Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flandrica.be: Naar een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek. Informatie aan Zee 2011.

873 views

Published on

In 2011/2012 werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in samenwerking met haar zes partnerbibliotheken aan de realisering van een online erfgoedbibliotheek, Flandrica.be. Flandrica.be wordt een portaalsite voor integraal en hoogwaardig gedigitaliseerde 'Flandrica', publicaties geproduceerd of handelend over Vlaanderen, en unica uit Vlaamse collecties, zoals handschriften. De partnerbibliotheken staan zelf in voor digitalisering op erfgoedkwaliteit en de online terbeschikkingstelling. Het portaal aggregeert de verrijkte metadata en biedt het op een gecontextualiseerde en rijk geïllustreerde manier aan aan de geïnteresseerde bezoeker. Die kan via het portaal gevonden werken vrij raadplegen via de websites van de bibliotheken. Vanuit Flandrica.be wordt ook een doorstroming naar Europeana.eu gerealiseerd.

Behalve de realisering van het portaal is een even belangrijk doel van Flandrica.be het opdoen en uitwisselen van ervaring en expertise bij digitaliseringsprojecten. Op Informatie aan Zee een stand van zaken.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Flandrica.be: Naar een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek. Informatie aan Zee 2011.

 1. 1. Flandrica.beNaar een virtuele VlaamseerfgoedbibliotheekDavid CoppoolseStafmedewerker ontsluiting en digitaliseringInformatie aan Zee 2011Kursaal Oostende | 2011-09-16v2.0 – 2011-09-07
 2. 2. Deze presentatie… De Vlaamse Erfgoedbibliotheek Het Flandrica.be-project Een stand van zaken Scanatelier Openbare Bibliotheek Brugge © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Foto: Stefan Tavernier2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 2
 3. 3. Vlaamse Erfgoedbibliotheek Samenwerkingsverband van zes representatieve erfgoedbibliotheken  de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen  de Universiteitsbibliotheek Antwerpen  de Openbare Bibliotheek Brugge  de Universiteitsbibliotheek Gent  de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt  de Universiteitsbibliotheek Leuven2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 3
 4. 4. Vlaamse Erfgoedbibliotheek Opdracht: Ankerpunt voor de hele cultureel- erfgoedgemeenschap rond de geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van bibliotheken  Aanspreekpunt  Samenwerking  Kennis- & expertisedeling Maurits Sabbebibliotheek Leuven © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Foto: Stefan Tavernier2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 4
 5. 5. Vlaamse Erfgoedbibliotheek Opbouwen en ter beschikking stellen van expertise over:  Collectiebeleid  Bibliografische ontsluiting  Digitalisering  Duurzame bewaring en terbeschikkingstelling  Bewaring (preservering en conservering)  Culturele ontsluiting (publiekswerking en communicatie) Overzicht van lopende projecten en initiatieven:  http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteiten2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 5
 6. 6. Project | Flandrica.be  Project voor een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek  Door partners Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Apr 2011 – okt 2011: Ontwerp  Okt 2011 – mei 2012: Uitvoering  Juni 2012: Piloot  September 2012: Lancering Flandrica.be apr - okt okt - jun jun sep ONTWERP UITVOERING PILOOT LANCERING mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov decapr 2011 jan 2013 2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 6
 7. 7. Project | Globale projectdoelen Kennis uitwisselen en ervaring opdoen rond digitalisering van erfgoedcollecties  In brede zin: van de plank tot de repository  Netwerk Vlaamse Erfgoedbibliotheek als expertisegroep Portaalsite met integraal gedigitaliseerd erfgoedmateriaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken  Ook opgenomen in Europeana2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 7
 8. 8. Project | Werkpakketten1. Content & applicatie (1) (Leiding: KULeuven) Content en2. Standaarden Depot applicatie & processen (Leiding: UGent)3. Digitalisering (3) (Leiding: Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Digitalisering Ontsluiting4. Infrastructuur (2) (4) & software Standaarden Infrastructuur (Leiding: UA) en processen en software Werking5. Projectleiding & communicatie (5) (Leiding: Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Projectmanagement en communicatie2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 8
