Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Datça’dan Dünyaya Bir K›sa Film                        Arkeoloji Bölümü 2008 mezunlar›ndan Sezen K...
Hollanda’danTaze Bir Ad›m                  Mezun Haberleri                 Bilimin ‹zinde...
Film Setlerinde                        Parlak BirBaflka Bir Ülkede                K...
Yeni Bir Çal›flma, Yine Bir Ödül                                              ...
‹lk Kitab›n› Yazd›                        Bir Matematik ÖdülüGenç Bir Akademisyen:Alptekin Küpçü ...
‹ngiltere’de Ses Getirdi                                                 ...
Avustralya’da Sanat‹stikrarl› BirSat›fl Kariyeri             Kentsel Tasar›m ve             Peyza...
Elektronik Ticarete At›ld›lar                                               ...
2002                                                      Ayfle Lale ...
Merve Simsaro¤lu Aydos - Bankac›l›k ve FinansArkas Holdingde k›demli denetçi (‹zmir)Sümeyra Duman Kurt - ‹ktisatDokuz Eylü...
Hocabey An›s›na             BSOnun 3 Nisan konseri, üniversitemizin kurucusu Prof. ‹hsan Do¤ramac›n›n an›s›na...
Boris Berman fiöleni                         Mersin’den BSO Geçti                 ...
• Deniz Atlanta Hotel, K›z›lay-Ankara’da konaklamada                                  na...
• Ankara Sandal Bal›khane, Çankaya-Ankara’da nakitte       • B-Fit Sa¤l›k ve Spor Yat›r›m Tic. A.fi. Cihangir-ve kre...
• Aliye Tekstil Ürün Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. fiti.,      • Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye-‹stanbul’da nakitt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

28 44

2,827 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

28 44

 1. 1. Datça’dan Dünyaya Bir K›sa Film Arkeoloji Bölümü 2008 mezunlar›ndan Sezen Kayhan’›n yazd›¤› ve yönetti¤i “Erik Zaman›” (Time of the Plums) adl› k›sa film, dünya sinemas›n›n önemli etkinlikleri Cannes (Fransa)dergi@bilkent.edu.tr ve Tribeca (ABD) film festivallerinde gösterildi; Almanya, Bulgaristan, Hindistan, Slovenya ve Polonya’da da sanatseverlerle bulufltu. Yurtd›fl›nda ve ülkemizde senaryo, yeni medya ve videografinin yan› s›ra engelli ve yafll›lara yönelik teknoloji kullan›m› alanlar›nda ödüller alan film, zaman kavram›na getirdi¤i düflsel ve nesilleraras› bak›flla öne ç›k›yor. Mu¤la’n›n Datça ilçesine ba¤l› Eski Datça ve K›zlan mahallelerinde halktan oyuncular›n da katk›s›yla çekilen “Erik Zaman›”, Türkiye prömiyerini Datça Belediyesi’nin 6. Alt›n Badem Sinema ve Kültür Festivali’nde yapm›flt› (Eylül 2011). ABD ve ‹talya’daki sinema ve televizyon sektörü deneyimleri ertesinde ülkemize dönen Kayhan, ayn› alanda çal›flmaya devam ediyor ve Bahçeflehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yap›yor.Sahneden... ‹DO’daTiyatro Bölümü 2011 mezunlar›ndan B. Erdi Mamiko¤lu, Sadri Al›fl›k Anadolu Tiyatro Bilkentli Bir YöneticiÖdülleri’nde Gençlik Özel Ödülü’nü ald›. Mamiko¤lu, bu y›l ikincisi düzenlenen buorganizasyonda, 25 yafl›na s›¤d›rd›¤› parlak çal›flmalar sonucunda ödüle de¤er görüldü.Mamiko¤lu, 2006’da “81. Cadde, 14. Bina, 12 Numaral› Daire” adl› oyunuyla DevletTiyatrolar›’n›n en genç oyun yazar› oldu. ‹stanbul Devlet Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluflanbu yap›ttan sonra kaleme ald›¤› “Hiç Kimsenin Öyküsü”, 2010’da European TheatreConvention taraf›ndan Avrupa’n›n en iyi 120 ça¤dafl eseri aras›nda gösterildi ve BursaDevlet Tiyatrosu’nca sahnelendi. Genç sanatç›, yazd›¤› ve yönetti¤i “Prenses Agnes veSoytar›s› Dolore” ve Anton Çehov’un “Evlenme Teklifi” bafll›kl› oyunlar›n› ise üniversitemizdesahneye koymufltu. Metin Oktay (Siyaset Bilimi 1998, yüksek lisans), ‹stanbul Deniz Otobüsleri A.fi.’nin ticari ifllerden sorumlu genel müdür yard›mc›l›¤›na getirildi. Görevini gelir ve hat yönetimi, sat›fl ve pazarlama, sözleflmeler ve kurumsal finans alanlar›nda sürdüren Oktay, ‹ngiltere’de KPMG, Deutsche Bank ve Rolls-Royce gibi prestijli kurumlarda çal›flm›fl ve Oxford Üniversitesi’nde MBA yapm›flt›. 30
 2. 2. Hollanda’danTaze Bir Ad›m Mezun Haberleri Bilimin ‹zinde Siyaset Bilimi Dr. Sedat Bölümü 2005 Nizamo¤lu mezunlar›ndan (Elektrik ve Gizem Coflkun, Elektronik L’Oréal’e tüketici Mühendisli¤i ürünleri zincir 2005, Lisans; ma¤azalar doktora Fizik müdürü 2007, yüksek unvan›yla geçti. lisans; Elektrik Yeni iflinden önce ve Elektronik yaklafl›k dört y›l Mühendisli¤i 2011, doktora), Massachusetts Eczac›bafl› Institute of Technology ve Harvard Giriflim Üniversitesi’nden bilimsel hakemlerce Pazarlama’da Bullock-Wellman Fellowship ödülüne de¤erzincir ma¤azalar müflteri temsilcili¤i yapan Endüstri Mühendisli¤i Bölümü 2003 görüldü. Genç bilim insan›, “FotonikCoflkun, Henkel’in kadrosunda da yer alm›flt›. mezunlar› Hayri Culum ve efli Derya ‹mplantlar: Flep Cerrahisi ‹çin Tedavi ve Hac›o¤lu Culum, Hollanda’da sürdürdükleri Tan› Amaçl› Biyobozunur Ayg›tlar” bafll›kl› kariyerlerinde yeni ad›mlar att›lar. IBM’deki projesiyle ödül ald›. Bu proje, implantHukuk ve Finans stratejik yönetici dan›flmanl›¤› görevinden kullan›lan ameliyatlarda fleplerin (vücudunBir Arada ayr›lan Hayri Culum, fiyatland›rma dan›flmanl›¤› sektörüne geçerek Simon- bir yerinden baflka bir yerine, kendi kan dolafl›m› bozulmadan nakledilen dokular) Kucher & Partners’›n yönetim kadrosuna iyileflme sürecini k›saltmaya ve gerçek kat›ld›. Derya Hac›o¤lu Culum ise Nike zamanl› izlemeye yard›mc› olacak. Doktora bünyesinde Avrupa ifl planlama müdürlü¤üne sonras› araflt›rmalar›n› Harvard Medical getirildi ve Erasmus Üniversitesi’ne ba¤l› School’da sürdüren Dr. Nizamo¤lu, lisansüstü Rotterdam School of Management’dan çal›flmalar›n› Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir E-MBA diplomas› ald›. dan›flmanl›¤›nda tamamlam›flt›. Sanat›n Rengi Asl› Kutluay (Grafik Tasar›m 1994, yüksek lisans), Anadolu’da ve dünyada iz b›rakm›fl kad›nlar›n hayat hikayelerinden ilham alarak baflkentte “K›rm›z› Pabuçlu Kad›nlar” bafll›kl› bir resim sergisi açt›. Seçti¤i karakterlere k›rm›z› ayakkab›lar giydirerek çocuksu bir renk katan Kutluay, sanatseverlerle CerModern’in katk›lar›yla 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü çerçevesinde bulufltu. Kutluay, geçti¤imiz y›l ise “Harem’in Kap›lar›” adl› sergisindenAynur fiaml› (‹flletme 2002), hukuk alan›nda eserleriyle Uluslararas› Floransa Bienali’nde30 ülkede faaliyet gösteren Allen & Overy yer alm›flt›. Çal›flmalar› bugüne dek ABD,LLP’nin Türkiye aya¤›nda finans ve idari Belçika, Fransa, ‹ngiltere, ‹skoçya, Kanada,ifller müdürlü¤üne getirildi. Yeni görevinden Slovakya ve Türkiye’de sergilenen baflar›l›önce Multi Asset Management Türkiye’de sanatç›, Ankara’da kurdu¤u ASK adl› tasar›mk›demli ifl kontrolörlü¤ü yapm›fl olan fiaml›, ofisinde profesyonel yaflam›na devam ediyor.Ernst & Young’da bafllad›¤› kariyerini MultiDevelopment bünyesinde sürdürüp Türkiyefinans müdürlü¤üne yükselmiflti. Ankara’dan ‹stanbul’a Nazl› Atayman (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2003), 7 y›l görev yapt›¤› Ayd›n Yaz›l›m ve Elektronik San. A.fi.’den ayr›larak SAP Türkiye’nin kadrosuna kat›ld›. Atayman, yeni flirketinde kontrat uzman› olarak çal›fl›yor. 31
