‫راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا‬ ‫كاناداييها سالهنه حدود 02 ميليارد دلر صرف بيمة منازل، ماشين، درمان و‬       ...
‫حدود 06 درصد بازار را در دست دارهند( وجود دارد كه داراي مجوز فعاليت در‬                         ...
‫كندوتر پرداخت كنند. از دلل بيمة خود در مورد مدت زماهني كه طولهني ميكشد وتا‬      ‫ت‌‬               ...
‫قاهنوهنا قراردادهاي بين شركتها يا مؤسسات وتجاري و مصرف كنندگان بايد به زبان ساده‬                    ...
‫مشورتها و وتوصيههايي را به صورت رايگان به زبان اهنگليسي )با وتلفن 9908-862-‬                       ...
‫استفاده از اين برهنامهها و هنيز ميزان حقوق و مزاياي مربوطه را وتعيين ميكنند. وتنظيم و‬       ‫ت‌‬         ...
‫4‪ Development Canada, Ottawa, ON, K1A 0L‬وتلفن 4591-759-316، و آدرس‬                      ‫اينترهن...
‫پرداخت حقوق بازهنشستگي معمول پس از ورود به 56 سالگي آغاز ميشود ولي‬    ‫ت‌‬               ‫ ً‬‫اين كار ...
‫● مستمري فرزندا ن وابسته: حقوق ماهياهنهاي است كه به فرزهند خواهنده‬                 ‫ت‌‬‫متوفي يا كودكي ك...
‫معلوه بر فرمهاي وتكميل شدة خود و فرزهندان وابسته، پرسشنامة مربوط به اطلمعات‬                       ...
‫حقوق و مزاياي بيمة كار استفاده كرد به مدت زماهني كه كار كردهايد، مطالبه قبلي بيمه‬           ‫ت‌‬  ‫كار، و هن...
‫06 يا 09 روز يا حتي يك سال بعد از هناوتواهني يا بيماري و يا بلفاصله بعد از شروع‬ ‫بيماري باشد. ممكن است كارفرما پرداخت حق...
‫در اكثر برهنامههاي حقوق بازهنشستگي، كارفرما و كاركنان مشاركت داشته و سهم‬                        ...
‫بيمة محتويات ساختمان 07 وتا 08 درصد ارزش بيمة منزل است. براي مثال اگر‬  ‫خاهنه شما 002/000 دلر بيمه شده باشد، بيمة محتوي...
‫ديگري مراجعه كنيد(. البته ارزشيابي جامع و كامل وتوسط ارزشياب حرفهاي اهنجام‬       ‫ت‌‬               ...
‫بيمه نامة مستأجران )4-‪(HO‬‬                                  ‫‌‬  ‫موارد وتحت پوشش خسا...
‫حق بيمة مشابه هنيز ممكن است 001 درصد متفاوت باشد. بنابراين حداقل از سه‬ ‫شركت بيمة مختلف قيمت بگيريد و با دقت بيمه هنامه...
‫پرداختي شركت بيمه راضي هنيستيد از پذيرفتن آن خودداري كرده و سعي كنيد كه با‬‫آهنها وارد مذاكره شويد و يا با متخصصان حقوقي ...
‫منزل، فقط اشياي هنفيس و بار ارزش را بيمه كرد. براي محاسبة ميزان بيمة مورد هنياز،‬      ‫ت‌‬ ‫فهرستي از دارايي و ام...
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا

850 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا

 1. 1. ‫راهنماي جامع زندگي و كار در كانادا‬ ‫كاناداييها سالهنه حدود 02 ميليارد دلر صرف بيمة منازل، ماشين، درمان و‬ ‫‌‬ ‫بيمةمعمر خود ميكنند. بعضي بيمهها اجباري است كه از جملة آنها ميوتوان از‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫بيمةشخص ثالث در اوتومبيل، بيمة آوتش سوزي منزل، و بيمة وام مسكن هنام برد. اگر در‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫كاهنادا اوتومبيل ليز كنيد يا بابت خريد آن وام بگيريد، وام دهنده از شما ميخواهد كه‬ ‫ت‌‬ ‫اوتومبيل را در برابر صدماوتي كه به بدهنة آن وارد ميشود )بدون در هنظر گرفتن‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مقصر(، دزدي، و ساير خسارات بيمه كنيد. سيستم بيمة اجتمامعي كاهنادا حقوق و‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫ت‌‬ ‫مزايايي اختياري شامل بيمة بازهنشستگي خصوصي، معلوليت و از كار افتادگي، بيمة‬ ‫ت‌‬ ‫درماهني وتكميلي، بيمة منزل، بيمة حقوقي، بيمة دهنداهنپزشكي، بيمة سفر، خرابي اوتومبيل‬ ‫ت‌‬ ‫و بيمة معمر است.‬ ‫ت‌‬ ‫لزم هنيست خود را مقابل هر اوتفاقي بيمه كنيد و هنيمي از درآمدوتان را بابت آن‬ ‫بپردازيد، ولي بسيار مهم است كه در مقابل حوادثي كه وقوع آن ميوتواهند فاجعة مالي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫بيافريند )ماهنند بيماريهاي سخت و طولهني مدت( بيمه باشيد. ماهنند هر چيز ديگري كه‬ ‫ميخواهيد بخريد و يا هزينهاي صرف كنيد، براي خريد بيمه هنيز با جاهاي مختلف‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫صحبت كرده و از آهنها قيمت بگيريد. حتي با مطالعة بروشور چند شركت بيمه و يا‬ ‫وتماس وتلفني با آنها ميوتواهنيد مقدار زيادي در هزينة بيمه خود صرفهجويي كنيد.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫متأسفاهنه هنميوتواهنيد از شركتهاي بيمه براي ارائه وتوصيههاي هنامناسب شكايت كنيد.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بنابراين بهتر است وتا جايي كه ميوتواهنيد ابتدا وتحقيق كنيد و بعد وتصميم بگيريد.‬ ‫ت‌‬ ‫اگر ميخواهيد از بيمة شخص ثالثي مطالبة خسارت كنيد و يا هنگامي كه كسي از‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بيمة شما مطالبهاي ميكند، ابتدا اطلمعات لزم حقوقي و قاهنون را كسب كنيد زيرا به‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫احتمال زياد قواهنين مربوط در كاهنادا با قواهنين كشور محل زهندگي قبليوتان متفاوت است.‬ ‫ت‌‬‫براي كسب اطلمعات بيشتر در زمينة بيمة اوتومبيل ميوتواهنيد به فصل قبل مراجعه كنيد.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫شركتها و نمايندگي هاي بيمه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫شركتهاي بيمه در كاهنادا طيف وسيعي از بيمههاي مختلف را معرضه ميكنند و‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫بسياري از آهنها خدمات مالي ديگري را هنيز به مشتريان خود ارائه ميكنند، رأسا اجازه‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫هندارهند بيمه بفروشد )به جز در ايالت بريتيش كلمبيا(. برخي از شركتهاي بيمه‬ ‫خصوصي هستند ولي اكثر آهنها متعلق به سهامداران شركتهاي بورس و يا دولت‬ ‫ميباشند. بيش از 054 شركت بيمة كاهنادايي و حدود 002 شركت بيمة خارجي )كه‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫1‬
 2. 2. ‫حدود 06 درصد بازار را در دست دارهند( وجود دارد كه داراي مجوز فعاليت در‬ ‫شعبات مختلف هستند.‬ ‫بسياري از شركتهاي بيمه در زمينههاي و برخي از آنها فقط در زمينة معيني به‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مشتريان خود خدمات ارائه ميدهند. از جمله شركتهاي بزرگ بيمه كه بيشتر شهرهاي‬ ‫ت‌‬ ‫كاهنادا داراي شعبات يا هنمايندگيهايي هستند ميوتوان از ‪Great-West Life Assurance‬‬ ‫ت‌‬ ‫،‪Co. of Canada‬‬ ‫‪Assurance Co of Canada Life Sun ، Manufacturers Life‬‬ ‫‪ .Insurance Co‬و ‪ Life Insurance Group Inc. London‬هنام برد. از مهمترين و‬ ‫بزرگترين شركتهاي بيمةملك و وتصادفات )بيمه ملك و وتصادفات ميوتواهند وتمامي اهنواع‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه بجز بيمة درماهني و بيمة معمر را در بر بگيرد( ميوتوان ‪General Insurance‬‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫‪ Company Zurich Canada‬و ‪ Royal and Sun Alliance‬را هنام برد.