Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elaboració d'una guia de recomanacions per programes educatius per a menors d edat sancionats.

14 views

Published on

Colom i Farran, J; Sot i Rahola, E.; Martínez Oró, D.P; Ambròs i Hortensi, M.; Estrada i Ocón, M.; Ruiz i Gaspà, G. (2011). Estratègia de intervenció educativa en menors sancionats per consum de drogues il·legals. 2ona Jornada de Recerca en Salut Pública. 10 de novembre de 2011. Barcelona.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elaboració d'una guia de recomanacions per programes educatius per a menors d edat sancionats.

  1. 1. ELABORACIÓ D’UNA GUIA DE RECOMANACIONS PER PROGRAMES EDUCATIUS PER A MENORS D’EDAT SANCIONATS. Colom i Farran, J.*; Sot i Rahola, E.*; Martínez i Oró, D.P.*; Ambròs i Hortensi, M.*; Estrada i Ocón, M,*; Ruiz i Gaspà, G.**.*Subdirecció General de Drogodependències.** Fundación Esportsalus. Joan.colom@gencat.cat Justificació Els programes educatius per a menors (PEM) aborden el consum de drogues en joves tant des de el punt de vista legal, com des de una perspectiva de salut; Wandersman, Florin,. 2003) Faciliten la responsabilitat del menor (EMCDDA, 2009a) sobre els seus actes . Programes que permeten fer un abordatge educatiu (McGrath, et al.,2006) Són efectius com a programes de detecció precoç (Zonnevylle-Bender, et al., 2007) L’existència dels programes alternatius permeten contactar amb joves que d’una altra forma seria difícil. Ofereixen en el menor i a la seva família un espai de reflexió. El programa permet el treball Objectius Aconseguir que els menors, presumptes autors d’una infracció administrativa prevista en l’articulo 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, referent al consum de drogues puguin optar a una mesura educativa Detectar situacions de risc i fer la derivació corresponent a altres recursos de la xarxa socio-sanitària. Orientar en relació a les necessitats personals detectades en el menor denunciat. Asesorar a la familia en relación al consumo de drogas. Vetllar per a que la mesura educativa es compleixi. Garantir una òptima coordinació entre tots els agents implicats. Garantir la qualitat del servei. El resultat del procés participatiu es una guia de bones pràctiques en PEM. Mesura Educativa Disminuir els factors de risc. Potenciar els factors de protecció. Aconseguir que el menor prengui consciència dels riscos. . Dotar de les eines per a adquirir capacitat crítica. Assessorar a la família en el seu paper educador. Donar informació sobre els drogues. Assegurar la viabilitat Suport polític. Pla de treball definit. Conveni de col·laboració. Garantir la coordinació. Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguritat ciutadana. Població diana: Menors entre els 14 i els 17 anys. El programa permet el treball en xarxa de les diferents agents socials implicats. bones pràctiques en PEM. Avaluació Avaluació de necessitats. Avaluació de la viabilitat. Avaluació de procés. Avaluació de resultats. Vetllar por la eficàcia i l’efectivitat. Eficiència del programa. Wandersman,A., Florin,P.(2003). Community interventions and effective prevention. American Psychologist, 58, (6–7), 441–448. Zonnevylle-Bender, et al. (2007). Preventive effects of treatment of disruptive behavior. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, (1), 33-39. Referències bibliogràfiques : EMCDDA.(2009a). Drug offences: sentencing and other outcomes. Luxemburg: Publications Office of the European Union. McGrath,Y. et al.(2006). Drug use prevention among young people: a review of reviews. London: National Institute for Health and Clinical Excellence

×