Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U1. el patrimoni i la comptabilitat (1)

9,464 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

U1. el patrimoni i la comptabilitat (1)

 1. 1. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresa U1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT
 2. 2. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL PATRIMONI EMPRESARIAL 1.1.1 Definició i càlcul del patrimoni net. 1.1.2 Càlcul del resultat a partir de la variació del patrimoni net. 1.1.3 Les masses patrimonials i la seva. representació ordenada en forma de balanç. 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.1 Definició de comptabilitat. 1.2.2 El fet comptable. 1.2.3 El compte. 1.2.4 Parts i funcions del compte. 1.3 LA PARTIDA DOBLE 1.3.1 Funcionament dels comptes. 1.4 ELS ASSENTAMENTS
 3. 3. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.1 Definició i càlcul del patrimoni net El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats en relació amb la finalitat a que es destinen. •Béns: tot allò que pot ser apreciat i valorat per les persones a qui serveix. •Drets: són les sumes o quantitats de diners pendents de cobrament . • Obligacions: són tot el conjunt de deutes exigibles que té l’empresa.
 4. 4. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.1 Definició i càlcul del patrimoni net La diferència entre els béns i els drets que posseeix i allò que deu constitueix la riquesa de l’empresa (el seu PATRIMONI NET). PATRIMONI NET = BÉNS + DRETS - OBLIGACIONS PATRIMONI NET = ACTIU - PASSIU ACTIU = PATRIMONI NET + PASSIU
 5. 5. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.1 Definició i càlcul del patrimoni net ACTIU PATRIMONI NET I (Inversions) PASSIU = (Fonts de finançament) BÉNS PATRIMONI NET DRETS OBLIGACIONS
 6. 6. Exemple 2: PATRIMONI NET= ACTIU – PASSIU PATRIMONI NET = 149.122 – 66.000 = 83.122 €
 7. 7. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.2 Càlcul del resultat a partir de la variació del patrimoni net RESULTAT = PATRIMONI1 – PATRIMONI0 Observant aquest resultat: Si el patrimoni net augmenta (resultat positiu), l’empresa ha obtingut BENEFICIS. Si el patrimoni net disminueix (resultat negatiu), l’empresa ha obtingut PÈRDUES.
 8. 8. Patrimoni net 2007, del’exercici anterior.
 9. 9. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.3 Les masses patrimonials El conjunt d’elements patrimonials es classifiquen en grups o MASSES PATRIMONIALS que agrupen elements homogenis segons el següent criteri: Elements d’ACTIU Elements de PASSIU s’ordenen segons la menor o s’ordenen segons la major o menor major DISPONIBILITAT EXIGIBILITAT (facilitat a convertir-se en diners (moment en que l’obligació ha de ser líquids) pagada) -................................................. + -.................................................. + DISPONIBLE EXIGIBLE
 10. 10. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.3 Les masses patrimonials ACTIU PATRIMONI NET I PASSIUACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET NO(Vinculats a l’empresa durant (Fons propis i aliens no EXIGIBLE -………………..………..+més d’un exercici econòmic) exigibles)ACTIU CORRENT DISPONIBLE PASSIU NO CORRENT -…………………..+(Vinculats a l’empresa durant (Exigible a llarg termini) EXIGIBLEmenys d’un exercici econòmic,en constant rotació) PASSIU CORRENT (Exigible a curt termini)
 11. 11. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.3 Les masses patrimonials ACTIU PATRIMONI NET I PASSIUACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET NO -………………..………..+ DISPONIBLE• IMMOBILITZAT INTANGIBLE • CAPITAL EXIGIBLE• IMMOBILITZAT MATERIAL • CAPITAL SOCIAL• AMORTITZACIONS • RESERVESACUMULADES D’IMMOBILITZAT • RESULTAT DE L’EXERCICI• INVERSIONS FINANCERES A PASSIU NO CORRENTLLARG TERMINI • EXIGIBLE A LLARG TERMINI -…………………..+• INVERSIONS IMMOBILIÀRIES EXIGIBLEACTIU CORRENT• EXISTÈNCIES PASSIU CORRENT• REALITZABLE • EXIGIBLE A CURT TERMINI• DISPONIBLE