‬ ‫بيشتر كانادايي‌ها بيمههاي خود را از طريق دللن يا هنمايندگيهاي بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫خريداري ميكنند. معمول بهتر است دلل بيمة مستقلي را اهنتخاب كنيد كه با پند شركت‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬‫بيمه )هنه فقط يك شركت بيمة معين( كار ميكند، زيرا در اين صورت ميوتواهند راحتوتر‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫منافع شما را در هنظر گرفته و متناسب با هنياز شما از يكي از شركتهاي بيمه طرف‬ ‫معامله خود برايتان بيمه بخرد. اكثر هنمايندگيهاي بيمه هنيازهاي بيمه را به صورت‬ ‫ت‌‬ ‫رايگان ارزيابي ميكنند ولي مطمئن شويد كه اين ارزيابيها وتحت وتأثير پورسانتي كه‬ ‫ت‌‬ ‫از شركت بيمه دريافت ميكنند، هنباشد. هنمايندگيها يا شركتهاي بيمهاي كه بابت ارزيابي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫يا مشاورههاي خود مبلغ ثابتي را از مشتري دريافت ميكنند هنسبت به هنمايندگيها يا‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫شركتهاي بيمهاي كه بابت فروش بيمه هنامهها پورساهنت ميگيرهند، مناسبتر هستند.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بسياري معتقدهند كه اكثر هنمايندگيهاي اهنحصاري شركتهاي بيمه وتنها معلقهمند به فروش‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه هنامة شركت مربوط هستند و وتوصيههاي بسيار بد و منفعت طلباهنهاي به خصوص‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫در زمينه بيمة معمر به مشتريان خود ارائه ميكنند. هميشه حداقل با سه هنمايندگي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مختلف مشاوره كرده و قيمت بگيريد. وقتي كه هنمايندة بيمة قابل اطميناهني پيدا كرديد،‬ ‫ت‌‬ ‫غالبا بهتر است كه وتمامي بيمههاي خود را از طريق او وتهيه كنيد. البته باز هم وتوصيه‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫ميشود از ساير هنمايندگيها يا شركتهاي بيمه قيمت بگيريد. هرگز براي خريد بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫معجله هنكنيد )كارشناسان وتوصيه ميكنند هنگام خريد بيمه آهنقدر بگرديد وتا مورد مناسبي‬ ‫ت‌‬ ‫بيابيد(.‬ ‫ ً‬ ‫هنگام مقايسة بيمه هنامهها به خاطر داشته باشيد كه ارزاهنترين بيمه هنامهها حتما‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بهترين آنها نيستند و شركتهاي بيمة ارزاهنتر ممكن است مطالبات مشتريان خود را‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫2‬
 3. 3. ‫كندوتر پرداخت كنند. از دلل بيمة خود در مورد مدت زماهني كه طولهني ميكشد وتا‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬‫شركت بيمة مورد هنظر مطالبات مشتريان را پرداخت كرده و با آهنها وتسويه حساب كند،‬ ‫سؤال كنيد. بعضي از شركتهاي بيمه از هر گريزي براي معدم پرداخت مطالبات‬ ‫مشتريان استفاده ميكنند به خصوص اگر بتواهنند قصوري را اثبات كنند. در چنين‬ ‫ت‌‬‫مواقعي بايد آهنها را با وتهديد به دادخواهي وادار كنيد وتا حقتان را بپردازهند. هنگام مطالبه‬‫از شركت بيمه از ارسال مدارك و صورت حسابها خودداري كنيد )معمول كپي مدارك‬ ‫ ً‬‫كافي است(. كپي وتمامي مدارك، صورت حسابها، و مكاوتبات را با پست سفارشي براي‬ ‫ُ‬ ‫شركت بيمه ارسال كنيد. اگر شركت بيمه چكي برايتان بفرستد كه از هنظر شما براي‬ ‫جبران خسارت كافي هنيست، آن را هنقد هنكنيد زيرا هنقد كردن آن ممكن است به معني‬ ‫رضايت شما از ميزان غرامت وتعبير شود.‬ ‫از امعتبار شركت بيمة منتخب خود مطمئن شويد و قبل از هر گوهنه وتصميمگيري با‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫گروههاي مصرف كنندگان، دفتر ‪ ،Better Business Bureau‬و يا اهنجمنهايي ماهنند‬ ‫ت‌‬ ‫‪) Association of Canada Consumer‬به آدرس 634 ,‪Gilmour Street, 3rd Floor‬‬ ‫8‪ ،Ottawa, ON K2P 0R‬وتلفن 3352-832-316، و آدرس اينترهنتي‬‫‪ ،(WWW.consumer.ca‬يا ‪) of Canada Consumers Council‬به آدرس 53 ‪Madison‬‬ ‫2‪ ،Avenue, Suite # 100m Toronto, ON M2R 2S‬وتلفن 7843-169-614، و آدرس‬‫اينترهنتي ‪ (WWW.consumerscouncil.com‬وتماس بگيريد. بهتر است هنمايندة بيمهاي را‬ ‫ت‌‬‫اهنتخاب كنيد كه معضو ‪) Insurance Bureau of Canada‬به آدرس ‪Young Street, suite‬‬ ‫7‪ ،# 1800, Toronto, ON, M5C 2W‬وتلفن 1302-263-614، و آدرس اينترهنتي‬ ‫‪ (WWW.ibc.ca‬باشد زيرا اين اهنجمن امعضاي خود را ملزم به رمعايت استاهنداردها‬ ‫اخلقي و حرفهاي ميكند.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫قراردادهاي بيمه‬ ‫قبل از امضاي قرارداد بيمه، وتمامي مفاد مندرج در آن را به دقت مطالعه كنيد.‬‫اگر هنكتة نامفهومي وجود دارد، از دوستان، همكاران، و يا مشاوران حقوقي بخواهيد‬‫آن را برايتان وتوضيح دهند. اگر بيمه هنامهاي داراي اصلحات خاص و معبارات هنامفهوم‬ ‫ت‌‬ ‫با هنوشتههاي بسيار ريز باشد، بايد به آن شك كنيد به خصوص كه امروزه استفاده از‬ ‫ت‌‬ ‫قراردادهاي كووتاه با زباهني ساده، سليس، و روشن بسيار رايج است. در برخي ايالتها‬ ‫ت‌‬ ‫3‬
 4. 4. ‫قاهنوهنا قراردادهاي بين شركتها يا مؤسسات وتجاري و مصرف كنندگان بايد به زبان ساده‬ ‫ ً‬ ‫و روشن وتنظيم گردد.‬ ‫نسبت به استثناها، محدوديتها، و مواردي كه بيمه هنامه آنها را پوشش هنميدهد‬ ‫ت‌‬ ‫‌‬ ‫ت‌‬ ‫هوشيار باشيد زيرا ممكن است اين موارد دقيقا همان چيزهايي باشند كه شما وتصور‬ ‫ ً‬ ‫ميكنيد بابت آنها بيمه هستيد و هزينه ميپردازيد. به هنحوة پاسخگويي به سؤالت‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مطرح شده در فرمهاي شركت بيمه هنيز كامل دقت كنيد. حتي اگر سهوا اطلمعات‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ُ ت‌‬ ‫هنادرستي ارائه كنيد، ممكن است شركت بيمه به استناد همين اطلمعات از پرداخت‬ ‫غرامت درخواستي خودداري كند.‬‫هيچ قراردادي را بلفاصله امضا هنكنيد زيرا ممكن است بعدا پشيمان شويد. قبل از‬ ‫ ً‬ ‫امضاي هر گوهنه قرارداد بيمه موارد زير را هنيز در هنظر داشته باشيد:‬ ‫● براي بيمههاي مشخصي ماهنند بيمة درماهني، بيمة بازهنشستگي، يا بيمة معمر‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ممكن است گزارش پزشكي مورد هنياز باشد.‬ ‫● بيشتر بيمه هنامهها براي يك سال از وتاريخ وتعيينشده امعتبار دارهند بنابراين بايد‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مطمئن شويد كه وتاريخ امعتبار متناسب با هنياز شماست.‬ ‫● حق بيمه بايد به موقع پرداخت شود. معدم پرداخت به موقع آن ميوتواهند منجر به‬ ‫ت‌‬ ‫باطل شدن بيمه هنامه يا معدم پرداخت غرامت وتوسط شركت بيمه شود.‬‫هنظارت بر صنعت بيمه بر معهدة ادارة ‪Superintendent of Financial Institutions‬‬ ‫ت‌‬ ‫كه در هر ايالت داراي دفتر منطقهاي است، ميباشد. ممكن است ايالتها هنيز داراي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫قواهنين و مقررات خاص خود براي هنظارت بر صنعت بيمه باشند. براي كسب اطلمعات‬ ‫در زمينة قواهنين بيمة ايلت محل زهندگي خود يا طرح شكايت )حدود 05 درصد‬ ‫ت‌‬ ‫شكايتهايي كه به ادارة ‪ Better Business Bureau‬ارسال ميشود شكايتهاي مربوط به‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه است( ميوتواهنيد با دفاوتر خدمات مالي ايالت كه فهرست آن در صفحات آبي رهنگ‬ ‫ت‌‬‫ت‌‬ ‫كتاب راهنماي وتلفن وجود دارد، وتماس بگيريد. براي كسب اطلمعات معمومي در زمينة‬ ‫بيمه ميوتواهنيد با دفتر مركزي ‪) Superintendent of Financial Institutions‬به آدرس‬ ‫ت‌‬ ‫‪ ،Street, Ottawa, ON K1A 0H2 255 Albert‬وتلفن 7468-583-008-1، و آدرس‬ ‫اينترهنتي ‪ (WWW.Osfi-bsif.gc.ca‬وتماس بگيريد.‬ ‫علوه بر اينكه دولتهاي فدرال و ايالتي بر صنعت بيمه هنظارت ميكنند، چندين‬ ‫ت‌‬ ‫گروه حمايت از مصرف كننده هنيز وتوسط شركتهاي بيمه وتأسيس شده است. اهنجمن‬ ‫‪ Insurance Canadian Life and Health‬با )آدرس اينترنتي ‪(WWW.clhia.ca‬‬ ‫4‬