 3. 3. Film Setlerinde Parlak BirBaflka Bir Ülkede Kariyere Do¤ru Tuba Kufl Sevgi Usta (‹flletme 2004), (Muhasebe Bilgi Hewlett-Packard Sistemleri 2007), (HP) Kiflisel Birleflmifl Sistemler Milletler G›da ve Grubu’nun Orta Tar›m Do¤u ticari Örgütü’nde pazarlama operasyon yöneticisi olarak sorumlusu Dubai’de pozisyonuna çal›flmaya getirildi. bafllad›. Yeni ODTÜ’deki Avrupa bütünleflmesi içerikli görevinden önce yüksek lisans› s›ras›nda üniversitenin AvrupaHP Türkiye’nin Kurumsal Sunucu ve Veri Çal›flmalar› Merkezi’nde araflt›rma asistan› ABD’li yönetmen Spike Lee’nin sonDepolama Grubu pazarlama kampanyalar› olarak görev yapan Usta, ‹talya’n›n D›fliflleri filmi Redhook Summer’›n sanatyöneticili¤ini üstlenen Kufl, BP Petrolleri Bakanl›¤›’ndan kazand›¤› burs ile Luiss yönetmenli¤ini bir Bilkentli yapt›: M. S›laA.fi.’de bafllad›¤› pazarlama kariyerini Marks Guido Carli Üniversitesi’nden insan haklar› Karakaya (‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›& Spencer Türkiye’nin Ukrayna’dan sorumlu üzerine ikinci bir yüksek lisans derecesi de 2006). Home Box Office kanal grubu içinürün uzman› unvan›yla sürdürmüfltü. alm›flt›. Lee ile birlikte ünlü boksör Mike Tyson’›n hayat›na dair bir dizinin ve Alphan Eseli’nin Sar›kam›fl 1915/Eve Dönüfl adl› filminin de Ruhunda Giriflimcilik Var yard›mc› sanat yönetmenli¤ini üstlenen Karakaya, bu günlerde Y›lmaz Erdo¤an›n Köken Günefl (Endüstri Mühendisli¤i 2006), Türkiyenin ilk son uzun metrajl› çal›flmas›nda sanat internet sat›fll› erkek aksesuarlar› markas› Williams London yönetmeni Hakan Yark›n›n ekibinde yer ile yeni bir giriflime imza att›. Piyasaya özel tasar›m el yap›m› al›yor. Mezuniyeti sonras›nda Parsons kol dü¤meleri ile merhaba diyen Günefl, küresel bir marka The New School for Design’da ›fl›k tasar›m› olmay› hedefliyor. Surrey Üniversitesinden yüksek lisans ve sinematografi yüksek lisans› yapan diplomas›na sahip olan Günefl, iki y›l önce Çin Uzman Karakaya, ikinci yüksek lisans derecesini markas›yla Çin ile Türkiye aras›nda d›fl ticaret ve yat›r›m sahne ve set tasar›m› üzerine New York dan›flmanl›¤› vermeye bafllam›flt›. Üniversitesi’nden alm›flt›. Türkiye, ‹sveç, ‹talya ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü 2009 mezunlar›ndan Beril Çiçek, Stockholm Tasar›m Haftas›’n›n Greenhouse bölümüne davet edilen ilk genç Türk tasar›mc› oldu. "ULL" adl› mobilya ve bavul tasar›mlar›n› 7-11 fiubat tarihleri aras›nda sanatseverlere sunan Çiçek, Milanoda yafl›yor ve ünlü ‹talyan tasar›mc› Jacopo Foggini ile enstelasyon tasar›m› üzerine çal›fl›yor. Çiçek, Sculo Politecnica di Design’dan endüstriyel tasar›m alan›nda yüksek lisans diplomas›na da sahip. 32
 4. 4. Yeni Bir Çal›flma, Yine Bir Ödül Spor, Toplum ve Fark›ndal›k Akile Nazl› Kaya (Grafik Tasar›m 2003), dinsel fanatizmi konu alan Kapan›m/Enclosure bafll›kl› k›sa filmiyle Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Aerokratas festivalinde birinci oldu. Zlin Çorbas›/Zlinska Polevka adl› canland›rma Esma Parmak (Bankac›l›k ve Finans 2001), yap›t›yla yerel ve uluslararas› çeflitli ödüller de kat›ld›¤› yard›mseverlik koflular›yla sosyal alm›fl olan Kaya, Prag Film Akademisi - dayan›flmaya spor eksenli katk›larda FAMU’da yüksek lisans yap›yor. Kaya’n›n bulunuyor. “Ad›m Ad›m” isimli sivil inisiyatif www.vimeo.com/nkaya adresinden takip bünyesinde Avrasya ve Runtalya gibiedebilece¤iniz son dönem çal›flmalar›na Amsterdam Uluslararas› Belgesel Film Festivaline maratonlarda koflan Parmak, yar›flmalarkat›ld›¤› Gel-Git isimli eseri ve caz müzisyeni Elif Ça¤lar’›n ilk albümü için çekti¤i video öncesinde çevrelerine amaçlar›n› veklip örnek gösterilebilir. destekledikleri sivil toplum kurulufllar›n› bildirerek ba¤›fl toplamaya çal›flt›klar›na ve amatör sporcular olarak bu çabalar›ylaBilkentli Yöneticiler ‹fl Bafl›nda yaklafl›k 10.000 ihtiyaç sahibine yard›m ulaflt›rd›klar›na dikkat çekiyor. Benzer bir JW Marriott Ankara’n›n organizasyon için Cezayir’den teklif alan, yönetici kadrolar›nda dört hedefine ise New York maratonunu mezunumuz yer al›yor: Mete yerlefltiren Parmak, Avrasya maratonunda Canpolat (Turizm ve Otel aküsüz tekerlekli sandalye kullanan bir ‹flletmecili¤i 1997), Osman engelliyi iterek beraber kofltuklar›n› ve bu Keskin (Turizm ve Otel eylemle engelliler için fark›ndal›k yaratmaya ‹flletmecili¤i 1998), Eray gayret ettiklerini ayr›ca vurguluyor. Parmak, Do¤an (Turizm ve Otel profesyonel hayat›n› Yap› Merkezi ‹nflaat ve ‹flletmecili¤i 2000) ve Ça¤lar Sanayi A.fi.’de yönetim muhasebesi ve mali Göncüler (Amerikan Kültürü denetim müdürü unvan›yla sürdürüyor. ve Edebiyat› 2001). Canpolat, sat›n alma müdürlü¤ünüüstlenirken; Keskin, sat›fl ve pazarlama direktörlü¤ü yap›yor. Do¤an, grup sat›fl direktörü. Türkiye’ye DöndüGöncüler ise sat›fl direktörlü¤ü görevini yürütüyor. Küresel ve Uluslararas›Markalarla ‹ç ‹çe ‹liflkiler Program› 2007 Endüstri Mühendisli¤i Bölümü 2008 mezunlar›ndan Serhan Ok, mezunlar›ndan Cem ‹stanbul’da Goodjob adl› bir marka yönetimi ve pazarlama Ba¤datl›, ABD’deki iletiflimi dan›flmanl›¤› flirketi kurdu. Markalar›n pazarlama ve kariyerini iletiflim kaynakl› sorunlar›na çözüm bulmay› hedef seçen Ok, Türkiye’ye tafl›d›. konumland›rma, strateji, marka yönetim ve denetimi çal›flmalar› Yaklafl›k befl y›l yürütüyor. Türk firmalar›na baflta ülkemiz olmak üzere ABD, Turkon Inc.’de Katar, Suudi Arabistan ve Rusya pazar›nda stratejiler üreten ulafl›m ve genç giriflimci, Türk flirketlerinin yurt d›fl›nda markalaflmas›na tafl›mac›l›k katk› sa¤lamaya yönelik bir gelecek plan› oluflturmufl. ‹fl yaflam›na koordinatörlü¤ü dört y›l önce bu alanda ad›m atan Ok, Markam’da çal›flm›fl ve yapan Ba¤datl›, ayn› sektörde devam ederek görevi çerçevesinde pek çok sektörü tan›yarak giriflimine altyap› ‹stanbul merkezli Öykü Lojistik A.fi.’de oluflturmufltu. lojistik operasyon uzmanl›¤›na bafllad›. 33
