Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Defensa tesi doctoral_sense_passar-se de_la_ratlla_dpmo

6,346 views

Published on

Presentació utilitzada en la defensa de la tesi doctoral "Sense passar-se de la ratlla. La normalizació dels consums recreatius de drogues", dirigida per Joan Pallarés i Joel Feliu. Inscrita en el departament de Psicologia Social de l'UAB.

Published in: Education
 • If you want to download or read this book, copy link or url below in the New tab ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Defensa tesi doctoral_sense_passar-se de_la_ratlla_dpmo

 1. 1. Martínez Oró, David Pere & Conde, Fernando (2013). ¿Consumo de drogas o drogas de consumo? La influencia de la Sociedad de Consumo en los consumos de drogas. A Martínez Oró, David Pere & Pallarés, Joan (eds.), De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas (39-54). Lleida: Milenio. Martínez Oró, David Pere (2013). El malestar emocional entre los jóvenes españoles. La liquidez de las instituciones sociales como fuente de malestar emocional. A Oriol Romaní & Lina Cassadó (eds), Jóvenes, desigualdades y salud: vulnerabilidad y políticas públicas. Tarragona: Publicacions de la URV, Colección Antropología Médica nº 13.
 2. 2. Martínez Oró, David Pere & Pallarés, Joan (2009). Entre rayas. La mirada adolescente hacia la cocaína. Lleida: Milenio. Pallarés, Joan & Martínez Oró, David Pere (2013). ¿Beber para crecer? El consumo de alcohol en los menores de edad (13-17 años). Lleida: Milenio.
 3. 3. ELEM ENT CEN S TRA LS }  NOR }  NOR }  GES MAL MAL ITAT TIÓ DE }  I LE ITZA CIÓ L’ES TIGM A S PO LÍTIQ DRO GUE U ES S? DE
 4. 4. EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ
 5. 5. NOR MAL ITZA CIÓ }  Majo }  Men }  Més }  Men r p re or re toler à sènc ia. buig. ncia. or es tigma titzac ió.
 6. 6. NOU ESC ENA CON RI E SU M N EL S DE S DRO GUE S }  I m p Soci l e m e n t etat de C a c i ó d e la onsu m. }  N o u e quot idian s c e n a r itat d i els jo e n l a ves. }  Irru pció come d rcial. e l’oci noct urn
 7. 7. 10
 8. 8. Ò MA T RES EIXA POS TA PER MS, S CO NSU NOU Norm alitza Mirad ció co a pro maf enom en pe }  “Pas hibicionis ta: tilles de la }  Men mort” ys re buig. }  Dism i risc. nució de la pe }  Ban rcepc ió de alitza ció d els co nsum Però s. meno r alar ma rillós.
 9. 9. AUG MEN T DE PRE VALE LES NCE S ” }  Maj or d ifusió dels cons ums. }  Maj or no mbre del m d ón d e les e coneix edor drog s ues. }  Res posta “mà d u ra p o l í t i c a : . alarm a i
 10. 10. PRO BLE CONSED MÀT IQUE QÜÈNC IES M S: LA E INVI SIBI NYS LITA ELS T CON SUM IDOR S }  I n v isib ilitz cons ació umid ors. dels }  D i s min ució dem ande de s de les tract ame nt. }  D e s vinc simb u ologi l a c i ó de a ion la qui.
 11. 11. ESS IBILI A LE TAT S DR OGU ES ACC NL VIS E CAN }  Acc és, fa cilita preu ci ó , c de le omp s su b stànc ra ies.