 5. 5. ‫مشورتها و وتوصيههايي را به صورت رايگان به زبان اهنگليسي )با وتلفن 9908-862-‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫008-1( و زبان فراهنسه )0708163008-1( به مصرف كنندگان ارائه ميكند. در‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫صنعت بيمة املك و وتصادفات هنيز گروهي به هنام ‪) Insurance Bureau‬به آدرس ؟؟؟؟‬ ‫ت‌‬ ‫وتلفن 0213-263-614، و آدرس اينترهنتي ‪ (WWW.ibc.ca‬براي حمايت از مصرف‬ ‫كننده وجود دارد.‬ ‫بيمه تأمين خدمات اجتماعي‬ ‫دولتهاي فدرال و ايالتي به طور مشترك مسئول بيمة وتأمين خدمات وتأمين‬ ‫‌‬‫اجتمامعي هستند. اين بيمه حقوق و مزاياي در اختيار افراد بيكار، سالمندان، معلولن، و‬ ‫افراد كم درآمد قرار ميدهد. مشاركت در اين بيمه براي اكثر ساكنان كاهنادا اجباري‬ ‫ت‌‬ ‫است و سهم آهنها وتوسط كارفرما از حقوقشان كسر ميشود. 4/7 درصد از حقوق‬ ‫ت‌‬ ‫هناخالص )وتا ميزان حداكثري كه سالهنه بر اساس هنرخ وتورم وتنظيم مي‌گردد و حدود‬ ‫0081 دلر است( به معنوان سهم بيمة خدمات اجتمامعي كسر ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫ادارة ‪ (Social Development Canada (SDC‬مسئول هنظارت و اجراي برهنامههاي‬ ‫ت‌‬ ‫‌‬ ‫وتأمين و پرداخت مستمري دولت فدرال است. از جملة اين برهنامهها ميوتوان طرح‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بازهنشستگي )‪ Pension Plan Canadian‬يا ‪ (CPP‬را هنام برد كه وتأمين كنندة بخشي از‬ ‫ت‌‬ ‫درآمد دوران بازهنشستگي يا از كار افتادگي و معلوليت جدي مشاركت كنندگان است.‬ ‫در صورت فوت مشاركت كننده هنيز حقوق و مزايايي به همسر و فرزهندان وابسته‬‫پرداخت ميشود. مسئوليت بيمة بيكاري بر معهدة ‪ SDC‬است. اين اداره همچنين مسئول‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مذاكره و اجراي وتوافقات بينالمللي وتأمين خدمات اجتمامعي براي كمك به مهاجران‬ ‫ت‌‬ ‫كاهنادا )و مهاجران از كاهنادا( است. براساس اين وتوافقات حقوق و مزاياي بازهنشستگي‬ ‫وتوسط دولت كاهنادا يا ساير كشورهاي طرف قرارداد به افراد واجد شرايط پرداخت‬ ‫ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫از جمله ساير هنمايندگيهاي فدرال كه درگير وتأمين و پرداخت مستمري هستند‬ ‫ت‌‬ ‫ميوتوان از ‪ Canada Revenue Agency‬كه مسئول جمعآوري سهم بيمة بازهنشستگي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫كاهنادا )‪ (CPP‬و هنيز پرداخت كمك هزينه به كودكان است و ‪Veterans Affairs Canada‬‬ ‫كه مسئول حقوق بازهنشستگي سربازان قديمي و وابستگاهنشان است، هنام برد.‬ ‫دولتهاي ايالتي مسئول برهنامههاي وتأمين اجتمامعي هستند كه حداقل سطح درآمد‬ ‫ت‌‬ ‫‌‬ ‫را براي هنيازمندان وتضمين ميكنند. دولتهاي ايالتي و منطقهاي استحقاق افراد براي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫5‬
 6. 6. ‫استفاده از اين برهنامهها و هنيز ميزان حقوق و مزاياي مربوطه را وتعيين ميكنند. وتنظيم و‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫هنظارت بر اجراي طرحهاي جبران خسار ِ‌كارگران صدمه ديده يا فوت شده در حين‬ ‫ت‬‫كار هنيز در حوزة قدرت آهنها است. چندين ايالت مستمري مكمل مزاياي سالمندان را هنيز‬ ‫ارائه ميكنند.‬ ‫ت‌‬ ‫در كاهنادا هنيز ماهنند اكثر كشورها از بيمة خدمات اجتمامعي سوءاستفاده گستردهاي‬ ‫ت‌‬ ‫ميشود و به همين دليل سختگيريهاي دورهاي به اجرا در ميآيد. به معنوان مثال، در‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫اواخر دهة 09 در ايالت اهنتاريو بيش از 0001 هنفر به وتقلب در اين زمينه محكوم شدهند‬ ‫ُ‬ ‫ت‌‬ ‫و رسيدگي به وتخلفات بامعث صرفهجويي 001 ميليون دلري براي اين ايالت شد.‬ ‫ت‌‬ ‫توافقات بين المللي‬ ‫‌‬ ‫توافقات بينالمللي وتأمين اجتمامعي براي كساهني است كه در كاهنادا يا كشورهاي‬ ‫ت‌‬ ‫طرف قرار داد كار يا زهندگي كرده و واجد شرايط دريافت حقوق و مزاياي سالمندي،‬ ‫بازهنشستگي، معلوليت و از كار افتادگي، و يا مستمري پرداختي به بازماهندگان متوفي‬ ‫هستند. با اين قراردادها و وتوافقات ادامة پوشش بيمة وتأمين اجتمامعي در دورههايي كه‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫فرد در خارج از كشور كار ميكند، وتضمين ميشود. اين وتوافقات احتمال دريافت‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مضامعف حقوق و مزاياي بيمه وتأمين اجتمامعي افراد را از بين ميبرد. چنين حمايتي‬ ‫ت‌‬ ‫فقط براي مدت محدود )مثل 5 ساله( در خارج از كشور ارائه ميگردد.‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫مهاجران و ساكنان كاهنادا بايد حداقل چندين سال در كاهنادا زهندگي كرده باشند وتا‬ ‫واجد شرايط استفاده از مزاياي بيمة وتأمين اجتمامعي بينالمللي شوهند. به خاطر داشته‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫باشيد كه دورههاي اقامت و سهيم بودن در برهنامة بيمة وتأمين اجتمامعي كاهنادا و‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫كشورهاي طرف قرارداد ميوتواهند با هم جمع شود و به معنوان پيش هنياز استفاده از‬ ‫ت‌‬ ‫مزايا در هنظر گرفته شود. به معنوان مثال، براي استفاده از برخي مزاياي بيمة وتأمين‬ ‫ت‌‬ ‫اجتمامعي بينالمللي، فرد بايد حداقل 01 سال ساكن كاهنادا بوده باشد و براي دريافت‬ ‫ت‌‬ ‫برخي از مزاياي خارج از كاهنادا براي مدت هنامحدود، بايد 02 سال ساكن كاهنادا بوده‬ ‫باشد. يكي از مواردي كه به معنوان واجد شرايط بودن در هنظر گرفته شده است،‬ ‫پرداخت مزايا بر اساس ميزان مشاركت در برهنامةبيمة وتأمين اجتمامعي كاهنادا است.‬ ‫ت‌ ت‌‬ ‫براي كسب اطلمعات بيشتر در زمينه وتوافقات و قراردادهاي بينالمللي وتأمين‬ ‫ت‌‬‫اجتمامعي كاهنادا ميوتواهنيد با ‪Income Security Programs, Social Internal Operations‬‬ ‫ت‌‬ ‫6‬