 12. 12. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.3 Les masses patrimonials ACTIUACTIU NO CORRENT (Vinculats a l’empresa durant més d’un exercici econòmic) IMMOBILITZAT INTANGIBLE: béns que l’empresa necessita per produir però notenen una materialitat corpòria (PATENTS, MARQUES, APLICACIONSINFORMÀTIQUES). Grup 2 - 20 DISPONIBLE /LÍQUID -………………..………..+IMMOBILITZAT MATERIAL: béns de l’empresa materials i corporis, i que aquestanecessita per a la seva activitat productiva (TERRENYS, CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES, MAQUINÀRIA, MOBILIARI, EQUIPS ELECTRÒNICS,ELEMENTS de TRANSPORT). Grup 2 - 21 INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI: (OBLIGACIONS, BONS, DEUTEPÚBLIC, ACCIONS). Grup 2 - 24 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES: inversions en béns immobles que no intervinguinen l’activitat pròpia de l’empresa (COMPRA DE TERRENYS, HABITATGES, NAUSINDUSTRIALS, etc). Grup 2 - 23
 13. 13. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.3 Les masses patrimonials ACTIUACTIU CORRENT (Vinculats a l’empresa durant menys d’un exercici econòmic, en constant rotació)• EXISTÈNCIES: materials que s’utilitzen en l’elaboració del producte o mercaderiesja elaborades destinades a la comercialització (MERCADERIES, MATÈRIES PRIMES, DISPONIBLE / LÍQUID -………………..………..+PRODUCTES ACABATS). Grup 3• REALITZABLE: crèdits i drets de cobraments de l’empresa (CLIENTS; CLIENTS,EFECTES COMERCIALS PER COBRAR; DEUTORS; INVERSIONS FINANCERES A CURTTERMINI; HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIFERENTS CONCEPTES; ORGANISMESDE LA SEGURITAT SOCIAL, DEUTORS). Grup 4• DISPONIBLE: elements líquids de l’empresa que suposen una disponibilitatimmediata (BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT, CAIXA). Grup 5
 14. 14. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.3 Les masses patrimonials PATRIMONI NET I PASSIUPATRIMONI NET: Representen els recursos de l’empresa que es destinen a EXIGIBLEl’autofinançament (FONS PROPIS: CAPITAL, CAPITAL SOCIAL, RESERVES, RESULTAT NODE L’EXERCICI) i aquells que són aliens però no cal tornar-los (SUBVENCIONS iDONACIONS). Grup 1PASSIU NO CORRENT: (Exigible a llarg termini) Fonts de recursos que s’han de tornaren un període superior a la durada d’un exercici econòmic (PROVEÏDORSD’IMMOBILITZAT A LLARG TERMINI, EFECTES QUE CAL PAGAR A LLARG TERMINI, -…………………..+DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DE CRÉDIT). Grup 5 EXIGIBLEPASSIU CORRENT: (Exigible a curt termini) Format per aquells deutes que l’empresa ha de tornarabans d’un any. (PROVEÏDORS; PROVEÏDORS, EFECTES COMERCIALS QUE CAL PAGAR;CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS; CREDITORS, EFECTES COMERCIALSQUE CAL PAGAR; DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT; HISENDAPÚBLICA, CREDITORA PER DIFERENTS CONCEPTES; ORGANISMES DE LASEGURETAT SOCIAL, CREDITORS). Grup 5
 15. 15. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.1 EL patrimoni empresarial 1.1.3 Les masses patrimonials Patrimoni net = Actiu – Passiu = 17.062 – 300 = 16.762 €
 16. 16. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.1 Definició de comptabilitat La comptabilitat és la ciència econòmica que estudia el patrimoni empresarial, tant de manera estàtica com dinàmica.L’anàlisi dinàmica permet obtenir el resultat econòmic de l’empresaL’objectiu de la comptabilitat és el de proporcionar informació econòmica adiferents nivells de l’empresa:  A la direcció, per poder prendre decisions.  Als propietaris i/o accionistes, perquè comprovar que el seu capital està ben invertit.  Als treballadors, per tenir la certesa d’una possible continuïtat laboral.  Als creditors, per saber si l’empresa dóna o no garanties pel retorn dels seus crèdits.
