “e” Anot (cực dương): cho “e” Catot (cực dương): nhận “e” Catot (cực âm): nhận “e” Hóa năng Điện năng Điện năng Hóa năng 48