Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)

7,048 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)

 1. 1. EL PROCÉSTECNOLÒGIC iEL PROJECTE TÈCNIC
 2. 2. EL PROCÉS TECNOLÒGICEl procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realitzacióde projectes. Consta dun seguit detapes de treball o fases que cal aplicar enlordre que indica el diagrama. Les línies grogues indiquen que, de vegades, caluna cerca dinformació per a solucionar problemes que apareixen durantlaplicació del procés.
 3. 3. EL PROCÉS TECNOLÒGICETAPES1. RequerimentÉs linici del procés tecnològic i consisteix en identificar el problema defuncionament, de disseny dun producte o de construcció dun objecte que esplanteja.2. Recerca dinformació És la fase dinvestigació. Es tracta desbrinar quines solucions shan donat fins almoment i quines solucions ofereix el mercat a problemes similars. Es pot cercarinformació en llibres, revistes, catàlegs, webs, visitar tallers i comerçosespecialitzats, i demanar lopinió de persones expertes en el tema. També shadinvestigar sobre les possibilitats i el cost de realització.3. Generació dideesA partir de la informació obtinguda, shan de plantejar possibles solucions alproblema avaluant els pros i contres de cada idea.
 4. 4. EL PROCÉS TECNOLÒGICETAPES4. Selecció de la millor solucióHa arribat lhora de decidir. Per escollir el producte més adequat shan danalitzardiversos factors (resposta al requeriment, possibilitats de realització amb elmaterial i equipament disponible, originalitat delproducte, cost, estètica, impacte ambiental de la proposta...) i avaluar els pros icontres de cada idea.• Estètics: forma, color, textura, tendències de moda, marca,...• Ergonòmics: facilitat d’adaptació a l’ús per part de l’usuari• Tècnics: prestacions, materials, tecnologia de fabricació, normes de seguretat, característiques tècniques, innovacions tecnològiques.• Econòmics: cost de producció, inversió necessària, temps necessari per a la producció, benefici esperat,...• Culturals: adequació del producte als costums del grup social al que va dirigit.• Mediambientals: tant de l’obtenció de MP, procés de fabricació, eliminació de residus,...• Funcionals: efectivitat, fiabilitat, vida útil,...
 5. 5. EL PROCÉS TECNOLÒGICETAPES5. Planificació de la realitzacióEn aquesta etapa sha dorganitzar tot el treball que queda per fer. Sha depreveure tots els procediments a realitzar, enumerar-los ordenadament, indicarels materials, eines i maquinari que cal utilitzar, calcular el tempsnecessari, preparar el pressupost.6. Planificació de la realitzacióEn aquesta etapa sha dorganitzar tot el treball que queda per fer. Sha depreveure tots els procediments a realitzar, enumerar-los ordenadament, indicarels materials, eines i maquinari que cal utilitzar, calcular el tempsnecessari, preparar el pressupost.
 6. 6. EL PROCÉS TECNOLÒGICETAPES7. RealitzacióSe segueix pas a pas la planificació, preparant el material i prenent notes sobre larealització i les incidències que es produeixen. S’acaba amb la construcció delprototipus.8. AvaluacióUn cop acabada la realització es valora si el resultat soluciona satisfactòriamentel requeriment inicial. Per fer aquesta avaluació sanalitzen diversos factors, eldisseny, el funcionament, limpacte ambiental... i el cost del producte. Desprésd’aquesta fase si cal s’ha de rectificar tot allò que es consideri necessari, tant delprototipus com del procés. Fet això ja es podria començar la producció definitivadel producte i la seva comercialització si s’escau.
 7. 7. EL PROCÉS TECNOLÒGICETAPES
 8. 8. EL PROJECTE TÈCNICEn primer lloc començarem definint que s’entén per projecte tècnic:“És el conjunt de documents que defineixen perfectament un nou producte,instal·lació, procés productiu,... i la forma en que es pot arribar a realitzar”El projecte tècnic ha de ser capaç de respondre, entre altres, a les següentspreguntes: • Que hem de fer? • Com ho hem de fer? • Què necessitem per fer-ho (materials, personal,...)? • Quan ens costarà fer-ho? • Quan trigarem a fer-ho?