 9. 9. Project | Werkproducten1. Content & applicatie  Missie, Corpusdefinitie, Selectiecriteria, Selectielijst, Contextualisering, Gebruikersinterface2. Standaarden & processen  Metadata- en Digitaliseringsstandaarden, Generieke processtroom digitalisering3. Digitalisering  Metadata, Voorbeeldafbeeldingen, Digitale objecten4. Infrastructuur & software  Aggregator, Gegevensopslag, Webtoepassing5. Projectleiding & communicatie  Coördinatie, Valorisatie resultaten en expertise2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 9
 10. 10. Project | Organogram Raad van Bestuur Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Elke project- partnerStuurgroepProjectleiding & communicatie[WPV] David Coppoolse VEB Projectleiding, Ondervoorzitter SG Mel Collier KUL Voorzitter SG Eva Wuyts VEB Communicatie Lid SG neemt deel aan elke Véronique Verspeurt KUL Inge Van Nieuwerburgh UGent David Coppoolse VEB Jan Corthouts UA werkgroep met oog op Leider WPI, Lid SG Leider WPII, Lid SG Leider WPIII, Lid SG Leider WPIV, Lid SG Steven van Impe EHC Mieke Lietaer EHC Ellen Vercauteren EHC Peter Rogiest EHC expertise- uitwisseling Leider WPIII.1 Ellen Storms Jef Tegenbos / Veronique Rega UA Trudi Noordermeer UA UA Leider WPIII.2 Ludo Vandamme Koen Calis Koen Calis Koen Calis OBB OBB OBB OBB Leider WPIII.3 Inge Van Geert Roels Nieuwerburgh Frank Vandepitte Ugent UGent UGent Leider WPIII.4 Karel Verhelst Marleen Vandenreyt Marleen Vandenreyt Benny Thys PBL PBL PBL PBL Leider WPIII.5 Diederik Lanoye Diewer van der Sam Alloing Sam Alloing VEB Meijden, KUL KUL KUL Leider WPIII.6 2011-09-16 Werkgroep 1 Werkgroep 2 Werkgroep 3 aan Zee 2011 Werkgroep 4 Informatie 10 Content & applicatie Standaarden & processen Digitalisering Infrastructuur & software [WPI] [WPII] [WPIII] [WPIV]
 11. 11. Project | Teams Team Provinciale Bibliotheek Limburg Team Universiteits- bibliotheek Leuven Centraal Projectteam Team (werkgroepen en stuurgroep) Erfgoedbiblio- theek Hendrik Team Team Team Conscience Openbare Universiteits- Universiteits- Bibliotheek bibliotheek bibliotheek Brugge Gent Informatie aan Zee 2011Antwerpen2011-09-16 11
 12. 12. Resultaten Ontwerpfase Wat is (bijna) gereed?  Visie: Missie, Doelgebruikers en Corpusdefinitie (WP1)  Selectiecriteria (WP1)  Selectielijst (WP1)  Gebruikersvereisten portaal en tentoonstellingen (WP1)  Metadata- en digitaliseringsstandaarden (WP2)  Materiaalanalyse (WP3)  Plannen van aanpak lokale digitaliseringstrajecten (WP3)  Analyse infrastructuuropties (WP4)2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 12
 13. 13. Ontwerp | Missie portaal Versterken zichtbaarheid en waardering voor het Vlaams cultureel erfgoed, zowel in Vlaanderen als daarbuiten Breed scala aan collectiestukken van erfgoedbibliotheken online aanbieden  op een duurzame manier  voor culturele, educatieve en onderzoeksdoeleinden  via laagdrempelige toegang  in verrijkende context  kwaliteitsvol gedigitaliseerd  met aandacht voor diversiteit Binnen een constructieve, complementaire, structurele samenwerking2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 13
 14. 14. Ontwerp | Doelgebruiker ?2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 14
 15. 15. Ontwerp | Doelgebruiker Heeft een brede interesse in cultuur of in (zijn eigen) geschiedenis Komt voor ontwikkeling of ontspanning Wil op een inspirerende, intuïtieve manier onbekend cultureel erfgoed ontdekken Wil gericht kunnen zoeken naar materiaal dat op de eigen leefwereld betrekking heeft Wil beknopte, begrijpelijke informatie én mogelijkheden tot verdieping Wil zich zonder beperkingen door de digitale bibliotheek kunnen bewegen en wil niet worden afgeleid door ingewikkelde mogelijkheden2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 15
 16. 16. Ontwerp | Corpus ?2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 Uit de collecties van de 16 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek Gent
 17. 17. Ontwerp | Corpusdefinitie ‘Flandrica’  Geproduceerd in Vlaanderen, of  Handelend over Vlaanderen, of  Werken uit het Vlaams patrimonium die voor Vlaanderen van cultureel of wetenschappelijk belang zijn, of  Door Vlaanderen erkende topstukken Materiaaltypes  Typische bibliotheekmaterialen (handschriften, oude en moderne drukken, periodieken) > 80%  Grafisch en documentair materiaal (zoals prenten, kaarten, affiches, foto’s, brieven) < 20%2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 17
