Bc hst home buyer 2010

282 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bc hst home buyer 2010

 1. 1. ‫هٌافع هاليات ّواٌّگ بر فرٍش در‬ ‫بریتيص کلوبيا‬ ‫شرکت خدمات مشاوره و مدیریت دایارایان‬‫‪112 West .12th.Street. North Vancouver‬‬‫3‪BC. V7M1N‬‬‫‪Canada V‬‬‫4073-689-406 :‪Tel‬‬‫6121-069-406 :‪Fax‬‬‫‪www.dayarayan.ca‬‬ ‫0102‬
 2. 2. ‫هٌافع هاليات ّواٌّگ بر فرٍش‬ ‫هٌافع براي خریذاراى خاًِ‬ ‫اذيطا ذا٘ٝ ٞاي خسيس زض تطيتيف وّٕثيأكَٕٛ لاٖ٘ٛ ٔاِيات فسضاَ " ‪ٞ " GST‬ؿتٙسٚ ٞٓ چٙيٗ ين ٔاِيات‬ ‫زٚزضنسي زيٍطي ضا تقٙٛاٖ حانُ لاٖ٘ٛ ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي " ‪ "PST‬وٝ تايس تط ضٚي تيكتط ٔٛاز ٚٔم اِح‬ ‫ؾاذتٕا٘ي پطزاذت قٛ٘س ضا تٝ زٚـ ٔي وكٙس.‬ ‫"پيكٟٙازي، ذا٘ٝ ٞاي خسيس ٔكَٕٛ ٔاِيات ايٗ لاٖ٘ٛ خسيس‬ ‫تطاؾاؼ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ‬ ‫"‪HST‬‬ ‫ذٛاٞٙس ٌطزيس ، أا ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي ‪ PST‬حصف ذٛاٞس قس. ظيطا ؾاذتٕاٖ ؾاظاٖ لازض ذٛاٞٙس قس وٝ ٔاِيات‬ ‫ٞايي ضا وٝ تطاي ٔٛاز ٚٔهاِحي وٝ تحت الالْ ٚضٚزي ذٛز پطزاذت ٕ٘ٛزٜ ا٘سضا اظ عطيك افتثاضٞاي ٔاِياتي وٝ تطاي‬ ‫ايٗ الالْ ٚضٚزي تقّك ٔي ٌيطز تاظيافت وٙٙس.‬ ‫ذا٘ٝ ٞاي لسيٕي (وٟٙٝ ) ٔٛضٛؿ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪٘ " )HST‬رٛاٞٙستٛز.‬ ‫ترف فٕسٜ اي اظ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪ " )HST‬تطيتيف وّٕثيا ، ٔٛضٛؿ ترفيف ٔاِياتي تطاي ذا٘ٝ ٞاي‬ ‫خسيس ذٛاٞستٛز.‬ ‫‪ ‬يه ترفيف تا ؾمف 052،62زالض ، ت ٔيٙي ذٛاٞستٛز تطاي ذطيساضاٖ ذا٘ٝ ٞاي خسيسي وٝ ذا٘ٝ اي تٝ‬ ‫و‬ ‫اضظـ تا ؾمف 000،525زالض ذطيساضي ٔي وٙٙس . زضاثطافٕاَ ايٗ ٕٞاًٞٙ ؾاظي وٝ اذيطا ليٕت ذا٘ٝ ٞاي‬ ‫خسيس ضا زضتطٌطفتٝ اؾت ٔاِيات تيكتطي ضا ٘رٛاٞٙسپطزاذت .‬ ‫‪ ‬ذا٘ٝ ٞاي خسيس تٝ اضظـ 000،525زالض ٚاخسقطايظ تطذٛضزاضقسٖ اظ ترفيف 052،62زالض ذٛاٞٙسقس‬ ‫‪ ‬ايٗ افعايف وٝ زض ترفيف زازٜ قسٜ، آؾتا٘ٝ ٚحساوثط أىاٖ ذفيف زازٖ ٕٔىٗ ضا ٘ٛيس ٔي زٞس .‬ ‫ت‬ ‫‪ ‬فطٚـ ذا٘ٝ ٞاي خسيس ْقَٕٛ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪ " )HST‬ذٛاٞستٛز.‬ ‫‪ ‬فطٚـ ذا٘ٝ ٞاي وٟٙٝ ٚلسيٕي ْقَٕٛ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪٘ " )HST‬رٛاٜ زتٛز .‬ ‫ٖ‬‫1‬