 7. 7. ‫4‪ Development Canada, Ottawa, ON, K1A 0L‬وتلفن 4591-759-316، و آدرس‬ ‫اينترهنتي ‪ WWW.sdc.gc.c‬وتماس بگيريد.‬ ‫مزاياي بيمة تأمين اجتماعي‬ ‫‌‬‫براي كار كردن، پرداخت ماليات، دريافت مزاياي بيمة وتأمين اجتمامعي، و استفاده‬ ‫ت‌‬ ‫از بيمة خدمات درماهني رايگان بايد شمارة بيمة اجتمامعي )‪ (SIN‬داشته باشيد. اين‬ ‫ت‌‬ ‫شماره يك معدد هشت رقمي است و در وتمامي مدارك رسمي به معنوان شاخص وتعيين‬ ‫هويت مورد استفاده قرار ميگيرد. لزم است در بدو ورود به كاهنادا به هنزديكترين‬ ‫ت‌‬ ‫ادارةبيمة اجتمامعي مراجعه كرده و با ارائه شناسنامه، پاسپورت، و برگه ت‌اقامت دائم يا‬ ‫ت‌ ت‌‬ ‫موقت خود درخواست شماره بيمة اجتمامعي كنيد. معمول چهار وتا شش هفته پس از‬ ‫ ً‬ ‫وتقاضا كارت بيمة اجتمامعي به آدرسوتان پست ميشود )اين كارت معكسدار هنيست(. از‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌ ُ‬ ‫ت‌‬ ‫طريق پست هنيز ميوتواهنيد وتقاضاي شمارة بيمةاجتمامعي خود را ارسال كنيد. براي اين‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ُ‬ ‫كار بايد فرم وتكميل شدةمربوطه و مدارك شناسايي خود را به ادارة ثبت بيمة اجتمامعي‬ ‫ت‌‬ ‫ُ‬ ‫)به آدرس 0007, ‪ ( Bathurst, NB E2A 4T1 PO Box‬پست كنيد. صدور كارت‬ ‫ُ‬‫رايگان است ولي صدور مجدد آن 01 دلر هزينه دارد. در صورت وتغيير هنام خود بايد‬ ‫مجددا براي دريافت شماره بيمة اجتمامعي اقدام كنيد )صدور مجدد آن به دليل وتغيير هنام‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫رايگان است(. مزاياي بيمة وتأمين اجتمامعي به قرار زير ميباشد:‬ ‫ت‌‬ ‫درآمد بازنشستگي‬ ‫سيستم درآمد بازهنشستگي در كاهنادا داراي سه سطح حقوق بازهنشستگي دولتي )‬ ‫‪ (CPP‬وتأمين سالمندان )‪ (OAS‬و حقوق بازهنشستگي خصوصي است.‬ ‫حقوق بازهنشستگي ‪ CPP‬ماهياهنه به افراد 56 ساله و مسنوتري كه در اين برهنامه‬ ‫ت‌‬‫مشاركت داشتهاهند پرداخت ميگردد. اين حقوق معادل 52 درصد درآمدي است كه فرد‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫بر اساس آن در برهنامة حقوق بازهنشستگي كاهنادا مشاركت داشته است. افراد 06 وتا 46‬ ‫ساله در صوروتي كه درآمدشان در حد معيني باشد)كمتر از بيشترين مقدار حقوق‬ ‫بازهنشستگي كه 828 دلر در سال 5002 بوده است( واجد شرايط دريافت حقوق‬‫بازهنشستگي خواهند بود. ميزان حقوق بازهنشستگي به مقدار و مدت زمان مشاركت در‬ ‫اين برهنامه و هنيز سن بازهنشستگي بستگي دارد. در سال 4002 متوسط حقوق‬ ‫بازهنشستگي ماهياهنه 754/99 دلر بود.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫پرداخت حقوق بازهنشستگي معمول پس از ورود به 56 سالگي آغاز ميشود ولي‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬‫اين كار خود به خود صورت هنميگيرد بلكه متقاضي بايد فرمهاي مربوطه را وتكميل و‬ ‫ُ ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ارسال كند )با وتلفن 4199-772-008-1 وتماس بگيريد(. هر زماهني بين 06 وتا 07‬‫سالگي ميوتوان شروع به استفاده از حقوق بازنشستگي كرد ولي بايد حتما از سن 07‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬‫سالگي شروع به برداشت كنيد. اگر بخواهيد قبل از 56 سالگي از حقوق بازهنشستگي‬ ‫استفاده كنيد ميزان آن كمتر از حد استاهندارد خواهد بود )به ازاي هر ماه قبل از 56‬ ‫سالگي هنيم ‌درصد( و اگر ديروتر از 56 سالگي شروع به دريافت كنيد ميزان آن هنيم‬‫درصد به ازاي هر ماه ديروتر تا 07 سالگي بيشتر ميشود. به معنوان مثال، اگر در سن‬ ‫ت‌‬ ‫06 سالگي شروع به دريافت حقوق بازهنشستگي كنيد ميزان اين حقوق، ماهياهنه حدود‬ ‫03 درصد كمتر از مبلغي است كه با شروع برداشت در سن 56 سالگي دريافت‬ ‫ميكنيد و اگر وتا سن 07 سالگي براي دريافت حقوق بازهنشستگي خود صبر كنيد، مبلغ‬ ‫ت‌‬ ‫دريافتي، ماهياهنه 03 درصد بيشتر از حقوق بازهنشستگي در سن 56 سالگي است‬ ‫) البته وقتي كه زودوتر شروع به برداشت از حقوق بازهنشستگي ميكنيد مدت‬ ‫ت‌‬ ‫طولهنيتري آن را دريافت خواهيد كرد(. برهنامة ‪ CPP‬مستمري بازماهندگان متوفي،‬ ‫حقوق از كار افتادگي يا معلوليت، و حقوق بازهنشستگي را شامل ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫● مستمري بازماندگان: پس از فوت فرد مشاركت كننده در برهنامة حقوق‬ ‫بازهنشستگي حقوق و مزاياي اين برهنامه به همسر و فرزندان وابسته به او پرداخت‬ ‫ميشود. بدين منظور بايد فرد حداقل 3 سال حقوق بازهنشستگي خود را پرداخت كرده‬ ‫ت‌‬ ‫باشد. مستمري بازماهندگان موارد زير را شامل ميگردد:‬ ‫ت‌‬‫● كمك هزينة پس از مرگ: كمك هزينهاي به بازماهندگان متوفي پرداخت ميشود‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫و ميزان آن به مدت زمان و ميزان مشاركت متوفي در برهنامة بازنشستگي بستگي‬‫دارد. كه اگر فرد متوفي وتا سن 56 سالگي زهنده ميماهند حقوق بازهنشستگي او چه ميزان‬ ‫ت‌‬‫ميشده است. مبلغ كلي قابل پرداخت معادل 6 ماه حقوق بازهنشستگي )وتا سقف حداكثر‬ ‫ت‌‬ ‫0052 دلر( است و ميزان آن وتوسط ادارة ‪ HRDC‬ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫● مستمري ماهيانه همسر: مبلغ پرداختي به ميزان و مدت زمان مشاركت‬ ‫متوفي در برهنامه حقوق بازهنشستگي، سن همسر متوفي، و اينكه همسر شخصا حقوق‬ ‫ ً‬ ‫بازهنشستگي يا حقوق معلوليت دريافت ميكند يا خير بستگي دارد. در سال 5002‬ ‫ت‌‬ ‫مستمري بازماهندة زير 56 سال، 454/24/ دلر و 56 ساله و بالوتر، 488/05 دلر‬ ‫ت‌‬ ‫بود.‬ ‫8‬
 9. 9. ‫● مستمري فرزندا ن وابسته: حقوق ماهياهنهاي است كه به فرزهند خواهنده‬ ‫ت‌‬‫متوفي يا كودكي كه وتحت مراقبت و كنترل وي بوده است، پرداخت ميگردد. اين حقوق‬ ‫ت‌‬ ‫معمول به فردي كه هنگهداري بچه به معهده اوست )ماهنند والد، والده، يا قيم( پرداخت‬ ‫ ً‬‫ميشود. ميزان اين مستمري در سال 5002 ماهياهنه 291/56 دلر بود. در صوروتي كه‬ ‫ت‌‬‫هم پدر و هم مادر در برهنامة حقوق بازهنشستگي سهيم بوده باشند و هر دو از كار افتاده‬ ‫شوهند يا فوت كنند ممكن است به فرزهند آنها معادل دو حقوق پرداخت شود.‬ ‫ت‌‬ ‫● مستمري معلوليت و از كار افتادگي: اين مستمري به كساهني پرداخت‬‫ميشود كه حداقل چندين سال سهم خود را براي حقوق بازهنشستگي پرداخت كرده باشند‬ ‫ت‌‬‫و بين سنين 81 وتا 56 سالگي از كار افتاده شوهند. از كار افتادگي جسماهني يا رواهني بايد‬ ‫به حدي جدي و طولهني باشد كه فرد هنتواهند به صورت مروتب كار كند و يا كار كردن‬ ‫او منجر به مرگ وي شود. فرد از كار افتاده بايد در طي 6 سال گذشته 4 سال سهم‬‫بازهنشستگي خود را پرداخت كرده باشد و در طي اين مدت بايد درآمدي معادل حداقل‬‫01 درصد حداكثر حقوق بازهنشستگي سالهنهاي كه به او وتعلق ميگيرد، داشته باشد. در‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫سال 5002 حداكثر حقوق بازهنشستگي به آن وتعلق ميگرفت 14/001 دلر بود.‬ ‫ت‌‬ ‫مستمري معلوليت و از كار افتادگي از دو بخش ثابت و مقداري كه بر اساس‬ ‫ميزان و مدت مشاركت فرد در برهنامة حقوق بازهنشستگي محاسبه ميشود، وتشكيل‬ ‫ت‌‬ ‫ميگردد. حداكثر مبلغ قابل پرداخت در ابتداي هر سال بر اساس ميزان وتورم وتنظيم‬ ‫ت‌‬ ‫ميشود و در سال 5002 اين مقدار ماهياهنه 1/010 دلر و 32 سنت بود.‬ ‫ت‌‬‫وضعيت از كار افتادگي فرد مروتبا وتوسط مأموران ‪ CPP‬بررسي ميشود و آهنها به‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬‫فرد از كار افتاده كمك ميكنند وتا در صورت امكان مجددا مشغول به كار شود. افراد از‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫كار افتاده ميوتواهنند در حين دريافت مستمري در كلسهاي آموزشي حضور يابند يا‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫كارهاي داوطلباهنة پاره وقت اهنجام دهند. حقوق و مزاياي از كار افتادگي وتا سه ماه پس‬ ‫از بازگشت فرد به سر كار خود ادامه مييابد. اگر هناوتواهني مشابه فرد را از ادامه كار‬ ‫ت‌‬‫باز دارد بايد دوباره درخواست حقوق و مزاياي از كار افتادگي كرده و اين درخواست‬ ‫داراي خواهد بود.‬ ‫براي دريافت مستمري از كار افتادگي بايد وتقاضاي مكتوب ارائه شود. اطلمعات‬ ‫لزم در اين زمينه را ميوتواهنيد با وتماس با شماره وتلفن 4199-772-008-1 كسب كنيد‬ ‫ت‌‬ ‫و درخواست كنيد وتا فرمهاي لزم را برايتان بفرستند. در صوروتي كه مشكل شنوايي يا‬ ‫ُ ت‌‬ ‫گفتاري داريد ميوتواهنيد با شماره وتلفن 6874-552-008-1 وتماس بگيريد. متقاضي بايد‬ ‫ت‌‬ ‫9‬