 5. 5. ‹lk Kitab›n› Yazd› Bir Matematik ÖdülüGenç Bir Akademisyen:Alptekin Küpçü Yrd. Doç. Dr Alptekin Küpçü (Bilgisayar Mühendisli¤i 2004), akademik kadrosunda bulundu¤u Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nde CRYPTO@KU Yrd. Doç. Dr. Kâz›m Büyükboduk ad›nda bir (Matematik 2002), say›lar teorisi ve bilimsel aritmetik geometrinin Kolyvagin sistemleri Dört y›ld›r araflt›rma içerikli araflt›rmalar›yla Masatoshi Gündüz ‹stanbul’daki grubu kurdu. ‹keda Bilim Ödülü’nü kazand›. 2002 y›l›ndan Graphistone adl›Ekibindeki ö¤rencileriyle birlikte bulut beri Matematik Vakf› taraf›ndan verilen bu atölyesindebiliflim alan›na kriptolojik çözümler üreten ödül, Türkiye Bilimler Akademisi asli do¤al tafllarDr. Küpçü, Brown Üniversitesi’nde yazd›¤› üyesi ve TÜB‹TAK Bilim ödülü sahibi ünlü üzerine eldoktora tezini Efficient Cryptography for matematikçi Prof. Dr. Masatoshi Gündüz yap›m› grafikthe Next Generation Secure Cloud: ‹keda an›s›na düzenleniyor. Koç Üniversitesi tasar›mlarProtocols, Proofs, and Implementation Matematik Bölümü’nde görev yapan uygulayanbafll›¤›yla kitaplaflt›rm›flt› (Lambert Dr. Büyükboduk, doktoras›n› Stanford Argün AlbayrakAcademic Publishing, 2010). Üniversitesi’nden alm›flt›. (Grafik Tasar›m 1991), sanatsal yarat›c›l›¤›n›Sanat›n Canlanan Çerçevesi yaz›n alan›na tafl›yarak bir roman kaleme ald›: “Cavidan”. Albayrak, 1500’lü y›llar›n ortalar›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda geçen eserini Fransa’ya istihbarat göreviyle gönderilen bir kad›n›n etraf›nda kurguluyor. Kerasus Yay›nlar› etiketli 330 sayfal›k eserinin gelirini sosyal sorumluluk projelerine aktaran Albayrak, projesinin beyazperdeye de uyarlanaca¤›n› kaydediyor. Otelcilikte ‹lerliyor Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü 1994 mezunlar›ndan Figen Eyel, Renaissance Polat ‹stanbul Hotel’de sat›fl ve pazarlama direktörlü¤üne getirildi.Aycan Baflar (Grafik Tasar›m 2011), Bilkent Üniversitesi’nde mezuniyet projesi olarak Profesyonelhaz›rlad›¤› Frame adl› canland›rma filmiyle Türkiye ve Yunanistan’da sanatseverlerin hayat›na Thekarfl›s›na ç›kt›. Baflar, yaz›p yönetti¤i, ses ve kurgusunu da üstlendi¤i bu ilk filmiyle Akbank MarmaraK›sa Film Festivali, Ankara Uluslararas› Film Festivali, Be there ! Corfu Animation Film ‹stanbul’daFestival ve Athens Animfest etkinliklerine kat›ld›. Elinde çerçeveli bir kad›n foto¤raf›yla bafllayan Eyel, 1997’de girdi¤i Renaissancegezen yafll› bir adam›n iç dünyas›yla hesaplaflmas›n› konu alan Frame, www.aycanbasar.com Polat ‹stanbul’da son olarak sat›fl veadresinden izlenebiliyor. pazarlama müdürlü¤ü görevini yürütüyordu. 34
 6. 6. ‹ngiltere’de Ses Getirdi Giriflimcilikte‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü 2006 mezunlar›ndan Onur Özkaya, ‹ngiltere H›z KesmiyorKraliçesi Elizabeth’in tahta ç›k›fl›n›n 60. y›ldönümü kapsam›nda gerçeklefltirilen toplu birsergiye davet edildi (29 Mart - 1 Nisan). Özkaya, sanatseverlere fiber cam ve metal M. Tan ‹ncemalzemeler kullanarak ileri dijital fabrikasyon ve üretim sistemleriyle oluflturdu¤u mimari (Bankac›l›k veve mobilya prototipleri sundu; bu parçalar›n baz›lar› sanat galerilerinin kal›c› koleksiyonlarda Finans 2004),kendilerine yer bulurken, ‹ngiltere’nin çeflitli firmalar›nda seri üretim aflamas›na da geldi. giriflimlerine birLondon Metropolitan Üniversitesi’nin ö¤retim kadrosunda yer alan Özkaya, Londra’da yenisinikurdu¤u tasar›m stüdyosunda çal›flmalar›n› sürdürüyor. ekleyerek otelcilik sektörüneSüratle Yükseliyor Baflar›l› Bir Yönetici: yöneldi; ‹stanbul’daki Esat Kemal Kemal Bozkurt Aston Egesoy (‹ktisat Residence’›n ortaklar› aras›nda yer ald›. 1999), Do¤ufl Endüstri ‹nce, Taksim Meydan›’na birkaç dakikal›k Holding Mühendisli¤i mesafede konumlanan bu otelin yan› s›ra ifltiraklerinden Bölümü 1995 S›raselviler’deki ‹talyan mutfa¤› eksenli Do¤ufl mezunlar›ndan Pizzeria Trio’yu 2008’den beri Mehmet Otomotiv’de Kemal Bozkurt, Ocakl› (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2005) yönetim kurulu U.N Ro-Ro’nun ifl ile iflletiyor. baflkanl›¤› ofis gelifltirmeden sorumlu genel müdürü pozisyonuna müdür Reklam Ajans› Kurdu atand›. yard›mc›l›¤›na Profesyonel atand›. Türkiye ‹fl yaflam›na Bankas›’ndakiDeloitte ve PricewaterhouseCoopers’da müfettifldenetçilikle bafllayan Egesoy, Do¤ufl yard›mc›l›¤› deneyiminden sonra Set GroupHolding’de iç denetim görevleri de alm›fl ve Holding’de denetim müdürlü¤üne bafllayanDo¤ufl ‹nflaat’a finansal kontrolör unvan›yla Bozkurt, Set Beton ve Set Çimentogeçmiflti. Egesoy, Servier’de finansal bünyesindeki çeflitli yöneticilik görevlerianalistlik yapt›ktan sonra son olarak Do¤ufl ertesinde Limak Bat› Çimento’nun Ambarl›Holding, Do¤an Holding & Unit Inv. JV’de terminali genel müdürlü¤ünü üstlenmiflti.bütçe kontrol ve proje finansman müdür Bozkurt’un MIP Politecnico di Milano’danyard›mc›l›¤›na getirilmiflti. yüksek lisans diplomas› da bulunuyor.Pirelli’deki Bilkentliler Türk Pirelli Lastikleri A.fi., mezunlar›m›z›n bir arada Grafik Tasar›m Bölümü 2010 mezunlar›ndan görev yapt›¤› ünlü flirketlerden Baflak Ceylan Torun, ‹stanbul merkezli biri. fiirketin kadrosunda dört Yediart›bir Reklam Ajans›’n›n kurucu Bilkentli var: Sertaç Yal›m ortaklar› aras›nda yer ald›. Torun, Befliktafl’ta (Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i faaliyet gösteren ajans›nda reklam, tan›t›m, 1991), Korkut Yazan (‹flletme prodüksiyon ve grafik tasar›m hizmetleri 1995), Seçkin Serin (‹ktisat veriyor. Mezuniyeti sonras›nda ünlü 2006), Muratcan Aky›l markalara serbest tasar›mlar üreten ve (‹ktisat 2007). Yal›m, teknik geçti¤imiz iki y›l Arka Sokaklar adl› polisiye e¤itim flefli¤ini; Yazan, a¤›r dizide yönetmen yard›mc›l›¤› yapan Torun, vas›ta ürün müdürlü¤ünü ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nden sinemaüstleniyor. Serin, otomotiv servisleri ve filolar bölge sat›fl sorumlusu olarak çal›fl›yor. ve televizyon üzerine yüksek lisansAky›l ise bütçe ve raporlama uzmanl›¤› yap›yor. diplomas›na da sahip. 35
