1. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால     4. நலல ெசய்தி ஒன்று ெசாலலட்டேனா ?     6. எங்கள் குடும்பேனம் நலல குடும்பேனம்...
9. இேயசுேவ எனது நம்பிக்ைக            12. நற்பேனணி ெசய்திடேன ேவண்டடும்     ஆமவியின் கனிகளுக்கு நாேன சாட்சிஇே...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ready

197 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ready

 1. 1. 1. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால 4. நலல ெசய்தி ஒன்று ெசாலலட்டேனா ? 6. எங்கள் குடும்பேனம் நலல குடும்பேனம்நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால நலல ெசய்தி ஒன்று ெசாலலட்டேனா? எங்கள் குடும்பேனம் நலல குடும்பேனம்புது சிருஸ்டியாயிருப்பேபேனேன பேனாட்டேனாய் அத்தைன பேனாடேனட்டேனா? இேயசு எங்கள் தைலவரோனதாலபேனைழையெதலலாம் ஒளிந்து ேபேனாகுேம தாளம் ேபேனாட்டு அடேனட்டேனா? - 2 என்றும் மகிழ்ச்சிேய - 2எலலாேம புதிதாகுேம இேயசு எங்கள் தைலவரோனதாலII ெகாரிந்தியர் 5:17- ல 1. இேயசு எந்தன் பேனாவங்கைள ேபேனாக்கினார்இதைன கற்றுக் ெகாண்டேடேனேன பேனாவேசற்றினின்று என்ைன தூக்கினார் 1. எங்கள் வீட்டின் ஆமஸ்திபேனாரேம் அன்பு அவரின் இரேத்தத்தால என்ைன கழுவிேய எங்கள் வீட்டின் கதவு ஜன்னல பேனகிர்த்து வாழுதல2. வாங்க, வாங்க, தம்பிமாேரே வாங்க அவரின் பிள்ைளயாக என்ைன மாற்றினார் பேனரோமரிப்பபு எங்கள் வீட்டின் சுவர்கள்வாங்க, வாங்க, தம்பிமாேரே வாங்க ெஜபேனம் எங்கள் வீட்டின் கூரைரேCGC-ல கலந்து ெகாள்ள வாங்க 2. இேயசு உந்தன் உள்ளத்தினில வந்திட்டேனாலவாங்க, வாங்க, தங்ைகமாேரே வாங்க உந்தன் பேனாவங்கைள அவர் மன்னிப்பபேனார் 7. இேயசு என் உள்ளத்தில வந்தார் ேநாய்கள் ேபேனய்கள் எலலாம் பேனறந்ெதாடிடும் இேயசு என் உள்ளத்தில வந்தார்CGC-ல கலந்து ெகாள்ள வாங்க சந்ேதாஷம் என்றும் உள்ளத்தில தங்கிடும் புத்தம் புது ஆமவிைய தந்தார்பேனாட்டு உண்டடு, கைதயும் உண்டடுநடேனனம் உண்டடு, நாடேனகம் உண்டடு 5. புதுசு எலலாம் புதுசு 1. பேனயத்தின் ஆமவி அலல புதுசு எலலாம் புதுசு பேனரேேலாக ஆமவி அதுஅண்டணன்மாரும் அக்காமாரும் அன்ேபேனாடு புதுசு எலலாம் புத்தம் புதுசு சுயத்தின் ஆமவி அலலெசாலலிதரும் பேனாடேனலும் உண்டடு பேனழைசு எலலாம் ேபேனாயிடுச்சு இரேக்கத்தின் ஆமவி அதுஅம்மாவுக்கும், அப்பபேனாவுக்கும் பிரியமான