Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cfgm epvilanova

460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cfgm epvilanova

 1. 1. ESCOLA PIA VILANOVA
 2. 2. Í NDEX Què són els cicles de GM ? FP en el sistema educatiu ? Com s’hi accedeix ? Quines són les principals característiques ?  Diversitat.  Continguts.  Connexió amb els CFGS.  Inserció laboral. Com està regulada la prova d’accés
 3. 3. O RDENACIÓ G ENERAL DE LA FP La Llei Orgànica 5 / 2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, en larticle 9, configura una formació professional daccions formatives que capaciten per al desenvolupament de les diferents professions i inclou «els ensenyaments propis de la formació professional inicial, les accions dinserció i reinserció laboral dels treballadors, així com les orientades a la formació contínua en les empreses », que permetin ladquisició i actualització permanent de les competències professionals. Aquesta mateixa definició ha estat reproduïda per larticle 39 de la Llei Orgànica 2 / 2006, de 3 de maig, deducació (LOE).
 4. 4. O RDENACIÓ G ENERAL DE LA FP En aquest context, la Llei 2 / 2011, de 4 de març, dEconomia Sostenible, i la Llei orgànica 4 / 2011, de 11 de març, complementària de la Llei dEconomia Sostenible, per la qual es modifiquen les Lleis Orgàniques 5 / 2002, de les Qualificacions i de la Formació Professional, 2 / 2006, dEducació, i 6 / 1985, d1 de juliol, del poder judicial, han introduït un ambiciós conjunt de canvis legislatius necessaris amb la pretensió dincentivar i accelerar el desenvolupament duna economia més competitiva, més innovadora, capaç de renovar els sectors productius tradicionals i obrir-se camí cap a les noves activitats demandants docupació, estable i de qualitat.
 5. 5. O RDENACIÓ G ENERAL DE LA FP Aquest nou marc normatiu fa necessària una nova regulació de la ordenació de la formació professional del sistema educatiu. Per aquest motiu, el passat 30 de juliol de 2011 es va publicar al Butlletí Oficial de lEstat el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual sestableix lordenació general de la formació professional del sistema educatiu. http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A- 2011-13118.pdf
 6. 6. R EIAL D ECRET 1147/2011 Es tracta dun reforma de llarg abast, que introdueix novetats molt importants, entre les quals destaquen :  la integració en lordenació de la formació professional dels mòduls professionals dels Programes de Qualificació Professional Inicial. ( és directe dels PQPI als CFGM)  els cursos despecialització dels cicles formatius.  la ampliació de les possibilitats daccedir als diferents nivells de formació professional (essencialment als cicles de grau mitjà i superior), a través duna nova regulació de laccés i de les convalidacions i exempcions, o la flexibilització de loferta formativa per garantir una millora adaptació a les demandes de entorn socioeconòmic.  la formació professional a distància.  la informació i orientació professional.  la xarxa de centres de formació professional.  o la col·laboració amb el sistema universitari.
 7. 7. E LS CICLES FORMATIUS ? Estudis de 2 cursos (LOE), 1 curs (LOGSE) Graus Mitjà i Superior. Estudis clarament relacionats amb el mercat de treball. 24 Famílies Professionals, cada vegada més especialitzat. Àmplia oferta aproximadament uns 150 cicles formatius. Continguts teòrics i pràctics. Titulacions vàlides a tot l’Estat, amb valor acadèmic i professional. Alt percentatge d’inserció laboral
 8. 8. VALORS AFEGITS DELS C ICLES F ORMATIUS Fomenta la formació al llarg de la vida. Combina continguts teòrics i pràctics, ensenyant a "fer coses" sense quedar-se al pla purament teòric. Referma lesperit emprenedor per lexercici dactivitats i iniciatives empresarials. Ensenya a aprendre per si mateix i a treballar en equip. Saprèn a treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos derivats del treball. Facilita la mobilitat internacional destudiants i treballadors.