 7. 7. Avustralya’da Sanat‹stikrarl› BirSat›fl Kariyeri Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 2002 mezunlar›ndan Deniz Öztürk, Teradata’n›n Türkiye sat›fl yöneticili¤ine atand›. Ankara Üniversitesi’nden co¤rafi bilgi sistemi uygulamalar› ve veritaban› tasar›m› üzerine yüksek lisans dereceside bulunan Öztürk, Meteksan Sistem’dekibilgi teknolojileri içerikli proje yönetimi vedan›flmanl›k görevlerinden sonra çeflitli Güzel Sanatlar Bölümü 2004 mezunlar›ndan Sinem Baykal, Avustralya’da bir karma sergiyeAvrupa Birli¤i projelerinde ifl gelifltirme ve kat›ld›. Baykal, Melbourne’daki Art Beat Gallery’de ›fl›k yayan diyotlar (LED), selefon,sat›fl yöneticili¤i de yapm›flt›. ayna ve bir motordan oluflan Unknown adl› çal›flmas›yla sanatseverlerin karfl›s›na ç›kt›. Baykal’›n yap›t›nda motor dairesel devinimlerde bulunurken, ›fl›k hüzmeleri de afla¤› ve yukar› hareket ederek yans›malar›n› art›r›yor ve karanl›¤a düflen birer y›ld›z izlenimiBir ‹lki Gerçeklefltirdi veriyor. Baflar›l› sanatç›, eserini “Ifl›¤›n sonsuza ulaflt›¤› ve tüm düflüncelerin kayboldu¤u bir noktada insan› kendi iç sesini dinlemeye davet ettim.” diyerek anlamland›r›yor. Kifliye Özel Tasar›mlar Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü mezunlar›ndan Özge Acar (2006) ve ‹lkem Söylemez (2007), Mon Bel Ange ad›nda bir marka oluflturarak bayanlara özel ayakkab›lar ve kemerler tasarlamaya bafllad›lar. El iflçili¤iyle s›n›rl› say›da üretilen parçalar›n› markalar›yla ayn› adl› internet sitesinde ve çeflitliYrd. Doç. Dr. Ö. Osman Demirbafl butiklerde sat›fla sunan(‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 1995, genç giriflimciler,lisans; 1997, yüksek lisans; 2011, doktora), ‹ngiltere’de pazarlama iletiflim e¤itimlerine kat›ld›ktan sonra ifllerini kurmufllar. Yak›ndaKanada merkezli International Federation ‹stanbul’da ma¤aza açmay› planlad›klar›n› vurgulayan ikiliden Acar’›n reklamc›l›k ve markaof Interior Architects/Designers (IFI) iletiflimi yönetimi üzerine Bahçeflehir Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi de var.oluflumunun yönetim kuruluna seçildi.Demirbafl, 110 ülkeden 270.000 üyesiyleiç mimarl›k mesle¤inin sektörel ve akademik Sepetinde Baflar› Vargeliflimine katk› sa¤lamay› hedefleyenIFI’da 2013’e kadar yönetim kurulu üyeli¤i Bilkent’in ve Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nün ilk lisansyapacak. 50 y›ll›k bir tarihe sahip IFI mezunlar›ndan Tunç Akman (1990), Naksan Teknoloji’nin yenibünyesinde bu göreve getirilmifl ilk Türk genel müdürü oldu. 2004’te bir arkadafl›yla kurdu¤u ve k›sa zamandaolan Demirbafl, seçimli genel kurulda Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri aksesuar› da¤›t›c›lar›ndanTMMOB ‹ç Mimarlar Odas›’n› da temsil etti. biri konumuna getirdi¤i Elma Sepeti A.fi.’nin ço¤unluk hissesini‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nin ‹ç Mimarl›k iki y›l önce Naksan Teknoloji’ye devreden Akman, bu geliflmeve Çevre Tasar›m› Bölümü’nde çal›flan sonras›nda önce Elma Sepeti’nde, 2012 bafl›nda ise NaksanDemirbafl, 10 y›l› aflk›n bir süre Bilkent Teknoloji’de genel müdürlük görevine getirildi. Akman’›n Fransa’daÜniversitesi’nin ö¤retim kadrosunda da Apple ve Alcatel Nextenso, ülkemizde ise Pfizer ve Bilkom bünyesindebulunmufltu. yöneticilik deneyimleri de bulunuyor. 36
 8. 8. Elektronik Ticarete At›ld›lar Booking.com’daki Mezunlar›m›z Hollanda merkezli otel rezervasyonu sitesi Booking.com’un TürkiyeE-ticaret alan›nda faaliyet gösteren Bonvagon giriflimi iki Bilkentli taraf›ndan kuruldu: aya¤›ndaDemet Ersipahi Candemir (‹flletme 1996) ve Deniz Ertaner (‹ktisat 1997). Giriflimleriyle Turizm ve Otelayn› ad› tafl›yan internet sitelerinde yetiflkinlere ve çocuklara özel ürünlerin yan› s›ra flehir ‹flletmecili¤ihayat› etkinlikleri, dekorasyon ve sanat eserleri sat›fl› yapan ikili, üyelerine sadece Türkiye’den Bölümü mezunude¤il, yurtd›fl›ndan da ürünler sunuyor. üç Bilkentli otel temsilcisi10 Y›l›n Ard›ndan çal›fl›yor: Veli Gürkan (1993), Ayfle Dölcel (1998), Arda Zor (2003). ‹stanbul otellerinin bir k›sm› Gürkan’›n; Bodrum otelleri Dölcel’in; Akdeniz Bölgesi (Antalya hariç) otelleri ise Zor’un sorumluluk alanlar›n› oluflturuyor. Ayn› Görev, Farkl› OtelBilgisayar Mühendisli¤i Bölümü 2002 mezunlar› Ethem Azun, Sinan Uflflakl›, KeremYücetürk, Yi¤ithan Dedeo¤lu ve Bar›fl Ça¤lar, Washington’da bir araya geldi. Üniversitemiziyurtd›fl›nda baflar›yla temsil eden mezunlar›m›zdan Azun Microsoft’un ‹sviçre (Zürih)aya¤›nda, di¤erleri ise ABD (Redmond) kanad›nda çal›fl›yorlar. Pazarlamaya Dönüfl 2010’dan bu yana Divan Hotel ‹stanbul’un Küresel ve Uluslararas› ‹liflkiler Program› 2009 mezunlar›ndan Furkan Bak›r, Türk rezervasyon ve gelirler direktörlü¤ünü Hava Yollar›’ndaki gelir yönetimi ve ücret uzmanl›¤› görevinden ayr›larak Bak›r yürüten Zeynep Y›ld›r›mer Ad›güzel (Turizm Otomotiv G›da ‹nflaat Ltd. fiti. adl› aile flirketlerinde çal›flmaya bafllad›. Bak›r, ve Otel ‹flletmecili¤i 2003), ayn› unvanla ‹stanbul merkezli flirketin pazarlama müdürlü¤ünü ve g›da ile otomotiv alanlar›ndaki Mövenpick Hotel ‹stanbul’a transfer oldu. ifltiraklerine iliflkin ifl gelifltirme ve yat›r›m süreçlerini yürütüyor. Lisans e¤itimi Çal›flma yaflant›s›na 2003’te Ritz-Carlton s›ras›nda SUNY-Binghamton Türk Ö¤renciler Kulübü’nün baflkanl›¤›n› yapm›fl olan ‹stanbul’da bafllayan Ad›güzel, yedi y›l Bak›r, kulüp prati¤ini Fütüristler Derne¤i ve Fatih Koleji Mezunlar› Derne¤i’nde boyunca resepsiyonistlikten rezervasyon sürdürüyor. müdürlü¤üne uzanan bir kariyer öyküsüne imza atm›flt›. 37