 3. 3. ‫اياِت تطيتيف وّٕثيا ٞٓ تٕٙؾٛض حٕايت اظ ؾاذت ٚؾاظ ٚ٘ٛؾاظي ٞاي خايٍعيٗ وٙٙسٜ ذا٘ٝ ٞاي اخاضٜ اي‬ ‫لاتُ اضائٝ تطاي اخاضٜ زازٖ ، يه ترفيف ٔاِياتي خايٍعيٗ ، قثيٝ ترفيف ٔاِياتي خايٍعيٙي وٝ تطاي ذا٘ٝ‬ ‫ٞاي خسيس زازٜ اؾت ضا تطاي ذا٘ٝ ٞاي اخاضٜ اي خسيس اضائٝ ٔي وٙس.‬ ‫‪ ‬ترفيف ٔاِياتي ذا٘ٝ ٞاي اخاضٜ اي خسيس تضٕيٗ ذٛاٞسوطز وٝ ذا٘ٝ ٞاي اخاضٜ اي خسيس تا اضظـ ٔتٛؾظ تا‬ ‫ٔاِيات تطفطٚـ‬ ‫000،525زالض ْقَٕٛ ٞيچ ٔاِيات تيكتطي زض اثط ايٗ ٕٞاًٞٙ ؾاظي ٘ؿثت تٝ لاٖ٘ٛ‬ ‫اياِتي " ‪ " PST‬اِفٕاَ قسٜ ٘رٛاٞٙستٛز.‬ ‫‪ٔ ‬ا ٞٓ چٙيٗ يه ٔطوع ٔسيطيت قسٜ اياِتي اظ ترفيف ٔاِياتي فطٚـ ، تطاي ا٘طغي أاوٗ الأتي ضا فطاٞٓ ٔي‬ ‫وٙيٓ ٚاعٕيٙاٖ ٔي زٞيٓ وٝ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪ " ) HST‬ليٕت ٞاي ٘فت ، تطق ، ٌاظعثيقي يا‬ ‫پطٚپاٖ ٔٛضز اؾتفازٜ تطاي ايدازٌطٔايف تطاي ذا٘ٝ ٞا ٚيا تِٛيس تطق تطاي ذا٘ٝ ٞا ضا افعايف ٘رٛاٞسزاز.‬ ‫هٌافع براي خاًَادُ ّاي کن درآهذ ٍکْي ساالى‬ ‫تحت لاٖ٘ٛ ٔاِيات تط فطٚـ ٕٞاًٞٙ پيكٟٙازي ، يه افتثاض ٔاِياتي ذا٘ٛازٜ ٞاي وٓ زضآٔس ٚوٟٗ ؾاالٖ ضا ٔٛضز‬ ‫حٕايت لطاض ذٛاٞس زاز.‬ ‫‪ ‬ذا٘ٛازٜ ٞاي وٓ زضآٔسٚ افطازذال يه افتثاض ٔاِياتي تطاي ٞطؾاَ 032زالضي تطاي افطازذال تا زضآٔس تا‬ ‫000،02زالض ٚ032زالض ٞط ؿضٛ ذا٘ٛازٜ تطاي ذا٘ٛازٜ ٞاي تا زضآٔس تا 00052زالض لاتُ پطزاذت تهٛضت‬ ‫چٟاضتاضزضؾاَ تا افتثاض ‪ GST‬زضيافت ذٛاٞٙس وطز.‬ ‫تيف اظ 1.1ٔيّيٖٛ افطاز تطيتيف وّٕثيائي اظ ايٗ ٔٙافـ تطذٛضزاضذٛاٞٙسقس.‬ ‫‪ٚ ‬لتي ايٗ افتثاض تا افتثاضالسأات ٔطتٛط تٝ آب ٚ ٞٛا وٝ خسيسا ٔقطفي قسٜ ازغاْ قٛ٘س، تطيتيف وّٕثيائي‬ ‫ٞاي وٓ زضآٔس، قايؿتٝ زضيافت تطاي افتثاضي ٔاِياتي تا حساوثط043زالض زضؾاَ اظ افتثاضٞاي اياِتي ، فالٜٚ‬ ‫تطافتثاض ٔٛخٛززض لاٖ٘ٛ ٔاِيات فسضاَ ‪ GST‬فقّي ذٛاٞٙسقس.‬ ‫قيوت ّاي پائيي تر‬‫2‬
 4. 4. ‫زضحاَ حاضط، ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي (‪ )PST‬تٛؾيّٝ ٞط وؿة ٚ واض زض ٞط ٔطحّٝ اظ ذّك يه ٔحهَٛ ٔهطفي‬ ‫پطزاذت ٔي قٛز.قٕا ٕ٘ي تٛا٘يسآ٘طا تكريم تسٞيس . أا زض اثٙاي تِٛيس يه ٔحهَٛ لثُ اظ آ٘ىٝ آٖ ٔحهَٛ تٝ‬ ‫فطٚقٍاٜ تطؾس، ب زفقات ٔتقسز ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي (‪ )PST‬تط ضٚي آٖ افٕاَ ٔيكٛز.‬ ‫ٜ‬ ‫ٕٞٝ وؿة ٚواضٞايي وٝ زضٌيط ذّك يه ٔحهَٛ ٞؿتٙس تطاي ٕٞٝ چيعٞايي وٝ تطاي ازاضٜ أٛض وؿة ٚواضذٛز‬ ‫تٟيٝ ٔي وٙٙس ٔاِيات تط فطٚـ اياِتي (‪ٔ )PST‬ي پطزاظ٘س. -اظ اؾترطاج ٔٛازاِٚيٝ اظ زَ نٙقت يا فطآيٙس تِٛيس تٝ‬ ‫ات‬‫ٕٞاٖ ا٘ساظٜ اي وٝ تطاي فقاِيت ٞايي اظ لثيُ تٍٙاٜ زاضي ، حُٕ ٚ٘مُ ، تىزيع وفروش محصىل نهايي مالي‬ ‫پرداخت مي شىد، ماليات مي پردازند – تٝ فٙٛاٖ ٔثاَ يه وؿة ٚواض تطاي تدٟيعات زفتطي ذٛزٔاِيات ٔي‬ ‫پطزاظزتا، تِٛيسات ، اثاثٝ ٚ تدٟيعات اضتثاعاتي ،ذٛزضٚٞا، ا٘طغي تطاي ٌطٔايف ٚضٚقٙائي ؾاذتٕاٟ٘اٚتدٟيعات ٘يطٚ،‬ ‫نٙسٚق ٞاي زضيافت وٙٙسٜ پَٛ .