 10. 10. ‫معلوه بر فرمهاي وتكميل شدة خود و فرزهندان وابسته، پرسشنامة مربوط به اطلمعات‬ ‫ُ ت‌‬‫كامل سوابق كاري و وضعيت پزشكي، گزارش كامل پزشك، و فرم وتكميل شدهاي كه از‬ ‫ت‌‬ ‫ُ‬‫طريق آن ‪ CPP‬اجازه مييابد وتا در صورت لزوم اطلمعات بيشتري در اين زمينه كسب‬ ‫ت‌‬ ‫كند، را هنيز ارسال هنمايد. در صوروتي كه براي هنگهداري از فرزهندان زير 7 سال خود‬ ‫كار هنميكنيد يا سامعات خود را كم كردهايد، بايد فرم مربوط به اين مورد را هنيز وتكميل‬ ‫ُ‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫كرده و همراه ساير مدارك ارسال هنماييد.‬ ‫در بسياري از ايالتها مشاركت در برهنامة از كار افتادگي اجباري است. بدين‬ ‫ت‌‬ ‫معني كه بودجةاين برهنامه را كارگران وتأمين ميكنند و سهم مشاركت آنها از‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫حقوقشان كسر ميشود. معمول پرداخت مستمري از كار افتادگي يك هفته پس از‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫وتقاضا يا در اولين روز بستري شدن در بيمارستان آغاز ميگردد. ميزان مستمري بر‬ ‫ت‌‬ ‫اساس حقوقي كه فرد از كار افتاده در طي 21 ماه گذشته دريافت كرده است، محاسبه‬ ‫ميگردد.‬ ‫ت‌‬‫● مستمري سالمندان: اكثر افراد بالي 56 سال در كاهنادا واجد شرايط دريافت‬ ‫مستمري سالمندان )‪ (Old Age Security‬كه حدود 004 دلر در ماه است، ميباشند.‬ ‫ت‌‬‫اگر داراي درآمد كم يا متوسط هستيد ممكن است واجد شرايط دريافت مستمري ديگري‬‫به هنام ‪ Supplement Guaranteed Income‬يا ‪ GIS‬هنيز باشيد. اين مستمري به همسر 06‬‫وتا 46 ساله افرادي كه ‪ GIS‬دريافت ميكند يا فردي كه اين حقوق را دريافت ميكرده و‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫فوت كرده است هنيز وتعلق ميگيرد. افراد مجرد با درآمد سالياهنه كمتر از 21/618 دلر،‬ ‫ت‌‬ ‫معلوه بر مستمري سالمندان )‪ (OAD‬ممكن است واجد شرايط دريافت ‪ GIS‬هنيز باشند.‬ ‫بيمة كار‬ ‫‌‬‫آنچه كه قبل بيمة بيكاري هناميده ميشد، در حال حاضر رسما بيمة كار يا ‪ EI‬هناميده‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫ميشود. بودجةاين بيمه وتوسط بيمه شوهنده، كارفرماي وي، و دولت فدرال وتأمين‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ميشود. براي اينكه فردي بتواهند از حقوق و مزاياي بيمة كار استفاده كند بايد در طي‬ ‫ت‌‬ ‫21 ماه گذشته حداقل 024 وتا 007 سامعت )بعضي اوقات وتا 019 سامعت با وتوجه به‬ ‫هنرخ بيكاري ايالت مورد هنظر( كار كرده باشد. براي استفاده از حقوق و مزاياي اين‬ ‫بيمه فرد بيكار بايد وتقاضاي كتبي خود را به مركز ‪ Human Resource‬ارسال كندو دو‬ ‫هفته پس از درخواست واجد شرايط دريافت 55 وتا 06 درصد متوسط حقوق هفتگي‬ ‫خود وتا سقف حداكثر هفتهاي 314 دلر خواهد بود. وتعداد هفتههايي كه ميوتوان از‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫01‬
 11. 11. ‫حقوق و مزاياي بيمة كار استفاده كرد به مدت زماهني كه كار كردهايد، مطالبه قبلي بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫كار، و هنرخ بيكاري كشور و منطقه بستگي دارد. اطلمعات بيشتر در اين زمينه در‬ ‫سايت اينترهنتي ‪ WWW.hrsdc.gc.ca‬موجود است.‬ ‫بيمة درماني‬ ‫كانادا داراي سيستم بيمةدرماهني ملي است كه ‪ Medicare‬هناميده ميشود و وتوسط‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫دولت فدرال و دولتهاي ايالتي اجرا ميگردد. در گذشته بيش از هنيمي از بودجة اين‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه وتوسط دولت فدرال وتأمين ميشد ولي در حال حاضر فقط يكسوم بودجة آن را‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫دولت فدرال پرداخت ميكند و دولت ايالتي مسئول وتأمين بقيه آن است. بودجة بيمة‬ ‫ت‌‬ ‫درماهني وتوسط مالياتهاي مختلف وتأمين ميشود. البته در برخي از ايالتها افراد با‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫پرداخت مستقيم در وتأمين اين بودجه مشاركت دارهند. ساكنان دائم كاهنادا واجد شرايط‬‫استفاده از بيمة درماهني كشور هستند و بايد كارت اين بيمه را از ايالت محل زهندگي خود‬ ‫دريافت كنند.‬ ‫بيمة درماهني كاهنادا وتقريبا وتمامي خدمات درماهني لزم ضروري را پوشش ميدهد‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫‌‬ ‫)البته آهنچه كه وتوسط اين بيمه پوشش داده ميشود در ايالتهاي مختلف متفاوت است(.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫در وتمامي ايالتها هزينههاي بيمارستان و پزشكان وتوسط بيمة درماهني پرداخت‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ميشود اما خدمات پزشكي غير ضروري )ماهنند جراحيهاي زيبايي( وتحت پوشش بيمة‬ ‫ت‌‬ ‫درماهني كشور هنيست. برخي از ايالتهاي در صوروتي كه اصل قادر به كار كردن‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫هنباشيد حقوق و مزاياي بيمة از كار افتادگي را ميپردازهند. اگر در بيمه هنامه معبارت‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫»شغل خودوتان« قيد شده باشد بدين معني است كه اگر هنتواهنيد در شغل معمول خودوتان‬ ‫كار كنيد، حقوق و مزايا به شما پرداخت ميگردد )اين بيمه هنامه ارجحيت دارد(. از‬ ‫ت‌‬ ‫بيمههايي كه از كار افتادگي بر اثر بيماريهاي رواهني، اختللت معصبي، يا مصرف‬ ‫ت‌‬ ‫بيش از حد دخاهنيات را پوشش هنميدهد هنيز بر حذر باشيد. هماهنند ساير بيمهها، بيمة از‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫كار افتادگي هنيز بايد به طور مروتب بازبيني شده و متناسب با هنيازهاي وتغيير يافته شما‬ ‫به روز درآيد.‬‫در وتمامي بيمه هنامههاي از كار افتادگي، قبل از اينكه بيمه شوهنده بتواهند از حقوق و‬ ‫ت‌‬‫مزاياي اين بيمه هنامه استفاده كند، بايد مدت معيني )مثل وتا 6 ماه( بگذرد. هر چه بيشتر‬ ‫ ً‬ ‫بتواهنيد منتظر دريافت حقوق و مزاياي خود بشويد حق بيمة ماهياهنة شما كمتر خواهد‬‫بود. معمول ميوتواهنيد مدت اهنتظار را معين كنيد. به معنوان مثال اين زمان ميوتواهند 03،‬ ‫ت‌‬ ‫ ً ت‌‬ ‫11‬
 12. 12. ‫06 يا 09 روز يا حتي يك سال بعد از هناوتواهني يا بيماري و يا بلفاصله بعد از شروع‬ ‫بيماري باشد. ممكن است كارفرما پرداخت حقوق وتا مدت معيني بعد از شروع بيماري‬‫يا از كار افتادگي را ادامه دهد؛ در اين صورت ميوتواهنيد دورة اهنتظار را متناسب با اين‬ ‫ت‌‬ ‫مدت وتعيين كنيد.‬ ‫هر چه مدت زماهني كه از حقوق و مزاياي بيمة از كار افتادگي استفاده ميكنيد‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫طولهنيتر باشد و حقوق و مزاياي بيشتري بخواهيد، حق بيمة ماهياهنهوتان هنيز بيشتر‬ ‫ت‌‬ ‫خواهد بود. بنابراين با كاهش ميزان حقوق ماهياهنة درخواستي يا پايان دريافت حقوق و‬ ‫مزايا پس از رسيدن ب سن بازهنشستگي، ميوتواهنيد حق بيمة ماهياهنة خود را كاهش‬ ‫ت‌‬ ‫دهيد. طبيعتا هر چه جواهنتر باشيد حق بيمة از كار افتادگي كمتر است. حق بيمة افراد‬ ‫ ً‬ ‫غير سيگاري هنيز كمتر از افراد سيگاري است.