 9. 9. 2002 Ayfle Lale fi›vg›n Dündar - ‹letiflim ve Tasar›m 1995 Baflkent Üniversitesi’nin Radyo, Televizyon ve Can Gür - ‹ngilizce Ö¤retimi (YL)* Sinema Bölümü’nde ö¤retim görevlisi (Ankara) Gazi Üniversitesi’nde Modern Diller bölüm baflkan› (Ankara) F. Neslihan Pekel - ‹ngilizce Ö¤retimi (YL)* ‹.D.V. Özel Bilkent ‹lkö¤retim Okulu’nda müdür 1996 baflyard›mc›s› (Ankara) Güler Demir - Uluslararas› ‹liflkiler Ere¤li Demir ve Çelik Fabrikalar› T.A.fi.’de e¤itim Lora Sucuyan - Bankac›l›k ve Finans uzman› (Zonguldak) Turkcell’de sat›n alma uzman› (‹stanbul) Perim Ünyaz›c› Berk - ‹flletme Mustafa Kemal Topcu - MBA Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.de flube sat›fl Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n Savunma performans yönetimi müdürü Planlama Daire Baflkanl›¤›’nda binbafl› (Ankara) Özgür Tüzemen - ‹ktisat Didar Evren Günu¤ur - Bankac›l›k ve Finans Garanti Teknoloji A.fi.de ifl dan›flmanl›¤› birim MGA Yap›m Ltd. fiti.’de dizi prodüksiyon amiri müdürü (Ankara) Cem Turgut Gelgör - ‹ktisat Ömer Alibazo¤lu - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Denizbank’ta alt›n bankac›l›¤› grup müdürü Re/Max’da dan›flman (Ankara) (‹stanbul) Ifl›lay Bardak - Bankac›l›k ve Finans Esra Gültekin Yücel - ‹ktisat Akbank’›n Strateji, Ürün ve Kanal Gelifltirme Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.de Ankara ve Bölümü’nde yönetici (‹stanbul) Kuzey Anadolu bölge müdürü P›nar Fulya Özorhan Gebeflo¤lu - ‹ktisat T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤›’n›n 1997 Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nde uzman Burçin Türkkan - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i (Ankara) USEH Intrenational›n kurucu baflkan› (ABD) Banu Akman Ba¤r›yan›k - Turizm ve Otel 2003 ‹flletmecili¤i Tayyar Önal - Elektrik ve Elektronik Asterya Turizm A.fi.’nin sahibi (Ankara) Mühendisli¤i TUSAfi’ta EMI/EMC tasar›m uzman› (Ankara) ‹lhan Soy›fl›k - Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Finansbank A.fi.’de Erciyes flube müdürü (Kayseri) Meryem Sevim - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Sofra Grup’ta operasyon proje müdürü (‹stanbul)1990 Aziz U¤ur Berk - ‹ktisatNecat Kumral - ‹ngilizce Ö¤retimi (YL)* The Woonun genel müdürü (‹stanbul) Koray Alp - ‹ktisatPolis Akademisi Kültür Dersleri Bölümü’nde Karadeniz Holding’de iç denetçi (‹stanbul)yard›mc› doçent (Ankara) 1998 Asl› Ekinci - Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Selin Tuna fienman - Siyaset Bilimi ‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nin Yabanc› Diller1991 Finansbank A.fi.’de ticari pazarlama yönetmeni Yüksekokulu’nda ö¤retim görevlisiSelen Türel - ‹ktisat (Denizli)Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’de kurumsal krediler Abdullatif Latifo¤lu - Endüstri Mühendisli¤imüdür yard›mc›s› (‹stanbul) U¤ur Madran - Matematik Enocta’da insan kaynaklar› müdürü (‹stanbul) Sezin ve U¤ur Madran çiftinin bir k›z› oldu. Minik1992 Simlâya ve ailesine sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat Burcu Çatalc› Kayan - Mütercim - Tercümanl›kAta Seçkin Sezer - Elektrik ve Elektronik dileriz. Enerjisa Baflkent Elektrik Da¤›t›m A.fi.de üstMühendisli¤i düzey yönetici asistan›Turkcell’de tedarik a¤› planlama yöneticisi 1999 Burak Tümer - ‹ktisat(Ankara) ‹sa Afacan - Siyaset Bilimi Zirve Üniversitesi’nin Uluslararas› ‹liflkiler Nike’da risk yöneticisi (‹stanbul)1993 Bölümü’nde yard›mc› doçent (Gaziantep) 2004Ayhan Burçak - Endüstri Mühendisli¤i Banu Es Y›lmaz - Uluslararas› ‹liflkiler Ömer Faruk Emrah - Endüstri Mühendisli¤iBP’de akaryak›t kredi müdürü (‹stanbul) Mersin Üniversitesi’nde okutman ve Erasmus Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans›’nda izleme vefiule Altaban Karabey - ‹ktisat (YL)* koordinatörü de¤erlendirme uzman› (Kocaeli)T.C. Baflbakanl›k Toplu Konut ‹daresi Burcu Güngör - A¤›rlama HizmetleriBaflkanl›¤›’n›n Strateji Gelifltirme Dairesi’nde 2000 B2C Biliflim Teknolojileri’nde kurumsal müflteriflube müdürü (Ankara) Kerem Bozbey - Uluslararas› ‹liflkiler George Washington Üniversitesi’nde yüksek lisans yöneticisi (Ankara)Aytu¤ Ayd›n - Bilgisayar Mühendisli¤i ö¤rencisi (ABD) Alper Ersayd› - Siyaset BilimiTekstil Bankas› A.fi.’de alternatif da¤›t›m kanallar› Gazi Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeve ödemeler müdürü (‹stanbul) 2001 araflt›rma görevlisi (Ankara) Todor Baflo¤lu - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤iGülsevil Ülke - ‹flletme Four Seasons Hotel Sultanahmet’te yiyecek içecek Mehmet Zeki Günay - Uluslararas› ‹liflkilerBileflim A.fi.’de denetim ve risk yönetimi müdürü müdür yard›mc›s› (‹stanbul) Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler(‹stanbul) Enstitüsü’nde araflt›rma görevlisi (Ankara) Erhan Terzio¤lu - A¤›rlama Hizmetleri1994 Yeliz ve Erhan Terzio¤lu çiftinin bir o¤lu oldu. Emre Saral - Uluslararas› ‹liflkilerLevent Karaa¤aç - Endüstri Mühendisli¤i Minik Tibet’e ve ailesine sa¤l›kl› ve mutlu bir Hacettepe Üniversitesi’nin Atatürk ‹lkeleri veHidromek’te pazarlama müdürü (Ankara) hayat dileriz. ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü’nde araflt›rma görevlisi (Ankara)Deniz Hakk› Tan›n - A¤›rlama Hizmetleri Ozan Ulafl Karaibrahimo¤lu - A¤›rlamaTürkiye Hentbol Federasyonu’nda d›fl iliflkiler Hizmetleri M. Zeynep Atiker - Uluslararas› ‹liflkilersorumlusu (Ankara) Sheraton Ankara Hotel & Convention Center ‘da Kuka Yaz›l›m Medya Prodüksiyon Ltd. fiti.’de yiyecek içecek müdürü müdür (‹stanbul)Hamide Elçin Tezel - ‹ç Mimarl›k ve ÇevreTasar›m› (D)** Burcu An›l K›rm›z›tafl - Kimya Mustafa Burak Aydos - Uluslararas› ‹liflkilerBahçeflehir Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Yeditepe Üniversitesi’nin Genetik ve Arkas Holding’de yurtd›fl› flubeler KaradenizTasar›m› bölüm baflkan› (‹stanbul) Biyomühendislik Bölümünde yard›mc› doçent bölgesi uzman› (‹zmir) 38