لفؿٝ تٙسي ٕٚٞٝ ؾايط ٔٛاز خٟيعاتي وٝ آٟ٘ا اؾتفازٜ ٔي وٙٙستطاي چطذا٘سٖ‬ ‫ٚت‬ ‫يا فّٕياتي وطزٖ وؿة ٚواضقاٖ – ٚٞعيٙٝ زضتطٌطفتٝ ٔاِيات تط فطٚـ اياِتي (‪)PST‬وٝ تٝ قٕا تقٙٛاٖ ٔهطف‬ ‫وٙٙسٜ ٔٙتمُ قسٜ اؾت .‬ ‫هالياتْاي پائيي تر:‬ ‫‪ ‬چطذف تٝ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تط فطٚـ پيطٚي ٔي وٙس تاالي 021ٔاِيات ‪ CUTS‬اظ 1002ن ٘تيدٝ زازٜ اؾت‬ ‫ٜ‬ ‫زض يه 000،523تطيتيف وّٕثيائي وٓ زضآٔسٔي پطزاظ٘س ٔاِيات تط زضآزغيط اياِتي. ؾايط زضيافت ٌٙٙسواٖ وٓ‬ ‫زضآٔس، واٞف زضآٔسٞاي ٔاِياتي ضا زيسٜ ا٘س اظ تيف اظ 07زضنس.‬ ‫هعافيت ّاي هاليات ّواٌّگ بر فرٍش :‬ ‫تحت ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تط فطٚـ ٕٞاًٞٙ ِ پيكٟٙازي ، تقسازي اظ ٔحهٛالت اظ 7% ؾٟٓ اياِتي ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تط‬ ‫فطٚـ ٔقاف ذٛاٞٙسقس:‬ ‫‪٘ ‬فت ٌاظ، اتاُ٘ ، ٌاظٚئيُ ،ٚضٚغٗ ٔٛتٛض ٍٞٙأي وٝ زض ٔٛتٛض ذٛزضٞا ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔي ٌيطز.‬ ‫‪ ‬وتاتٟا‬ ‫‪ ‬وفف ِٚثاؼ ا٘ساظٜ وٛزواٖ‬ ‫‪ ‬نٙسِي ٞاي ٔحافؼ زاذُ ذٛزضٚ تچٝ ٞا ٚنٙسِي ٞاي تمٛيت وٙٙسٜ‬ ‫‪ٚ ‬قه تچٝ‬ ‫ج‬ ‫‪ِٛ ‬اظْ تٟساقتي ظ٘ا٘ٝ‬ ‫فالٜٚ تطايٗ ٕٞا٘ٙس لاٖ٘ٛ ٔاِيات فسضاَ (‪ ) GST‬لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تط فطٚـ تط ذٛاضٚتاضٞاي پايٝ اي‬ ‫( واالي اؾاؾي ) ٚاخاضٜ ٔٙاظَ ٔؿىٛ٘ي ، يقٙي زٚ ايتٕي وٝ ترف ٘ؿثتا فٕسٜ ٟٕٚٔي اظ ٔدٕٛفٝ ٞعيٙٝ ٞاي‬ ‫َ ٔي زٞس ، افٕاَ ٘رٛاٞسقس .‬ ‫ذا٘ٛاضٞاي وٓ زضآٔس ضا تكىي‬ ‫تٕاْ آيتٓ ٞايي وٝ زض لاٖ٘ٛ ٔاِيات فسضاَ (‪ ) GST‬اذيطا ٔكَٕٛ ٘طخ ٔاِياتي نفطقسٜ ٚ يا ايٙىٝ اظ ٔقافيت‬ ‫ٔاِياتي تطذٛضزاض٘س، ٞٓ چٙاٖ زض ايٗ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تط فطٚـ ٘يع يا ٘طخ ٔاِياتي نفط ذٛاٞٙس زاقت ٚيا‬ ‫ايٙىٝ اظ ٔقافيت ٔاِياتي تٟطٜ ٔٙس ذٛاٞٙسقس.‬‫3‬
 5. 5. ‫ٔاِيات‬ ‫ٕٞچٙيٗ يه ٘مغٝ ٞسايت قسٜ اي اظ ترفيف ٔاِيات تط فطٚـ تطاي ا٘طغي ، تضٕيٗ ذٛاٞسوطز وٝ‬ ‫ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ ٞعيٙٝ ٞاي ٔهطف وٙٙسٌاٖ ، ضٚغٗ ، تطق ، ٌاظعثيقي يا پطٚپاٖ ٞايي وٝ تطاي ايداز ٌطٔايف يا‬ ‫ا٘طغي زاٖ تٝ ذا٘ٝ ٞا ٔٛضزاؾتفازٜ لطاضذٛاٞٙسٌطفت ضا افعايف ٘رٛاٞسزاز.‬ ‫هٌافع براي خاًَادُ ّا ٍهصرف کٌٌذگاى‬ ‫زضحاَ حاضط ٔاِيات تط فطٚـ اياِتي " ٔاِيات فسضاَ (‪ " ) GST‬تٛؾظ ٞط وؿة ٚواضي زض ٞطٔطحّٝ اظ ذّك يه‬ ‫ٔحهَٛ ٔهطفي پطزاذت ٔي قٛز.