Koristenje voda

1,559 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koristenje voda

 1. 1. Korištenje voda Hrvatske vode VGO Osijek Služba korištenja vodaDavor Haničar, dipl. ing. građ.
 2. 2. Zakonski okvir Zakon o vodama (“Narodne novine” 153/09.) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” 153/09.)Usklađeni s EU legislativom
 3. 3. Ciljevi upravljanja vodama osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe, zaštita ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.
 4. 4. Načela upravljanja vodama Voda nije komercijalni proizvod, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvitka Upravljanje vodama prilagođava se globalnim klimatskim promjenama Za korištenje voda koje prelazi granice općeg korištenja, kao i za svako pogoršanje stanja voda, plaća se naknada razmjerno koristi odnosno stupnju i opsegu utjecaja na promjene (»onečišćivač plaća«, odnosno »korisnik plaća«) Upravljanje rizicima od poplava zasniva se na načelima solidarnosti, prvenstva u potrebama, hitne službe, trajne imobilizacije i mobilizacije Upravljanje vodama koje ima prekogranični utjecaj ostvaruje se suradnjom s drugim državama
 5. 5. Vodne građevine regulacijske i zaštitne vodne građevine komunalne vodne građevine:  građevine za javnu vodoopskrbu  građevine za javnu odvodnju građevine za melioracije:  građevine za melioracijsku odvodnju  građevine za navodnjavanje  mješovite melioracijske građevine građevine za proizvodnju električne energije građevine za unutarnju plovidbu
 6. 6. Građevine za javnu vodoopskrbu akumulacije vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža
 7. 7. Građevine za navodnjavanje akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna mreža i druge građevine pripadajuće ovim građevinama
 8. 8. Građevine za proizvodnju električne energije brane, akumulacije, dovodni i odvodni kanali, tuneli i druge građevine, uređaji i oprema pripadajući ovim građevinama
 9. 9. Korištenjem voda smatra se : Zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode za različite namjene Korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i pogonske namjene Korištenje voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama Korištenje voda za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima Korištenje voda za plovidbu Korištenje voda za sport, kupanje, rekreaciju i druge namjene Korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama
 10. 10. Opće korištenje voda Zahvaćanje površinske i podzemne vode iz prvoga vodonosnoga sloja do 10 m dubine i to za: piće, kuhanje, grijanje, održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu i Korištenje površinskih voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge slične namjene. Za svako korištenje voda koje prelazi opseg općeg korištenja voda, odnosno slobodnog korištenja voda, potreban je ugovor o koncesiji ili vodopravna dozvola za korištenje voda
 11. 11. Koncesije za korištenje voda Korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije, Korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije, Zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, Zahvaćanje mineralnih, termalnih i termomineralnih voda, Zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene, Korištenje voda za splavarenje, uključujući i korištenje voda za rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, Korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjima vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti, Zahvaćanje izvorskih, mineralnih i termomineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom obliku ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži Korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj.
 12. 12. Stanje korištenja voda Vodoopskrba Prosječna opskrbljenost stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava iznosi 80% (2006.), što znači da se iz javne vodoopskrbe može opskrbljivati oko 3,62 milijuna stanovnika, Opskrbljenosti vodom u zadnjih 20 godina povećana je za oko 17 %, Prosječna specifična potrošnja vode u kućanstvima iznosi 135 l/st./dan (2006.), a kreće se u rasponu od 113 do 149 l/st./dan, Prosječan gubitak vode u javnim vodoopskrbnim sustavima iznosi 40% (2006.), Podzemna voda čini oko 90% svih zahvaćenih količina voda, dok preostali dio čini zahvaćanje površinskih voda iz vodotoka i višenamjenskih akumulacija, Na jadranskom slivu vode iz krškog podzemlja većinom se rabe za javnu vodoopskrbu bez prerade, samo uz obveznu dezinfekciju, dok se površinske vode uglavnom kondicioniraju, Na crnomorskome slivu pri zahvaćanju podzemne vode najčešće se kondicioniranjem smanjuje sadržaj željeza, mangana, amonijaka i arsena.
 13. 13. Stanje korištenja voda VodoopskrbaPriključenost na sustave javne vodoopskrbe
 14. 14. Stanje korištenja voda VodoopskrbaPodručja opskrbljenosti na sustave javne vodoopskrbe