புதுசா எலலாம் வந்திடுச்சுபிள்ைளகளாய் வாழை வழியுண்டடு 2. ெபேனருைமயின் ஆமவி அலல 1. பேனாவ இதயம் ேபேனாயிடுச்சு3. சாத்தான் புறப்பபேனட்டு ேபேனா ேபேனா ெபேனாறுைமயின் ஆமவி அது புதிய இதயம் வந்திடுச்சுசாத்தான் புறப்பபேனட்டு ேபேனா ேபேனா அசுத்தத்தின் ஆமவி அலல தீய சிந்ைத ேபேனாயிடுச்சுஎன் இதயத்தில உனக்கிடேனமிலைல அன்பின் ஆமவி அது தூய சிந்ைத வந்திடுச்சுஇேயசு என் இதயத்தில வந்துவிட்டேனார்புது சிருஸ்டியாய் மாறிவிட்ேடேனன் 8. ெஜபேனேம ெஜபேனேம என் ெஜயம் 2. பேனயமுள்ள ஆமவி ேபேனாயிடுச்சு ெஜபேனேம ெஜபேனேம என் ெஜயம் பேனலமுள்ள ஆமவி வந்திடுச்சு1. எதிர்த்து ேபேனசும் தவைள ெஜபேனேம உலகின் ெஜயம் தரும் -2 தன்னல ஆமவி ேபேனாயிடுச்சுெபேனாய்கள் ெசாலலும் பேனாம்பும் ேபேனாதுநல ஆமவி வந்திடுச்சுேகாபேனம் ெகாள்ளும் புலிக்கு ெஜபிப்பேபேனன் சின்ன சாமுேவல ேபேனாலஎன் இதயத்தில இடேனம் இனியிலைல ெஜபிப்பேபேனன் அண்டணன் தானிேயல ேபேனால 3. இேயசு எனக்குள் வந்துவிட்டேனார் ெஜபிப்பேபேனன் அன்ைன அன்னாள் ேபேனால பேனாவம் எலலாம் ேபேனாக்கிவிட்டேனார்2. ேசாம்ேபேனறியான ஆமைம ெஜபிப்பேபேனன் திர்க்கன் எலியா ேபேனால பேனயங்கள் எலலாம் நீக்கிவிட்டேனார்அசுத்தம் நிறைறந்த பேனன்றி தனது பிள்ைளயாய் மாற்றிவிட்டேனார்ெபேனாறாைமயுள்ள ஆமட்டிற்கும்மயல ெபேனருைமக்கும் இடேனம் இனியிலைல
 2. 2. 9. இேயசுேவ எனது நம்பிக்ைக 12. நற்பேனணி ெசய்திடேன ேவண்டடும் ஆமவியின் கனிகளுக்கு நாேன சாட்சிஇேயசுேவ எனது நம்பிக்ைக நற்பேனணி ெசய்திடேன ேவண்டடும் ஆமத்தும நண்டபேனருக்கு நாேன சாட்சிஅவர் என்ேனாடு ெசய்திட்டேனார் உடேனன்பேனடிக்ைக நலல பிள்ைளகள் இேயசு பிள்ைளகள்உலகத்தின் முடிவு பேனரியாதாம் அவர் இருப்பேபேனன் 15. சின்ன தம்பி, சின்ன தங்காய்என்றார் 1. உன்ைன ேநசிப்பபேனது ேபேனால சின்ன தம்பி, சின்ன தங்காய்1. என்ைன அவரேது நண்டபேனன் என்றார் பிறைரேயும் ெநசித்திடு என்றார் உனக்ெகாரு உண்டைம ெதரியுமா?எனக்காய் அவரேது ஜிவன் தந்தார் இேயசுவின் வார்த்ைதக்கு கீழ்ப்பபேனடியும் புதிய வானம் புதிய பூமிையஇேயசுவின் அன்பிலும் சிறந்த அன்பு அைனவரும் நற்பேனணி ெசய்திடேன ேவண்டடும் இேயசு நமக்கு ஆமயத்தம் ெசய்கிறார்உலகத்தில ஒன்றுேம இலைல 2. ஏழைழைக்கு உதவுதலாேல 1. புதிய வானம் புதிய பூமி2. இேயசுைவ என்றும் ேநசிப்பேபேனேன பிறருக்கு ெஜபிப்பபேனதினாேல இேயசு