‬ ‫بسياري از سازمانهاي حرفهاي بيمههاي ارزاهني را ارائه ميكنند كه حق بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫ ً‬‫بابت حقوق و مزاياي ماهياهنه 3/000 دلر، حدودا 41 وتا 02 دلر در ماه است. معمول‬ ‫ ً‬‫حداكثر مقداري كه ميوتواهنيد بيمه شويد بر اساس درصد )مثل 06 وتا 57 درصد( درآمد‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬‫خالص ماهياهنه ميباشد زيرا بايد فقط درآمدي كه پس از پرداخت ماليات كسب ميكنيد،‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫وتأمين شود )به حقوق و مزاياي از كار افتادگي ماليات وتعلق هنميگيرد(.‬ ‫ت‌‬ ‫بيمة بازنشستگي خصوصي‬ ‫كاناداييها ميوتواهنند از طريق دو هنوع برهنامة ‪(Registered Pension Plan (RPP‬‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫‌‬ ‫و برهنامة ‪ (Registered Retirement Saving Plan (RRSP‬براي دوران بازهنشستگي‬ ‫خود به صورت خصوصي پساهنداز كنند. در واقع فرد ميوتواهند بخش معيني درآمد‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫هناخالص خود را بدون هنياز به پرداخت ماليات در هر يك از اين برهنامهها پساهنداز كند.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫وتوجه داشته باشيد برداشتهايي كه از اين برهنامهها ميكنيد هنومعي درآمد محسوب ميشود‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫و به آن ماليات وتعلق ميگيرد مگر اينكه در مدت زمان معيني به برهنامه ديگر منتقل‬ ‫ت‌‬ ‫شود.‬‫به طور كلي دو هنوع ‪ RPP‬وجود دارد كه شامل برهنامههاي حقوق و مزاياي وتعريف‬ ‫ت‌‬ ‫شده، و خريد پولي ميباشد. در برهنامة حقوق و مزاياي وتعريف شده، كارفرما يا ضامن‬ ‫ت‌‬ ‫شما، مقدار ثابت يا درصدي از درآمدوتان را سالهنه بابت حق بازهنشستگي ميپردازد.‬ ‫ت‌‬ ‫در برهنامة خريد پولي، درآمد حقوق بازهنشستگي بر اساس سهمي كه بابت آن پرداخته‬ ‫كردهايد و سودي كه به آن وتعلق ميگيرد پرداخت ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫21‬
 13. 13. ‫در اكثر برهنامههاي حقوق بازهنشستگي، كارفرما و كاركنان مشاركت داشته و سهم‬ ‫ت‌‬ ‫مربوط به خود را ميپردازهند. هر فردي مجاز است كه 81 درصد درآمد سالهنه خود‬ ‫ت‌‬‫)وتا سقف معيني( را در حساب ‪ PRSP‬پساهنداز كند. حداكثر سهم سالهنة برهنامة پساهنداز‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫براي دوران بازهنشستگي )‪ (RRSP‬در سال 5991، حدود 41/005 دلر بود كه در سال‬ ‫5002 به 51/005 دلر افزايش يافت و بعد از آن هر ساله بر اساس متوسط حقوق‬ ‫مشاغل صنعتي محاسبه ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫كتابهاي مفيد زيادي در مورد هنحوة پساهنداز بازهنشستگي وجود دارد كه از جملة‬ ‫ت‌‬ ‫آهنها ميوتوان ‪ RRSPs and Other Retirement Strategies‬هنوشتة ‪Steven G. Kelman‬‬ ‫ت‌‬ ‫)از مجمومعه كتابهاي ‪ (Globe and Mail Personal Finance Library‬و ‪Make the‬‬ ‫‪Most of What‬‬ ‫‪ You`ve Got: The Canadian Guide to Managing Retirement Income‬هنوشتة ٍ‬ ‫‪) .Foster Sandra E‬از اهنتشارات ‪ (John Wiley & Sons‬هنام برد. مجلة ‪Benefits‬‬ ‫‪) Canada‬با آدرس اينترهنتي ‪ (WWW.benefitscanada.com‬هنيز به سرمايهگذاري در‬ ‫ت‌‬ ‫حقوق بازهنشستگي و حقوق و مزاياي كارمندان اختصاص دارد.‬ ‫بيمة منزل‬ ‫اگر در كاهنادا خاهنه بخريد بايد ساختمان و محتويات آن را بيمه كنيد. مالكان‬ ‫آپاروتماهنهاي كاهندومينيوم و مستأجران هنيز ميوتواهنند محتويات داخل ساختمان را بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫كنند. محتويات ساختمان را ميوتوان در مقابل خسارات مستقيم يا صدماوتي كه وتوسط‬ ‫ت‌‬‫بيمه شوهنده وارد ميشود بيمه كرد. ممكن است هنام خساروتهاي وتحت پوشش در بيمه هنامه‬ ‫ت‌‬ ‫قيد شود و يا از معنوان »وتمامي خطرها« هنام برده شود. فقط ساختماهنهاي داري سكنه‬‫را ميوتوان در مقابل دزدي بيمه كرد و معمول ساختماهنهاي خالي از سكنه بيشتر از 03‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫روز بيمه هنميشوهند.‬ ‫ت‌‬‫بايد بلفاصله پس از مالكيت قاهنوهني يا اجازةمنزل خود، آن را بيمه كنيد، حتي اگر‬ ‫ت‌‬ ‫ملكوتان هنوز در دست ساخت باشد. بيمة مالكيت منزل مصالح ساختمان ملك شما يا‬ ‫ت‌‬ ‫ساختمان همجوار و همسايه را هنيز پوشش ميدهد. اين بيمه به صورت خود به خود‬ ‫ت‌‬‫ساختماهنهاي بيروهني واقع در زمين ملك ماهنند گاراژ، اهنبار، استخر، يا كارگاه را مطابق‬ ‫با 02 درصد ارزش ملك وتحت پوشش قرار ميدهد. به معنوان مثال، اگر منزل‬ ‫ت‌‬ ‫200/000 دلر بيمه شده باشد، ساختماهنهاي بيروهني 04/000 دلر بيمه ميشوهند.‬ ‫ت‌‬ ‫31‬
 14. 14. ‫بيمة محتويات ساختمان 07 وتا 08 درصد ارزش بيمة منزل است. براي مثال اگر‬ ‫خاهنه شما 002/000 دلر بيمه شده باشد، بيمة محتويات آن 041/000 وتا 061/000‬ ‫دلر است. بيمه هنامة مالكان منازل معمول حدود 52/000 دلر بيمة شخص ثالث هنيز‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫دارد. اگر احساس ميكنيد هر يك از مقادير قيد شده در بيمه هنامه كافي هنيست ميوتواهنيد‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه بيشتري بخريد. معمول در هر مطالبهاي 005 دلر اول را بايد خودوتان بپردازيد،‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬‫اگر چه در برخي از بيمه هنامهها ممكن است اين مبلغ وتا 002 دلر هم كاهش يابد. ارگ‬ ‫ت‌‬ ‫خاهنه دومي بخريد با يا اجاره كنيد )ماهنند خاهنه ييلقي يا زمستاهني( ميوتواهنيد آن را به‬ ‫ت‌‬ ‫بيمة مالكيت منزل اصلي خود اضافه كنيد، يا براي آن بيمة جداگاهنه بخريد.‬ ‫ت‌‬ ‫بسيار مهم است كه هنگام مقايسة بيمههاي مختلف، موارد مشابه را با هم مقايسه‬ ‫ت‌‬ ‫كنيد. وتمامي بيمه هنامهها داراي سقف پرداخت ميباشند كه ممكن است در شركتهاي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مختلف بيمه متفاوت باشد. مقداري كه بايد ملك خود را بيمه كنيد معادل قيمت كنوهني‬‫بازار هنيست بلكه معدل هزينة ساخت مجدد آن است، آن هم در صوروتي كه كامل از بين‬ ‫ ً‬ ‫رفته باشد )اين مقدار از قيمت واقعي بازار كمتر است چون فقط شامل هزينة شامل‬ ‫ت‌‬‫هزينة ساخت مجدد آن است و قيمت زمين را در بر هنميگيرد.( معاقلهنه است كه ملك را‬ ‫ت‌‬ ‫مطابق هزينة واقعي و وتضمين شدة بازسازي آن بيمه كنيد وتا در صورت هنياز به‬ ‫بازسازي مجدد ملك دچار دردسر هنشويد. افزايش قيمت احتمالي مصالح ساختمان و‬ ‫هنيروي كار در محاسبة هزينة بازسازي وتضميني منزل در هنظر گرفته ميشود ولي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫هزينههاي اضافي مطابقت با كدها و استاهنداردهاي جديد ساختماهني )ماهنند جايگزيني‬ ‫ت‌‬‫چارچوب اجري با چارچوب فلزي يا چوبي( پوشش هنميدهد. بسياري از شركتهاي بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫اصرار ميكنند كه منزل را حداقل مطابق 08 درصد هزينة جايگزيني و بازسازي آن‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه كنيد.‬ ‫اگر براي خريد منزل خود وام بگيريد، وام دهنده اصرار خواهد كرد كه منزل را‬ ‫بيمة مالكيت كنيد. بسيار معقول است كه حتي پس از باز پرداخت وام مسكن هنيز منزل‬ ‫ت‌‬ ‫وتحت پوشش بيمه باقي بماهند. زيرا سالهنه افراد زيادي در كاهنادا منازل خود را بر اثر‬ ‫آوتش سوزي يا حوادث طبيعي ماهنند سيل يا ريزش كوه از دست ميدهند.‬ ‫ت‌‬ ‫وتمامي هنمايندگيها و شركتهاي بيمه اطلمعات و مشاورههاي رايگاهني را در اختيار‬ ‫ت‌‬ ‫مشتريان احتمالي خود قرار ميدهند و معمول منازل را براي برآورد هنيازهاي بيمه‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫بازرسي ميكنند )اگر شركت بيمهاي اين كار را اهنجام هنميدهند، ميوتواهنيد به جاي‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫41‬