 12. 12. }  Nor LA D E SVIN CUL ACIÓ CON DEL SUM SUB S S DE CUL LES TUR ES J UVE NILS malit zació marg com es a a pro la co rrent c princ és dels ipal. }  Des vincu lació de la del m marg inalit ón s at. imbò lic }  P u n ts d e tr co n s obad ums a e l ’ e sc ntre enar subcultur i de l als a no i els e l s rmal de itzac }  S u ió. bcu lture norm s, e als”. stils i “s er
 13. 13. ANS ICIÓ L A A DUL TES A     LA T R }  D e resp }  Par jove onsa s a a d bilita ults ts. amb es/m }  Nou a re s cons umid ors/e s. s m odel dels s d cons abor ums datg en e e l si fa milia r.
 14. 14. NOUS DISCURSOS PER A NOUS ESCENARIS
 15. 15. EL D ISCU RS D CON ES DE LS SUM IDOR S }  C o n drog t r o l a r e ues. ls c onsu ms de }  Com la dis patible a mb ciplin la ra a i la ciona lliber litat, tat. }  Pro blem es co m l’e xcep ci ó . }  T è c n d ’ a u iques d a u t o t o a t e n e si, p c bene c o n t r o l , i ó , m o r à c t i q u e riscs fici, lect a v a l u a d e r a c i s u , disc c ó urs n ra subje i ó c o s t ct orma litzad iva dels or.
 16. 16. }  Pro EL D ISCU RS D NOR E LA MAL ITZA CIÓ ducte de l’e cons ums. volu }  Con sens e l’acc epta ntorn bilita t dels c }  Nor }  Vari mes ció d e onsu implí cites ació entre grup s. col·le . ctius i ls ms.
 17. 17. }  Apr opiac rson al. Ava co n s l u a c i ó ums. con tínu a d els }  Reg ularit ats i exce pcion }  F i n s. norma l i t a t alitza d e man t. teni r-se }  I n s t simb i t u c i o n a dels ò l i c a , c l i t z a c i ó co n s a umid pacitat , e f i c à ors. d’ag c i a ència ISCU RS D E LA REG ULA CIÓ EL D }  ió pe
 18. 18. TIPU S DE C ONS U MS }  Acce ptab }  Norm alitza les ts }  Pote ncial men prob t lemà tics }  Prob lemà tics POSICIONS DELS CONSUMIDORS
 19. 19. CON TRO MAN LAR EL S CO TER NIRSE N NSUMS P ORM ALIT ER ZAT }  Els temp s i els c ums onte xts d e cons }  La f reqü }  Els è n ci a i la in tensi tat. motiu s pe efect r con es ob sumi tingu r i e ts. ls }  Les co n s eqüè ncies nega tives .
 20. 20. TEM P SIC ONT E XTS }  Tem ps d’ }  Pre }  Con }  Con -club texts sums oci i , in-c norm instru conte lub, p alitza men ta xt de ost-c lub ts ls festa
 21. 21. FRE QÜÈ N CIA I INT ENS ITAT }  Con sums espo inten ràdic sius. s i }  Com patib les a objec mb e tius d ls e la f esta. }  Èpo ques de d esca n s. }  Con trola da p èrdu a de l con trol .
 22. 22. EL D ISCU RS D E LA REG ULA CIÓ }  Con sums inten e sius. sporàdic s }  Con }  Pap }  Rela sens er de grup ls no i al. cons u cions cons umid amb els no. ors. mido rs.
 23. 23. CON SEQ ÜÈN CIES NEG ATIV ES }  Con seqü èncie imme s d’a diata p arició •  Psico -fisio lògiq •  R e l a ues c }  Con ional s seqü èncie llarg s d’a term p a ri c ini ió a •  Ma n ca f alta d •  Est el co i g ma ntrol titzac . ió
 24. 24. LA G E STIÓ DEL EST IGMA }  Can vis e n l’esti gma la constr u }  Esti g ma “de d carà efect cter” e }  Esti }  Esti gma entre cons u g ma conte tització xt en fu cció del mido nció rs del de
 25. 25. SICI ONS DAV L E ANT DE STIG MA POS }  Ajus tats }  Auto }  Tran estig sform matit zats ador s
 26. 26. QUINES POLÍTIQUES PER QUINS CONSUMS?

×