‬ ‫قٕا ٕ٘ي تٛا٘يسآ٘طا تكريم تسٞيس . أا زض اثٙاي تِٛيس يه ٔحهَٛ لثُ اظ آ٘ىٝ آٖ ٔحهَٛ تٝ فطٚقٍاٜ تطؾس، تٝ‬ ‫زفقات ٔتقسز ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي (‪ )PST‬تط ضٚي آٖ افٕاَ ٔيكٛز.‬ ‫ٕٞٝ وؿة ٚواضٞايي وٝ زضٌيط ذّك يه ٔحهَٛ ٞؿتٙس تطاي ٕٞٝ چيعٞايي وٝ تطاي ازاضٜ أٛض وؿة ٚواضذٛز‬ ‫تٟيٝ ٔي وٙٙسٔاِيات تط فطٚـ اياِتي (‪ٔ )PST‬ي پطزاظ٘س. -اظ اؾترطاج ٔٛازاِٚيٝ اظ زَ نٙقت يا فطآيٙس تِٛيس تٝ ٕٞاٖ‬ ‫ا٘ساظٜ اي وٝ تطاي فقاِيت ٞايي اظ لثيُ تٍٙاٜ زاضي ، حُٕ ٚ٘مُ ، تىزيع وفروش محصىل نهايي ماليات پرداخت‬ ‫مي شىد، ماليات مي پردازند– تٝ فٙٛاٖ ٔثاَ يه وؿة ٚواض تطاي تدٟيعات زفتطي ذٛزٔاِيات ٔي پطزاظزتا، تِٛيسات‬ ‫، ا ثاثٝ ٚ تدٟيعات اضتثاعاتي ،ذٛزضٚٞا، ا٘طغي تطاي ٌطٔايف ٚضٚقٙائي ؾاذتٕاٟ٘اٚتدٟيعات ٘يطٚ، ثثت وٙٙسٜ ٞاي‬ ‫٘مسيٍٙي .لفؿٝ تٙسي ٕٚٞٝ ؾايط ٔٛاز ٚتدٟيعاتي وٝ آٟ٘ا اؾتفازٜ ٔي وٙٙستطاي چطذا٘سٖ يا فّٕياتي وطزٖ وؿة‬ ‫ٚواضقاٖ – ٚٞعيٙٝ زضتطٌطفتٝ (ٔحاط وطزٜ ) ٔاِيات تط فطٚـ اياِتي (‪)PST‬وٝ تٝ قٕا تقٙٛاٖ ٔهطف وٙٙسٜ ٔٙتمُ‬ ‫قسٜ اؾت .‬ ‫تحت " لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪" ) HST‬پيكٟٙازي ، اغّة ٔاِياتٟاي پطزاذت قسٜ تطاي الالْ ٞاي ٚاضزٜ تٝ‬ ‫وؿة ٚواض( الالْ ذطيساضي قسٜ تطاي پيكثطزوؿة ٚواض ) تٝ ناحثاٖ وؿة ٚواض تاظٌطزا٘سٜ ٔي قٛز ٚايٗ ا ٘سٚذتٝ ٞا‬ ‫ٔي تٛا٘ٙس ٘ٝايتا تٝ ٔهطف وٙٙسٌاٖ ٔٙتمُ قٛ٘س :‬ ‫" لاٖ٘ٛ‬ ‫‪ ‬تطاؾاؼ پػٚٞف ا٘داْ قسٜ تٛؾيّٝ ٔيرائيُ اؾٕاضت اظ زا٘كٍاٜ تٛض٘تٛ، ٚلتي ؾٝ اياِت آتال٘تيه ،‬ ‫ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪ " ) HST‬ضا تپصيط٘س ليٕت ٞا تطاي ٔهطف وٙٙسٌاٖ پائيٗ ذٛاٞسآٔس.‬ ‫‪ٚ ‬لتي وٝ " لاٖ٘ٛ ات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪ " ) HST‬تطيتيف وّٕثيا پيازٜ قٛز، واٞف ليٕت ٞاي ٔكاتٝ ٔٛضز‬ ‫ٔاِي‬ ‫ا٘تؾاض اؾت .‬‫4‬
 6. 6. ‫هعافيت ّاي " قاًَى هاليات ّواٌّگ برفرٍش (‪" ) HST‬‬ ‫تحت لاٖ٘ٛ "ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪ " ) HST‬پيكٟٙازي ، تقسازي اظ ٔحهٛالت اظ 7% ؾٟٓ اياِتي ٔاِيات‬ ‫ٕٞاًٞٙ ضٚـ تطيتيف وّٕثيا ٔقاف ذٛاٞٙسقس :‬ ‫تطف‬ ‫‪٘ ‬فت ٌاظ، اتاُ٘ ، ٌاظٚئيُ ،ٚضٚغٗ ٔٛتٛض ٍٞٙأي وٝ زض ٔٛتٛض ذٛزضوٞا ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔي ٌيطز.‬ ‫‪ ‬وتاتٟا‬ ‫‪ ‬وفف ِٚثاؼ ا٘ساظٜ وٛزواٖ‬ ‫‪ ‬نٙسِي ٞاي ٔحافؼ زاذُ ذٛزضٚ تچٝ ٞا ٚنٙسِي ٞاي تمٛيت وٙٙسٜ‬ ‫‪ ‬پٛقه تچٝ‬ ‫‪ِٛ ‬اظْ تٟساقتي ظ٘ا٘ٝ‬ ‫تٕاْ الالٔي وٝ زض لاٖ٘ٛ ٔاِيات فسضاَ (‪ ) GST‬اذيطا ٔكَٕٛ ٘طخ ٔاِياتي نفطقسٜ ٚ يا ايٙىٝ اظ ٔقافيت‬ ‫ٔاِياتي تطذٛضزاض٘س، ٞٓ چٙاٖ زض ايٗ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تط فطٚـ ٘يع يا ٘طخ ٔاِياتي نفط ذٛاٞٙس زاقت ٚيا‬ ‫ايٙىٝ اظ ٔقافيت ٔاِياتي تٟطٜ ٔٙس ذٛاٞٙسقس.