 15. 15. Stanje korištenja voda VodoopskrbaUkupno isporučene količine vode 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 KUĆANSTVA m3 200.000.000 INDUSTRIJA 150.000.000 UKUPNO 100.000.000 50.000.000 0 2006. g.
 16. 16. Stanje korištenja voda VodoopskrbaObnovljive zalihe podzemne vode
 17. 17. Strateške odrednice Vodoopskrba Povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva na 85 - 90%. Reorganizacija i optimalizacija (okrupnjavanje) komunalnih društava koja se bave javnom vodoopskrbom. Uključivanje u regionalne sustave s mogućnošću dopreme vode iz više smjerova. Uvođenje ekonomske cijene vode uz poštivanje temeljnog načela “potrošač plaća” biti će postupno do 2015. godine. Postupnim uvođenjem ekonomske cijene vode, također se očekuje i racionalizacija potrošnje. Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na prihvatljive vrijednosti (15 - 20%). Osiguranje dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće. Povećanje sigurnosti zahvata vode za javnu vodoopskrbu.
 18. 18. Strateške odrednice VodoopskrbaStrateške rezerve podzemnih voda
 19. 19. Stanje korištenja vodaProizvodnja električne energije Hidroenergetski objekti i postrojenja, u pravilu, imaju višenamjenski karakter sa širim društvenim i vodnogospodarskim značenjem (zaštita od poplava, osiguranje vode za vodoopskrbu, proizvodnja električne energije, osiguranje vode za navodnjavanje, regulacija režima malih voda, šport i rekreacija i drugo), Prosječna godišnja proizvodnja energije iznosi oko 6,1 TWh, Nakon izgradnje HE Dubrava i HE Đale godine 1989. nisu se u Hrvatskoj više gradile veće hidroelektrane, Izgrađena akumulacijska jezera imaju ukupni volumen od 954,7 milijuna m3, od čega je 17% na crnomorskome slivu i 83% na jadranskome slivu.
 20. 20. Stanje korištenja voda Navodnjavanje 2007. navodnjavalo se oko 15.000 ha poljoprivrednih površina (<2%). Vode za navodnjavanje zahvaćaju se iz rijeka i jezera, a rasprostranjeno je i nekontrolirano zahvaćanje podzemnih voda. Procjenjuje se da se za postojeće navodnjavanje ukupno, zajedno s gubitcima vode, godišnje iskoristi oko 15.000.000 – 20.000.000 m3 vode.
 21. 21. Stanje korištenja voda Uzgoj slatkovodnih riba Na toplovodnim (šaranskim) ribnjacima bilježi se smanjenje broja i površine aktivnih ribnjaka, smanjenje proizvodnje, te smanjenje prinosa po hektaru proizvodne površine. Ukupne površine u godini 2006. iznosile su oko 9.931 ha. Hladnovodni (pastrvski) ribnjaci ostvaruju porast proizvodnje i povećanje broja uzgajivača. Na području crnomorskog sliva ribnjaci su i važna staništa biljnih i životinjskih vrsta, a posebno zaštićenih vrsta ptica.
 22. 22. Stanje korištenja voda Unutarnji vodni putovi Ovisno o značenju i položaju vodni su putovi razvrstani kao međunarodni, međudržavni i državni. U godini 2006. u lukama unutarnjih voda prekrcano je ukupno oko 1.697.000 t robe, a prijevoz robe na unutarnjim vodnim putovima iznosio je oko 400.000 t. Rijeka Dunav u Hrvatskoj je u svojoj cijeloj duljini od 138 km međunarodni vodni put. Rijeka Drava je međunarodni vodni put od ušća do Belišća (70 rkm), a nastavno do 198 rkm je međudržavni vodni put između Republike Mađarske i Republike Hrvatske. Međudržavni režim plovidbe vrijedi na: Savi od Račinovaca do Siska u duljini od 376 km, rijeci Kupi u dužini od 6 km i rijeci Uni u dužini od 15 km.
 23. 23. Stanje korištenja vodaGeotermalne i mineralne vode Najznačajniji je geotermalni potencijal u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske na prostoru Panonskog bazena. Geotermalna se voda uglavnom koristi s izvora i iz plitkih bušotina, a malokad iz dubokih bušotina. Za potrebe korištenja geotermalnih i mineralnih voda izdano je 19 koncesija (2007.) za različite namjene uz maksimalnu godišnju potrošnju od 8.560.000 m3.
 24. 24. Stanje korištenja voda Voda za prodaju na tržištu U velikom je porastu korištenje pitke vode visoke kakvoće koja se zahvaća radi prodaje prirodne izvorske vode na tržištu. U Hrvatskoj postoje više područja (Lika, Dalmacija, Hrvatsko zagorje, Prigorje, Banovina i druga) s izvorištima kvalitetne vode, koja se mogu iskoristiti radi prodaje prirodne izvorske vode na tržištu. Sklopljen je 31 ugovor o koncesiji za zahvaćanje pitke vode radi prodaje na tržištu, ukupnoga godišnjeg kapaciteta 860.000 m3, što je zanemariva količina u odnosu na 401.000.000 m3 isporučene vode kućanstvima i dijelu gospodarstva putem sustava javne vodoopskrbe.
 25. 25. Građevine za javnu vodoopskrbu akumulacije vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža
 26. 26. Akumulacija (Butoniga)
 27. 27. Kaptaža (Vukovar)
 28. 28. Zdenac
 29. 29. Zdenac (Darda)
 30. 30. Prerada vode
 31. 31. Prerada vode(Vodovod Osijek)
 32. 32. Vodotoranj (Našice)
 33. 33. Navodnjavanjenasuta pregrada Opatovac
 34. 34. Navodnjavanjeakumulacija Opatovac
 35. 35. Hvala na pažnji !

×