 15. 15. ‫ديگري مراجعه كنيد(. البته ارزشيابي جامع و كامل وتوسط ارزشياب حرفهاي اهنجام‬ ‫ت‌‬ ‫ميگيرد كه لزم است هزينة آن را بپردازيد.‬ ‫ت‌‬ ‫انواع بيمههاي منزل كه وتوسط اكثر شركتهاي بيمه معرضه ميشود به شرح زير‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫است )البته برخي شركتهاي بيمه از كدگذاري ـ »1-‪ «HO‬استفاده هنميكنند(:‬ ‫ت‌‬ ‫ُ‬ ‫بيمه نامة پايه )1-‪(HO‬‬ ‫‌‬‫در اين هنوع بيمه هنامه منزل در مقابل خسارات هناشي از يازده هنوع خطر شامل آوتش‬ ‫سوزي، رمعد و برق، طوفان و وتگرگ، اهنفجار، آشوب يا شورشهاي غير هنظامي،‬ ‫هواپيما، وسائط، هنقليه، دود، خرابكاري يا شراروتهاي از روي معناد، شكستن شيشه، و‬ ‫اهنفجار آوتشفشان بيمه ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه نامة گسترده )2-‪(HO‬‬ ‫‌‬‫اين هنوع بيمه هنامه معلوه بر اينكه خسارات هناشي از يازده خطر قيد شده در بال را‬‫پوشش ميدهد، منزل را در مقابل خسارات هناشي از شش خطر ديگر شامل افتادن اشيا،‬ ‫ت‌‬ ‫سنگيني يخ، برف و بوران، خرابي سيستم وتهويه مطبوع و سرريزي آب گرم يا سرد‬ ‫اين سيستم، سيستم خودكار اطفاي حريق، وتركيدي اوتفاقي، و خسارات هناگهاهني و‬ ‫وتصادفي هناشي از جريان الكتريسيتهاي كه به صورت مصنومعي وتوسط وسايل و‬ ‫‌‬ ‫وتجهيزات برقي يا سيمكشي ايجاد ميشود، هنيز بيمه ميكند.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه نامة تمام خطرها )3-‪(HO‬‬ ‫‌‬ ‫اين هنوع بيمه هنامه، منزل شما را در مقابل وتمامي خطرها قيد شده در دو بيمه هنامة‬ ‫بال ساير خطرها به استثناي مواردي كه به طور مشخص در بيمه هنامه قيد ميشود،‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه ميكند. هر چند محتويات منزل و دارايي شما داراي پوششي مشابه بيمه هنامه‬ ‫ت‌‬ ‫2-‪ HO‬ميباشد. اين بيمه، رايجترين هنوع بيمه هنامه و داراي بيشترين حفاظت است.‬ ‫ت‌‬ ‫معمول خسارات هناشي از وتمامي خطرها به جز سيل، زلزله، جنگ، سلح هستهاي و‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫برخي ديگر از خطرها وتوسط اين هنوع بيمه پوشش داده ميشود. ميوتواهنيد با پرداخت‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫حق بيمه اضافي كه مقدار آن خيلي زياد است منزل و دارايي خود را در مقابل خسارات‬‫هناشي از سيل و زلزله هنيز بيمه كنيد. البته لزم به ذكر است كه فقط برخي از شركتهاي‬‫بيمه اين هنوع بيمه را معرضه ميكنند. اگر منزل پس از وارد آمدن خسارت قابل سكوهنت‬ ‫ت‌‬ ‫هنباشد اين هنوع بيمه هزينة سكوهنت در مكان ديگر وتا بازسازي منزل را وتا سقف معيني‬ ‫ت‌‬ ‫ميپردازد.‬ ‫ت‌‬ ‫51‬
 16. 16. ‫بيمه نامة مستأجران )4-‪(HO‬‬ ‫‌‬ ‫موارد وتحت پوشش خسارات هناشي از وتمامي خطرهاي قيد شده در بيمة 3-‪،HO‬‬ ‫خسارات هناشي از خطرهاي ديگر كه در بيمه هنامه قيد ميگردد را هنيز پوشش ميدهد.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫به معنوان مثال ممكن است خسارات وارده به شيشهها )شيشه پنجرهها، پاسيو، درها و‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫ساير موارد( را وتحت پوشش اين بيمه قرار گيرد. اين هنوع بيمه از گراهنترين بيمهها بوده‬ ‫ت‌‬ ‫و معمول مقرون به صرفه هنيستند.‬ ‫ ً‬ ‫بيمة‌ كاندومينيوم و آپارتمانهاي )‪HO-6) CO-OP‬‬ ‫اين هنوع بيمه براي مالكان كاهندومينيوم يا منازل ‪ CO-OP‬مناسب است. دارايي و‬‫متعلقات مالكان وتحت پوشش قرار ميگيرد ولي خسارات وارده به خود ساختمان بايد به‬ ‫ت‌‬ ‫صورت جداگاهنه وتوسط شركت كاهندومينيوم يا ‪ CO-OP‬بيمه شود.‬ ‫حق بيمه‬ ‫حق بيمههاي منازل بسيار متفاوت است و به ارزش ملك و محل آن بستگي دارد.‬ ‫ت‌‬ ‫حق بيمة منازلي كه احتمال هنشست در آهنها وجود دارد )مثل منازلي كه بر روي خاك‬ ‫ ً‬‫رس ساخته شدهاهند( و يا منازلي كه در مناطق زلزله خيز يا سيل خيز واقع شدهاهند بيشتر‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫است. حق بيمه ممكن است به معوامل ديگري از جمله هنوع مصالح به كار رفته )اينكه‬ ‫منزل آجري، بتوهني، يا چوبي است(، ميزان فاصله منزل از فلكه آوتش هنشاهني، و‬ ‫سيگاري يا غير سيگاري بودن ساكنان بستگي داشته باشد. معمول اگر درها و‬ ‫ ً‬‫پنجرههاي منزل داراي قفلهاي ايمني بسيار خوب بوده و منزل مجهز به سيستم دزدگير،‬ ‫ت‌‬ ‫وتجهيزات اطفاي حريق، و حسگرهاي وتشخيص دهنده و امعلن كننده دود باشد،‬ ‫‌‬ ‫وتخفيفهاي خوبي در حق بيمه در هنظر گرفته ميشود. با افزايش مبلغ كسر پذير، مبلغ‬ ‫ت‌‬ ‫اوليهاي كه در صورت وقوع خسارت بيمه شوهنده ميپردازد، حق بيمه كاهش مييابد.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫راه ديگر كم كردن حق بيمه، به معهده گرفتن خسارات مالي هناشي از برخي خطرها‬ ‫وتوسط بيمه شوهنده است، بدين معني كه شركت بيمه فقط خسارات هناشي از وتعداد‬‫معيني از مخاطرات )مثل آوتش سوزي( را پوشش ميدهد. اگر بيمة جامع برايتان خيلي‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫گران است و به بيمه هنامهاي كه فقط خسارات هناشي از مخاطرات معيني را پوشش‬ ‫ت‌‬ ‫ميدهد هنيز مطمئن هنيست، ميوتواهنيد از بيمة ‪ Broad‬استفاده كنيد )اين بيمه را با بيمة‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫2-‪ HO‬كه ‪ Broad Policy‬هنيز هناميده ميشود، اشتباه هنگيريد(. بيمة ‪ Broad‬ساختمان را به‬ ‫ت‌‬ ‫صورت جامع و محتويات را در مقابل و محتويات را در مقابل خسارات هناشي از‬ ‫خطرهاي قيد شده در بيمه هنامه پوشش ميدهد.‬ ‫ت‌‬ ‫61‬
 17. 17. ‫حق بيمة مشابه هنيز ممكن است 001 درصد متفاوت باشد. بنابراين حداقل از سه‬ ‫شركت بيمة مختلف قيمت بگيريد و با دقت بيمه هنامههاي مشابه را با هم مقايسه كنيد.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫هميشه از بيمه كنندة خود بپرسيد كه چه چيزهايي وتحت پوشش بيمه هنامه هنيست و اگر‬ ‫بخواهيد آهنها را هنيز پوشش دهيد حق بيمه چقدر افزايش مييابد. بسياري از شركتهاي‬ ‫ت‌‬ ‫بيمه به شما اجازه ميدهند كه حق بيمة خود را ماهياهنه بپردازيد.‬ ‫ت‌‬‫بيمة منزل معمول بايد سالهنه وتجديد شود و شركتهاي بيمه دائما بيمه هنامههاي خود‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬‫را به روز ميكنند. بنابراين وقتي كه شركت بيمه شما را از وتجديد منزلتان مطلع ميكند‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫دقت كنيد و اطمينان حاصل هنماييد كه بيمه هنامه حاوي موارد مورد هنياز باشد. بايد‬ ‫مطمئن شويد كه بيمة كافي در اختيار داريد، به خصوص اگر وتعميرات يا هنوسازيهاي‬ ‫گران قيمتي در منزل اهنجام داده باشيد كه بر قيمت آن افزوده باشد. اگر به منزل جديد‬ ‫هنقل مكان ميكنيد از شركت بيمه سؤال كنيد كه آيا بيمة فعلي محتويات هر دو منزل و‬ ‫ت‌‬ ‫هنيز اسباب و اثاثيه را در هنگام حمل و هنقل پوشش ميدهد يا خير.‬ ‫ت‌‬ ‫هنگامي كه به اموال بيمه شده خساروتي وارد ميشود هر چه زودوتر هنمايندگي يا‬ ‫ت‌‬ ‫دلل بيمه خود را مطلع كنيد. در صورت وقوع سرقت به پليس هنيز اطلع دهيد. لزم‬ ‫است جزئيات مربوط به خسارت وارده و مدارك مستدلي براي مطالبةخود ارائه كنيد.