 9. 9. FP EN EL S ISTEMA E DUCATIU Títol PostGrau Sense aprovar Batx + Prova Títol Grau Accés +19 anys (any natural) Universitat Convalidacions Obligatoris PQPI Títol Batxillerat Voluntaris Batxillerat PAU Sense PAU (sobre 10) o fent nomes la Títol ESO fase específica Títol Tècnic Curs Títol T. Superior (sobre 14) ESO Accés Grau Grau Mitjà FP Superior FP Curs Prova Prova Accés Accés Accés +17a inici curs Prova +18/19+17a en l’any i sense ESO Accés natural que A partir de +25aes fa la prova 2012-13 sense l’ESO Impartit per centres autoritzats i escoles d’adults
 10. 10. L ES 24 FAMÍLIES PROFESSIONALS 1 Agrària 13 Indústria alimentària 14 Indústria extractiva 2 Activitats físiques i esportives 15 Informàtica i comunicacions 3 Administració i gestió 4 Arts gràfiques 16 Instal·lació i manteniment 17 Fusta, moble i suro 5 Comerç i màrqueting 18 Marítimopesquera 6 Edificació i obra civil 19 Química 7 Electricitat i electrònica 20 Sanitat 8 Energia i aigua 21 Seguretat i medi ambient 9 Fabricació mecànica 22 Serv. socioculturals i a la comunitat 10 Hoteleria i turisme 11 Imatge personal 23 Tèxtil, confecció i pell 12 Imatge i so 24 Transport i mant. de vehicleshttp://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ef1906fb69d36fe8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=593137a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=593137a9f4f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 11. 11. FAMÍLIES DE GRAU MIG  Activitats físiques i esportives  Arts gràfiques  Agrària  Edificació i obra civil  Comerç i màrqueting  Fabricació mecànica  Electricitat i electrònica  Hoteleria i turisme  Fusta, moble i suro  Imatge personal  Imatge i so  Indústries extractives  Indústries alimentàries  Instal·lació i manteniment  Informàtica i comunicacions  Química  Maritimopesquera  Serveis socioculturals i a la  Sanitat comunitat  Tèxtil, confecció i pell  Transport i manteniment de vehicles  Administració i gestióhttp://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=835401b82ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=835401b82ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 12. 12. FAMÍLIES GRAU SUPERIOR  Activitats físiques i esportives  Administració i gestió  Agrària  Edificació i obra civil  Comerç i màrqueting  Arts gràfiques  Electricitat i electrònica  Energia i aigua  Fabricació mecànica  Fusta, moble i suro  Hoteleria i turisme  Imatge i so  Imatge personal  Indústries alimentàries  Informàtica i comunicacions  Instal·lació i manteniment  Maritimopesquera  Química  Sanitat  Seguretat i medi ambient  Serveis socioculturals i a la comunitat  Tèxtil, confecció i pell  Transport i manteniment de vehicleshttp://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=ec0ae8b57ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ec0ae8b57ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 13. 13. E XEMPLE 1 DE C ICLES DE GM Títol  Tècnic en Gestió administrativa (RD 1631/2009, de 30 doctubre) (2 anys-LOE) Família professional  Administració i gestió Competència General  La competència general daquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en làmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com datenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
 14. 14. E XEMPLE 1 DE C ICLES DE GM Mòduls Professionals Hores01 Comunicació empresarial i atenció al client 16502 Operacions administratives de compravenda 16503 Operacions administratives de recursos humans 9904 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 13205 Tècnica comptable 16506 Tractament de la documentació comptable 13207 Tractament informàtic de la informació 23108 Operacions administratives de suport 6609 Anglès (comú en tots els cicles LOE) 9910 Empresa i Administració 16511 Empresa a l’aula 13212 Formació i orientació laboral 9913 Formació en centres de treball 350 Total Hores 2000
 15. 15. E XEMPLE 2 DE C ICLES DE GMTítol Tècnic en Cures Auxiliars dinfermeria (RD 546/1995, de 7 d‘abril) LOGSE 1 anyFamília professional SanitatCompetència General És competència general daquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre dun equip dinfermeria en els centres sanitaris datenció especialitzada i datenció primària, sota la dependència del diplomat dinfermeria o si escau, i també, com a membre dun equip de salut en lassistència derivada de la pràctica de lexercici liberal, sota la supervisió corresponent.
 16. 16. E XEMPLE 2 DE C ICLES DE GM Crèdits (HLLD=90h) HOperacions administratives i documentació sanitària 60Lésser humà davant la malaltia 60Benestar del pacient/client: higiene i moviment 60Cures bàsiques dinfermeria aplicades a les necessitats de lésser humà 240Primers auxilis 30Higiene del medi hospitalari i neteja de material 90Recolzament psicològic al pacient/client 60Educació per a la salut 30Tècniques dajuda odontològica/estomatològica 90Relacions en lequip de treball 60Formació i orientació laboral 60Formació en centres de treball 410Síntesi 60 Total Hores 1400
 17. 17. P ROVA D ’ACCÉS PER CFGS DES DE CFGM Part Part Comuna Especifica Llengua Catalana Especifica A Llengua Castellana Especifica B Llengua Anglesapromig promig Matemàtiques Nota del Examen (mínim 4) Puntuació complementaria Curs preparatori. Màxim 2 punts ( en escola autoritzada + la nota * 0.2) Currículum : Màxim 1 punt. (experiència laboral demostrable) = Qualificació Prova d’accés Apte ≥ 5
