Canada tax regim review 2010

421 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Canada tax regim review 2010

  1. 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg ‫بررسی اجمالی وظام مالياتی كاوادا‬hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxDayarayan Management & Consulting Services (LTD)incorporated under number BC0823122 Business Corporations Act on 2008.112 West .12th.StreetNorth Vancouver,BCV7M 1N3Canadaiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf001-6044684222ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
  2. 2. ‫بررسی اجمالی وظام مالياتی كاوادا‬ ‫غالمحسيه دواوی‬ ‫عضو اوجمه حسابذاران خبره ويویورک (‪)NYSSCPA‬‬ ‫وبًبزا زاضاي يه سيستن پيططفتِ ذَزاظْبضي )‪ (Self Assessment‬زض جْبى هيببضس. ّوِ اضربظ‬ ‫حميمي ٍ حمَلي (ضطوتْب ٍ بٌگبّْبي التػبزي) زض وبًبزا هطوَل هبليبت هيببضٌس هگط آًىِ بِ هَجب‬ ‫لبًَى هبليبتْبي وبًبزا بتَاًٌس اظ بطذي يب ّوِ هؼبفيتّبي هبليبتي استفبزُ وٌٌس.‬ ‫زض ايبالت هتحسُ اهطيىب ٍ وبًبزا ّوِ ضْطًٍساى (حميمي يب حمَلي) زٍ ًَع هبليبت بط زضآهس هيپطزاظًس. يه‬ ‫ًَع هبليبت بِ زٍلت هطوعي )‪ ٍ (Federal‬يه ًَع هبليبت بِ زٍلتّبي هحلي (ايبلتي- استبًي) وِ‬ ‫‪ً Provincial‬بهيسُ هيضَز. هسئَليت هبليبت ستبًي زض وبًبزا بط ػْسُ سبظهبى هبليبتي وبًبزا‬ ‫)‪ (Canada Revenue Agency‬لطاض زاضز. سيستن ذَزاظْبضي بسيي ططيك است وِ اضربظ يب‬ ‫)‪ (CRA‬بِ‬ ‫هطوَليي هبليبت ذَز ضأسبً هبليبت ذَز ضا بطآٍضز ٍ اػالم هيوٌٌس ٍ سبظهبى هبليبتي وبًبزا‬ ‫غَضت ًوًَِاي هَزيبى هبليبتي ضا هَضز بطضسي لطاض هيزّس وِ چٌبًچِ الظم ببضس اظ بؼضي اظ آًبى هيذَاّس‬ ‫وِ هساضن ٍ اسٌبز هبليبتي ضا بِ هأهَضاى هبليبتي اضائِ زٌّس.‬ ‫هْلت اضائِ اسٌبز ٍ پطزاذت هبليبت ّط سبل بطاي اضربظ حميمي ٍ يب ّوسطاى آًْب تب سيام آٍضيل يب‬ ‫پبًعزّن جَالي سبل بؼس هيببضس. پطزاذت هبليبت بؼس اظ سيام آٍضيل هطوَل جطيوِ (سَز) هيگطزز.‬ ‫اوواع ماليات در كاوادا‬ ‫اضربظ (حميمي يب حمَلي) زض وبًبزا زٍ گًَِ هبليبت پطزاذت وٌٌس:‬ ‫هبليبت ايبلتي )‪(Provincial‬‬ ‫هبليبت هطوعي )‪(Federal‬‬ ‫بٌس (2) لبًَى هبليبت وبًبزا اظْبض هيزاضز زضآهسّبي هبليبت ػببضتست اظ زضآهسّبي يه هبليبت زٌّسُ پس اظ‬ ‫وسط ّعيٌِّبي هطبَطِ.