 9. 9. EL PROJECTE TÈCNICPARTS DEL PROJECTE TÈCNICEls documents que formen part del projecte tècnic són: 1. La memòria tècnica 2. Els plànols 3. El pressupost 4. Els plecs de condicions
 10. 10. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnicaL’objectiu d’aquest document és múltiple, entre d’altres: • Ha d’explicar la finalitat del projecte que estem realitzant  “què és el què volem fer?” • Ha d’explicar quina ha estat el procés seguit en la presa de decisions i la justificació de cadascuna d’elles, informant de quin procés s’ha seguit per descartar o acceptar les opcions que es tenien en un inici. • Ha d’indicar el funcionament d’allò que es vol construir, quines són les seves parts,...La informació dins d’aquest apartat es pot estructurar en alguns subapartats, perexemple: A. La proposta B. El disseny previ C. La memòria descriptiva
 11. 11. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC La memòria tècnicaA. La propostaConsisteix en una petita redacció en la que s’exposen tots els condicionantsimprescindibles als que ha de donar solució el nostre projecte tècnic. Caldrà doncsdeixar de banda aquells altres que siguin irrellevants i que podran ser definits mésendavant.Equivaldria a l’enunciat d’un problema de física o matemàtiques. Cal per tant quesigui el més breu i concís possible.Exemple de proposta
 12. 12. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnicaB. El disseny previConsisteix en un o varis dibuixos, que poden ser a ma alçada, amb totes lesindicacions escrites necessàries per a que qualsevol persona aliena al projectesigui capaç d’interpretar-los correctament.No conté mesures, només ens ha de servir per fer-nos una idea. En l’apartat deplànols ja quedaran totes les parts perfectament amidades.Aquests primers dissenys s’han d’adaptar a les especificacions donades a laproposta i reflectir la idea inicial del que serà el nostre treball. És força normalque aquests primers dissenys continguin errades que no seran detectades finsmés endavant, quan construïm el prototipus i el provem. No ens cal patir, aforça de fer errades anirem aprenent i poc a poc el projecte anirà agafant laforma definitiva.
 13. 13. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnicaB. El disseny previEn aquests dissenys podem afegir títols i notes explicatives dels principalscomponents que integren la solució que estem plantejant. És important que nomenyspreem cap de les idees que vagin sorgint, ja que algunes ens poden serútils més endavant si ens cal fer retocs al disseny inicial.S’aconsella fer més d’un disseny previ (un mínim de dos) per poder seleccionarposteriorment el que millor s’adapti a les condicions plantejades en un principi.
 14. 14. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnicaB. El disseny previ Exemple de disseny previ 1
 15. 15. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnicaB. El disseny previ Exemple de disseny previ 1Veient aquest disseny podem pensar, entre d’altres, en les següents qüestions: • Tindrà alguna errada en el seu funcionament? • Quines modificacions podríem incloure? • Podem assegurar el seu funcionament el 100% dels cops? • Podem simplificar el seu funcionament? • Els materials seleccionats són els mes adequats?Aquestes mateixes qüestions ens les hauríem deplantejar per cadascun dels dissenys previs quetinguem.
 16. 16. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnica B. El disseny previExemple de disseny previ 2
 17. 17. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnica C. La memòria descriptivaÉs la part del projecte que ens informa de la solució definitiva triada. En aquesta hi had’aparèixer de forma detallada informació sobre:  El seu funcionament.  Els materials que farem servir.  Cost aproximat (el cost detallat quedarà reflectit en el pressupost)  La justificació de perquè hem triat aquesta solució i no una altra.  ...En definitiva aquesta memòria ha de ser la part del projecte que ens informa sobre el procésseguit i sobre la solució triada.La informació sobre el procés seguit es pot incloure en un subapartat anomenat Descripció.D’altra banda la informació que fa referència a la forma, els materials i el funcionament espot incloure en un subapartat que anomenarem Disseny previ definitiu.