‬ ‫تخفيف ّاي هالياتي براي هسكي ّاي جذیذ‬ ‫‪ ‬يه ترفيف ٔاِياتي تضٕيٙي ذٛاٞس تٛز تطاي ٔتٛؾظ ذطيساضاٖ ذا٘ٝ ٞاي خسيس تا اضظـ تا 000،525زالضوٝ‬ ‫ٔاِيات تيكتطي ضا تٛاؾغٝ ٕٞاٍٞٙي ٞاي افٕاَ قسٜ اذيط، وٝ لاٖ٘ٛ " ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي (‪ ")PST‬ضا‬ ‫٘يعزضتط ٔي ٌيطزٔاِيات اضافٝ ت ضي ضا ٘رٛاٞٙسپطزاذت .ذطيساضاٖ ذا٘ٝ ٞاي خسيس تٝ اضظـ تاالتط اظ‬ ‫000،525زالض يه ترفيف 052،62زالضي ٘هية قاٖ ٔي قٛز ( آٖ ٞٓ فثاضتؿت اظ ترفيف تط ضٚي‬ ‫000،525زالض ٘رؿت اظ وُ اضظـ ذا٘ٝ خسيس).‬ ‫(‪" ) HST‬‬ ‫‪ ‬ذطيساضاٖ ذا٘ٝ ٞاي لسيٕي (وٟٙٝ) ٞيچ ٔاِياتي اظ ٔاِيات تطٔثٙاي " لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ‬ ‫٘رٛاٞٙسپطزاذت .‬ ‫‪ ‬اياِت ٘يع تٕٙؾٛض حٕايت اظ ؾاذت ٚؾاظ ٚ٘ٛؾاظي وطزٖ يٕٙؾٛض خايٍعيٙي ذا٘ٝ ٞاي تاظؾاظي قسٜ وٝ لاتّيت‬ ‫اخاضٜ زازٖ ٔي ياتٙس، يه ترفيف ٔاِياتي افعٚ٘ي ضا تطاي ذا٘ٝ ٞاي اخاضٜ اي خسيس زض تطيتيف وّٕثيا‬ ‫پيكٟٙاز ٔي وٙس. قثيٝ پيكٟٙازي وٝ تطاي اضائٝ ترفيف تٝ ذا٘ٝ ٞاي تاظٜ ؾاظ زاٜ تٛز؛ٔي تاقس.‬‫5‬
 7. 7. ‫‪ ‬ترفيف ٔاِياتي تٝ ذا٘ٝ ٞاي اخاضٜ اي خسيس ، ايٗ اعٕيٙاٖ ضا زضتط ذٛاٞس زاقت وٝ ، ٔتٛؾظ ذا٘ٝ ٞاي خسيس‬ ‫اخاضٜ اي تٝ اضظـ تا 000،525زالضٔكَٕٛ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔاِيات اضافي ٘رٛاٞٙسقس. ايٗ ٕٞاًٞٙ ؾاظي وٝ اذيطا‬ ‫لاٖ٘ٛ " ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي (‪ ")PST‬زضٔٛضز ٘طخ ذا٘ٝ ٞاي خسيس اخاضٜ اي ضا ٘يط زضتطٌطفتٝ اؾت .‬ ‫اعتبارهالياتي براي افراد کن درآهذ:‬ ‫‪ ‬ذا٘ٛازٜ ٞاي وٓ زضآٔس ٚافطازذال يه افتثاض ٔاِياتي ؾاِيا٘ٝ 032زالضي ٔثتٙي تط " لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ‬ ‫000،02زالض‬ ‫تطفطٚـ (‪ " ) HST‬تطيتيف وّٕة‬ ‫يا زضيافت ذٛاٞٙسٕ٘ٛز .تطاي افطازذال تا زضآٔس حساوثط تا‬ ‫ٚ032زالض تطاي ٞط فضٛ ذا٘ٛازٜ تا زضآٔس حساوثط تا 00052زالض پطزاذت تهٛضت زٚضٜ ٞاي چٟاضٔاٜ زضؾاَ‬ ‫تاافتثاضٔاِياتي " لاٖ٘ٛ ٔاِيات فسضاَ (‪" ) GST‬پطزاذت ٔي قٛز . ايٗ أتياظ تيف اظ 1/1ٔيّيٖٛ ٘فط اظ‬ ‫قٟطٚ٘ساٖ تطيتيف وّٕثيا ضا ٔٙتفـ ذٛاٞسٕ٘ٛز.‬ ‫تخفيف هالياتي براي اًرژي ّاي اهاکي اقاهتي :‬ ‫‪ ‬يه ترفيف ٔاِيات تطفطٚـ – ٘مغٝ ٔسيطيت قسٜ _اياِتي تطاي ا٘طغي أاوٗ الأتي اعٕيٙاٖ ايدازذٛاٞسوطز‬ ‫وٝ " لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪ٞ ،" ) HST‬عيٙٝ ٞاي ٘فت ، تطق ، ٌاظ عثيـي يا پطٚپاٖ ٔٛضزاؾتفازٜ‬ ‫تطاي ايدازٌطٔايف يا تطق ضؾا٘ي أاوٗ الأتي ضا افعايف ٘رٛاٞسزاز.