Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 10 població

617 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Unitat 10 població

 1. 1. 10. Estructura i dinàmica de la població.1. La demografia.2. El moviment natural de la població. 2.1. Factors de creixement. 2.2. Altres indicadors sociodemogràfics. 2.3. El creixement vegetatiu.3. L’evolució demogràfica.4. Els moviments migratoris. 4.1. Les migracions internacionals. 4.2. Les migracions interiors. 4.3. Les migracions a Espanya i a Catalunya. 4.4. Els immigrants a Espanya i a Catalunya.5. El creixement real de la població.6. L’estructura de la població.7. L’estructura familiar.8. La distribució espacial. 8.1. La densitat de població.9. La projecció de futur de la població espanyola i catalana.
 2. 2. 1. La demografia. Demos (població) grafos (tractat) Fonts demogràfiques:  Registres parroquials. Bateig, casament i òbit.  Fogatges  Censos (s.XVIII)  Censos oficials (s.XIX) Actualment: Fonts generals: INE i IDESCAT elaboren els registres oficials Fonts municipals: padró i registre civil. www.idescat.cat www.ine.es
 3. 3. 2. El moviment natural de la població.2.1. Factors de creixement. taxa de natalitat – taxa de mortalitat Elevades +35 ‰ Moderades -35 ‰ +15 ‰ Baixes -15 ‰2.2. Altres indicadors sociodemogràfics. Nupcialitat, Índex Sintètic de Fecunditat, esperança de vida, taxa de mortalitat infantil...Polítiques demogràfiques
 4. 4. 2.3. El creixement vegetatiu.Creixement vegetatiu (o natural): diferència entre nombre de naixements i de defuncions en una població determinada (s’expressa en percentatge). Creixement vegetatiu: Positiu Negatiu ZeroTaxa alta +2% Taxa moderada 1-2% Taxa baixa -1%
 5. 5. 3. L’evolució demogràfica.
 6. 6. 4. Els moviments migratoris. Causes: Tipologia naturals  Interiors polítiques  Rural religioses  Interurbana econòmiques  temporal  Exteriors  Continentals  intercontinentals Conseqüències: demogràfiques econòmiques socials i culturals ecològiques
 7. 7. Les migracions internacionals.
 8. 8. Les migracions internes a Espanya i a Catalunya.
 9. 9. Els immigrants a Espanya.
 10. 10. Els immigrants a Catalunya.
 11. 11.  Creixement real  Creixement vegetatiu + saldo migratoriTaxa de natalitat – taxa de mortalitat Immigració - emigració
 12. 12. 6. L’estructura de la població.SexeRàtio masculina inicialment major. 105/100Dones amb esperança de vida major.EdatTres grups d’edat: joves (0-15), adults (15-65) i gent gran (+65)Activitat socioeconòmicaPoblació activa /Població inactiva
 13. 13. 7. L’estructura familiar. Tipologia  Nuclear  Complexa  Extensa  Monoparental  Monogàmia serial Funcions  Reproductora  Econòmica  Protectora  Socialitzadora  afectiva
 14. 14. La densitat de població. Densitat població = hab./Km2 És la relació home-territori
 15. 15. 9. La projecció de futur de la població espanyola. 2005
 16. 16. 9. La projecció de futur de la població catalana.

×