 18. 18. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnica C. La memòria descriptivaDescripcióAquí es descriu la solució definitiva escollida, fent una `redacció en la ques’informarà sobre la utilitat del projecte, els aspectes que s’han tingut en compteper triar la solució escollida, el funcionament,les parets, els materials,...Exemple de descripció
 19. 19. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnica C. La memòria descriptivaDisseny previ definitiuDesprés d’analitzar els dissenys previs presentats i d’haver respost a totes lespreguntes que ens havíem plantejat s’escollirà aquell disseny que millor satisfaciel projecte. Aquest pot ser un dels realitzats inicialment o un de nou agafantelements de més d’un dels dissenys inicials. Aquest nou disseny es realitzarà deforma anàloga als anteriors (si és un dels inicials no caldrà tornar-lo a dibuixar,només caldrà que l’anomenem).
 20. 20. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC1. La memòria tècnica Disseny previ definitiu C. La memòria descriptivaExemple de dissenyprevi definitiu
 21. 21. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols L’objectiu d’aquest conjunt de documents és subministrar informació sobre l’aspecte, les dimensions i les parts que composen la solució que hem escollit. Tant els plànols com les indicacions que apareguin en aquests han de prendre com a punt de partida el disseny previ que hem escollit (que ja hem explicat en l’apartat anterior). És molt difícil fixar la quantitat i el contingut dels plànols necessaris per cada projecte, ja que aquest dependrà de la naturalesa i de la complexitat de cadascun. Ara bé, és convenient que com a mínim hi hagi: • Plànol general. • Plànol de detall. • Plànol de conjunt. • Plànol de cada peça.
 22. 22. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols A. El plànol general És el plànol que ens informa de les dimensions generals de l’objecte o sistema tècnic escollit com a solució. Aquest plànol disposarà de les vistes necessàries (alçat, planta i/o perfil), triant sempre aquelles que ens permetin obtenir un dibuix el més simplificat possible. Haurà d’estar acotat i fet a escala. Les mesures es posaran en mil·límetres però no cal posar “mm” darrere de la xifra unitats. Quan el plànol general no reflecteixi suficientment la idea que tinguem caldrà recórrer a fer tants plànols de detall com sigui necessari.
 23. 23. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols A. El plànol generalExemple de plànol general
 24. 24. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols B. El plànol de detall L’explicació és la mateixa que pel plànol general. En aquest cas els plànols seran de parts del conjunt que dins del global no quedin ben descrites i necessitin un plànol a part.
 25. 25. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols C. El plànol de conjunt És el plànol que explica les diferents peces que formen part del conjunt i la col·locació relativa de cadascuna d’elles. Per realitzar-lo farem una vista del conjunt (ens pot servir una igual a la dibuixada al plànol general però sense acotar) i identificarem mitjançant marques (nombres correlatius que assenyalen totes les peces que formen part de la màquina) totes i cadascuna de les peces que formen part de l’objecte. Al costat del dibuix farem una llista on a cada marca li correspondrà el nom d’una de les peces que forma part del conjunt. Si l’objecte presenta un alt grau de complexitat es pot recórrer a dividir el conjunt en les seves parts funcionals, i després realitzar el plànol de conjunt de cadascuna de les seves parts.
 26. 26. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols C. El plànol de conjuntExemple de plànol de conjuntPodem veure que l’objecte es composa de 20 peces, de les quals 4 són iguals entre si(les esquadres) i unes altres dos són iguals dos a dos (politges i eixos de politges).
 27. 27. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols D. El plànol de cada peça Aquests plànols ens informen de les característiques tècniques de cadascuna de les peces que formen part de l’objecte. És el plànol més important per afrontar la fabricació de les diferents peces. En un projecte escolar podem realitzar aquests plànols de forma que ens donin tota la informació necessària per realitzar la construcció de totes i cadascuna de les peces sense haver de consultar cap altre plànol. En aquest plànol podem incloure la següent informació: • Marca i nom de la peça (informació extreta del plànol de conjunt). • Mesura de cada peça em mil·límetres (informació extreta del plànol general). • Material amb el que hem de fabricar la peça (informació extreta del disseny previ definitiu). • Nombre de peces a fabricar (informació extreta del plànol de conjunt). • Tipus d’acabat, color,... • Aquest plànol requereix una certa organització, ja que ens cal tenir present tot el treball fet fins llavors.