நமக்கு ெசாந்தமாக தருவதாலஅவைரேேய என்றும் ேசவிப்பேபேனேன இேயசுவின் வார்த்ைதக்கு கீழ்ப்பபேனடியும் புதிய வானம் புதிய பூமிையஅவரேது அன்ைபேன எலேலாருக்கும் அைனவரும் நற்பேனணி ெசய்திடேன ேவண்டடும் சுகந்தரிக்க ஆமயதமாேவாம்ெசாலவது என் கடேனைம 13. ஒன்று, இரேண்டடு, மூன்று 2. பேனண ஆமைச உனக்கு ேவண்டடேனாம் ஒன்று, இரேண்டடு, மூன்று10. எனக்ெகாரு நண்டபேனர் உண்டடு ேமாகம், ேகாபேனம் சிற்றின்பேனங்கள் ேவண்டடேனாம் நான்கு, ஐந்து, ஆமறுஎனக்ெகாரு நண்டபேனர் உண்டடு இேயசுவுக்கு கிழ்ப்பபேனடிந்து ஏழழு, எட்டு, ஒன்பேனது, பேனத்துஅவர் ெபேனயர் தான் இேயசு அவரின் பிள்ைளயாக வாழை நாடுஉலகிேல சிறந்த நண்டபேனர் கர்த்தேரே ெதய்வம் ஒன்றுஅவைரே ேபேனால எவருமிலைல 16. வண்டண வண்டண பூக்கள் தைலகள் ஆமட்டுது வீதைவயின் காசுகள் இரேண்டடு வண்டண வண்டண பூக்கள் தைலகள் ஆமட்டுது தீயில பிைழைத்தவர் மூன்று1. அவர் ேநற்றும், இன்றும், என்றும் நலலவர் சின்ன சின்ன குருவிகள் பேனாட்டு பேனாடுது ஏழேதனின் நதிகள் நான்குஇேயசு என்ேறன்றும் நலலவர் கடேனலின் அைலகள் தாலம் ேபேனாடுது ேதவன் ெசய்த நன்ைமகைள ேபேனாற்றி பேனாடுது ேமாேசயின் நூலகள் ஐந்து2. அவர் என்ைன என்றும் மறப்பபேனதிலைல தண்டணீர் கற்சாடிகள் ஆமறுஎன்ைன மறப்பபேனதிலைல 1. சின்ன தம்பி ெசலல தங்காய் நீயும் ஓடிவா சிலுைவயில வசனங்கள் ஏழழு CGC-யில நீயும் நானும் ேதவைன ேபேனாற்றலாம் ேபேனைழையில பிைழைத்தவர் எட்டு3. அவர் இன்றும், என்றும் என்ைன ேநசிப்பபேனார் பேனட்டு பேனாடேனலாம் நடேனனமாடேனலாம் ஆமவியின் கனிகள் ஒன்பேனதுஇேயசு என்றும் ேநசிப்பபேனார் கைதகள் ேகட்டு ஒன்றாய் ேசர்ந்து ேதவ கட்டேனைளகள் பேனத்து ெகாண்டடேனாடேனலாம்11. கனிதரும் வாழ்ேவ புதுவாழ்வு 14. நற்சாட்சி நாேன ஏழன் ேதவனுக்குகனிதரும் வாழ்ேவ புதுவாழ்வு 2. பேனச்ைச பேனச்ைச மரேங்கள் அைசந்து ஆமடுது நற்சாட்சி நாேன ஏழன் ேதவனுக்குஒளிதரும் வாழ்ேவ புதுவாழ்வு குண்டடு குண்டடு யாைனகள் அைசந்து துதிக்ைக நற் கந்தமும் நாேனபிறர் குைற மறப்பபேனேத புதுவாழ்வு ஆமட்டுது மாட்சி மாட்சி ேதவ மாட்சிபிறர் வாழை ெசய்வேத புதுவாழ்வு ஜிலு ஜிெலன காற்று ெமதுவாய் வீசுது சாட்சி சாட்சி நாேன சாட்சிவாழுேவாம் இேயசுவுக்காய் இைவகைள காக்கும் கடேனைம நம்முைடேனயது பிதாவின் அன்புக்கு நாேன சாட்சிவாழுேவாம் சாட்சிகளாய் - 2 சுதனின் அருளுக்கு நாேன சாட்சி

×