 18. 18. Ontwerp | Corpusdefinitie Hoogtepunten uit de collecties en Documenten die representatief of exemplarisch zijn voor de sociale en culturele geschiedenis Anthonius Magirus, Koock-boeck ofte Familieren kevken-boeck Antwerpen, Godtgaf i Verhulst, 1663 Exemplaar: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, h 83740 [c2-555 i]2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 18
 19. 19. Ontwerp | Selectiecriteria1. Vlaamse bewaarinstelling?2. Auteursrechten geklaard?3. Integraal online ontsloten?4. Een ‘Vlaams’ werk?5. Bibliotheekmateriaal?6. Een hoogtepunt, exemplarisch, representatief?  Moet helpen corpus boeiend en beheersbaar te houden2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 19
 20. 20. Ontwerp | Selectie per eeuw2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 20
 21. 21. Ontwerp | Selectie per materiaaltype2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 21
 22. 22. Ontwerp | Selectie per onderwerp2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 22
 23. 23. Ontwerp | Selectievoorbeelden Godt-vruchtigh broederschap vanden H. Ioseph, inde kercke vande religieusen canonickerssen des H. graff tot Hasselt. In het iaer 1689. Hasselt 1692-1701 [PBL OD-G-0045] Liber Trotula, handschrift ca. 1450 [OBB Ms. 593] Nicolaus van Winghe, Den gheheelen Bybel, Leuven 1548 [KUL G//P22.055.1/F BIJB 1548] Frontblaadjes WO I, 1914-1918 [EHC] Plan panoramique de la ville de Gand, Gent 1911-1912 [UG BRKZ.KRT.1207/01] Abraham Ortelius, Theatrum orbis terrarum, Antwerpen 1601 [UA MAG-P 15.101]2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 23
 24. 24. Ontwerp | Materiaalanalyse Controle geselecteerd materiaal  Staat  Omvang  Formaat Lokale plannen  Stand van zaken van aanpak  Metadatering  Metadatering  Digitalisering  Scanning  Terbeschikkingstelling2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 24
 25. 25. Ontwerp | Materiaalanalyse: Reeds digitaal?2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 25
 26. 26. Ontwerp | Materiaalanalyse: Metadata?2011-06-15 Informatie aan Zee 2011 26
 27. 27. Ontwerp | Materiaalanalyse: Haalbaarheid?  Prioritering op basis van digitaliserings- capaciteit *** = zeker ** = waarschijnlijk * = indien mogelijk  Binnen elke ‘graad’ toch een evenwichtig corpus2011-06-15 Informatie aan Zee 2011 27
 28. 28. Ontwerp | Functionaliteiten ?2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 28
 29. 29. Ontwerp | Functionaliteiten Focus op eenvoud en aantrekkelijkheid  Rijk geïllustreerd  Niet één thumbnail maar meerdere, grotere afbeeldingen per werk beschikbaar  Rijk gecontextualiseerd  Korte commentaren, referenties  Bladeren (en zoeken) via facetten  Virtuele tentoonstellingen  Uitgebreidere achtergrondinformatie Etalage, geen catalogus  Kwaliteit voor kwantiteit2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 29
 30. 30. Ontwerp | Functionaliteiten Definitie vereisten nog in ontwikkeling2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 30
 31. 31. Ontwerp | Standaarden Metadata – Bibliografische gegevens  Aggregatieformaat  MARC21 (Lokale MARC  ‘Flandrica’-MARC)  Dublin Core  Afgeleiden  Dublin Core  Europeana Semantic Element (ESE) / Europeana Data Model (EDM)2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 31
 32. 32. Ontwerp | Standaarden Scans  Bronformaat  Te bepalen door partners, maar  Minimaal 300 dpi, bij voorkeur kleur  Scans die als illustratie op het portaal komen altijd in kleur  Afgeleiden (online terbeschikkingstelling)  Te bepalen door partners, maar  Minimaal 150 dpi, bij voorkeur kleur2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 32
 33. 33. Ontwerp | Infrastructuur  Gedistribueerde collectie  Portaal bevat metadata, toelichtingen en afbeeldingen  Integrale werken raadpleegbaar via de websites van de partner- bibliotheken2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 33
 34. 34. Ontwerp | Infrastructuur  Digitool  Metadata- opslag  Digitale objecten  Omeka  Portaal  Tentoon- stellingen2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 34
 35. 35. Volgt: De uitvoeringfase Digitaliseren en online ontsluiten geselecteerde werken  Door de afzonderlijke projectpartners Ontwikkelen virtuele tentoonstelling Ontwikkelen contextualisering (teksten, trefwoorden) Realiseren centrale infrastructuur  Incl. aggregatie metadata en Europeana-ingest Ontwikkelen portaal-toepassing Lanceren van het portaal2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 35