‬ ‫جسٍل هبليبت بط زضآهس سٌَات 4002-0102‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫0102‬‫لسوت اٍل زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫079,04$ 627,04$ 588,73$ 871,73$ 873,63$ 595,53$ 000,53$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.51 %00.51 %00.51 %00.51 %52.51 %00.51 %00.61‬ ‫لسوت زٍم زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫179,04$ 627,04$ 488,73$ 971,73$ 873,63$ 595,53$ 000,53$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.22 %00.22 %00.22 %00.22 %00.22 %00.22 %00.22‬‫لسوت سَم زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫970,54$ 218,44$ 514,74$ 035,64$ 925,54$ 945,44$ 408,34$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.62 %00.62 %00.62 %00.62 %00.62 %00.62 %00.62‬ ‫بيص اظ زضآهس هطوَل هبليبت‬ ‫220,721$ 462,621$ 481,321$ 788,021$ 582,811$ 37,511$ 408,311$‬‫ًطخ هبليبتي‬ ‫%00.92 %00.92 %00.92 %00.92 %00.92 %00.92 %00.92‬
  3. 3. ‫ماليات بر درآمذ اشخاص حقيقی‬ ‫زض سبل 0102 هبليبت بط زضآهس اضربظ حميمي بِ ضطح جسٍل فَق بَزُ ٍ چٌبًچِ زضآهس سبالًِ ضْطًٍس‬ ‫وبًبزائي زض سبل 0102 تب هبلغ 283/01 زالض وبًبزا ببضس اظ پطزاذت هبليبت هؼبف هيببضس.‬ ‫اظ 283/01 تب 079/04 زضآهس سبالًِ هطوَل ًطخ 51% هيضَز يؼٌي هبليبت بط زضآهس، زضآهس سبالًِ‬ ‫079/04 زالض وبًبزا هؼبزل 8854 زالض هيگطزز.‬‫اظ 079/04 تب 149/18 زالض وبًبزا زضآهس سبلوٌس هطوَل ًطخ 22% هيضَز يؼٌي وسي وِ 149/18 زالض‬ ‫زضآهس سبالًِ زاضز ببيس هؼبزل 10631 زالض هبليبت بپطزاظز.‬‫اظ هبلغ 149/18 تب 220/721 زالض زضآهس سبالًِ هطوَل ًطخ 62% ٍ ببالتط اظ زضآهس سبالًِ 220/721‬ ‫هطوَل ًطخ 92% هيگطزز.‬ ‫بِ ػببضت زيگط وسي وِ زض سبل 0 102 هؼبزل 000/041 زالض وبًبزا زضآهس هطوَل هبليبت زاضز هبليبت ٍي‬ ‫بِ ضطح شيل هحبسبِ هيضَز.‬‫‪(10 / 382  0)  (40 / 970  10 / 382)  %15 ‬‬‫‪(81/ 941  40 / 970)  %22  (127 / 021  81/ 941)  %26‬‬‫680,92 ‪ (140 / 000  127 / 021)  %29 ‬‬‫ًطخ هؤثط هبليبت 7 / 02% ‪29,086  140 / 000 ‬‬ ‫ماليات بر خریذ خذمات و كاال‬‫)‪ٍ (Goods Sale tan‬‬ ‫ايي گًَِ هبليبتّب وِ ػوالً ًَػي هبليبت بط هػطف هيببضٌس زض وبًبزا بِ ًبمّبي‬ ‫‪ (Provincial Sale tan) PST‬هؼطٍف هيببضٌس.