‬ ‫ت‌‬ ‫ميخواهد بداهند كه دقيقا چه چيزي دزديده شده يا خسارت ديده است و آهنها را در چه‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫زماهني و به چه قيمتي خريدهايد. ممكن است بازرسي از طرف شركت بيمه وتعيين شود‬ ‫ت‌‬ ‫وتا به مطالبة شما رسيدگي كرده و وتحقيقاوتي در اين زمينه اهنجام دهد. براي جلوگيري از‬ ‫وارد آمدن خسارات بيشتر بايد اقدامات لزم و منطقي را اهنجام دهيد. به معنوان مثال،‬ ‫اگر آبي وتركيده است بايد فلكه اصلي آب را ببنديد. قبل از وتأييد شركت بيمه، كالهاي‬ ‫ت‌‬ ‫خسارت ديده را وتعمير و مروتب هنكنيد. در بعضي از مواقع ممكن است شركت بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫وتروتيب وتعميرات فوري ماهنند پوشاهندن سقف آسيب ديده يا معوض كردن شيشه شكستة‬ ‫پنجره را بدهد. در بيمه هنامههايي كه هزينة وتعويض پوشش داده ميشود، برخي از‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫شركتهاي بيمه با ارائه فاكتور خريد جنس خسارت ديده وتوسط بيمه شوهنده، هزينة آن را‬ ‫بلفاصله و به صورت هنقدي ميپردازهند.‬ ‫ت‌‬ ‫در هنظر داشته باشيد كه وقتي از شركت بيمه خساروتي را مطالبه ميكنيد ممكن‬ ‫ت‌‬ ‫است مجبور شويد ماهها منتظر بماهنيد وتا شركت بيمه با شما وتسويه كند. معمول هر چه‬ ‫ ً‬ ‫مطالبه بيشتر باشد بايد مدت زمان بيشتري منتظر شويد. البته در مواقع اضطراري‬ ‫ممكن است شركت بيمه مبلغي به طور موقت به بيمه شوهنده بپردازهند. اگر از مبلغ‬ ‫71‬
 18. 18. ‫پرداختي شركت بيمه راضي هنيستيد از پذيرفتن آن خودداري كرده و سعي كنيد كه با‬‫آهنها وارد مذاكره شويد و يا با متخصصان حقوقي مشورت كرده و راهنماييهاي قاهنوهني‬ ‫ت‌‬ ‫لزم در اين زمينه را كسب كنيد.‬ ‫در صورت ورشكستگي يك شركت بيمه، ‪Property and Casualty Insurance‬‬‫‪) (PACICC) Compensation Corporation‬با وتلفن 7768-463-614 و آدرس اينترهنتي‬ ‫‪ ( WWW.Pacicc.com‬به مطالبات بيمه هنامههاي شركت بيمه ورشكسته رسيدگي‬ ‫ت‌‬‫ميكند. حداكثر ميزاهني كه ‪ PACICC‬جبران ميكند 52/000 دلر براي خسارات وارده‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫در هر اوتفاق است. همچنين 07 ‪ PACICC‬درصد حق بيمة مصرف هنشدة مشتري‬ ‫)حداكثر 007 دلر( از زمان ورشكستگي شركت بيمه وتا زمان اهنقضاي بيمههنامه را به‬ ‫ت‌‬ ‫مشتري باز ميگرداهند.‬ ‫ت‌‬ ‫بيمة محتويات منزل‬ ‫معموال ب ً بيمة محتويات منزل بخشي از بيمه هنامة منزل است كه مبلمان و اثاثيه،‬ ‫ت‌‬ ‫لباس، وتجهيزات برقي و الكتروهنيكي، و وسايل خاهنگي را پوشش ميدهد. ساكنان‬ ‫ت‌‬ ‫كاهندومينيومها و يا كساهني كه منزلي را اجاره كردهاهند هنيازي به بيمه كردن ساختمان‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫كاهندومينيوم يا منزل استيجاري خود هندارهند و فقط بايد محتويات داخل آن را بيمه كنند.‬ ‫در صورت بروز خسارت معمول محتويات جايگزين هنميشوهند بلكه شركت بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬‫ارزش واقعي آهنها )قيمت خريد منهاي استهلك( را پرداخت ميكند. البته ميوتواهنيد بيمه‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫جايگزيني يا وتعويض را بخريد، اگر چه اين هنوع بيمهها غالبا داراي محدوديتهايي بوده‬ ‫ ً‬ ‫ت‌‬ ‫و گران هستند. وقتي بيمه محتويات بخشي از بيمة منزل باشد، معمول قيمت كال‬ ‫ ً‬ ‫منهاي استهلك آن مبناي پرداخت غرامت است و هنميوتواهنيد بيمةجايگزيني را اهنتخاب‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫كرد. وتوجه داشته باشيد كه بيمه هنامة پايه براي محتويات منزل، كالهايي ماهنند‬ ‫ت‌‬ ‫كارتهاي امعتباري )و سوء استفاده از آهنها(، پول هنقد، ادوات موسيقي، طل و‬ ‫ت‌‬ ‫جواهرات، اشياي هنفيس و قيمتي، ورزشي، و دوچرخه را بيمه هنميكند و براي پوشش‬ ‫ت‌‬‫اين وسايل بايد بيمة اضافي بگيريد. معمول بيمةپايه خسارات وارده وتوسط بيمه شوهنده و‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬ ‫خاهنواده وي و يا خراب شدن محتويات موجود در فريزر منزل ) بر اثر خرابي يا قطع‬ ‫برق( را هنيز پوشش هنميدهد.‬ ‫ت‌‬ ‫هنگام بيمه كردن خود، بيش از حد هنياز بيمه هنخريد مگر اينكه اموال با ارزش و‬ ‫هنفيسي داشته باشيد. زيرا ممكن است حق بيمة پرداختي از هزينة جايگزيني اشياي‬ ‫خسارت ديده بيشتر باشد. شايد بهتر باشد به جاي بيمه كردن وتمامي دارايي و متعلقات‬ ‫81‬
 19. 19. ‫منزل، فقط اشياي هنفيس و بار ارزش را بيمه كرد. براي محاسبة ميزان بيمة مورد هنياز،‬ ‫ت‌‬ ‫فهرستي از دارايي و اموال خود شامل وتوصيف كاملي از آهنها، قيمت خريداري شده و‬ ‫محل قرار گرفتن آهنها در منزل وتهيه كنيد. اين فهرست و وتمامي رسيدهاي مربوط به‬ ‫اشياي قيد شده در آن را در جاي امني )ماهنند گاوصندوقي يا صندوق اماهنات باهنك( هنگه‬ ‫داريد. در صورت خريد هر چيز با ارزشي آن را به اين فهرست اضافه كرده و در‬ ‫صورت لزوم بيمه هنامة خود را به روز كنيد وتا جنس خريداري شده هنيز وتحت پوشش‬ ‫قرار گيرد. در بيمه هنامههاي منزل، سقفي براي پوشش اموال شخصي وجود دارد كه‬ ‫ت‌‬ ‫معمول در قرار داد قيد ميشود.‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬‫داراييهاي هنفيس و بسيار بار ارزش )ماهنند كارهاي هنري گراهنقيمت و هنفيس، خز‬ ‫‌‬ ‫و جواهرات( را هنميوتوان با بيمه هنامة استاهندارد بابت ارزش كامل آهنها بيمه كرد. بايد‬ ‫ت‌‬‫بيمة جداگاهنهاي براي اين اجناس هنفيس وتهيه هنمود يا بندي به بيمه هنامة اصلي اضافه كرد‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫وتا كل ارزش آهنها را پوشش دهد، معمول شركت بيمه در ابتدا آهنها را ارزشيابي ميكند.‬ ‫ت‌‬ ‫ ً‬‫وتوصيه ميشود كه از اشياي قيمتي و با ارزش خود معكس بگيريد وتا در صورت دزديده‬ ‫ت‌‬ ‫شدن شناسايي آهنها راحتوتر باشد. هزينة بيمة اجناس و اشياي ارزشمند و گراهنقيمت در‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫مناطق مختلف و براساس ميزان دزدي و سرقت محلي متفاوت است. اگر اين اقلم از‬ ‫جاي ديگري مثل ماشين يا اوتاق هتل دزديده شوهند هنيز ممكن است شركت بيمه خسارت‬ ‫وارده را پوشش دهد.‬ ‫بيمة مسئوليت‬ ‫اين بيمه در بيمة منزل هماهنند بيمة شخص ثالث اوتومبيل است. اين هنوع بيمه‬ ‫خساراوتي كه در منزل يا جاي ديگري به ساير افراد ماهنند ملقات كنندگان، كاركنان يا‬ ‫همسايگان وارد شود را پوشش ميدهد. به معنوان مثال، وقتي پسروتان وتوپ فووتبالي را‬ ‫ت‌‬‫پروتاب ميكند و اين وتوپ به شيشة پنجره همسايه اصابت كرده و پس از گذشتن از آن با‬ ‫ت‌‬ ‫كلكسيون هنادر و هنفيس همسايه برخورد ميكند، خسارت وارده پرداخت ميشود. اين‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬‫بيمه، هزينة خدماوتي كه به شما يا امعضاي خاهنواده وارد ميشود را پوشش هنميدهد. اگر‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫در منزل كار ميكنيد هزينة صدماوتي وارده به كاركنان يا كساهني كه براي ملقات‬ ‫ت‌‬ ‫كاري به شما مراجعه ميكنند وتحت پوشش اين بيمه قرار هنميگيرد.‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫در صورت مفقود شدن يا دزديده شدن كارت امعتباري بلفاصله به پليس و صادر‬ ‫كننده كارت )مثل باهنك يا فروشگاه( اطلع دهيد. معمول شركتهاي صادركنندة‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫كارتهاي امعتباري وتلفن رايگان و 42 سامعتهاي براي پاسخگويي به هنيازهاي مشتريان‬ ‫ت‌‬ ‫ت‌‬ ‫91‬

×