Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BMC - Educine introduction program

This is the introduction of our Educine programs

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

BMC - Educine introduction program

  1. 1. Giôùi thieäu chöông trình Educine1. Educine laø gì ?2. Caùc chöông trình phim ñang thöïc hieän3 Caùc chuû ñeà phim chính4. Phöông phaùp giaûng daïy5. Lôïi ích ngöôøi tham döï6. Giôùi thieäu moät soá phim chính7. Khaùch haøng8. Giôùi thieäu dieãn giaû BEAUTIFUL MIND CONSULTING Co., Ltd. Tel: (08) 3507 4299 – 3930 2242 Email: info@bemind.vn www.bemind.vn
  2. 2. 1. Educine laø gì ? Educine laø hình thöùc ñaøo taïo vaø truyeàn thoâng quaûn trò thoâng qua ñieän aûnh baèng caùch daãn daét thaûo luaän caùc vaán ñeà cuûa quaûn trò töø caùc tình huoáng trong phim vaø lieân heä vôùi thöïc tieãn cuûa töøng hoïc vieân hoaëc cuûa coâng ty. 2. Caùc chöông trình phim ñang thöïc hieän WALL STREET MATRIX THE FLIGHT OF THE PHOENIX NIX MASTER & COMMANDER “THE GOAL” and “WHO MOVED MY CHEESE?” VED “YES MAN”and “THE SECRET” ET” NATIONAL TREASURE EMPLOYEE OF THE MONTH THE LAST AIRBENDER GANDHI MONDOVINO APOLLO 13 THE BRIDGE OF THE RIVER KWAI ... 3. Caùc chuû ñeà chính 1. Laõnh ñaïo theo tình huoáng 6. Kyõ naêng quaûn lyù döï aùn 11. Kyõ naêng soáng vaø tö duy tích cöïc 2. Laõnh ñaïo kieåu Phaät phaùp 7. Kyõ naêng quaûn lyù söï thay ñoåi 12. Kyõ naêng laõnh ñaïo nhoùm 3. Laõnh ñaïo kieåu phuïc vuï 8. Kyõ naêng quaûn lyù xung ñoät 13. Kyõ naêng baùn haøng 4. Kyõ naêng huaán luyeän 9. Kyõ naêng quaûn lyù khuûng hoaûng 14. Kyõ naêng thöông löôïng 5. Kyõ naêng ra quyeát ñònh 10. Kyõ naêng thuyeát trình 15. Quaûn lyù taøi chaùnh cho treûBEAUTIFUL MIND CONSULTING - Tel: (08) 3507 4299 – 3930 2242 - Email: info@bemind.vn - Website: www.bemind.vn
  3. 3. 4. Phöông phaùp giaûng daïy Lyù thuyeát Xem phim Thaûo luaän Baøi taäp öùng duïng 5. Lôïi ích ngöôøi tham döï Vöøa xem phim vöøa ñöôïc hoïc. Ñöôïc chieâm nghieäm caùc hoïc thuyeát qua caùc boä phim hay. Deã daøng tieáp thu noäi dung. Thaûo luaän vôùi caùc ngöôøi tham döï vaø chuyeân gia trong öùng duïng thöïc tieãn. YÙ kieán ngöôøi tham döï “Chöông trình Educine thaät thuù vò. Trong suoát buoåi, nhöõng yù kieán trao ñoåi cuøng nhöõng kinh nghieäm maø caùc anh chò tham döï chia seû ñaõ moå xeû caùc vaán ñeá haáp daãn trong boä phim Matrix. Duø chöa ñöôïc xem tröôùc phim naøy, toâi vaãn bò cuoán huùt vaøo caùc tình huoáng vaø ñeà taøi boä phim gôïi môû ra. Toâi nhaän thaáy ñaây laø moät hình thöùc ñaøo taïo haáp daãn vaø hieäu quaû.” Traàn Vaên Töïu - Giaùm ñoác CT TNHH SX XD TM Ñoàng Taâm - Ñoàng Taâm Group. “Chöông trình Educine vôùi ñeà taøi “Tö Duy Tích Cöïc vaø Luaät Haáp Daãn ñeå Thaønh Coâng” thaät söï boå ích vaø haáp daãn. Anh chò em tham döï chöông trình naøy ñaõ coù moät buoåi hoïc haøo höùng, moïi ngöôøi nhieät tình phaùt bieåu vaø hoøa ñoàng, phaù vôõ nhöõng e deø ngaên caùch vaø tieáp thu nheï nhaøng, thoaûi maùi. Caûm ôn Beautiful MInd ñaõ mang laïi cho anh em nhöõng ñieàu höõu ích vaø moät tinh thaàn tích cöïc trong cuoäc soáng vaø trong