 28. 28. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC2. Els plànols D. El plànol de cada peçaExemple de plànol de cadapeça
 29. 29. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC3. El pressupost És el document que conté tota la informació econòmica del projecte. En ell podem trobar una previsió dels diners que val portar a terme el projecte. En ell es troben aplegats amb detall tots els factors que poden generar una despesa econòmica. Una manera molt habitual d’organitzar els pressupostos és fer-ho amb partides o conceptes. Entre les partides més importants (o més habituals) podem trobar: primeres matèries o materials, mà d’obra, maquinària, consum d’energia, transport i impostos. Evidentment, el pressupost ha de tenir en compte sempre un marge de beneficis, que seran els diners que espera guanyar qui farà el projecte. Per tal de competir amb altres empreses caldrà tenir en compte de no excedir-se en cap de les partides i ajustar al màxim el pressupost, ja que el client segur que demanarà més d’un pressupost.
 30. 30. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC3. El pressupost Per realitzar un pressupost es solen utilitzat taules, en les que com a mínim han de figurar les dades següents: • 1a columna: Concepte  indica la denominació de l’objecte que genera la despesa. • 2a columna: Quantitat  indica el nombre necessari (quantes unitats) i la seva unitat (peces, hores, quilograms, metres,...). • 3a columna: Preu unitari  indica el preu per cada unitat (€/peça, €/metre, €/hora,...). • 4a columna: Import  indica el que costa el total de cada concepte. Es calcula multiplicant el preu unitari per la quantitat. En una fila al final caldrà que figuri l’import total de tot el pressupost. És molt important que a l’hora de fer un pressupost es tingui en compte els preus de mercat de tots els element esmentats abans de la data d’elaboració d’aquest pressupost, ja que aquests preus poden variar molt. Per aquesta raó, cal que el pressupost especifiqui una data límit de validesa, abans de la qual el client ha de donar una resposta.
 31. 31. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC3. El pressupost Exemple de pressupost
 32. 32. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions És el document que s’encarrega de fixar totes les condicions que han de complir les diferents parts del projecte. Recull totes les condicions pactades entre el client i el projectista o l’oficina tècnica que desenvolupa el projecte. Té el mateix valor que un contracte. Aquí sinformarà sobre el mètode de construcció, els materials que caldrà adquirir, les màquines i eines a emprar, la forma de pagament dels materials, lorganització interna del grup, les tasques que ha dassumir cada membre del grup, les proves i assajos als quals es sotmetrà el prototipus una vegada fabricat, etc.
 33. 33. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions El plec de condicions estarà format pels següents documents individuals: • Plec de condicions organitzatives • Plec de condicions econòmiques • Plec de condicions tècniques • Plec de condicions legals • Avaluació En el nostre cas centrarem l’explicació en base als exemples que hem anat comentant durant el tema, com si es tractés d’un projecte de classe.