 10. 10. Merve Simsaro¤lu Aydos - Bankac›l›k ve FinansArkas Holdingde k›demli denetçi (‹zmir)Sümeyra Duman Kurt - ‹ktisatDokuz Eylül Üniversitesi’nin ‹flletme Fakültesindearaflt›rma görevlisi (‹zmir) Nimet Tahtasakal - ‹letiflim ve Tasar›m Orta Anadolu Kalk›nma Ajans›’nda halkla iliflkiler2005 sorumlusu (Kayseri)Zehra Berrin Aksoy - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Osman Ö¤retir - ‹flletmeÇukurova Ziraat A.fi.’de sat›fl destek sorumlusu Arkas Holding’de denetçi (‹zmir)(‹stanbul) Fatma Gizem Bayer - ‹flletmeGökhan Gürgeç - Bilgisayar Mühendisli¤i Türk Telekom’da insan kaynaklar› e¤itim veTürkiye ‹statistik Kurumu’nda bilgi ve iletiflim geliflim uzman› (Ankara)teknolojileri uzman› (Ankara)Mustafa Bora Dilik - Endüstri Mühendisli¤i 2009Harika Karpuzcu Dilik - Endüstri Mühendisli¤i Metin Aziz Çak›r - Bilgisayar Teknolojisi veDilik çiftinin bir k›z› oldu. Minik Ya¤mur’a ve Biliflim Sistemleri Didem Özkoç - Muhasebe ve Vergiailesine sa¤l›kl› ve mutlu bir hayat dileriz. Dijital Yaz›l›m’da genel müdür yard›mc›s› Uygulamalar› (‹stanbul) Çal›k YEDAfi’ta uzman yard›mc›s› (Samsun)Gökhan Özgüldür- Uluslararas› ‹liflkilerAsl› Yaman ile 12 May›sta evlendi. Ömür boyu Mehtap Do¤an - Felsefe Alper Akyürek - ‹flletmemutluluklar dileriz. Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi’nin Felsefe T.C. Ekonomi Bakanl›¤›nda d›fl ticaret uzman Bölümü’nde araflt›rma görevlisi (Ankara) yard›mc›s›2006Ozan Biler - Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Efe Eryurt - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Gülflen Topal - ‹flletmeTürk Telekom’da sat›fl yöneticisi (Ankara) Outbox’da Ankara rezervasyon sorumlusu KPMG’de denetim uzman yard›mc›s› (Ankara)Ali Sabuncu - ‹ktisat Sinem Madanlar - ‹ç Mimarl›k ve Çevre Dilara Kankoç - HukukYap› Kredi Portföy Yönetimi A.fi.’de müfettifl Tasar›m› T.C. Baflbakanl›k Sermaye Piyasas› Kurulunda(‹stanbul) Ven Mimarl›k’ta iç mimar (Ankara) uzman hukukçu yard›mc›s› (Ankara)Egemen Ulusan - Endüstri Mühendisli¤i Alp Büyükkuflo¤lu - Uluslararas› ‹liflkilerTürk Telekom’da organizasyon ve süreç yönetimi Farplas A.fi.’de proje ve pazarlama mühendisi 2011tak›m lideri (‹stanbul) (Kocaeli) Nazl› K›l›ç - Uluslararas› ‹liflkiler Ernst & Young’da vergi uzman yard›mc›s›Ali Coflkun - Muhasebe Bilgi Sistemleri Arda Bilgen - Uluslararas› ‹liflkiler (Ankara)AC Tasar›m Stüdyosu’nun genel koordinatörü Bonn Üniversitesi’nde doktora ö¤rencisi(Ankara) (Almanya) Ezgi Özge Öztürk - Bilgisayar Mühendisli¤i Globsis’te oyun gelifltirme mühendisi (Ankara) Emrah Küçüközkan - Uluslararas› ‹liflkiler (YL)*2007 TBMM’de milletvekili dan›flman› Mehmet Demirtafl - Elektrik ve ElektronikFatma Müge Deyifl - Grafik Tasar›m Mühendisli¤iDeniz Harp Akademisi’nde grafik tasar›mc› Onur Ça¤dafl Atu¤ - Uluslararas› ‹liflkiler (YL)* Konya Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi’nde(‹stanbul) Nano Pet’te saha sat›fl müdür yard›mc›s› (Ankara) araflt›rma görevlisiKaraca Demirba¤ - Elektrik ve Elektronik Habil Tunç - Uluslararas› ‹liflkiler Ecem Çeltikci - HukukMühendisli¤i Vak›fBank’ta krediler uzman yard›mc›s› (Mersin) Özen&Çeltikci Avukatl›k Bürosu’nda avukatHavelsan’da proje mühendisi (Ankara) ‹smail Özuygur Gülek - Uluslararas› ‹liflkiler (Ankara)Nezihe Fazilet - ‹ktisat Philip Morris Internationalda sat›fl temsilcisi Ayflegül Özler - ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›TBMM’nin Kanunlar ve Kararlar Baflkanl›¤›’nda (‹stanbul) Parkett Flooring’de iç mimar (Ankara)yasama uzman yard›mc›s› Tunay Tuno¤lu - Hukuk Burak Ceylano¤lu - ‹flletme Bilgi YönetimiNiyazi Arda Kefo¤lu - ‹flletme Bilgi Yönetimi Hacettepe Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde Aselsan’da bilgi yönetimi uzman yard›mc›s›Bimel Ltd. fiti.’nin sahibi (Ankara) araflt›rma görevlisi (Ankara)Murat Erdem - Endüstri Mühendisli¤i Gözde Demirtürk - Mütercim - Tercümanl›k Asl› Kaday›fç›o¤lu - ‹flletmeTürkiye ‹fl Bankas› A.fi.’de kredi risk yönetimi Cambridge Language Academy‘de e¤itmen ve Gönka Klima A.fi.’de insan kaynaklar› finansk›demli uzman yard›mc›s› (‹stanbul) tercüman (Ankara) koordinatörü (Ankara)Gonca Barlas Ercengiz - Siyaset Bilimi Mustafa Zileli - Elektrik ve Elektronik Birce Tümer - ‹flletmeTekstil Bankas› A.fi.’de kurumsal ve ticari Mühendisli¤i Deloitte’da vergi uzman yard›mc›s› (Ankara)bankac›l›k yönetmen yard›mc›s› (‹stanbul) Türk Telekom’da portföy yönetimi ve fiyatland›rma uzman yard›mc›s› (‹stanbul) Sevim Günefl - ‹ngilizce Ö¤retimi (YL)*Bengü Kum Demir - Siyaset Bilimi Dicle Üniversitesi’nin Yabanc› DillerT.C. Ekonomi Bakanl›¤›nda d›fl ticaret uzman› 2010 Yüksekokulu’nda okutman (Diyarbak›r)(Ankara) Gökhan Alakufl - Siyaset Bilimi Fat›ma Nur Çolako¤lu - Bilgisayar Teknolojisi Eczac›bafl› Intema’da proje sorumlusu (‹stanbul) ve Biliflim Sistemleri2008Haflim Cihan Demirköprülü - Hukuk Eliz Topcu - Endüstri Mühendisli¤i AYESAfi’ta yaz›l›m kalite uzman›T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›’nda Botafl’ta kalite e¤itim ve gelifltirme uzmanuzman yard›mc›s› (Ankara) yard›mc›s› (Ankara)Duygu Köse - Hukuk Gülay Ak›n fiahin - ‹ngilizce Ö¤retimi (YL)* Mehmet Deniz Aksoy - Elektrik ve ElektronikLondon Legal International’da avukat (‹ngiltere) Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Yabanc› Diller Mühendisli¤i (2007) Yüksekokulu’nda okutman (Trabzon) Nisan ay›nda vefat etti. Sevenlerine baflsa¤l›¤›Fatih Bayram - Tarih (YL)*, (D)** dileriz.‹stanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Uluslararas› Sinem Özkaya - Kentsel Tasar›m ve Peyzaj‹liflkiler Bölümü’nde yard›mc› doçent (‹stanbul) Mimarisi Özkaya T›p Merkezi’nde yönetici (Ankara)Hasancan Akgündüz - Bilgisayar Mühendisli¤iHavelsan’da Bar›fl Kartal› Özel Proje Özge Atalay - Uluslararas› ‹liflkiler (YL) * : Yüksek LisansMüdürlü¤ü’nde mühendis (ABD) Hürriyet’te muhabir (Ankara) (D) ** : Doktora 39
 11. 11. Hocabey An›s›na BSOnun 3 Nisan konseri, üniversitemizin kurucusu Prof. ‹hsan Do¤ramac›n›n an›s›na gerçeklefltirildi. BSO, bu anlaml› konserde Sanat Direktörü Ifl›n Metin yönetiminde Dvorak›n “Yeni Dünyadan” bafll›kl› "Op.95, Mi minör 9. Senfoni"sini icra etti.Akiko Suwanai Bilkent’teydi Dünya Kad›nlar Günü BSO, Dünya Kad›nlar Günü temal› konserini kad›n flef, besteci ve sanatç›lara ay›rd›. 10 Mart tarihli konseri genç flef Anu Tali yönetti. Uluslararas› baflar›lara imza atm›fl genç kuflak bestecilerden Füsun Köksal›n ikiÇaykovski Keman Yar›flmas›’nda birinci olan en genç sanatç› Akiko piyano ve oda toplulu¤u için yazd›¤› "Moire"Suwanai, literatürün baflyap›tlar›ndan “Sibeliusun Keman Konçertosu”nu bafll›kl› eserini yorumlayan BSO, ProkofyefinBSO ile birlikte yorumlad›. 17 Mart tarihli konserde BSOyu orkestra flefi, "Op.64, Romeo ve Juliet Süitleri"ni dekompozitör ve e¤itimci kimlikleriyle tan›nan Lior Shambadal yönetti. seslendirdi. Beyazperdeden Notalar Bilkent Senfoni, Averbukh Buz Balesi dansç›lar›yla birlikte bir ilke imza att›. 29. Uluslararas› Ankara Müzik Festivali kapsam›nda ATO Congresiumda gerçeklefltirilen Film Müzikleri Konserinde Türkiyede ilk kez bir konser mekan›na buz pisti kuruldu. Ifl›n Metin yönetimindeki konserde Dünya Artistik Patinaj fiampiyonu 4 dansç› çift ve flampiyon Khuznetsov, performanslar›n› BSOnun seslendirdi¤i film müzikleri eflli¤inde sergilediler. 40