‬ ‫تاریخچه ماليات بر فروش در كاوادا‬ ‫هبليبت بط فطٍش وبال ٍ ذسهبت )‪ (GST‬يىٌَع هبليبت بط اضظش افعٍزُ هيببضس وِ اظ تبضيد 1/1/1991 وِ‬‫زض ظهبى آلبيبى بطايبى هَليطًٍي (ًرستٍظيط) ٍ هيطل ٍيلسَى (ٍظيط اهَض التػبزي) بِ ٍجَز آهس. ‪ GST‬زض‬ ‫ٍالغ جبيگعيي هبليبت بط فطٍش وبضذبًجبت وِ هؼبزل 31% بَز ضس. اظ 1/1/8002 ًطخ ‪ GST‬بطاي وليِ‬‫هبليبتّبي وبًبزا هؼبزل 5% زض ًظط گطفتِ ضس. ايبلتّبي ًٍَااسىبيتب، ًيَبطاًعٍيه ٍ ًيَفبًٍسلٌس ٍ زٍلت وبًبزا‬ ‫هبليبتْبي ذَز ضا تجويغ ٍ بِ غَضت ‪ Harmonized Sales Tan HST‬بب ًطخ 31% زضآٍضزُاًس.‬ ‫ماليات بر فروش كاال و خذمات)‪(Sales tones in Canada‬‬ ‫زض وبًبزا سِ ًوًَِ هبليبت بط فطٍش وبال ٍ ذسهبت ٍجَز زاضز:‬ ‫1- هبليبت بط فطٍش ايبلتي )‪Provincial Sales Tan (PST‬‬
  4. 4. ‫2- هبليبت بط فطٍش وبال ٍ ذسهبت)‪Good & Services Tax (GST‬‬ ‫3- هبليبت ّوبٌّگ سبظي فطٍش وِ هطببِ هبليبت بط اضظش افعٍزُ زض جْبى هيببضس‬‫)‪Harmonized Sales Tax (HST‬‬ ‫زٍلت ‪ BC‬اظ 1/7/0102 لبًَى اذص هبليبت ّوبٌّگ سبظي فطٍش )‪ (HST‬ضا بِ اجطا زضذَاّس آٍضز ايي‬ ‫هبليبت جبيگعيي ‪ PST ٍ GST‬ذَاّس ضس.‬ ‫هَاز غصائي، سَذت، لببس ٍ وفص وَزوبى اظ پطزاذت هبليبت بط فطٍش هؼبف ّستٌس. ًَضببِّبي الىلي‬ ‫هطوَل ًطخ هبليبت 01% ٍ ٍسبيط ًمليِ ػوَهي هطوَل ًطخ بيي 7 زضغس تب 01 زضغس ليوت ذطيس‬ ‫هيضًَس.‬ ‫همبيسِ ًطخ ّبي ‪ HSTٍ GST‬زض سٌَات هرتلف‬ ‫بعذ از 3/4/7991‬ ‫بعذ از 13/21/0991‬ ‫قبل از 1/1/8002‬ ‫وام‬ ‫بعذ از 1/1/8002‬ ‫و قبل از 1/7/6002‬ ‫و بعذ از 03/6/8002 و قبل از 1/7/6002‬ ‫ماليات‬ ‫_‬ ‫7%‬ ‫6%‬ ‫5%‬ ‫‪GST‬‬ ‫51%‬ ‫_‬ ‫41%‬ ‫31%‬ ‫‪HST‬‬ ‫ضبهل 7% هبليبت‬ ‫ضبهل 6% هبليبت‬ ‫ضبهل 5% هبليبت‬ ‫زضسي‬ ‫_‬ ‫زٍلتي‬ ‫زٍلتي‬ ‫ٍ 8% هبليبت ايبلتي‬ ‫ٍ 8% هبليبت ايبلتي ٍ 8% هبليبت ايبلتي‬ ‫مقایسه ورخ مالياتهاي بر فروش در ایالتهاي مختلف كاوادا‬ ‫‪Province‬‬ ‫‪HST GST PST Total Tax‬‬ ‫‪Alberta‬‬ ‫%5‬ ‫%5‬ ‫‪British Columbia‬‬ ‫%5‬ ‫%7‬ ‫%21‬ ‫‪Manitoba‬‬ ‫%5‬ ‫%7‬ ‫%21‬ ‫‪New Brunswick‬‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫‪Newfoundland and‬‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫‪Labrador‬‬ ‫‪Nova Scotia‬‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫‪Ontario‬‬ ‫%5‬ ‫%8‬ ‫%31‬ ‫‪Prince Edward Island‬‬ ‫%5‬ ‫%01‬ ‫%5.51‬ ‫‪Quebec‬‬ ‫%5‬ ‫%5.7‬ ‫%578.21‬ ‫‪Saskatchewan‬‬ ‫%5‬ ‫%5‬ ‫%01‬ ‫‪* In Québec and PEI, PST is calculated on the total price including GST‬‬
