Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

473 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. ArgumentaceZadané téma jsem si vybral, protože mám v úmyslu na dané téma psát diplomovoupráci. Studuji podnikové hospodářství a lean management je přímo jeho součástí.Název práce jsem zvolil, protože přesně vystihuje o čem daný článek je – vystihujeproblematiku lean managementu jako takového. Jedná se o jednu z nejdůležitějšíchorganizačních součástí moderních výrobních podniků.AnotaceČlánek má za cíl čtenáři vysvětlit problematiku lean managementu. V úvodu jepopsána základní problematika a historický vývoj tohoto způsobu řízení skladu.Popisovány jsou dále detailněji dílčí principy fungování lean managementu.Rozebrána je také problematika implementace do podniku, který dosud funguje najiné bázi. Na závěr jsou shrnuty výhody využití lean managementu.Klíčová slovaLean management, Štíhlá výroba, Skladování, Logistika, Kanban, Kaizen, JIT, Just InTimeLean managementLean management neboli štíhlá výroba se vyznačuje např. automatizovanýmivýrobními systémy a pružnými výrobními systémy. Zakládá se na strategii hodnotovétvorby a vypjatého umocňování času. Cílem je maximální úspornost ve všechoblastech podniku. Základem Lean managementu je postupné zeštíhlování výrobyzmenšováním a odstraňováním mezioperačních skladů a eliminací všechnadbytečných ztrát a činností. [2] [3]Výrobní koncept vznikl v Japonsku, avšak samotný pojem původně pochází z USA.Od 50. let se rozvíjely japonské metody, kdy japonští výrobci automobilů bylyschopni vyrábět auta levněji a rychleji oproti západní konkurenci. Tehdy začala prvnívlna lean a dnes dochází k další vlně, kdy automobilky nabádají své dodavatele, abybyli štíhlejší, než ony samy. Metody štíhlé výroby používají i firmy z jiných oborů aplynule pronikají i do veřejné správy, bank, nemocnic a obchodních řetězců.Štíhlá výroba je jiná než konvenční hromadná výroba tím, že přináší do celého cykluproměnlivost od zakázky až po dodávku. Výroba v systému Lean managementreaguje pružně na poptávku a požadavky zákazníka. Výroba je řízenádecentralizovaně flexibilními pracovními týmy, při malém počtu na sebe navazujícímvýrobním stupni. Koncepce rozhodování jsou decentralizovány tak, že má každý
  2. 2. pracovník právo přerušit výrobu, pokud objeví chybu. Toto řízení se úzce zaměřuje namaximální uspokojení potřeb jednotlivých zákazníků. [1] [4] Plánovací   Plýtvání  a   klíčové   optimalizace   PRINCIP   schopnoti   Nepřetržitosti   Obr. 2: Důležité principy Lean managementu [1]Lean management se řídí několika důležitými principy. V plánovacím a řídicímsystému pull (tahat), se výrobní zakázky neprotlačují (push) výrobním systémem arovnou procházejí výrobou v souznění s principem „dones“, kde je každý pracovníkodpovědný za zajištění požadavků navazujících výrobních stupňů. Následujícívýrobní stupeň se tak stává interním zákazníkem a jeho všechny požadavky musí býtuspokojeny. Klíčovou prioritou tohoto systému je velké snížení výrobních nákladů azkrácení průběžné doby výroby. Dalším principem je zaměření se na podstatnéaktivity a klíčové schopnosti, kde se zhodnotí všechny aktivity v rámcihodnototvorného řetězce přes všechny činnosti podniku. Řetěz je spojený na síťodbytu, síť dodavatelů a požadavků zákazníka. Analyzují se prvky, které podnikovládá líp než konkurence a které nejvíc přispívají ke zdokonalení konkurenčnípozice firmy. Z toho plyne zajištění jednotlivých výkonů, které nepatří mezi klíčovéschopnosti podniku a u outsourcingu dodavatelů, kde jsou jejich klíčové schopnostiprávě v tomto okruhu. V Lean managementu je významným strategickýmrozhodnutím outsourcing výrobků a služeb. Redukcí hloubky výroby vzniknoupružnější a štíhlejší výrobní struktury. Princip nepřetržitosti a stálého zlepšováníprobíhá kontinuálně a vede k uspokojení zákazníka. Důležité je rozeznávat různorodá