coâng vieäc.” Traàn Caùt Vaân - Training & Development Executive Human Resources Department - DKSH VN “Toâi raát thích chöông trình Educine naøy. Ñöôïc xem caùc ñoaïn phim roài phaân tích, trao ñoåi kinh nghieäm vôùi nhöõng ngöôøi tham döï, coù ñöôïc caùc goùc ñoä quan saùt vaø nhaän xeùt töø nhieàu phía, roài laïi gaén keát vôùi caùc hoïc thuyeát, thaät laø boå ích.” Vuõ Xuaân Töôøng - Senior Manager - Recruitment & Training - Theodore Alexander Company.BEAUTIFUL MIND CONSULTING - Tel: (08) 3507 4299 – 3930 2242 - Email: info@bemind.vn - Website: www.bemind.vn
  4. 4. 6. Giôùi thieäu moät soá phim chính MA TRAÄÄN MA LÖÏC ÑOÀÀNG TIEÀÀN CHUYEÁN BAY PHÖÔÏNG HOAØNG Á CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: - Laõnh ñaïo theo tình huoáng - Sô löôïc thò tröôøng chöùng khoaùn - Quaûn lyù khuûng hoaûng - Keøm caëp - Vaên hoùa doanh nghieäp vaø lôïi ích - Quyeàn löïc laõnh ñaïo - Phuïc tuøng hieäu quaû - Laõnh ñaïo loâi cuoán - Quaûn lyù xung ñoät THÔØI LÖÔÏNG: 4 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø NOÄI DUNG: NOÄI DUNG: NOÄI DUNG: - Caùc kieåu vaø hình thöùc laõnh ñaïo - Giôùi thieäu caùc thuaät ngöõ vaø yù nghóa cô - Khuûng hoaûng, taùc ñoäng, caùc daïng quaûn lyù - Theá naøo laø moâ hình Ken Blanchard? baûn trong thò tröôøng chöùng khoaùn; vaø laõnh ñaïo trong khuûng hoaûng. - Phaân bieät caùc thuaät ngöõ Keøm caëp - - Vaên hoùa doanh nghieäp vaø lôïi ích cuûa - Caùc caáp ñoä cuûa quyeàn löïc laõnh ñaïo. Huaán luyeän - Tö vaán - Coá vaán. noù laø gì? - Caáp ñoä laõnh ñaïo theo John Maxwell. - Theá naøo laø keøm caëp hieäu quaû. - Theá naøo laø laõnh ñaïo loâi cuoán? - Theá naøo laø xung ñoät? Taùc ñoäng cuûa noù. - Phuïc tuøng hieäu quaû laø gì? - Vai troø vaø ñaëc tính cuûa moät laõnh ñaïo - Quaûn lyù xung ñoät vaø caùch thöùc xöû lyù - 10 phaåm chaát cuûa nhaân vieân maãu möïc loâi cuoán. xung ñoät. maø laõnh ñaïo naøo cuõng mong muoán. PHIM CHÍNH: Phim “Wall Street” PHIM CHÍNH: Phim “Flight of the Phoenix” PHIM CHÍNH: Phim “Matrix” À Û THUYEÀN TRÖÔÛNG & ÑAÏI UÙY BÍ MAÄÄT CUÛÛA YES Í KHO BAÙÙU QUOÁÁC GIA CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: - Ngheä thuaät ra quyeát ñònh - Phöông phaùp tö duy tích cöïc ñeå thaønh - Heä thoáng quaûn lyù Balanced Scorecard - Phaùt trieån laõnh ñaïo treû coâng trong cuoäc soáng THÔØI LÖÔÏNG : 9 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø NOÄI DUNG: NOÄI DUNG: NOÄI DUNG: - Caùc khaùi nieäm duøng trong heä thoáng - Khaùi nieäm veà ra quyeát ñònh; caùc hieåu - Tö duy tích cöïc vaø söï thaønh coâng. quaûn lyù BSC. laàm veà ra quyeát ñònh; caùc loaïi quyeát - Moâ hình tö duy tích cöïc. - Caùc phöông phaùp xaây döïng vaø thi haønh ñònh; ruûi ro. - Caùc böôùc xaây döïng tö duy tích cöïc: heä thoáng BSC. - Quy trình ra quyeát ñònh. Nghó - Phöông phaùp con böôùm trong öùng duïng - Taïi sao phaûi huaán luyeän laõnh ñaïo treû? Caûm trieån khai heä thoáng BSC. Tuoåi toái öu ñeå huaán luyeän? Haønh - Nguyeân taéc huaán luyeän laõnh ñaïo treû. PHIM CHÍNH: Phim “The National Treasure” PHIM CHÍNH: Phim “Yes Man” vaø PHIM CHÍNH: Phim “Master and “The Secret” Commander”BEAUTIFUL MIND CONSULTING - Tel: (08) 3507 4299 – 3930 2242 - Email: info@bemind.vn - Website: www.bemind.vn