  5. 5. ‫هبليبت حسٍز ّفتبز زضغس زضآهس زٍلت وبًبزا ضا تطىيل هيزّس. هبليبتْبي زٍلتي (فسضال) بِ ٍسيلِ ازاضُ‬ ‫هبليبت وبًبزا جوغآٍضي هيضَز. ‪ّ CRA‬وچٌيي هبليبتّبي استبًي ضا ًيع جوغآٍضي ٍ بِ آًْب ترػيع‬ ‫هيزّس.‬ ‫‪Requisitioned Reiterate Savings) =PRSP‬‬ ‫يب بطًبهِ پساًساظ ببظًطستگي هجبظ (ثبت ضسُ) يىٌَع است وِ هيتَاى هؼبزل آى ضا طبك لبًَى اظ زضآهس‬ ‫هطوَل هبليبت وسط ًوَز تب هٌفؼت هبليبتي زض آيٌسُ ًػيب افطاز گطزز.‬ ‫جذول مقايسه اي نرخهاي ماليات فذرال در کانادا / 9002 - 1002‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫$ 627,04‬ ‫$ 588,73‬ ‫$ 871,73‬ ‫$ 873,63‬ ‫$ 595,53‬ ‫$ 000,53‬ ‫$ 381,23‬ ‫$ 776,13‬ ‫$ 457,03‬ ‫بخش اول از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫00.51%‬ ‫00.51%‬ ‫00.51%‬ ‫52.51%‬ ‫00.51%‬ ‫00.61%‬ ‫00.61%‬ ‫00.61%‬ ‫00.61%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬ ‫$ 627,04‬ ‫$ 488,73‬ ‫$ 971,73‬ ‫$ 873,63‬ ‫$ 595,53‬ ‫$ 000,53‬ ‫$ 581,23‬ ‫$ 776,13‬ ‫$ 557,03‬ ‫بخش دوم از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫00.22%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬ ‫$ 218,44‬ ‫$ 514,74‬ ‫$ 035,64‬ ‫$ 925,54‬ ‫$ 945,44‬ ‫$ 408,34‬ ‫$ 082,04‬ ‫$ 646,93‬ ‫$ 194,83‬ ‫بخش سىم از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫00.62%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫########‬ ‫براي درآمذ مشمىل ماليات مازاد بر‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫00.92%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬ ‫جذول مقايسه اي نرخ ماليات بر درآمذ اشخاص حقيقي در استان بريتيش کلمبيا / 9002 - 1002‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬‫$ 617,53‬ ‫$ 610,53‬ ‫$ 793,43‬ ‫$ 557,33‬ ‫$ 160,33‬ ‫$ 674,23‬ ‫$ 356,13‬ ‫$ 421,13‬ ‫$ 484,03‬ ‫بخش اول از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫60.5%‬ ‫60.5%‬ ‫07.5%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫50.6%‬ ‫03.7%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 717,53‬ ‫$ 710,53‬ ‫$ 793,43‬ ‫$ 657,33‬ ‫$ 260,33‬ ‫$ 874,23‬ ‫$ 556,13‬ ‫$ 521,13‬ ‫$ 584,03‬ ‫بخش دوم از درآمذ مشمىل ماليات‬ ‫07.7%‬ ‫07.7%‬ ‫56.8%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫51.9%‬ ‫05.01%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 185,01‬ ‫$ 373,01‬ ‫$ 091,01‬ ‫$ 000,01‬ ‫$ 497,9‬ ‫$ 126,9‬ ‫$ 773,9‬ ‫$ 122,9‬ ‫$ 130,9‬ ‫بخش سىم از درآمذ مشمىل ماليات‬‫05.01%‬ ‫05.01%‬ ‫01.