 12. 12. Boris Berman fiöleni Mersin’den BSO Geçti Festivallerin aranan toplulu¤u BSO, 11. Uluslararas› Mersin Müzik Festivaline iki konser ile kat›ld›. Sanat Direktörü Ifl›n Metin yönetimindeki konserlerin solistleri viyolonsel sanatç›s› László Fenyö ile ünlü soprano Michéle Crider idi. 17Solist ve e¤itmen kimlikleriyle uluslararas› May›s tarihli konserdeüne sahip piyanist Prof. Boris Berman, ustal›k Dvorak›n "Op.104, Sis›n›f› dersleri (16-22 May›s) ve bir konser minör Viyolonsel(25 May›s) vermek üzere Bilkentteydi. Yale Konçertosu" ile "YeniMüzik Okulu Piyano Bölümü Baflkan› Dünyadan" bafll›kl›Berman, bir hafta süren ustal›k s›n›f›ndan "Op.95, Mi minör 9.sonra verdi¤i konserde, Sanat Yönetmeni Senfoni"si seslendirildi. 18 May›s’taki kapan›fl konserinde ise Crider ve BSO’nun yorumlad›¤›Ifl›n Metin’in flefli¤inde BSO ile Prokofyefin yap›tlar Mozart, Mascagni, Puccini, Bellini ve Verdiye aitti."Op.53, Si bemol majör 4. PiyanoKonçertosu"nu seslendirdi. Bilkent Senfoni,bu konserde Rahmaninofun "Op.45, Senfonik Gitarlar›nDanslar"›n› da yorumlad›. GecesiWeber, Sinangil ve Bilkent Senfoni Orkestras›, 12 May›s konserinde gitarRahmaninof repertuvar›n›n sevilen eserlerine yer verdi. Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki konserin solistleri Rusyan›n önde gelen gitar sanatç›lar›ndan Olga Kamornik, Asya Selyutina ile ülkemizin önemli gitaristleri Soner Egesel, Ka¤an Korad ve Kürflad Terci’ydi. Konser, kariyerlerini solo ve Koshkin Gitar ‹kilisi olarak sürdüren Kamornik ve Selyutinan›n birlikte seslendirdikleri Rodrigonun “Concierto Madrigal” eseriyle bafllad›. 1987-1999 y›llar›nda Bilkent Gitar Üçlüsü olarak tan›nan Egesel, Korad ve Terci de sanatç›lara kat›ld›; ünlü Rus gitarist ve besteci Nikita Koshkinin "Befl Gitar ‹çin Konçertino" bafll›kl› yap›t› ile konser yeni bir renk kazand›. Konserin ikinci yar›s›nda Frans›z besteci Bizete ait “L’Arlésinne Süitleri" Bilkent Senfoni taraf›ndan yorumland›.BSO’nun 5 May›s konserini, BilkentÜniversitesi Müzik Bölümü ö¤retim May›s ve Müzik Film Müzikleriüyelerinden, Devlet Sanatç›s› Prof. Gürer Bilkent Yeni Bilkent SenfoniAykal yönetti. Konserin solisti, piyanist Müzik Günleri’nin Orkestras›, 28Alexander Ghindin idi. Bir sezonda 100ü ikincisi 28, Haziranda Bilkentaflk›n konser gerçeklefltiren Ghindin, BSO 29 ve 30 May›s Odeon’da verdi¤iile Rahmaninofun "Op.18, do minör 2. tarihlerinde film müzikleriPiyano Konçertosu"nu yorumlad›. Konserde gerçeklefltirildi. içerikli konserdeayr›ca Carl Maria von Weberin "Der Etkinliklerde ça¤dafl 2001: A SpaceFreischütz Uvertürü" seslendirildi ve Ali müzi¤in öncü Odyssey, IndianaDo¤an Sinangilin "4. Senfoni"sinin dünya kompozitörleri ile Jones, The Princeprömiyeri yap›ld›. son y›llarda dikkat of Egypt, Titanic, çeken bestecilerin Star Wars, eserleri yer ald›. Gladiator, Frantic, 28 May›s’taki aç›l›fl Cinema Paradiso, Bir Empresyonizm konserini klasik Superman, Evita, Akflam› müzik dünyas›n›n en be¤enilen Mission Impossible, Lord of the Rings, Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO), topluluklar›ndan Schindler’s List, 2 Mart’taki konserinde Türk ve biri konumuna Memoirs of a Frans›z empresyonist bestecilerin gelen Ankara Üniversitesi Solistleri verdi. Geisha, Bodyguard, Pirates of the Caribbean eserlerini seslendirdi. Sanat Direktörü 29 May›s’ta Bilkent Solistleri aç›klamal› bir gibi efsanevi filmlerin müziklerini BSO Ifl›n Metin yönetimindeki konserin konsere imza atarken, 30 May›s günü ise Sanat Direktörü Ifl›n Metin yönetiminde solisti, keman sanatç›s› Mirjam bestecilerin seminerlerine ayr›ld›. seslendirdi. Tschopp idi. www.bso.bilkent.edu.tr 41
 13. 13. • Deniz Atlanta Hotel, K›z›lay-Ankara’da konaklamada nakitte %30, kredi kart›nda %20 indirim • Impress Turizm Seyahat Acentas›, fiiflli-‹stanbul’da Lykia World Ölüdeniz, Fethiye-Mu¤la ve Lykia Lodge Kapadokya-Nevflehir’de nakitte ve kredi kart›nda %5 indirim • Rixos Elysium Suites, Taksim-‹stanbul’da konaklama, SPA, restoran ve ekstra harcamalarda nakitte ve kredi kart›nda %15 indirim • Divekolik Dal›fl Merkezi, Zincirlikuyu-‹stanbul’da nakitte ve kredi kart›nda %20 indirimDe¤erli Mezunlar, • Grand Hotel Haliç, ‹stanbul’da konaklamada özelBilkent Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne ba¤l› Yay›n Birimi indirimtaraf›ndan y›lda iki kez haz›rlanan Dergi Bilkent’in sizlereulaflmas› için üniversitenin mezun kimlik kart›na sahip • Alt›n Yunus Resort & Thermal Hotel, Çeflme-‹zmir’deolman›z gerekmektedir. Bu ücretsiz kart› edinmek veya konaklama, yiyecek, içecek, sa¤l›kl› yaflam ve termalkay›tl› bilgilerinizi güncellemek için merkezinde nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirimhttp://bilkent.edu.tr/mezun adresindeki formu veya iletiflimbilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi ile ba¤lant› • Anemon ‹zmir Otel, Kahramanlar-‹zmir’de özel indirimkurabilirsiniz. • Crowne Plaza ‹zmir Oteli, ‹zmir’de konaklamada nakitte ve kredi kart›nda kap› fiyat› üzerinden %50, termal spa ve wellnessta %10 indirimMezun Kimlik Kart› Avantajlar›: • Flow Datça Surf Club, Datça-Mu¤la’da konaklamada nakitte ve kredi kart›nda %20 indirimTurizm ve Otelcilik• Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara’da • Fora Apart Otel, Datça-Mu¤la’da konaklamada nakitteözel indirim ve kredi kart›nda %10 indirim• Golden Touch Turizm Seyahat Acentesi, Kavakl›dere- • Adanos Konuk Evi, Avanos-Nevflehir’de konaklamadaAnkara’da nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim• Jesston Travel Agency, Kavakl›dere-Ankara’da özelindirim G›da ve E¤lence • Dafne Restaurant, A. Ayranc›-Ankara’da nakitte ve• Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Kavakl›dere- kredi kart›nda %15 indirim (pazar kahvalt›lar› ve özelAnkara’da nakitte ve kredi kart›nda yurtiçi ve yurtd›fl› gün fiks menüleri hariç),konaklamada %5, araç kiralama ve havaalan›transferlerinde %5, yurtiçi ve yurtd›fl› turlar %10, toplant› • Med G›da San. Taah. ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara’dave kongre organizasyonlar›nda %10, yurtd›fl› uçak biletinde tabldot serviste liste fiyatlar› üzerinden nakitte %2 indirim%5 indirim 42