 17. 17. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.2 El fet comptable El fet comptable són totes les operacions que transformen o modifiquen el patrimoni de l’empresa. Hi ha tres tipus de fets comptables: 1. Fet comptable permutatiu: no altera la xifra del patrimoni net. (ex. compra maquinària amb pagament en efectiu, = ACTIU ----- = PATRIMONI) 2. Fet comptable modificatiu: altera la xifra del patrimoni net. (ex. pagament salaris, - ACTIU ------ - PATRIMONI) 3. Fet comptable mixt: altera la xifra del patrimoni net a conseqüència d’un fet permutatiu. ( ex. venda mercaderies valorades en 100€ per 150€, - EXISTÈNCIES (- 100€), + DISPONIBLE (+150€) i + ACTIU (+ 50€) ------ + PATRIMONI (+50€))
 18. 18. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compte El compte és l’eina comptable que representa a un grup d’elements patrimonials de característiques i funcions similars mitjançant una denominació comuna.  Els comptes es classifiquen en dos tipus: 1. COMPTES de BALANÇ: es divideixen en comptes d’actiu, de passiu i de patrimoni net, i tenen per finalitat registrar els canvis que experimenten els elements que formen el patrimoni. 2. COMPTES de GESTIÓ: es divideixen en comptes de despeses i comptes d’ingrés i apareixen quan es produeix un fet comptable modificatiu. Els comptes de gestió registren les despeses i els ingressos d’una empresa: subministraments com ara la llum o l’aigua, la formació del personal, les retribucions dels gestors, el transport...etc.
 19. 19. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compte Al Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :  GRUP 1: FINANCIACIÓ BÀSICA  GRUP 2: ACTIU NO CORRENT  GRUP 3: EXISTÈNCIES  GRUP 4: CREEDITORS i DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS  GRUP 5: CUENTAS FINANCIERAS  GRUP 6: COMPRES i DESPESES. Comptes de gestió  GRUP 7: VENDES i INGRESOS. Comptes de gestió  GRUP 8: Despeses imputades al patrimoni net  GRUP 9: Ingressos imputats al patrimoni net
 20. 20. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 1: FINANCIACIÓ BÀSICA: Inclou el PATRIMONI NET i l EXIGIBLE A LLARGTERMINI. Són comptes patrimonials que generalment controlen obligacions.Figuraran al patrimoni net i passiu no corrent. Exemples: 100 Capital social (Aportació socis) 112 Reserva legal 129 Resultat de l’exercici 170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 173 Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini
 21. 21. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 2: ACTIU NO CORRENT: Inclou les inversions. Són comptes patrimonials quecontrolen inversions (béns o serveis) a llarg termini. Figuraran a l’actiu no corrent. Exemples: 206 Aplicacions informàtiques 213 Maquinària 210 Terrenys i béns naturals 220 Inversions en terrenys i bens naturals
 22. 22. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 3: EXISTÈNCIES: Materials necessaris per a la producció i/o venda enl’activitat habitual de l’empresa. Comptes patrimonials que controlen béns a curttermini (inferior a l’any). Figuraran a l’actiu corrent. Exemples: 300 Mercaderies 310 Matèries primeres
 23. 23. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 4: CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS: Comptes quetenen el seu origen en operacions de tràfic de l’empresa i en les relacions que téamb les administracions públiques. Controlen drets i obligacions a curt termini.Figuraran a l’actiu corrent (saldo deutor) o al passiu corrent (saldo creditor). Exemples: 400 Proveïdors 410 Creditors per prestacions de serveis 430 Clients 440 Deutors 470 HP Deutora per diversos conceptes 475 HP Creditora per conceptes fiscals
 24. 24. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 5: COMPTES FINANCERS: Deutes i crèdits de l’empresa per operacions nocomercials (alienes al tràfic de l’empresa). Controlen béns i drets i obligacions a curttermini. Figuraran a l’actiu corrent (béns i drets – saldo deutor) o al passiu corrent(obligacions – saldo creditor). Exemples: 520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 540 Inversions financeres a curt termini en instruments de patrimoni 570 Caixa 572 C/C Bancari
 25. 25. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 6: COMPRES I DESPESES: Comptes de gestió. Aprovisionament de bénsadquirits per vendre’ls i/o transformar-los i les despeses necessàries. Generalmenttenen saldo deutor i que figuraran al compte de pèrdues i guanys. El seu saldo indicaels imports adquirits fins el moment. Exemples: 600 Compra de mercaderies 601 Compra de primeres matèries 624 Transports 628 Subministraments 630 Impost sobre els beneficis 640 Sous i salaris
 26. 26. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 7: VENDES I INGRESSOS: Comptes de gestió. Venda de béns i prestació deserveis objecte del tràfic de l’empresa. Generalment tenen saldo creditor i quefiguraran en el compte de pèrdues i guanys. El seu saldo indica les vendes i elsingressos produïts fins el moment. Exemple: 700 Venda de mercaderies 701 Venda de productes acabats 752 Ingressos per arrendaments
 27. 27. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.3 El compteAl Pla General Comptable (PGC) els comptes estan codificats per grups :GRUP 8: DESPESES IMPUTADES AL PATRIMONI NET: Pèrdues derivades de canvisde valor (actius financers, tipus de canvi de la moneda).GRUP 9: INGRESSOS IMPUTATS AL PATRIMONI NET: Beneficis derivats de canvisde valor (actius financers, tipus de canvi de la moneda).