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.11%‬ ‫07.31%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 475,71‬ ‫$ 032,71‬ ‫$ 529,61‬ ‫$ 016,61‬ ‫$ 862,61‬ ‫$ 089,51‬ ‫$ 575,51‬ ‫$ 513,51‬ ‫$ 000,51‬ ‫بخش چهارم از درآمذ مشمىل ماليات‬‫92.21%‬ ‫92.21%‬ ‫00.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.31%‬ ‫07.51%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬‫$ 885,99‬ ‫$ 636,79‬ ‫$ 909,59‬ ‫$ 121,49‬ ‫$ 581,29‬ ‫$ 555,09‬ ‫$ 062,88‬ ‫$ 587,68‬ ‫$ 000,58‬ ‫براي درآمذ مشمىل ماليات مازاد بر‬‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.41%‬ ‫07.61%‬ ‫نرخ قابل اعمال‬
  6. 6. ‫حذاکثر مبالغ ‪ RRSP‬و ‪ RPP‬سنىات 0102 - 5991‬ ‫)2(‪RPP‬‬ ‫)1(‪RRSP‬‬ ‫سال‬ ‫$ 005,51‬ ‫$ 005,41‬ ‫5991‬ ‫6991-‬ ‫$ 005,31‬ ‫$ 005,31‬ ‫2002‬ ‫$ 005,51‬ ‫$ 005,41‬ ‫3002‬ ‫$ 005,61‬ ‫$ 005,51‬ ‫4002‬ ‫$ 000,81‬ ‫$ 005,61‬ ‫5002‬ ‫$ 000,91‬ ‫$ 000,81‬ ‫6002‬ ‫$ 000,02‬ ‫$ 000,91‬ ‫7002‬ ‫$ 000,12‬ ‫$ 000,02‬ ‫8002‬ ‫$ 000,22‬ ‫$ 000,12‬ ‫9002‬ ‫-‬ ‫$ 000,22‬ ‫0102‬ ‫(1) -‪ —RRSP‬طزح پس انداس باسنشستگي‬ ‫(2)-‪ - RPP‬طزح باسنشستگي‬ ‫جذول مقايسه اي نرخ ماليات بر درآمذ شرکتها در استان بريتيش کلمبيا / 2102 - 3002‬‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬‫00.51‬ ‫05.61‬ ‫00.81‬ ‫00.91‬ ‫05.91‬ ‫21.22‬ ‫21.22‬ ‫21.22‬ ‫21.22‬ ‫21.42‬ ‫عمىمي/‪/P&M‬سزمايه گذاري‬‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫00.11‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫21.31‬ ‫شزکتهاي کىچک‬ ‫فدرال‬‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫76.43‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫97.53‬ ‫سزمايه گذاري - ‪CCPC‬‬‫00.01‬ ‫00.01‬ ‫05.01‬ ‫00.11‬ ‫00.21/ 00.11‬ ‫00.21‬ ‫00.21‬ ‫05.31/ 00.21‬ ‫05.31‬ ‫05.31‬ ‫عمىمي/‪/P&M‬سزمايه گذاري‬ ‫بزيتيش کلمبيا‬‫05.2‬ ‫05.2‬ ‫05.2‬ ‫05.2‬ ‫05.4/ 05.3/05.2‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫05.4‬ ‫شزکتهاي کىچک‬ ‫‪ :P&M‬شزکتهاي تىليدي و پزداسشگز‬ ‫‪ :CCPC‬شزکتهاي خصىصي تحت کنتزل شهزوندان کانادايي‬ ‫‪Dayarayan‬‬ ‫– ‪Management & Consulting Services‬‬ ‫‪LTD‬‬ ‫3‪112 West.12th.Street.North Vancouver British Columbia V7M1N‬‬ ‫‪Canada‬‬ ‫4073-689-4061 :‪Tel‬‬ ‫:‪Fax: 1604-960-1216 Web: www.dayarayan.ca Email‬‬ ‫‪info@dayarayan.com‬‬

×