  3. 3. přání zákazníků a uskutečňovat je dřív, než konkurence. Posledním principem jezamezení plýtvání a optimalizace hodnototvorného řetězce. Všechny aktivity na všechstupních hodnototvorného řetězce se posuzují podle schopnosti vytvořit takovouhodnotu, jež je ochoten zákazník zaplatit. Naopak ty aktivity, jež nevytvářejí hodnotupro zákazníka a uskutečňují se, poukazují na skryté plýtvání. Skryté plýtvání můžemeodhalit i ve správě managementu. [1]Dva základní principy Lean managementu: • v prvním principu jsou za členy organizace považování jak dodavatelé a obchodníci, tak i zákazníci, kteří jsou vtaženi do řetězce tvorby hodnot tím, že zákazníci definují nové požadavky na výrobky a dodavatelé s distributory je pomáhají realizovat, • v současnosti nahrazují využívání dělby práce a strnulé hierarchie dynamické pracovní týmy tvořené kvalifikovanými pracovníky.[2]V zavádění jakéhokoliv nového systému ve výrobě není důležitý jen samotnýkoncept, ale jeho správná implementace. Úspěšná implementace Lean managementuse skládá ze sedmi faktorů: 1) zapojení Top Managementu do projektu, 2) postavení si vysokých cílů, 3) spolupráce se zkušenými odborníky ve vedeních projektů, 4) vytvoření týmu z interních spolupracovníků a externích poradců, 5) koncentrování úsilí na aktivity tvořící hodnoty, 6) prosazování všech procesů před automatizací, 7) vytvoření profesionálního managementu pro vedení projektu po startu projektu. [2]Základními prvky jsou týmová práce, celkové řízení jakosti, zvýšení produktivity akvality práce prostřednictvím neustálého tréningu, preventivní údržba, orientace nazákazníka a úzká kooperace s nimi, vyhýbání se všem druhům ztrát, zapojenídodavatelů do vývoje výrobků, princip funkčnosti a redukce komplexnosti, stálezlepšování JIT logistiky objednávání a Kanban, pružná výroba, štíhlé distribučníkanály, proces neustálého zlepšování Kaizen, orientace na Project management,vhodné informační systémy a Visual Management ve všech oblastech podniku.[2]Přínosy ve výrobě podniku zavedením Lean managementu: • promyšlená a konkurenční podniková strategie, • stálá spolupráce se zákazníky a dodavateli,
  4. 4. • výroba je orientovaná na nulové chyby, nulové zásoby a nespočetně mnoho variant, • začlenění zkušeností pracovníků do výkonných procesů, • orientace na kvalitu výrobků a tím snížení problémů s kvalitou, • snížení chyb, které vznikají ve výrobě, • zkrácení průběžných dob zakázek a dob vývoje výrobku, • redukce investic.Automatizovat je potřeba tam, kde je to efektivní a užitečné, a ne technicky nemožné.Integrací podniku musí předcházet celá reorganizace podniku od příprav pracovníků,po změnu podnikové kultury k racionalizaci všech činností podniku, aby se nové amoderní technologie zaváděli do vhodného prostředí.[2]Zdroje: 1. KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 115 s. ISBN 80-7179-471-6. 2. GREGOR, Milan a Ján KOŠTURIAK. Just-in-Time: výrobná filozofia pre dobrý management. 1. vyd. Bratislava: Elita, 1994, 299 s. ISBN 80-853-2364- 8. 3. Bringing Lean Principles to Service Industries. In: HANNA, Julia. Bringing Lean Principles to Service Industries [online]. Dostupné z: http://hbswk.hbs.edu/item/5741.html 4. http://www.lean.org

×