 28. 28. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.4 Parts i funcions del compte El compte, a més de representar un element o conjunt d’elements patrimonials, indica els augments ▲ o disminucions ▼que succeeixen temporalment. A l’inici de l’exercici comptable s’obre un compte, i al final es tanca per a elaborar el Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys. El compte consta de dues parts fonamentals i de signe contrari. Al deure i a l’haver es recull l’augment o disminució del valor d’un bé, d’un dret i d’una obligació. D NOM DEL COMPTE H DEURE HAVER Debitar o carregar és anotar Creditar o abonar és anotar una quantitat al deure del una quantitat a l’haver del compte compte
 29. 29. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.2 LA COMPTABILITAT 1.2.4 Parts i funcions del compte Exemple: D 570 Caixa H Anotarem en el deure els diners que Anotarem a l’haver els pagaments, tenim i els cobraments, ENTRADES DE SORTIDES DE DINERS DINERS Tots els comptes s’anoten al llibre major o mestre, on hi ha un foli per cada compte, seguint el següent esquema: NOM DEL COMPTE: Caixa 570 Data Concepte Ref. Deure Haver Saldo 20/12/11 Cobrament en Nº factura 3.000 € efectiu factura X 21/12/11 Pagament en Nº factura 2.000 € efectiu proveïdor Y Saldo compte = Total Deure – Total Haver
 30. 30. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.3 LA PARTIDA DOBLE 1.3.1 FUNCIONAMENT DELS COMPTES El mètode de la partida doble consisteix a anotar simultàniament en dos comptes, com a mínim, la variació que es produeix en el patrimoni a causa de cada fet comptable. Exemple: L’empresa compra una màquina per 3000 € i paga en efectiu:Exemple: L’empresa compra una màquina per 3000 € i paga la meitat en efectiu i l’altrameitat a crèdit: A cada operació la suma dels imports anotats al deures d’un o més comptes ha de serigual que la suma dels imports anotats a l’haver d’un o més comptes. D’aquesta maneras’aconsegueix l’equilibri permanent de xifres complint la igualtat fonamental patrimonial:ACTIU = PATRIMONI NET + PASSIU.
 31. 31. Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresaU1. EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT 1.3 LA PARTIDA DOBLE 1.3.1 FUNCIONAMENT DELS COMPTES Els COMPTES de BALANÇ:D C. ACTIU H D C. P NET i PASSIU H*Valor inicial ▼ Disminucions ▼ Disminucions *Valor inicial ▲ Augments ▼ Sortides ▼ Sortides ▲ Augments ▲ Entrades ▲ EntradesEls COMPTES de GESTIÓ: COMPTES de DESPESA: s’escriuen sempre al DEURE. COMPTES d’ INGRÉS: s’escriuen sempre a l’ HAVER. SALDO COMPTE= Suma imports DEURE – Suma imports HAVER  DEURE > HAVER ---------------SALDO DEUTOR  DEURE < HAVER ---------------SALDO CREDITOR  DEURE = HAVER ---------------COMPTE SALDAT

×