Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co je to pracovní plocha v Producteev

Producteev je velmi mocný online nástroj pro správu úkolů. Úkoly na něm jsou vždy obsaženy na nějaké pracovní ploše. Pracovní plochy oddělují kontexty úkolů a umožní se vždy soustředit jen na to, co je důležité.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Co je to pracovní plocha v Producteev

 1. 1. Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı David Podhola s ´ NaˇeUkoly.cz david.podhola@naseukoly.cz 19. z´ˇı 2011 ar´ s ´David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 1/9
 2. 2. ´UvodToto je dev´t´ z ˇady prezentac´ t´kaj´ ıch se problematiky ukol˚. aa r ı y ıc´ ´ u s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 2/9
 3. 3. Producteev Producteev CZ je ˇeskou verz´ online syst´mu pro spr´vu ukol˚ c ı e a ´ u Producteev. ”Producteev je aplikac´ pro spr´vu ukol˚ s neuvˇˇiteln´mi funkcemi ı a ´ u er yspolupr´ce. Je vytvoˇen start-up spoleˇnost´ v New Yorku, m´ podporu pro a r c ı a mobiln´ aplikace, v´ pracovn´ ploch a je velmi pouˇiteln´ jiˇ ve verzi ı ıce ıch z e z zdarma.”[ToDo List review]Producteev CZ je jednoduch´, rychl´ a chytr´ webov´ aplikace pro sd´ ı a a a a ılen´ukol˚ v t´mu. Je propojena s emaily, chatem, Outlookem nebo kalend´ˇem´ u y ar s ´Google. Ve spolen´ s NaˇeUkoly.CZ obsahuje nav´ dalˇ´ aplikace, kter´ ve ı ıc sı e standardn´ verzi nejsou k dispozici. ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 3/9
 4. 4. M˚ˇu zjistit, zda je pro mne? uzProducteev se hod´ komukoliv, kdo potˇebuje pracovat v t´mu a sd´ ı r y ıletukoly. Pro ovˇˇen´ je moˇn´ zaloˇit si zdarma uˇet na www.producteev.cz´ er ı z e z ´c s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 4/9
 5. 5. Co to je pracovn´ plocha? ı Pracovn´ plocha je m´ ı ´ ısto, na kter´m se ˇeˇ´ ukoly. Ukoly je moˇn´ ˇeˇit e r sı ´ z er s r s ı r ıce u ´ ’ s´m, nebo k jeho ˇeˇen´ pˇizvat kolegu nebo v´ koleg˚. Ukoly na bud a pracovn´ ploˇe mohou vidˇt vˇichni, nebo jen nˇkteˇı uˇastn´ ı s e s e r´ ´c ıci. Pracovn´ plochy pˇedstavuj´ odliˇn´ kontexty ukolu. ı r ı s e ´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 5/9
 6. 6. Otevˇete app.naseukoly.cz a pˇihlaˇte se ke sv´mu uˇtu r r s e ´c s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 6/9
 7. 7. Kliknˇte na Otevˇıt Producteev CZ e r´Moˇn´ se budete muset znovu pˇihl´sit. z a r a s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 7/9
 8. 8. Vlevo nahoˇe pod ikonou se zobrazuje aktu´lnˇ vybran´ r a e apracovn´ plocha, zde ”Josef’s Workspace” ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 8/9
 9. 9. Pro rozbalen´ seznamu pracovn´ ploch kliknˇte na n´zev ı ıch e aaktu´lnˇ vybran´ pracovn´ plochy a e e ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 9/9
 10. 10. Vˇdy je standardnˇ k dispozici plocha podpory z e s ´NaˇeUkolyCZ. Kliknut´ na jej´ n´zev j´ vyberete a ım ı a ızobraz´ ukoly na n´ ıte ´ ı. s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 10 / 9
 11. 11. M˚ˇete se vr´tit na v´choz´ pracovn´ plochu, ukoly z uz a y ı ı ´podpory vidˇt nejsou. Zkuste si zaloˇit vlastn´ ukol. e z ı´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 11 / 9
 12. 12. ’ s ´ ´ Vrat te se na plochu podpory NaˇeUkolyCZ. Ukoly zv´choz´ plochy z˚stanou na n´ y ı u ı. s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 12 / 9
 13. 13. Dˇkuji za pozornost! e David Podhola david.podhola@naseukoly.cz www.naseukoly.cz s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 13 / 9

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Producteev je velmi mocný online nástroj pro správu úkolů. Úkoly na něm jsou vždy obsaženy na nějaké pracovní ploše. Pracovní plochy oddělují kontexty úkolů a umožní se vždy soustředit jen na to, co je důležité.

Views

Total views

1,195

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×