 34. 34. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions A. Plec de condicions organitzatives Aquest apartat informa sobre totes les decisions relacionades amb lorganització de la fabricació, intentant fixar la data de lliurament, el repartiment de tasques entre els membres del grup de treball i lorganització per a la fabricació de lobjecte (o prototipus). Tota aquesta informació sagruparà en tres subapartats: • Data de lliurament • Pla de treball • Distribució de tasques
 35. 35. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions A. Plec de condicions organitzativesData de lliuramentSinformarà de la data en què el prototipus hauria destar acabat i operatiu per alseu lliurament a la persona que ha encarregat el projecte.Exemple de data de lliurament
 36. 36. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions A. Plec de condicions organitzativesPla de treballInforma de com es durà a terme la construcció del prototipus: elements queconstruirem primer i quins després, com abordarem el recull dels materials, quedia està previst realitzar determinades tasques. Exemple de pla de treball
 37. 37. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions A. Plec de condicions organitzativesDistribució de tasquesInforma de la tasca que ha dassumir cada membre del grup. Per a la sevaconfecció és millor recórrer a una taula de doble entrada en què sindiqui la tascaque ha de realitzar cada component del grup cada dia concret de classe. Exemple de distribució de tasques
 38. 38. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions B. Plec de condicions econòmiquesPer dur a terme el projecte tècnic és necessari fer front a uns costos econòmicsque shan de traduir en aportacions de diners o materials per part de tots elscomponents del grup de treball.Daltra banda, és usual que sorgeixin problemes a lhora de construir el prototipuspel fet que mai queda clar qui és la persona que ha de portar a laula determinatsmaterials o objectes de reciclatge. Aquest apartat intenta solucionar aquestproblema per la via del compromís escrit.Si sanalitzen els materials necessaris per dur a terme el projecte, resulta fàcildeterminar els materials que es necessiten i només és qüestió de bona voluntat elrepartir les càrregues entre els components del grup i posar-lo per escrit enaquest apartat.
 39. 39. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions B. Plec de condicions econòmiques Exemple de plec de condicions econòmiques
 40. 40. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions C. Plec de condicions tècniquesAquest apartat constitueix un recordatori dels materials, eines i altres elementsque hem de fer servir per a la fabricació del prototipus. És convenient queaquesta informació es faciliti en dues llistes individuals: una per als materials iuna altra per les eines.La seva utilitat pràctica ve de la necessitat de saber, abans de començar lafabricació, si disposem de totes les eines i materials que necessitem per treballaramb els materials escollits.Per al llistat deines és convenient seguir un ordre lògic de fabricació, perexemple: útils de mesura, útils de traçat i marcat, útils de subjecció, eines detall, eines de cop ...
 41. 41. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions C. Plec de condicions tècniques Exemple de plec de condicions tècniques
 42. 42. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions D. Plec de condicions legalsEn ell es poden incloure un resum de la normativa que ha de complir el producteo la instal·lació, tant a escala local com nacional o internacional, si fos el cas.
 43. 43. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions E. AvaluacióPartint de la idea que cometre errors serveix per aprendre, un cop finalitzada lafabricació del prototipus cal analitzar el que sha fet i, el que és mésimportant, treure conclusions constructives que ens permetin avançar enlaprenentatge.Aquest és un apartat per a cobrir un cop finalitzada la construcció del prototipus iens informarà tant del procés seguit com del producte obtingut, per tant calparlar de: • Avaluació del procés • Avaluació del producte
 44. 44. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions E. AvaluacióAvaluació del procésPermetrà millorar en aspectes organitzatius. Ens informa de com es va dur aterme el procés delaboració del producte i del prototipus. Ens indicarà el graudaproximació al planificat, lassumpció de responsabilitats per part dels membresdel grup de treball, els errors comesos, etc.De lavaluació del procés es treuen conclusions importants, que pretenensolucionar els problemes organitzatius del grup de treball i personals de cadacomponent.
 45. 45. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions E. Avaluació Avaluació del procés Exemple d’avaluació del procés
 46. 46. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions E. AvaluacióAvaluació del producteEns descobreix la qualitat del prototipus construït, és a dir, del grau decompliment de les especificacions tècniques de fabricació i acabat establertes enla proposta.Per cobrir aquest apartat sexaminaran:mesures, materials, acabats, estètica, funcionament, etc. Tot això amb la idea detreure conclusions i aconseguir més experiència.
 47. 47. PARTS DEL PROJECTE TÈCNIC EL PROJECTE TÈCNIC4. El plec de condicions E. AvaluacióAvaluació del producteExemple d’avaluació del producte
 48. 48. Enllaços interessants• El procés tecnològic (català) http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/projecte/• Descripció de tots els passos de que consta un projecte tècnic (castellà) http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/organizacion/proye ctotecnico.htm• Explica pas a pas com desenvolupar un projecte tècnic (castellà) http://contenidos.educarex.es/med/2005/15/proyecto/index.htm

×