‬ ‫هٌافع براي کسب ٍکارّاي اًذازُ کَچك ٍهتَسط‬ ‫اًجام دادى کسب ٍکار باقيوت توام ضذُ پائيي تر:‬ ‫ط ضا اظ عطيك حصف ٔاِيات‬‫لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪" )HST‬ليٕت تٕاْ قسٜ وؿة ٚواضٞاي وٛچه ٚٔتٛؼ‬ ‫تطفطٚـ اياِتي (‪ )PST‬تط ضٚي ليٕت تٕاْ قسٜ وؿة ٚواضٞاٚ ايداز حسٚز زٚٔيّيٖٛ زالض شذيطٜ اظ ٕٞٝ وؿة ٚواضٞا‬ ‫وٝ ٟ٘ايتا تٝ ٔهطف وٙٙسٜ ٔٙتمُ ٔي قٛ٘س ، واٞف ذٛاٞس زاز.‬ ‫‪ ‬اذيطا، وؿة ٚواضٞا تط ضٚي تيكتط الالْ ٚضٚزي اقاٖ ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي (‪ٔ )PST‬ي پطزاظ٘س وٝ ايٗ ٔاِيات‬ ‫تٝ ليٕت تٕاْ قسٜ تِٛيس يا ليٕت تٕاْ قسٜ واالي آٔازٜ تطاي فطٚـ آٟ٘ا ٚليٕت تٕاْ قسٜ ذسٔاتكاٖ افعٚزٜ‬ ‫ٔي قٛز. ٔاِياتي وٝ تطضٚي تدٟيعات زفتطي ، ٔهاِح ٚاثاثٝ ، تدٟيعات اضتثاعي ٚتدٟيعات ذسٔاتي ، ذٛزضٚٞا‬‫6‬
 8. 8. ‫ٚا٘طغي تطاي ايدازٌطٔايف ٚتطق ضؾا ٘ي تٝ ؾاذتٕاٖ ٞايكاٖ ٚتطق ضؾا٘ي تٝ تدٟيعات ذٛز ٔي پطزاظ٘س ،ٔثاَ‬ ‫چٙيٗ ٔاِياتي اؾت .‬ ‫‪ ‬تحت ٖٚ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪ )HST‬پيكٟٙازي ٕٞٝ وؿة ٚواضٞاي تطيتيف وّٕثيا، پؽ اظ ايٗ تط‬ ‫لاٖ‬ ‫ضٚي ايٗ الالْ ٚاضزٜ تٝ وؿة ٚواضقاٖ ٔاِيات ٘رٛاٞٙسپطزاذت، وٝ ٘تيدٝ اثطٌصاضي تط ضٜ وطزٖ اظ ٔحُ‬ ‫شذي‬ ‫واٞف ليٕت تٕاْ قسٜ زض حسٚز 1/9تيّيٖٛ زالض ذٛاٞستٛز.‬ ‫تطاي ٔثاَ ، پؽ اظ ايٗ تحت ٖٚ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪ )HST‬پيكٟٙازي، يه ضؾتٛضاٖ ، ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي‬ ‫لاٖ‬ ‫(‪ )PST‬ضٚي ٔحهٛالتي وٝ تقٙٛاٖ الالْ ٚضٚزي وؿة ٚواضـ تّمي ٔي قٛز ضا٘رٛاٞسپطزاذت. الالْي اظ لثيُ :‬ ‫ٔٙدٕسوٙٙسٜ ٞا، تراضي ٞا ، فطيعضٞا، ؽطفكٛئي ٞا ٚٚؾايُ زيٍط.‬ ‫‪‬‬ ‫ا٘طغي تطاي ٌطٔايف ، تدٟيعات پرت ٚپع ٚتدٟيعات فّٕياتي ٚضٚقٙائي.‬ ‫‪‬‬ ‫تِٛيسات ٘ؾافتي اظ لثيُ وٟٙٝ ٞا،ناتٖٛ ٞا ، ٚحالَ ٞاي قٛيٙسٜ.‬ ‫‪‬‬ ‫ٔاقيٗ ٞاي زضيافت پَٛ، ؾرت افعاض ٚ٘طْ افعاضٞاي وأپيٛتطي.‬ ‫‪‬‬ ‫ذسْات تقٕيطات ٚتدٟيعات ٚؾطٚيؽ ٍٟٚ٘ساضي .‬ ‫‪‬‬ ‫حِٛٝ واغصي ٚزؾتٕاَ تٛاِت‬ ‫‪‬‬ ‫نٛضتحؿاب ٚٔٙٛ غصاتطاي ٔكتطياٖ .‬ ‫‪‬‬ ‫زؾتٕاَ ٞاي پاضچٝ اي، پاضچٝ ٞاي ضٚٔيعي،ضٚوف ٞاي ؾيٙي ٞا ٚتكماب ٞا.‬ ‫‪‬‬ ‫لٛضي ، وتطي ، ٔاٞي تاتٝ ، ِٛاظْ آقپعذا٘ٝ ٚچالٛٞا.‬ ‫‪‬‬ ‫تكماب ٞا، واؾٝ ٞا، ِيٛاٖ ٞا، فٙداٟ٘ا ٚؾايط ػضٚفي وٝ لاتّيت اؾتفازٜ ٔدسز زاض٘سٚواضزٚچٍٙاَ .‬ ‫‪‬‬ ‫زؾتٍاٜ ٞاي لٟٜٛ ؾاظ، ا٘ٛاؿ زؾتٍاٜ ٞاي ذطزوٗ ، ا٘ٛاؿ ٔرّٛط وٗ ٚؾايط ِٛاظْ وٛچه.