 36. 36. En ook… Communicatie naar sector over projectverloop  Projectpagina website www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/flandrica.be  Projectnieuwsbrief (6x) Consolideren en verspreiden projectervaringen  Projectrapport  ‘Handleiding digitaal ontsluiten bibliotheekerfgoedcollecties’ Ontwikkelen strategie voor verdere ontwikkeling Flandrica.be  Bijkomend materiaal  Nieuwe partners2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 36
 37. 37. Uw stukken in Flandrica.be? Deelname van andere erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel gevraagd! Na de lancering van het portaal in september 2012  Voorbereiding kan al eerder starten  Meer informatie beschikbaar begin 2012 Voorwaarden?  Werken die binnen het corpus van Flandrica.be passen  Integraal gedigitaliseerd op voldoende (erfgoed-) kwaliteit  Beschikbaar via de eigen website van de bibliotheek  Aanleveren van afbeeldingen en metadata  Aanleveren van teksten, trefwoorden etc. voor contextualisering2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 37
 38. 38. Vragen?www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/flandrica.be  inschrijven nieuwsbriefdavid@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be+32 (0)3 338 8793
 39. 39. Flandrica.beDetailinformatie
 40. 40. Flandrica.be | Selectiecriteria1. Vlaamse bewaarinstelling?  In Vlaanderen? of  Vlaamse instelling in Brussel?2. Auteursrechten geklaard?  Publiek domein? of  Verweesd? of  Rechten verworven?3. Digitaal ontsloten?  Integraal op internet? en  Op voldoende kwaliteit?2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 40
 41. 41. Flandrica.be | Selectiecriteria4. Is het een ‘Vlaams’ werk?  Erkend topstuk? of  In Vlaanderen geproduceerd? of  Handelend over Vlaanderen? of  Vlaams patrimonium?5. Is het ‘bibliotheekmateriaal’? (handschriften, oude en moderne drukken, tijdschriften, kranten)  of: Grafisch/ander documentair materiaal? (prenten, kaarten, affiches, foto’s, brieven)  niet: Audiovisueel materiaal?2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 41
 42. 42. Flandrica.be | Selectiecriteria6. Is het een ‘hoogtepunt’, ‘exemplarisch’, ‘representatief’?  Bijzondere waarde voor het collectief geheugen? of  Schakelfunctie in een belangrijke ontwikkeling? of  IJkwaarde ten opzichte van andere werken? of  Bijzondere artistieke waarde? of  Andere (beargumenteerbare) bijzondere waarde? (gebaseerd op criteria voor Vlaamse topstukken)2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 42
 43. 43. Flandrica.be | Werkproducten (Deliverables) Werkpakket 1 – Content en applicatie  D1.1 – Corpusdefinitie en selectiecriteria (intern document)  D1.2 – Selectielijst (intern document)  D1.3 – Gebruikerstoelichting objecten (interne documenten)  D1.4 – Gebruikersvereisten portaalsite (intern document)  D1.5 – Virtuele tentoonstelling (website)  D1.6 – Resultaten gebruikerstesten (intern(e) document(en)) Werkpakket 2 – Standaarden en processen  D2.1 – Metadatastandaarden en richtlijnen voor gebruik (intern document)  D2.2 – Digitaliseringsstandaarden en richtlijnen voor gebruik (intern document)  D2.3 – Generieke werkstroom digitalisering (intern document) Werkpakket 3 – Digitalisering  D3.1 – Metadata (databestand)  D3.2 – Voorbeelden (beeldbestanden)  D3.3 – Gedigitaliseerde objecten (online repository met beeldbestanden)  D3.4 – Feedback standaarden en -processen (document(en))2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 43
 44. 44. Flandrica.be | Werkproducten (Deliverables) Werkpakket 4 – Infrastructuur en software  D4.1 – Analyse infrastructuuropties (intern document)  D4.2 – Ontwerp infrastructuuroplossing (intern document)  D4.3 – Productieve infrastuctuuroplossing (infrastructuur, dienstverlening)  D4.4 – Ontwerp portaaltoepassing (intern document)  D4.5 – Portaaltoepassing (software)  D4.6 – Proces ingest Europeana (intern document, dataverwerking) Werkpakket 5 – Projectmanagement en communicatie  D5.1 – Projectrapport (extern document)  D5.2 – Handleiding digitaal ontsluiten bibliotheekerfgoedcollecties (extern document)  D5.3 – Presentaties op professionele evenementen (externe documenten)  D5.4 – Publicaties in vakmedia (externe documenten)  D5.5 – Publiekscommunicatie lancering (externe documenten)  D5.6 – Publieksevenement lancering2011-09-16 Informatie aan Zee 2011 44

×