 14. 14. • Ankara Sandal Bal›khane, Çankaya-Ankara’da nakitte • B-Fit Sa¤l›k ve Spor Yat›r›m Tic. A.fi. Cihangir-ve kredi kart›nda %15 indirim ‹stanbul’da nakitte %15, kredi kart›nda %10 indirim• Myköfte, Çankaya-Ankara’da nakitte %10, kredi • Referans Sa¤l›k Hiz., K›z›ltoprak-‹stanbuldakart›nda %10 indirim biyokimya-mikrokimya laboratuvar›, patoloji laboratuvar›, ultrasonografi, doppler, röntgen, mamografi, eko-efor-• Nevzine, Çankaya-Ankara’da nakitte %10, kredi holter ve kemik yo¤unlu¤u testlerinde nakitte %20 indirimkart›nda %10 indirim • Lush Türkiye, ‹stanbul-Ankara-‹zmir’de nakitte ve• Gölparksidelya, Gölbafl›-Ankara’da restoran, barbekü, kredi kart›nda %10 indirim (‹nternet üzerinden yap›lanhavuz, brunch ve konaklamada nakitte %15, kredi kart›nda sat›fllar hariç.)%15 indirim• Miro Restaurant, Oran-Ankara’da nakitte ve kredi E¤itim ve Dan›flmanl›kkart›nda %10 indirim • Academy Worldwide Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›k Ltd. fiti., Çankaya-Ankarada nakitte %10 indirim• Mountolive, Burhaniye-Bal›kesir’de zeytin ve zeytinçeflitlerinde nakitte %10, zeytinya¤› çeflitlerinde nakitte • Poseidon Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Kavakl›dere-%5, zeytin yapra¤› çay› ve %100 saf zeytinya¤l› el yap›m› Ankarada yurtd›fl› dil okullar›, yurtd›fl› yaz kamplar›,sabunlarda nakitte %18 indirim çal›flma-seyahat programlar› ve staj programlar›nda nakitte %5 indirim• Bal›kç› Restaurant Ali R›za’n›n Yeri, Bodrum-Mu¤la’danakitte %20, kredi kart›nda %15 indirim • Easy Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤› ve Kariyer Planlama Ltd. fiti., K›z›lay-Ankara’da, yurtd›fl› e¤itim baflvurusu ve dan›flmanl›k ücretinde nakitte %10 indirimSa¤l›k ve Kiflisel Bak›m• Mars Bowling, A.O.Ç-Ankara’da yiyecek, içecek, • Aysed E¤itim Dan›flmanl›k ve Organizasyon Tic. Ltd.bowling, dü¤ün, niflan, toplant› ve iftar yemeklerinde fiti., Y.Ayranc›-Ankara’da nakitte ve kredi kart›nda %15nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim indirim• Bilkent Estetik ve Güzellik Merkezi, Bilkent-Ankara’da • CDS Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Ankara venakitte ve kredi kart›nda %10 indirim ‹stanbul’da, üniversite baflvurular› dan›flmanl›k ücretlerinde özel indirim• Primer T›bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl›dere-Ankara’da manyetik rezonans, bilgisayarl› tomografi vedijital röntgende nakitte ve kredi kart›nda %30 indirim Giyim, Tekstil ve Hediyelik Eflya • Erinmez Mücevherat, Bilkent-Ankara’da alt›n, p›rlanta• Before & After Sa¤l›kl› Yaflam ve Spor Merkezi, Y›ld›z- ve gümüfl tak› çeflitlerinde nakitte ve kredi kart›nda %10Ankara’da hypoxi çal›flmalar›, kiflisel çal›flmalar, pilates, indirimyoga ve cilt bak›m›nda nakitte %20, kredi kart›nda %10indirim • O¤uz Gümüfl, Cepa AVM-Ankara’da nakitte ve kredi kart›nda % 25 indirim• Gülbahçe Optik, Osmangazi-Bursa’da nakitte %25,kredi kart›nda %15 indirim ve +3 taksit, • Hera Moda, Çankaya-Ankara’da gelinlik, niflanl›k, abiye, damatl›k ve kifliye özel tasar›mda nakitte %20, kredi kart›nda %15 indirim 43
 15. 15. • Aliye Tekstil Ürün Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. fiti., • Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye-‹stanbul’da nakitteGaziosmanpafla-Ankara’da nakitte %10, kredi kart›nda ve kredi kart›nda, tüm kasko sigortalar›nda, ev%5 indirim sigortalar›nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa¤l›k sigortas›nda %10, elektronik cihaz sigortalar›nda %5 indirim• Genevieve Lethu, Kentpark AVM-Ankara’da nakitte%20, kredi kart›nda %10 indirim Bilgisayar• Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc›-Ankarada nakitte ve • Cansev Makine Bilgisayar Tic. Ltd. fiti., K›z›lay-kredi kart›nda %10 indirim Ankara’da veri kurtarma hizmetinde, elektronik kart onar›m hizmetinde ve yaz›l›mlarda problem giderilmesi• Jeyteks Tekstil San. ve D›fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent- ya da kurulumunda %50, kiflisel, kurumsal veya e-ticaret‹stanbul’da nakitte ve kredi kart›nda %10 indirim internet sitesinde %40 indirim bilgisayar problemlerinde telefon deste¤i ücretsiz.• Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü-‹stanbul’dakampanyal›-f›rsat indirimli ve 0,30 ct ürünler d›fl›ndakitüm ürünlerde nakitte ve kredi kart›nda %20 indirim Çeviri • Evircevir.com, Çankaya-Ankara’da internet üzerinden çeviri hizmetlerinde nakitte ve kredi kart›nda %10 indirimOtomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar›• Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa’da nakitte ve • Dilmen Tercüme Hizmetleri ve Biliflim Teknolojilerikredi kart›nda %10 indirim San. Tic. Ltd. fiti., Befliktafl-‹stanbul’da yeminli tercüme, yaz›l› tercüme, akademik tercüme,simültane tercüme ve deflifre hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart›nda %10Reklam, Tasar›m ve Organizasyon indirim• CLB Reklam,Dekorasyon, Organizasyon HizmetleriLtd. fiti.,Çankaya-Ankara’da nakitte %15, kredi kart›nda%10 indirim Matbaa • Aymat Ahmet Y›lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi-• Yediart›bir Tasar›m, Reklam ve Tan›t›m Hizmetleri, Bursa’da matbaa malzemelerinde %10 indirimBefliktafl-‹stanbul’da logo ve kurumsal kimlik çal›flmas›,reklam ve tan›t›m kampanya tasar›mlar› ve her türlütasar›m hizmetinde nakitte %20, kredi kart›nda %15 Sanat Ürünleriindirim • Çöpadam Özel E¤itim Dan›flmanl›k ve Pazarlama, Ortaköy-‹stanbul’da resim atölyesinden seçilecek tablo ve di¤er sanat eserlerinin sat›fl›nda nakitte %10, kredi kart›ndaSigortac›l›k %5 indirim• Çankaya Sigorta Acenteli¤i Tic. Ltd. fiti., Çankaya-Ankarada kasko, yang›n, iflyeri, konut ve inflaatsigortalar›nda nakitte ve kredi kart›nda %5 indirim• Kuzey Doruk Sigortac›l›k Hizmetleri Ltd. fiti., Maltepe-Ankara’da ferdi kaza sigortalar›nda %15, konut ve iflyerisigortalar›nda %15, sa¤l›k sigortas›nda ilk girifllerde %20indirim 44

×