‬ ‫‪‬‬ ‫تدٟيعاتي وٝ تغٛض اظاز ؾطپا ٔي ايؿتٙساظ لثيُ تٛظيـ وٙٙسٜ آتٕيٜٛ ، زؾتٍاٜ ٞاي يد ؾاظ ٚذٙه‬ ‫‪‬‬ ‫وٙٙسٜ ٞا.‬ ‫ٔٛاز الظْ تطاي تثّيغات اظ لثيُ ضٚقٛضٞا ٚفاليطٞا .‬ ‫ب‬ ‫‪‬‬ ‫الالٔي وٝ تطاي تطٚيح وؿة ٚواض ذطيساضي ٚپرف ٔي قٛ٘س.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ايٗ شذيطٜ وطزٖ ٞا ليٕت تٕاْ قسٜ وؿة ٚواضٞا ضا واٞف ذٛاٞسزاز، ؾطٔايٝ ٌصاضي ضا خصب ذٛاٞسٕ٘ٛز،‬ ‫ايداز اقتغاَ ذٛاٞسوطزٚتطاؾاؼ پػٚٞف ٞاي تٝ فُٕ آٔسٜ تط ضٚي اخطاي ٖٚ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ‬ ‫لاٖ‬ ‫(‪ )HST‬زض وا٘ازاي قطلي ، پائيٗ تط آٔسٖ ليٕت ٞاتطاي ٔهطف وٙٙسٌاٖ ضا تٝ اضٔغاٖ ٔي آٚضز.‬ ‫قيوت توام ضذُ پائيي تر‬ ‫خٕـ آٚضي ، ٔحاؾثٝ ٚتركيسٖ ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي (‪ )PST‬يه پطٚؾٝ ٞعيٙٝ تطٚپيچيسٜ اي تطاي ناحثاٖ‬ ‫وؿة ٚواضٞا تكٕاض ٔي ضٚز . لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تط فطٚـ " ‪" )HST‬پيكٟٙازي ايٗ زٚتاضٜ واضي ٞاي خاضي ضا حصف‬ ‫ذٛاٞسوطز ٚا٘تؾاض ٔي ضٚزوٝ ناحثاٖ وؿة ٚواضٞاي تطيتيف وّٕثيا زضوا٘ازا، ؾاال٘ٝ 051ٔيّيٖٛ زالض اظ عطيك واٞف‬ ‫ليٕت تٕاْ قسٜ اقاٖ وٝ زضاثط اخطاي ايٗ ؾيؿتٓ ٔاِياتي ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ ‪)HST‬تسؾت ذٛاٞسآٔس شذيطٜ ٕ٘ايٙس.‬‫7‬
 9. 9. ‫ٌصاض تٝ ؾٛي لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ ( ‪ )HST‬تٝ ايٗ ٔقٙي ذٛ اٞس تٛزوٝ واٞف 04زضنسي زض ٘طخ‬ ‫ٔاِياتي ٔٛثط ، تط ضٚي ؾطٔايٝ ٌصاضي زض وؿة ٚواضٞا ضا زضپي ذٛاٞس زاقت .‬ ‫هٌافع براي پرداخت کٌٌذگاى هاليات‬ ‫تا تٟٓ پيٛؾتٗ تيف اظ 021تطـ ٔاِياتي اظ 1002 تاوٖٙٛ، لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪" )HST‬پيكٟٙازي‬ ‫ٔثيٗ آٖ اؾت وٝ قٟطٚ٘ساٖ تطيتيف وّٕثيائي ، پطزاذتٗ پائيٗ تطيٗ ٔاِيات ٞاضا زض وا٘ازا ازأٝ ذٛاٞٙسزاز.‬ ‫٘طخ 21زضنس، لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪ " )HST‬تطيتيف وّٕثياي پيكٟٙازي ، پائيٗ تطيٗ ٘طخ ٔاِياتي زض‬ ‫ا٘ازاذٛاٞستٛز .‬ ‫ن‬ ‫‪ ‬پصيطـ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪1/9 " )HST‬تيّيٖٛ زالض افٕاَ قسٜ زض ٔاِيات تطفطٚـ اياِتي‬ ‫(‪ )PST‬ضا اظ ٔحهٛالت ٚذسٔات ضا زض اثط ٘تيدٝ تركي زض شذيطٜ ٞايي وٝ ٔي تٛا٘س تٝ ٔهطف وٙٙسٜ ٔٙتمُ‬ ‫قٛز ضا حصف ذٛاٞسوطز. پػٚٞف ٞاي اخطائي وطزٖ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ ( ‪ )HST‬زض وا٘ازاي قطلي‬ ‫تائيسوطزٜ اؾت وٝ ٔمسٔٝ اـ پائيٗ آٚضزٖ ليٕت ٞا تطاي ٔهطف وٙٙسٌاٖ ضا زضپي زاقتٝ اؾت .