 18. 18. E L CURS DE PAS DE G RAU M IG A G RAU S UPERIOR : Desenvolupament normatius: En centres públics i privats autoritzats. Durada: com a mínim 700 hores (1 curs = a 1000 hores) Contingut: dues parts:  Part comuna: desenvoluparà com a mínim els objectius de batxillerat de Llengua castellana i Llengua estrangera (probablement també el català)  Part específica: com a mínim dues opcions: ciències i tecnologia; i humanitats i ciències socials (amb, com a mínim, dues matèries cadascuna) Professorat: el mateix que el d’educació secundària Avaluació: de l’1 al 10 de cada matèria es farà mitjana
 19. 19. P ROVA D ’ACCÉS A GM Inscripció : sol ser al març per Internet als centres designats  Després cal altres tràmits : consultar llistes, portar documents al centre assignat. Realització de les proves : en un sol dia. Habitualment al maig. Requisits per inscriure-s’hi : hi ha un únic requisit.  Edat : Haver complert els 17 anys o complir-los dins de l’any natural. Estructura de la prova : té 2 parts de 2 hores cadascuna amb descans de 30 minuts.  Part A : L. Catalana, C. Socials, Tecnologia, C. de la Naturalesa i Ed. visual i plàstica.  Part B : L estrangera (anglès o francès ), L. Castellana i Matemàtiques. Curs preparatori: pot donar una qualificació complementaria, addicional a la de la prova.(2 punts) Exempcions de C. Naturals, Tecnologia i Visual i Plàstica : acreditar 1 any d’experiència laboral en qualsevol sector o cursar un PQPI amb aprofitament o tenir unitats de competència certificades
 20. 20. P ROVA D ’ACCÉS A GS Inscripció : sol ser al març per Internet als centres designats  Després cal altres tràmits : consultar llistes, portar documents al centre assignat. Realització de les proves : dos dies consecutius . Habitualment al maig. Requisits per inscriure-s’hi : cal estar en un d’aquest dos casos.  Haver complert els 19 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova.  Haver superat un cicle de GM i tenir complerts els 18 anys en l’any natural. Estructura de la prova : té 2 parts de 2 hores cadascuna amb descans de 30 minuts.  Part Comuna: L. Catalana, L. Estrangera, L Castellana i Matemàtiques.  Part Específica : 2 matèries relacionades amb el cicle superior : Els titulats de GM tenen aquesta part convalidada. Curs preparatori: pot donar una qualificació complementaria, addicional a la de la prova. ( = qualificació curs x 0’2). Aquest curs és per als que han superat un GM i volen accedir a un GS del mateix grup.
 21. 21. El pas de GRAU SUPERIOR al GRAU UNIVERSITARI: PAU: Batxillerat: PAU: (selectivitat) (selectivitat) Fase específica Mitjana de OPTATIVA, però l’expedient Fase general tots la passen GRAU (60%) (40%) (permet pujar fins UNIVERSITARI : a 4 punts) 10punts Si hi ha més demanada que Grau oferta: superior: PAU: NOTES DE TALL (selectivitat) Mitjana Fase específica aritmètica OPTATIVA dels mòduls (permet pujar fins a 4 punts) En principi des de qualsevol batxillerat es pot accedir a qualsevol PAU i grau universitari En principi des de qualsevol cicle es pot accedir a qualsevol PAU i grau universitari Una altra cosa és que vagi bé i que tingui nota.
 22. 22. Com funciona la preinscripció? Sempre cal fer la preinscripció i la matrícula (calendari) :  Preinscripció: habitualment al maig  Matrícula: habitualment al juny Preferència:  Batxillerat: igual que a l’EI, EP i ESO Cicles formatius de grau mitjà:  Les sol·licituds sordenen dacord amb la qualificació mitjana dels estudis que permeten laccés al cicle.  Per a lalumnat que accedeixi mitjançant la prova hi ha una reserva de plaça (%).  Si en presentar la sol·licitud lalumne encara no ha completat els estudis, es considera la qualificació mitjana de tots els cursos dels estudis que permeten accedir-hi, llevat del que està cursant ( de 1r a 3r d’ESO).  Si la qualificació de la prova daccés no és numèrica, es considera que és un 5.
 23. 23. Com funciona la preinscripció? En el batxillerat, si un alumne suspèn l’avaluació ordinària (juny) ha de confirmar que vol la plaça. Si aprova (setembre), es matricularà al setembre. Si no, perdrà la plaça. En Grau Mig. Si no aprova al juny, perd la plaça. A més, hi ha uns percentatge de reserva segons la via d’accés a GM: • Entre el 60 i 70 % pels alumnes que provenen d’ESO. • Entre el 20 i 30 % pels alumnes que provenen d’haver superat els mòduls obligatoris del PQPI. • Entre el 10 i 20 % pels alumnes d’altres vies. A més, hi ha uns percentatge de reserva segons la via d’accés a GS: • Entre el 60 i 70 % pels alumnes que provenen de batxillerat. • Entre el 20 i 30 % pels alumnes que provenen d’haver superat la prova d’accés. • Entre el 10 i 20 % pels alumnes d’altres vies.
 24. 24. Per acabar: on trobar més informació?Web del Departament d’Ensenyament: ESTUDIAR A CATALUNYA http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/Adreces d’Internet:  Web d’orientació acadèmica i professional: http://www.edu365.com:8802/  Característiques dels PQPI i centres: http://www.xtec.cat/fp/index.htm  Caracterstiques dels cicles formatius i centres: http://www.xtec.cat/fp/index.htm Característiques del batxillerat i centres:  http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio  Eensenyaments de règim especial: esports, artístics, idiomes:  http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio

×