  5. 5. 6. Giôùi thieäu moät soá phim chính CHINH PHUÏC MYÕÕ NHAÂÂN AI LAÁY MIEÁNG PHOMAT CUÛA TOÂI ? Á NGÖÔØI TIEÁT KHÍ SÖ CUOÁI CUØNG Ø Á Í Á Ø CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: - Baùn haøng vaø phuïc vuï khaùch haøng. - Chuùng ta haõy thay ñoåi - ÖÙng duïng DISC ñeå hieåu ngöôøi vaø thaønh coâng trong giao tieáp. THÔØI LÖÔÏNG: 4 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø NOÄI DUNG: NOÄI DUNG: - Caùc böôùc baùn haøng hieäu quaû. - Vì sao ta caàn xaùc ñònh cho mình moät muïc NOÄI DUNG: - Phöông thöùc phuïc vuï khaùch haøng hieäu tieâu? - DISC laø gì? quaû. - Taïi sao chuùng ta phaûi thay ñoåi? - Laøm theá naøo ñeå söû duïng DISC hieäu quaû? - Quaûn lyù baùn haøng hieäu quaû. - Laøm theá naøo ñeå chuùng ta coù theå thay ñoåi? - ÖÙng duïng DISC trong: Tuyeån duïng; - Moái quan heä giöõa Coâng ty - Nhaân vieân - Saép xeáp vaø quaûn lyù nhaân söï; Phaùt trieån Khaùch haøng trong hieäu quaû baùn haøng. PHIM CHÍNH: Phim “The goal” vaø “Who nhaân taøi; Xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp; moved my cheese” Ñieàu haønh doanh nghieäp; Trong sinh hoaït PHIM CHÍNH: Phim “72 tenants of giao tieáp haøng ngaøy. prosperity” vaø “Employee of the month” PHIM CHÍNH: Phim “The last airbender” NHAØØ LAÕÕNH ÑAÏO GANDHI CAÀU SOÂNG KWAI À Â MONDOVINO CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ: - Laõnh ñaïo theo Phaät phaùp. - Quaûn lyù döï aùn theo quy trình PMBOK - Ngheä thuaät uoáng röôïu vang. THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 9 giôø THÔØI LÖÔÏNG : 4 giôø NOÄI DUNG: NOÄI DUNG: NOÄI DUNG: - Laõnh ñaõo trong moâi tröôøng ña vaên hoùa. - 5 quy trình cô baûn quaûn lyù döï aùn. - Lòch söû röôïu vang. - Laõnh ñaïo theo Phaät phaùp laø gì? - 9 lónh vöïc kieán thöùc caàn hieåu vaø quaûn lyù - Ngheä thuaät uoáng röôïu vang. - ÖÙng duïng cuûa laõnh ñaïo theo Phaät phaùp. trong döï aùn. - Vang vaø thöùc aên. - Chuyeån hoùa laõnh ñaïo vaø öùng duïng. - Ngheä thuaät choïn caùc loaïi röôïu vang PHIM CHÍNH: Phim “Italian Job” vaø phuø hôïp. PHIM CHÍNH: Phim “Gandhi” “Apollo 13”, “The Bridge on the river Kwai” PHIM CHÍNH: Phim “Mondovino” vaø phim “Bottle Shock”BEAUTIFUL MIND CONSULTING - Tel: (08) 3507 4299 – 3930 2242 - Email: info@bemind.vn - Website: www.bemind.vn
  6. 6. 7. Khaùch haøng 8. Giôùi thieäu dieãn giaû OÂng Vuõ Theá Döï coù treân 16 naêm kinh nghieäm quaûn lyù vuøng Chaâu AÙ vaø tö vaán cho coâng ty ña quoác gia. OÂng Vuõ Theá Döï hieän laø nghieân cöùu sinh TS AIT (Thaùi Lan), cao hoïc Quaûn lyù Thoâng tin (Myõ), Quaûn trò Kinh Doanh vaø Luaät Thöông Maïi (VN). Lónh vöïc nghieân cöùu cuûa oâng goàm xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc, quaûn lyù baùn leû, haønh vi tieâu duøng, vaø huaán luyeän laõnh ñaïo treû, huaán luyeän laõnh ñaïo qua caùc phöông tieän giaûi trí.BEAUTIFUL MIND CONSULTING - Tel: (08) 3507 4299 – 3930 2242 - Email: info@bemind.vn - Website: www.bemind.vn

×