‬ ‫‪ ‬زِٚت فسضاَ تطيتيف وّٕثيا تطاي ٌصاض تٝ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪ ،" )HST‬يه حٕايت 1/6تيّيٖٛ‬ ‫زالضي ضا تساضن ٔي تيٙس. ايٗ ٚخٜٛ اظ تاضؾٍٙيٗ تطضٚي پطزاذت وٙٙسٌاٖ ٔاِيات ذٛاٞس واؾت . ضٕٗ آ٘ىٝ‬ ‫ٔا شذيطٜ ؾاظي تطاي اضائٝ ذسٔات حياتي ٔثُ ٔطالثت ٞاي ؾالٔتي ٚآٔٛظـ ٚپطٚـ زضعَٛ ايٗ زٚضٜ اظ‬ ‫ٔكىالت التهازي ازأٝ ذٛاٞيٓ زاز.‬ ‫‪ ‬تطآٚضز ٔي قٛز وٝ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪ ، ) HST‬تطاي قٟطٚ٘ساٖ تطيتيف وّٕثيائي ؾاال٘ٝ 03‬ ‫ٔيّيٖٛ زالض شذيطٜ ذٛاٞسوطز، تغٛضيىٝ تطيتيف وّٕثيائي ٞا ٞعيٙٝ ٞاي ٔسيطيتي زض ٔكاضوت تا ٔاِيات‬ ‫تطفطٚـ اياِتي (‪")PST‬تيكتطي ٘رٛاٞٙسپطزاذت .‬ ‫‪ ‬ا٘تؾاض ٔيطٚز وٝ وؿة ٚواضٞاي وٛچه ، ٔتٛؾظ ٚتعضي ؾاال٘ٝ چيعي تيف اظ 051ٔيّيٖٛ زالض اظ ٞعيٙٝ ٞاي‬ ‫لاتُ تَٛ ذٛزضا تحت ؾيؿتٓ ٔاِياتي ؾازٜ ٚٔٛثط لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ (‪ ) HST‬شذيطٜ وٙٙس.‬ ‫ق‬ ‫هالياتْاي پائيي تر براي ضْرًٍذاى بریتيص کلوبيائي :‬ ‫‪ٔ ‬مسٔٝ لاٖ٘ٛ ٔاِيات ٕٞاًٞٙ تطفطٚـ " ‪" )HST‬تيف اظ 021تطـ ٔاِياتي ٔقطفي قسٜ اظ ؾاَ 1002ضا پؽ‬ ‫ٔي ٌيطز.تقٙٛاٖ ٘تيدٝ تطيتيف وّٕثيا، پائيٗ تطيٗ ٔاِيات اظزضآٔس قرهي اياِتي ، زض وا٘ازاضا تطاي آٟ٘ايي وٝ‬ ‫زضآٔسقاٖ تا ؾمف 000،811زالضاؾت ضا زاضز.‬‫8‬
 10. 10. ‫‪ ‬تطاي اغّة پطزاذت وٙٙسٌاٖ ٔاِيات ، زضآٔسٞاي قرهي تطيتيف وّٕثيا، تا 73زضنس يا تيكتط اظ آٖ اظؾاَ‬ ‫1002 واٞف زازٜ قسٜ اؾت ٚيه 000،523تطيتيف وّٓتيائي وٓ زضآٔس فالٜٚ تطآٖ ، ٔاِيات تطزضآٔس اياِتي‬ ‫ضا ٘رٛاٞٙسپطزاذت .‬ ‫‪ ‬اياِت تطيتيف وّٕثيا اظ ؾاَ 1002 ٔاِيات ؾطٔايٝ تٍٙاٜ ٞاي فٕٛٔي ضا حصف وطزٜ ٚ٘طخ زضآٔسٞاي ٔاِياتي‬ ‫اقرال حمٛلي ضا اظ عطيك زازٖ يه ؾْٛ تٝ اياِت تطيتيف وّٕثيا، يىي اظ ضلاتتي تطيٗ ضغيٓ ٞاي اتي زض‬ ‫ٔاِي‬ ‫وكٛض، واٞف زازٜ اؾت.‬ ‫‪ ‬تطاؾاؼ واٞف تط٘أٝ ضيعي قسٜ تطاي ٔاِيات اقرال حمٛلي تطاي ؾٝ ؾاَ آيٙسٜ، .اياِت تطيتيف وّٕثيايه‬ ‫٘طخ تطويثي فسضاِي ، اياِتي 52زضنسي اظ ٔياٖ پائيٗ تطيٗ ٘طخ زضآٔسٞاي ٔاِياتي اقرال حمٛلي التهازٞاي‬ ‫نٙقٙي خٟاٖ ضا ذٛاٞس زاز.‬ ‫‪٘ ‬طخ ٔاِيات تطزضآٔسوؿة ٚواضٞاي وٛچه پائيٗ آٚضزٜ قسٜ تطيتيف وّٕثيا،اظ 4/5زضنستٝ 2/5زضنس، زٚٔيٗ‬ ‫پائيٗ تطيٗ ٘طخ زض وا٘ازا تكٕاض ٔي ضٚز. اظ اَٚ آپطيُ 2102 ٔاِيات زٚتاضٜ تٝ پائيٗ تطيٗ ؾغح زض وا٘ازايقٙي‬ ‫تٝ نفط ذٛاٞسضؾيس.‬ ‫‪ ‬تطيتيف وّٕثيا، زضيىٓ غا٘ٛيٝ 0102آؾتا٘ٝ زضآٔس وؿة ٚواضٞاي حمٛلي وٛچه ضا اظ 000،004زالض خاضي تٝ‬ ‫000،005زالض، يقٙي تاالتطيٗ زض وا٘ازا، تاال ذٛاٞستطز- پؽ ا٘ساظ وطٖ خٕقا 025 ٔيّيٖٛ زالضزضؾاَ تطاي‬ ‫وؿة ٚواضٞاي وٛچه زضؾاَ .‬‫9‬

×